• ἁλί-βαπτος, ins Meer getaucht. Auch purpurn
 • ἀ-λίβας, ohne Lebenssaft, der Tote; entweder toter Wein, der kein Wein ist, oder der sich nicht zu Spenden eignet,  Essig
 • ἁλι-βδύω, ins Meer versenken; übh. versenken
 • ἁλί-βρεκτος, meerbenetzt
 • ἁλί-βρομος, meerrauschend
 • ἁλί-βροχοι, meerbespült
 • ἁλι-βρώς, ἁλί-βρωτος, vom Meere angefressen
 • ἁλί-γδουπος, meertosend
 • ἁλι-γείτων, Meernachbar
 • ἁλι-γενής, meerentsprossen
 • ἀιλιγύ-γλωσσος, mit tönender Stimme
 • ἁλιιδῑνής, meerdurchirrend
 • ἁλί-δονα, auf dem Meere herumgetriebene Leichen
 • ἁλί-δουπος, meertosend, Poseidon
 • ἁλί-δρομος, meerdurchlaufend
 • ἁλιεία, Fischfang
 • ἁλι-ειδής, meerfarbig
 • ἁλι-εργής, ἁλιιεργός, im Meere arbeitend, von Fischern
 • ἁλι-ερκής, meerumzäunt
 • ἁλίευμα, Fischfang
 • ἁλιεύς, ἁλιευτής, Seemann; Fischer; Seefrosch; ein Fisch
 • ἁλιευτικός, zum Fischen gehörig; Fischerkahn
 • ἁλιεύω, fischen
 • ἁλίζω, salzen; den Schafen Salz zu essen geben
 • ἁλίζω, versammeln; sich versammeln
 • ἀλίζω, wälzen
 • ἁλί-ζωνος, meerumgürtet
 • ἁλί-ζωος, im Meer lebend
 • ἁλι-ηγής, meerbrechend
 • ἁλι-ήρης, meerdurchrudernd
 • ἁλιήτορες, Fischer
 • ἁλι-ηχής, meertosend
 • ἄ-λιθος, ohne Steine
 • ἁλι-θρέμμων, meerernährt
 • ἁλικάκαβον, ἁλικάκκαβον, eine Pflanze mit betäubendem Safte. Auch die Frucht des Lotos
 • ἁλί-κλυστος, meerbespült; hochwogend
 • ἁλί-κμητος, Sorgen ums Meer
 • ἁλι-κνημῖδι, mit meerberührenden Speichen
 • ἁλίοιρᾱς, mit Meerwasser gemischt
 • ἁλι-κράτωρ, ἁλι-κρείων, Meerbeherrscher
 • ἁλι-κρήπις, am Saume des Meeres gelegen
 • ἁλι-κρόκαλοι, meerkiesig
 • ἁλί-κροτος, meerumrauscht
 • ἁλί-κτυπος, meerumrauscht; im Meere rauschend; Schiffer
 • ἁλι-κύμονος, meerumwogt
 • ἁλικ-ώδης, salzig
 • ἁλι-μέδων, Meerbeherrscher
 • ἀ-λιμενία, Hafenlosigkeit
 • ἀ-λίμενος, hafenlos
 • ἀ-λιμενότης, Hafenlosigkeit
 • ἁλί-μικτος, mit Salz gemischt, gesalzen
 • ἅλιμος, salzig; eine Art strauchartiger Spinat (atriplex halimus)
 • ἄ-λῑμος, hungervertreibend
 • ἀλι-μῡρήεις, ins Meer fließend
 • ἀλι-μῡρής, ins Meer fließend, Meergestade; meerumflossen
 • ἀλινδέομαι, sich wälzen (vom Pferde)
 • ἀλινδήθρα, Wälzplatz für die Pferde; Tummelplatz
 • ἀλίνδησις, das Wälzen
 • ἀλίνδομαι, sich wälzen
 • ἁλι-νήκτειρα, im Salzwasser schwimmend
 • ἁλι-νηχής, im Meere schwimmend, Seefahrt; vom Fisch
 • ἅλινος, aus Salz gemacht
 • ἄ-λινος, ohne Netz
 • ἄλιξ, Speltgraupen
 • ἁλί-ξαντος, vom Meer ausgehöhlt
 • ἅλιος, 1) vom Meere, zum Meere gehörig, Meergreis. 2) nichtig, vergeblich, (weil das Meer unfruchtbar ist), ohne Wirkung
 • ἁλιο-τρεφής, im Meere lebend
 • ἁλιόω, vergeblich machen, vereiteln
 • ἀ-λῑπαρής, nicht glänzend (nicht so wie es sich für den Betenden paßt, geschmückt)
 • ἁλί-παστος, eingesalzen, Olive; vom Braten, der mit Salz bestreut ist
 • ἁλί-πεδον, Meerebene, Ebene am Meer; eine Ebene am Piräeus; übh. sandige Ebene
 • ἀ-λιπής, unaufhörlich
 • ἀ-λιπής, ἀ-λίπιστος, nicht fett, mager; auch vom Holz: ohne Harz
 • ἁλίπλαγκτος, meerdurchirrend. Schiffer. Pan, der am Meere herumschweift
 • ἁλί-πλακτος, meergeschlagen
 • ἁλι-πλανής, meerdurchirrend, Schiffer
 • ἁλι-πλανία, Meerirrfahrt
 • ἁλί-πλανος, meerdurchirrend
 • ἁλι-πλεύμων, Meerlunge, ein Fisch
 • ἁλι-πλήξ, meergeschlagen
 • ἁλί-πλοος, ἁλί-πλωος, im Meere schwimmend; Schiffer; Fischer; Fische
 • ἁλί-πνοος, meerduftend
 • ἁλι-πόρος, durchs Meer gehend
 • ἁλι-πόρφυρος, meerpurpurn, mit echtem Purpur versehen
 • ἁλι-πτοίητος, vom Meere gescheucht
 • ἁλιῤ-ῥαγεῖς, meerbrechend
 • ἁλιῤ-ῥαίστης, verderblicher Meerdrache
 • ἁλίῤ-ῥαντος, meerbenetzt
 • ἁλίῤ-ῥηκτοι, meerbrechend, wie ἁλιῤῥαγής
 • ἁλιῤ-ῥόθιος, ἁλίῤ-ῥοθος, ἁλίῤ-ῥοιζος, meerbrausend, Sand am brausenden Meer
 • ἁλίῤ-ῥυτος, meerumflossen
 • ἄλις, scharenweis, in Menge, hinreichend, genug; von Bienen
 • ἀλισγέω, besudeln
 • ἀλίσγημα, Verunreinigung
 • ἅλισις, das Einsalzen
 • ἁλίσκομαι, 1) gefangen, eingenommen, erobert werden; eine Taube entkommt dem Falken; Bei Trag. meist im Krieg erobert werden. 2) gerichtlicher Ausdruck: ertappt, überführt werden; mit dem gen., in einem Prozess verurteilt werden; absol., ein überführter Ehebrecher
 • ἄλισμα, eine Wasserpflanze
 • ἁλι-σμάραγος, wie das Meer rauschend
 • ἁλί-σμηκτος, meerbespült
 • ἁλισμός, das Einsalzen
 • ἁλί-σπαρτος, mit Salz bestreut; vom Fleisch ἁλίσπαστον
 • ἁλι-στέφανος, ἁλι-στεφής, meerumkränzt
 • ἁλί-στονος, 1) meerrauschend. 2) im Meere sich abmühend
 • ἁλιστός, eingesalzen
 • ἁλί-στρεπτος, ἁλι-στρεφής, im Meere hin- und hergeworfen
 • ἀλιταίνω, irren, sündigen, sich gegen j-n versündigen; in der eigentl. Bdtg er irrte ab vom Pfade
 • ἁ-λιτανεύτως, unerbittlich
 • ἁλι-τενής, sich ans Meer oder am Meere hin erstreckend; dah. flach, seicht, bes. von Untiefen; ambulatio, Spaziergang in der Ebene, dem Bergspaziergang entgegengesetzt
 • ἁλι-τέρμων, meerbegränzt
 • ἀλίτημα, Vergehen
 • ἀλιτήμενος, einer der gesündigt hat
 • ἀλιτ-ήμερος, den Tag verfehlend, zu früh geboren
 • ἀλιτημοσύναι, Vergehen
 • ἀλιτήμων, sündhaft, subst. Frevler
 • ἀλιτήριος, 1) sündhaft, subst. Frevler, Frevler gegen eine Gottheit, Eupol. nennt den Pythagoras so. 2) wer eine Sündenschuld auf sich geladen hat und dah. durch seine Nähe Verderben bringt, Verderben, Pest. 3) die rächende Strafgottheit
 • ἀλιτηρι-ώδης, verderblich
 • ἀλιτό-ξενος, gegen einen Gastfreund frevelnd
 • ἀλιτο-φροσύνη, Frevelsinn
 • ἁλι-τρεφής, meerernährt, im Meere lebend
 • ἀλιτρία, Bosheit, Frevel
 • ἀλιτρό-βιος, sündlich lebend
 • ἀλιτρό-νοος, frevelsinnig
 • ἀλιτρό-πος, irrenden Fußes, unstet; auf dem Meere sich herumtummelnd
 • ἀλιτρός, der Frevler, Sünder, Athene vom Zeus
 • ἀλιτροσύνη, Frevel, Sünde
 • ἁλί-τροφος, vom Meere, im Meere sich nährend
 • ἁλί-τρῡτος, vom Meere ermüdet, der sich am Meere abgearbeitet hat
 • ἁλί-τυπος, vom Meere geschlagen
 • ἁλί-τῡρος, Salzkäse
 • ἁλι-φθορία, Meeruntergang, Schiffbrüch
 • ἁλι-φθόρος, im Meere vernichtend, Seeräuber
 • ἁλί-φλοιος, Meerrinde, eine Eichenart
 • ἁλί-φρων, eitel, töricht
 • ἁλί-χλαινος, mit Meerpurpur bekleidet
 • ἀλκάθω, helfen
 • ἀλκαία, der Schweif des Löwen
 • ἀλκαῖος, kräftig
 • ἄλκαρ, Schutz, Abwehr, οὐκέτι ἄλκαρ Ἀχαιῶν ἔσσεται, sie werden sich nicht mehr mit Erfolg verteidigen
 • ἀλκέα, eine Malvenart; eine Giftpflanze
 • ἀλκέ, a) Stärke, Körperkraft; b) geistige Stärke, Mut, Herzhaftigkeit; übrigens ist Mut u. Körperkraft bei Hom. nicht strenge geschieden; c) Abwehr, Schutzwehr, Beistand, Verteidigung; Angriff, insofern er zur Verteidigung dient; d) Schlacht, Kampf
 • ἄλκη, der Elch, das Elentier
 • ἀλκήεις, stark, mutig
 • ἀλκηστής, mutig
 • ἀλκί-βιος, ἀλκιβιάδειον, eine Pflanze gegen den Schlangenbiß
 • ἀλκι-μάχη, mutig kämpfend
 • ἀλκιμο-ποιός, tapfer machend
 • ἄλκιμος, stark, mutig; auch von den Waffen; oft von Völkern ἀλκί-φρων, ον, mutigen Sinnes
 • ἀλκτήρ, Abwehrer
 • ἀλκτήριον, Hilfsmittel
 • ἁλκυόνειος, zum Eisvogel
 • ἀλκυονίδες, die vierzehn Wintertage, während welcher der Eisvogel sein Nest baut, um welche Zeit das Meer ohne Stürme ist, daher Symbol tiefer Ruhe
 • ἁλκυόνιον, eine Art Tierpflanzen, von ihrer Ähnlichkeit mit dem Neste des Eisvogels
 • ἀλκυόνιος, zum Eisvogel gehörig
 • ἁλκυονίς, das Junge des Eisvogels
 • ἀλκυών, der Meereisvogel, alcedo hispida. Den Mythus der Verwandlung dieses Vogels hat Apollod übertragen, Sängerin, bes. klagende; sogar das Webschiff
 • ἀλλά, Konjunktion, eine Verschiedenheit ausdrückend, 1) das Gegenteil, so daß das Vorhergehende ganz aufgehoben wird; a) wenn ein negativer Satz vorangeht; sondern vielmehr; b) wenn ein affirmativer Satz vorhergeht, wo das Gegenteil negiert wird, und im Deutschen ἀλλά gewöhnlich unübersetzt bleibt. 2) nur Verschiedenes, so daß das Vorhergehende nur zum Teil aufgehoben und beschränkt wird; a) nach Konzessivsätzen: allein, jedoch; b) wenn ein vorhergehender Negativsatz durch eine Ausnahme beschränkt wird, sondern, als; auch nach vorangegangener Frage, die einen negativen Sinn hat; für: es war nichts, sondern nur, c) nach Komparativen mit einer Negation, um den Ggstz stärker, als durch das gleichstellende ἤ hervorzuheben; d) nach einem hypothetischen Vordersatze, so, alsdann; e) als elliptische Ausdrücke schließen sich hieran: doch nein! sondern, jedoch; freilich. 3) wohl, allerdings. 4) a) es tritt zu lebhaften Aufforderungen u. Ermahnungen b) in Fragen; Fälle, wenn sie nicht einen Einwand ausdrücken; an eine andere Frage anknüpfend, auch wenn diese nicht bestimmt ausgedrückt ist. 5) aber freilich, doch wenigstens, außer der Frage, wahrlich;  aber freilich, indessen, teilweis einräumend, aber jedoch; aber doch, atqui;  aber doch; jedoch
 • ἀλλάγδην, wechselsweise
 • ἀλλαγή, ἀλλαγίη, Vertauschung, Tausch; Veränderung; Tauschhandel, Handelsverkehr; Geldwechsel, Wechsel übh., z. B. der Pferde, u. dah. neue Station
 • ἄλλαγμα, das Eingetauschte, Preis für etwas
 • ἀλλαγμός, Wechsel
 • ἀλλάκτης, der Tauschende
 • ἀλλακτικός, den Tausch, Handelsverkehr betreffend
 • ἀλλαντο-ειδής, wurstförmig
 • ἀλλαντο-ποιός, Wurstmacher
 • ἀλλαντο-πωλέω, Wurst verkaufen
 • ἀλλαντο-πώλης, der Wursthändler
 • ἀλλάξ, wechselsweise
 • ἄλλαξις, die Vertauschung, der Verkehr
 • ἀλλᾶς, an allium, Knoblauch, erinnernd, also eigtl. Knoblauchs-) Wurst
 • ἀλλάττω, anders machen, verändern, dah. eins für das andere nehmen, verwechseln, vertauschen; dah. vergelten; gegen etwas für sich austauschen; bes. vom Handel; vom Kaufe und Verkaufe
 • ἀλλαχῆ, auf andere Art; auch anderswo u. anderswohin
 • ἀλλαχόθεν, anderswoher
 • ἀλλαχόθι, anderswo
 • ἀλλαχόσε, anderswohin
 • ἀλλαχοῦ, anderswo
 • ἀλλ-επ-αλληλία, die Häufung eines auf das andere
 • ἀλλ-επ-άλληλος, eins aufs Andere gehäuft
 • ἄλλῄ, 1) anderswie, auf andere Weise, sonst, übrigens.. 2) vom Orte, anderswohin; bisweilen auch: anderswo
 • ἀλλ-ηγορέω, anders sprechen, als man meint, in Bildern sprechen, bildlich bezeichnen und erklären
 • ἀλλ-ηγόρημα, bildlicher Ausdruck, allegorische Erklärung
 • ἀλλ-ηγορητής, allegorischer Erklärer
 • ἀλλ-ηγορία, bildlicher Ausdruck, bildliche Darstellungsweise; allegorische Erklärung, bes. der Mythen
 • ἀλλ-ηγορικός, bildlich;  Adv., im allegorischen Ausdrucke
 • ἀλλ-ηγόρως, bildlich
 • ἄλ-ληκτος, unaufhörlich
 • ἀλληλ-ανεμία, Windabwechselung
 • ἀλληλ-έγ-γυος, sich gegenseitig verbürgend
 • ἀλληλ-έν-δετος, gegenseitig verbunden
 • ἀλληλο-βασία, gegenseitiges Bespringen, von Tieren
 • ἀλληλο-βόρος, sich gegenseitig verzehrend
 • ἀλληλο-γονία, gegenseitige Erzeugung
 • ἀλληλο-κτονέω, sich gegenseitig töten
 • ἀλληλο-κτονία, Wechselmord
 • ἀλληλο-κτόνος, sich gegenseitig mordend, Untergang durch Wechselmord;  gegenseitigen Mord erzeugende Eifersucht
 • ἀλληλο-μαχέω, unter einander kämpfen
 • ὰλληλο-μαχία, gegenseitiger Kampf
 • ἀλληλό-τροποι, gestaltvertauschendc Erscheinungen
 • ἀλληλο-τρόφος, einander ernährend
 • ἀλληλο-τυπία, das Aneinanderschlagen
 • ἀλληλο υχέω, zusammenhalten
 • ἀλληλο υχία, Zusammenhang
 • ἀλληλο ῦχος, zusammenhangend
 • ἀλληλο-φαγέω, sich unter einander verzehren
 • ἀλληλο-φαγία, gegenseitiges Verzehren; von Menschenfressern
 • ἀλληλο-φάγος, sich gegenseitig verzehrend
 • ὰλληλο-φθονία, gegenseitiger Neid
 • ἀλληλο-φθορέω, einander vernichten
 • ἀλληλο-φθορία, gegenseitiges Vernichten
 • ὰλληλο-φθόρος, sich einander vernichtend
 • ἀλληλό-φιλοι, gegenseitige Freunde
 • ἀλληλο-φονία, Wechselmord
 • ἀλληλο-φόνοι, ἀλληλο-φόνται, sich wechselseitig mordend; Adv. durch Wechselmord
 • ἀλληλο-φυής, aus einander erzeugt
 • ἀλλήλων, einer des andern, unter einander, wechselseitig; Adv. wechselseitig
 • ἄλλην, anders wohin
 • ἀλλην-άλλως, hier und dort hin auf verschiedene Weise
 • ἄλληξ, ἄλλιξ, alicula, Oberkleid für Männer
 • ἀλ-λιτάνευτος, unerbittlich
 • ἀλλό-βιος, anders lebend
 • ἀλλο-γενής, von anderem Volke
 • ἀλλο-γλωσσία, Sprachverschiedenheit
 • ἀλλό-γλωσσος, eine andere Sprache redend
 • ἀλλο-γνοέω, für einen andern halten, verkennen, wahnsinnig sein
 • ἀλλο-γνῶτι, fremdes Kleid
 • ἀλλό-γνωτος, andern bekannt, d. h. mir oder uns unbekannt, fremd
 • ἀλλο-δαπός, anders woher, fremd
 • ἀλλό-δημα, außer Landes
 • ἀλλο-δημία, Aufenthalt in der Fremde
 • ἀλλο-δίκης, anders, falsch richtend
 • ἀλλο-δοξέω, anders (als das Wahre) meinen, irren
 • ἀλλο-εθνής, von fremdem Volke
 • ἀλλο-εθνία, fremdes Volk
 • ἀλλοειδής, anders aussehend
 • ἄλλοθεν, anders woher; der eine von hier, der andere von dort, von, auf verschiedenen Seiten, irgendwo anders her; auf jede beliebige andere Weise; aus keinem andern Orte
 • ἄλλοθι, anderswo; in der Fremde; sonst wo; sonst nirgends, wo sonst?
 • ἀλλό-θροος, eine andere, fremde Sprache redend, fremd; von anderer Absicht
 • ἀλλ-οινία, Abwechselung mit Weinsorten
 • ἀλλοιό-μορφος, verschieden gestaltet
 • ἀλλοῖος, anders beschaffen, verschieden im Vergleich mit etwas; hat zuweilen die Bedeutung des schlimmen, unglücklichen
 • ἀλλοιό-στροφος, aus verschiedenen Strophen
 • ἀλλοιό-σχημος, anders gestaltet
 • ἀλλοιότης, Verschiedenheit
 • ἀλλοιο-τροπέομαι, sich verändern
 • ἀλλοιό-τροπος, veränderlich
 • ἀλλοιο-φανής, anders erscheinend
 • ἀλλοιό-χρους, verschiedenfarbig
 • ἀλλοιόω, verändern; pass., verändert werden
 • ἀλλοι-ώδης, von anderer Art
 • ἀλλοίωμα, ἀλλοίωσις, Veränderung
 • ἀλλοιωτικός, veränderlich
 • ἀλλοιωτός, veränderlich
 • ἀλλό-κοτος, anders beschaffen, entgegengesetzt, anders als gewöhnlich, ungewöhnlich; dah. unnatürlich, widerwärtig; Adv. ungewöhnlich
 • ἅλλομαι, springen, laufen; vom Auge, es zittert, es zuckt; vom Quellwasser
 • ἀλλό-μορφος, anders gestaltet
 • ἀλλο-πάθεια, fremde Einwirkung. Von
 • ἀλλο-παθής, Einwirkung von etwas anderm erleidend
 • ἀλλο-πρός-αλλος, Ares, der stets von einem zum andern hinwendet, wetterwendisch
 • ἄλλος, ein anderer, andere Menschen, andere Arbeit, 1) in der Regel, wo einer mehreren anderen, gleichartigen gegenübergestellt wird. 2) selten der andere von zweien; einem, einem anderen, nicht dem einen von zweien, dem anderen. 3) übh. nur das Gegenüberstellen bezeichnend, bei Ungleichartigem; scheinbar pleonastisch, weder noch andere; andererseits; auf der andern, das ist entgegengesetzten Seite. 4) die Übrigen; die anderen; adv. im übrigen, sonst; lat. cum tum. 5) Mit der Bdtg verschieden hängt die: fremd, ausländisch zusammen
 • ἄλλοσε, anders wohin
 • ἄλλοτε, ein andermal, zu anderer Zeit; bald bald; dann u. wann
 • ἀλλο-τέρμων, fremdes Land
 • ἄλλοτι, Fragepartikel; tun wir etwas anders, ist es anders möglich? stimmen wir nicht bei? nicht mit mir? wie nonne, eine bejahende Antwort erwartend
 • ἀλλοτριάζω, abgeneigt, feindlich gesinnt sein
 • ἀλλοτριό-γνωμος, anderes im Kopfe habend
 • ἀλλοτριο-επί-σκοπος, nach fremdem Gute trachtend
 • ἀλλοτριο-λογέω, fremdartiges, nicht zur Sache gehöriges reden
 • ἀλλοτριο-μορφο-δίαιτος, die sich immer in anderer Gestalt zeigende Natur
 • ἀλλοτριο-νομέω, an einen fremden, ungehörigen Ort stellen, nicht recht verteilen u. anordnen; nach fremden Sitten leben
 • ἀλλοτριο-πρᾱγέω, fremdartige Dinge, um die man sich nicht zu bekümmern hat, treiben, Unruhen stiften
 • ἀλλοτριο-πρᾱγία, unberufene Geschäftigkeit, Vorwitz
 • ἀλλοτριο-πράγμων, der sich um fremde Dinge, die ihn nichts angehen, bekümmert
 • ἀλλότριος, 1) fremd, a) aus einem andern, dah. feindselig; b) anderen gehörig; j-m fremd sein. 2) fremdartig, das Gefühl, welches auch im Finstern etwas wahrnimmt; unpassend, nicht zur Sache gehörig Adv. feindselig gegen einander gesinnt sein
 • ἀλλοτριότης, das Fremdsein, gew. Entfremdung, Abgeneigtheit
 • ἀλλοτριο-τρόπως, auf fremdartige, unpassende Weise
 • ἀλλοτριο-φαγέω, fremdes Gut verzehren
 • ἀλλοτριο-φάγος, fremdes Brot essend
 • ἀλλοτριο-φθονέω, fremdes Gut beneiden
 • ἀλλοτριο-φρονέω, anders, feindlich gesinnt sein
 • ἀλλοτριό-φρων, anders, feindlich gesinnt
 • ἀλλοτριό-χρως, andersfarbig
 • ἀλλοτριό-χωρος, aus fremdem Lande
 • ἀλλοτριόω, entfremden, abgeneigt, abwendig machen, Absol., das Reich kommt in fremde Hände
 • ἀλλοτρίωσις, Entfremdung, a) Veräußerung an Fremde. b) Abneigung
 • ἀλλο-τροπέω, sich verändern
 • ἀλλο-τρόπως, auf eine andere Art
 • ἀλλό-τυπος, anders geformt
 • ἀλλο-τύπωτος, von anderen gebildet
 • ἄλλου, anderswo/ irgend sonst wo
 • ἀλλο-φανής, anders erscheinend, verschieden
 • ἀλλό-φατος, 1) von anderen getötet. 2) verschiedenartig
 • ἄλ-λοφος, ohne Helmbusch
 • ἀλλο-φρονέω, anderes denken; von einem Verwundeten, geistesabwesend; anderer Meinung sein, es anders im Sinne haben
 • ἀλλο-φροσύνη, Geistesabwesenheit, Wahnsinn
 • ἀλλό-φρων, anders denkend
 • ἀλλο-φυής, von anderer Natur und Beschaffenheit
 • ἀλλο-φῡλέω, fremde Sitten annehmen
 • ἀλλο-φῡλία, das Fremdartige
 • ἀλλο-φῡλισμός, das Annehmen fremder Sitte
 • ἀλλό-φῡλος, von anderem Volk, fremd

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert