altgriechisch - deutsch

 • 001 λφα - ἀγγελιᾱ-φόρος
 • 002 γγελίεια - ἀγορασία
 • 003 γόρασις - ἀ-δεισί-θεος
 • 004 -δέκαστος - ἀει-ζωΐα
 • 005 εί-ζωος - ἄθλον
 • 006 θλο-νίκης - αἱμύλος
 • 007 αἱμυλό-φρων - ἀκανθο-πλήξ
 • 008 κανθος - ἄ-κομος
 • 009 -κομπος - ἀ-κτένιστος
 • 010 -κτερέϊστος - ἀ-λιβάνωτος
 • 011 λί-βαπτος - ἀλλο-φωνέω
 • 012 λλο-φωνία - ἁμά-σῡκον
 • 013 -ματαιότης - ἀμπελο-μιξία
 • 014 μπελος - ἀμφι-μήτωρ
 • 015 μφι-μιγής - ἀνα-γνωρισμός
 • 016 να-γνωσείω - ἀνα-κουφίζω
 • 017 να-κούφισις - ἀνα-πλέω
 • 018 νά-πλεως  - ἀνα-τοιχέω
 • 019 να-τοκίζω - ἀν-ειδωλο-ποίησις
 • 020 ν-εικαιότης - ἀν-έσπερος
 • 021 ν-έστιος - ἀνθρωπο-φαγία
 • 022 νθρωπο-φάγος - ἀντ-α-κολουθέω
 • 023 ντ-α-κολούθησις - ἀντι-βροντάω
 • 024 ντι-γέγωνα - ἀντι-παρ-αινέω
 • 025 ντι-παρα-καλέω - ἀντί-φορτος
 • 026 ντί-φραγμα - ἀξιωματικός
 • 027 ξίωσις - ἀ-παρ-εγ-χείρητος
 • 028 -παρ-εμ-πόδιστος - ἀ-περί-στρεπτος
 • 029 -περί-τμητος - ἀπο-δάκνω
 • 030 πο-δακρῡτικά - ἀπο-κλάω
 • 031 πό-κλεισις - ἀπο-νέμησις
 • 032 πο-νεμητής - ἀπο-σκάπτω
 • 033 πο-σκαρίζω - ἀπο-τρέχω
 • 034 πό-τρεψις - ἀ-πρός-φορος
 • 035 -πρός-φῡλος - ἄρθρωσις
 • 036 ρι- - ἀῤῥεν-ώδης
 • 037 ῤῥεν-ωνυμέω - ἀρχι-προ-φήτης
 • 038 ρχι-πρύτανις - ἀστειο-λόγος
 • 039 στειοῤ-ῥημονέω - ἀ-σφυξία
 • 040 σχαλἀω - αὐθ-αίρετος
 • 041 αὐθ-έκαστος - αὐτό-ποκον
 • 042 αὐτό-πολις - ἀ-φιλ-άργυρος
 • 043 φ-ιλαρύνω - ἀ-χρήϊστος
 • 044 -χρηματία - βαληναῖος
 • 045 βαλιός - βεβαίωσις
 • 046 βεβαιωτήρ - βοήθεια
 • 047 βοη-θέω - βούτης
 • 048 βού-τῑμος - βρωσείω
 • 049 βρώσιμος - γειτόσυνος
 • 050 γειώρης - γλαυκό-χρως
 • 051 γλαυκόω - γραμματίδιον
 • 052 γραμματιδιο-ποιός - δαιμονο-φιλής
 • 053 δαιμονο-φόρητος - δεῦρο
 • 054 δεύσιμος - δια-γραμμίζω
 • 055 δια-γραμμισμός - δια-κρουστικός
 • 056 δια-κρούω - δια-παφλάζω
 • 057 διά-πεζος - δια-σοβέω
 • 058 δια-σόβησις - δια-χαρίζομαι
 • 059 δια-χάσκω - δι-ζυγία
 • 060 δί-ζυξ - δι-οικο-δομέω
 • 061 δι-οικο-νομέω - διφρ-ήλατος
 • 062 διφρίον - δοξο-φόρος
 • 063 δορά - δρυφάκτωμα
 • 064 δρυφάσσω - δυς-έν-δοτος
 • 065 δυς-εν-έδρευτος - δυς-οδία
 • 066 δυς-οδο-παίπαλος - δυς-χώριστος
 • 067 δυς-ώδης - ἔγκατα
 • 068 γ-κατα-βαίνω - ἐγ-χείρισις
 • 069 γ-χειρόομαι - εἰκτικός
 • 070 εἴκω - εἰς-ποίησις
 • 071 εἰς-πομπή - ἔκ-θεσις
 • 072 κ-θεσμος - ἐκ-μελετάω
 • 073 κ-μελής - ἐκ-σάρκωμα
 • 074 κ-σαρόω - ἔκ-χυμα
 • 075 κ-χῡμίζω - ἑλκτικός
 • 076 λκύδριον - ἐμ-παρ-ίημι
 • 077 μ-παρ-ίστημι - ἐμ-φυτεύω
 • 078 μ-φυτος - ἐν-αφ-έψημα
 • 079 ν-αφ-έψω - ἐν-θάπτω
 • 080 ν-θαῤῥέω - ἐν-σαλπίζω
 • 081 ν-σαρκος - ἐξ-άγω
 • 082 ξ-αγωγεύς - ἐξ-αρύω
 • 083 ξ-αρχῆς - ἐξ-οδιασμός
 • 084 ξ-οδικός - ἐπ-ακουός
 • 085 π-ακούω - ἐπ-αρωγής
 • 086 π-αρωγός - ἐπ-εύχομαι
 • 087 π-ευ-ωνίζω - ἐπι-δια-πλέω
 • 088 πι-δια-πρίω - ἐπί-κειμαι
 • 089 πι-κείρω - ἐπι-μητιάω
 • 090 πι-μηχανάομαι - ἐπι-πρεσβεύομαι
 • 091 πι-πρηνής - ἐπι-στοιβάζω
 • 092 πι-στοίβασις - ἐπι-τρόχαλος
 • 093 πι-τροχασμός - ἐπ-ορθο-βοάω
 • 094 π-ορθρεύω - ἐρέθω
 • 095 ρείδω - ἐρύκω
 • 096 ρυμα - ἑτερό-φθογγος
 • 097 τερο-φορέομαι - εὐ-δαιμόνισμα
 • 098 εὐ-δαιμονισμός - εὔ-θικτος
 • 099 εὐ-θιξία - εὐ-λογιστέω
 • 100 εὐ-λογιστία - εὔ-πηκτος
 • 101 εὐ-πήληξ - εὔ-σταχυς
 • 102 εὐ-στεγής - εὔ-ψυκτος
 • 103 εὐ-ψῡχέω - ἐχῑνίσκος
 • 104 χῑνο-μῆτραι - ζῳο-θρέμμων
 • 105 ζῳο-θυσία - ἡλιό-πεμπτος
 • 106 λιό-πεπτος - ἡμι-τομίας
 • 107 μι-τόμιον - θαλερ-όμματος
 • 108 θαλερο-ποιός - θέ-οινος
 • 109 θεο-κάπηλος - θεσμο-τόκος
 • 110 θεσμο-φόρια - θοός
 • 111 θοόω - θυννευτική
 • 112 θυννεύω - ἰδιοῤ-ῥυθμία
 • 113 διόῤ-ῥυθμος - ἱλαρία
 • 114 λάρια - ἱππο-νομεύς
 • 115 ππο-νόμος - ἱστιο-ποιέω
 • 116 στιοῤ-ῥάφος - καθαρο-ποιέω
 • 117 καθαρός - κακο-γείτων
 • 118 κακο-γένειος - καλαμο-γλύφος
 • 119 καλαμο-γραφία - καμῑνο-καύστης
 • 120 κάμῑνος - καρπο-ποιός
 • 121 καρπός - κατ-αγωγός
 • 122 κατ-αγωνίζομαι - κατα-κονδυλίζω
 • 123 κατ-ακοντίζω - κατά-νευρος
 • 124 κατα-νεύσιμος - κατ-αριστάω
 • 125 κατ-αριστεύω - κατα-ταράσσω
 • 126 κατα-ταρταρόω - κατ-εκ-φεύγω
 • 127 κατ-έλαιος - κατ-οχή
 • 128 κατ-όχιμος - κενο-ταφέω
 • 129 κενο-τάφιον - κεχαρισμένως
 • 130 κεχηνότως - κῑνητήριος
 • 131 κῑνητής - κλῑμακίς
 • 132 κλῑμακισμός - κοιλότης
 • 133 κοιλ-οφθαλμία - κόμμα
 • 134 κομματίας - κορωνός
 • 135 κοσκινεύω - κρατέω
 • 136 κράτημα - κροταφῖτις
 • 137 κρόταφος - κυκάω
 • 138 κυκεία - κυρηβάζω
 • 139 κυρήβασις - λαβρώνιος
 • 140 λάβυζος - λᾱο-πλάνος
 • 141 λᾱο-πόροι - λειψανη-λόγος
 • 142 λείψανον - λευκό-πεπλος
 • 143 λευκο-πέταλος - λιθο-βολήσιμος
 • 144 λιθο-βολία - λιπό-φθογγος
 • 145 λιπό-χρως - λόχος
 • 146 λοχός - μαγειρ-ώδης
 • 147 μάγευμα - μαμμά-κυθος
 • 148 μαμμᾶν - μεγαλ-άρτια
 • 149 μεγάλ-αρτος - μειλίχιος
 • 150 μειλιχό-βουλος - μελιτόω
 • 151 μελίττιον - μέσφα
 • 152 μεσ-ῳδικός - μετα-στρεπτικός
 • 153 μετα-στρέφω - μηλινό-χρους
 • 154 μηλίς - μικρο-φιλο-τῑμία
 • 155 μικρο-φιλό-τῑμος - μνῆμα
 • 156 μνημάτιον - μονο-μερής
 • 157 μονό-μετρος - μῡελ-ώδης
 • 158 μυέω - μύσις
 • 159 μυσκέλενδρον - νεά-πολις
 • 160 νεᾱ-πολίτης - νεο-σφαγία
 • 161 νεο-σχιδής - νηφαντικός
 • 162 νηφόντως - νύμφευσις
 • 163 νυμφευτήρ - ξυλό-κερκος
 • 164 ξυλο-κιννάμωμον - οἰδαλέος
 • 165 οἰδάνω - οἶσις
 • 166 οἰσό-καρπον - ὀλιγό-ϋδρος
 • 167 λιγό-ϋλος - ὁμό-δημος
 • 168 μο-δίαιτος - ὄμπνη
 • 169 μπνη - ὀξυ-πευκής
 • 170 ξύ-πικρος - ὀργαστήριον
 • 171 ργάω - ὀρνεό-μαντις
 • 172 ρνεο-μιγής - ὀστρακόω
 • 173 στρακ-ώδης - ὀφθαλμό-σοφος
 • 174 φθαλμό-τεγκτος - παγ-χάλκεος
 • 175 παγ-χαρής - παλίμ-πορος
 • 176 παλίμ-πους - παν-άστερος
 • 177 παν-ατρεκής - παντο-πλανής
 • 178 παντο-ποιός - πάρ-αθλον
 • 179 παρά-θρανος - παρ-αμεύω
 • 180 παρα-μήκης - παρα-σοφίζομαι
 • 181 παρα-σόφισμα - πάρδαλις
 • 182 πάρδαλος - παρ-ευ-τακτέω
 • 183 παρ-ευ-τρεπίζω - πᾱσί-γνωστος
 • 184 πᾱσι-θρύλλητος - πείρινς
 • 185 πείρω - πεντε-τάλαντος
 • 186 πεντ-ετηρίς - περι-δεής
 • 187 περι-δείδω - περι-κωδωνίζω
 • 188 περι-κωκύω - περι-πύημα
 • 189 περι-πυκάζω - περι-τρύζω
 • 190 περι-τρώγω - πέψις
 • 191 πε-ώδης - πιστάκη
 • 192 πιστάκια - πλήγανον
 • 193 πληγάς - ποθ-έσπερος
 • 194 ποθέω - πολυ-άρουρος
 • 195 πολυ-αρχία - πολύ-κυκος
 • 196 πολυ-κυλίνδητος - πολυ-στέφανος
 • 197 πολυ-στεφής - πορευτικός
 • 198 πορευτός - πρεσβυ-γενής
 • 199 πρέσβυς - προ-αυξής
 • 200 προ-αύξησις - προ-εις-πέμπω
 • 201 προ-εις-πίπτω - προ-ΐπταμαι
 • 202 προΐσσομαι - προ-μνάομαι
 • 203 προ-μνηστικός - προς-αινετήριος
 • 204 προ-σαίνω - προςδέχομαι
 • 205 προς-δέω - προς-επι-τῑμάω
 • 206 προς-επι-τραγ-ῳδέω - προς-κύρωσις
 • 207 προς-κωμάζω - προς-συν-ίστημι
 • 208 προς-συν-οικέω - προ-τονίζω
 • 209 πρό-τονος - πρωτο-κτόνος
 • 210 πρωτόκτονος - πυκνο-πνεύματος
 • 211 πυκνό-πορος - πυρσό-κομος
 • 212 πυρσο-κόρυμβος - ῥεμβο-ειδής
 • 213 εμβός - ῥοπικός
 • 214 οπτός - σανιδ-ώδης
 • 215 σανίδωμα - σεῦτλον
 • 216 σεύω - σισάριον
 • 217 σίσαρον - σκηνοῤ-ῥάφος
 • 218 σκῆνος - σκυζάω
 • 219 σκύζομαι - σπαργάνωμα
 • 220 σπαργάνωσις - στατήρ
 • 221 στατηριαῖος - στηθο-μελής
 • 222 στῆθος - στρεβλότης
 • 223 στρεβλό-χειλος - συγ-κατα-δικάζω
 • 224 συγ-κατα-διώκω - σύγ-χρονος
 • 225 σύγ-χροος - συμ-μηχανάομαι
 • 226 συμ-μιαίνω - συμ-προ-πορεύομαι
 • 227 συμ-προς-άγω - συν-ανα-κομίζω
 • 228 συν-ανα-κυκλέω - συν-δεύω
 • 229 συν-δέω - συν-εκ-φωνέω
 • 230 συν-εκ-φώνησις - συν-εσκευασμένως
 • 231 συν-εσκιασμένως - συν-ομο-λογέω
 • 232 συν-ομο-λογία - σύρτις
 • 233 συρτός - σφῡρ-ηλατέω
 • 234 σφῡρ-ηλάτησις - τάλᾱς
 • 235 ταλάσειος - ταχύ-ποροςι
 • 236 ταχύ-ποτμος - τερετισμός
 • 237 τέρετρον - τεῦξις
 • 238 τευτάζω - τμήγω
 • 239 τμήδην - τραχηλο-δεσμότης
 • 240 τραχηλο-ειδής - τρί-παππος
 • 241 τρι-πάρθενος - τροπο-φορέω
 • 242 τροπόω - τῡρο-τόμος
 • 243 τῡρο-φάγος - ὑδρό-χαρις
 • 244 δρο-χοεῖον - ὑπ-αρωματίζω
 • 245 π-ασθενέω - ὑπερ-γαργαλίζω
 • 246 πέρ-γειος - ὑπέρ-οχος
 • 247 περ-οχυρόω - ὑπο-γίγνομαι
 • 248 π-ογκόω - ὑπο-κορίζομαι
 • 249 πο-κόρισμα - ὑπ-πτήσσω
 • 250 πο-πτίσσω - ὑπ-ουργία
 • 251 π-ουργικός - ὑψηλότης
 • 252 ψηλο-τράχηλος - φάσκωλος
 • 253 φάσμα - φιλ-άρετος
 • 254 φιλ-αριστείδης - φιλό-κωμος
 • 255 φιλό-κωπος - φλαττόθρατ
 • 256 φλαῦρος - φορύνω
 • 257 φορύσσω - φυξ-άνωρ
 • 258 φυξείω - χάλκεος
 • 259 χαλκεο-τευχής - χεδροπ-ώδης
 • 260 χέδρωψ - χηρεία
 • 261 χήρειος - χόνος
 • 262 χοο-πότης - χρῡσ-εργός
 • 263 χρῡσ-εψητής - χωρο-νομέω
 • 264 χωρο-νομικός - ψηφο-θέτης
 • 265 ψηφο-λογεῖον - ὠκύ-μορος
 • 266 κύ-νοος - ὠώδης
 • operone