• ἄμπελος, 1) Weinstock; Weinberg. 2) Belagerungsmaschine
 • ἀμπελο-στατέω, Weinstöcke pflanzen
 • ἀμπελο υργέω, Wein bauen, bes. die Reben beschneiden; Winzer; bildlich plündern
 • ἀμπελο υργία, Weinbergarbeit; Weinberg
 • ἀμπελο υργικός, zum Winzer gehörig, Kunst des Weinbaues
 • ἀμπελο υργός, Winzer
 • ἀμπελο-φάγος, die Reben benagend
 • ἀμπελο-φόρος, weintragend
 • ἀμπελό-φυλλον, Weinlaub
 • ἀμπελο-φύτης, Rebenpflanzer
 • ἀμπελό-φυτος, mit Wein bepflanzt
 • ἀμπελο-φύτωρ, Rebenpflanzer, d. i. Bacchus
 • ἀμπελ-ώδης, rebenreich
 • ἀμπελών, Weinberg
 • ἀμπ-εχόνη, Umwurf, Kleidung
 • ἀμπ-έχονον, Überwurf
 • ἀμπ-έχω, umhüllen, Subj. das Kleid. Med. umhaben, von Kleidern
 • ἀμπ-ίσχω, (Subj. ist der Ankleidende) umfassend
 • ἀμπλάκημα, Vergehen, Fehler
 • ἀμπλάκητος, 1) sündhaft, schuldbeladen. 2) Abirrend davon, verfehlend
 • ἀμπλακία, ἀμπλάκιον, Vergehen
 • ἀμπλακίσκω, fehlen, irren. Gew. etwas verfehlen, entbehren
 • ἀμπρεύω, ziehen, schleppen
 • ἄμπρον, das Zugseil der Ochsen oder das Joch derselben
 • ἀμπυκάζω, 1) die Stirnhaare zusammenbinden, aufzäumen. 2) kränzen
 • ἀμπυκτήρ, Pferdezaum, eigtl. nur das Stirnblatt an demselben
 • ἄμπυξ, 1) Stirnband, zum Zusammenhalten der Stirnhaare, Zaum. 2) Rundung
 • ἄμ-πωσις, das Austrinken, die Ebbe
 • ἀμπωτίζω, sich in der Ebbe zurückziehen
 • ἀμυγδαλἐα, ἀμυγδαλη, der Mandelbaum
 • ἀμυγδάλεος, vom Mandelbaum
 • ἀμυγδἀλη, die Mandel
 • ἀμυγδάλινος, von Mandeln
 • ἀμυγδαλίς, Mandel
 • ἀμυγδαλίτης, ἀμυγδαλο-ειδής, ἀμυγδαλόεις, Mandeln ähnlich
 • ἀμυγδαλο-κατ-άκτης, Mandelknacker
 • ἀμύγδαλον, Mandel
 • ἀμύγδαλος, Mandelbaum
 • ἄμυγμα, Zerraufen; Zerreißen mit den Nägeln
 • ἀμυγμόςιὁ, Zerfleischen
 • ἄμυδις, zugleich, zusammen, mit einander, von Ort u. Zeit; zu gleicher Zeit, alsbald; zugleich mit dem Vorhergehenden; vereint
 • ἀμυδρός, dunkel, schwer zu erkennen, unleserlich. Übh. schwach. Verborgene, verderbliche Klippe. Adv. minder deutlich; schwach
 • ἀμυδρότης, Undeutlichkeit, Schwäche
 • ἀμυδρόω, schwächen
 • ἀμύδρωσις, Verdunklung
 • ἀ-μύελος, marklos
 • ἀ-μύζω, mit zusammengedrückten Lippen saugen
 • ἀ-μυησία, Nichteingeweihtsein
 • ἀ-μύητος, 1) uneingeweiht. 2) ungeschlossen
 • ἀ-μύθητος, unsäglich, viel
 • ἄ-μῡθος, ohne Mühen
 • ἀ-μύκητος, gebrüll-, d. i. rinderlos
 • ἄμυκλαι, eine Art Schuhe
 • ἀμυκλαΐζω, wie die Amykläer sprechen
 • ἀ-μύκτηρ, ohne Nase
 • ἀμυκτικός, ritzend
 • ἀ-μύλιον, Knochen
 • ἄ-μυλον, Kraftmehl, Stärke
 • ἄ-μυλος, nicht gemahlen, nicht auf der Mühle bereitet, dah. Kuchen aus seinem Mehle
 • ἀ-μύμων, untadelig; nicht nur auf Kraft, Schönheit, Adel, sondern auf Sittlichkeit bezogen
 • ἄμῡνα, Verteidigung, Rache
 • ἀμῡνητί, verteidigungsweise
 • ἀμῡνίας, wehrhaft
 • ἀμυντήρ, Verteidiger, die nach vorn gekehrten Zacken des Hirschgeweihes
 • ἀμυντήριος, verteidigend, Verteidigungswaffen; Schutzwehr; Mittel zur Abwehr des Alters. Die Hauer des Ebers, Gewehr, in der Jägersprache
 • ἀμυντικός, dass., gegen die Stürme
 • ἀμύντωρ, Helfer; Rächer
 • ἀμύνω, abwehren; absolut, helfen; sich an j-m rächen, ihn strafen; übh. vergelten; Widerstand leisten, sich verteidigen; Rache nehmen
 • ἀμύξ, stechend
 • ἄμυξις, Zerkratzen, Zerreißen. Bei den Ärzten: Schröpfen
 • ἄ-μυος, ohne (sichtbare) Muskeln
 • ἀ-μύριστος, ungesalbt
 • ἄ-μυρος, ohne Salben
 • ἀμύσσω, zerkratzen, zerfleischen, als Zeichen der Trauer; Stechen der Fliege; bes. von leichteren Hautwunden; bei Ärzten: schröpfen
 • ἀ-μυστ-αγώγητος, nicht in die Mysterien eingeweiht
 • ἀ-μυστεί, in einem Zuge trinken, ohne die Lippen zu schließen
 • ἀ-μυστίζειν, in vollen Zügen trinken, zechen
 • ἄ-μυστις, das Zechen; einen großen Zug tun, auf einen Zug leeren. Ein großer Pokal, bei thracischen Gelagen
 • ἄ-μυστος, nicht eingeweiht
 • ἀ-μυσχρός, unbefleckt, rein
 • ἀμυχή, Riß, Schramme
 • ἀμυχιαῖος, oberflächlich (eigentlich geritzt) ohne dauernde Folgen
 • ἀμυχμὸς, Schwertwunde
 • ἀμυχνός, ἀμυχρός, rein, heilig
 • ἀμυχ-ώδης, mit Ritzen und Rissen
 • ἀμφ-αγαπάζω, ἀμφ-αγαπάω, nahm ihn gastlich auf, mit Liebe umfassend ἀμφ-αγείρομαι, versammelten sich um
 • ἀμ-φαδά, ἀμ-φαδήν, offenbar
 • ἀμ-φάδιος, offenbar; adverbial, öffentlich
 • ἀμ-φαδόν, öffentlich, unverhohlen
 • ἀμφ-αΐσσομαι, sie stürmen von allen Seiten los; umflattern
 • ἀμφ-άκανθος, rings mit Stacheln versehen
 • ἀμφ-αλάλημαι, rings umherirren
 • ἀμφ-αλείφω, rings salben
 • ἀμφ-αλλάξ, wechselseitig
 • ἀμφ-αλλάσσω, umwandeln
 • ἀμφ-αξονέω, von Achsen, die sich auf beiden Seiten drehen, daher von lahmen und wackelnden Menschen
 • ἀμφ-αραβέω, ἀμφ-αραβίζω, ringsum rasseln
 • ἀμφ-αρίστερος, auf beiden Seiten, d. i. ganz links, linkisch, komisches Wort
 • ἀμ-φασίη, Sprachlosigkeit, Verstummen
 • ἄμφ-αυξις, Nachwuchs
 • ἀμφ-αϋτέω, ringsum ertönen
 • ἀμφ-αφάω, ringsum betasten
 • ἀμφ-εικάς, Tag nach dem zwanzigsten
 • ἀμφ-είργνυμι, einschließen; wo das Zwerchfell den Sitz des Lebens umschließt
 • ἀμφ-ελαύνω, herumtreiben, herumführen
 • ἀμφ-ελελίζω, umschlängeln
 • ἀμφ-έλικτος, ringsumwunden
 • ἀμφ-ελίσσω, umwinden
 • ἀμφ-έλκω, rings zusammenschleppen
 • ἀμφ-ελυτρόω, rings einhüllen
 • ἀμφ-ελύτρωσις, Umhüllung
 • ἀμφ-ενέπω, benennen
 • ἀμφ-ερείδω, ringsum stützen
 • ἀμφ-ερέφω, rings bedecken
 • ἀμφ-ερυθαίνω, ringsum röten
 • ἀμφ-έρχομαι, tönte zu mir, umwehte mich
 • ἀμφ-εύω, ringsum absengen
 • ἀμφ-ηγερέθομαι, sie sammelten sich herum
 • ἀμφ-ήκης, zweischneidig
 • ἀμφ-ημερινός, ἀμφ-ήμερος, das tägliche Fieber
 • ἀμφ-ηρεφής, von beiden Seiten bedeckt
 • ἀμφ-ήρης, 1) ringsum wohl gefügt. 2) von beiden Seiten mit Rudern versehen
 • ἀμφ-ηρικὸν, Doppelruder-Nachen, mit zwei Reihen Rudern, so daß jeder Ruderer mit zwei Rudern arbeitet
 • ἀμφ-ήριστος, bestritten, unentschieden, vom Wettrenner
 • ἀμφί, (Latein. amb-, ambo) Advb. um, auf allen Seiten, auf beiden Seiten, d. h. auf zwei einander entgegengesetzten Seiten eines Gegenstandes; Nebenbegriff des Reichlichen; in der Umgebung; Präposition a) mit dem gen., 1) ein Verweilen, um einen Ort ausdrückend. 2) Entfernung aus dem Orte. 3) der Gegenstand, um dessentwillen etwas geschieht; übh. der Gegenstand einer Rede, eines Tuns; b) mit dem dat., 1) Verweilen um einen Ort; von näherer, anschließender Umgebung; von nicht anschließender Umgebung. 2) Die Ursache angebend; in Betreff; zuerst örtlich, dann schlechtweg den Grund angebend; das Mittel; c) mit dem accus., 1) vom Orte, um, herum, die nicht anschließende Umgebung bezeichnend, bes. bei verb. der Bewegung; allgemeine Bestimmung der Gegend; häufig von der Umgebung einer Person. Von Sachen. 2) drückt es den Gegenstand auf den sich eine Tätigkeit bezieht aus. 3) ungefähre Zeit- u. übh. Größenbestimmung
 • ἀμφιάζω, umhüllen
 • ἀμφί-αλος, rings vom Meere umflossen; vom Isthmus, der auf beiden Seiten das Meer hat
 • ἀμφι-άνακτες, Dithyrambendichter, von dem so gewöhnlichen Anfang ihrer Lieder genannt
 • ἀμφιανακτίζω, so dichten
 • ἀμφίασις, Umtun, Kleid
 • ἀμφ-ιάχω, ringsum schreien
 • ἀμφι-βαίνω, umschreiten, eigentlich über etwas treten, stehen, sitzen, so daß man es zwischen seinen Beinen hat; herumgehen
 • ἀμφι-βάλλω, umwerfen, bekleiden; sich ein Kleid umtun; umarmen; intrans. hineingehen; von allen Seiten betrachten, bezweifeln
 • ἀμφί-βασις, Umgeben, Verteidigung
 • ἀμφι-βατήρ, Verteidiger
 • ἀμφί-βιος, doppellebig, auf dem Lande und im Wasser lebend; Amphibie
 • ἀμφί-βλημα, Umwurf, Umgebung
 • ἀμφι-βληστρευτική, Netzfischerei
 • ἀμφι-βληστρεύω, mit dem Netze fischen
 • ἀμφι-βληστρικός, netzartig
 • ἀμφι-βληστρο-ειδής, netzartig
 • ἀμφί-βληστρον, der Umwurf, bes. ein großes Fischernetz; allgem. Umhüllung; Gürtel; Netz
 • ἀμφί-βλητος, umgeworfen
 • ἀμφι-βόητος, 1) umtönt; vom Meer umrauscht. 2) rings, weit berühmt
 • ἀμφι-βολεύς, Netzfischer
 • ἀμφι-βολή, Fischernetz
 • ἀμφι-βολία, 1) Zweideutigkeit, Doppelsinn. 2) zweifelhafte Lage, Verlegenheit
 • ἀμφί-βολος, 1) umgeworfen, Gewand; Netz. 2) von allen Seiten geworfen, angegriffen 3) zweideutig, ungewiß; Adv. zweideutig
 • ἀμφι-βόσκω, ringsum abweiden
 • ἀμφί-βουλος, , unschlüssig
 • ἀμφι-βράγχια, Gegend um die Mandeln
 • ἀμφί-βραχυς, Versfuß ∪ ∪ (vorn u. hinten kurz)
 • ἀμφι-βρότη, das Schild von Manneslänge
 • ἀμφί-βροχος, rings, ganz benetzt
 • ἀμφι-βώμιος, den Altar umgebend
 • ἀμφι-γάνυμαι, sich sehr freuen
 • ἀμφί-γενυς, doppelschneidig
 • ἀμφι-γηθέω, sich ringsum, sehr freuen
 • ἀμφί-γλωσσος, doppelzüngig
 • ἀμφι-γνοέω, 1) schwanken, zweifeln. 2) nicht genau wissen
 • ἀμφι-γόητον, das umstöhnte, seufzerreiche
 • ἀμφί-γονοι, Stiefkinder (von zwei Eltern)
 • ἀμφι-γυήεις, , der auf beiden Füßen hinkende
 • ἀμφί-γυος, eigentl. = auf beiden Seiten Glieder habend, vielleicht = mit zweischneidiger Spitze; oder an beiden Enden gegliedert, oben die eiserne Spitze, unten der σαυρωτήρ; Wettkämpfer, die alle Glieder gleich rüstig brauchen, ancipitibus armis certantes
 • ἀμφι-δαίω, ist um diese Stadt entbrannt
 • ἀμφι-δάκνω, fest beißen
 • ἀμφι-δάκρῡτος, sehr beweint, tränenreich
 • ἀμφι-δάσεια, die ringsum rauhe
 • ἀμφι-δέα, das Herumgebundene, Fußketten od. Bänder der Krokodile. Goldene Ringe an den Spitzen des Bogens. Eiserne Ringe, womit die Türflüger an den Angeln festgehalten wurden, damit sie nicht ausgehoben werden konnten
 • ἀμφίδεα, der äußerste Saum
 • ἀμφι-δεής, sehr furchtsam
 • ἀμφι-δέμω, ringsum bauen
 • ἀμφι-δέξιος, 1) auf beiden Händen rechts, beide Hände gleich gebrauchend; sehr geschickt. 2) übh. zweiseitig, zweideutig; zweischneidig
 • ἀμφι-δέρκομαι, ringsum ansehen
 • ἀμφι-δέῤῥεα, Halsschmuck
 • ἀμφι-δέτης, Halsgurt am Pferdegeschirr
 • ἀμφί-δετοι, von beiden Seiten umgebunden
 • ἀμφι-δέω, umbinden
 • ἀμφι-δηριάομαι, um etwas streiten
 • ἀμφι-δήρῑτος, bestritten, zweifelhaft
 • ἀμφι-διαίνω, ringsum bewässern
 • ἀμφι-δῑνέω, rundherum drehen, legen
 • ἀμφι-δοκεύω, ringsum auflauern
 • ἀμφί-δομος, umbaut
 • ἀμφι-δονέω, umdrehen, schwindelig machen
 • ἀμφι δοξέω, unschlüssig, zweifelhaft sein
 • ἀμφί-δοξος, unentschieden, zweifelhaft; streitig sein
 • ἀμφί-δορος, abgehäutet
 • ἀμφί-δουλος, dessen beide Eltern Sklaven sind
 • ἀμφί-δοχμοι, so groß als die Hand fassen kann
 • ἀμφι-δρόμια, der fünfte Tag nach der Geburt des Kindes, an dem es um den Herd getragen wird u. seinen Namen erhält
 • ἀμφί-δρομος, 1) zu umlaufen. 2) herumlaufend, umschließend; die sich im Kreise drehenden strudelnden Wellen
 • ἀμφί-δρυπτος, ἀμφι-δρυφής, ἀμφί-δρυφος, rings, ganz zerfleischt, zersetzt
 • ἀμφί-δυμος, von beiden Seiten zugänglich; Strauß; zweifach, zwei
 • ἀμφι-δύω, anziehen
 • ἀμφί-εκτον, ein Kleid; ein Maß
 • ἀμφι-έλικτος, ἀμφι-έλιξ, im Kreise herumgedreht, sich herumdrehend
 • ἀμφι-έλισσος, 1) auf beiden Seiten fortbewegt, gerudert. 2) hin- u. hergetrieben, nachdenkender Geist; schwankend
 • ἀμφι-ελίσσω, umwinden, umwickeln
 • ἀμφι-έννυμι, anziehen, Kleider u. dgl; absolut angekleidet, beschuht
 • ἀμφι-έπω, geschäftig etwas umgeben
 • ἀμφί-εργος, doppelt bearbeitet
 • ἀμφί-εσις, ἀμφί-εσμα, ἀμφι-εσμός, Kleidung
 • ἀμφι-εστρίς, Mäntelchen
 • ἀμφι-ετεί, jährlich
 • ἀμφι-ετέω, jährlich opfern
 • ἀμφι-ετηρίς, jährlich gefeiertes Fest
 • ἀμφι-έτηρος, ἀμφι-ετής, alljährlich
 • ἀμφι-ετίζομαι, , auch ἀμφιετέομαι, jährlich wiederkehren, bes. von Festen
 • ἀμφ-ιζάνω, um, auf etwas sitzen
 • ἀμφί-ζευκτος, von beiden Seiten verbunden
 • ἀμφι-ζέω, ringsum sprudeln
 • ἀμφί-ζωστος, umgürtet
 • ἀμφι-θάλαμος, mit Zimmern auf beiden Seiten
 • ἀμφι-θάλασσος, rings vom Meere umgeben; von Korinth; am Meere
 • ὰμφι-θαλἡς, 1) auf beiden Seiten blühend, von Kindern, deren beide Eltern noch leben. 2) rings umblüht, im Überfluß lebend, von Göttern; auf beiden Seiten Blumen hervorbringend
 • ἀμφι-θάλλω, rings umblühen
 • ἀμφι-θάλπω, ringsum erwärmen
 • ἀμφι-θέατρον, Amphitheater, eine Schaubühne, wo man auf allen Seiten auf konzentrisch hintereinander aufsteigenden Plätzen zuschauen kann; auch Volksversammlungsplätze
 • ἀμφι-θέατρος, eine amphitheatralische Rennbahn
 • ἀμφί-θετος, eine Schale, die auf beide Seiten gesetzt werden kann
 • ἀμφι-θέω, im Kreise umlaufen
 • ἀμφι-θηγής, zweischneidig
 • ἀμφί-θηκτος, dass., eigtl. auf beiden Seiten geschärft
 • ἀμφί-θλασις, das feste Anschließen ringsum
 • ἀμφι-θλάω, rings zerquetschen
 • ἀμφί-θρεπτον, ringsum geronnen
 • ἀμφί-θρυπτος, rings zermalmend
 • ἀμφι-θρώσκω, umspringen
 • ἀμφί-θυρος, von beiden Seiten eine Tür, einen Eingang habend
 • ἀμφι-καίνυμαι, er war durch die Rüstung ausgezeichnet
 • ἀμφι-καλύπτω, 1) rings verhüllen, verdecken. 2) j-m etwas umhüllen, ihn womit bedecken; etwas womit bedecken
 • ἀμφι-κάρηνος, ἀμφι-καρής, zweiköpfig
 • ἀμφί-καρπος, auf beiden Seiten Früchte habend
 • ἀμφί-καυτις, halbreife geröstete Gerste, die zu Graupen vermahlen wird, hordeum montanum
 • ἀμφι-κεάζω, rings spalten, behauen
 • ἀμφί-κειμαι, herumliegen; umarmen
 • ἀμφι-κείρω, ringsum abscheeren
 • ἀμφι-κέλευθος, am Wege
 • ἀμφί-κερα, die um die Segelstangen gewickelten Segel
 • ἀμφί-κερως, doppelgehörnt
 • ἀμφι-κεύθω, , ringsum verbergen
 • ἀμφι-κέφαλος, zweiköpfig, ein Lager, das auf beiden Enden Kopfkissen hat
 • ἀμφι-κινύρομαι, ringsum sehr klagen, winseln
 • ἀμφι-κίων, rings mit Säulen umgeben
 • ἀμφί-κλαστος, rings zerbrochen
 • ἀμφί-κλαυτος, umweint
 • ἀμφι-κλάω, rings zerbrechen
 • ἀμφι-κλύζω, umspülen
 • ἀμφί-κλυστος, rings umspült, umflutet
 • ἀμφ-ικνέομαι, umtönte, erreichte mich
 • ἀμφι-κνέφαλος, mit Polstern auf beiden Seiten
 • ἀμφι-κνεφής, ringsum sehr finster
 • ἀμφί-κοιλος, rings ausgehöhlt, eine Trage
 • ἀμφί-κοιτος, das Lager umgebend
 • ἀμφί-κολλος, rings geleimt
 • ἀμφι-κομέω, ringsum, gut pflegen
 • ἀμφί-κομος, ringsum, dicht belaubt; dicht behaart
 • ἀμφι-κοναβέω, es hallte von allen Wänden wider
 • ἀμφί-κοπος, von beiden Seiten schneidend
 • ἀμφί-κορος, der mittelste unter drei Brüdern
 • ἀμφί-κουρος, ringsum geschoren
 • ἀμφι-κραδαίνω, -κραδάω, ringsum schwingen
 • ἀμφί-κρᾱνος, zweiköpfig
 • ἀμφι-κρέμαμαι, rings umschweben
 • ἀμφι-κρεμής, rings herabhangend
 • ἀμφί-κρημνος, rings mit schroffen Abhängen umgeben; dah. gefährlich
 • ἀμφί-κρηνος, den Kopf umgebend
 • ἀμφι-κτίονες, Umwohner, Grenznachbarn
 • ἀμφι-κτύονες, die Amphiktyonen
 • ἀμφι-κῡκάω, umrühren
 • ἀμφι-κυκλόω, umgeben
 • ἀμφι-κυλίω, herumwälzen
 • ἀμφι-κύπελλον, ein Doppelbecher, der auf beiden Seiten einen Becher bildet, so daß der Fuß wieder ein Becher ist
 • ἀμφί-κυρτος, von beiden Seiten gekrümmt. Wenn der Mond noch nicht halbvoll ist
 • ἀμφί-λαλος, überall herum schwatzend
 • ἀμφι-λάφεια, Umfang, Größe, Reichtum
 • ἀμφι-λαφής, umfassend, ausgedehnt; von Bäumen, deren Zweige sich weit nach allen Seiten ausdehnen. Von weit sich erstreckenden Ländereien; Adv. reich belaubt
 • ἀμφι-λαχαίνω, umgraben, umhacken
 • ἀμφι-λέγω, 1) nach beiden Seiten hin reden, streiten. 2) zweifeln
 • ἀμφι-λείπω, von allen Seiten verlassen
 • ἀμφί-λεκτος, 1) streitend. 2) bestritten, streitig
 • ἀμφι-λογέομαι, streiten
 • ἀμφι-λογία, Wortstreit
 • ἀμφί-λογος, 1) νείκη. 2) gew. bestritten, streitig; Streitigkeiten
 • ἀμφί-λοξος, (von allen Seiten schief); sehr dunkle Orakel geben
 • ἀμφί-λοφον, das Hals umgebende Joch
 • ἀμφι-λύκη, Morgendämmerung, der grauende Morgen
 • ἀμφί-μακρος, auf beiden Seiten lang, der Versfuß ∪ -
 • ἀμφί-μαλλος, auf beiden Seiten zottig, wollig
 • ἀμφι-μάομαι, berührt, d. i. reibet ringsum die Tische mit Schwämmen ab
 • ἀμφι-μάρπτω, ringsum erfassen
 • ἀμφι-μάσχαλος, beide Achseln umgebend, mit zwei Ärmeln
 • ἀμφι-μάχητος, umstritten, des Wettstreits wert
 • ἀμφι-μάχομαι, umkämpfen, um etwas kämpfen
 • ἀμφι-μέλαινα, eigentl. ringsum schwarz; wahrscheinl. dicht behaart
 • ἀμφι-μέλω, dir liegt sehr am Herzen
 • ἀμφι-μερίζω, nach allen Seiten hin teilen
 • ἀμφι-μήτριος, 1) = μήτωρ. 2) um die Gebärmutter. 3) Schiffsboden, od. die Balken neben dem Kiel des Schiffes

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert