• ἀντι-γέγωνα, entgegenrufen, als Antwort
 • ἀντι-γενεᾱ-λογέω, ein Geschlechtsregister dagegen machen, das Geschlecht auf eine andere Weise ableiten
 • ἀντι-γεννάω, dagegen erzeugen
 • ἀντι-γεραίρω, dagegen belohnen, ehren
 • ἀντι-γηρο-τροφέω, gegenseitig im Alter ernähren
 • ἀντι-γνωμονέω, entgegengesetzter Meinung sein
 • ἀντι-γονίς, eine Art Becher
 • ἀντί-γραμμα, Gegenschrift, Abschrift
 • ἀντι-γραφεύς, Gegenschreiber, Kontrolleur der Einnahmen des Staates
 • ἀντι-γραφή, 1) Gegenschrift, a) Antwort. b) Widerlegung. c) das Abschreiben; Abschrift. 2) Anklageschrift; eigtl. Feststellung des Klagepunkts; übh. Prozesse
 • ἀντί-γραφον, die Abschrift
 • ἀντί-γραφος, eine Abschrift enthaltend
 • ἀντι-γράφω, dagegen schreiben, schriftlich antworten; eine Gegenklage erheben; bes. eine Exzeption gegen eine Klage einreichen
 • ἀντίγραψις, Gegenklage u. Exzeption gegen eine Klage
 • ἀντι-δάκνω, wieder beißen
 • ἀντι-δάκτυλος, umgekehrter Daktylus, d. i. Anapäst
 • ἀντι-δείκνυμι, dagegen zeigen
 • ἀντί-δειξις, der gegen einen gerichtete Vortrag
 • ἀντί-δειπνος, eines andern Stelle beim Mahle vertretend
 • ἀντι-δεξιόομαι, sich gegenseitig die Rechte geben, bewillkommnen
 • ἀντι-δέομαι, dagegen bitten
 • ἀντι-δέρκομαι, gerad entgegensehen
 • ἀντι-δέχομαι, dagegen empfangen
 • ἀντι-δημ-αγωγέω, gegen einen andern Anführer einer Volkspartei sein
 • ἀντι-δημιο υργέω, dagegen verfertigen
 • ἀντι-δια-βαίνω, dagegen ebenfalls übersetzen
 • ἀντι-δια-βάλλω, dagegen verleumden
 • ἀντι-δι-αίρεσις, Gegenabteilung
 • ἀντι-δι-αιρέω, dagegen abteilen, und dah. einen Gegensatz machen, entgegenstellen
 • ἀντι-διάκονος, dagegen wieder bedienend
 • ἀντι-δια-λέγομαι, dagegen einwenden
 • ἀντι-δι-αλλάσσομαι, gegenseitig austauschen, auswechseln, z. B. Gefangene; auch: auf entgegengesetzte Weise umändern
 • ἀντι-δια-νυκτερεύω, ebenfalls durchnachten
 • ἀντι-δια-πλέκω, dagegen verflechten
 • ἀντι-δια-σταλτικός, trennend
 • ἀντι-δια-στέλλω, einander entgegensetzen u. dadurch unterscheiden
 • ἀντι-δια-στολή, Unterscheidung durch Entgegenstellung, Unterschied
 • ἀντι-δια-τάσσω, dagegen anordnen, aufstellen
 • ἀντι-δια-τίθημι, dagegen feststellen; j-n zur Vergeltung in eine Lage versetzen
 • ἀντι-διδάσκαλος, Dichter, die Chöre oder Dramen gegen einander, um mit einander zu wettkämpfen, einüben
 • ἀντι-διδάσκω, dramatische Stücke gegen einander einüben u. aufführen zum Wettkampf; übh. dagegen, zur Vergeltung lehren
 • ἀντι-δίδωμι, dagegen geben, vergelten. Vom Vermögenstausch
 • ἀντι-δι-έξ-ειμι, dagegen durchgehen, erzählen
 • ἀντι-δι-εξ-έρχομαι, die entgegengesetzte Ansicht auseinandersetzen
 • ἀντι-δι-εσταλμένως, im entgegengesetzten Falle
 • ἀντι-δικάζομαι, dagegen prozessieren
 • ἀντι-δικασία, Rechtshandel gegen j-n
 • ἀντι-δικέω, gegen j-n prozessieren; übh. dagegen sprechen
 • ἀντι-δίκησις, das Widersprechen
 • ἀντι-δικία, das Streiten vor Gericht
 • ἀντί-δικος, der Gegner vor Gericht; öfter bei den Rednern; übh. Feind
 • ἀντι-δι-ορίζω, dagegen bestimmen
 • ἀντι-δι-ορύσσω, dagegen durchgraben, unterminieren
 • ἀντι-δογματίζω, entgegengesetzte Lehrsätze aufstellen
 • ἀντι-δοκέω, entgegengesetzter Meinung sein
 • ἀντι-δομή, Gegenbau
 • ἀντι-δοξάζω, ἀντι-δοξέω, eine entgegengesetzte Meinung haben
 • ἀντί-δοξος, entgegengesetzter Meinung seiend
 • ἀντί-δορος, wie mit einer Haut bekleidet
 • ἀντί-δοσις, das Dafürhingeben, der Austausch; bes. in Athen das gerichtliche Anerbieten, sein Vermögen gegen das eines andern Bürgers zu vertauschen. Dies Anerbieten tat derjenige, welcher sich zu einer Liturgie, Leistung an den Staat, insofern ungerechter Weise aufgerufen glaubte, als ein anderer, den sein größeres Vermögen eher dazu verpflichtete, übergangen worden. Letzterer mußte den Tausch eingehen oder die Leistung selbst übernehmen
 • ἀντί-δοτος, dagegen gegeben, bes. φάρμακον, Gegenmittel, Arznei gegen etwas
 • ἀντι-δουλεύω, dagegen Sklave sein, Dienste mit Diensten vergelten
 • ἀντί-δουλος, eines Knechtes Stelle vertretend
 • ἀντί-δουπος, wiederhallend
 • ἀντι-δράττομαι, anfassen
 • ἀντι-δράω, dagegen tun, vergelten
 • ἀντι-δρομέω, entgegenlaufen
 • ἀντι-δυς-χεραίνω, dagegen unwillig werden
 • ἀντι-δωρεά, Gegengeschenk, Vergeltung
 • ἀντι δωρέομαι, dagegen schenken, vergelten
 • ἀντί-δωρον, Gegengeschenk
 • ἀντι-ζεύγνυμι, dafür womit verbinden
 • ἀντι-ζηλόομαι, ein Nebenbuhler sein
 • ἀντι-ζητέω, ebenfalls suchen
 • ἀντ-ίζομαι, gegenübersitzen
 • ἀντί-ζυγος, das Gleichgewicht haltend, entsprechend; paarweis einander gegenüberstehend
 • ἀντι-ζυγόω, das Gleichgewicht halten, entsprechen
 • ἀντι-ζωγρέω, dagegen gefangen nehmen
 • ἀντι-θάλπω, dagegen erwärmen
 • ἀντι-θάπτω, gegenüber begraben
 • ἀντί-θεος, gottgleich; Beiwort der Helden, die durch Körperkraft und Schönheit vor anderen Menschen ausgezeichnet waren, vom Hektor; nicht moralisch gut; auch Polyphem u. die Freier, wo an keine gekünstelte Erkl. »widersetzlich gegen die Götter« zu denken. Auch von ganzen Völkern
 • ἀντι-θεραπεύω, dagegen, gegenseitig ehren, Dienste durch Gegendienste vergelten
 • ἀντι-θερμαίνω, dagegen erwärmen
 • ἀντί-θεσις, der Gegensatz; im rhetor. Sinne: das Entgegensetzen
 • ἀντί-θετος, entgegengesetzt, entgegenstehend
 • ἀντι-θέω, 1) im Laufen wetteifern mit einem. 2) entgegenlaufen
 • ἀντι-θήγω, dagegen wetzen
 • ἀντι-θλίβω, dagegen drücken
 • ἀντι-θνήσκω, dagegen sterben
 • ἀντι-θροέω, entgegenlärmen
 • ἀντί-θρονος, gegenübersitzend
 • ἀντί-θροος, widerhallend
 • ἀντι-θύρετρος, die Stelle einer Türe vertretend
 • ἀντί-θυρος, der Türe gegenüber; Ort im Hause, welcher der Türe gegenüber liegt, ein Vorgemach
 • ἀντι-καθ-αιρέω, dagegen, gegenseitig niederreißen, zerstören
 • ἀντι-καθ-έζομαι, sich gegenüber lagern
 • ἀντι-καθ-εύδω, gegenüber einschlafen
 • ἀντι-καθ-ιδρύω, an j-s Stelle einsetzen
 • ἀντι-καθ-ίζομαι, sich gegenüber setzen
 • ἀντι-καθ-ίστημι, 1) dagegen, als etwas Entsprechendes aufstellen. 2) an eines anderen Stelle einsetzen. Auch: in eine andere Stimmung versetzen. Sich entgegenstellen, Widerstand leisten
 • ἀντι-κακο υργέω, dagegen Böses antun, Schaden zufügen
 • ἀντι-κακόω, dagegen misshandeln
 • ἀντι-καλέω, dagegen rufen, einladen
 • ἀντι-καλλ-ωπίζομαι, dagegegen schön tun, prunken
 • ἀντι-κάρδιον, die Herzgrube
 • ἀντι-καρτερέω, dagegen standhaft ausharren
 • ἀντι-κατ-άγω, dagegen, zum Ersatz einführen
 • ἀντι-κατα-δύομαι, sich dagegen verbergen
 • ἀντι-κατα-κανεῖν, dagegen töten
 • ἀντι-κατα-κλείω, dagegen einschließen
 • ἀντι-κατα-κτείνω, dagegen, gegenseitig töten
 • ἀντι-κατα-λαμβάνω, dagegen einnehmen
 • ἀντι-κατα-λέγω, dagegen aufschreiben in ein Verzeichnis?
 • ἀντι-κατα-λείπω, in eines andern Stelle hinterlassen
 • ἀντι-κατ-αλλαγή, die (gegenseitige) Vertauschung
 • ἀντι-κατ-άλλαγμα, das Eingetauschte
 • ἀντι-κατ-άλλαξις, der Gewinn von einer Unternehmung
 • ἀντι-κατ-αλλάττομαι, 1) dagegen eintauschen. 2) sich mit j-m aussöhnen
 • ἀντι-κατα-μύω, gegenseitig die Augen zudrücken
 • ἀντι-κατα-πλήττω, dagegen erschrecken
 • ἀντι-κατα-σκευάζω, dagegen ausrüsten
 • ἀντι-κατά-στασις, Aufstellung an eines andern Statt; das Entgegenstellen, bes. in der Rede vor Gericht; Einwand
 • ἀντι-κατα-στρατο-πεδεύω, gegenüber lagern
 • ἀντι-κατά-σχεσις, das gewaltsame Zurückhalten
 • ἀντι-κατα-τείνω, dagegen anspannen, sich anstrengen
 • ἀντι-κατα-τρέχω, dagegen einen Einfall machen
 • ἀντι-κατα-φρονέω, ebenfalls verachten
 • ἀντι-κατ-ηγορέω, dagegen, ebenfalls anklagen. In der Logik: dagegen aussagen
 • ἀντι-κατ-ηγορία, Gegenklage
 • ἀντι-κάω, dagegen verbrennen, in Brand setzen
 • ἀντί-κειμαι, gegenüberliegen, entgegengesetzt sein; τὰ ἀντικείμενα, die beiden Glieder eines Gegensatzes
 • ἀντικειμένως, im Gegensatz
 • ἀντι-κέλευθος, auf entgegengesetzten Wegen, entgegen
 • ἀντι-κελεύω, dagegen befehlen, auffordern
 • ἀντί-κεντρον, die Stelle eines Sporns, Stachels vertretend (vom Schmerz)
 • ἀντι-κηδεύω, ἀντι-κήδομαι, dagegen besorgen, pflegen
 • ἀντι-κηρύσσω, dagegen ausrufen, einen Gegenbefehl geben
 • ἀντι-κῑνέω, dagegen in Bewegung setzen
 • ἀντι-κίνησις, die Gegenbewegung
 • ἀντι-κίχρημι, dagegen leihen?
 • ἀντι-κλάζω, entgegentönen, widerhallen
 • ἀντι-κλαίω, dagegen weinen
 • ἀντι-κλάω, zurückbrechen, zurückprallen
 • ἀντί-κλειθρον, ἀντί-κλεις, Gegen-, Nachschlüssel
 • ἀντι-κλίνω, entgegen neigen
 • ἀντι-κνημιάζω, auf das Schienbein schlagen
 • ἀντι-κνήμιον, (der κνήμη gegenüber) Schienbein
 • ἀντί-κοιλον, die hohle Fußsohle
 • ἀντι-κολάζω, dafür züchtigen
 • ἀντι-κολακεύω, dagegen, ebenfalls schmeicheln
 • ἀντι-κομίζω, ebenfalls bringen
 • ἀντι-κομπάζω, dagegen prahlen
 • ἀντι-κόντωσις, das Gegenstemmen
 • ἀντι-κοπή, das Zurückstoßen
 • ἀντι-κόπτω, entgegen-, zurückstoßen; sich widersetzen
 • ἀντι-κορύσσομαι, sich dagegen rüsten
 • ἀντι-κοσμέω, dagegen, ebenfalls schmücken
 • ἀντι-κοσμήτης, der Stellvertreter des κοσμήτης
 • ἀντί-κοψις, das Entgegenstoßen
 • ἀντι-κράζω, dagegen schreien
 • ἀντι-κρατέω, dagegen einnehmen, behaupten
 • ἀντι-κρίνω, dagegen beurteilen, vergleichen
 • ἀντί-κριος, der entgegengestellte Mauerbrecher
 • ἀντί-κρουσις, das Zurückstoßen, Widersetzlichkeit
 • ἀντι-κρούω, 1) zurückstoßen. 2) intrans., entgegen sein
 • ἀντι-κρύ, gerade durch; 1) gegenüber, entgegen. 2) gerade, ursprünglich wohl von Geschossen, die auf der entgegengesetzten Seite wieder herauskommen. 3) geradezu, ganz u. gar
 • ἄντι-κρυς, gerade durch; a) örtlich: geradeswegs. b) übertr. geradezu, ausdrücklich, offenbar. c) auf die Zeit: sofort
 • ἀντι-κτάομαι, sich dagegen erwerben?
 • ἀντί-κτησις, Erwerb einer Sache anstatt einer andern
 • ἀντι-κτόνοι, zur Vergeltung tötend
 • ἀντι-κτυπέω, entgegenkrachen, -tönen
 • ἀντί-κτυπος, widerhallend
 • ἀντι-κῡδαίνω, dagegen preisen
 • ἀντι-κῡμαίνομαι, von einander widerstrebenden Wogen bewegt werden
 • ἀντι-κύρω, auf etwas treffen, begegnen
 • ἀντι-κωλύω, dagegen verhindern
 • ἀντι-κωμ-ῳδέω, (ein Lustspiel gegen ein anderes aufführen, dah.) gegenseitig od. zur Vergeltung verspotten
 • ἀντι-λαβεύς, Griff des Schildes
 • ἀντι-λαβή, Griff zum Festhalten; übertr. Blöße, die man dem Tadel gibt
 • ἀντι-λαγχάνω, dagegen durchs Los erlangen; δίκην, eine Klage gegen ein gefälltes Urteil erheben
 • ἀντι-λακτίζω, dagegen ausschlagen (mit den Füßen)
 • ἀντι-λαμβάνω, dagegen nehmen, zur Vergeltung bekommen; dagegen, ebenfalls einnehmen; gefangen nehmen; sich an etwas halten, etwas ergreifen. Dah. sich an etwas machen, danach streben, es eifrig betreiben; etwas festhalten, zurückhalten; dah. geistig: begreifen, verstehen; mit den Sinnen wahrnehmen, merken; angreifen, tadeln; dah. geradezu: sich widersetzen. Von Pflanzen: sie gehen an, fassen Wurzel
 • ἀντι-λάμπω, entgegen-, zurückstrahlen
 • ἀντί-λαμψις, das Zurückstrahlen, Widerscheinen
 • ἀντι-λέγω, dagegen sprechen
 • ἀντί-λεκτος, bestritten, zweifelhaft
 • ἀντί-λεξις, Erwiderung; Zwiegespräch
 • ἀντι-λέων, löwengleich
 • ἀντί-ληξις, Gegenklage
 • ἀντι-ληπτικός, zum Auffassen geschickt
 • ἀντι-λήπτωρ, Beistand
 • ἀντί-ληψις, 1) das dagegen Nehmen, Empfangen. 2) das Ergreifen (von der Krankheit); der Anhalt, das für sich Nehmen, in Anspruch Nehmen; das Auffassen, Wahrnehmen. 3) Das sich einer Sache Annehmen, Beistand. Das Angehen, Wurzelfassen der Pflanzen
 • ἀντι-λιτανεύω, dagegen bitten, flehen
 • ἀντι-λόβιον, der dem λόβος entgegenstehende Teil am Ohr
 • ἀντι-λογία, Gegenrede, dah. mündliche Untersuchung einer Rechtssache vor dem Richter; übh. Widerspruch, Wortstreit
 • ἀντι-λογίζομαι, dagegen überrechnen, erwägen
 • ἀντι-λογικός, geschickt im Widersprechen, Disputieren, spitzfindig; ἡ ἀντιλογική, sc. τέχνη, die Disputierkunst, Sophistik
 • ἀντί-λογος, widersprechend
 • ἀντι-λοιδορέω, Schmähungen erwidern
 • ἀντι-λῡπέω, dagegen kränken, sich für erlittene Kränkung rächen
 • ἀντι-λύπησις, Gegenkränkung, Rache für erlittene Kränkung
 • ἀντί-λυρος, den Tönen der Lyra entsprechend
 • ἀντι-λυτρόω, dagegen, ebenfalls loskaufen
 • ἀντι-μαίνομαι, dagegen rasen, toben; von der Liebe: heftige Leidenschaft erwidern
 • ἀντι-μανθάνω, dagegen lernen
 • ἀντι-μαντεύομαι, dagegen weissagen
 • ἀντι-μαρτυρέω, dagegen als Zeuge auftreten, widersprechen
 • ἀντι-μαρτύρησις, das Gegenzeugnis
 • ἀντι-μάχησις, ἀντι-μαχηστύς, das Gegenkämpfen
 • ἀντι-μαχητής, Gegenkämpfer
 • ἀντι-μάχομαι, dagegen kämpfen; Widerstand leisten
 • ἀντί-μαχος, widerstreitend
 • ἀντι-μεθ-έλκω, nach entgegengesetzten Seiten hinziehen
 • ἀντι-μεθ-ίστημι, von einer Seite auf die andere stellen, umstellen; sich auf die andere Seite hinstellen
 • ἀντι-μειρακιεύομαι, sich dagegen kindisch übermütig betragen
 • ἀντι-μελίζω, im Gesang oder Saitenspiel wetteifern
 • ἀντι-μέλλω, dagegen, ebenfalls zögern
 • ἀντι-μέμφομαι, dagegen tadeln
 • ἀντι-μερίζομαι, dagegen zu Teil werden lassen
 • ἀντι-μεσ-ουρανέω, auf der entgegengesetzten Seite des Himmels kulminieren
 • ἀντι-μεσ-ουράνημα, das Kulminieren auf der entgegengesetzten Seite des Himmels
 • ἀντι-μετα-βάλλω, dagegen umändern
 • ἀντι-μετα-βολή, Umänderung, Verwandlung
 • ἀντι-μετα-λαμβάνω, statt einer Sache eine andere annehmen; pass., verwandelt werden
 • ἀντι-μετά-ληψις, Abwechselung, Wechsel; Annahme des Entgegengesetzten, Widervergeltung
 • ἀντι-μεταλλεύω, Gegenminen anlegen
 • ἀντι-μεταῤ-ῥέω, dagegen ab-, zurückfließen
 • ἀντι-μετα-σπάω, auf die andere Seite ziehen
 • ἀντι-μετά-στασις, das Übertreten auf die entgegengesetzte Seite; Umstellung, Veränderung
 • ἀντι-μετά-ταξις, gegenseitige Umstellung, Vertauschung
 • ἀντι-μετα-τάσσω, seine Stellung ebenfalls wie der Feind verändern
 • ἀντι-μετα-χωρέω, auf die entgegengesetzte Seite abtreten
 • ἀντι-μέτ-ειμι, sich gegenseitig wetteifernd um etwas bewerben
 • ἀντι-μετρέω, dagegen abmessen; vergelten, NT
 • ἀντι-μέτρησις, Gegenmessung, Vergeltung?
 • ἀντι-μέτ-ωπος, mit entgegengekehrter Stirn
 • ἀντι-μηνίω, dagegen, gegenseitig zürnen
 • ἀντι-μηνύω, dagegen anzeigen
 • ἀντι-μηχανάομαι, Gegenanstalten treffen, Gegenlist anwenden
 • ἀντι-μηχάνημα, Gegenanstalt, Gegenlist
 • ἀντι-μῑμέομαι, dagegen nachahmen
 • ἀντι-μίμησις, Gegennachahmung
 • ἀντί-μῑμος, nachahmend; pass., nachgeahmt
 • ἀντι-μῑσέω, dagegen hassen
 • ἀντι-μισθία, Vergeltung, NT
 • ἀντί-μισθος, statt des Lohnes, wofür lohnend
 • ἀντι-μνηστεύομαι, sich ebenfalls um die Braut bewerben, Nebenbuhler sein
 • ἀντι-μοιρέω, gleichen Anteil mit einem anderen haben
 • ἀντι-μοιρία, ein einem anderen an Wert gleicher Teil
 • ἀντι-μολεῖν, entgegengehen
 • ἀντί-μολπος, entgegentönend
 • ἀντί-μορος, gegenteilig, entsprechend
 • ἀντί-μορφος, nachgeformt, nachgebildet
 • ἀντι-μῡκάομαι, entgegenbrüllen
 • ἀντι-μυκτηρίζω, dagegen verhöhnen
 • ἀντι-μωλία, Prozess, bei dem sich beide Parteien persönlich einfinden
 • ἀντι-ναυπηγέω, dagegen Schiffe bauen, eine Flotte ausrüsten
 • ἀντι-νήχομαι, entgegenschwimmen
 • ἀντι-νῑκάω, dagegen siegen
 • ἀντι-νοέω, entgegengesetzten Sinnes sein
 • ἀντι-νομία, Widerspruch des Gesetzes gegen sich selbst, so daß beide Parteien es zu ihren Gunsten auslegen können
 • ἀντι-νομικός, den Widerspruch eines Gesetzes mit sich selbst betreffend
 • ἀντι-νομοθετέω, dagegen Gesetze geben, die mit denen eines andern im Widerspruch sind
 • ἀντί-νοος, von entgegengesetzter Sinnesart
 • ἀντι-νουθετέω, dagegen ermahnen, warnen
 • ἀντί-νωτος, mit entgegengekehrtem Rücken
 • ἀντι-ξοέω, (entgegenhobeln) entgegensein
 • ἀντί-ξοος, eigtl. entgegengehobelt, so daß es in einander paßt; feindlich entgegengekehrt, zuwider
 • ἀντι-ξύω, dagegen schaben, kratzen
 • ἀντίον, das Weberschiff
 • ἀντίος, entgegengesetzt, gegenüber, vom feindlichen u. freundlichen Begegnen u. jedem Gegenübersein
 • ἀντιο-στατέω, entgegenstehen (vom Winde)
 • ἀντι-οχεύομαι, entgegenfahren
 • ἀντιόω, begegnen, meist im feindlichen Sinne
 • ἀντι-πάθεια, entgegengesetzte Neigung oder Eigenschaft; Abneigung
 • ἀντι-παθέω, entgegengesetzte Neigung haben, widerstehen
 • ἀντι-παθής, von entgegengesetzter Beschaffenheit od. Neigung, entgegengesetzt
 • ἀντι-παθητικός, entgegenwirkend
 • ἀντι-παιᾱνίζω, ein Kriegsgeschrei dagegen erheben
 • ἀντι-παίζω, dagegen spielen
 • ἀντί-παις, 1) einem Knaben, Kinde ähnlich. 2) erwachsener Knabe, erwachsenes Mädchen
 • ἀντι-παίω, gegen-, wiederschlagen; widerstehen
 • ἀντι-πάλαισις, das Gegenringen
 • ἀντι-παλαιστής, Gegner im Ringen
 • ἀντι-παλαίω, dagegen ringen, kämpfen
 • ἀντι-παλαμάομαι, dagegen ersinnen, anstiften
 • ἀντι-πάλλομαι, zurückprallen
 • ἀντί-παλος, 1) gegenringend; Gegner, Widersacher, Feind. 2) gegen etwas ankämpfend, schützend. 3) im Kampfe gewachsen; übh. entsprechend. Der Vertreter im Kampf
 • ἀντι-πανο υργέω, Gegenlist brauchen
 • ἀντι-παρα-βάλλω, dagegenhalten, vergleichen; dafür beisteuern
 • ἀντι-παρα-βολή, Vergleichung
 • ἀντι-παρ-αγγελία, Gegenbewerbung um ein Amt
 • ἀντι-παρ-αγγέλλω, 1) einen Gegenbefehl geben. 2) sich dagegen, als Nebenbuhler j-s, um ein Amt bewerben
 • ἀντι-παρα-γραφή, Erwiderung auf eine Exzeption des Gegners vor Gericht
 • ἀντι-παρα-γράφω, eine Replik gegen eine Exzeption des Gegners verfassen
 • ἀντι-παρ-άγω, das Heer gegen den anrückenden Feind ausführen; intrans., ausrücken; daneben, entlang, entgegenrücken
 • ἀντι-παρ-αγωγή, der Marsch dem Feinde gegenüber od. zur Seite; das Gegenausrücken gegen den anrückenden Feind
 • ἀντι-παρα-δίδωμι, dagegen überliefern
 • ἀντι-παρά-θεσις, Gegeneinanderstellung, Vergleichung

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert