• ἀεί-ζωος, ἀεί-ζων, stets od. ewig lebendig; immer grün; Hauslauch
 • ἀεί-ζωστος, immer gegürtet
 • ἀει-ζώων, immer lebend
 • ἀει-θαλέω, immer grünen
 • ἀει-θαλής, immer grünen od. blühend; eiwg frisch
 • ἀει-θανές, immer sterbend
 • ἀει-θερής, stets erwärmend
 • ἀεί-θουροι, immer kampfmutig
 • ἀεί-καρπος, stets Früchte tragend
 • ἀ-εικείη, Ungebühr, Entehrung, unziemliche Behandlung, Misshandlung
 • ἀ-εικέλιος, unziemlich, schmählich, schachvoll, ungehörig; daher: schlecht, gering; und so von dem zum Bettler verwandelten Odysseus, unansehnlich, unwürdig, hässlich, elend
 • ἀ-εικής, dass.; unansehnlich, unziemlich, schimpflich, schmählich, gering; adv. schmachvoll
 • ἀ-εικίζω, schmählich od. schimpflich behandeln, misshandeln, verunstalten, martern
 • ἀει-κῑνησία, stete Bewegung
 • ἀει-κίνητος, immer bewegt, in beständiger Bewegung
 • ἀει-κτυπέων, immer tosend
 • ἀεί-κωμοι, immer schmausend
 • ἀεί-λαλος, stets schwatzend
 • ἀει-λαμπής, stets leuchtend
 • ἀει-λιβής, stets strömend
 • ἀεί-λιχνος, stets gierig
 • ἀει-λογέω, stets reden
 • ἀει-λογία, das stets Rechenschaft abgeben wollen
 • ἄ-ειλος, nicht besonnt
 • ἀεί-μαργος, immer gefräßig
 • ἀει-μνημόνευτος, stets erwähnt
 • ἀει-μνήμων, stets eingedenk
 • ἀεί-μνηρτος, stets erwähnt, ewig denkwürdig, stets gepriesen od. gedenkend
 • ἀει-ναής, u. ἀεί-ναος, immer fließend
 • ἀει-ναῡται, bei den Milesern eine Behörde, die zu Schiffe ihre Sitzungen hielt
 • ἀεί-ξενος, stets Gast
 • ἀει-παθής, stets leidend
 • ἀει-παλής, stets schlagend
 • ἀει-παρθένος, Vestalin
 • ἀεί-ρυτος, stets fließend
 • ἀει-σέβαστος, semper augustus
 • ἀει-σθενής, immer stark
 • ἀείσῑτος, im Prytaneum stets gespeist
 • ἄεισμα, Gesang
 • ἀει-σόος, für ewig rettend
 • ἀει-στένακτος, immer seufzend
 • ἀει-στρεφής, sich stets drehend
 • ἀεί-συροι, stets schleppend
 • ἀεί-υπνος, immer schlafend
 • ἀει-φανής, stets leuchtend, von Sternen; der Polarkreis
 • ἀεί-φατος, stets gepriesen
 • ἀει-φεγγής, stets leuchtend
 • ἀει-φλεγής, stets brennend
 • ἀει-φόρος, stets Früchte tragend
 • ἀει-φρούρητος, stets bewacht
 • ἀεί-φρουρος, stets bewachend, immer gefangen haltend (vom Grabe)
 • ἀει-φυγία, stete, d.i. lebenslängliche Verbannung
 • ἀει-φυλλία, das stete Blätterhaben
 • ἀεί-φυλλος, stets Blätter habend
 • ἀεί-χλωος, immer grün
 • ἀει-χρόνιος, immerwährend
 • ἀ-εκήλιος, unerwünscht, unangenehm, widerwärtig
 • ἀ-έκητι, wider Willen
 • ἀ-έκων, wider meinen Willen
 • ἀ-έλικτος, ungewunden
 • ἀέλιοι, Schwäger, deren Frauen Schwestern sind
 • ἄελλα, Wind, Sturm, Sturmwind, Staubwirbel; jede kreisförmige Bewegung; Umschwung
 • ἀελλαῖος, ἀελλάδες, ἀελλήεις, sturmschnell
 • ἀελλής, wirbelnd, zusammengewirbelt, dicht
 • ἀελλο-δρόμης, windschnell
 • ἀελλο-δρόμος, sturmschnell laufend
 • ἀελλό-θριξ, sturmverwirrtes Haar
 • ἀελλο-μάχον, der Fischer Erwerb im Kampfe mit den Stürmen
 • ἀελλοπόδης, ἀελλό-πος, sturmfüßig, sturmschnell
 • Ἀελλώ, die Sturmschnelle, Name einer Harpyie
 • ἀελλ-ώδης, sturmartig
 • ἀ-ελπής, unverhofft, unerwartet
 • ἀ-ελπτέοντες, nicht erwartend
 • ἀ-ελπτέω, nicht erwarten, nicht hoffen
 • ἀ-ελπτία, unverhofftes Ereignis, etwas Unerwartetes
 • ἄ-ελπτος, unverhofft, unerwartet, nicht zu vermuten
 • ἄεμμα, (Bogensehne), Bogen
 • ἀέ-ναος, ἀέ-νάων, stets fließend, nicht versiegend; übertr. immerwährend
 • ἀ-εν-νόητος, woran man nicht gedacht hat
 • ἀεξί-βιος, das Leben verlängernd
 • ἀεξί-για, gliederstärkende
 • ἀεξί-γυιος, gliederstärkend
 • ἀεξί-κακος, Unheil nährend
 • ἀεξί-κερως, mit großen Hörnern; die Hörner vergrößernd
 • ἀεξί-νοος, den Verstand mehrend
 • ἀεξί-τοκος, die Leibesfrucht nährend
 • ἀεξί-τροφοι, Nahrung mehrend
 • ἀεξί-φυλλοι, laubreich
 • ἀεξί-φυλλος, Blätter nährend, blattreich
 • ἀεξί-φυτος, Pflanzen nährend
 • ἄ-επτοι, schwach, so daß sie nicht folgen können
 • ἄ-επτος, unfähig zu folgen
 • ἀ-εργείη, Trägheit
 • ἀ-εργηλός, ἀ-εργής, träg, untätig
 • ἀ-εργία, Trägheit; Untätigkeit (das Wüstliegen des Ackers)
 • ἀ-εργός, 1) untätig. 2) vom Acker: nicht bestellt
 • ἀέρδην, erhoben
 • ἀερία, das Nebelland, alter Name von Ägypten
 • ἀερίζω, luftig, besonders luftfarbig, luftbblau sein
 • ἀερικά, Luftsteuer
 • ἀέρινος, luftig, aus Luft bestehend
 • ἀέρί-οικος, in freier Luft wohnend
 • ἀέριος, luftig (von Dämonen); in der Luft lebend od. befindlich, hoch; bei Dichtern: neblig, im Nebel befindlich, dunstig; groß, wie die Luft
 • ἀερίτις, luftfarbig
 • ἀ-ερκής, unbegrenzte Trauer
 • ἄ-ερκτος, nicht eingezäunt, offen
 • ἀερο-βατέω, luftwandelnd, in Wolken wandeln; von den sich mit Spitzfindigkeiten beschäftigenden Philosophen: spintisieren
 • ἀερο-βάτης, Luftwandler; von den Winden
 • ἀερο-δίνητος, sich in der Luft bewegend
 • ἀερο-δόνητος, in die Luft gewirbelt
 • ἀερο-δρομέω, die Luft durchlaufen od. -wandeln
 • ἀερο-δρόμος, die Luft durchlaufend
 • ἀερο-ειδής, luftartig; wie in Dunst gehüllt
 • ἀερο-κόραξ, Luftrabe
 • ἀερο-κώνωψ, Luftmücke
 • ἀερο-λέσχης, luftiger Schwätzer, Windmacher
 • ἀερο-μαχία, Luftkampf, Kampf in der Luft
 • ἀερό-μελι, Lufthonig, Manna
 • ἀερο-μετρέω, die Luft messen; sich in unnütze spitzfindige Untersuchungen verlieren, tifeln
 • ἀερο-μιγής, mit Luft vermischt
 • ἀερό-μορφος, luftgestaltet
 • ἀερο-μῡθέω, luftig schwatzen
 • ἀερο-νηχής, die Luft durchschwimmend (von Wolken), 'Segler der Lüfte'
 • ἀερο-νομέω, sich in der Luft bewegen
 • ἀερο-πετής, aus der Luft gefallen
 • ἀερο-πέτης, in der Luft fliegend
 • Ἀερ-όπη, Gemahlin des Atreus
 • ἀερό-ποδες, eine Vogelart
 • ἀερο-πορέω, durch die Luft gehen
 • ἀερο-πόρος, luftdurchwandelnd
 • ἀερο-σκοπία, das Luftbeschauen, um aus der Luft zu weissagen
 • ἀερο-τόμος, luftdurchschneidend
 • ἀερό-τονος, mit Luft gespannt
 • ἀερο-φοίτης, ἀερό-φοιτος, luftdurchwandelnd
 • ἀερο-φόρητος, von der Luft getragen
 • ἀερόω, zu Luft machen; pass. zu Luft werden
 • ἀερσι-κάρηνος, das Haupt erhebend
 • ἀερσί-λοφος, mit hohem Helmbusch
 • ἀερσί-μαχος, schlachterregend
 • ἀερσί-νοος, hochmütig
 • ἀερσι-πέτῃσιν, hochfliegend
 • ἀερσί-πνοος, Mut belebend
 • ἀερσι-πόδης, Fuß hebend, ansteigend
 • ἀερσί-πορος, hoch hinaufgehend
 • ἀερσι-πότης, ἀερσι-πόητος, hochfliegend od. -schwebend
 • ἀερσί-πους, die Füße hebend, trabend
 • ἀερτάξω, ἀερτάω, erheben; weihen
 • ἀερ-ώδης, luftartig, luftig; auch neblig, dunkel
 • ἄεσα, ich schlief
 • ἀεσι-φροσύναι, törichter Sinn
 • ἀεσί-φρων, unverständig, töricht
 • ἀέτειος, vom Adler
 • ἀετιαίος, zum Giebelfeld gehörig
 • ἀετιδεύς, junger Adler
 • ἀετίτης, Adlerstein
 • ἀετός, 1) Adler; als Feldzeichen der Perser; der Römer. 2) a Hausgiebel; bes. das Giebelfeld der Tempel
 • ἀέτωσις, Zuspitzung des Daches zum Giebel
 • ἄζα, Dürre; Glut; Staub, Schmutz
 • ἀζαίνω, austrocknen
 • ἀζαλέος, trocken, dürr; wasserlos; ausdörrend; hart, grausam
 • ἄ-ζευκτος, nicht angeschirrt
 • ἀ-ζηλία, Eifersuchtslosigkeit
 • ἀ-ζηλος, ohne Eifersucht; unbeneidet, gering geachtet, schlecht
 • ἀ-ζηλο-τύπητος, unbeneidet
 • ἀ-ζηλό-τυπος, ohne Eifersucht
 • ἀ-ζήλωτος, nicht hassenswert; ohne Eifersucht
 • ἀ-ζήμιος, straflos; ohne Verlust; ohne Schaden, schuldlos
 • ἀ-ζήτητος, frei von Untersuchung; ununtersucht; nicht geschickt sein zur Untersuchung
 • ἀ-ζυγία, das Unverbunden-, Unverheiratetsein
 • ἄ-ζῡμος, ungesäuert; das Fest der ungesäuerten Brote
 • ἄ-ζυξ, unverbunden, unvermählt
 • ἄζω, dörren; verdorrt; übertr. hinschwinden
 • ἅζω, verehren; Ehrfurcht haben; auch absol. aus frommer Scheu
 • ἀ-ζωΐα, Leblosigkeit
 • ἄ-ζωνος, ohne Gürtel
 • ἄ-ζωος, ohne Leben; keine lebendigen Jungen zur Welt bringend
 • ἄ-ζωστος, ungegürtet
 • ἀ-ηδής, unangenehm, widrig; sowohl von Dingen, die einen unangenehmen Eindruck auf die Sinne machen, als auch von Menschen, die lästig werden; von einem streitsüchtigen Menschen; Widerwille; adv. unangenehm; j-n nicht leiden können
 • ἀ-ηδία, Unannehmlichkeit; Unausstehlichkeit; Widerwillen, Groll
 • ἀ-ηδίζομαι, Überdruss, Ekel empfinden; Ekel erregen; davon
 • ἀ-ηδισμός, Ekel
 • ἀηδόνειος, von der Nachtigall; Nachtigallenweise; geringer Schlaf
 • ἀ-ηδονία, Mangel an Vergnügen
 • ἀηδονιδεύς, Nachtigallenjunges
 • ἀηδονίς, Nachtigall; von einer Dichterin
 • ἀηδών, die Nachtigall; übertr. Gedicht; auch Dichterin; die Heuschrecke; das Webschiff; die Sirenen
 • ἀ-ήθεια, Ungewohntheit
 • ἀ-ηθέσσω, ἀ-ηθέω, ungewohnt sein
 • ἀ-ήθης, 1) ungewohnt; oft von Sachen, ungewöhnlich, mit der Nebenbedeutung des Schrecklichen. 2) ohne Charakter
 • ἀ-ηθίζομαι, ungewohnt und unangenehm finden
 • ἄημα, Wehen
 • ἄημι, wehen, vom Winde; übertr. das Gemüt stürmte, war aufgeregt, wurde angefacht (solche Schönheit wehte von ihrem Kopfe; es umwehte sie Schönheit); pass. durchweht (werden unter die Menschen geweht)
 • ἀήρ, die untere, dickere Luft, im Ggst. der oberen, reineren; dah. Nebel, Dunkelheit (von den Gimmeriern); (schwarzes Gewölk stieg auf; in Dunkelheit gehüllt; verbreitete Nebel); Luft überhaupt, als Element (in den Wind sprechen; Lufthiebe führen)
 • ἄησις, das Wehen
 • ἀ-ήσσητος, unbesiegt
 • ἀ-ήσυρος, luftig, leicht, schnell wie der Wind
 • ἀητέομαι, fliegen
 • ἀήτη, und ἀήτης, das Wehen; Wind
 • ἄητος, erstaunlich; stürmisch
 • ἀητός, Adler
 • ἀ-ήττητος, unbesiegt; unbesieglich
 • ἄ-ηχος, lautlos
 • ἀ-θαλάσσευτοι, die noch nicht ins Meer gebracht sind
 • ἀ-θάλασσος, fern vom Meere; nicht mit Meerwasser gemischt
 • ἀ-θαλάττωτος, der noch nicht auf dem Meere gefahren
 • ἀ-θαλλής, nicht grünend
 • ἀ-θαλπής, ohne Wärme
 • ἀ-θαμβείῃσι, sich nicht verwundern
 • ἀ-θαμβής, nicht staunend, furchtlos
 • ἀ-θαμβία, Furchtlosigkeit
 • ἀ-θανασία, Unsterblichkeit; auch ein Arzneimittel
 • ἀ-θανατίζω, unsterblich machen; pass. unsterblich werden, fortdauern (die sich für unsterblich halten)
 • ἀ-θανατισμός, Unsterblichkeit
 • ἀ-θάνατος, Unsterblichkeit verleihend; unsterblich, von den Göttern; auch von Sachen, die den Göttern gehören; dann übh. immerwährend, ewig; eine Soldatenschar bei den Persern (dem schon bei Lebzeiten ein Nachfolger bestimmt ist)
 • ἀ-θανατόω, unsterblich machen
 • ἀ-θανής, unsterblich
 • ἄ-θαπτος, unbegraben
 • ἀθάρη, Weizenmehlbrei
 • ἀ-θαρσής, mutlos; Verzagtheit
 • ἀθαρ-ώδης, breiartig
 • ἀ-θαυμαρτί, ohne sich zu verwundern
 • ἀ-θαυμαστία, Verwunderungslosigkeit (des Democrit)
 • ἀ-θαύμαστος, 1) nicht bewundert. 2) sich nicht verwundernd
 • ἀ-θεᾱμοσύνη, Unwissenheit
 • ἀ-θεάμων, der nicht gesehen hat
 • ἀ-θέᾱτος, 1) ungesehen; was nicht gesehen werden darf. 2) nicht sehend (der den schönsten Anblick nicht gesehen)
 • ἀ-θεεί, ohne Gott, ohne göttliche Fügung
 • ἀ-θεησίη, das Nichtsehen
 • ἀ-θεΐα, Gottlosigkeit
 • ἀ-θείαστος, nicht von Gott eingegeben
 • ἀ-θελγής, unbesänftigt
 • ἀθέλγω, saugen
 • ἀ-θέλεος, ἀ-θελής, ἀ-θέλητος, nicht wollend
 • ἄ-θελκτος, nicht zu besänftigen
 • ἀ-θεμέλιος, ohne Grundlage
 • ἄ-θεμις, ungerecht
 • ἀ-θεμιστία, Frevel
 • ἀ-θεμίστιος, ἀ-θέμιστος, ἀ-θέμιτος, gesetzlos; ohne Gesetz lebend; von Vergehen gegen das göttliche Recht
 • ἀ-θεμιτο υργία, Freveltat
 • ἀ-θεμιτο υργός, Frevler
 • ἄ-θεος, ohne Gott, 1) ohne göttliche Hilfe. 2) der Gott leugnet oder die vom Staate anerkannten Götter verwirft, Beiname vieler Philosophen; bes. Diagoras. 3) der gottlos handelt, ruchlos; (das von Gott abgewendete)
 • ἀ-θεότης, Gottlosigkeit
 • ἀ-θεραπία, ἀ-θεραπευσία, Mangel an Pflege; Vernachlässigung
 • ἀ-θεράπεμτος, ungepflegt; nichts ohne Pflege lassen; unheilbar
 • ἀθερηΐς, stachlicht
 • ἀθερίζω, verschmähen, verachten
 • ἀθερίνη, ein grätiger Fisch
 • ἀ-θέριστος, nicht abgemäht
 • ἀ-θέρμαντος, unerwärmt
 • ἄ-θερμος, ohne Wärme
 • ἀθερο-λόγιον, Pinzette, um spitze Körper auszuziehen
 • ἀθερ ώδης, hachelartig
 • ἀ-θεσία, Bundbrüchigkeit
 • ἀ-θεσμία, Gesetzlosigkeit
 • ἀ-θέσμιος, gesetzlos, ungerecht
 • ἀ-θεσμό-βιος, gesetzwidrig lebend
 • ἀ-θεσμό-λεκτρος, ungesetzlich vermählt
 • ἄ-θεσμος, gesetzlos, ungerecht
 • ἀ-θεσμο-φάγος, verbotenes (od. unmäßig?) essend
 • ἀ-θέσ-φατος, so groß, daß es ein Gott nicht aussprechen kann; unermeßlich (von Kühen)
 • ἀ-θετέω, zu einem ἄθετον, ungesetzten machen, d.h. ungültig machen, eine Bestimmung, Gesetz, Eid, Bund aufheben; die Treue brechen; sein Versprechen zurücknehmen; dem Gesagten nicht beistimmen (es soll ungültig sein); bei den Gramm. als unecht verwerfen; die Stelle gar nicht im Text lassen
 • ἀ-θέτημα, Gesetzübertretung
 • ἀ-θέτησις, das Verwerfen; als kritischer Kunstausdruck, das für unecht erklären einer Stelle
 • ἄ-θετοs, 1) nicht gesetzt. 2) zu verwerfen; d.h. ungeeignet, unpassend; ungesetzlich
 • ἀ-θεωρησία, Unbekanntschaft
 • ἀ-θεωρητί, ohne Betrachtung
 • ἀ-θεωρητος, 1) unsichtbar. 2) ohne Überlegung; adv. ohne Kenntnis, die auf Anschauung beruht
 • ἀ-θήητος, unsichtbar, verborgen
 • ἀ-θηλής, die nicht gesäugt hat
 • ἄ-θηλος, ungesäugt; der nicht mehr saugt
 • ἀ-θήλυντος, nicht verweichlicht
 • ἄ-θηλυς, unweiblich
 • ἀθήρ, die Hachel an der Ähre; die Ähre selbst; Lanzenspitze; die Schneide des Dolches; übertr. Spreu
 • ἀ-θήρᾱτος, nicht zu fangen
 • ἀ-θήρευτος, nicht gejagt
 • ἀ-θηρη-λοιγός, Hachelverderber, Worfschaufel
 • ἀ-θηρία, Mangel an Tieren; Beferiung von der Jagd
 • ἄ-θηρος, 1) ohne Bild. 2) ohne Jagdbeute
 • ἀ-θήρωμα, ein Geschwulst mit breiartiger Materie
 • ἀ-θησαύριστος, nicht aufzubewahren
 • ἀ-θιγής, unberührt
 • ἄ-θικτος, unberührt; jungfräulich; nicht zu berühren, heilig; nicht zu bestechen; ohne Führer
 • ἄ-θλαρτος, nicht gequetscht
 • ἀθλεύω, kämpfen, arbeiten
 • ἀθλέω, kämpfen, arbeiten, Mühsal dulden; von Herkules
 • ἄθλημα, Kampf; Fischergerät, womit die Hände sich abmühen
 • ἄθλησις, Kampf, Übung
 • ἀθλητήρ, Kämpfer; im Bezug auf Kampfspiele.
 • ἀθλητής, Kämpfer; bes. der Wettkämpfer in den gymnischen Spielen; von Pferden; häufig übertr. durch Übung Meister in etwas geworden, oft dem bloßen Theoretiker entgegengesetzt; von Schiffern.
 • ἀθλητικός, den Athleten betreffend; starke Körperkonstitution; Aussehen; adv. nach Fechterart.
 • ἀ-θλιβής, nicht drückend; nicht gedrückt.
 • ἄ-θλιβος, dasselbe.
 • ἄθλιος, kampf- mühevoll, unglücklich; häufig von Menschen, bes. von schlechten, ungerechten, und Sachen, wie wir auch 'ein unglücklicher Maler' für 'schlecht' sagen.
 • ἀθλιότης, Mühsal, Unglück.
 • ἄ-θλιπτος, nicht gequetscht.
 • ἀθλο-θεσία, das Kampfpreisaussetzen.
 • ἀθλο-θετέω, Kampfpreise aussetzen.
 • ἀθλο-θετήρ, Kampfordner, der die Preise erteilt.
 • ἀθλο-θέτης, dasselbe.
 • ἄθλον, 1) Kampfpreis; überh. Belohnung; Preise aussetzen; den Preis bekommen; 2. Kampf, Anstrengung; auch der Ort der Kampfspiele.

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert