• ἀντι-παρα-καλέω, dagegen aufrufen, ermuntern
 • ἀντι-παρά-κειμαι, gegenüberliegen
 • ἀντι-παρά-κλησις, gegenseitige Ermahnung
 • ἀντι-παρα-λῡπέω, dagegen kränken, zur Vergeltung, beeinträchtigen
 • ἀντι-παρα-πλέω, in einer Linie schlachtfertig entgegensegeln
 • ἀντι-παρα-σκευάζομαι, sich dagegen rüsten
 • ἀντι-παρα-σκευή, Gegenrüstung
 • ἀντι-παρα-στρατο-πεδεύω, sich gegenüberlagern
 • ἀντι-παρά-ταξις, das Entgegenstellen eines Heeres, Widerstand
 • ἀντι-παρά-τασις, das Entgegenstellen, Vergleichen
 • ἀντι-παρα-τάσσω, dem Feinde gegenüber in Schlachtordnung aufstellen; intr., sich
 • ἀντι-παρα-τείνω, gegenüber ausdehnen, z. B. die Schlachtlinie
 • ἀντι-παρα-τίθημι, gegenüber aufstellen; entgegenhalten, vergleichen
 • ἀντι-παρα-χωρέω, gegenseitig nachgeben
 • ἀντι-παρα-χώρησις, das gegenseitige Nachgeben, Aufeinanderfolgen
 • ἀντι-πάρ-ειμι, ebenfalls (am Fluß entlang) vorrücken
 • ἀντι-παρ-εις-ρέω, dagegen einfließen
 • ἀντι-παρ-εκ-δύομαι, sich dagegen zeigen
 • ἀντι-παρ-εκ-τείνω, dagegen (in langer Schlachtlinie) aufstellen
 • ἀντι-παρ-εξ-άγω, 1) dagegen herausführen; opponieren,; ein Heer so vorrücken lassen, daß es den Feind immer im Angesichte hat; entgegenrücken. 2) sich vergleichen
 • ἀντι-παρ-εξ-αγωγή, das dagegen Ausrücken
 • ἀντι-παρ-έξ-ειμι, ἀντι-παρ-εξ-έρχομαι, 1) dagegen ausrücken. 2) dagegen ausweichen, aus dem Wege gehen
 • ἀντι-παρ-εξ-ετάζω, dagegen untersuchen, vergleichen
 • ἀντι-παρ-έρχομαι, vorbeigehen
 • ἀντι-παρ-έχω, dagegen darreichen, wiedergeben, ersetzen
 • ἀντι-παρ-ηγορέω, dagegen zureden, trösten
 • ἀντι-παρ-ήκω, sich auf der andern Seite entlang erstrecken
 • ἀντι-παρ-ιππεύω, mit der Reiterei neben dem Heere anrücken (gegen den anrückenden Feind)
 • ἀντι-παρ-ίστημι, entgegenstellen
 • ἀντι-παῤ-ῥησιάζομαι, dagegen freimütig sprechen
 • ἀντι-παρ-ῳδέω, um die Wette parodieren
 • ἀντι-παρ-ωνυμέομαι, dagegen davon den Namen bekommen
 • ἀντι-παρ-ώνυμος, dagegen davon benannt
 • ἀντι-πάσχω, dagegen erleiden, erdulden; im guten Sinne, Gutes mit Gutem vergolten bekommen
 • ἀντι-παταγέω, entgegen od. um die Wette lärmen
 • ἀντι-πατέω, entgegengehen
 • ἀντι-πελαργέω, Gegenliebe erzeigen; von den jungen Störchen hergenommen, die für die alten sorgen
 • ἀντι-πελάργησις, ἀντι-πελαργία, Vergeltung der Elternliebe durch Liebe u. Pflege
 • ἀντι-πέμπω, dagegen, dafür schicken, zum Lohn; zur Antwort; wieder sagen lassen; an der Stelle j-s schicken; entgegenschicken; zurückschicken
 • ὰντι-πενθής, Trauer dagegen verursachend
 • ἀντι-πεπόνθησις, das gegenseitige Verhältnis
 • ἀντι-πεπονθός, die Vergeltung, Wechselwirkung, das umgekehrte Verhältnis
 • ἀντι-πεπονθότως, durch Wiedervergeltung, od. im umgekehrten Verhältnis
 • ἀντι-περαίνω, dagegen durchdringen, vom Beischlaf
 • ἀντι-πέραιος, gegenüber, jenseit des Meeres gelegen
 • ἀντι-πέρᾱν, ἀντι-πέρᾱς, jenseits, gegenüber, auf der entgegengesetzten Seite
 • ὰντι-πέρηθεν, von der entgegengesetzten Seite her
 • ἀντι-περι-άγω, dagegen herumführen, auf die entgegengesetzte Seite wenden
 • ἀντι-περι-αγωγή, entgegengesetzte Bewegung
 • ἀντι-περι-βάλλω, dagegen umarmen
 • ἀντι-περι-έλκω, dagegen abziehen
 • ἀντι-περι-ηχέω, ringsum widerhallen
 • ὰντι-περι-ΐστημι, ringsherum entgegenstellen; sich in ein anderes verwandeln, umschlagen
 • ἀντι-περι-λαμβάνω, dagegen umarmen
 • ἀντι-περι-πλέω, auf der andern Seite herumschiffen
 • ἀντι-περί-σπασμα, ἀντι-περι-σπασμός, das Abziehen vom Ziele
 • ἀντι-περι-σπάω, den Feind von seinem Vorhaben abziehen, ihm eine Diversion machen
 • ἀντι-περί-στασις, das Herumstellen, daher das Zusammendrängen; auch Gegendruck, Gegenwirkung
 • ἀντι-περι-στρέφω, auf die entgegengesetzte Seite herumdrehen?
 • ἀντι-περι-στροφή, das Herumdrehen auf die entgegengesetzte Seite (vom Spiegelbilde)
 • ἀντι-περι-χωρέω, auf der entgegengesetzten Seite umgehen, umzingeln
 • ἀντι-περι-ψύχω, dagegen abkühlen, seine Kälte mitteilen
 • ἀντι-περι-ωθέω, dagegen umstoßen, umdrängen
 • ἀντι-περί-ωσις, das Zurückstoßen von etwas Umgebendem
 • ἀντί-πετρος, wie ein Fels; felsenähnlich, hart
 • ἀντι-πηδάω, entgegenspringen
 • ἀντί-πηξ, ein hölzerner Kasten od. Korb (das Ineinandergefügte)
 • ἀντι-πηρόω, dagegen verstümmeln
 • ἀντι-πιέζω, dagegendrücken
 • ἀντι-πίμπλημι, dagegen anfüllen
 • ἀντι-πίμπρημι, dagegen, ebenfalls verbrennen
 • ἀντι-πίπτω, entgegenfallen; dah. widerstreiten, widersprechen; von widrigem Winde; absol., ungünstig ausfallen (anders, secus)
 • ἀντί-πλαστος, gleichgebildet, ähnlich
 • ἀντι-πλέκω, dagegen flechten
 • ἀντί-πλευρος, mit entgegengekehrter Seite, nebenan
 • ἀντι-πλέω, entgegenschiffen; bes. gegen ungünstigen Wind
 • ἀντι-πληκτίζω, dagegenschlagen
 • ἀντι-πλήξ, entgegenschlagend
 • ἀντι-πληρόω, dagegen füllen, ergänzen
 • ἀντι-πλήσσω, dagegen schlagen
 • ἀντί-πλοια, das Schiffen gegen den Wind; übh. Widerstand
 • ἀντι-πνέω, entgegenwehen; übh. entgegensein, vom Schicksal, zuwider sein
 • ἀντι-πνοή, ἀντί-πνοια, widriger Wind
 • ἀντί-πνοος, entgegenwehend, widrig
 • ἀντι-ποθέω, dagegen verlangen, wieder lieben
 • ἀντι-ποιέω, dagegentun, vergelten; τινός, Anspruch auf etwas machen, bes. a) sich einer Sache befleißigen, sie sich aneignen; b) mit Gewalt sich bemächtigen; einnehmen, erringen; mit einem wetteifern. Mit Auslassung der behaupteten Sache: Widerstand leisten
 • ἀντι-ποίησις, Aneignung, Anmaßung
 • ἀντί-ποινος, zum Ersatz, zur Vergeltung dienend; Vergeltung
 • ἀντι-πολεμέω, ἀντι-πολεμίζω, dagegen kämpfen, kriegen; τινί, es mit einem im Kriege aufnehmen
 • ἀντι-πολέμιος, entgegenkämpfend, Feind
 • ἀντι-πολίζω, dagegen, gegenüber erbauen
 • ἀντι-πολι-ορκέω, dagegen belagern
 • ἀντί-πολις, εως, Gegenstadt, Nebenbuhlerin einer Stadt
 • ἀντι-πολῑτεία, entgegengesetzte Ansicht über Staatsverfassung; entgegengesetzte Partei im Staate
 • ἀντι-πολῑτεύομαι, nach entgegengesetzten Grundsätzen in der Staatsverwaltung verfahren, j-s politischer Gegner sein
 • ἀντι-πονέω, sich dagegen anstrengen
 • ἀντί-πονος, als Lohn für die Arbeit
 • ἀντι-πορεύομαι, entgegen-, ebenfalls marschieren
 • ἀντι-πορθέω, dagegen zerstören
 • ἀντί-πορθμος, jenseits der Meerenge gelegen
 • ἀντι-πορνο-βοσκός, Titel einer Komödie des Diorippus
 • ἀντί-πορος, gegenüber, bes. jenseits des Meeres gelegen
 • ἀντί-πους, mit entgegengekehrten Füßen
 • ἀντι-πρακτικός, entgegenhandelnd
 • ἀντί-πραξις, das Entgegenhandeln, Bekämpfen; feindlicher Widerstand
 • ἀντι-πράττω, entgegenhandeln
 • ἀντι-πρεσβεύομαι, dagegen, ebenfalls Gesandte schicken
 • ἀντι-πρεσβευτής, Stellvertreter eines Gesandten
 • ἀντι-προ-βάλλομαι, an eines anderen Stelle (zu einem Amt) vorschlagen
 • ἀντι-προ-βολή, Vorschlag zur Besetzung einer Stelle durch einen anderen
 • ἀντι-πρό-ειμι, dagegen vorgehen
 • ἀντι-προ-θύμέομαι, dagegen bereitwillig sein, missvergnügt sein
 • ἀντί-προικα, so gut wie umsonst, von sehr wohlfeilen Waren
 • ἀντι-προ-καλέομαι, dagegen einen Vorschlag, Bedingungen machen
 • ἀντι-πρό-κλησις, gegenseitige Verabredung der Bedingungen
 • ἀντι-προ-πίνω, dagegen sich unter einander zutrinken
 • ἀντι-προς-αγορεύω, dagegen anreden u. begrüßen
 • ἀντι-προς-ᾱμάομαι, dagegen von neuem aufschütten, aufhäufen
 • ἀντι-πρός-ειμι, dagegen losrücken
 • ἀντι-προς-ειπεῖν, dagegen anreden
 • ἀντι-προς-ελαύνω, dagegen anrücken
 • ἀντι-προς-ερεῖν, sein Gruß wurde nicht erwidert
 • ἀντι-προς-έρχομαι, dagegen anrücken, darauf losgehen
 • ἀντι-προς-καλέομαι, den, von dem man gerichtlich belangt ist, ebenfalls belangen
 • ἀντι-προς-κυνέω, dagegen, ebenfalls fußfällig verehren
 • ἀντι-προς-φέρω, dagegen heranbringen
 • ἀντι-πρός-ωπος, , mit entgegengekehrtem Angesicht, gerad entgegensehend
 • ἀντι-πρό-τασις, Gegenvorschlag
 • ἀντι-προ-τείνω, dagegen ausstrecken; dagegen vorschlagen
 • ἀντι-προ-τίθημι, dagegen vorsetzen, vorschlagen
 • ἀντί-πρωρος, mit entgegengekehrtem Vorderteil; übh. gerade entgegengerichtet; die Vorderseite
 • ἀντί-πτωμα, Gegenfall, Einsturz
 • ἀντί-πτωσις, Gegenfall (bei den Gramm.). Setzung eines Casus anstatt eines anderen
 • ἀντι-πτωτικός, zur ἀντίπτωσις gehörig; adv. ικῶς, mit Wechselgebrauch des Casus, Gramm
 • ἀντί-πῡγος, mit zugekehrtem Hintern
 • ἀντι-πυκτεύω, dagegen mit der Faust kämpfen
 • ἀντί-πυλος, mit gegenüberliegendem Tor
 • ἀντι-πυνθάνομαι, dagegen befragen
 • ἀντί-πυργος, turmähnlich
 • ἀντι-πυργόω, dagegen auftürmen
 • ἀντι-πυρσεύω, dagegen ein Feuersignal geben, ein solches erwidern
 • ἀντιῤ-ῥέπω, das Gleichgewicht halten
 • ἀντιῤ-ῥέω, entgegenfließen
 • ἀντιῤ-ῥήγνυμι, dagegen zerreißen
 • ἀντίῤ-ῥησις, Widerspruch, Widerlegung
 • ἀντιῤ-ῥητέον, man muß dagegen sprechen
 • ἀντιῤ-ῥητικός, zum Widerspruch geneigt
 • ἀντιῤ-ῥητορεύω, dagegen reden
 • ἀντίῤῥινον, eine Pflanze: Gauchheil
 • ἀντίῤ-ῥοια, Gegen-, Rückströmung
 • ἀντιῤ-ῥοπία, das Gleichgewicht (dah. Neigen auf die andere Seite)
 • ἀντίῤ-ῥοπος, sich auf die andere Seite neigend u. so das Gleichgewicht haltend, von der Waagschale hergenommen, gleich
 • ἀντ-ισάζω, dagegen ausgleichen
 • ἀντι-σέβομαι, dagegen verehren
 • ἀντι-σεμνύνομαι, Stolz erwidern, dagegen stolz sein
 • ἀντι-σηκόω, eigtl. durch ein Gegengewicht auf der Waage das Gleichgewicht herstellen, dah. 1) ins Gleichgewicht bringen, ausgleichen. 2) aufwiegen, an Gewicht übertreffen
 • ἀντι-σήκωμα, das Gleichgewicht, Vergeltung
 • ἀντι-σήκωσις, Herstellung des Gleichgewichts, Vergeltung
 • ἀντι-σημαίνω, dagegen andeuten; ein feindliches Zeichen geben
 • ἀντι-σήπω, dagegen in Fäulnis bringen
 • ἀντί-σιγμα, Gegensigma, umgewendetes, nach links offenes Sigma, ein kritisches Zeichen in antiken Ausgaben alter Auctoren
 • ἀντι-σιωπάω, dagegen, ebenfalls schweigen
 • ἀντι-σκευάζομαι, auf entgegengesetzte Weise einrichten
 • ἀντι-σκοτέω, verdunkeln
 • ἀντι-σκώπτω, dagegen verspotten
 • ἀντι-σοφίζομαι, als Gegenlist ersinnen
 • ἀντι-σοφιστεύω, dagegen den Sophisten machen
 • ἀντι-σοφίστευμα, Gegenräsonnement
 • ἀντι-σοφιστής, der durch sophistische Künste zu widerlegen sucht, Luc. Alex. 43 u. öfter
 • ἀντ-ισόω, dagegen ausgleichen
 • ἀντί-σπασις, das Ziehen nach einer andern Seite, Ableiten der Feuchtigkeit
 • ἀντί-σπασμα, das Abziehen von etwas, zu einem andern Geschäft; Widerspruch, Veranlassung zum Zwist
 • ἀντι-σπασμός, das Entgegenzucken
 • ἀντι-σπαστικός, ab- und auf etwas anderes hinziehend; μέτρον, antispastisch, Gramm
 • ἀντί-σπαστος, 1) auf die entgegengesetzte Seite gezogen, widerstrebend. auch entgegenwirkend. 2) krampfähnlich, krampfhaft; beißend, heftig. 3) in der Metrik ein Versfuß, in dem 2 Arsen zusammenstoßen, ∪ ʹ ʹ ∪
 • ἀντι-σπάω, 1) auf die andere Seite ziehen, dah. zurückhalten. 2) intrans., sich an etwas festklammern
 • ἀντι-σπεύδω, dagegen eisern, widerstreben
 • ἀντι-σπόδιον, Pflanzenasche, statt Metallasche zu gebrauchen
 • ἀντί-σποδος, die Stelle der Asche vertretend
 • ἀντι-σπουδάζω, mit Eifer entgegenwirken
 • ἀντί-σταθμος, gleichwiegend
 • ἀντι-στασιάζω, dagegen einen Aufruhr erheben; τινί, gegen j-n wetteifern
 • ἀντι-στασιαστής, einer von der Gegenpartei
 • ἀντί-στασις, Gegenpartei; Widerstand. Bei Rhetoren:das Gegenüberstellen, Vergleichung
 • ἀντι-στασιώτης, einer von der Gegenpartei
 • ἀντι-στατέω, Widerstand leisten, sich widersetzen
 • ἀντι-στάτης, Gegner, Widersacher
 • ἀντι-στατικός, Widerstand leistend; bei Rhett. zum Gegenüberstellen, zur Vergleichung gehörig
 • ἀντί-στερνον, das Ende des Rückgrates, wo die Rippen aufhören
 • ἀντι-στηριγμός, das Widerstreben; das Zusammentreffen solcher Konsonanten, die sich nicht zusammen aussprechen lassen
 • ἀντι-στηρίζω, 1) unterstützen. 2) widerstreben
 • ἀντι-στοιχέω, in geordneter Reihe einander gegenüberstehen; übh. entgegengesetzt sein, Gramm
 • ἀντι-στοιχία, 1) das Vertauschen eines Buchstaben mit einem andern (ihm gegenüberstehenden). 2) das Gegeneinanderstehen
 • ἀντί-στοιχος, in Reihen einander gegenübergestellt (wie bei Gramm. die Buchstaben τ u. ϑ, π u. φ, κ u. χ) paarweise. Übertr., entsprechend, gleich
 • ἀντί-στομος, mit entgegengesetztem Munde?
 • ἀντι-στρατεύω, wieder anwerben; dagegen zu Felde ziehen
 • ἀντι-στρατ-ηγέω, 1) dagegen, als Feldherr der Feinde sein. 2) die Stelle des Heerführers vertreten, Proprätor sein. 3) allgemein: als Feind entgegenhandeln
 • ἀντι-στρατ-ήγημα, ἀντι-στρατ-ήγησις, Gegenlist im Kriege
 • ἀντι-στράτ-ηγος, 1) Heerführer der Feinde. 2) Proprätor
 • ἀντι-στρατιώτης, Soldat im feindlichen Heer
 • ἀντι-στρατο-πεδεία, das Aufschlagen des Lagers dem Feindegegenüber, das Gegenüberstehen zweier feindlicher Lager
 • ἀντι-στρατο-πεδεύομαι, sich dem Feinde gegenüber lagern
 • ἀντί-στρεπτος, entgegengekehrt, τὰ ἀντίστρεπτα, Maschinen, die nach allen Seiten hingewendet werden können
 • ἀντι-στρέφω, 1) auf die entgegengesetzte Seite hinwenden, eine veränderte Richtung geben. 2) intrans., sich umkehren, wo anders hinwenden
 • ἀντι-στροφή, 1) das Entgegenkehren, Umkehren. 2) Gegenwendung des Chors beim Tanze, die der vorangegangenen Wendung, στροφή, genau entspricht; ebenso die dazu gesungenen Worte, Antistrophe, wie Pindars Gesänge u. die meisten lyrischen Stellen der Dramatiker. 3) Bei den Rhetoren: die Figur der Retorsion, wenn zwei Satzglieder mit denselben Worten schließen. 4) Beiden Gramm: Umkehrung der gewöhnlichen Wortverbindung, z. B. ληρεῖς ἔχων für ἔχεις ληρῶν
 • ἀντι-στροφικά, die lyrischen Stellen der Dramatiker, die aus Strophe u. Gegenstrophe bestehen, Gramm
 • ἀντί-στροφος, 1) nach der entgegengesetzten Seite gewandt, entgegengekehrt. 2) einander entsprechend. Dah. geradezu ähnlich; wie ἀνάλογος, in bestimmter Gliederung einander ausschließlich entsprechend. Bei Gramm. ἡ ἀντίστροφος, die Gegenstrophe. Adv. ἀντιστρόφως, auf entgegengesetzte Weise
 • ἀντι-σύγ-κλητος, Gegensenat
 • ἀντι-συγ-κρίνω, gegen einander vergleichen
 • ἀντι-συλ-λογίζομαι, einen Gegenschluß machen
 • ἀντι-συλ-λογισμός, der Gegenschluß
 • ἀντι-συμ-μαχέω, dagegen beistehen
 • ἀντι-συμ-ποσιάζω, τὸν Πλάτωνα, ein Symposion, wie das des Platon, schreiben
 • ἀντι-συμ-φωνέω, (singend) antworten
 • ἀντι-συν-αντάω, begegnen
 • ἀντι-σφαιρίζειν, im Ballspiel j-s Gegner sein
 • ἀντι-σφάττω, dagegen schlachten, töten
 • ἀντι-σφήν, ῆνος, Gegenkeil
 • ἀντι-σχηματίζω, dagegen Redefiguren brauchen
 • ἀντι-σχηματισμός, Gegengebrauch von Redefiguren
 • ἀντ-ισχυρίζω, dagegen befestigen; dagegen versichern; sich gegen etwas festmachen, widerstehen
 • ἀντ-ισχύω, kräftig widerstehen
 • ἀντι-σώζω, dagegen retten
 • ἀντί-ταγμα, entgegengestelltes Heer
 • ἀντι-τακτικός, entgegenstellend, zur Gegenwehr geschickt
 • ἀντι-ταλαντεύω, dagegen das Gleichgewicht halten
 • ἀντι-τάλαντος, gleichwiegend
 • ἀντι-ταλάντωσις, das Gleichgewicht
 • ἀντι-ταμίας, Proquästor der Römer
 • ἀντί-ταξις, Entgegenstellung eines Heeres; übh. Widerstand
 • ἀντί-τασις, (das Gegenausdehnen) der Widerstand
 • ἀντι-τάσσω, entgegenstellen, τινί, bes. dem Feinde ein Heer in Schlachtordnung gegenüberstellen. Am gewöhnlichsten: sich entgegenstellen (häufig bei Rednern u. Historikern); auch: seinerseits entgegenstellen. Übh. widerstreben; widersprechen
 • ἀντι-τείνω, dagegen, entgegen spannen. Gew. intrans., a) von Gegenden: sich gegenüber hin erstrecken; von Örtern: gegenüber liegen. b) entgegen sein, widerstehen
 • ἀντι-τειχίζω, dagegen eine Befestigung, Schanze aufführen
 • ἀντι-τείχισμα, eine dagegen aufgeführte Veste, Schanze
 • ἀντι-τέμνω, eigtl. entgegenschneiden, d. h. ein Kraut od. eine Wurzel als Gegenmittel abschneiden, dah. ein Gegenmittel od. Arznei geben
 • ἀντι-τέρπω, dagegen erfreuen
 • ἀντί-τευχος, (Gegner) ein Wurf mit Würfeln
 • ἀντι-τεύχω, dagegen bilden, gleich bilden
 • ἀντι-τεχνάζω, ἀντι-τεχνάομαι,
 • Gegenkünste, Gegenlisten gebrauchen, entgegenwirken
 • ἀντι-τεχνέω, Nebenbuhler in einer Kunst sein
 • ἀντι-τέχνησις, Gegenlist; Handwerksneid
 • ἀντί-τεχνος, in einer Kunst oder einem Gewerbe wetteifernd mit j-m
 • ἀντι-τίθημι, 1) entgegensetzen, entgegenstellen, zur Vergleichung; eigtl. eins für das andere setzen u. so vergleichen. 2) dagegen, dafür setzen
 • ἀντι-τῑμάω, dagegen, ebenfalls ehren; eine Gegenschätzung machen; der Beklagte konnte auf Verminderung der vom Kläger vorgeschlagenen Strafsumme antragen
 • ἀντι-τίμημα, die durch die ἀντιτίμησις festgesetzte Geldstrafe
 • ἀντι-τίμησις, die Gegenschätzung, welche der Beklagte der vom Kläger vorgeschlagenen Strafsumme entgegenstellt
 • ἀντί-τῑμος, anstatt des Preises, vergeltend
 • ἀντι-τῑμωρέομαι, sich an einem rächen
 • ἀντι-τίνω, dagegen büßen; sich dagegen rächen
 • ἀντί-τισις, Vergeltung, Rache
 • ἀντί-τιτος, dafür gestraft
 • ἀντι-τιτρώσκω, dagegen verwunden
 • ἀντι-τίω, dagegen ehren?
 • ἀντι-τολμάω, dagegen wagen, kühn sein
 • ἀντί-τολμος, dagegen unternehmend, verwegen
 • ἀντί-τομος, als Gegenmittel zu gebrauchen
 • ἀντι-τονέομαι, pass., sich dagegen anspannen, Widerstand leisten
 • ἀντί-τονος, entgegengespannt, κέρας, Bogen; übh. widerstehend
 • ἀντι-τοξεύω, mit dem Bogen dagegen schießen
 • ἀντι-τορέω, durchbohren, bis auf die entgegengesetzte Seite; durchdringen, einbrechen
 • ἄν-τιτος, gerächt
 • ἀντι-τρέφω, dagegen (zum Dank) ernähren
 • ἀντι-τρέχω, entgegenlaufen
 • ἀντι-τυγχάνω, dagegen erlangen, auf etwas stoßen
 • ἀντι-τυπέω, dagegen schlagen, zurückstoßen; übh. Widerstand leisten
 • ἀντι-τυπής, ές, zurückstoßend, widerstehend
 • ἀντι-τυπία, das Gegenschlagen, Widerstand; übertr., Härte; auch im rhetorischen Sinne
 • ἀντί-τυπος, 1) zurückschlagend, zurückprallend; Widerstand leistend; dah. im rhetorischen Sinne, hart klingend; auch von Farben. 2) widerspenstig; feindselig
 • ἀντι-τύπτω, wieder schlagen, den Schlag erwidern
 • ἀντι-τωθάζω, wieder verspotten
 • ἀντι-φαίνω, widerglänzen
 • ἀντι-φάνεια, der Widerschein, im Spiegel
 • ἀντι-φάρμακον, Gegengift
 • ἀντί-φασις, Gegenrede, Widerspruch
 • ἀντι-φατικός, widersprechend
 • ἀντι-φερίζω, sich einem gegenüberstellen, sich ihm gleich dünken; wettkämpfen
 • ἀντί-φερνα, Gegengeschenk des Bräutigams an die Braut
 • ἀντί-φερνος, statt der Aussteuer
 • ἀντι-φέρω, entgegentragen, -stellen, den Stein im Brettspiel. Pass., sich entgegenstellen, widersetzen
 • ἀντι-φεύγω, an eines anderen Stelle in die Verbannung gehen
 • ἀντί-φημι, dagegen, widersprechen
 • ἀντι-φθέγγομαι, 1) dass. 2) widerhallen
 • ἀντί-φθεγμα, Widerhall, Echo
 • ἀντί-φθογγος, 1) widerhallend. 2) dagegen tonend?
 • ἀντι-φιλέω, wieder lieben; wieder küssen
 • ἀντι-φίλησις, ἀντι-φιλία, Gegenliebe
 • ἀντι-φιλο-δοξέω, ehrgeizig wetteifern mit j-m
 • ἀντι-φιλο-νεικέω, (aus Eifersucht) sich widersetzen
 • ἀντι-φιλο-σοφέω, entgegengesetzte philosophische Ansichten haben
 • ἀντι-φιλο-σοφία, philosophische Gegenpartei
 • ἀντι-φιλό-σοφος, Philosoph einer andern Schule, Gegenphilosoph
 • ἀντι-φιλο-τῑμέομαι, mit einander aus Ehrliebe wetteifern
 • ἀντι-φιλο-φρονέομαι, dagegen liebevoll behandeln, Freundlichkeit erwidern
 • ἀντι-φλέγω, entgegenleuchten lassen
 • ἀντι-φονεύω, dagegen morden
 • ἀντί-φονος, 1) für den Mord. 2) wechselseitig mordend. 3) dagegen mordend
 • ἀντι-φορά, Gegensatz
 • ἀντι-φορτίζομαι, als Gegenfracht aufladen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert