• ἀ-δέκαστος, unbestochen, unbestechlich (vom Richter)
 • ἀ-δεκάτευτος, unverzehntet, unverzollt, nicht verzollt
 • ἄ-δεκτος, nicht annehmend, unempfänglich
 • ἀδελφεο-κτόνος, Brudermörder
 • ἀ-δελφή, Schwester; dann: Blutsverwandte; übertr. Schwester der Gesinnung od. dem Glauben nach
 • ἀδελφιδέος, adj. brüderlich, ähnlich, gleich. Halbbruder; Neffe = Bruder- od. Schwestersohn. Verwandter, Glaubensbruder - Nach griechischer Sitte wird der Gatte mit ἀδελφός angeredet
 • ἀδελφιδῆ, Schwester- oder Brudertochter; Nichte
 • ἀδελφίδιον, Brüderchen
 • ἀδελφιδοῦς, Neffe, Bruder- od. Schwestersohn
 • ἀδελφίζω, Bruder nennen; als Bruder annehmen; verwandt, ähnlich machen od. sein
 • ἀδελφικός, brüderlich
 • ἀδέλφιξις, Verwandtschaft, Ähnlichkeit
 • ἀδέλφιον, Brüderchen
 • ἀδελφο-κτονέω, Brudermörder sein
 • ἀδελφο-κτονία, Bruder-, Schwestermord
 • ἀδελφο-κτόνος, Bruder-, Schwestermörder
 • ἀδελφό-παις, Bruderkind
 • ἀδελφο-ποιέω, zum Bruder machen
 • ἀδελφός, demselben Mutterleib entsprossen = Bruder
 • ἀδελφότης, Brüderlichkeit, Bruderschaft, Glaubensbruderschaft = die Brüder
 • ἀδεμάτου, ohne Leib
 • ἀ-δέμνιον, (ohne Bett), ohne Mannes Genossenschaft
 • ἄ-δενδρος, baumlos
 • ἀδεν-ώδης, drüsenartig
 • ἀ-δέξιος, ungeschickt, linkisch
 • ἀ-δερκής, unsichtbar
 • ἄ-δερκτος, nicht sehend, blind
 • ἀ-δέρκτων, ohne hinzusehen
 • ἀ-δέρματος, ohne Fell
 • ἀ-δέσμιος, ohne Fesseln
 • ἄ-δεσμος, ungefesselt, ohne Fesseln
 • ἀ-δέσποτος, 1) ohne Herrn, herrenlos. 2) von unbekanntem Verfasser: anonym
 • ἄ-δετος, ungebunden, frei
 • ἀ-δευκής, nicht süß: bitter; unerfreulich, lieblos
 • ἀ-δέψητος, ungegerbt
 • ἀδέω, (lat. satias, satietas) Unlust am Mahle empfinden, übersatt; von Müdigkeit ermattet, verdrossen; übermannt od. überwältigt werden
 • ἀ-δήϊος, unangefeindet
 • ἄ-δηκτος, nicht gebissen, ungebissen; am wenigsten von Würmern angefressen; übertr. ungeschwächt, ungeschädigt; ungekränkt; act. nicht beißend
 • ἀ-δηλέω, nicht kennen; in Ungewissheit sich befinden
 • ἀ-δήλητος, unverletzt
 • ἀ-δηλία, Ungewißheit
 • ἀ-δηλο-ποιέω, vernichten
 • ἀ-δηλο-ποιός, unsichtbar machend
 • ἄ-δηλος, 1) unklar, undeutlich, unbekannt. 2) verborgen; unsicher, unglaubwürdig; unsichtbar; ungewiss; unmerklich; adv. nicht offenbar, im Geheimen
 • ἀ-δηλότης, Unsicherheit; Unbemerktheit, Unbestimmtheit
 • ἀ-δηλό-φλεβος, mit unsichtbaren Adern
 • ἀ-δηλόω, unsichtbar od. unkenntlich machen
 • ἀ-δημιο ύργητος, nicht eingerichtet; unerschaffen
 • ἀ-δημο-κράτητος, nicht demokratisch
 • ἀδημονέω, betroffen od. in Angst od. Verlegenheit sein (mir ist unheimlich)
 • ἀδημονία, Angst, Betrübnis
 • ἄ-δημος, abwesend
 • ἀδήμων, überdrüssig
 • ἄδην, sattsam, reichlich, zur Genüge; genug haben von etwas, überdrüssig haben
 • ἀδήν, Drüse
 • ἀ-δηνέως, deutlich, laut
 • ἀδηνής, einfältig; unerfahren
 • ἀ-δῇος, nicht befehdet
 • ἄδηρις, streitlos
 • ἀδήρῑτος, kampflos, ungekämpft; unbestritten, unbezwinglich; adv. unbestritten, unzweifelhaft
 • Ἅιδης, 1) Hades, der Gott der Unterwelt. 2) Unterwelt; allgem. Tod, Grab
 • ἀδη-φαγέω, gefräßig sein
 • ἀδη-φαγία, Gefräßigkeit
 • ἀδη-φάγος, viel (zur Genüge, reichlich) essend, gefräßig (ein Ringer, der viel isst, um stark zu werden), wohlgenährt; übertr. die viel kosten od. kostspielig; von den Staatsschiffen
 • ἀ-δήωτος, nicht verwüstet
 • ἀ-διά-βατος, unübergänglich, undurchschreitbar, unwegsam
 • ἀ-διά-βλητος, tadellos; den Verleumdungen nicht ausgesetzt, durch sie nicht zu stören; unverleumdet; für Verleumdungen nicht zugänglich; unbescholten
 • ἀ-διά-γνωστος, nicht zu erkennen; schwer zu verstehen
 • ἀ-διά-δοχος, ohne Nachfolger, ununterbrochen
 • ἀ-διά-δραστος, unvermeidlich
 • ἀ-διά-ζευκτος, nicht getrennt
 • ἀ-διά-θετος, ohne Anordnung; bes. ohne Testament: der kein Testament gemacht hat
 • ἀ-δι-αίρετος, unteilbar; ungeteilt, untrennbar
 • ἀ-διά-κλειστος, unverschlossen
 • ἀ-διακόνητος, unbedinet, unbefolgt
 • ἀ-δι-ακόντιστον, für Geschosse undurchdringlich
 • ἀ-διά-κοπος, unzertrennt
 • ἀ-δια-κόσμητος, ungeordnet
 • ἀ-διά-κριτος, nicht unter- oder entschieden: ununterscheidbar; undeutlich; unentschieden, Jacob. 3, 17
 • ἀ-δια-κρίτως, ungetrennt, einmütig; ohne sachliche Prüfung
 • ἀ-διά-λειπτος, ununterbrochen, unablässig
 • ἀ-διά-λεκτος, ohne Unterhaltung mit anderen, einsam
 • ἀ-δι-άλλακτος, unversöhnlich
 • ἀ-διά-λυτος, unauflöslich
 • ἀ-δια-λώβητος, unversehrt
 • ἀ-δια-νέμητος, untrennbar
 • ἀ-δια-νόητος, unbegreiflich, undenkbar; Adv. unbesonnen, unüberlegt
 • ἀ-δίαντον, Wasserpflanze: Frauenhaar
 • ἀ-δίαντος, unbenetzt (ohne Schweiß)
 • ἀ-διά-παυστος, ohne dazwischen auszuruhen, unaufhörlich
 • ἀ-διά-πλαστος, unausgebildet, gestaltlos
 • ἀ-δια-πνευστία, Mangel an Atem und Ausdünstung
 • ἀ-διά-πνευστος, 1) nicht ausdünstend. 2) ohne dazwischen Atem zu holen, ununterbrochen
 • ἀ-δια-πόνητα, nicht auszuarbeiten, das ist schwer zu verdauen
 • ἀ-διά-πταιστος, unfehlbar
 • ἀ-δια-πτωσία, Unfehlbarkeit
 • ἀ-διά-πτωτος, unfehlbar; fehlerfrei
 • ἀ-δι-άρθρωτος, ungegliedert, nicht ausgebildet; (eigentl. von der Aussprache) undeutlich, unartikuliert
 • ἀ-διάῤ-ῥηκτος, nicht zu zerreißen, nicht zerrissen
 • ἀ-διαῤ-ῥοίη, Verstopfung
 • ἀ-διά-ρπαστος, unzerrissen; ungeteilt geblieben
 • ἀ-διά-σειτος, unangefochten
 • ἀ-διά-στατος, (ohne Zwischenraum) zusammenhängend; ohne Dimensionen u. Größe, ohne Ausdehnung (vom Punkt)
 • ἀ-διά-στολος, nicht gesondert, unbestimmt
 • ἀ-δια-στρέπτως, unverwandt
 • ἀ-διά-στροφος, nicht verkehrt, verdreht; von Augen; rechtschaffen
 • ἀ-διά-τακτος, ungeordnet
 • ἀ-διά-τμητος, ungeteilt
 • ἀ-διά-τρεπτος, unveränderlich, standhaft
 • ἀ-δια-τρεψία, Beharrlichkeit
 • ἀ-δια-τύπωτος, ungestaltet
 • ἀ-δί-αυλος, von wo man nicht zurückkehrt, ohne Ausgang, nicht zu verlassen; von der Rennbahn entlehnt
 • ἀ-διά-φθαρτος, unverdorben, unbestochen
 • ἀ-δια-φθορία, Unverdorbenheit, Unverfälschtheit, Reinheit
 • ἀ-διά-φθορος, unverdorben, rein; auch von Jungfrauen; unbestechlich, unvergänglich
 • ἀ-δια-φορέω, nicht unterschieden sein, es ist gleichgültig
 • ἀ-δια-φορία, Gleichgültigkeit
 • ἀ-διά-φορος, nicht verschieden, gleichgültig; der Stoiker, der weder gut noch böse ist
 • ἀ-διά-φρακτος, von Pflanzen: durch keine Scheidewand getrennt
 • ἀ-διά-χυτος, nicht zerfließend od. zerflossen, nicht lang; von Demosthenes gedrängtem Stil
 • ἀ-διά-ψευστος, untrüglich
 • ἀ-δίδακτος, 1) ungelehrt, nicht eingeübt; unkundig; Adv. ohne Anleitung. 2) nicht gelernt, angeboren. 3) nicht aufgeführt
 • ἀ-δι-έκ-δυτος, wo man nicht herauskommen kann
 • ἀ-δι-εξ-έργαστος, ein ganz unbearbeiteter (schwieriger) Punkt, nicht ausgearbeitet, unbenutzt
 • ἀ-δι-εξ-έταστος, unerforschlich
 • ἀ-δι-εξ-ήγητος, unerklärlich
 • ἀ-δι-εξ-ίτητος, nicht durchzugehen, nicht auseinander zu setzen
 • ἀ-δι-εξ-όδευτος, ohne Ausgang
 • ἀ-δι-έξ-οδος, ohne Ausgang, undurchdringlich; keinen Ausgang findend
 • ἀ-δι-έργαστος, nicht fertig gearbeitet, unvollendet
 • ἀ-δι-ερεύνητος, 1) unerforscht, ungeprüft, ohne zu fragen. 2) unerforschlich
 • ἀ-δι-ευ-κρίνητος, nicht genau unterschieden
 • ἀ-δι-ήγητος, unbeschreiblich
 • ἀ-δι-ήθητος, nicht durchgeseiht
 • ἀ-δικαί-αρχος, ein Wortspiel bei Cicero mit Dicäarch und ungerechten Beamten
 • ἀ-δικαιο-δότητος, ohne Rechtsverwaltung
 • ἀ-δίκαστος , nicht gerichtet, unentschieden
 • ἀ-δικέω, 1) act. a) abs. im Unrecht sein; sich vergehen. b) j-m schaden od. Unrecht tun, beeinträchtigen, beleidigen, verletzen. 2) pass. beeinträchtigt, ungerecht behandelt od. gekränkt werden, Unrecht leiden
 • ἀ-δίκη, Nessel
 • ἀ-δίκημα, Unrecht, Beleidigung, Kränkung; Verbrechen, Übeltat, Vergehen; das durch Unrecht erworbene, gestohlene od unrechtmäßige Gut
 • ἀ-δικησί-φιλος, Freund des Unrechts
 • ἀ-δικητικός, zum Unrechttun geneigt
 • ἀ-δικία, Ungerechtigkeit, Kränkung; eigentl. die Gesinnung, auch die einzelne Äußerung derselben; (dem Staate zum Schaden)
 • ἀ-δίκιον, Injurienklage
 • ἀ-δικο-δοξέω, auf ungerechte Weise nach Ruhm streben
 • ἀ-δικο-δοξία, das Streben nach Ruhm durch ungerechte Mittel
 • ἀ-δικο-μαχία, ungesetzlicher Kampf
 • ἀ-δικο-μήχανος, Unrecht anstiftend
 • ἀ-δικο-πήμων, ungerechter Weise schadend
 • ἀ-δικο-πρᾱγέω, ungerecht handeln
 • ἀ-δικο-πρᾱγημα, die ungerechte Tat
 • ἀ-δικο-πρᾱγής, ungerecht handelnd
 • ἀ-δικο-πρᾱγία, ungerechte Handlungsweise
 • ἄ-δικος, ungerecht, fern vom Unrecht: widerrechtlich, unrechtmäßig, bes. von Personen und von der Gesinnung; tätliche Beleidigung; eine sich des Unrechts annehmende Rede; nicht von der rechten Beschaffenhet: unbrauchbar; gerichtsfrei; Adv. mit Unrecht, wider Recht, ungerechterweise
 • ἀ-δικό-τροπος, von ungerechter Sinnesart
 • ἀ-δικό-χειρ, mit ungerechter Hand
 • ἀ-δικο-χρήματος, von ungerechtem Vermögen
 • ἀδινός, fest, gedrungen; von Bienen- und Fliegenschwärmen wie von Schafen und Ziegen: dicht gedrängt; zahlreich; von der Stimme: kräftig, laut, heftig, tief
 • ἀ-δι-όδευτος, unwegsam
 • ἀ-δι-οίκητος, nicht angeordnet
 • ἀ-δί-οπος, ohne Aufseher
 • ἀ-δι-όρᾱτος, undurchsichtig
 • ἀ-δι-οργάνωτος, unausgebildet
 • ἀ-δι-όρθωτος, unordentlich, ungeregelt; unverbesserlich; bes. von Büchern: unverbessert
 • ἀ-δι-οριςτία, Ungesondertheit
 • ἀ-δι-όριστος, nicht bestimmt
 • ἀ-διπλασίαστος, nicht verdoppelt
 • ἀ-δίστακτος, unbezweifelt, gewiss
 • ἀ-δι-ΰλιστος, nicht durchgeseiht
 • ἀ-δίχαστος, nicht zu halbieren
 • ἀ-διψέω, nicht Durst haben
 • ἀ-δίψητος, trockene Wurzel
 • ἄ-διψος, ohne Durst; auch: Durst löschend
 • ἀ-δμής, ungebändigt, ungezähmt, noch nicht angejocht; übertr. unvermählt u. ungefreit; Krankheiten nicht unterworfen
 • ἄ-δμητος, dass., unvermählt
 • Ἄδμητος, 1) König von Pherai in Thessalien, Gemahl der Alkestis. 2) König der Molosser, nimmt den verfolgten Themistokles auf
 • ἀδμολή, Unwissenheit
 • ἄδμωνες, Meerfische
 • ἁδο-βάτης, in die Unterwelt hinabsteigend
 • ἁδόθεν, aus der Unterwelt
 • ἀ-δοιάστως, ohne Zweifel
 • ἀ-δόκητος, unerwartet; act. nicht vermutend
 • ἀ-δοκίμαστος, ungeprüft; nicht mündig; untüchtig
 • ἀ-δόκιμος, nicht bewährt od. probehaltig; vom Gelde: ungültig, nicht echt; unberühmt: verwerflich, unnütz, ungeeignet
 • ἀδο-λεσχέω, schwatzen, ungehöriges Zeug reden
 • ἀδο-λέσχης, bis zum Ekel gesprächig, geschwätzig, ein langweiliger Schwätzer; von einem Sophisten; im guten Sinne: scharfsinnig; denn der große Haufen hält die Philosophen für Schwätzer
 • ἀδο-λεσχία, Schwatzhaftigkeit, Geschwätz(igkeit); Possen; im guten Sinne: Scharfsinn, Spitzfindigkeit; philosophische Erörterung
 • ἀδο-λεσχικός, schwatzhaft, zum Schwatzen geneigt
 • ἄ-δολος, ohne Trug und Hinterlist, echt, ehrlich; bes. in Bündnissen und in den Vertragsformeln; von wahren Philosophen; rein., unverfälscht
 • ἀ-δόνητος, unerschüttert
 • ἀ-δόξαστος, unvermutet, nicht bloß vermutet, über Vermutungen erhaben, gewiss od. sicher; bes. von dem Weisen, der nicht meint, sondern weiß
 • ἀ-δοξέω, unberühmt sein; in schlechtem Rufe stehen od. keinen guten Ruf haben; act. unrühmlich, für Schande halten, keiner Ehre für würdig halten; pass. verachtet werden
 • ἀ-δόξημα, Schande
 • ἀ-δοξία, Ruhmlosigkeit, schlechter od. übler Ruf; Schande um das Getane; Verachtung
 • ἀ-δοξο-ποίητος, nicht durch Meinungen od. Hypothesen geleitet, gedankenlos
 • ἄ-δοξος, 1) unberühmt, ruhmlos. 2) unvermutet; Adv. schimpflich
 • ἀ-δόρητος, nicht abgehäutet
 • ἄ-δορος, dass.; Schlauch von Leder
 • ἄ-δορπος, der nicht gegessen hat, nüchtern; fastend
 • ἀ-δορύ-ληπτος, nicht mit dem Speer gefangen, zweifelhaft
 • ἀ-δορυ-φόρητος, ohne Leibwache
 • ἄδος, Sättigung, Überdruss; Beschluss
 • ἄ-δοτος, ungeschenkt, unbegabt
 • ἀ-δούλευτος, ein Sklave, der nur dem Herrn, in dessen Hause er geboren, dient und nicht verkauft ist
 • ἀ-δουλία, Mangel an Sklaven
 • ἄ-δουλος, ohne Sklaven, nicht von Sklaven bedient; so arm, dass man keinen Sklaven halten kann
 • ἀ-δούλωτος, nicht unterjocht
 • ἀ-δούπητος, geräuschlos
 • ᾁδο-φοίτης, in den Hades hinabgehend
 • ἀ-δρακής, nicht sehend
 • Ἀδραμύτειον, Seestadt in Mysien, jetzt Edramit
 • ἀ-δράνεια, Trägheit, Untätigkeit
 • ἀ-δρανέω, schwach sein; träg sein
 • ἀ-δρανής, untätig, ohne Tatkraft, schwach, unwirksam; sprödes, schwer zu bearbeitendes Eisen
 • Ἀδράστεια, (= die Unentrinnbare) Beiname der Nemesis
 • ἄ-δραστος, unentrinnbar, unvermeidlich, nicht zum Entlaufen geeignet
 • Ἄ-δραστος, König von Argos, von Amphiaraos vertrieben, veranstaltet den Zug der Sieben gegen Theben. Ἀδρηστίνη, Tochter des Adrastos = Aigialeia, Gemahlin des Diomedes
 • ἀ-δράφαξυς, ein Gartengewächs, Spinat
 • ἀ-δρέπανος, ohne Sichel, von der Sichel nicht berührt
 • ἀδρ-επή-βολος, große Dinge erreichend
 • ἄ-δρεπτος, nicht zu pflücken
 • ἁδρέω, reisen
 • ἅδρησις, das Reisen
 • Ἀδρήστεια, Stadt an der Propontis
 • Ἁδριανός, römischer Kaiser
 • Ἀδρίας, Adriatisches Meer
 • ἄ-δριμυς, nicht herbe, angenehm
 • ἁδρο-βατικός, auf festem Boden schreitend
 • ἁδρό-βωλος, stark-, festschollig
 • ἁδρο-δάκτυλος, mit starken Fingern
 • ἁδρο-μερής, aus festen Teilen bestehend
 • ἁδρό-μισθος, großen Lohn fordernd
 • ἁδρό-ομαι, pass. reifen, erstarken
 • ἁδρός, voll, heran- od. ausgewachsen, reif (von Früchten); übh. stark, dicht, dick; übertr. tüchtig; Rhetorik: volle, wortreiche Schreibart; auch tadelnd: schwülstig
 • ἀ-δροσία, Mangel an Tau
 • ἁδροσύνη, die volle Reife, das Ausgewachsensein (der Ähren); Stärke, Dicke
 • ἁδρό-σφαιρος, in starken Kugeln
 • ἁδροτής, Gedrungenheit, das Herangewachsensein, Dicke, Stärke, Kraft
 • ἁδρότης, Fülle, Überfluss, Dichtheit, reiche Spende
 • ἁδρόω, zur Reife bringen, nur pass., reifen, stark werden
 • ἅδρυνσις, das Reifen od. Reifwerden
 • ἁδρύνω, zur Reife bringen; pass. reif werden od. reifen (von der Saat)
 • ἄδρυον, sizilisch, die Äpfel; att. alle Baumfrüchte; zyprisch: Kähne aus einem Stamme
 • ἄ-δρυπτος, nicht kratzend
 • ἄ-δρῡς, baumlos
 • ἀ-δυναμέω, nicht können
 • ἀ-δυναμία, Unvermögen, Schwäche (körperliche); Machtlosigkeit; Mangel an Beredsamkeit; Mittellosigkeit, Armut
 • ἀ-δύναμος, unvermögend, schwach
 • ἀ-δυνασία, Unvermögen
 • ἀ-δυνάστευτος, unbeherrscht
 • ἀ-δυναστί, schwach
 • ἀ-δυναστία, Schwäche
 • ἀ-δυνατέω, unvermögend od. kraftlos sein, nicht können; mit inf. es ist unmöglich
 • ἀ-δύνατος, 1) act. unvermögend, schwach, nicht im Stande (sich zu wehren); mit inf.  untauglich, kraftlos, invalide; zu arm zum Dienst. 2) pass. unmöglich; die Unmöglichkeit; adv. unmöglich sein, nicht im Stande sein, unwirksam, schwach
 • Ἀδυρμαχίδαι, libyscher Stamm
 • ἀ-δυς-ώπητος, nicht schamrot zu machen, unverschämt, schamlos, unehrerbietig
 • ἄ-δυτος, nicht zu betreten, unbetretbar; bes. von heiligen Orten: geheim. Subst. Unbetretbares; das innerste Heiligtum des Tempels; in Ägypten: unterirdische Gemächer im Innersten des Tempels; überh. Tempel
 • ᾄδω, 1) singen, schwirren (Bogensehne); pfeifen (Wind). 2) übertr. von etw. singen, vortragen; besingen, preisen
 • ἀ-δώμητος, nicht gebaut
 • ἀδωνιάζω, das Adonisfest feiern
 • ἀδωνιασμός, Klagelied auf Adonis
 • Ἄδωνις, Sohn des Kinyras und der Myrrhe, ein schöner Jüngling, von Aphrodite geliebt; sein früher Tod, in den vorderasiatischen Kulten gefeirt, bezeichnet symbolisch den kurzen Frühling jener Landschaften; Ἀδώνιδος κῆποι, Adonisgärtchen, eine schnellwachsende, während der Ἀδώνια (Adonisfest, Ende Juni) in Kübeln od. Töpfen gezogene Pflanze
 • ἀ-δώρητος, unbeschenkt
 • ἀ-δωρία, Unbestechlichkeit
 • ἀ-δωρο-δόκητος, unbestechlich
 • ἀ-δωρο-δοκία, Unbestechlichkeit
 • ἀ-δωρο-δόκος, kein Geschenk annehmend, unbestechlich
 • ἀ-δωρό-ληπτος, dass
 • ἄ-δωρος, ohne Geschenk, a) kein Geschenk gebend, unergiebig. b) gew. kein Geschenk annehmend, unbestechlich. c) Unglücksgaben, Geschenke, die in der Tat keine sind
 • ἀ-δώτης, der Nichtgeber, der nichts gibt
 • ἄ-εδνος, ohne Mitgift, ohne Brautgeschenk
 • ἀ-έδνωτος, nicht mit Brautgeschenken beschenkt, nicht verlobt
 • ἀεθλεύω, kämpfen (von Kampfspielen)
 • ἀεθλητήρ, ἀεθλητής, Kämpfer
 • ἀέθλιον, Kampfpreis; der Wettkampf selbst; Kampfgerät
 • ἀέθλιος, ein den Kampfpreis davontragendes Pferd (vom Apfel der Eris)
 • ἄεθλον, Kampfpreis, nie in der Bedeutung "Wettkampf"
 • ἀεθλο-νῑκία, Sieg im Wettkampf
 • ἄεθλος, = Kampf; meist von Wettkämpfen, Kampfspielen; von ernsten Kämpfen
 • ἀεθλοσύνη, Kampf, Anstrengung
 • ἀεθλο-φόρος, den Kampfpreis davontragend; der Sieger
 • ἀει, immer, stets, jedesmal, fortwährend; immerdar, beständig
 • ἀει-βλαστής, immer sprossend
 • ἀει-βλάστησις, das beständige Sprossen
 • ἀεί-βολος, immer geworfen
 • ἀει-βρυές, immer sprossend
 • ἀει-γενεσία, fortwährendes Entstehen
 • ἀει-γενετῆρες, fortwährend alles hervorbringend
 • ἀει-γενής, stets seiend, ewig; immer entstehend
 • ἀει-γνήτη, ewig
 • ἀ(ε)ίδασμος, festbestimmt Abgaben bringend; abgabenfrei
 • ἀ-ειδέλιος, ἀ-είδελος, 1) unsichtbar. 2) unansehnlich. 3) blendend; was man nicht ansehen kann
 • ἀ-ειδής, 1) unsichtbar. 2) ungestaltet
 • ἀ-ειδία, Missgestalt
 • ἀειδίνητος, sich stets umschwingend
 • ἀείδιος, immerwährend
 • ἀει-δουλία, stete Knechtschaft
 • ἀεί-δουλος, stets Knecht.
 • ἀει-εστώ, ewiges Sein

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert