• ἀγόρασις, zum Kauf gehen, Kauf
 • ἀγόρασματα, Waren
 • ἀγορασμός, das Kaufen
 • ἀγοραστής, der Käufer. Bes. hieß so der den Einkauf für die Küche besorgende Sklave, der später ὀψωνάτωρ hieß
 • ἀγοραστικός, den Handel betreffend, kaufmännisch
 • ἀγοραστός, gekauft
 • ἀγορατρός, Abgeordneter bei der Amphiktyonenversammlung
 • ἀγορᾶχος, weibliches Amt
 • ἀγορευτήριον, Platz zum Sprechen
 • ἀγορεύω, Reden in einer Versammlung halten; sich als Angehöriger der Versammlung betätigen; in der Versammlung überh. öffentlich reden; vom Herold: verkündigen lassen; Volksversammlungen; für sprechen, sagen
 • ἀγορῆθεν, aus der Versammlung
 • ἀγορήνδε, zur Versammlung
 • ἀγορητής, Sprecher od. Redner in der Versammlung; auch vom Thersites; vom Plato
 • ἀγορητύς, Beredtsamkeit
 • ἀγός, Führer, Heerführer
 • ἄγος, Befleckung, schweres Verbrechen, Blutschuld, Frevler
 • ἅγος, l) eigtl. Verehrung, Scheu; was Gegenstand heiliger Scheu ist, Heiligkeit. 2) Opfer, Sühnung, Abwendung einer Schuld; jedes einer Sühnung bedürftige Verbrechen
 • ἀγοστός, Hand, die gekrümmte Hand, Greifhand
 • ἄγρα, Jagd, Fang, Fangen, Ergreifen, auch Jagdweise; sowohl das Jagen selbst als das Gefangene: die Beute, das Wild
 • ἄγραδε, auf das Land
 • Ἀγραῖοι, aitolischer Volksstamm; Ἀγραΐς, ihr Gebiet
 • ἀγραῖος, zur Jagd gehörig, δαίμονες, Beschützer der Jagd; Apollon
 • ἀ-γραμματία, Mangel an Bildung
 • ἀ-γράμματος, 1) ohne wissenschaftliche Bildung, ungebildet, unbeschult; bes. der nicht lesen u. schreiben kann. 2) nicht aufgeschrieben, ungeschrieben; auch: unverständlich, von Lauten
 • ἀ-γραμμής, ohne Linie, einem Punkte gleich
 • ἄ-γραμμος, ohne Linie
 • ἄ-γραπτος, ungeschrieben, ἄγραπτα νόμιμα, das ungeschriebene, innere Sittengesetz
 • ἀγρ-αυλέω, auf dem Felde unter freiem Himmel sein, wohnen
 • ἀγρ-αυλὴς κοίτη, das Lager auf dem Felde
 • ἀγρ-αυλία, das Leben od. Übernachten auf dem Felde, unter freiem Himmel
 • ἄγρ-αυλος, auf dem Felde od. im Freien wohnend, dessen Wohnsitz od. Aufenthaltsort auf dem Felde ist, hausend, auf dem Felde weilend od. übernachtetend. Auch von Sachen: ländlich
 • ἀ-γραφίου γραφή, Klage wegen falscher Tilgung aus den Listen der Staatsschuldner
 • ἀ-γραφίου δίκη, Klage gegen Staatsschuldner, welche ihre Namen aus der Schuldenliste hatten streichen lassen, ehe sie die Schuld gezahlt hatten
 • ἄ-γραφος, ungeschrieben, 1) bes. νόμος, ein nicht aufgeschriebenes Natur- od. Sittengesetz. 2) nicht eingeschrieben (in den Bündnisvertrag), neutral
 • ἀγρεῖος, vom Lande, bäurisch, plump
 • ἀγρειοσύνη, ländliche Lebensweise, od. besser: wilde Raserei des Cybelepriesters
 • ἄγρειφνα, Harke
 • ἀγρέμιον, Fang
 • ἀγρεμών, Jäger
 • ἀγρεσία, Jagd
 • ἀγρετεύω, ein ἀγρέτης (ἀγείρω), eine Magistratsperson bei den Lacedämoniern sein
 • ἀγρέτης, Sammler, Anführer, Führer
 • ἄγρευμα, 1) Jagdbeute, übertr. jede Beute, Fang. 2) Fangnetz, Jagdgerät
 • ἀγρεύς, der Fänger, Jäger, Fischer; Beiwort des Apollo, Pan, Poseidon; ein Vogel
 • ἀγρεύσιμος, leicht zu fangen
 • ἄγρευσις, das Fangen
 • ἀγρευτήρ, der Fänger, Jäger
 • ἀγρευτής, dass., Beiwort des Apollo
 • ἀγρευτικός, zum Jagen gehörig od. geschickt
 • άγρεύω, jagen, fangen; übertr. nachjagen, dürsten nach etw.; bes. auch in erotischen Gedichten; λόγῳ ἀγρεύειν
 • ἀγρέω, jagen, fangen, ergreifen, nehmen; ἄγρει, eine förmliche Interjektion: wohlan! vorwärts!
 • ἀγρηνόν, Jagdnetz; auch ein netzförmiges wollenes Oberkleid der Wahrsager
 • ἀγριαίνω, wild od. zornig werden od. sein; zürnen; vom Flusse: wüten
 • ἀγρι-άμπελος, wilder Weinstock
 • Ἀγριᾶνες, thrakischer Volksstamm am Haimos
 • Ἀγριάνης, Nebenfluss des Hebros in Thrakien
 • ἀγριάς, ländlich
 • ἀγριάω, den wild gewordenen
 • ἀγρίδιον, kleines Landgut
 • ἀγρι-ελαία, dem folgenden
 • ἀγρι-έλαιος, wilder Ölbaum
 • ἀγρίζομαι, gereizt werden
 • ἀγριηνὰ πετεινά, wilde
 • ἀγριμαῖος, wild
 • άγρι-μέλισσα, wilde Melisse
 • ἀγριο-απίδιον, wilder Birnbaum
 • ἀγριο-βάλανος, wilder Eichbaum
 • ἀγριό-βουλος, wilden Sinnes
 • ἀγριο-δαίτης, wilde Früchte essend, im Orakel
 • ἀγριόεις, Traube
 • ἀγριό-θῡμος, wilden Sinnes
 • ἀγριο-κάρδαμον, wilde Kresse. Ebenso ἀγριοκοκκύμηλον, -κολοκύνθη, -κρόμμυον, -κύμῑνον, -λάχανα, -μαλάχη, -μηλον, -μυρίκη, -πήγανον, -ορείγανος, -σέλινον, -σταφύλη u. σταφυλίς, σῡκον, -φαγρος, -χοιρος
 • ἀγριό-μορφος, von wilder Gestalt
 • ἄγριον, Meerrettig
 • ἀγριο-πετεινάλιον, = -πέτεινον, Wiedehopf
 • ἀγριο-ποιέω, wild machen
 • ἀγριο-ποιός, der wilde Helden dichtete; wilde Menschen darstellend
 • ἀγρι-όρνῑθες, wilde Hühner
 • ἄγριος, 1) auf dem Felde lebend, wild, ländlich, unkultiviert, zunächst von Tieren, auch von Pflanzen u. Gegenden: im Naturzustand, dem ἥμερος, Kulturzustand, entgegengesetzt; der Landmann. 2) Da bes. die Raubtiere in diesem Zustand bleiben: die Wildheit u. Grausamkeit dieser. Dah. von Menschen: wild, zornig, heftig u. überh. von leidenschaftlichen Gemütszuständen: bösartig, grausam. Dah. bei den Ärzten von bösartigen Geschwüren: unheilbar. Es geht dann in den Begriff des rohen, bäurischen über. 3) vom Felde: unbebaut. Adv. ἀγρίως, wild, heftig, ungestüm
 • ἀγριότης, 1) der wilde Zustand der Pflanzen, Wildheit der Tiere u. übertr. 2) Rohheit, Leidenschaftlichkeit, der πρᾳότης entgeggstzt
 • ἀγριο-φάγοι, vom Wild, von wilden Früchten lebend
 • ἀγριο-φανής, roh erscheinend
 • ἀγριό-φρων, wildgesinnt
 • ἀγριό-φυλλον, (Wildblatt) eine Pflanze
 • ἀγριό-φωνος, mit wilder, roher od. rauher Stimme od. Sprache
 • ἀγριο-χηνάριον, wildes Gänschen
 • ἀγριο-ψωρία, wilde, bösartige Krätze
 • ἀγριόω, wild machen, pass. verwildern, zunächst von Pflanzen; vom Lande; übertr. erzürnen, erbittern; wild od. zornig werden
 • Ἀγρίππας, 1) Agrippa, Feldherr des Augustus. 2) Herodes
 • ἄγρ-ιππος, bei den Laconiern der wilde Ölbaum
 • ἀγρι-ώδης, wild aussehend, wild
 • Ἀγριώνιος, heißt Bacchus; sein Fest in Böotien Ἀγριώνια
 • ἀγρι-ωπός, wild blickend
 • ἀγρο-βάτης, der auf dem Lande einhergeht, übers Feld gehend
 • ἀγρο-βότης, auf dem Felde od. der Flur weidend
 • ἀγρο-γείτως, deren Landgüter aneinander stoßen, Flurnachbar
 • ἀγρο-δίαιτος, auf dem Lande, bäurisch lebend
 • ἀγρο-δόται, Jagdbeute verleihend
 • ἀγρόθεν, vom Lande, vom Felde her
 • ἀγρόθι, auf dem Lande
 • ἀγροικία, 1) das Leben auf dem Lande, Landaufenthalt, das Land selbst. 2) bäurisches Wesen, Rauheit, Plumpheit
 • ἀγροικίζομαι, sich bäurisch od. roh betragen
 • ἀγροικικός, bäurisch, plump, roh
 • ἀγρ-οῖκος, 1) das Land bewohnend, ländlich. 2) Dah. bäurisch, grob, ungesittet, roh, tölpelhaft, ungebildet; bes. ἀγρ. εἰπεῖν, einen derben, übertriebenen Kraftausdruck brauchen, wie ihn die attische Urbanität vermied. 3) übertr. vom Boden: unbebaut. Adv. -οίκως, bäurisch, grob
 • ἀγροικό-σοφος, ein ungebildeter Weiser
 • ἀγροικό-τονον, bäurisch klingend
 • ἀγροικ-ώδης, bäurisch
 • ἀγροιώτης, feld- od. landbewohnend, Landmann, Bauer; fem. ἀγροιῶτις
 • ἀγροιωτικός, bäurisch
 • ἀγρο-κήπιον, Gartenfeld
 • ἀγρο-κόμος, der Verwalter eines Gutes
 • ἀγρόνδε, auf das Land
 • ἀγρο-νομία, das Amt des -νόμος, eines Beamten in Athen, Aufsehers über die Stadtländereien
 • ἀγρο-νὁμος, land- od. feldbewohnend; von Tieren: auf dem Felde lebend; subst. Landmann
 • ἀγρό-νομος, als Acker beweidet, ländlich
 • ἀγρός, Acker, ager, bearbeitetes Land, Feld, bes. ländliche Besitzung od. Landgüter im Ggstz. der Stadt. Oft im plur., wo wir kollectiv. das Land sagen
 • ἀγροσύνη, Fang
 • ἀγρότερος, 1) auf dem Felde lebend, wild, von Tieren. Dah. Landleute. Ἄτρεμις ἀγροτέρα, flurliebend, die Jägerin, Beiwort der Artemis
 • ἀγροτήρ, der ländliche, heißt Merkur
 • ἀγρότης, Landmann
 • ἀγροτικός, ländlich
 • ἀγρότις, ländlich
 • ἀγρο-φύλαξ, Feldwächter
 • ἀγρυμένη, gefangen
 • ἀ-γρυξία, (Nichtmucksen,) Verstummen
 • ἀγρ-υπνέω, schlaflos sein, wachen
 • ἀγρ-υπνητήρ, der Wachende
 • ἀγρ-υπνητικός, wachsam
 • ἀγρ-υπνία, Schlaflosigkeit. Das Wachbleiben, Wachen
 • ἄγρ-υπνος, schlaflos; wachsam; τὸ ἄγρ., Wachsamkeit. Den Schlaf vertreibend
 • ἀγρ-υπν-ώδης, Schlaflosigkeit bewirkend
 • ἀγρώσσω, jagen, fangen; von einem Vogel
 • ἀγρώστης, Landmann; Jäger; eine Spinnenart
 • ἀγρωστῖνος, bäuerisch, Titel eines Stückes des Epicharmus
 • ἀγρῶστις, Jägerin
 • ἄγρωστις, Futterkraut, Quecken, eine Grasart
 • ἀγρώστωρ, (Jäger), Fischer
 • ἀγρώτης, auf dem Lande befindlich, subst. Landmann
 • ἀγυιά, Straße od. Weg einer Stadt; im plur. für Stadt od. Gegend
 • ἀγυιαῖος, die Straße betreffend
 • ἀγυιάτης, Straßenbeschützer, Beiname des Apollo
 • ἀγυιᾶτις, 1) Verehrung des Apollo ἀγυιεύς. 2) Nachbarin, Genossin; Semele Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις
 • ἀγυιεύς, Apollo als Schirmherr der Straßen; dessen Altäre und rohe Bildsäulen, ὀβελίσκοι, vor den Haustüren aufgestellt waren; dessen Altar βωμὸς ἀγ.; an diesem brachte man Opfer dar, was κνισᾶν ἀγυιᾶς heißt
 • ἀγυιο-πλαστέω καλιάς, Nester straßenweise bauen
 • ἄ-γυιος, gliederschwach
 • Ἄγυλλα, Stadt in Etrurien, später Cäre. Ἄγυλλαῖος, Einwohner
 • ἀ-γυμνασία, Mangel an Übung od. Bildung, Ungelenkigkeit
 • ἀ-γύμναστος, 1) ungeübt, unerfahren. 2) nicht geplagt, nicht gequält. Adv. -άστως, ungeübt, ungewohnt
 • ἀ-γύναικος, ἀ-γύναιξ, ἀ-γύναιος, ohne Weib
 • ἀγύνης, ἄ-γυνος, vor
 • ἄγῠρις, Versammlung, Menge
 • ἄγυρμα, das Gesammelte
 • ἀγυρμός, das Herumgehen u. Einsammeln
 • Ἀγύρριος, athenischer Demagoge
 • ἀγυρτάζω, einsammeln, herumgehend als Bettler: zusammenbetteln, oder reisend, Gastgeschenke
 • ἀγυρτεία, Bettelei
 • ἀγυρτεύω, betteln
 • ἀγύρτης, der herumzieht und Geld einsammelt, Priester der Cybele; Bettler, Gaukler, Betrüger; δόλιος, Bettelpriester, betrügerischer Pfaffe
 • ἀγυρτικός, bettlerisch u. gauklerisch
 • ἀγύρτρια, ἀγυρτίς, Bettlerin, Landstreicherin
 • ἀγυρτ-ώδης, bettelhaft
 • ἄγχ-αυρος, der letzte Teil der Nacht gegen Morgen
 • ἀγχέ-μαχος, den Kampf ins Gedränge bringend = in der Nähe kämpfend, Nahkämpfer
 • ἀγχ-ήρης, nahe
 • ἄγχῐ, 1) adv. nah. 2) praep. nahe, bei. Adv. sehr nah, ganz nahe, am nächsten, zunächst; zeitlich: jüngst, vor kurzem
 • ἀγχί-αλος, 1) nahe am Meer (von Städten). 2) von Inseln: nahe am Gestade, vom Meere umgeben: meerumschlungen
 • ἀγχι-βαθής, nahe am Gestade od. gleich am Ufer tief; übh. tief
 • ἀγχι-βατέω, nahe hinzutreten
 • ἀγχι-βάτης, nahe hinzutretend
 • ἀγχί-γαμος, der Hochzeit nahe
 • ἀγχί-γειος, Landnachbar
 • ἀγχι-γείτων, nahe od. ganz benachbart
 • ἀγχί-γυος, Landnachbar
 • ἀγχί-δομος, nah gebaut, benachbart
 • ἀγχι-θάλασσος, nah am Meere
 • ἀγχι-θανής, dem Tode nahe
 • ἀγχί-θεος, den Göttern nahe od. verwandt
 • ἀγχί-θρονος, nahe thronend
 • ἀγχί-θῠρος, (der Tür nahe) benachbart, nahe
 • ἀγχι-κέλευθος, nahe am Wege, nahe
 • ἀγχί-κρημνος Αἴγυπτος, dicht an Höhen gelegen
 • ἀγχί-λωψ, Augengeschwür
 • ἀγχι-μαχητής, Nahkämpfer, nah kämpfend
 • ἀγχί-μολος, nahe kommend, nahe
 • ἄγχιμος, nahe
 • ἀγχι-νεφής, wolkennahe
 • ἀγχί-νοια, Scharfsinn, Gewandtheit des Geistes, schnell u. leicht etwas aufzufassen u. zu beurteilen, Urteilsfäigkeit; Geistesgegenwart, Schlagfertigkeit
 • ἀγχί-νοος, einer, der den Geist nahe od. gegenwärtig hat; schnellauffassend, scharfsinnig
 • ἀγχί-πλους, nahe (fahrend), kurze Seefahrt
 • ἀγχί-πολις, der Stadt nahe, benachbart, sie schützend
 • ἀγχί-πορος, nahe wandelnd, begleitend. Allgem.: nahe
 • ἀγχί-πους, fußnahe, nahe
 • ἀγχίῤ-ῥοος, nahe fließend
 • Ἀγχίσης, Sohn des Kapys, Gemahl der Aphrodite, Vater des Äneas. Ἀγχισιάδης, Sohn des Anchises = Äneas
 • ἀγχί-σπορος, den Göttern verwandt
 • ἀγχιστεία, nahe Verwandtschaft, Geschlechtsverwandschaft. Dah. Erbfolgerecht; das Gesetz darüber
 • ἀγχιστεῑον, dass
 • ἀγχιστεύς, der Nächstverwandte (Erbberechtigte, von συγγενεῖς unterschieden, die nicht solche Berechtigung haben, u. von οἰκεῖοι, durch Heirat Verwandte)
 • ἀγχιστεύω, nahe verwandt u. dah. erbberechtigt sein; benachbart sein
 • ἀγχιστὴρ, (der Nahverwandte) (Mit-)Urheber
 • ἀγχιστικός, verwandtschaftlich
 • ἀγχιστίνδην, der Verwandtschaft gemäß
 • ἀγχιστῖνος, nahe aneinander, dicht nebeneinander; dicht gedrängt
 • ἄγχιστος, der Nächste (vom Orte u. von Verwandtschaft)
 • ἀγχί-στροφος, dem Umkehren, Verändern nahe; plötzliche od. schnelle Veränderungen; veränderlich, wankelmütig
 • ἀγχι-τέλεστος, ἀγχι-τελής, der Erfüllung nahe
 • ἀγχι-τέρμων, angrenzend, benachbart
 • ἀγχί-τοκος, der Geburt nahe
 • ἀγχι-φανής, nah erscheinend
 • ἀγχί-φυτος, nahe gepflanzt
 • ἀγχόθεν, aus der Nähe
 • ἀγχόθι, in der Nähe, nahe
 • ἀγχονάω, erhenken, erwürgen
 • ἀγχόνειος, Strick zum Erdrosseln
 • ἀγχόνη, das Erdrosseln, Erhenken; auch: der Strick od. die Schlinge selbst. Dah. übh. Angst u. Qual
 • ἀγχονίζω, erhenken
 • ἀγχονιμαῖος, Tod durch Erhenken
 • ἀγχόνιος, zum Erdrosseln dienend
 • ἀγχόσε, in die Nähe hin-
 • ἀγχοῦ, nahe
 • ἄγχ-ουρος, nah grenzend
 • ἄγχουσα, Pflanze (Ochsenzunge), aus deren Wurzel die Frauen rote Schminke machten
 • ἀγχουσῖζομαι, sich schminken
 • ἄγχω, die Kehle zuschnüren, erwürgen. Dah. erdrosseln; überh. mißhandeln, beängstigen, quälen, zusammenpressen od. -schnüren; von Glaubigern und vom Eintreiben einer Schuld
 • ἀγχ-ώμαλος, sehr ähnlich, fast gleich
 • ἄγω, führen, leiten, treiben, bringen; 1) belebte Wesen; vom Wegweiser. -  2) anführen (vom Feldherrn); treiben, führen, von den Göttern u. dem Schicksal; den Staat lenken, regieren; von Leidenschaften, Furcht u. Hoffnung geleitet werden, und so allgemeiner aufs Geistige übertragen; geistig anleiten, erziehen. 3) von leblosen Dingen, so bes. von Waren. -  4) Geschenke bringen; von Schiffen und Wagen: führen, hinführen, fortführen, in Bewegung setzen, tragen. 5) mitbringen, mitnehmen, mit sich führen, mit sich bringen. 6) gewaltsam mit sich nehmen u. forttreiben; bes. Menschen u. Vieh wegtreiben und alles bewegliche Eigentum fortschleppen, verfolgen, rauben und plündern; dagegen in der Bdtg: herbeiführen und tragen, ohne feindliche Beziehung; auch allein: mit Gewalt fortschleppen. 7) vor Gericht führen, schleppen, anklagen. 8) herbeiholen, ans Licht bringen. 9) achten, schätzen (lat. ducere); j-n ehren, in Ehren halten; vorziehen. 10) von der Waagschale entlehnt: die Schale ziehen, wiegen, aufwiegen, schwer sein; auch: wert sein. 11) einen dauernden Zustand hinbringen, durchführen; dah. zur Bestimmung des Lebensalters; für sich führen, mitbringen, auch vom Vater, der dem Sohne eine Frau zuführt; imperat. ἄγε wird abdverb. bei Aufforderung gebraucht, auf! wohlan! age! agite! - 12) übertr. treiben; intrans. tätig sein, handeln; trans. etwas treiben: betreiben, vollbringen, veranstalten, veranlassen, j-m etw. bringen; schätzen; betätigen
 • ἀγωγαῖος, zum Leiten dienend
 • ἀγωγεύς, der da fortschafft, ziehend, schleppend; auch: der Ankläger. Dah. Leitseil, Zügel
 • ἀγωγή, Leitung, Führung; das Herbeischaffen, Vorführen; Hinwegführen, Fuhre, Transport; übertr. Erziehung, Unterricht, Lebensweise; Charakter, Wandel; Philosophenschule; bei den Musikern: das Tempo der Musik
 • ἀγώγιμος, 1) leicht zu führen, lenksam. 2) was leicht weggeführt werden kann (Frachtgüter), z. B. ein Mensch, der von jedem vor Gericht gezogen werden kann: vogelfrei. 3) was fortgeschafft wird
 • ἀγώγιον, das Gewicht der fortzuschaffenden Last, Frachtware
 • ἀγωγός, der Führer, Wegweiser. Als adj.: führend, leitend, auch: hervorlockend, anziehend. Subst. Reiz
 • ἀγών, die Versammlung, der Versammlungsplatz. Bes. die Versammlung zu festlichen Spielen; der Ort zu solchen Spielen; die gymnischen Kampfspiele. Übh. Wettkampf, Wettkampffest, Kampf, im Kriege: Schlacht; vor Gericht, im Prozess: Rechtsstreit; öffentliche, bes. Leichenreden. Auch Anstrengung, Bemühen: die Arbeiten des Herkules nennt; Gefahr
 • ἀγων-άριον, kleiner Wettkampf
 • ἀγων-άρχης, Kampfordner und -richter
 • ἀγωνία, 1) Wettkampf, Kampfesart; Übung, bes. gymnastische. 2) übh. Kampf. 3) Anstrengung, Angst vor dem Kampf, Furcht, Beklemmung
 • ἀγωνιάτης, Wettkämpfer
 • ἀγωνιάω, sich (in einem Wettkampf) anstrengen, wetteifern; sich um etwas beunruhigen, sich ängstigen
 • ἀγωνίζομαι, wettkämpfen in den öffentlichen Kampfspielen; wetteifern mit einem. Dah. übh. kämpfen, zu kämpfen haben; vor Gericht: einen Prozess haben; in der Schlacht; in politischen Parteikämpfen. Vom Wettkampf der dramat. Dichter auf der Bühne; vom Dichter: ein Drama aufführen; auch vom Schauspieler; öffentliche Prunkreden halten; überh. über wissenschaftliche Gegenstände öffentlich disputieren; überh. sich anstrengen
 • ἀγωνικός, zum Wettkampf gehörig
 • ἀγώνιος, dass. Anstrengungen; ἀγώνιοι ϑεοί, sind entweder alle 12 großen Götter als gemeinsame Schützer im Kampf, oder die versammelten, den Götterrat bildenden. Ζεὺς ἀγ., Beiname des Hermes u. Zeus: der Entscheider des Kampfes
 • ἀ-γώνιος, ohne Winkel
 • ἀγώνισις, das Wettkämpfen, Wettkampf
 • ἀγώνισμα, der Wettkampf, Kampf, Prozess; Gegenstand des Wetteifers und der Anstrengung; der Kampfpreis; Heldentat
 • ἀγωνισμός, Wetteifer
 • ἀγωνιστήριος, kampfsüchtig
 • ἀγωνιστής, der (Wett-)Kämpfer, bes. in den Kampfspielen u. in der Schlacht (auch von Pferden); übh. wer etwas eifrig betreibt; Schauspieler, öffentlicher Redner, Anwalt
 • ἀγωνιστικός, zum Kampfe od. Streiten geeignet; Kunst des Wettkampfes; bei den Ärzten: entscheidend. Adv. -ῶς, streitlustig sein
 • ἀγωνο-δίκης, Kampfrichter
 • ἀγωνο-θεσία, Anordnung des Kampfes, Kampfrichteramt, Amt od. Würde des Kampfrichters
 • ἀγωνο-θετέω, den Kampf od. die Kampfspiele anordnen, Kampfrichter sein; übh. richten, entscheiden
 • ἀγωνο-θέτης, ἀγωνο-θετήρ, Kampfordner, -richter. Übh. Richter
 • ἀγωνο-θετικός, die Anordnung des Wettkampfes betreffend
 • ἀγωνο-θέτις, Kampfordnerin
 • ἄ-γωνος, ohne Winkel
 • ἀδαγμός (δάκνω), ὁ, der Biß, das Brennen; Jucken
 • ἄ-δᾳδος, ohne Kienharz
 • ἀ-δᾳδο ύχητοι γάμοι, Hochzeit ohne Fackelbeleuchtung
 • ἀ-δαημονίη, ἀ-δαημοσύνη, Unerfahrenheit, Unkunde
 • ἀ-δαήμων, ἀ-δαής, unkundig, unbekannt
 • ἀ-δάητος, ungewußt, ungelernt
 • ἀ-δαίδαλτος, kunstlos
 • ἀ-δαίετος, ungeteilt
 • ἀ-δάϊκτος, unzerstört
 • ἀ-δάϊος, nicht verwüstet
 • ἀδαῖος, reichlich
 • ἀ-δαιτῆ, ohne Erbteil
 • ἄ-δαιτος, nicht zu essen od. zu verzehren
 • ἀ-δαίτρευτος, nicht zerlegt (vom Fleische)
 • ἄ-δακρυς, tränenlos; keine Tränen kostend
 • ἀ-δακρῡτί, tränenlos
 • ἀ-δάκρῡτος, tränenlos, act. nicht weinend. pass. unbeweint
 • Ἀδαμ, Adam
 • ἀδαμάντινος, stählern, übertr. fest, hart
 • ἀδαμαντό-δετος, mit Stahl befestigt, durch stählerne Fesseln gebunden
 • ἀδαμαντο-πέδῑλος, mit stählerner, starker Grundlage
 • ἀ-δάμᾱς, (eigtl. nicht zu überwältigen, unbezwinglich), das härteste Eisen, Stahl; verschiedene Erzmischungen; der Diamant, de adamante; Ἅιδης, der Unerbittliche
 • ἀ-δαμαστί, unbezwinglich
 • ἀ-δάμαστος, ungebändigt; unerbittlich; unbezwinglich
 • ἀ-δάματος, ἄ-δαμος, unbezwinglich; unvermählt, ϑεά, Atheneἀδαξάω, Jucken erregen
 • ά-δαπάνητος, nicht verwendet, unerschöpflich
 • ἀ-δάπανος, nichts kostend, wohlfeil; ohne Aufwand, unentgeltlich
 • ἄ-δαπτος, nicht zerfleischt
 • ἀδάρκη, ein parasitisches Gewächs
 • ἄ-δαρτος, nicht geschunden
 • ἄ-δασμος, tributfrei
 • ἄ-δαστος, ungeteilt
 • ἄδδιξ, ein Maß von vier χοινικες
 • ἀ-δεής, 1) act. ohne Furcht, furchtlos, sorglos, unbekümmert; frech, schamlos; unbegründete Furcht, ohne Grund zur Furcht. 2) pass. nicht gefürchtet
 • ἀ-δεής, nicht bedürftig
 • ἄ-δεια, 1) Furchtlosigkeit, Sicherheit; Sicherheit vor Strafe: Straflosigkeit, Amnestie. 2) Erlaubnis
 • ἄ-δεικτος, nicht zu zeigen, unsichtbar
 • ἄ-δειλος, nicht feig
 • ἀ-δείμαντος, frei von od. ohne Furcht, unerschrocken. Adv. ἀδειμάντως, nicht schreckend
 • Ἀδείμντος, 1) korinthischer Führer bei Salamis. 2) sonstiger Eigenname
 • ἄ-δειπνος, der noch nicht (die Hauptmahlzeit, δεῖπνον) gegessen od. eingenommen hat
 • ἀ-δεισι-βόης, ohne Furcht vor Kampfgeschrei, unerschrocken
 • ἀ-δεισι-δαιμονία, Freiheit von Aberglauben
 • ἀ-δεισι-δαίμων, frei von Aberglauben

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert