• ἀντ-α-κολούθησις u. ἀντ-α-κολουθία, das Dagegenfolgen
 • ἀντ-α-κόλουθος, Stellvertreter eines Begleiters
 • ἀντ-ακοντίζω, dagegen schleudern
 • ἀντ-ακούω u. ἀντ-ακροάομαι, dagegen, als Erwiederung hören
 • ἀντ-ακρωτήριον, das gegenüberliegende Vorgebirge
 • ἀντ-αλαλάζω, dagegen ein Kriegsgeschrei erheben; von dem Echo: wiederhallen lassen
 • ἀντ-αλλαγή, der Umtausch
 • ἀντ-άλλαγμα, das Um-, Eingetauschte; Lösegeld
 • ἀντ-άλλαγος, umgetauscht
 • ἀντ-αλλάττω, um-, eintauschen
 • ἀντ-αμείβομαι, erwiedern, vergelten
 • ἀντ-άμειψις u. ἀντ-αμοιβή, Vergeltung
 • ἀντ-άμυνα, Gegenabwehr
 • ἀντ-αμύνομαι, sich dagegen verteidigen; sich an j-m rächen
 • ἀντ-ανα-βιβάζω, dagegen hinaufsteigen lassen
 • ἀντ-ανα-γιγνώσκω, gegen eine andere Schrift lesen und damit vergleichen
 • ἀντ-ανα-γνώστης, der Gegenleser, Vergleicher
 • ἀντ-αν-άγω, dagegen hinausführen; gegen einen auslaufen
 • ἀντ-ανα-δίδωμι, dagegen nachgeben
 • ἀντ-αν-αίρεσις, das Dagegenwegnehmen
 • ἀντ-αν-αιρέω, 1) gegenseitig, mit einander aufheben; wie bei der Rechnung, wenn Einnahme u. Ausgabe stimmt 2) dagegen vertilgen, töten
 • ἀντ-αν-αίρω, dagegen erheben
 • ἀντ-ανά-κλασις u. ἀντ-ανα-κλασμός, 1) das Zurückbrechen, -prallen, z. B. des Schalles (vom Echo) 2) bei Rhet., Zurückgabe desselben Wortes in einer andern Bedeutung
 • ἀντ-ανα-κλαστικός, sich zurückbeziehend
 • ἀντ-ανα-κλάω, zurückbrechen; zurückprallen (vom Schalle); bei Gramm. sich zurückbeziehen
 • ἀντ-ανα-κοπή, gegenseitiges Zurückschlagen, Zurückprallen (von Wellen)
 • ἀντ-ανα-κόπτω, gegenseitig zurückstoßen
 • ἀντ-αν-αλίσκω, dagegen aufwenden, töten
 • ἀντ-ανα-μένω, dagegen erwarten
 • ἀντ-ανα-παύομαι, dagegen ausruhen
 • ἀντ-ανα-πίμπλημι, dagegen, ebenfalls füllen
 • ἀντ-ανα-πλέκω, um die Wette flechten
 • ἀντ-ανα-πληρόω, dagegen anfüllen
 • ἀντ-ανα-πλήρωσις, das Dagegenwiederanfüllen
 • ἀντ-ανα-τρέχω, von der wieder zusammenwachsenden Haut
 • ἀντ-ανα-φέρω, dagegen zurückbringen
 • ἀντ-ανα-χωρέω, ebenfalls zurückweichen
 • ἄντ-ανδρος, an Mannes statt; der sich für j-n stellt
 • ἀντ-άν-ειμι, dagegen emporsteigen
 • ἀντ-αν-έχω, dagegen in die Höhe halten
 • ἀντ-αν-ισόω, dagegen ausgleichen
 • ἀντ-αν-ίστημι, dagegen aufstellen; med. u. intrans dagegen aufstehen, Widerstand leisten
 • ἀντ-αν-ίσχω, dagegen aufgehen
 • ἀντ-αν-οίγω, dagegen öffnen
 • ἀντ-άξιος, gleichviel wert, aufwiegend
 • ἀντ-αξιόω, dagegen, als Preis verlangen
 • ἀντ-απ-αιτέω, dagegen zurückfordern, als schuldige Vergeltung fordern
 • ἀντ-απ-αμείβομαι, dagegen erwiedern
 • ἀντ-απ-αστράπτω, dagegen blitzen
 • ἀντ-απειλέω, dagegen drohen
 • ἀντ-απ-ερύκω, dagegen abhalten
 • ἀντ-απο-δείκνυμι, dagegen zeigen, beweisen
 • ἀντ-απο-δίδωμι, dagegen wiedergeben, bes. was man erhalten hat; Gleiches mit Gleichem vergelten; als entsprechend gegenüberstellen; zurückwersen, reflektiren (vom Licht od. Schall); Intrans., entsprechen
 • ἀντ-από-δομα, Vergeltung, N. T
 • ἀντ-από-δοσις, 1) Wiederherausgeben; Vergeltung 2) entgegengesetzte Richtung 3) Gegensatz; Wiederschein, Wiederhall
 • ἀντ-απο-δοτικός, vergeltend; Gramm. einen Gegensatz anzeigend
 • ἀντ-απο-δύομαι, sich gegenseitig auskleiden, dah. sich zum Kampfe rüsten
 • ἀντ-απο-θνήσκω, dagegen, zur Vergeltung sterben
 • ἀντ-ά-ποινα, Entschädigung, Ersatz
 • ἀντ-απο-κρίνομαι, dagegen antworten; sich entsprechen
 • ἀντ-από-κρισις, das gegenseitige Entsprechen
 • ἀντ-απο-κτείνω, dagegen, zur Vergeltung töten
 • ἀντ-απο-λαμβάνω, dagegen empfangen
 • ἀντ-απ-όλλυμι, dagegen vernichten, töten; dagegen umkommen
 • ἀντ-απο-λογέομαι, dagegen zu seiner Verteidigung sagen
 • ἀντ-απο-παίζω, Gewonnenes wieder verspielen
 • ἀντ-από-παλσις, das Ab- u. Zurückprallen
 • ἀντ-απο-πέμπω, dagegen wegschicken
 • ἀντ-απο-πέρδω, dagegen einen Wind lassen
 • ἀντ-απο-στέλλω, dagegen abschicken
 • ἀντ-απο-στροφή, gegenseitige Entfernung
 • ἀντ-απο-ταφρεύω, sich gegenseitig durch Gräben, Verschanzungen trennen
 • ἀντ-απο-τειχίζω, sich gegenseitig durch Mauern von einander trennen
 • ἀντ-απο-τίω, gegenseitig vergelten
 • ἀντ-απο-φαίνω, dagegen zeigen, beweisen; seine Meinung dagegen aussprechen
 • ἀντ-απο-φέρω, dagegen wegtragen
 • ἀντ-απ-οχή, Schuldverschreibung; auch Empfangschein für geleistete Zahlung
 • ἀντ-απ-ωθέω, dagegen zurückstoßen
 • ἀντ-άπ-ωσις, das Zurückstoßen in entgegengesetzter Richtung
 • ἀντ-αράτης, Gegner
 • ἀντ-αριθμέω, dagegen zählen, Zahl mit Zahl vergleichen
 • ἀντ-άριθμος, an Zahl gleich
 • ἀντ-αρκέω, ausreichen, gewachsen sein; τινί, widerstehen
 • ἀντ-αρκτικός, dem Norden gegenüber
 • ἀντ-ασπάζομαι, dagegen, gegenseitig umarmen; wieder gütig aufnehmen; sich gegenseitig lieben
 • ἀντ-αστράπτω, dagegen, mit einem wetteifernd blitzen
 • ἀντ-α-τῑμάζω, dagegen verunehren
 • ἀντ-αυγάζω, den Schein zurückwerfen, zurückstrahlen
 • ἀντ-αυγασία u. ἀντ-αύγεια, der Wiederschein
 • ἀντ-αυγής, wiederglänzend, entgegenleuchtend
 • ἀντ-αυδάω, dagegen reden, antworten
 • ἀντ-αΰω, entgegenschallen
 • ἀντ-αφ-αίρεσις, gegenseitige Subtraktion
 • ἀντ-αφ-αιρέω, dagegen wegnehmen
 • ἀντ-αφ-εστιάω, dagegen bewirten
 • ἀντ-αφ-ίημι, dagegen loslassen, fallen lassen
 • ἀντάω, begegnen, entgegenkommen; im feindlichen Sinne; von Sachen: (zufällig) teilhaftig werden
 • ἀντ-εγ-γράφω, statt eines andern einschreiben
 • ἀντ-εγείρω, dagegen aufregen, errichten
 • ἀντ-εγ-καλέω, dagegen beschuldigen
 • ἀντ-έγ-κλημα, Gegenbeschuldigung
 • ἀντ-εγ-κληματικός, zur Gegenbeschuldigung gehörig
 • ἀντ-εγ-χειρίζω, dagegen einhändigen
 • ἀντ-εικάζω, dagegen vergleichen
 • ἀντ-εικασία, Vergleichung
 • ἀντ-ειπεῖν, dagegen reden, widersprechen
 • ἀντ-είρω, ich werde dagegen widersprechen; dagegen fragen
 • ἀντ-εις-άγω, anstatt eines anderen einführen
 • ἀντ-εις-αγωγή, das Gegenüberstellen eines anderen (rhetor. Figur)
 • ἀντ-είς-ακτος  als Einwand entgegengestellt
 • ἀντ-εις-βάλλω, dagegen einfallen, einbrechen
 • ἀντ-είς-ειμι, dagegen hineingehen
 • ἀντ-εις-έρχομαι, an eines anderen Stelle hereinkommen
 • ἀντ-εις-φέρω, dagegen eintragen, zahlen; dagegen einführen
 • ἀντ-εκ-θλίβω, dagegen ausdrücken
 • ἀντ-εκ-κλέπτω, dagegen herausstehlen
 • ἀντ-εκ-κομίζω, dagegen wegtragen
 • ἀντ-εκ-κόπτω, dagegen, zur Vergeltung, ausschlagen
 • ἀντ-εκ-πέμπω, dagegen ausschicken
 • ἀντ-εκ-πλέω, gegen einen mit der Flotte auslaufen
 • ἀντ-εκ-πλήσσω, dagegen erschrecken
 • ἀντ-έκ-τασις, das dagegen Ausstrecken, Vergleichen
 • ἀντ-εκ-τείνω, dagegen ausstrecken, αὑτόν τινι, sich wie einer anstrengen, ihm gleichzukommen suchen
 • ἀντ-εκ-τίθημι, dagegen aussetzen; erklären
 • ἀντ-εκ-τίνω, dagegen vergelten
 • ἀντ-έκ-τισις, Wiedervergeltung. Rache
 • ἀντ-εκ-τρέφω, dagegen, zum Dank ernähren
 • ἀντ-εκ-τρέχω, dagegen auslaufen, bes. gegen den Feind einen Ausfall machen
 • ἀντ-εκ-φέρω, dagegen vorbringen, entgegenstellen
 • ἀντ-ελαττόομαι, dagegen besiegt werden
 • ἀντ-ελαύνω, entgegenziehen
 • ἀντ-ελπίζω, dagegen, wieder hoffen
 • ἀντ-εμ-βαίνω, dagegen hineingehen
 • ἀντ-εμ-βάλλω, dagegen hineinwerfen; intrans., dagegen einen Einfall machen; einen Angriff erwidern
 • ἀντ-έμ-βασις, das Ineinandergehen
 • ἀντ-εμ-βιβάζω, dagegen, statt eines anderen hineinbringen, bes. einschiffen
 • ἀντ-εμ-βοάω, entgegenschreien
 • ἀντ-εμ-βολή, das Ineinandergreifen
 • ἀντ-εμ-παίζω, dagegen verspotten
 • ἀντ-εμ-πήγνυμι, dagegen hineinstoßen
 • ἀντ-εμ-πίπλημι, dagegen anfüllen; zur Vergeltung
 • ἀντ-εμ-πίπρημι, dagegen in Brand stecken
 • ἀντ-εμ-πλέκω, gegenseitig verflechten; pass., sich umarmen, in einander verschlungen sein
 • ἀντ-εμ-πλοκή, gegenseitige Verflechtung
 • ἀντ-εμ-φαίνω, dagegen anzeigen, widersprechen
 • ἀντ-εμ-φανίζω, dagegen zeigen
 • ἀντ-έμ-φασις, Widerspruch, Gegensatz; entgegengesetzte Erscheinung
 • ἀντ-εν-αγωγή, Gegenanklage
 • ἀντ-εν-αντίωσις, die Redefigur, welche durch Verneinung eines Begriffs den entgegengesetzten bezeichnet
 • ἀντ-εν-δείκνυμι, dagegen anzeigen
 • ἀντ-έν-δειξις, Gegenanzeige, Abmahnung
 • ἀντ-εν-δύομαι, dagegen anziehen
 • ἀντ-εν-έδρα, gegenseitiger, dagegen gelegter Hinterhalt
 • ἀντ-εν-εδρεύω, dagegen nachstellen, gegen einen Hinterhalt einen andern legen
 • ἀντ-εν-εργέω, dagegen wirken, τί, gegen etwas
 • ἀντ-εν-εχυράζομαι, ein Gegenpfand nehmen
 • ἀντ-εν-έχυρον, Gegenpfand
 • ἀντ-εν-τίθημι, dagegen, dafür einsetzen
 • ἀντ-εξ-άγω, dagegen ausführen (von Waren); ins Treffen
 • ἀντ-εξ-αιτέω, dagegen die Auslieferung j-s verlangen
 • ἀντ-εξ-αν-ίσταμαι, sich dagegen erheben
 • ἀντ-εξ-απατάω, dagegen betrügen
 • ἀντ-έξ-ειμι, gegen den anrückenden Feind ausziehen
 • ἀντ-εξ-ελαύνω u. ἀντ-εξ-επ-άγω, dagegen austreiben; gegen einen ausrücken
 • ἀντ-εξ-ετάζω, gegen einander prüfen u. so mit einander vergleichen; sich mit einander messen, mit einander streiten (vor Gericht)
 • ἀντ-εξ-έτασις, prüfende Vergleichung
 • ἀντ-εξ-ιππεύω, dagegen mit der Reiterei ausrücken
 • ἀντ-εξ-ισάζω, dagegen ausgleichen
 • ἀντ-εξ-ίσταμαι, dagegen austreten, vor etwas weichen
 • ἀντ-εξ-ορμάω, dagegen aufbrechen, zum Angriff
 • ἀντ-εξ-όρμησις, das Ausrücken gegen den anrückenden Feind
 • ἀντ-έξ-ωσις, gegenseitiges Ausstoßen
 • ἀντ-επ-άγω, dagegen zum Angriff führen; ἀντ. ποινήν τινι, einem eine Buße dafür auflegen; intrans., dagegen, d. i. gegen einen anrückenden Feind ebenfalls anrücken
 • ἀντ-επ-αινέω, dagegen loben
 • ἀντ-επ-αν-άγομαι, mit der Flotte dagegen, d. i. gegen eine anrückende Flotte, auslaufen
 • ἀντ-επ-αν-έρχομαι, dagegen zurückkommen
 • ἀντ-επ-αυξάνω, dagegen vermehren
 • ἀντ-επ-αφ-ίημι, dagegen, gegen einen Feind loslassen
 • ἀντ-έπ-ειμι, gegen einen (anrückenden Feind) anrücken
 • ἀντ-επ-εις-άγω, dagegen einführen
 • ἀντ-επ-είς-οδος, Gegeneingang
 • ἀντ-επ-εις-φέρομαι, dagegen eindringen
 • ἀντ-επ-εξ-αγείρω, gegen einen versammeln
 • ἀντ-επ-εξ-άγω, dagegen, gegeneinen anrückenden Feind, ausrücken
 • ἀντ-επ-έξ-ειμι u. ἀντ-επ-εξ-ελαύνω u. ἀντ-επ-εξ-έρχομαι, gegen den anrückenden Feind ausrücken
 • ἀντ-επ-έξ-οδος, gegenseitiger Ausfall u. Angriff
 • ἀντ-επ-ερείδομαι, sich gegen etwas stemmen
 • ἀντ-επ-έρχομαι, gegen j-n ins Feld ziehen
 • ἀντ-επ-ηχέω, einen Zuruf erwidern
 • ἀντ-επι-βαίνω, dagegen besteigen
 • ἀντ-επι-βουλεύω, dagegen nachstellen
 • ἀντ-επι-γράφω, anstatt eines anderen darauf schreiben, die Aufschrift verändern; sich den Sieg zuschreiben, den ein anderer errungen hat
 • ἀντ-επι-δείκνυμι, dagegen zeigen; seine Stimme gegen j-n erheben; sich dagegen, wetteifernd zeigen
 • ἀντ-επί-θεσις, gegenseitiger Angriff
 • ἀντ-επι-θῡμέω, dagegen begehren, wetteifernd trachten; Pass.,  dagegen zum Umgang gewünscht werden
 • ἀντ-επι-καλέω, dagegen beschuldigen
 • ἀντ-επι-κηρύσσω, dagegen einen Preis auf etwas setzen
 • ἀντ-επι-κουρέω, dagegen Beistand leisten
 • ἀντ-επι-κρατέω, dagegen obsiegen
 • ἀντ-επι-λαμβάνομαι, sich dagegen, sich ebenfalls festhalten
 • ἀντ-επι-μελέομαι, dagegen Sorge tragen
 • ἀντ-επι-μελλῆσαι, durch Zaudern den Gegner zu überlisten suchen
 • ἀντ-επι-μετρέω, dagegen zumessen
 • ἀντ-επι-νοέω, dagegen aussinnen
 • ἀντ-επι-πλέω, gegen eine anrückende Flotte segeln
 • ἀντ-επιῤ-ῥέω, dagegen zuströmen
 • ἀντ-επίῤ-ῥημα, der dem ἐπίῤ-ῥημα entsprechende Teil eines Chorgesangs
 • ἀντ-επι-σκώπτω, dagegen verspotten
 • ἀντ-επι-στέλλω, schriftlich antworten
 • ἀντ-επι-στρατεύω, dagegen ins Feld rücken
 • ἀντ-επι-στρέφω, dagegen hinwenden, einen Witz u. dgl. gegen den, der ihn gemacht hat, zurückgeben
 • ἀντ-επι-στροφή, das Umwenden dagegen
 • ἀντ-επι-τάσσω, dagegen auftragen
 • ἀντ-επι-τείνω, dagegen anspannen
 • ἀντ-επι-τειχίζομαι, für sich eine Verschanzung gegen den Feind aufführen
 • ἀντ-επι-τίθημι, dagegen auflegen; einen Gegenangriff machen
 • ἀντ-επι-φέρω, dagegen herzubringen
 • ἀντ-επι-χειρέω, dagegen Hand anlegen, angreifen; von der Beweisführung
 • ἀντ-επι-χείρησις, Gegenangriff
 • ἀντ-ερανίζω, dagegen unterstützen, durch gegenseitige Beisteuer
 • ἀντ-εραστής, Nebenbuhler
 • ἀντ-εράω, 1) wieder lieben. 2) Nebenbuhler sein, in der Liebe zu etwas
 • ἀντ-εργο-λαβέω, Nebenbuhler in Übernahme eines Geschäftes sein
 • ἀντ-ερείδω, 1) entgegenstemmen. 2) intrans., sich entgegenstellen, Widerstand leisten
 • ἀντ-έρεισις, das Entgegenstemmen, der Widerstand
 • ἀντ-έρεισμα, das Entgegengestemmte, Strebepfeiler
 • ἀντ-εριδαίνω, = folgd
 • ἀντ-ερίζω, dagegen streiten
 • ἀντ-ερύομαι, auf der Waage dagegen aufziehen, d. i. ins Gleichgewicht ziehen
 • ἀντ-έρως, Gegenliebe
 • ἀντ-ερωτάω, dagegen fragen; eine Frage erwidern
 • ἀντ-ερώτησις, die Gegenfrage
 • ἀντ-εστραμμένως, entgegen- , umgekehrt
 • ἀντ-ευ-εργετέω, eine Wohlthat erwidern
 • ἀντ-ευ-εργέτημα, erwiderte Wohltat
 • ἀντ-ευ-εργέτης, einer, der Wohltaten erwidert
 • ἀντ-ευ-εργετικός, Wohltaten gern erwidernd
 • ἀντ-εύ-κρᾱτος ζώνη, die gemäßigte Zone auf der entgegengesetzten Seite der Erde
 • ἀντ-ευ-νοέω, Wohlwollen mit Wohlwollen erwidern
 • ἀντ-ευ-πάσχω, Wohlthaten dagegen empfangen
 • ἀντ-ευ-ποιέω, dagegen zur Vergeltung wohltun
 • ἀντ-ευ-φημέω, dagegen preisen
 • ἀντ-εύ-φρασμα, Gegenfreude
 • ἀντ-ευ-χαριστέω, sich gegenseitig dankbar erweisen
 • ἀντ-εφ-εστιάω, dagegen hernach bewirten
 • ἀντ-εφ-ευρίσκω, dagegen ausfindig machen, ersinnen
 • ἀντ-εφ-οδιάζω, dagegen zur Reise unterstützen
 • ἀντ-εφ-ορμάω, dagegen angreifen
 • ἀντ-εφ-ορμέω, dem Feinde gegenüber vor Anker liegen
 • ἀντ-εφ-όρμησις, der Gegenangriff
 • ἀντ-έχω, entgegenhalten; bes. intrans., ausdauern, aushalten; oft absol., Stand halten, sich halten; vor sich als Schutzmittel (dem Feinde entgegen) halten. Gew. τινός, sich an etwas halten; übertr. Ἡρακλέος, dem Herakles anhängen, ihn verehren
 • ἀντη, Bitte
 • ἀντήδην, bittend
 • ἀντ-ήλιος, 1) der Sonne gegenüber liegend, gegen Morgen; der Sonne ausgesetzt; ostiorum praesides. 2) der Sonne gleich. 3) ἀντήλια = παρήλια, Nebensonnen
 • ἀντ-ημοιβός, vergeltend
 • ἄντην, gegenüber; dah. vorn. In den Ausdrücken εἴκελος ἄντην, ἐναλίγκιος ἄντην, ὁμοιωϑήμεναι ἄντην verstärkt es den Begriff der Ähnlichkeit, eigtl. dagegen gehalten, d. i. bei genauer Vergleichung ähnlich
 • ἄντην, im Angesicht der Mutter
 • ἀντ-ήνωρ, statt des Mannes
 • ἀντ-ηρετέω, dagegen rudern
 • ἀντ-ηρέτης, eigtl. Gegenruderer; übh. Gegner, Widersacher
 • ἀντ-ήρης, gegenüber stehend, gelegen; feindlich
 • ἀντ-ηρίς, 1) Strebepfeiler. Stütze. 2) Fensteröffnungen od. übh. Löcher; die Nüstern der Pferde
 • ἄντησις, das Begegnen; flehentliche Bitten
 • ἀντ-ηχέω, wieder-, entgegen schallen; dagegen ein Geschrei erheben
 • ἀντ-ήχησις, der Widerhall
 • ἄντ-ηχος, wiederhallend
 • ἀντί, praeposit. gegenüber, a) örtlich. b) gleich; es nicht bloß gleichsetzen, sondern noch vorziehen. c) einen Übergang in einen andern Zustand. Allgemein d) das Eintreten in die Stelle eines andern: statt; u. allgem.: dafür dass. In der Zusammensetzung bedeutet es a) gegenüber, entgegen. b) Gleichheit. c) am häufigsten: Vergeltung. d) ein Stellvertreten
 • ἀντιάζω, 1) begegnen im freundlichen u. feindlichen Sinne. 2) mit Bitten angehen, anflehen
 • ἀντι-άνειρα, gleich
 • ἀντι-άξων, gegenüberstehender Pol der Weltkugel
 • ἀντιάς, die Mandeln am Halse, bes. die krankhaft geschwollenen
 • ἀντ-ιαχέω, ἀντ-ιάχω, dagegen schreien
 • ἀντιάω, entgegenkommen, begegnen, in freundlicher u. feindlicher Absicht, dah. 1) angreifen; bes. von Sachen, wenn ein absichtliches danach Ausgehen, ein Aufsuchen ausgedrückt wird; dah. vom Geschoß, das die Brust trifft, auf die es gerichtet war. Auch von den Göttern, die ein Opfer annehmen, genießen. Übh. teilhaftig werden, empfangen. 2) zufällig mit j-m zusammentreffen. 3) j-n mit Bitten angehen. entgegentreten; widersprechen
 • ἀντι-βάδην, rückwärtsgehend
 • ἀντι-βαίνω, darauf treten; gew. entgegengehen, Widerstand leisten; abs. sich widersetzen
 • ἀντι-βάλανος, Gallapfel, weil er die Stelle der Eichel vertritt
 • ἀντι-βάλλω, 1) entgegenwerfen; intrans., sich entgegenstellen. 2) entgegenhalten, vergleichen. 3) zurückwerfen. 4) statt einer früheren eine andere Gestalt annehmen (sich umwerfen)
 • ἀντι-βασιλεύς, lat. interrex
 • ἀντι-βασιλεύω, Gegenkönig sein
 • ἀντί-βασις, das Entgegentreten, Widerstand; Gegenbasis
 • ἀντι-βάτης, der Entgegentreter; Türriegel
 • ἀντι-βατικός, zum Widerstand geeignet; widerstrebend
 • ἀντι-βιάζομαι, dagegen Gewalt brauchen
 • ἀντι-βιβρώσκω, dagegen verzehren
 • ἀντι-βίην, entgegen, mit Gewalt
 • ἀντί-βιος, Gewalt gegen Gewalt setzend, entgegenkämpfend
 • ἀντι-βλάπτω, dagegen, zur Vergeltung beschädigen, schaden
 • ἀντι-βλέπω, entgegen-, gerade ansehen
 • ἀντί-βλεψις, das Ansehen
 • ἀντι-βοάω, entgegenschreien
 • ἀντι-βοηθέω, dagegen zu Hilfe kommen
 • ἀντί-βοιος, so viel wert wie ein Stier
 • ἀντιβολέω, 1) in den Wurf kommen, begegnen; vom feindlichen Entgegenkommen in der Schlacht. 2) etwas erlangen, teilhaftig werden. 3) bitten, anflehen
 • ἀντι-βολή, das Entgegenhalten, Vergleichen
 • ἀντι-βόλησις, ἀντι-βολία,
 • das Anflehen
 • ἀντι-βομβέω, entgegenrauschen
 • ἀντι-βου-κολέω, wieder hintergehen
 • ἀντι-βουλεύω, dagegen raten
 • ἀντι-βραδύνω, dagegen zögern

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert