• ἀ-ματαιότης, die Kraft, sich nicht durch Eitelkeit blenden zu lassen
 • ἁμα-τροχάω, von einem Kinde, das immer mitgehen will
 • ἁμα-τροχιά, Zusammenstoßen der Räder; Räderspur
 • ἀ-μαυρό-βιος, in Dunkelheit lebend
 • ἀ-μαυρό-καρπος, mit dunkeln, schwarzen Früchten
 • ἀ-μαυρός, 1) schwach schimmernd, dunkel, unkenntlich; unbedeutend; unberühmt. 2) blind. Übertr., trüber Sinn. 3) schwächend
 • ἀ-μαυρότης, Schwäche
 • ἀ-μαυρο-φανής, dunkel schimmernd
 • ἀ-μαυρόω, dunkel machen, blenden; unscheinbar machen. Allgemeiner verderben, heruntersetzen
 • ἀμαύρωμα, Verdunklung; übh. Schwächung
 • ἀ-μάχαιρος, ohne Messer
 • ἀ-μαχεί, ohne Kampf, ohne Schwertstreich
 • ἀ-μαχητεί, ohne Kampf
 • ἀ-μάχητος, 1) unbezwinglich. 2) der noch nicht in die Schlacht gekommen ist
 • ἄ-μαχος, unüberwindlich, unwiderstehlich; wogegen es überh. kein Mittel gibt; unmöglich
 • ἀμάω, mähen; med. von der Käsebereitung; übertr., ernten, sammeln; niedermetzeln im Kriege; bestatten
 • ἄμβῑκος, Becher
 • ἀμβλίσκω, eine Fehlgeburt tun; absichtlich, also die Frucht töten
 • ἀμβλόω, dass., vom Erfrieren der Knospen des Weinstockes
 • ἀμβλυ-γώνιος, stumpfwinklig; der stumpfe Winkel
 • ἀμβλυντήρ, der Abstumpfende
 • ἀμβλυντικός, zum Abstumpfen geschickt
 • ἀμβλύνω, abstumpfen, schwächen; übertr. den Krieg beilegen. Geschwächt werden; schwach, kraftlos sein; erkalten
 • ἀμβλυόεσσα, dunkler Nebel, od. dunkel machend
 • ἀμβλύς, stumpf; schwach-, stumpfsichtig; stumpfer Winkel; träge; lau
 • ἀμβλύτης, Stumpfheit, bes. Stumpfsinn, Verzagtheit
 • ἀμβλυ-χειλής, mit stumpfen Lippen
 • ἀμβλυωγμός, blödes Gesicht
 • ἀμβλυ-ωπέω, blödsichtig sein
 • ἀμβλυ-ωπής, stumpf-, blödsichtig
 • ἀμβλυ-ωπία, Stumpf-, Blödsichtigkeit
 • ἀμβλυώττω, stumpf-, blödsichtig sein
 • ἀμβλωθρίδιον, Fehlgeburt; Abtreibungsmittel
 • ἄμβλωμα, Fehlgeburt
 • ἀμβλ-ωπός, so tränenreiches Leben, daß die Augen blind geweint
 • ἀμβλώσιμος, zur Fehlgeburt gehörig
 • ἄμβλωσις, 1) Fehlgeburt. 2) das Abstumpfen, das Verderben der Augen des Weinstockes
 • ἀμ-βόᾱμα, Geschrei
 • ἀμ-βολάδην, aufsprudelnd, vom Wasser im kochenden Fleischtopfe
 • ἀμ-βολάς, aufgeworfene Erde
 • ἀμ-βολι-εργός, die Arbeit aufschiebend, saumselig
 • ἀμ-βολίη, Aufschub, Zögerung
 • ἀμ-βολο-γήρα, (das Alter aufschiebend) Beiname der Venus
 • ἀ-μβροσία, Ambrosia, die Speise der Götter- Bei den Ärzten ein Trank, auch ein Pflaster
 • ἀ-μβροσί-οδμος, nach Ambrosia duftend
 • ἀ-μβρόσιος, den Unsterblichen gehörig, unsterblich, ambrosisch; der Gesang der Musen; groß u. schön
 • ἀμβροτό-πωλος, mit göttlichen Rossen
 • ἄ-μβροτος, unsterblich; alles was Göttern gehört oder von ihnen herrührt; übh. schön
 • ἄμβων, der erhöhte Rand; Bergrand; ein wie bei Flaschen erhabener Boden; Kanzel, Katheder
 • ἀ-μέγαρτος, unbeneidet; unglücklich
 • ἀ-μεγέθης, nicht groß
 • ἀ-μέθ-εκτος, nicht teilnehmend
 • ἀ-μεθ-εξία, Teilnahmlosigkeit
 • ἀ-μεθ-όδευτος, ohne Plan
 • ἀ-μεθύστινος, aus Amethyst
 • ἀ-μέθυστος, 1) nicht trunken. 2) dem Rausche widerstehend, ein Mittel gegen den Rausch. Dah. der bläulich violette Edelstein Amethyst, weil er gegen Trunkenheit schützen sollte; auch Pflanzenname
 • ἀμείβω, wechseln; Knie mit Knie wechselnd = langsam schreitend; austauschend; von dem Wechsel eines Ortes, hinaufsteigen; verwandeln, eintauschen; vergelten. bes. 1) antworten. 2) den Ort vertauschen: hineingehen. 3) Gabe mit Gabe erwiedern; dah. übh. vergelten; Dank erwidern
 • ἀ-μειδής, nicht lachend, traurig
 • ἀ-μείλικτος, nicht erweicht, hart
 • ἀ-μείλιχος, nicht sanft; rauh, hart, grausam
 • ἀμείνων, tüchtiger, besser, von Sachen zweckdienlicher, von Personen mutiger, kräftiger; die Angesehenen, die Aristokraten, optimates
 • ἀ-μείρω, unteilhaftig machen, berauben
 • ἀ-μειψιῤ-ῥυσμίη, Veränderung der Gestalt
 • ἄμειψις, Tausch; Vergeltung, Bezahlung in Silber; Veränderung; Antwort
 • ἀ-μείωτος, unverringert, ganz
 • ἀ-μέλαθρος, ohne Haus
 • ἀ-μέλγω, (mulgere) melken. Med., saugen lassen. Übh. Auspressen, Aussaugen flüssiger Dinge; Übertr., wie unser aussaugen
 • ἀ-μέλει, sei unbesorgt; dah. allerdings, gewiß; bes. in Antworten; auch ironisch
 • ἀ-μέλεια, Sorglosigkeit, Vernachlässigung
 • ἀ-μελετησία, Mangel an Übung, Vernachlässigung
 • ἀ-μελέτητος, ungeübt
 • ἀ-μελέω, vernachlässigen; pass. das Vernachlässigte; unterlassen, vernachlässigt sein
 • ἀ-μελής, 1) sorglos, unbekümmert. 2) pass. vernachlässigt. Adv. sorglos sein; sich um etwas nicht kümmern
 • ἀ-μελησία, ἀ-μέλησις, Sorglosigkeit
 • ἀ-μέλητος, warum man sich nicht kümmern soll
 • ἀ-μελκτήρ, Melkeimer
 • ἀ-μελλητί, ungesäumt
 • ἀ-μέλλητος, nicht aufgeschoben, unverzüglich
 • ἄ-μελξις, Melken
 • ἀ-μελῴδητος, ohne Melodie
 • ἄ-μεμπτος, ἀ-μεμφής, nicht getadelt, tadellos, in Beziehung auf die Zeit; dah. vollkommen gut. akt., nicht tadelnd, j-n zufrieden stellen. Adv. tadellos
 • ἀ-μεμφία, Unbescholtenheit
 • ἀ-μεμψί-μοιρος, nicht unzufrieden mit seinem Geschick
 • ἀ-μενηνός, nicht Stand haltend, kraftlos
 • ἀ-μενηνόω, kraftlos machen
 • ἀ-μενής, schwach
 • ἀ-μενητί, ohne zu bleiben
 • ἀ-μέργω, abpflücken, abbrechen, von Blumen; von Früchten
 • ἀ-μέρδω, unteilhaftig machen, berauben; rauben; beschädigen
 • ἀ-μέρεια, Unteilbarkeit
 • ἀ-μερής, 1) ungeteilt; unteilbar. 2) unparteiisch
 • ἀ-μεριαῖος, (so klein, daß es nicht geteilt werden kann) kurz
 • ἀ-μεριμνησία, Sorglosigkeit
 • ἀ-μεριμνία, dass., securitas
 • ἀ-μέριμνος, 1) unbeachtet. 2) sorglos; Sorglosigkeit
 • ἀ-μέριστος, ungeteilt
 • ἀ-μερμηρεί, sorglos
 • ἀμερσί-γαμος, der Hochzeit beraubend
 • ἀ-μερσί-φρων, des Verstandes beraubend
 • ἀ-μεσίτευτος, unvermittelt
 • ἄ-μεσος, ohne etwas mittleres. Adv. unmittelbar
 • ἀ-μετά-βατος, intransitivum. Adv. wie ein intransit
 • ἀ-μετα-βλησία, Unveränderlichkeit
 • ἀ-μετά-βλητος, ἀ-μετά-βολος, unveränderlich
 • ἀ-μετά-γνωστος, nicht zu bereuen; worüber man seine Meinung nicht ändert; unversöhnlicher Haß
 • ἀ-μετα-δοσία, das Nichtmitteilen
 • ἀ-μετά-δοτος, nicht miteilend
 • ἀ-μετά-θετος, (nicht umzusetzen) unveränderlich, fest
 • ἀ-μετα-κίνητος, unbeweglich, unveränderlich
 • ἀ-μετά-κλαστος, unbeugsam, Beharrlichkeit in der Gesinnung
 • ἀ-μετά-κλητος, unwiderruflich; unaufhaltsam
 • ἀ-μετα-κλινής, unbiegsam
 • ἀ-μετά-ληπτος, unbegreiflich, unverständlich
 • ἀ-μετ-άλλακτος, nicht zu vertauschen
 • ἀ-μετα-μέλητος, keine Reue verursachend; nicht bereuen; nicht bereuend
 • ἀ-μετα-νόητος, 1) ohne Sinnesänderung, unbußfertig. 2) nicht zu bereuen
 • ἀ-μετά-πειστος, nicht umzustimmen, unwandelbar, fest
 • ἀ-μετά-πλαστος, nicht umzubilden
 • ἀ-μετα-ποίητος, unveränderlich
 • ἀ-μετά-πταιστος, dass., eigtl. der nicht straucheln kann
 • ἀ-μετα-πτωσία, Unwandelbarkeit
 • ἀ-μετά-πτωτος, nicht umschlagend, unwandelbar
 • ἀ-μετα-σάλευτος, unbeweglich
 • ἀ-μετά-στατος, nicht umgestellt, nicht wegzubringen
 • ἀ-μετα-στρεπτί, unverwandt
 • ἀ-μετά-στροφος, nicht umzukehren, unabänderlich
 • ἀ-μετά-τρεπτος, ἀ-μετά-τροπος, unwandelbar, fest
 • ἀ-μετα-τροπία, Unwandelbarkeit
 • ἀ-μετά-φορος, unwandelbar, ohne Metapher
 • ἀ-μετά-φραστος, unumschrieben
 • ἀ-μετα-χείριστος, nicht zu behandeln
 • ἀ-μετα-χώρητος, nicht getrennt
 • ἀ-μετ-εώριστος, nicht schwebend
 • ἀ-μέτ-οχος, nicht Teil habend
 • ἀ-μέτρητος, unermeßlich
 • ἀ-μετρία, Überschreitung des Maßes, Übermaß, Unangemessenheit; Unmäßigkeit; unermeßliche Menge
 • ἀ-μετρο-βαθής, unermeßlich tief
 • ἀ-μετρό-βιοι, unmäßig lang lebend
 • ἀ-μετρο-βόης, unermässlich schreiend
 • ἀ-μετρο-επής, maßlos im Reden, viel u. unziemlich schwatzend
 • ἀ-μετρό-κακος, die unendlich viel Böses erzeugt
 • ἀ-μετρο-πότης, der unmäßig trinkende
 • ἄ-μετρος, ohne Maß, a) unermeßlich, ungeheuer viel. b) unmäßig; dah. unangemessen. c) ohne Metrum, ungebundene Rede
 • ἀμευσι-επὴς, der Wort übertreffende Gedanke
 • ἀμεύσιμον, wo man gehen konnte
 • ἀμευσί-ποροι, wo sich die Wege kreuzen
 • ἀμεύομαι, die Gegner übertreffen
 • ἄμη, 1) Schaufel, Hacke zum Graben. 2) Wassereimer, Tonne. 3) Harke
 • ἀμῇ, auf eine gewisse Weise; auf irgend eine Weise, gewissermaßen
 • ἀμήνιον, Mennig
 • ἄ-μηνις, ohne Zorn
 • ἀ-μήνῑτος, dass.; bes. von den Göttern; nicht Zorn veranlassend. Adv. zornlos
 • ἀ-μήνῡτος, nicht angezeigt
 • ἀ-μήρυτον, ich schleppe mein (von den Parzen unabgesponnenes) langes Leben zu Ende
 • ἄμης, eine Art Kuchen
 • ἀμήτειρα, Schnitterin
 • ἀμητήρ, Schnitter; vom Kriege
 • ἀμητήριον, Schnittersichel
 • ἀμητικός, zur Ernte gehörig
 • ἀμητίσκος, kleiner Kuchen
 • ἄμητος, das Abmähen, die Ernte, Erntezeit. 2) die eingeerntete Frucht
 • ἀμητρίς, Schnitterin
 • ἀ-μήτωρ, ohne Mutter. 2) unmütterlich. 3) von einer niederen Mutter
 • ἀ-μηχανέω, rat- und hilflos sein, in Verlegenheit sein u. sich nicht zu helfen wissen
 • ἀ-μηχάνητος, durch keine List zu fangen
 • ἀ-μηχανία, Ratlosigkeit, Verlegenheit; übh. Not
 • ἀ-μηχανο-εργοί, heißen die Satyrn, ungeschickt zur Arbeit, tölpelhaft
 • ἀ-μηχανο-ποιέομαι, ungeschickt zu Werke gehen
 • ἀ-μήχανος, ohne Mittel u. Rat, einer der nichts auszurichten weiß, einer gegen den man nichts auszurichten weiß; das Unmögliche; auf unaussprechliche Weise. Adv. unglaublich
 • ἁμ-ηῷος, mit dem Morgen
 • ἀμία, eine Art Thunfisch
 • ἀ-μίαντος, unbefleckt, rein; der Amiant, Asbest, ein grünlicher Stein, der sich in Fäden spinnen läßt
 • ἀ-μιγής, unvermischt, rein
 • ἄμιθα, eine gewürzhafte Speise
 • ἀμιθρέω, zählen
 • ἄ-μικτος, 1) nicht zu vermischen; dah. ungesellig, wild; unwirtlich, nicht mit anderen verkehrend. 2) unvermischt, rein; sich nicht begattend
 • ἅμιλλα, Wettkampf; der Wagen; im Fluge; Wettstreit. Übh. Wetteifer, um die Wette
 • ἁμιλλάομαι, 1) wettkämpfen, wetteifern. 2) übh. sich beeilen
 • ἁμιλλήματα, Kampf der Vermählung, euphem. für Beischlaf
 • ἁμιλλητήρ, Wettkämpfer
 • ἁμιλλητήριοι, Rennpferde
 • ἁμιλλητήριον, Kampfplatz
 • ἁμιλλητικός, zum Wettkampfe gehörig
 • ἀ-μῑμητό-βιος, von unnachahmlichem Lebenswandel
 • ἀ-μίμητος, unnachahmlich
 • ἀ-μιξία, Ungeselligkeit; Mangel an gemeinsamem Plane, Uneinigkeit; übh. mangelnder Verkehr
 • ἅμ-ιππος, 1) rossschnell. 2) Fußsoldaten, die zwischen die Reiter gestellt werden
 • ἀμίς, Nachttopf
 • ἀ-μῑσής, nicht verhaßt
 • ἀ-μισθί, ohne Lohn, unentgeltlich
 • ἀ-μισθία, Soldlosigkeit
 • ἄ-μισθος, ohne Lohn, unbelohnt; unbesoldet
 • ἀ-μίσθωτος, unvermietet; noch nicht in Sold genommen
 • ἀ-μῑσία, Haßlosigkeit
 • ἀ-μιστύλλευτος, unzerstückelt
 • ἄ-μισχος, ohne Stengel
 • ἄ-μιτροι, noch nicht mannbare Mädchen, die den Leibgürtel noch nicht angelegt haben
 • ἀ-μιτρο-χίτων, von den Lyciern, welche Röcke ohne Mitra hatten
 • ἀ-μίτρωτος, nicht mit der Mitra zusammengebunden
 • ἅμμα, 1) das Zusammengeknüpfte, Knoten; Band; Schlinge; Erdrosselung; der Gürtel. 2) beim Ringen, das Umschlingen der Arme. 3) als Längenmaaß, 40 πήχεις
 • ἁμματίζω, knüpfen, umbinden
 • ἄμμινος, sandig
 • ἄμμιον, Zinnober
 • ἀμμιτης, eine Art Sandstein
 • ἀμμο-βάτης, (Sandgänger) eine Schlangenart
 • ἀμμό-δρομος, Sand-Rennbahn
 • ἀμμο-δῡότης, vom Krebse
 • ἀμμο-δύτης, Sandkriecher, Schlangenart
 • ἀμμο-κονία, Sandkalk, Mörtel
 • ἀμμό-νιτρον, Sandnatrum, unreines Glas
 • ἀμμο-πλυσία, Sandwäsche
 • ἀμ-μορία, Unteilhaftigkeit, was den einzelnen Menschen beschieden ist u. was nicht
 • ἄμ-μορος, unteilhaftig; unglücklich
 • ἄμμος, Sand; Sandplatz zum Reiten; Mörtel; Puzzolanerde
 • ἀμμό-τροφον, im Sande wachsend
 • ἀμμό-χρῡσος, (Sandgold) ein Edelstein
 • ἀμμο-χωσία, das Vergraben im Sande
 • ἀμμ-ώδης, sandig
 • ἀμμωνιακόν, sowohl sal ammoniacus, als gummi ammoniacum
 • ἄμνᾱμος, Abkömmling, Enkel
 • ἀμνάς, Lamm
 • ἀμνεῖος, vom Lamme
 • ἀμνή, Lamm
 • ἀ-μνημόνευτος, 1) unerwähnt. 2) uneingedenk
 • ἀ-μνημονέω, uneingedenk sein, sich nicht erinnern; gew. mit der Negation, wohl wissen; nicht erwähnen, mit Stillschweigen übergehen
 • ἀ-μνημοσύνη, Vergessenheit
 • ἀ-μνήμων, uneingedenk, vergeßlich
 • ἀ-μνησι-κακέω, erlittenen Unrechts nicht im Bösen gedenken; das Vergehen verzeihen
 • ἀ-μνησι-κακία, das Vergessen erlittenen Unrechts
 • ἀ-μνησί-κακος, des erlittenen Unrechts nicht eingedenk, nicht rachsüchtig
 • ἀ-μνήστευτος, nicht gefreit. Adv., außer der Ehe
 • ἀ-μνηστέω, in Vergessenheit geraten
 • ἀ-μνηστία, das Vergessen, bes. des erlittenen Unrechts, Amnestie
 • ἀ-μνηστικός, vergesslich
 • ἄ-μνηστος, vergessen, an den man nicht denkt
 • ἀμνίον, 1) die Schale, mit der das Opferblut aufgefangen wird, Blutschale. 2) die erste Haut, welche die Leibesfrucht umgibt, Schafhaut
 • ἀμνίς, Lamm
 • ἀμνο-κῶν, schafsinnig
 • ἀμνός, agnus, Lamm
 • ἀμνο-φόρος, mit einem Lamme trächtig
 • ἀ-μογητί, ohne Anstrengung
 • ἀ-μόγητος, unermüdlich
 • ἀμόθεν, irgend woher; von woher es auch sei
 • ἀμοῖ, irgend wohin
 • ἀμοιβάδιος, abwechselnd
 • ἀμοιβαδίς, ἀμοιβαδόν, abwechselnd, wechselseitig
 • ἀμοιβαῖος, abwechselnd, wechselseitig; Wechselgesang
 • ἀμοιβάς, Mantel zum Wechseln
 • ἀμοιβή, Wechsel, Vergeltung; Belohnung; Antwort; Abwechselung; vom Umsatze des Geldes; Tauschhandel. Belohnung
 • ἀμοιβήδην, abwechselnd
 • ἀμοιβηδίς, ἀμοιβηδόν, abwechselnd, der Reihe nach, einer nach dem anderen
 • ἀμοιβός, abwechselnd, ablösend; als Ersatz gebend; Nachfolger, d. i. Anhänger der Lehre
 • ἀ-μοιρέω, unteilhaftig sein
 • ἀ-μοίρημα, das Nichtteilhaben, Unglück
 • ἄ-μοιρος, ohne Anteil, entbehrend, bes. eines Gutes; frei von; unglücklich
 • ἀ-μολγαῖος, gut aufgegangener, strotzender Kuchen, Melk-, Milchkuchen; das straffe Euter
 • ἀ-μολγεύς, ἀ-μόλγιον, Melkeimer
 • ἀ-μολγός, eigentl. das Melken, die Melkzeit; von einem strotzenden Euter; in der Tiefe der Nacht, in der Mitte der Nacht
 • ἀ-μόλυντος, unbefleckt, nicht schmutzend
 • ἄ-μομφος, tadellos; der nichts zu tadeln hat
 • ἀμόραι, eine Art Honigkuchen
 • ἀμορβάδες, Begleiterinnen
 • ἀμορβῆες, Hirten
 • ἀμορβεύομαι, dienend folgen
 • ἀμορβίτης, eine Kuchenart bei den Siziliern
 • ἁμορβός, 1) der Begleiter. 2) der den Herden folgt
 • ἀμοργεύς, Olivenpresser
 • ἀμόργη, 1) eine Pflanze zum Rotfärben. 2) Hefe des Olivenöls, Weinhefe
 • ἀμόργινος, kostbare Kleider, entweder von seinem Flachs, oder purpurne
 • ἀμοργίς, feiner Flachs (auf der Insel Amorgos gebaut); ein daraus gewebtes Kleid
 • ἀμοργμός, Sammlung
 • ἀμοργός, auspressend, vom Demagogen
 • ἀμορίτης, Honigbrot
 • ἄ-μορος, unteilhaftig; beraubt; unglücklich
 • ἀ-μορφία, Mißgestalt; Häßlichkeit
 • ἄ-μορφος, ohne Gestalt, formlos; gew. mißgestaltet, verunziert. Übtr., schimpflich
 • ἀ-μόρφωτος, nicht gestaltet
 • ἄμοτον, unablässig, sehr
 • ἀμοῦ, an irgend einem Orte
 • ἀμουργός, was die Winde abhält; Laternen mit Wänden von Blasen gemacht
 • ἀ-μουσία, Mangel an seiner Bildung, Geschmacklosigkeit, Unwissenheit
 • ἀ-μουσο-λογίαι, herrliche Einfaltsreden
 • ἄ-μουσος, von Musik nichts verstehend; übh. ohne feinere musische Bildung, einfältig u. geschmacklos; ungebildet, unmusischer, grauser Gesang, vom Rätsel der Sphinx. Adv., geschmacklos
 • ἀ-μοχθεί, ohne Mühe
 • ἄ-μοχθος, 1) nicht ermüdet. 2) sich nicht anstrengend, träg
 • ἀμπελ-άνθη, Weinblüte
 • ἀμπελεῖον, Weinberg
 • ἀμπέλειος, vom Weinstock
 • ἀμπελεών, Weinberg
 • ἀμπελικός, vom Weinstock. Adv., nach Art des Weinstocks
 • ἀμπέλινος, dass.; Traubenwein; Weinblätter; Stock aus einer Weinrebe; Weinranke. Eine versoffene Alte
 • ἀμπέλιον, kleiner Weinstock
 • ἀμπελίς, 1) dass. 2) ein Vogel. 3) Ein Meergewächs
 • ἀμπελῖτις, Erde zum Belegen der Weinstöcke
 • ἀμπελίων, ein Singvogel
 • ἀμπελο-γενής, vom Weinstock erzeugt
 • ἀμπελόεις, wein-, rebenreich
 • ἀμπελο-εργής, Winzer
 • ἀμπελο-κομία, Weinbau

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert