• ἀνθρωπο-φάγος, Menschen fressend
 • ἀνθρωπο-φανής, als Mensch erscheinend, Menschen ähnlich
 • ἀνθρωπο-φθόρος, Menschen verderbend
 • ἀνθρωπο-φυής, von menschlicher Natur, menschenähnlich
 • ἀνθρωπ-ώδης, menschenartig, menschlich
 • ἀνθ-υβρίζω, dagegen, gegenseitig mißhandeln, beleidigen
 • ἀνθ-υλακτέω, dagegen, widerbellen
 • ἀνθύλλιον, Blümchen
 • ἀνθυλλίς, eine Pflanzenart
 • ἀνθ-υπ-άγω, dagegen anklagen; ein Wort dem andern entgegenstellen
 • ἀνθ-υπ-αγωγή, das Dagegenanführen
 • ἀνθ-υπ-ακούω, gegenseitig entsprechen
 • ἀνθ-υπ-αλλαγή, gegenseitige Vertauschung
 • ἀνθ-υπ-αλλάττω, dagegen austauschen, verwechseln
 • ἀνθ-υπ-αντάω, entgegnen
 • ἀνθ-υπατεία, das Proconsulat
 • ἀνθ-υπατεύω, Proconsul sein
 • ἀνθ-υπατικός, proconsularisch
 • ἀνθ-ύπατος, Proconsul
 • ἀνθ-υπ-είκω, gegenseitig nachgeben
 • ἀνθ-ύπ-ειξις, das gegenseitige Nachgeben, sich Unterwerfen
 • ἀνθ-υπερ-βάλλω, dagegen übertreffen
 • ἀνθ-υπερ-φρονέω, dagegen übermütig sein
 • ἀνθ-υπ-ηρετέω, dagegen einen Dienst erweisen
 • ἀνθ-υπ-ισχνέομαι, dagegen versprechen
 • ἀνθ-υπο-βάλλω, dagegen Einwendungen machen
 • ἀνθ-υπο-καθ-ίστημι, an eines andern Stelle einsetzen, -σταϑείς, magistratus suffectus
 • ἀνθ-υπο-κλέπτω, dagegen verstohlen tun
 • ἀνθ-υπο-κρίνομαι, 1) dagegen antworten 2) dagegen vorgeben, erheucheln
 • ἀνθ-υπ-όμνυσθαι, dagegen schwören, wenn ein anderer geschworen
 • ἀνθ-υπ-οπτεύω, dagegen Verdacht hegen, pass., dagegen in Verdacht stehen
 • ἀνθ-υπ-ορύσσω, anlegen
 • ἀνθ-υπο-στρέφω, dagegen umkehren
 • ἀνθ-υπο-τίθημι, entgegenstellen
 • ἀνθ-υπο-τῑμάομαι, gegen eine zweite Schätzung eine dritte vornehmen
 • ἀνθ-υπο υργέω, als Gegendienst erweisen
 • ἀνθ-υπο ύργημα, τό, Gegendienst
 • ἀνθ-υπο ύργησις, Gegengefälligkeit
 • ἀνθ-υπο-φέρω, dagegen vorbringen, einwenden
 • ἀνθ-υπο-φορά, Erwiderung auf einen Einwand (bei Rhetoren, bes. auf einen, den der Gegner machen könnte)
 • ἀνθ-υπο-χώρησις, gegenseitiges Zurückweichen
 • ἀνθ-υφ-αίρεσις, gegenseitige Wegnahme
 • ἀνθ-υφ-αιρέω, dagegen wegnehmen
 • ἀνθ-υφ-ίσταμαι, dagegen als Choreg auftreten
 • ἀνθ-ώδης, blumenreich, blumig
 • ἀνθ-ωραΐζομαι, im Schöntun wetteifern
 • ἀνθ-ωρο-σκοπέω, auf der entgegengesetzten Seite des Horoskops sein
 • ἀνία, alles was unangenehm ist
 • ἀνιάζω, 1) quälen; langweilen 2) intransit., moleste ferre
 • ἀν-ῑάομαι, wieder heilen, wieder gutmachen
 • ἀνιᾱρός, lästig, beschwerlich; unangenehm; Pass., molestia affectus
 • ἀν-ίᾱτος u. ἀν-ιάτρευτος, unheilbar
 • ἀν-ιατρο-λόγητος, in der Arzneikunde nicht unterrichtet
 • ἀν-ίατρος, der Nichtarzt, der den Namen eines Arztes nicht verdient
 • ἀν-ιάχω, aufschreien; laut rühmen
 • ἀνιάω, belästigen, beschwerlich fallen; belästigt werden; Schmerz empfinden
 • ἀν-ίδιος, ohne Eigentum
 • ἀν-ῑδιτί, ohne Schweiß
 • ἀν-ῑδίω, aufschwitzen, daß der Schweiß auf die Oberfläche tritt
 • ἄν-ῑδρος, ohne Schweiß
 • ἀν-ιδρόω, wieder schwitzen, in Schweiß geraten
 • ἀν-ίδρῡτος, 1) nicht festgestellt, rastlos; unbeständig, veränderlich 2) keinem Menschen Stand haltend, menschenfeindlich
 • ἀν-ιδρύω, aufstellen
 • ἀν-ίδρως, ohne Schweiß
 • ἀν-ίδρωσις, das in Schweiß Geraten
 • ἀν-ῑδρωτί, ohne Schweiß, ohne Anstrengung; langsam, träg
 • ἀν-ίδρωτος, nicht in Schweiß gesetzt; ohne gymnastische Übung
 • ἀν-ιέρειος, dem kein Opfer gebracht wird
 • ἀν-ίερος, unheilig; nicht durch heilige Gebräuche geweiht
 • ἀν-ιερόω, einweihen
 • ἀν-ιέρωσις, die Einweihung, z. B. eines Tempels
 • ἀν-ίημι, 1) hinauf-, emporsenden, -schicken; von der Erde: hervorwachsen lassen; hinauflassen auf eine Anhöhe 2) zurückschicken, -lassen 3) am gebräuchlichsten: loslassen, verlassen; gerichtlich freisprechen; auf j-n loslassen, anhetzen, anreizen; den Busen loslassend, von dem ihn zusammenhaltenden Gewande, ihn entblößend; Pass., bes. zügellos, ausgelassen sein, eigtl. vom Nachlassen der Zügel; τὸ ἀνειμένον, die Schlaffheit, Nachlässigkeit 4) nachlassen (von Saiten); vernachlässigen; zulassen, erlauben 5) schlaff werden, nachlassen
 • ἀν-ίκανος, 1) für den nichts hinreicht, ungenügsam 2) unzureichend, unfähig
 • ἀ-νῑκεί, ohne Sieg
 • ἀν-ικέτευτος, nicht flehend
 • ἀ-νίκητος, unbesiegt, unbesiegbar
 • ἀν-ικμάζω, abtrocknen
 • ἄν-ικμος, ohne Feuchtigkeit, trocken
 • ἀν-ίλαστος, unversöhnt, unbarmherzig
 • ἀν-ίλεως, unbarmherzig
 • ἀν-ίμαστος, ungepeitscht
 • ἀν-ιμάω, (mit Riemen) hinauf, in die Höhe ziehen
 • ἀν-ίμησις, das Hinausziehen
 • ἀν-ίουλος, ohne Milchbart, noch ein Kind
 • ἀν-ιππεύω, mit Rossen hinausfahren
 • ἄν-ιππος, 1) unberitten, ohne Pferd 2) von Gegenden, für Reiterei untauglich
 • ἀ-νιπτό-πους, mit ungewaschenen Füßen
 • ἄ-ιπτος, ungewaschen; nicht abzuwaschen, nicht zu vertilgen
 • ἀν-ισάζω, gleichmachen, ausgleichen
 • ἀν-ισ-άριθμος, von ungleicher Zahl
 • ἀν-ισασμός, Ausgleichung
 • ἀνίσατον, von Anis
 • ἀνῑσίτης, mit Anis angemacht
 • ἀν-ισό-δρομος, von ungleichem Laufe
 • ἀν-ισο-ειδής, von ungleicher Gestalt
 • ἀν-ισο-κρατέω, ungleiche Kräfte haben
 • ἀν-ισό-μετρος, von ungleichem Maße
 • ἀν-ισο-μήκης, von ungleicher Länge
 • ἀν-ισο-παχής, von ungleicher Dicke
 • ἀν-ισό-πλευρος, von ungleichen Seiten
 • ἄν-ισος, ungleich; unbillig; unrecht
 • ἀν-ισότης, Ungleichheit
 • ἀν-ισο-τῑμία, ungleicher Wert
 • ἀν-ισό-τῑμος, von ungleichem Werte
 • ἀν-ισο-τοιχέω, vom Schiffe, sich auf die eine Seite neigen
 • ἀν-ισόω, ausgleichen
 • ἀν-ίστημι, I. machen, daß einer aufsteht, aufstehen heißen (vom Sitze); aufrichten; vom Schlafe: erwecken; Tote erwecken; zur Tätigkeit anregen, anfeuern; zur Empörung aufwiegeln; zum Kriege aufbieten; ein Volk aus einem Lande ins andere verpflanzen, eigtl. machen, daß es sich erhebt und seine Wohnsitze verläßt; eine Stadt durch Wegführung der Einwohner in die Gefangenschaft veröden; Tiere aufjagen, aufscheuchen; aufrichten; übertr. die Niedergeschlagenen aufrichten;  II. Intransitio aufstehen, sich erheben, sich aufmachen (vom Sitze); bes. zum Kampfe a) um fortzugehen; passiv., weggebracht werden, bes. mit feindlicher Gewalt b) um zu reden, sehr häufig; vom Schlafe aufstehen; von einer Krankheit aufstehen, genesen; von Toten: auferstehen; von einem Flusse: entspringen
 • ἀν-ιστορέω, aus-, befragen
 • ἀν-ιστορησία, Unkunde in der Geschichte
 • ἀν-ιστόρητος, 1) nicht erwähnt in der Geschichte, unbekannt 2) der Geschichte unkundig, etwas nicht wissend; der etwas nicht erforscht hat
 • ἀν-ισχάνω, hoch halten
 • ἁν-ίσχιος, ohne fleischige Hüften
 • ἀν-ίσχῡρος, nicht stark, kraftlos
 • ἄν-ισχυς, ohne Stärke
 • ἀν-ίσχω, 1) in die Höhe halten, erheben 2) intrans., hervorgehen, von der Sonne: aufgehen; vom Flusse: entspringen; sich erheben
 • ἀν-ίσωσις, Ausgleichung
 • ἀν-ῑύζω, aufschreien
 • ἄν-ιχθυς, fischarm
 • ἀν-ιχνευτής, Aufspürer
 • ἀν-ίχνευτος, nicht aufgespürt
 • ἀν-ιχνεύω, aufspüren (vom Jagdhunde)
 • ἀνι-ώδης, kränkend, lästig
 • ἀν-ίωτος, nicht verrostet
 • ἀννιβίζω, es mit dem Hannibal halten
 • ἀν-όδευτος, unwegsam
 • ἀν-οδία, unwegsame Gegend
 • ἄν-οδμος, geruchlos
 • ἀν-όδοντος, zahnlos
 • ἄν-οδος, unwegsam
 • ἄν-οδος, der Aufgang, Weg nach oben; der Weg zur Burg hinauf; Weg, Zug ins Innere des Landes; Rückzug
 • ἀν-όδους, zahnlos
 • ἀν-οδύρομαι, aufschreien, in Klagen ausbrechen
 • ἀν-όδυρτος, unbeweint
 • ἄν-οζος, ohne Zweige
 • ἀ-νόημα, dummer Streich
 • ἀ-νόημων, unverständig, ohne Nachdenken
 • ἀ-νοησία, Gedankenlosigkeit, Unverstand
 • ἀ-νοηταίνω u. ἀ-νοητέω, unverständig sein
 • ἀ-νὀητος, 1) ungedacht, unverhofft, wunderbar; unbegreiflich 2) akt., nicht denkend; nicht einsehend, unverständig; unbesonnen; Adv. unverständig
 • ἀ-νόθευτος, unverfälscht, echt
 • ἄ-νοια, Gedankenlosigkeit, Unverstand, Torheit
 • ἄν-οιγμα u. ἀν-οιγμός, Öffnung, Tür
 • ἀν-οίγνυμι u. ἀνοίγω, öffnen, was verschlossen ist, das Verschließende wegnehmen; absolut mach' auf!; von Seefahrern: die hohe See gewinnen; offen stehen
 • ἀν-οιδαίνω, aufschwellen
 • ἀν-οιδέω, aufschwellen, aufblähen; zunehmen, anwachsen
 • ἀν-οίδησις, das Aufschwellen
 • ἀν-οιδίσκω, aufschwellen machen; Pass., aufschwellen
 • ἀν-οίκειος, 1) nicht befreundet, vertraut, fremd 2) unpassend
 • ἀν-οικειότης, das Wesen des ἀνοίκειος, Fremdheit
 • ἀν-οικής, unwahrscheinlich
 • ἀν-οίκητος, unbewohnt
 • ἀν-οικίζω, 1) wieder aufbauen; Menschen wieder in ihre vorigen Wohnplätze zurückführen; pass., wieder bevölkert werden 2) anderswohin verpflanzen; sich übersiedeln 3) aufwärts, d.i. landeinwärts bauen
 • ἀν-οίκισις, das Wegziehen, Verlegen des Wohnsitzes weiter ins Land hinein
 • ἀν-οικισμός, das Wiederaufbauen
 • ἀν-οικο-δομἐω, 1) wieder aufbauen, herstellen; übh. aufbauen 2) vermauern
 • ἀν-οικο-δόμητος, nicht aufgebaut
 • ἀν-οικο-δομία, Aufbau
 • ἀν-οικο-νόμητος, 1) nicht gut angeordnet und eingerichtet; vom Bestellen des Hauses vor dem Tode 2) schlecht haushaltend, verschwenderisch
 • ἄν-οικος, ohne Haus
 • ἀν-οικτίρμων, unbarmherzig
 • ἀν-οίκτιστος, unbeklagt
 • ἄν-οικτος, erbarmungslos, unbarmherzig
 • ἀν-οικτός, zu öffnen
 • ἄν-οικτρος, kein Mitleid findend, verdienend
 • ἀν-οιμώζω, aufseufzen, in Klage ausbrechen
 • ἀν-οιμωκτεί, = ἀνοιμωκτί, ohne zu seufzen, ungestraft
 • ἀν-οίμωκτος, unbeklagt
 • ἄν-οιξις, das Öffnen
 • ἄν-οισις, das Zurückbringen
 • ἀν-οιστέον, zu berichten; zu beziehen
 • ἄν-οιστος, 1) zurückgebracht 2) von einer Behörde: vor Gericht anhängig gemacht
 • ἀν-οιστρέω, aufstacheln, in bacchische Wut versetzen
 • ἀν-ολβία, Unglück, Not und Dürftigkeit
 • ἀν-όλβιος, unglücklich
 • ἄν-ολβος, unglücklich; elend, der Vernunft beraubt, töricht
 • ἀν-όλεθρος, 1) nicht zu Grunde gerichtet, dem Verderben entronnen 2) akt., nicht verderbend
 • ἀν-ολκή, das Hinausziehen; bes. der Schiffe ans Land
 • ἀν-ολολύζω, laut aufschreien, bes. vor Freude; auch vor Trauer; j-n beklagen
 • ἀν-ολοφύρομαι, in laute Klagen ausbrechen
 • ἀν-ομαλίζω, ausgleichen
 • ἀν-ομἁλωσις, gleichmäßige Verteilung
 • ἀν-ομβρέω, stark beregnen
 • ἀν-ομβρήεις, stark, oft beregnet
 • ἀν-ομβρία, Regenmangel
 • ἄν-ομβρος, regenlos
 • ἀ-νομέω, gesetzlos leben, gesetzwidrig handeln
 • ἀ-νόμημα, Gesetzwidrigkeit
 • ἀ-νομία, Gesetzlosigkeit, Zügellosigkeit; den einzelnen Gesetzen entgegengesetzt
 • ἀν-ομίλητος, ohne Verkehr mit anderen; ungesellig, inhuman
 • ἀν-όμιχλος, nebellos
 • ἀν-όμματος, ohne Augen; von einem Schlafenden: nicht sehend
 • ἀν-ομο-γενής, ungleichartig
 • ἀν-ομο-ειδής, ungleichartig
 • ἀν-ομό-ζηλος, etwas anders liebend
 • ἀ-νομο-θέτητος, nicht gesetzlich geordnet
 • ἀν-ομοιο-βαρής, ungleich schwer
 • ἀν-ομοιο-γενής, von verschiedener Gattung; von verschiedenem Geschlecht
 • ἀν-ομοιο-είδεια, Ungleichartigkeit
 • ἀν-ομοιο-ειδής, von ungleicher Art
 • ἀν-ομοιο-μερής, aus ungleichartigen Teilen bestehend
 • ὰν-ομοιό-πτωτος, mit ungleichen Casus
 • ἀν-όμοιος, unähnlich, ungleich
 • ἀν-ομοιό-στροφος, aus ungleichen Strophen bestehend
 • ἀν-ομοιότης, Unähnlichkeit, Ungleichheit
 • ἀν-ομοιό-χρονος, von ungleichem Zeitmaße, ungleicher Silbenlänge
 • ἀν-ομοιόω, unähnlich, ungleich machen; Pass., ungleich werden
 • ἀν-ομοίωσις, Ungleichheit
 • ἀν-ομο-λογέομ -αι, 1) übereinkommen, sich verständigen 2) Geld durch Anweisung, Assignation zahlen; act., beistimmen
 • ἀν-ομο-λογούμενος, nicht übereinstimmend, abweichend; worüber man verschiedener Meinung ist
 • ἀν-ομο-λόγημα, 1) Übereinkunft 2) Zahlung durch Assignation
 • ἀν-ομο-λογία, 1) Übereinstimmung 2) Widerspruch
 • ἀν-ομό-λογος, nicht übereinstimmend
 • ἀν-ομόργνυμι, auf-, anwischen; sich von Leidenschaften anstecken lassen
 • ἄ-νομος, ohne Melodie
 • ἄ-νομος, gesetzlos, gesetzwidrig
 • ἀν-όνητος, nichts nützend, unnütz
 • ἀν-ονόμαστος, unbenannt, ruhmlos
 • ἄ-νοος, unverständig, sinnlos
 • ἀν-όπιν, rückwärts
 • ἄν-οπτος, ungesehen, unsichtbar
 • ἀν-όρᾱτος, unsichtbar
 • ἀν-όργανος, ohne Werkzeuge oder Organe
 • ἀν-οργίαστος, in keine Orgien eingeweiht
 • ἄν-οργος, ohne Zorn
 • ἀν-ορεκτέω, keinen Appetit haben
 • ἀν-όρεκτος, ohne Verlangen, ohne Appetit
 • ἀν-ορεξία, Mangel an Eßlust; übh. Freiheit von Begierde
 • ἀνόρεος, mannhaft
 • ἀν-ορθιάζω, laut reden
 • ἀν-ορθόω, aufrichten; wieder aufbauen; übh. verbessern, herstellen
 • ἀν-όρθωσις -, Verbesserung
 • ἄν-ορκος, durch keinen Eid gebunden
 • ἀν-ορμάω, wieder in Bewegungsetzen; Pass., sich zu einem Unternehmen aufmachen; einen Anlauf nehmen
 • ἀν-ορμίζω, vor Anker legen; sich vor Anker legen
 • ἄν-ορμος, ohne Ankerplatz
 • ἀν-όρνυμι, aufregen, anheben
 • ἀν-ορούω, auffahren, schnell aufstehen
 • ἀν-όροφος, ohne Dach
 • ἀν-οῤῥο-πύγιος, ohne Sterz, ohne Schwanz (von Insekten)
 • ἀν-ορταλίζω, eigtl. die Flügel spreizen; übh. sich übermütig gebärden
 • ἀν-ορύσσω, ausgraben
 • ἀν-ορχέομαι, vor Freude aufhüpfen
 • ἄν-ορχος, ohne Hoden, verschnitten
 • ἀ-νόσητος, ohne Krankheit
 • ἀ-νοσία, Krankheitslosigkeit
 • ἀν-όσιος, unheilig, gottlos
 • ἀν-οσιότης  Gottlosigkeit
 • ἀν-οσιο υργέω, gottlos handeln
 • ἀν-οσιο ύργημα u. ἀν-οσιο υργία, Freveltat
 • ἀν-οσιο υργός, gottlos handelnd, frevelhaft
 • ἄν-οσμος, ohne Geruch
 • ἄ-νοσος, ohne Krankheit; unschädlich; gesund (von Orten)
 • ἀν-όστεος, ohne Knochen (von Meerpolypen)
 • ἀ-νόστητος, 1) nicht zurückkehrend 2) woraus man nicht zurückkehren kann
 • ἀ-νόστιμος, 1) wer nicht zurückkehren kann 2) woraus man nicht zurückkehren kann; Früchte ohne Süßigkeit
 • ἄ-νοστος, ohne Rückkehr, nicht zurückkehrend
 • ἀν-όσφραντος, nicht zu riechen
 • ἀ-νότιστος, unbenetzt, trocken
 • ἀν-οτοτύζω, aufjammern
 • ἀν-ούατος, ohne Ohr, ohne Henkel
 • ἀ-νου-θέτητος, ungewarnt; der sich nicht warnen läßt
 • ἀν-ούσιος, wesenlos, ohne Substanz
 • ἀν-ούτατος, nicht verwundet durch Hieb oder Stoß
 • ἀν-ουτητί, ohne Verwundung durch Hieb oder Stoß
 • ἀν-οφθαλμίᾱτος, ohne Augenkrankheit
 • ἀν-όφθαλμος, augenlos
 • ἀν-οφρυάζομαι, hoffärtiger Mensch, eigtl. der die Augenbrauen hochgezogen hat
 • ἀν-όχευτος, sich nicht begattend
 • ἀν-οχή, 1) das Aufhalten, bes. ἀνοχαί, der Waffenstillstand 2) Nachsicht, Geduld 3) Aufgang
 • ἀν-οχλησία, Ungestörtheit
 • ἀν-οχλητικός, aufhebend, mit Hebeln
 • ἀν-οχλίζω, mit Hebeln emporheben u. wegschaffen
 • ἄν-οχλος, nicht belästigt, nicht beunruhigt; act., nicht belästigend
 • ἀν-οχμάζω, in die Höhe emporhalten
 • ἀν-οψία, Mangel an Zukost, bes. an Fischspeisen
 • ἄν-οψος, ohne Zukost
 • ἄντα, 1) advb., entgegen, gegenüber, ins Angesicht 2) praepos., gegenüber
 • ἀντ-αγαπάω, wieder lieben
 • ἀντ-αγοράζω, dagegen einkaufen
 • ἀντ-αγορεύω, dagegen sprechen, antworten; widersprechen
 • ἀντ-αγωνία, Kampf, Widerwärtigkeiten des Lebens
 • ἀντ-αγωνίζομαι, gegen j-n kämpfen; mit einem wetteifern; vor Gericht streiten
 • ἀντ-αγώνισμα, Widerstand
 • ἀντ-αγωνιστής, Nebenbuhler; Feind (im Kriege, vor Gericht)
 • ἀντ-αγωνιστικός, den Gegner betreffend
 • ἀντ-αγώνιστος, worüber man streitet
 • ἀντ-άδελφος, des Bruders Stelle vertretend
 • ἀντ-α-δικέω, dagegen beleidigen, Unrecht vergelten
 • ἀντ-ᾴδω, im Gesang wetteifern; im Gesang antworten
 • ἀντ-αείρω, dagegen erheben
 • ἀντάεις, feindselig
 • ἄντ-αθλος, Nebenbuhler
 • ἀντ-αιδέομαι, dagegen achten, Achtung mit Achtung vergelten
 • ἀνταῖος, 1) entgegenstehend, ἀνταία πληγή, eine Wunde vorn in der Brust, d. i. eine tötliche; widrig, feindselig 2) an den man sich mit Bitten wendet; bes. hieß so Hekate
 • ἀντ-αίρω, dagegen erheben; gew. intrans sich gegen j-n erheben, Widerstand leisten
 • ἀντ-αισχύνομαι, sich dagegen schämen
 • ἀντ-αιτέω, dagegen fordern
 • ἀντ-αιτιάομαι, dagegen anklagen
 • ἀντακαῖος, eine Störart
 • ἀντ-α-κολουθέω, dagegen, gegenseitig folgen

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert