• ἀμφι-μιγής, ές, von allen Seiten durch einander gemengt
 • ἀμφι-μίγνυμι, durch einander mengen
 • ἀμφί-μιτος, mit doppeltem Aufzug gewebt
 • ἀμφι-μῡκάομαι, rings erdröhnt der Erdboden
 • ἀμφι-νάω, rings umfließen
 • ἀμφι-νεικής, ἀμφι-νείκητος, umstritten, des Streites wert
 • ἀμφι-νέμομαι, rings umweiden, umwohnen, umgeben
 • ἀμφι-νοέω, von zwei Seiten überlegen, zweifelhaft sein
 • ἀμφί-νοος, von zwei Seiten überlegend, bedachtsam
 • ἀμφι-νωμάω, ringsumher bewegen
 • ἀμφι-ξέω, ringsum abschaben, glätten
 • ἀμφί-ξοος, ringsum glättend
 • ἀμφίον, Umwurf
 • ἀμφι-ορκία, der gegenseitige Schwur, den die Parteien vor Gericht zu leisten haben
 • ἀμφι-παγής, rings befestigt, haftend
 • ἀμφι-παλίν-νοστος, wieder zurückkehrend
 • ἀμφί-παλτος, ringsum geschwungen
 • ἀμφι-παλύνω, rings bestreuen
 • ἀμφι-πατάσσω, von allen Seiten schlagen
 • ἀμφι-πάτορες, Stiefgeschwister, die eine Mutter und verschiedene Väter haben
 • ἀμφι-πεδάω, ringsum fesseln
 • ἀμφί-πεδος, rings mit Feld umgeben, umflurt
 • ἀμφι-πείρω, aufspießen
 • ἀμφι-πέλομαι, umgeben
 • ἀμφι-πένομαι, um etwas beschäftigt sein; im schlimmen Sinne, über einen herfallen
 • ἀμφι-περι-ίσταμαι, sich rings umherstellen
 • ἀμφι-περι-κῑνέω, ringsherum bewegen
 • ἀμφι-περι-κλάω, rings umher zerbrechen
 • ἀμφι-περι-κτίονες, die ringsumher Wohnenden
 • ἀμφι-περι-πλάσσω, die sich ringsum gebildet hat
 • ἀμφι-περι-πλέγδην, rings umschlungen
 • ἀμφι-περι-πτώσσω, ringsum fürchten
 • ἀμφι-περι-σκαίρω, ringsum hüpfen
 • ἀμφι-περι-στείνομαι, ringsum zusammengedrängt, voll sein
 • ἀμφι-περι-στέφω, rings umgeben
 • ἀμφι-περι-στρωφἀω, herumwenden, lenken
 • ἀμφι-περι-τρομἐω, ringsum zittern
 • ἀμφι-περι-τρύζω, ringsum zwitschern
 • ἀμφι-περι-φθινύθω, ringsum, ganz und gar zu Grunde gehen
 • ἀμφι-περι-φρίσσω, ringsherum starren
 • ἀμφι-πετάννυμι, ringsum ausbreiten
 • ἀμφι-πέτηλος, rings umlaubt
 • ἀμφι-πἐτομαι, umfliegen
 • ἀμφι-πήγνυμι, ringsum befestigen
 • ἀμφι-πιάζω, zusammendrücken
 • ἀμφι-πίπτω, ἀμφι-πίτνω, um j-n herfallen, ihn umarmen
 • ἀμφι-πλεκής, umschlingend
 • ἀμφί-πλεκτοι, eine Art Ringkampf, wobei sich die Ringer gegenseitig umfaßten
 • ἀμφι-πλἐκω, umflechten, umwinden
 • ἀμφί-πλευρος, zweiflügelige Tür
 • ἀμφί-πληκτος, 1) rings geschlagen. 2) von zwei Seiten vom Meer umspült
 • ἀμφι-πλήξ, mit beiden Seiten schlagend, zweischneidig; übertr. ἀρά, der doppelt treffende, vernichtende
 • ἀμφι-πλίξ, umschreitend, mit ausgespreizten Schenkeln
 • ἀμφι-πλίσσω, (umfalten) die Beine ausspreizen
 • ἀμφί-πλοος, zu umschiffen
 • ἀμφι-πλύνω, rings abwaschen
 • ἀμφι-πολεύω, um etwas beschäftigt sein, besorgen, warten
 • ἀμφι-πολέω, sich bewegen od. aufhalten um etwas, umgeben; Pass. wurde umwandelt
 • ἀμφι-πολία, Priesteramt
 • ἀμφί-πολος, um etwas herum sich bewegend, beschäftigt
 • ἀμφι-πονἐομαι, um etwas beschäftigt sein, besorgen
 • ἀμφι-ποτάομαι, umflattern
 • ἄμφ-ιπποι, Reiter, die während des Reitens von einem Pferd auf das andere springen
 • ἀμφ-ιππο-τοξόται, leichte Reiterei, die ἄμφιπποι u. Bogenschützen zugleich waren
 • ἀμφι-προ-νεύω, sich von allen Seiten vorwärtsbeugen
 • ἀμφι-πρός-ωπος, vorn u. hinten ein Angesicht habend
 • ἀμφί-πρυμνος, ein Schiff, das an beiden Seiten Hinterteile, d. i. Steuer hat
 • ἀμφ-ίπταμαι, herumfliegen
 • ἀμφι-πτολεμο-πηδησί-στρατος, komisches Wort des Eupolis
 • ἀμφί-πτολις, die Stadt umgebende Not
 • ἀμφι-πτύσσω, umfalten
 • ἀμφι-πτυχή, Umarmung
 • ἀμφί-πυλον, ein Gemach mit zwei Türen
 • ἀμφί-πυρος, rings von Feuer umgeben, umflammt
 • ἀμφιῤ-ῥήγνυμι, ringsherum zerreißen
 • ἀμφίῤ-ῥοπος, sich auf beide Seiten neigend, unentschieden
 • ἀμφίῤ-ῥυτος, umflossen
 • ἀμφιῤ-ῥώξ, rings gespalten, rissig; an beiden Seiten mit Falltüren
 • ἀμφίς, A) Adverbium 1) umher, herum. 2) von, auf beiden Seiten. 3) Dinge, die auf beiden Seiten eines Gegenstandes sind, werden durch diesen getrennt; daher hat ἀμφίς auch den Begriff der Trennung. B) Praeposition, meist seinem Casus nachgesetzt 1) mit dem gen. ringsum, zu beiden Seiten, weitab; entfernt; seitabwärts. 2) mit dem dat. um die Achse. 3) mit dem accus
 • ἀμφι-σαλεύομαι, sich ringsum bewegen
 • ἀμφίς-βαινα, eine Art Schlangen, die vor- und rückwärts gehen kann
 • ἀμφις-βασίη, Streit
 • ἀμφις-βητέω, in den Meinungen auseinander gehen; 1) im Widerspruch mit j-m, dagegen behaupten; dah. geradezu bezweifeln. 2) streiten, rechten. Der Gegenstand des Streites wird mit dem gen. ausgedrückt. 3) Anspruch auf etwas machen. Auch im pass. nicht selten; streitige Sachen, Punkte; von einem bezweifelt werden
 • ἀμφις-βήτημα, Streit, Streitfrage
 • ἀμφις-βητήσιμος, streitig, zweifelhaft
 • ἀμφις-βήτησις, Streit, Zweifel
 • ἀμφις-βητητικός, streitsüchtig
 • ἀμφις-βήτητος, bestritten
 • ἀμφί-σκιοι, die nach zwei Seiten Schatten werfen, Bewohner der heißen Zone
 • ἀμφι-στατήρ, der Untersucher
 • ἀμφι-στέλλω, umkleiden
 • ἀμφι-στένω, umseufzen
 • ἀμφί-στερνος, mit doppelter Brust
 • ἀμφι-στεφανόω, rings umgeben
 • ἀμφ-ίστημι, umherstellen; entw. πυρί dat. instr. = mit Feuer zu umstellen, oder obiect. = um's Feuer zu stellen, weil das Feuer zwischen den Füßen des Dreifußes brennt; med. u. intrans. tempp. des act. = umherstehen; untersuchen
 • ἀμφί-στομος 1) mit doppelter Mündung. 2) zweischneidig
 • ἀμφι-στρατάομαι, umlagern
 • ἀμφι-στραφής, umgänglich
 • ἀμφι-στρεφής, umwunden, in einander verwickelt
 • ἀμφι-στρόγγυλος, ringsum rund
 • ἀμφί-στροφος, von beiden Seiten gewendet, gerudert
 • ἀμφι-σφάλλομαι, umschlagen
 • ἀμφί-σφαλσις, das Umschlagen
 • ἀμφί-σφυρον, eine Art Schuhe, bis um die Knöchel
 • ἀμφίς-ωπος, von allen Seiten offen
 • ἀμφι-ταλαντεύω, von allen Seiten erwägen
 • ἀμφι-τάμνω, abschneiden, d. i. rauben
 • ἀμφι-τάπης, ἀμφίταπις,
 • eine auf beiden Seiten wollige Decke
 • ἀμφι-ταράσσω, ringsum beunruhigen
 • ἀμφι-ταρβής, von allen Seiten in Angst gesetzt
 • ἀμφι-τείνω, ringsum ausspannen, die Hände um den Nacken schlingen
 • ἀμφι-τείρω, sehr quälen
 • ἀμφι-τειχής, die Mauer umzingelnd
 • ἀμφι-τέμνω, ringsum abschneiden
 • ἀμφι-τέρμως, umgrenzt, bestimmt
 • ἀμφι-τεύχω, darum war angebracht, verfertigt
 • ἀμφι-τίθημι, umlegen, von Kleidern u. dgl.; aufsetzen, umhüllen, anlegen; sich aufsetzen
 • ἀμφι-τινάσσω, ringsum erschüttern, die Tür vor dem Gesicht zuwerfen
 • ἀμφι-τιττυβίζω, umzwitschern
 • ἀμφί-τομος, zweischneidig
 • ἀμφί-τορνος, ringsum abgerundet
 • ἀμφι-τόρνωτος, rund gedreht
 • ἀμφι-τράχηλος, um den Nacken gehend
 • ἀμφι-τρέμω, ringsum zittern; es kommt hier nur auf das Zittern an, nicht auf das Umzittern
 • ἀμφι-τρέχω, umlaufen, umgeben
 • ἀμφι-τρής, nach beiden Seiten durchbohrt, mit zwei Eingängen versehen
 • ἀμφί-τρητος, durchlöchert
 • ἀμφι-τρίβης, rings abgerieben, dah. durchtrieben, verschmitzt
 • ἀμφι-τρομέω, für j-n zittern, besorgt sein
 • ἀμφι-τρῡχής, zerrissen
 • ἀμφι-τρύω, die rings geschlagenen
 • ἀμφί-τυπος, von beiden Seiten treffend, zweischneidig
 • ἀμφι-φαείνω, umleuchten
 • ἀμφι-φαής, (auf beiden Seiten leuchtend) morgens und abends sichtbar
 • ἀμφί-φαλος, ein Helm, der ringsum mit Buckeln (metallenen Knöpfen, die zur Zierde u. zum Schutz dienen) versehen ist, od. ein Helm, dessen Bügel vom Busch aus nach der Stirn u. nach dem Hinterkopfe geht
 • ἀμφι-φανής, ringsum sichtbar, bekannt
 • ἀμφι-φάω, ringsum leuchten
 • ἀμφι-φέρω, herumtragen, sich herum bewegen
 • ἀμφι-φλάω, ringsum quetschen
 • ἀμφί-φλοξ, von zweideutigem Schimmer
 • ἀμφι-φοβέομαι, umflüchten; sich fürchten vor
 • ἀμφι-φορεύς, ein größeres, auf zwei Seiten getragenes, also zweihenkeliges Gefäß
 • ἀμφι-φράζομαι, nach allen Seiten hin, wohl erwägen
 • ἀμφι-φῶν, (ringsum leuchtend) ein Opferkuchen, welcher der Munychischen Artemis unter Fackelschein od. mit angezündeten Lichtern dargebracht wurde
 • ἀμφι-φῶς, von zwei Seiten od. ringsum leuchtend
 • ἀμφι-χαίνω, umgähnen; vom drohenden Feinde
 • ἀμφί-χαιτος, rings umlaubt
 • ἀμφι-χανής, rings umgähnend
 • ἀμφι-χαράσσω, ringsum eingraben
 • ἀμφι-χάσκω, umgähnen
 • ἀμφι-χέω, herumgießen
 • ἀμφι-χορεύω, umtanzen
 • ἀμφι-χρίω, ringsum salben
 • ἀμφί-χροος, auf beiden Seiten gefärbt
 • ἀμφί-χρῡσος, rings vergoldet
 • ἀμφί-χυτον, ringsum aufgeworfene Mauer, Erdwall
 • ἀμφί-χωλος, auf beiden Seiten lahm
 • ἀμφ-οδ-άρχης, Vorsteher eines ὰμφοδος
 • ἀμφ-οδικά, herumführende Pfade
 • ἀμφ-όδιον, eine kleine Gasse
 • ἄμφ-οδος, ein herumführender Weg, bes. ein um eine Abteilung Häuser herumführender, eine Straße, auch ein Stadtviertel
 • ἀμ-φορεᾱ-φορέω, Wasserkrüge tragen
 • ἀμ-φορεᾱ-φόρος, Wasserkrüge tragend
 • ὰμ-φορεύς, 1) Gefäß mit zwei Henkeln, bes. zu Wein; zum Einpökeln des Fleisches; Totenurne. 2) ein bestimmtes Maß für Flüssigkeiten
 • ἀμ-φορικός, urnenartig
 • ἀμφοτεράκις, auf beiderlei Weise
 • ὰμφοτερό-βλεπτος, nach beiden Seiten hinsehend, unschlüssig
 • ἀμφοτερό-γλωσσος, zweierlei Rede führend, zweizüngig
 • ἀμφοτερό-πλους, von beiden Seiten zu umschiffen, oder zu beiden Seiten schiffbar
 • ἀμφότερος, beide (mit beiden Händen, auf beiden Seiten, in utramque partem)
 • ἀμφοτέρωθεν, von beiden Seiten her
 • ἀμφοτέρωθι, auf beiden Seiten
 • ἀμφοτέρως, auf beiderlei Art
 • ἀμφοτέρωσε, nach beiden Seiten hin
 • ἀμφ-ουδίς, nachdem er ihn vom Boden in die Höhe gehoben; mit aller Kraft gegen den Boden
 • ἀμφ-υλάω, umbellen, anbellen
 • ἄμφω, meistens von zwei Individuen, von zwei Völkern
 • ἀμφ-ώβολος, eine Art Wurfspieß mit doppelter Spitze
 • ἀμφ-ώδων, oben und unten Zähne habend.- Bei Lyc. der Esel
 • ἀμφ-ώης, zweiohrig, mit zwei Henkeln
 • ἀμφ-ωλένιον, Armband
 • ἄμφ-ωμος, um die Schultern, Umwurf
 • ἀμφ-ωτίς, eine wollene od. lederne Ohrbedeckung deren sich die Faustkämpfer bedienten; auch ein zweihenkliges Gefäß, Becher aus Holz, der Bauern, zum Melken
 • ἄμφ-ωτος, zweiohrig, zweihenklig
 • ἀ-μώμητος, untadelhaft, tadellos
 • ἀμωμίς, eine dem Amomum ähnliche Pflanze
 • ἄμωμον, Amomum, eine indische Gewürzpflanze, cissus vitiginea, Linn
 • ἄ-μωμος, untadelig, tadellos
 • ἀμῶς, auf irgend eine Weise
 • ἄμωτον, Kastanienbaum
 • ἀν-, Praefixum, latein. in-, deutsch un-, hebt den Begriff des Wortes, vor welches es gesetzt wird, auf, od. schwächt ihn so, daß ein Tadel darin liegt. Vollständig vor Wörtern, die mit einem Vokal anfangen, wie ἀν-αίτιος. Vor Konsonanten fällt ν fort, z. B. ἀ-ϑάνατος
 • ἄν, eine Partikel, welche im Deutschen durch kein einzelnes Wort übersetzt werden kann. Sie dient dazu, die Bedeutung der Modi und Tempora zu verändern. Die Grundbedeutung scheint die des Verstärkens, des Versicherns zu sein.
 • ἀνά, vor einem Lippenlaut ἄμ; 1) als Adverb. auf, darauf. 2) als Praeposit. auf, an, Verbreitung im Raume, bes. auf der Oberfläche, u. in der Zeit; c. gen. auf das Schiff steigen; c. dat. an, auf, mit dem Begriff der Ruhe. 3) c. acc. im Allgemeinen von einer Bewegung von unten nach oben, hinauf; von einer Bewegung durch den Raum, weil das Entferntere höher zu liegenscheint; zur Angabe einer Zeitdauer, hindurch, durch. 4) bei Zahlenangaben, distributiv, je; ungefähr. 5) mit Substantiven umschreibend, und mit diesen zu einem adverbialischen Ausdrucke verschmelzend, mit; abwechselnd, wechselsweise; Zusammensetzung: a) in die Höhe, hinauf; b) wieder, zurück
 • ἄνα, 1) imperat.gew. ἀλλ' ἄνα, steh auf! ἄνεχε, in die Höhe das Haupt! 2) vocat. Ζεῦ ἄνα, nur im Anruf an Götter
 • ἀνα-βάδην, in die Höhe steigend, in der Höhe sich befindend
 • ἀνα-βάδισις, das Hinaufsteigen
 • ἀνα-βαδόν, aufsteigend
 • ἀνα-βαθμικός, stufenweis aufsteigend
 • ἀνα-βαθμίς, ἀνα-βαθμός die Stufe
 • ἀνα-βάθρα, Leiter zum Hinaufsteigen, bes. auf's Schiff
 • ἀνά-βαθρον, Stufe, auch erhöhter Sitz, Katheder
 • ἀνα-βαίνω, I. Trans., hinaufgehen lassen, bes. ein Schiff besteigen lassen, einschiffen; II. Gew. intrans. mit aor. 1) hinaufgehen, hinaufsteigen. Am häufigsten a) auf's Pferd steigen; b) ἐπὶ τὴν τριήρη, das Schiff besteigen; daher allein sich einschiffen; c) von Rednern die Rednerbühne besteigen u. reden. 2) Bei Landreisen hinaufgehen, von der Meeresküste aufwärts in's Innere des Landes. 3) anwachsen, zunehmen, von Krankheiten zunehmen; von Gebäuden emporsteigen; 4) übergehen; 5) sich ereignen; 6) Von Pferden und Eseln bespringen
 • ἀνα-βακχεύω, 1) in bacchische Begeisterung versetzen, aufregen. 2) in bacchischen Jubel ausbrechen, aufjauchzen
 • ἀνα-βάλλω auf-, hinaufwerfen, a) im eigtl. Sinne zB. einen Graben aufwerfen; einen auf's Pferd heben; b) aufschieben (eigtl. für sich auf spätere Zeit werfen); dah. hinhalten; zu singen anheben, ein langsamer Gesang, Andante; c) den Kampf mit j-m aufnehmen; d) auch abs., ein Gewand umwerfen; bes. eine eigene Art von Umwurf, wo das Kleid einen großen Busen bildet, wie es für seine und anständige Männer sich ziemte
 • ἀνα-βαπτίζω, wiederholt untertauchen
 • ἀνα-βάσιμος, ersteigbar
 • ἀνά-βασις, das Hinaufsteigen; das Besteigen des Pferdes; das Hinausziehen vom Meere in's Innere des Landes, bes. Zug nach Hochasien, Titel der Schrift des Xenophon; der Ort zum Hinaufsteigen, Aufgang; das Anschwellen eines Flusses; Zunehmen der Krankheit
 • ἀνα-βαστάζω, aufheben und tragen
 • ἀνα-βατήριον, Opfer für glückliche Seefahrt
 • ἀνα-βάτης 1) der auf etwas gestiegen ist; bes. Rossebesteiger, Reiter. 2) der Beschäler
 • ἀνα-βατικός, ein geschickter Reiter
 • ἀνα-βατός, ersteigbar
 • ἀνα-βεβλημένως, aufgeschoben, langsam
 • ἀνα-βέβρυχεν, das Wasser sprudelt hervor
 • ἀναβήσσω, aufhusten, durch Husten auswerfen
 • ἀνα-βιβάζω, 1) hinausgehen-, aufsteigen lassen, auf's Pferd helfen; aber ἀναβ. τριήρεις, die Schiffe auf's Land ziehen; übh. erhöhen, steigern. 2) auftreten lassen vor Gericht
 • ἀνα-βιβασμός, das Zurückziehen des Accents
 • ἀνα-βιβρώσκω, auf-, anfressen
 • ἀνα-βιόω, 1) wieder aufleben. 2) wieder beleben
 • ἀνα-βίωσις, das Wiederaufleben
 • ἀνα-βιώσκω, wieder beleben; dah. pass. wieder aufleben
 • ἀνα-βλαστάνω, hervorsprossen. Übertr., wieder entstehen
 • ἀνα-βλάστημα, das Ausgesproßte
 • ἀνα-βλάστησις, das Hervorkeimen
 • ἀνά-βλεμμα, das Aufblicken, das Zurückblicken der Hunde auf ihre Herren
 • ἀνα-βλέπω, 1) hinaussehen; anblicken, hinsehen. 2) sein Gesicht wieder erhalten; die Augen wieder aufmachen
 • ἀνά-βλεψις, das Ansehen, Wiedersehen
 • ἀνα-βλήδην, sich abwechselnd, einer den andern besteigen
 • ἀνα-βληδόν, umgeworfen, von Kleidern
 • ἀνά-βλησις, Aufschub
 • ἀνα-βλητικῶς, zögernd
 • ἀνα-βλύζω, 1) hervorsprudeln. 2) trans., hervorsprudeln lassen
 • ἀνά-βλυσις, das Aufsprudeln, Sprudel, Quell
 • ἀνα-βλυστάνω, ἀνα-βλύω hervorsprudeln
 • ἀνα-βοάω, 1) aufschreien; bes. vom Kriegsgeschrei; ein Klaggeschrei erheben; auch einander zurufen. 2) Mit folgd. acc., laut werde ich anrufen; mit folgdm acc. c. inf., laut fordern od. befehlen; bejammern
 • ἀνα-βόησις, das Aufschreien
 • ἀνα-βοθρεύω, auf-, ausgraben
 • ἀνα-βόλαιον, Umwurf, Mantel
 • ἀνα-βολεύς, 1) der Reitknecht, der auf's Pferd hilft; bei den Persern ein Vornehmer. 2) bei den Chirurgen ein Instrument, etwas herauszuziehen. 3) der Hebel
 • ἀνα-βολή, 1) der Erdaufwurf. 2) der Hinausgang. 3) Am häufigsten: Aufschub; 4) Umwurf, Kleid; 5) Anfang des Gesanges, bes. Präludium der Dithyrambendichter; 6) in der Gerichtssprache, Appellation
 • ἀνα-βολικός, mit Aufschub
 • ἀνα-βορβορύζω laut aufmurren
 • ἀνα-βουλεύομαι, einen andern Entschluß fassen
 • ἀνα-βράζω, aufsieden lassen
 • ἀνά-βρασις, ἀνα-βρασμός das Aufsprudeln
 • ἀνα-βράττω Fleisch kochen
 • ἀνα-βράχω, aufkrachen; vom Rasseln der Waffen; von der aufkrachenden Tür; vom hervorsprudelnden Wasser
 • ἀνα-βρέχω, wieder benetzen
 • ἀνα-βρομέω, auftosen; von der Brühe, aufsieden
 • ἀνα-βροντάω, auf-, losdonnern
 • ἀνα-βροχίζω, mit einer Schlinge herausziehen
 • ἀνα-βρόχω, hinunterschlingen, zurückschlingen
 • ἀνα-βρυάζω, aufschreien
 • ἀνα-βρῡχάομαι, Klaggeschrei erheben
 • ἀνα-βρύω, hervorsprudeln
 • ἀνάβρωσις, das Annagen
 • ἀνα-βρωτικός, annagend, anfressend
 • ἀναγαλλίς, eine Pflanze, Gauchheil
 • ἀνα-γαργαλίζω, -γαργαρίζω,
 • aufgurgeln
 • ἀνα-γαργάρισμα, Mittel zum Gurgeln
 • ἀνα-γαργαρισμός, das Gurgeln
 • ἀνα-γαργάριστον, Gurgelwasser
 • ἀν-αγγελία, Bekanntmachung
 • ἀν-αγγέλλω, berichten, melden; bes. von Gesandten, die zurückkehren und Bericht erstatten. Pass. öffentlich bekannt werden
 • ἀν-άγγελος, ohne Botschaft, woraus keiner heimkehrt, um Nachricht davon zu geben
 • ἀν-αγείρω, versammeln
 • ἀνα-γελάω, auflachen
 • ἀνα-γεννἁω, wieder erzeugen, pass., wieder geboren werden
 • ἀνα-γέννησις, die Wiedergeburt
 • ἀνα-γεύω, kosten lassen
 • ἀνα-γηρύομαι, aufschreien
 • ἀνα-γιγνώσκω, ἀναγινώσκω,
 • 1) genau, mit Sicherheit erkennen. 2) wieder erkennen, anerkennen. 3) überreden; 4) lesen, vorlesen
 • ἀναγκάζω, nötigen, zwingen. Dieser Zwang kann auch ein gesetzlicher sein, oder durch Vernunftgründe nötigen, überzeugen, beweisen. Bei Dichtern auch ängstigen, peinigen
 • ἀναγκαῖος, 1) zwingend, nötigend; ein Machtspruch, dem man gehorchen muß; δούλιον, der Zwingtag, der Freie zu Knechten macht. 2) gezwungen. 3) physische Verbindlichkeit in sich schließend, notwendig, τὰ ἀναγκαῖα, Naturbedürfnisse, wie Schlaf, Nahrung, Ausleerungen; das nach einer Schicksalsnotwendigkeit gewiß Geschehende. Dah. unentbehrlich; 4) blutsverwandt, wie necessarius. Adv. notwendiger Weise
 • ἀναγκαιότης, Blutsverwandtschaft
 • ἀνάγκασμα, Zwangsmittel, Zwang
 • ἀναγκαστήριος, zwingend, Zwangsmittel
 • ἀναγκαστικός, zwingend
 • ἀνάγκη 1) Zwang, Beschränkung des Willens, a) durch äußere Gewalt, wie durch Schicksalsbestimmung; oft auch Leiden, Mühsal, Not; b) Zwangsmittel, Gefängnis, Ketten u. Banden; c) physische Notwendigkeit, Naturgesetz, Verhängnis; d) moralische Notwendigkeit, zwingende Beweise. 2) Blutsverwandtschaft
 • ἀναγκό-δακρυς, der sich zu Tränen zwingt, nicht aus wahrer Trauer weint
 • ἀναγκο-σῑτέω, gewaltsam füttern, mästen, wie
 • ἀναγκό-σῑτος, gezwungen, nach strengen diätetischen Vorschriften essend
 • ἀναγκο-τροφέω, aus Zwang essen, nach streng diätetischen Vorschriften essen
 • ἀναγκο-φαγέω, von den Athleten
 • ἀναγκο-φαγία, Zwangessen, streng vorgeschriebene Diät der Athleten, die viele u. kräftige Speisen essen mußten
 • ἀναγκο-φορέω, aus Zwang, als Unvermeidliches ertragen
 • ἀν-άγκυλος, ohne Wurfriemen
 • ἀνα-γλυκαίνω, versüßen
 • ἀνα-γλυφή, halberhabenes Schnitzwerk, Relief
 • ἀνά-γλυφος, halb erhaben gearbeitet, geschnitzt
 • ἀνα-γλύφω, ausmeißeln, in halberhabener Arbeit schnitzen, Reliefs machen
 • ἀνα-γνάμπτω, zurücken, umbiegen, eine Fessel, die einem angelegt ist, wieder abnehmen; pass., sich zurückbiegen
 • ἀνα-γνάπτω, wieder aufkratzen, walken, u. übertr. aufputzen
 • ἀν-αγνεία, Verunreinigung durch Frevel
 • ἀν-άγνιστος, nicht gesühnt
 • ἄν-αγνος, unrein, unkeusch, schuldbefleckt
 • ἀνα-γνωρίζω, wiedererkennen
 • ἀνα-γνώρισις, das Wiedererkennen
 • ἀνα-γνώρισμα, Wiedererkennungszeichen
 • ἀνα-γνωρισμός, das Wiedererkennen

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert