• προ-εις-πίπτω, vorher einfallen
 • προ-εις-πνέω, vorher hineinhauchen, wehen
 • προ-εις-πορεύω, vorher hineinführen; vorher hineingehen
 • προ-εις-φέρω, vorher hineintragen, zuerst abtragen, z. B. seine Abgaben, bes. die Kriegssteuer, εἰςφορά, vorschießen
 • προ-εις-φορά, ἡ, vorausbezahlte Kriegssteuer od. Vorschuß der Kriegssteuer
 • προ-εκ-βάλλω, vorher herauswerfen
 • προ-έκ-βασις, ἡ, der Ausgang
 • προ-εκ-βιβάζω, vorher herausgehen lassen
 • προ-εκ-δαπανάω, vorher ausgeben, erschöpfen
 • προ-εκ-δειματόω, vorher in Furcht setzen
 • προ-εκ-δέχομαι, vorher auffangen
 • προ-εκ-διδάσκω, vorher gründlich lehren
 • προ-εκ-δίδωμι, vorher ausgeben
 • προ-έκ-δοσις, ἡ, vorhergegangene Ausgabe
 • προ-εκ-δρομή, ἡ, das Voranherauslaufen. Bes. der Angriff eines dem Hauptheere voraneilenden Streifcorps
 • προ-εκ-θερίζω, vorher abmähen
 • προ-έκ-θεσις, ἡ, vorläufige Anzeige u. Auseinandersetzung
 • προ-εκ-θετικός, ή, όν, zur Einleitung od. Vorbereitung gehörig
 • προ-εκ-θέω, voran od. vorher herauslaufen
 • προ-εκ-θρώσκω, vorher od. vorausspringen
 • προ-εκ-καθαίρω, vorher ausreinigen
 • προ-εκ-καίω, vorher ganz verbrennen
 • προ-έκ-κειμαι, vorliegen; vorher auseinandergesetzt sein
 • προ-εκ-κενόω, vorher ausleeren
 • προ-εκ-κομίζω, vorher heraustragen, -schaffen
 • προ-εκ-κόπτω, vorher herausschlagen
 • προ-εκ-κρίνω, vorher aussondern, abführen
 • προ-έκ-κρισις, ἡ, die vorgängige Aussonderung
 • προ-εκ-κρούω, vorher herausstoßen
 • προ-εκ-λέγω, vorher auslesen, einkassieren
 • προ-εκ-λείπω, vorher verlassen
 • προ-εκ-λύω, vorher auflösen, schwächen
 • προ-εκ-μανθάνω, vorher auswendig lernen
 • προ-εκ-νιτρόω, vorher mit Laugensalz reinigen
 • προ-εκ-πέμπω, vorher heraus- oder fortschicken
 • προ-εκ-πηδάω, heraus- u. vorspringen
 • προ-εκ-πίνω, vorher austrinken
 • προ-εκ-πίπτω, vorher herausfallen; περαιτέρω, weit über die Grenze gehen
 • προ-εκ-πλέω, vorher zu Schiffe auslaufen
 • προ-εκ-πληρόω, vorher ausfüllen
 • προ-εκ-πλήσσω, vorher erschrecken, in Staunen setzen
 • προ-εκ-πλύνω, vorher auswaschen
 • προ-εκ-πνέω, vorher aushauchen, sterben
 • προ-εκ-πνίγω, vorher ersticken
 • προ-εκ-πονέω, vorher ausarbeiten
 • προ-έκ-πτωσις, ἡ, Übertreibung
 • προ-εκ-ρήγνῡμι, vorher ausbrechen, von Krankheiten
 • προ-εκ-ρίπτω, vorher herauswerfen
 • προ-εκ-ροφέω, vorher ausschlürfen
 • προ-εκ-τείνω, vorher ausdehnen
 • προ-εκ-τελέω, vorher gänzlich vollenden
 • προ-εκ-τήκω, vorher ausschmelzen, zerschmelzen
 • προ-εκ-τίθημι, vorher aus- od. wegsetzen; vorher kurz auseinandersetzen
 • προ-εκ-τίκτω, vorher ausgebären; auch ᾠά, vorher Eier legen
 • προ-εκ-τίλλω, vorher ausrupfen
 • προ-εκ-τρέχω, vorauslaufen
 • προ-εκ-τρύχω, vorher gänzlich aufreiben, erschöpfen
 • προ-εκ-τυπόω, vorher bilden
 • προ-εκ-τύπωμα, τό, das Vorhergebildete
 • προ-εκ-φέρω, vorher heraustragen, bes. begraben
 • προ-εκ-φεύγω, vorher daraus entfliehen
 • προ-εκ-φοβέω, vorher herausscheuchen
 • προ-εκ-φόβησις, ἡ, vorübergehendes Schrecken
 • προ-εκ-φοιτάω, vorher aus- oder herausgehen
 • προ-εκ-χέω, vorher ausgießen
 • προ-εκ-χωρέω, vorher herausgehen
 • προ-έλασις, ἡ, das Vorreiten, Vorrücken
 • προ-ελαύνω, vortreiben, bes. ἵππον, u. ohne den Zusatz, scheinbar intrans., vorreiten, vorrücken, mit dem Heere vorgehen. Auch von der Zeit, ὡς πρόσω τῆς νυκτὸς προελήλατο, als es schon weit in der Nacht vorgerückt war
 • προ-ελευθερόω, vorher befreien
 • προ-έλευσις, ἡ, das Vorgehen
 • προ-ελκόω, vorher schwären, eitern
 • προ-έλκω, vorziehen
 • προ-ελπίζω, vorher hoffen
 • προ-εμ-βαίνω, voraus, vorher hineinschreiten, zuerst hineinsteigen
 • προ-εμ-βάλλω, vorher, voraus hineinwerfen, -fügen; πληγὴν τῇ νηΐ, vorher beibringen; übertr., κατελπισμὸν τοῖς ὄχλοις, Hoffnung einflößen. Gew. intrans., so daß man ἑαυτόν ergänzen muß, προεμβαλόντων τῶν κερέων εἰς τὴν γῆν, da die Hörner vorher gegen den Erdboden stoßen; einfallen, einen Angriff machen
 • προ-εμ-βατήριος, den προεμβάτης betreffend, γέρας, die Belohnung dessen, der beim Entern zuerst das feindliche Schiff besteigt
 • προ-εμ-βάτης, ὁ, der voran od. zuerst Einsteigende, bes. in das geenterte feindliche Schiff
 • προ-εμ-βιβάζω, vorher hineinbringen
 • προ-εμ-βόλιον, τό, ein Stück am Vorderteile des Schiffes, am oberen Kiel
 • προ-έμ-βολος, ὁ, Schiffsschnabel, mit dem man in die Seiten der feindlichen Schiffe einrannte, um zu entern
 • προ-εμ-μελετάω, vorher einüben
 • προ-εμ-πίπλημι, vorher anfüllen
 • προ-εμ-πίπρημι, vorher anzünden
 • προ-εμ-πίπτω, vorher hineinfallen, hineingeraten
 • προ-εμ-πνέω, vorher od. zuerst hineinblasen
 • προ-εμπολεύς, ὁ, Vorkäufer
 • προ-εμ-φαίνω, vorher anzeigen
 • προ-εμ-φανίζομαι, pass., vorher erscheinen
 • προ-έμ-φασις, ἡ, vorgängige Anzeige
 • προ-εμ-φορέομαί τινος, vorher darauflosstürzen
 • προ-εμ-φράσσω, vorher verstopfen
 • προ-εν-άρχομαι, vorher anfangen
 • προ-εν-δείκνῡμι, vorher anzeigen, bes. vor Gericht ; sich vorher bei jem., τινί, einschmeicheln
 • προ-εν-δημέω, vorher im Lande. od. unter dem Volke sein; übertr., sich mit etwas Zukünftigem wie mit etwas Gegenwärtigem beschäftigen, so daß man im voraus darin heimisch wird
 • προ-εν-δίδωμι, vorher nachgeben
 • προ-εν-έδρα, ἡ, Hinterhalt
 • προ-εν-εδρεύω, im Hinterhalte liegen
 • προ-εν-είρω, vorher einreihen
 • προ-εν-εργέω, vorher wirken
 • προ-εν-έχομαι, vorher darin gefangen od. gefesselt gehalten werden
 • προ-εν-εχυριάζομαι, vorher durch eine Wohltat verbunden sein
 • προ-εν-θῡμέομαι, vorher bedenken od. beherzigen
 • προ-εν-ίσταμαι, vorher einwerfen
 • προ-εννέπω, vorhersagen
 • προ-εν-νοέω, vorher bedenken, beherzigen; subst. προ- εννόημα
 • προ-εν-οικέω, vorher darin wohnen, u. trans. vorher bewohnen
 • προ-εν-οίκησις, ἡ, das vorherige od. frühere Darinwohnen
 • προ-εν-σείω, vorher hineinrütteln, -schütteln, -schlagen
 • προ-εν-τίθημι, vorher hineinsetzen
 • προ-εν-τίκτω, ᾠά, Eier vorher hineinlegen
 • προ-εν-τυγχάνω, vorher antreffen, darauf stoßen; vorher seine Aufwartung machen
 • προ-εντύνω, vorher anrüsten
 • προ-εξ-αγγέλλω, vorher hinausverkündigen
 • προ-εξ-αγκωνίζομαι, in der Kunstsprache der Fechter = vorher die Arme u. Ellenbogen erst in Bewegung setzen
 • προ-εξ-άγω, vorher heraus- od. über die Grenze führen; ἑαυτὸν ἐκ τοῠ ζῆν, sich das Leben nehmen
 • προ-εξ-αδυνατέω, schon vorher durchaus kraftlos od. ohnmächtig sein
 • προ-εξ-αιρέω, vorher herausnehmen
 • προ-εξ-αΐσσω, vorher herausspringen, -stürmen, z. B. aus der Schlachtordnung
 • προ-εξ-άλλομαι, voran oder vorher herausspringen
 • προ-εξ-αμαρτάνω, vorher fehlen
 • προ-εξ-αν-άγομαι, pass., sich vorher hinaus auf die hohe See begeben
 • προ-εξ-ανᾱλόω, vorher aufwenden
 • προ-εξ-ανθέω, vorher aufblühen lassen
 • προ-εξ-άνθημα, τό, vorhergehende Blüte oder Auswuchs
 • προ-εξ-αν-ίσταμαι, vorher aufstehen, aufbrechen; in den Wettkämpfen vor der rechten Zeit, ehe das Zeichen gegeben worden ist, aufstehen u. hervortreten; bes. vom Heere: gegen den Feind aufbrechen; τῷ πολέμῳ, zuerst den Krieg anfangen u. losbrechen
 • προ-εξ-απατάω, vorher betrügen
 • προ-εξ-απο-στέλλω, vorher heraus- u. wegschicken
 • προ-εξ-αριθμέω, zuvor aufzählen
 • προ-εξ-αρπάζω, zuvor herausrauben
 • προ-εξ-αρτάω, voran od. vorher aufhängen
 • προ-εξ-άρχω, zuvor od. zuerst anfangen
 • προ-εξ-ασθενέω, vorher durchaus ermatten
 • προ-εξ-εγείρω, vorher aufregen
 • προ-εξ-έδρα, ἡ, ein besonderer, von anderen abgesonderter Sitz, Sessel; = ἐξέδρα, Gallerie
 • προ-έξ-ειμι, vorher herausgehen
 • προ-εξ-ειρεσία, ἡ, Platz an den Seiten des Schiffes, vielleicht gleichbedeutend mit παρεξειρεσία
 • προ-εξ-είρω, vorher herausreihen od. -ziehen
 • προ-εξ-ελαύνω, vorher heraustreiben, u. intrans., sc. ἑαυτόν, ἵππον u. dgl., ausgehen, ausrücken
 • προ-εξ-επίσταμαι, genau vorher od. voraus wissen
 • προ-εξ-εργάζομαι, vorher ausarbeiten
 • προ-εξ-ερευνάω, vorher ausforschen
 • προ-εξ-ερευνητής, ὁ, der vorangeschickte Kundschafter
 • προ-εξ-έρχομαι, vorher herauskommen, ausrücken
 • προ-εξ-ετάζω, vorher ausforschen
 • προ-εξ-ευ-κρινέω, vorher genau prüfen
 • προ-εξ-εφ-ίεμαι, voraus befehlen
 • προ-εξ-ηγέομαι, vorher auseinandersetzen
 • προεξ-ιλεόομαι, vorher mit sich aussöhnen
 • προ-εξ-ίσταμαι, vorher weg- und aus dem Wege gehen
 • προ-εξ-οδεύω, vorher heraus- od. fortgehen
 • προ-εξ-ομαλίζω, vorher ausgleichen
 • προ-εξ-ορμάω, vor, vorher, voraus in Bewegung setzen; gew., sc. ἑαυτόν, intrans., aufbrechen; μιᾷ ἡμέρᾳ, um einen Tag früher
 • προ-εορτάζω, vorher feiern
 • προ-εόρτιος, vor dem Feste
 • προ-επ-αγγέλλω, vorher ankündigen
 • προ-επ-άγγελσις, ἡ, vorläufige Ankündigung
 • προ-επ-αινέω, vorher od. vor anderen loben
 • προ-επ-ανα-σείω, vorher die Hände drohend erheben, übh. vorher drohen
 • προ-επ-αφ-ίημι, vorher gegen einen abschicken
 • προ-επ-εις-φέρω, vorher hereintragen
 • προ-επ-εξ-ορμάω, vorher gegen einen in Bewegung setzen, u., sc. ἑαυτόν, aufbrechen
 • προ-επι-βάλλω, vorher darauflegen od. -werfen
 • προ-επι-βουλεύω, vorher nachstellen
 • προ-επι-βουλή, ἡ, zuvorkommende od. vorläufige Nachstellung
 • προ-επι-γιγνώσκω, vorher kennen lernen
 • προ-επι-δείκνῡμι, vorher dartun
 • προ-επί-δεσμος, ὁ, vorher aufgelegter Verband
 • προ-επι-δίδωμι, vorher ein freiwilliges Geschenk machen
 • προ-επί-ζευξις, ἡ, Verbindung eines Zeitworts mit einem davor und einem dahinter stehenden Hauptworte
 • προ-επι-κοινόω, vorher zum Beratschlagen mitteilen
 • προ-επι-κρίνω, vorher darüber urteilen
 • προ-επί-κτισμα, τό, das vorher Zuerbaute
 • προ-επι-λογίζομαι, vorher überrechnen, überlegen
 • προ-επι-νοέω, vorher bedenken od. überlegen
 • προ-επι-ξενόομαι, vorher als Fremdling od. Gastfreund ankommen
 • προ-επι-πάσσω, vorher daraufstreuen
 • προ-επι-πλήσσω, vorher zuschlagen, schelten
 • προ-επι-πνέω, vorher dazu wehen
 • προ-επι-σκέπτομαι, vorher betrachten
 • προ-επίσταμαι, vorher-, vorauswissen
 • προ-επι-στέλλω, vorher hinschicken u. auftragen
 • προ-επι-χειρέω, vorher Hand anlegen, angreifen
 • προ-επι-χείρησις, ἡ, das vorher od. zuerst Angreifen
 • προ-επ-οικέω, vorher als Ansiedler bewohnen
 • προ-εργάζομαι, vorher tun, bearbeiten; γῆν, vorher das Land bestellen; pass., προειργασμένη δόξα, vorher erworben
 • προ-ερεθίζω, vorher reizen
 • προ-ερέσσω, vorwärts od. weiter rudern
 • προ-ερευνάω, vorher ausspüren
 • προ-ερέω, ich werde voraussagen, ankündigen
 • προ-ερύω, vorziehen, fortziehen; νῆα ϑοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, das Schiff vom Gestade herab in die See ziehen
 • προ-έρχομαι, voran-, hervor-, herauskommen, vorgehen, vorschreiten; τὰ Περσέων πρήγματα ἐς τόδε προελϑόντα, die Macht der Perser war bis zu dieser Höhe vorgeschritten; ὁδόν, einen Weg machen. zurücklegen; προελϑόντος χρόνου, von Soldaten: vorrücken; auftreten, um zu sprechen; προιέναι, bes. im Schlechten bis zu einem gewissen Grade fortschreiten
 • προ-ερωτάω, vorher fragen
 • προ-εσθίω, vorher essen
 • πρό-εσις, ἡ, das Fort- oder Heraussenden, Verschwenden
 • προ-έτειος, vorjährig
 • προ-ετέος, wegzuwerfen, aufzugeben
 • προ-ετικός, ή, όν, wegwerfend, verschwenderisch
 • προ-ετοιμάζω, vorher zurecht machen; etwas zu eignem Nutzen od. Gebrauch vorbereiten
 • προ-ετοίμασις, ἡ, Vorbereitung
 • προ-ετοιμαστής, ὁ, der vorher Zubereitende
 • προ-ευ-αγγελίζομαι, vorher eine frohe Botschaft bringen
 • προ-ευ-δοκιμέω, vorher in gutem Rufe stehen
 • προ-ευ-εργετέω, vorher od. zuerst wohltun
 • προ-ευ-θετίζω, vorher ordnen
 • προ-ευ-κρινέω, vorher wohl aussuchen
 • προ-ευ-λαβέομαι, sich vorher wohl in Acht nehmen
 • προ-ευ-πορέω, vorher anschaffen
 • προ-ευ-τελίζω, vorher gering achten
 • προ-ευ-τρεπίζω, vorher wohl zurechtmachen
 • προ-ευ-φραίνω, vorher erfreuen
 • προ-εύχομαι, beten; τινός, für einen
 • προ-εφ-ίστημι, vorher wohinstellen, worauf richten; προεπιστῆσαι τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ τὴν φύσιν τοῠ ἀνδρός, die Leser vorher darauf aufmerksam machen
 • προ-εφ-οδεύω, vorher bereisen
 • προ-εφ-οδιάζω, vorher mit Reisebedürfnissen versehen
 • προ-εφ-οράω, vorher übersehen
 • προ-εφ-ορμάω, vorher darauf losstürzen
 • προ-εχής, ές, hervorragend
 • προ-έχω, , 1) vorhaben, vorhalten, bes. zum Schutz; τὼ χεῖρε προέχων, die Hände vorhaltend; προὔχοντο ἑκάστοϑι ἐννέα ταυρους, sie hatten neun Stiere vor sich; πρὸ δὲ δούρατ' ἔχοντο, sie streckten die Speere vor sich hin; übertr., σὺ μὲν τάδ' ἂν προὔχοιο, vorschützen; voraushaben, τινός, vor einem; οὔποτ' ἔκ γ' ἐμοῠ τιμὴν προέξουσ' οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων, Ehre vor den Gerechten voraushaben; auch von der Zeit: voraus, früher haben; fernhalten, dah. med. von sich fern halten; προὐσχόμην σε, ich hielt dich ab, ein Kind, das seine Notdurft noch nicht allein verrichten kann; vorwärtsbringen, fördern; οὔ τι προέχει, es bringt nicht weiter, hilft nichts; 2) intrans., hervorragen, hervortreten. Auch im Lauf der erste, vorderste sein, den Vorsprung haben; vom Range, δήμου προὔχουσιν, sie haben den Vorrang vor dem Volke, sind die Angesehensten im Volke; absolut, οἱ προὔχοντες, die Ersten, Angesehenen
 • προ-έψω, vorher kochen
 • προ-εωλίζω, vorher alt u. durch langes Liegen oder Hangen mürb u. genießbar werden lassen
 • προ-ζημιόω, vorher bestrafen
 • προ-ζητέω, versuchen, vorhersuchen
 • προ-ζω-γραφέω, vorher malen
 • προ-ζώννῡμι, vorher od. vorn gürten
 • προ-ηβάω, vorher jung od. jugendlich werden
 • προ-ηγεμών, όνος, ὁ, vorangehender Führer
 • προ-ηγέομαι, vorangehen u. den Weg zeigen; ἴχνη προηγο ύμενα, die Spur der Vorangehenden
 • προ-ήγησις, ἡ, das Vorangehen
 • προ-ηγητής, ὁ, u. προ-ηγητήρ, ῆρος, ὁ, der vorangeht und den Weg zeigt
 • προ-ηγητικός, ή, όν, vorangehend
 • προ-ηγμένα, τά, bei den Stoikern, vorgezogene, vorzügliche Dinge, = solche, die zwar nicht gut an sich sind, aber doch diesen zunächst stehen und unverwerflich sind, im Ggstz von ἀποπροηγμένα, promota, producta, auch praeposita, praecipua, im Ggstz von remota, rejecta
 • προ-ηγορέω, ein προήγορος sein, für andere sprechen, verteidigen
 • προ-ηγορεών, ὁ, der Kropf der Vögel, worin sie den Fraß vorher sammeln, προαγείρω, und einweichen, ehe er in den Magen kommt
 • προ-ηγορία, ἡ, das Sprechen für andere, die Fürsprache, Verteidigung
 • προ-ήγορος, ὁ, der zuerst, vor anderen od. für andere Sprechende, der Anwalt, Verteidiger
 • προ-ηγουμένως, vorläufig
 • προ-ήδομαι, sich vorher freuen od. ergötzen
 • προ-ηδύνω, vorher erfreuen
 • προ-ήκης, ες, vorn zugespitzt
 • προ-ήκω, vorgehen, vorrücken; vom Alter, auch absolut; ὁρῶ τὰ πρἀγματα εἰς τοῠτο προήκοντα, es ist so weit gekommen
 • προ-ηλιάζω, vorher sonnen
 • προ-ῆμαρ, adv., den ganzen Tag
 • προ-ηρόσιος, vor dem Ackern od. der Ackerzeit vorausgehend; τὰ προηρόσια, sc. ἱερά, Opfer beim Beginn der Ackerzeit, das Athen für ganz Hellas verrichtete; προηρόσιοι ϑεοί, die Götter, denen es gebracht wurde
 • προ-ήσθησις, ἡ, Vorfreude
 • προ-ησσάομαι, vorher besiegt werden; act., τὸ προηττῆσαν τὰς ψυχάς, was den Mut vorher schwächte
 • προ-ηχέω, vorher ertönen lassen
 • προ-θαλής, ές, vorzüglich od. ungewöhnlich wachsend
 • προ-θεάομαι, vorhersehen
 • προ-θειλο-πεδεύω, vorher an der Sonne trocknen
 • προ-θέλυμνος, von Grund u. Boden aus; πολλὰς δ' ἐκ κεφαλῆς προϑελύμνους ἕλκετο χαίτας, er raufte sich die Haare mit der Wurzel aus; φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προϑελύμνῳ, Schild an Schild drängend, scheint, wie in τετραϑέλυμνος an die Schichten der Schilder von Leder und Metall zu denken, der wohl-, starkgeschichtete Schild zu sein, wenn nicht das dichte Aneinanderschließen damit bezeichnet ist, daß ein Schild gleichsam auf dem anderen gegründet aufliegt und so eine Mauer gegen den Feind gebildet wird, wie die testudo der Römer in ähnlicher Weise; ὡς προϑέλυμνόν μ' ἀπώλεσας, mit Stumpf und Stiel zu Grunde richten
 • πρό-θεμα, τό, öffentlicher Anschlag u. dadurch bekannt gemachter Befehl, edictum; auch = Unterlage
 • προ-θεραπεία, ἡ, vorhergehende Behandlung, Vorbereitung
 • προ-θεραπεύω, vorher bedienen, besorgen, vorbereiten
 • προ-θερμαίνω, vorher wärmen
 • πρό-θεσις, ἡ, das Vorstellen, Ansstellen, bes. der Leichen. Der Vorsatz, Entschluß, Wille; κατὰ πρόϑεσιν ἐψευσμένος, mit Vorsatz; ἡ πρόϑεσις, ἣν ἔχει τις πρός τινα, Gesinnung, Geneigtheit; öffentliche Bekanntmachung; Aufstellen eines Themas zur Besprechung. Bei den Gramm. die Präposition
 • προ-θέσμιος, vorher festgesetzt; ἡ προϑεσμία, sc. ἡμέρα, vorher anberaumter Termin, eine bestimmte Frist, bis zur Verjährung in Geldsachen; ἀδικημάτων, Verjährung; προϑεσμίας ὁρίζεσϑαι, Termin festsetzen
 • προ-θεσπίζω, vorher weissagen
 • προ-θετικός, ή, όν, zum Vorsetzen gehörig; μόριον, die Präposition
 • προ-θέω, vorlaufen; voranlaufen; πολὺ προϑέεσκε, er blieb im Laufe weit voran
 • προ-θεωρέω, vorher besehen, betrachten u. untersuchen
 • προ-θεωρία, ἡ, vorläufige Betrachtung
 • προ-θήγω, vorn od. vorher schärfen
 • προ-θήκη, ἡ, das Ausstellen; das Aushängeschild der Handwerker, mit dem sie ihr Handwerk bezeichnen. Der aufgestellte Satz, = πρόϑεσις
 • προ-θηράω, vorher jagen
 • προ-θησαυρίζω, vorher einsammeln und aufspeichern
 • προ-θνήσκω, vorher od. vor einem sterben; τῆς μάχης, vor der Schlacht; für einen sterben
 • προ-θρηνέω, vorher klagen
 • προ-θρυλλέω, vorher schwatzen, allgemein bekannt machen
 • προ-θρώσκω, vorspringen, hervorspringen; μέγα πρ., weit vorspringend
 • προ-θύελλα, ἡ, ein Sturm, der vor einem anderen weht
 • πρό-θυμα, τό, Voropfer
 • προ-θῡμέομαι, geneigt, bereit, willig sein, gern wollen; c. dat. der Person: jemandem seine Bereitwilligkeit zeigen, ihm bereitwillig beistehen; τὴν σύμβασιν, eifrig wünschen. Auch: guten Mutes sein
 • προ-θῡμία, ἡ, plur., ᾗσι προϑυμίῃσι πεποιϑώς, dem guten Mut, der Freudigkeit vertrauend, Geneigtheit, Bereitwilligkeit; ἐκ προϑυμίης τινός, auf jemandes Wunsch; πᾶσαν προϑυμίαν ἔχειν, c. inf., sehr geneigt sein, wollen
 • προ-θυμιάω, vorher räuchern
 • προ-θῡμο-ποιέομαι, bereitwillig od. gutes Mutes machen
 • προ-θῡμο-ποίησις, ἡ, das guten Mut od. bereitwillig machen
 • πρό-θῡμος, geneigt, bereitwillig; πρόϑυμος ἦν, er war Willens, hatte vor; dah. mutig; auch wohlwollend, gewogen; eifrig verlangend
 • προ-θύραιος, vor der Türe; ἡ προϑυραία, Beiwort der Artemis
 • πρό-θυρον, τό, die vordere Tür, der Torweg, der aus dem Gehöft ins Freie führt; ἀνὰ πρόϑυρον τετραμμένος, von dem Toten, der bald bestattet werden soll. Auch ein Platz vor der Tür des Hauses, Vorhof, vestibulum; locus ante ianuam domus vacuus, per quem a via aditus accessusque ad aedes est; χρόνος ἀμείψεται πρόϑυρα δωμάτων, die Zeit wird einziehen in den Vorhof
 • πρό-θυσις, ἡ, der Fuß des Opferaltars
 • προ-θύω, vorher od. vorläufig opfern; für einen opfern
 • προ-θωράκιον, τό, Vorpanzer
 • προ-ϊάλλω, hervor- od. heraus-, entsenden
 • προ-ϊάπτω, entsenden
 • προ-ΐζω, vorsetzen; den Vorsitz haben
 • προ-ΐημι, 1) act., vor-, vorausschicken, entsenden, vorwärts; Menschen, auch leblose Dinge; προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, er entsendete, schleuderte vorwärts die Lanze; φήμην δ' ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν, sie ließ ein vorbedeutendes Wort hören; ἔπος προέηκε, er ließ ein Wort fallen ohne Absicht; erteilen, verleihen; τήνδε ϑεῷ πρόες, diese entsende dem Gotte, laß sie dem Gotte zu Ehren los; πηδάλιον ἐκ χειρῶν προέηκε, er ließ das Steuer aus den Händen fahren; mit inf., πόδα προέηκε φέρεσϑαι, sie ließ den Fuß fahren, so daß er hinfiel; αἰετὼ προέηκε πετέσϑαι, er entsendete die Adler zu fliegen, daß sie flogen. Von einem Flusse: ὕδωρ προΐει ἐς Πηνειόν, er ergießt sein Wasser in den Peneios. Übh. preisgeben, dem Feinde verraten; χρήματα, sein Vermögen preisgeben; ἑαυτὸν ἐπί τι, εἴς τι, sich hineinstürzen in etwas, sich einer Sache hingeben; erlauben; 2) προΐεμαι, von sich schicken, schleudern; πᾶσαν φωνήν, sprechen, bes. bitten; das Seinige von sich werfen, verschwenden, verschleudern; λόγους προέσϑαι, vergebliche Worte machen; οὐδὲ λόγον ἔτι προέσϑαι δυνάσεται, ein Wort vorbringen; τούς σοι προεμένους εὐεργεσίαν, eine Wohltat jemandem zukommen lassen, wenn man nicht auf Ersatz rechnen kann; übh. schenken, geben, immer mit dem Nebenbegriffe des Freiwilligen; dah. etwas überlassen, ehe es bezahlt ist; σὺ μὲν χρήσασϑαι ἐϑέλων, ὁ δέ σοι μὴ προέσϑαι, überlassen, leihen; auch einfach lassen; zulassen; verraten; τὰ τέκνα Ῥωμαίοις εἰς ὁμηρίαν, zu Geiseln überlassen; auch τοὺς καιρούς, den günstigen Zeitpunkt vorübergehen lassen; den Feind entwischen lassen; vernachlässigen; auch im eigtl. Sinne: ϑοἰμάτιον προέσϑαι, das Kleid fahren lassen
 • προίκειος, zur Aussteuer od. Mitgift gehörig
 • προικίζω, ausstatten
 • προικιμαῖος, was umsonst ist od. nicht bezahlt wird
 • προίκιος, was umsonst ist od. nicht bezahlt wird; χάρις, heißt der Honig
 • προικο-δοτής, ὁ, der eine Gabe gibt, der umsonst gibt
 • προικο-φορέω, Aussteuer geben, u. im pass. dieselbe empfangen
 • προικο-φόρος, Aussteuer bringend
 • προίκτης, ὁ, eigtl. der eine Gabe heischt, der Bettler
 • προ-ϊλάσκω, vorher versöhnen, sich geneigt machen
 • πρόϊμος, frühzeitig
 • προΐξ, dargereichte Gabe; προικὸς γεύσεσϑαι Ἀχαιῶν, die Gabe genießen; ἀργαλέον ἕνα προικὸς χαρίσασϑαι, entweder = es ist beschwerlich, daß ein Einzelner es als Geschenk gebe, oder = daß ein Einzelner es umsonst, ohne Ersatz, ohne Entschädigung gebe; bes. Heiratsgeschenk, Mitgift der Frau; gen., προικός, an Geschenkes Statt, als Geschenk, umsonst, unentgeltlich, unvergolten; κακὸν μὲν δρᾶν τι, προῖκ' ἐπίσταται, von selbst, ohne Lehrer
 • προ-ϊππασία, ἡ, das Voranreiten
 • προ-ϊππεύω, vor- od. voranreiten; τοῠ στρατοῦ, vor dem Heere

Schreibe einen Kommentar