• ἀν-έστιος, ohne eigenen Heerd, u. darum die Heiligkeit desselben nicht anerkennend; ohne Heimat, flüchtig umherirrend
 • ἀν-εστραμμένως, umgekehrt, verkehrt
 • ἀν-ετάζω, genau erforschen, untersuchen
 • ἀν-έταιρος, ohne Gefährten
 • ἀν-ετεροίωτος, unverändert, unveränderlich
 • ἀν-ετικός, nachlassend
 • ἀν-έτοιμος, nicht bereit; nicht gerüstet
 • ἄν-ετος, 1) nachgelassen, schlaff (ursprünglich vom Bogen); das aufgelöste flatternde Haar schüttelnd 2) ausgelassen, frech 3) freigelassen, einer Gottheit geweiht; (von Tieren) arbeitsfrei
 • ἀν-ετυμο-λόγητος u. ἀν-έτυμος, ohne sichere Etymologie, nicht abzuleiten
 • ἄνευ, 1) ohne (sowohl von Personen als von Sachen) 2) abgesondert, entfernt von 3) außer
 • ἀν-ευάζω, bacchisch aufjubeln
 • ἀν-ευ-δαιμονύω, unglücklich sein
 • ἄνευθε, 1) c. gen. = ἄνευ (von Personen u. Sachen) 2) entfernt, fern ab 3) adv., fern ab, bei Seite
 • ἀν-εύ-θετος, nicht gut angeordnet, nicht wohl angepaßt
 • ἀν-ευθῡνία, der Zustand des ἀνεύϑυνος, Unumschränktheit
 • ἀν-εύθῡνος, 1) keiner Prüfung unterworfen, nicht rechenschaftspflichtig, unumschränkt 2) der nicht zur Untersuchung gezogen zu werden braucht, unschuldig
 • ἀν-εύθυντος, nicht gerade gemacht, ungerade
 • ἄν-ευκτος, 1) unerwünscht 2) nicht wünschend
 • ἀν-ευ-λαβής, 1) unvorsichtig 2) nicht furchtsam, die Götter nicht fürchtend, gottlos
 • ἀν-εύρεσις, das Auffinden, Entdecken
 • ἀν-εύρετος, nicht aufzufinden
 • ἀν-εύρημα, Erfindung
 • ἀν-ευρίσκω, auffinden, ausfindig machen, ermitteln
 • ἄ-νευρος, ohne Sehnen; schlaff
 • ἀν-ευρύνω, erweitern; öffnen
 • ἀν-εύρυσμα u. ἀν-ευρυσμός, die Erweiterung; Schlagadergeschwulst
 • ἀν-ευ-φημέω, laut den Ruf εὐφήμει erheben, was in der Regel bei traurigen Veranlassungen stattfindet; dah. für aufjammern, ein Klagegeschrei erheben
 • ἀν-εύ-φραντος, unerfreulich
 • ἀν-εύχομαι, wieder bitten, seine Bitte zurücknehmen
 • ἀν-εφ-άλλομαι, auf etwas losspringen, aufspringen
 • ἀν-έφ-απτος, nicht anzurühren; wer nicht als Sklav fortgeführt werden darf
 • ἀν-εφ-έλκω, zurückziehen
 • ἀ-νέφελος, unbewölkt, wolkenleer; übertr. unverhüllt, offen
 • ἄν-εφθος, ungekocht
 • ἀν-έφ-ικτος, unerreichbar, unmöglich
 • ἀν-εχ-έγ-γυος, unverbürgt
 • ἀν-έχω, 1) in die Höhe halten, emporstrecken 2) zurück-, aufhalten 3) intrans., hervorragen; hervorkommen; hervortauchen; (von einem Lande) sich erstrecken, z. B. das Vorgebirge erstreckt sich ins Meer; aufhören; beharren; sich aufrecht erhalten (von einem Verwundeten); sich wach erhalten; aushalten, ertragen; sich zurückhalten, sich mäßigen; gastlich aufnehmen; aneinanderhalten, zusammenhangen; emporhalten
 • ἀν-έψανος, nicht od. schwer zu kochen
 • ἀν-έψητος, ungekocht, schwer zu kochen
 • ἀνεψιά, Geschwistertochter
 • ἀνεψιαδέη, Tochter eines Geschwisterkindes
 • ἀνεψιάδης, auch ἀνεψιαδοῦς, Sohn eines Geschwisterkindes
 • ἀνεψιός, Geschwistersohn; entferntere Blutsverwandte, Vetter
 • ἀνεψιότης, Vetterschaft
 • ἀν-έψω, aufkochen
 • ἀν-εῳγότως, offen, ohne Hehl
 • ἄνεως, still, stumm, schweigend, ruhig
 • ἄνη, Vollendung, Erfüllung
 • ἀν-ηβάω, 1) wieder jung werden, sich wieder verjüngen 2) aufwachsen, zur ἥβη gelangen
 • ἀν-ηβητήριος, wieder verjüngend
 • ἄν-ηβος, der das mannbare Alter noch nicht erreicht hat, unerwachsen
 • ἀν-ηγεμόνευτος, ohne Anführer, unbeherrscht
 • ἀν-ηγέομαι, hererzählen
 • ἀν-ήδομαι, seine Freude zurücknehmen, sich nicht mehr über etwas freuen
 • ἀν-ήδονος, ohne Vergnügen, unangenehm, lästig
 • ἀν-ήδυντος u. ἀν-ήδυστος, ungewürzt, unangenehm
 • ἀνηθ-έλαιον, Dillöl
 • ἀνήθινος, von Dill gemacht
 • ἀνηθίτης, mit Dill abgezogener Wein
 • ἀν-ηθο-ποίητος, ohne genaue Charakterzeichnung; ohne festen Charakter; unsittlich
 • ἀν-ήκεστος, unheilbar, heillos; auch mildernder Ausdruck für hingerichtet werden; unerbittlich, hart
 • ἀν-ήκης u. ἀν-ηκίδοτι, ohne Spitze
 • ἀν-ηκοΐα, das Nichthören; daß man nichts gehört u. gelernt hat, Unwissenheit
 • ἀν-ήκοος, 1) nicht hörend 2) der nichts gehört, gelernt hat; τὸ ἀνήκοον, der Ungehorsam
 • ἀν-ηκουστέω, nicht hören, nicht gehorchen
 • ἀν-ηκουστία, Unfolgsamkeit
 • ἀν-ήκουστος, nicht zu hören; so schrecklich, daß man es nicht hören kann; nicht gehorchend
 • ἀν-ήκω  hinausgekommen sein, sich hinauserstrecken, anwachsen
 • ἀν-ηλάκατος, ohne Spindel, des Spinnens unkundig
 • ἀν-ηλεής, unbarmherzig
 • ἀν-ηλέητος, unbemitleidet
 • ἀν-ή-λειπτος u. ἀν-ή-λειφος, ungesalbt, ungeschminkt
 • ἀν-η-λειψία, das Nichtgesalbtsein, Ungewaschenheit, Unreinlichkeit
 • ἀν-ηλιάζω, der Sonne aussetzen, sonnen
 • ἀν-ήλικος, noch nicht mannbar, noch nicht inder ἡλικια
 • ἀν-ήλιος, ohne Sonne, schattig, dunkel
 • ἀν-ή-λυσις, das Hinausgehen; die Rückkehr
 • ἀν-ήλωτος, nicht angenagelt
 • ἀν-ή-μελκτος, ungemelkt
 • ἀν-ήμερος, ungezähmt, wild (von Tieren); grausam, roh;  (von Pflanzen) wild wachsend, nicht veredelt
 • ἀν-ημερότης, die Wildheit, Grausamkeit
 • ἀν-ημερόω, zähmen; (von wilden Tieren) reinigen
 • ἀν-ήμετος, der sich nicht erbricht
 • ἀν-ηνεμέω, windstill sein
 • ἀν-ηνεμία, die Windstille
 • ἀν-ήνεμος, ohne das Wehen der Stürme
 • ἀν-ήνιος, zügellos, frech
 • ἀνήνοθε, es dringt hervor
 • ἀν-ήνυστος, unvollendet; eine zu keinem Ende führende, vergebliche Arbeit
 • ἀν-ήνυτος, unvollendet; unendlich, fortdauernd; vergeblich
 • ἀν-ήνωρ, unmännlich, feig
 • ἀν-ηπύω, aufschreien
 • ἀνήρ, der Mann: 1) im Ggstz des Weibes, γυνή; der freie Mann 2) der Mensch im Ggstz der Götter; im Gegensatz gegen die Kentauren 3) der erwachsene Mann 4) der Mann, mit Nachdruck gesagt, der rechte, tüchtige, tapfere Mann; der Ehrenmann 5) Ehemann, Gatte
 • ἀν-ηρέμητος, rastlos
 • ἀν-ήρεστος, ungefällig, mißfällig
 • ἀν-ηρεφής, unbedeckt
 • ἀν-ήρης, ungefügt, unvermählt
 • ἀν-ήριθμος, unzählig
 • ἀν-ὴροσία, das Nichtpflügen
 • ἀν-ήροτος, ungepflügt, unbestellt
 • ἀν-ησι-δώρα, Gaben heraufsendende, hervorwachsen lassende
 • ἄνησον, Dill
 • ἀν-ήσσητος, unbesiegt
 • ἄν-ηστις, nüchtern
 • ἀνήτινος, von Dill
 • ἀν-ήφαιστος, ohne Hephästus, d. h. ohne Feuer, πῦρ, Flamme des Unheils
 • ἀν-ηχέω, ertönen
 • ἀνθ-αιρέομαι, 1) etwas anstatt eines andern wählen; von eigentlicher Wahl in eines andern Stelle 2) j-m etwas streitig machen
 • ἀνθ-αλίσκομαι, dagegen gefangen werden
 • ἀνθάλωψ, ein hirschartiges Tier, Antilope
 • ἀνθ-αμιλλάομαι, wetteifern
 • ἀνθ-άμιλλος, dagegen wetteifernd, Nebenbuhler
 • ἀνθ-άπτομαι, etwas anfassen, angreifen; tadeln
 • ἄνθειον, die Blüte, böotisch
 • ἀνθ-ελιγμός, Gegenwindung
 • ἀνθ-έλιξ, der Teil des äußeren Ohres, welcher die Öffnung zur Schnecke (ἕλιξ) enthält
 • ἀνθ-ελκόντως ἔχειν τινί, j-m widerstreben, eigtl. nach entgegengesetzter Richtung ziehen
 • ἀνθ-έλκω, dagegen ziehen, so daß man Widerstand gegen einen anderen Zug leistet; um die Wette an sich ziehen
 • ἀνθεμίζομαι γοεδνά, des Jammers Blüte pflücken, d. h. den höchsten Jammer erdulden
 • ἀνθέμιον, die Blüte; die Schneckenlinie am Knaufe der ion. Säulen; von den Mosynöken; bunt tätowiert
 • ἀνθεμίς, die Blume; eine Pflanze, Kamille
 • ἀνθεμο-ειδής, blumig
 • ἀνθεμόεις, blumig. blumenreich; die Stadt Pyrasos; auch von Metallarbeiten; wahrscheinlich auf Verzierungen in getriebener Arbeit gehend; von blumiger Weberei
 • ἄνθεμον, die Blume; die Blüte, das Schönste, Zarteste; von Stickerei; ein Tanz
 • ἀνθεμόῤ-ῥυτον, aus Blumen quellend, vom Honig
 • ἀνθεμο-υργός, Blumen verarbeitend; die Biene, die aus Blumen ihren Honig bereitet
 • ἀνθεμ-ώδης, blumenartig, blumig
 • ἄνθ-εξις, das Anhalten, ἀλλήλων, gegenseitige Umarmung
 • ἀνθερεών, das Kinn; Unterkehle; Kehle, Hals; Mund
 • ἀνθερίκη, der Getreidehalm
 • ἀνθέρικος, der Getreidehalm; Zwiebelgewächs; der Stengel, bes. des Asphodelos
 • ἀνθερικ-ώδης, halm-, stengelartig
 • ἀνθέριξ, die Hachel an der Ähre und die Ähre selbst; Halm, Stengel, z. B. von Asphodelos
 • ἀνθερίσκος, der Stengel des Asphodelos
 • ἀνθερό-χειλος, mit blumigen Lippen
 • ἀνθεσι-πότητα, um Blumen (wie Schmetterlinge) flatternd
 • ἀνθεσί-χρως, die blumenfarbige
 • ἀνθεστήρια, das Blumenfest, das große dreitägige Frühlingsfest des Dionysus in Athen, wovon der Monat, an dessen 11) bis 13. Tage es gefeiert wurde, den Namen Anthesterion erhielt
 • ἀνθεστηριών, der achte athenische Monat, entspricht der letzten Hälfte des Februar und der ersten des März
 • ἀνθ-εστιάω, dagegen, gegenseitig mit einem Gastmahle bewirten
 • ἀνθεσ-φόρια, Fest der Anthesphorien, zu Ehren der beim Blumenpflücken geraubten Persephone in Sizilien gefeiert
 • ἀνθεσ-φόρος, Blumen tragend; die die Anthesphorien feiernden Frauen
 • ἀνθέω, hervorsprießen, hervorwachsen (vom hervorkeimenden Barthaar); blühen; den höchsten Punkt erreichen; prangen, glänzen; Überfluß haben, reich sein; bes. vom Ruhm; trans., hervorsprossen lassen
 • ἄνθη, die Blüte, Blume, das Blühen; das Laub
 • ἀνθ-ηδών, die Blumenesserin; die Biene
 • ἀνθήεις, blumig
 • ἀνθήλη, die Blüte; die Federkrone der Blüte; der haarige Blumenbüschel des Rohrs
 • ἄνθημα, das Blühen
 • ἀνθήμων, blühend
 • ἀνθηρο-γραφέω, einen blumenreichen Stil schreiben
 • ἀνθηρο-ποίκιλος, buntfarbig
 • ἀνθηρο-πρός-ωπος, mit blühendem Gesichte
 • ἀνθηρός, blühend; von frischer, jugendlicher Anmut; von der Rede; bunt, vielfarbig
 • ἀνθηρότης, die Blüte; blühendes, frisches Wesen
 • ἀνθηρ-ώνυμος, blumennamig
 • ἄνθησις, das Blühen
 • ἀνθ-ησσάομαι, dagegen unterliegen
 • ἀνθ-ησυχάζω, ebenfalls ruhig sein
 • ἀνθητικός, Blüten treibend
 • ἀνθίας, ein Meerfisch
 • ἀνθ-ιερόω, dagegen heiligen, weihen
 • ἀνθίζω, mit Blumen schmücken; mit weißem Schmuck der Haare, wahrscheinlicher von dem geschmückten Äußeren zu verstehen; den Stil ausschmücken; Blumen sammeln
 • ἀνθικός, die Blumen betreffend
 • ἄνθιμος, blumig
 • ἄνθινος, blumig, aus Blumen bestehend; der Lotos; von buntfarbigen Kleidern
 • ἀνθ-ιππάζομαι, entgegen oder gegen einen anreiten
 • ἀνθ-ιππασία, das Gegeneinanderreiten, ein eigenes Reitermanöver bei Musterungen
 • ἀνθ-ιππεύω ἀλλήλοις, gegen einander anreiten
 • ἄνθισμα, Farbenschmuck, Schminke
 • ἀνθ-ίστημι, entgegenstellen; zum Kampf; sich entgegenstellen, bes. im Kriege Widerstand leisten; kämpfen, verteidigen
 • ἀνθο βάφεια, das Buntfärben
 • ἀνθο-βαφής, buntgefärbt
 • ἀνθο-βάφος, der Buntfärber
 • ἀνθο-βολέω, Blumen werfen, mit Blumen bestreuen
 • ἀνθο-βόλησις, das Abfallen der Blüte
 • ἀνθο-βόλος, mit Blumen werfend
 • ἀνθο-βοσκός, Blumen nährend
 • ἀνθο-γραφέω, bunt malen
 • ἀνθο-δίαιτος, von od. auf Blumen lebend
 • ἄνθ-οδμον, Blumenduft
 • ἀνθο-δόκος, Blumen aufnehmend
 • ἀνθο-κάρηνος, mit Blumen auf dem Haupt
 • ἀνθο-κομέω-  Blumen pflegen
 • ἀνθο-κόμος, Blumen hegend, tragend
 • ἀνθο-κρατέω, blumengewaltig sein
 • ἀνθό-κροκος, mit buntfarbigem Einschlag, bunt durchwirkt
 • ἀνθ-ολκή, das Entgegenziehen, Gegengewicht
 • ἀνθο-λογέω, Blumen sammeln; übh. sammeln; für sich von den Blumen sammeln (von den Bienen)
 • ἀνθο-λογία, das Blumensammeln; Blumenlese, der Name von Sammlungen kleinerer Gedichte, meist Epigramme, deren Namen erkl. Meleagers Einleitungsgedicht zu seiner Blumenlese, wo er einen Kranz von Dichtern, jeden mit einer Blume vergleichend, flicht
 • ἀνθο-λόγιον, so betitelte Orion seine Blumenlese
 • ἀνθο-λόγος, Blumen sammelnd
 • ἀνθ-όμοιος, ganz ähnlich
 • ἀνθ-ομο-λογέομαι, gegenseitig übereinkommen; frei u. offen gestehen
 • ἀνθ-ομο-λόγησις, gegenseitige Übereinkunft
 • ἀνθ-ομο-λογία, das Zugeständnis
 • ἀνθο-νομέω, Blumen abweiden
 • ἀνθο-νόμος, Blumen abweidend; blumenreiche Auen
 • ἀνθ-οπλίζω, dagegen bewaffnen; sich dagegen waffnen
 • ἀνθ-οπλίτης, der gewaffnete Gegner
 • ἀνθο-ποιός, Blumen hervorbringend
 • ἀνθο-πωλέω, Blumen verkaufen
 • ἀνθ-ορίζω, dagegen bestimmen, einem andern eine Definition entgegensetzen
 • ἀνθ-ορισμός, eine entgegengestellte Definition
 • ἀνθ-ορμέω, der feindlichen Flotte gegenüber vor Anker liegen
 • ἄνθος, 1) das Aufkeimende; Blüte, Blume; das Schönste, Ausgezeichnetste, wie unser: die Blüte 2) die Blütenpracht, Farbe, Farbenschimmer, Glanz; bes. vom Purpur
 • ἀνθ-οσμίας, Blumen duftend
 • ἀνθοσύνη, die Blüte
 • ἀνθο-τρόφος, Blumen nährend
 • ἀνθο-φορέω, Blumen tragen
 • ἀνθο-φόρος, Blumen tragend, blühend
 • ἀνθο-φυής, von Blumennatur, bunt
 • ἀνθρακεία, das Kohlenbrennen
 • ἀνθρακεύς u. ἀνθρακευτής, Kohlenbrenner
 • ἀνθρακευτός, verkohlt
 • ἀνθρακεύω, Kohlen brennen, Köhler sein
 • ἀνθρακηρός, zu Kohlen gehörig
 • ἀνθρακιά, Kohlenhaufe; häufig in der Anthologie von Verliebten; ϑέσϑε με ἀνϑρακιήν, ihr machtet mich zu einem Kohlenhaufen, verzehrtet mich in Liebesglut; Kohlenschwärze
 • ἀνθρακίας, der Kohlschwarze
 • ἀνθρακίζω, zu Kohlen brennen; schwarz wie eine Kohle aussehen
 • ἀνθράκιον, kleine Kohle, kleiner Karfunkel; Kohlenpfanne
 • ἀνθράκιος, kohlschwarz
 • ἀνθρακίς, Kohlenfeuer; auf Kohlen geröstete, kleine Backfische
 • ἀνθρακῖτις, kohlenartig
 • ἀνθρακο-ειδής, kohlenartig, -farbig
 • ἀνθρακόεις, von Kohlen
 • ἀνθρακο-καύστης, Kohlenbrenner
 • ἀνθρακο-πώλης, Kohlenhändler
 • ἀνθρακόω, zu Kohle brennen; verkohlt
 • ἀνθρακ-ώδης, kohlenartig
 • ἀνθράκωμα, Kohlenfeuer
 • ἀνθράκωσις, brandartiges Geschwür
 • ἄνθραξ, 1) die Kohle; Steinkohle 2) ein dunkelroter Edelstein, Karfunkel, Rubin 3) Zinnober 4) ein fressendes Geschwür, Karbunkel
 • ἀνθρήνη, Waldbiene; Biene
 • ἀνθρήνιον, Honigzelle der wilden Biene; Wespennest
 • ἀνθρηνι-ώδης, zellenartig
 • ἀνθρηνο-ειδής, waldbienenartig
 • ἀνθρίσκος, eine Kranzblume
 • ἄνθρυσκον, ein Doldengewächs
 • ἀνθρωπ-αρεσκεία, das Streben, den Menschen zu gefallen
 • ἀνθρωπ-αρεσκέω, den Menschen zu gefallen streben
 • ἀνθρωπ-άρεσκος, der Menschen zu gefallen sucht
 • ἀνθρωπάριον, Menschlein
 • ἀνθρωπέη, die Menschenhaut
 • ἀνθρώπειος, den Menschen betreffend; Adv. auf menschliche Weise
 • ἀνθρωπέομαι, ein Mensch sein
 • ἀνθρωπεύομαι, sich wie ein Mensch betragen, menschlich handeln, sowohl im Gegensatz gegen Gott, als gegen die Tiere
 • ἀνθρωπίζω, sich wie ein Mensch betragen, wie ein Mensch handeln
 • ἀνθρωπικός, menschlich, den Menschen betreffend, im Ggstz des Göttlichen sowohl, als des Tierischen
 • ἀνθρώπινος, menschlich; das Hinfällige, Schwache des Menschen ausdrückend; Adv. nach menschlicher Weise
 • ἀνθρώπιον, Menschlein, meist im verächtlichen Sinne
 • ἀνθρωπίσκος, ein Menschlein
 • ἀνθρωπισμὀς, Menschlichkeit, menschliche Bildung
 • ἀνθρωπο-βορέω, ein Menschenfresser sein
 • ἀνθρωπο-βόρος, der Menschenfresser
 • ἀνθρωπο-γενής, Mensch geworden
 • ἀνθρωπὀ-γλωττος, mit menschlicher Sprache
 • ἀνθρωπο-γναφεῖον, Bad (Menschenwalkerei)
 • ἀνθρωπο-γονέω, Menschen erzeugen
 • ἀνθρωπο-γονία, Menschenerzeugung
 • ἀνθρωπο-γράφος, Menschenmaler
 • ἀνθρωπο-δαίμων, ein Mensch gewesener Gott; böse Geister in Menschengestalt
 • ἀνθρωπό-δηκτος, von Menschen gebissen
 • ἀνθρωπο-δίδακτος, von Menschen gelehrt
 • ἀνθρωπο-ειδής, menschenähnlich
 • ἀνθρωπο-θηρία, Menschenjagd
 • ἀνθρωπό-θῡμος, menschenmütig
 • ἀνθρωπο-θυσία, Menschenopfer
 • ἀνθρωπο-θυτέω, Menschen opfern
 • ἀνθρωπο-κομικός, zur Pflege und Wartung des Menschen gehörig
 • ἀνθρωπο-κτονέω, Menschen morden
 • ἀνθρωπο-κτονία, Menschenmord
 • ἀνθρωπο-κτόνος ., Menschen mordend
 • ἀνθρωπο-λατρεία, Menschen erzeigte göttliche Verehrung
 • ἀνθρωπο-λατρέω, Menschen göttlich verehren
 • ἀνθρωπο-λάτρης, der Menschen göttlich verehrt
 • ἀνθρωπ-όλεθρος, Menschen verderbend
 • ἀνθρωπό-λιχνος, nach Menschen lüstern
 • ἀνθρωπο-λογέω, menschlich reden
 • ἀνθρωπο-λόγος, über Menschen redend
 • ἀνθρωπο-μάγειρος, der Menschenfleisch zurichtet, Menschenkoch
 • ἀνθρωπό-μῑμος, Menschen nachahmend
 • ἀνθρωπό-μορφος, von menschlicher Gestalt
 • ἀνθρωπο-μορφόω, menschlich gestalten
 • ἀνθρωπο-νομικός, Menschen weidend
 • ἀνθρωπό-νοος, mit menschlichem Verstande
 • ἀνθρωπόομαι, Mensch sein
 • ἀνθρωπο-πάθεια, menschliche Empfindung, sanftes Wesen
 • ἀνθρωπο-παθέω, menschliche Leidenschaften haben
 • ἀνθρωπο-παθής, mit menschlichen Leidenschaften, wie ein Mensch empfindend
 • ἀνθρωπο-ποιΐα, das Menschenschaffen
 • ἀνθρωπο-ποιὀς, Menschen schaffend, bildend, von Bildhauern, im Ggstz der Götterbildner
 • ἀνθρωπο-πρεπής, für Menschen schicklich, anständig
 • ἀνθρωποῤ-ῥαίστης, Menschenvertilger, Titel einer Komödie des Strattis
 • ἄνθρωπος, der Mensch (zur Bezeichnung der Gattung, sowohl im Ggstz zu den Tieren, als zu den Göttern); die Menschen, das ganze Menschengeschlecht; die allgemeine Bezeichnung für Mensch, im Deutschen oft durch man auszudrücken; Personalbenennungen. die einen Stand, ein Geschäft, ein Volk bezeichnen, meist einen verächtlichen Nebenbegriff, oder in Hinsicht auf menschliche Gebrechlichkeit etwas Bemitleidendes; Sklaven; mit leichtem Vorwurf: Mensch! ; vorzugsweise bezeichnet es den Mann
 • ἀνθρωπο-σφαγἐω, Menschen schlachten, opfern
 • ἀνθρωπὀτης, Menschlichkeit, Menschheit
 • ἀνθρωπο υργία, das Menschenschaffen
 • ἀνθρωπο υργός, menschenschaffend
 • ἀνθρωπο-φαγέω, Menschen, Menschenfleisch fressen
 • ἀνθρωπο-φαγία, das Menschenfressen, Menschenfleischfressen

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert