• προΐσσομαι, ein Geschenk, eine Gabe erbitten, betteln
 • προ-ΐστημι, vorstellen, an die Spitze stellen, als Anführer zur Verteidigung voranstellen; τοὺς εὐκινητοτάτους ἑκατέρου τοῠ κέρατος προέστησε, er stellte sie voran; intrans, sich vorstellen; προστῆναί τινα, vor einen, zu ihm herantreten; auch: geistig, vor die Seele treten; häufiger: sich an die Spitze stellen, als Vorsteher, Anführer über etwas gesetzt sein, vorstehen, regieren, verwalten; οὐκ ὀρϑῶς σεωυτοῠ προέστηκας, nicht recht beherrschest du dich selbst; οἱ προεστῶτες, die Vorgesetzten, Vorsteher. Auch: sich vor einen zum Schutze hinstellen, ihn verteidigen, sich seiner annehmen; ὣ τοῖσιν ἐχϑροῖς προὐστήτην φόνου, = den Mord bereiten; ἦ σοὶ γὰρ Αἴας πολέμιος προὔστη ποτέ, ist es = stand dir feindlich gegenüber; vor sich hinstellen; für sich zum Vorsteher machen; προΐστασϑαι τέχνης, einer Kunst vorstehen, sie betreiben; προέστασαν τῆς ἐναντίας γνώμης, sie standen an der Spitze der Meinung, vertraten diese; προΐσταται τουτονὶ αὑτῆς, sie macht diesen zu ihrem Vormunde; dah. vorziehen; aber προστησάμενος τούτους, = nachdem er diese hat vor sich hintreten lassen, sich hinter sie gesteckt hat, also vorschieben; daher auch vorschützen
 • προ-ϊστορέω, vorher fragen, erkundigen, erforschen, erzählen; τὰ προϊστορημένα ἑτέροις, was von anderen früher erzählt ist
 • προ-ΐστωρ, ορος, ὁ, der Vorherwisser, der Zeuge
 • προ-ϊσχναίνω, vorher ausdörren, abmagern
 • προ-ΐσχω, vorhalten, hinhalten; vor sich hinhalten, darreichen; τῶν ὄψεων τὰς χεῖρας, die Hände vor das Gesicht halten; ἔπεα, vortragen; πρόφασιν, vorgeben, vorschützen
 • προῖτος, schmutzig
 • προ-ϊχνεύω, voraus od. vorher spüren
 • προ-ίωξις, ἡ, das Vortreiben, Vorwärtsverfolgen
 • πρόκα, sofort, sogleich, plötzlich
 • προ-καθαίρω, vorher reinigen
 • προ-καθ-αρπάζω, u. προ-κάθαρσις, ἡ, vorher mit Gewalt weg-, ein- od. fortreißen
 • προ-καθ-έζομαι, davorsitzen, den Vorsitz führen; ἡ προκαϑεζομένη πόλις, die vorsitzende Stadt, Hauptstadt
 • προ-καθ-εύδω, vorher, davor schlafen
 • προ-καθ-ηγέομαι, vorgehen, vorangehen u. den Weg zeigen; auch = im ersten Gliede der Schlachtordnung stehen; αἰτία προκαϑηγουμένη κρίσεως, Ursache, welche das Urteil leitet; auch übh. anleiten, unterrichten
 • προ-καθ-ηγητής, ὁ, u. προ-καθ-ηγητήρ, ὁ, Vorgänger. Auch ein Instrument, ein Loch vorher zu bohren
 • προ-κάθ-ημαι, davorsitzen, -liegen, vor einem Orte gelegen sein; bes. aber davorliegen, -stehen zum Schutz, zur Verteidigung; auch = öffentlich dasitzen, z. B. zu Gericht; voransitzen, auf einem Ehrenplatze
 • προ-καθ-ιδρύω, vorher nieder-, einsetzen
 • προ-καθ-ίημι, vor od. vorher hinab, hinunter schicken; εἰς ταραχὴν τὴν πόλιν μὴ προκαϑεῖναι, vorher in Unruhe stürzen; feindlich gegen einen vorher abschicken
 • προ-καθ-ίζω, vorn od. davor niedersitzen, sich niederlassen; draußen öffentliche Sitzung halten; transit. vorsetzen
 • προ-κάθ-ισις, ἡ, das Vorsitzen, öffentliches Sitzen
 • προ-καθ-ίστημι, vorher niedersetzen, hinstellen; intr., vorher niedergesetzt sein, dastehen; φυλακῆς μὴ προκαϑεστηκυίας, da vorher dort keine Besatzung eingesetzt war; προκατεστησάμεϑα, wir haben es früher behauptet
 • προ-καθ-οράω, vorher besehen, untersuchen
 • προ-καθ-οσιόω, vorher weihen
 • προ-καίω, vorher anbrennen, anzünden
 • προ-κακίζομαι, vorher schlecht werden
 • προ-κακο-παθέω, vorher Unglück erleiden
 • πρό-κακος, sehr schlimm, sehr übel
 • προ-κακόω, vorher übel zurichten
 • προ-καλέω, hervor- oder herausrufen, gew. med. zu sich heraus-, vorrufen; bes. zum Kampf herausfordern; auch πάντας προκαλέσσατο χάρμῃ, er forderte alle zum Kampfe heraus. Übh. auffordern, ermuntern, veranlassen, zu etwas; σπονδάς, εἰρήνην, einen zum Frieden auffordern, ihm den Frieden vorschlagen; ἅπερ καὶ τὸ πρότερον ἤδη προὐκαλεσάμεϑα, wozu wir auch schon früher aufforderten, was wir vorschlugen; αὐτῶν προκαλεσαμένων, auf ihre eigene Aufforderung; προκαλεῖσϑαι ἐπὶ τιμωρίαν, auffordern, Rache zu nehmen; χεῖλος προκαλούμενον φίλημα, die zum Kusse auffordernde Lippe; in der Gerichtssprache = der Gegenpartei ein außergerichtliches Beweismittel zur Entscheidung eines Rechtsstreites in Vorschlag bringen, z. B. die Sache eines Schiedsrichter zu übergeben, Zeugen verhören, zulassen; τὴν ἐμὴν μὴτέρα τὸν αὐτὸν ὅρκον ὀμόσαι προὐκαλούμην, ich erbot mich, meine Mutter solle denselben Eid schwören; übh. vor Gericht fordern. Sich auf jem. berufen, an ihn appellieren
 • προ-καλίζομαι, zu sich hervor- od. herausrufen, zum Kampfe herausfordern; χερσὶ προκαλίζεσϑαι, zum Faustkampf herausfordern
 • προ-κάλισμα, τό, Aufruf
 • προ-κάλυμμα, τό, alles, was man vor einen anderen Körper hängt, um ihn zu bedecken od. zu verhüllen, Vorhang, Decke; auch Deckmantel, Vorwand, Ausflucht
 • προ-καλύπτω, vorhängen, davorhalten, um etwas zu bedecken, zu beschützen, sich zu verhüllen; sich umhüllen, bes. zum Deckmantel nehmen; δόξαν μετριότητος, sich hinter der Miene der Mäßigung verstecken
 • προ-κάλυψις, ἡ, das Vorhängen, um etwas zu bedecken, dah. Bemänteln, Vorschützen
 • προ-κάμνω, vorarbeiten, sich vorher anstrengen; sich für einen anstrengen; vorher krank sein, leiden; dah. vorher ermatten
 • προ-κάμπυλος, vorn od. nach vorn gekrümmt
 • προ-κάρδιον, τό, die Herzgrube in der Gegend des Magenmundes
 • προ-κάρηνος, mit dem Kopfe voran, kopfüber
 • προ-κάρπιον, τό, die Vorderhand
 • προ-κατα-βαίνω, vorher herabgehen, herabsteigen
 • προ-κατα-βάλλω, vor, vorn od. vorher niederwerfen
 • προ-κατά-βλημα, τό, das, was man vorausbezahlt
 • προ-κατα-βολή, das Vorherniederlegen, die Vorausbezahlung, bes. auf die Pacht, welche die Pachter der Staatsgefälle bei der Übernahme erlegen mußten
 • προ-κατα-βρέχω, vorher benetzen
 • προ-κατ-αγγέλλω, vorher ankündigen
 • προ-κατ-άγγελσις, ἡ, vorhergegangene Ankündigung
 • προ-κατ-ᾱγέτης, ὁ, Vorangänger
 • προ-κατα-γιγνώσκω, vorher verurteilen od. verdammen; übh. durch ein vorausgefälltes Urteil verdammen, vorher seine Meinung zum Nachteil jemandes aussprechen
 • προ-κατ-άγνῡμι, vorher zerbrechen
 • προ-κατά-γνωσις, ἡ, vorhergehende od. vorläufige Verdammung
 • προ-κατ-άγω, vorher herab- od. zurückführen, vorher in den Hafen einlaufen
 • προ-κατ-αγωγή, ἡ, vorhergegangenes Einlaufen in den Hafen
 • προ-κατα-δέω, vorher festbinden
 • προ-κατα-δικάζω, vorher (vor der Untersuchung) verurteilen
 • προ-κατα-δουλόω, vorher unterjochen
 • προ-κατα-δύω, vorher untertauchen; intr., vorher untergehen
 • προ-κατα-θέω, vorher od. voran herablaufen, gegen einen einen Streifzug machen
 • προ-κατα-θήγω, vorn od. vorher schärfen
 • προ-κατ-αικίζω, vorher schimpflich behandeln, beschimpfen
 • προ-κατα-καίω, vorher verbrennen; vorausgehen und verbrennen
 • προ-κατά-κειμαι, sich davor od. vorher niederlegen; bei Tisch einen höheren Platz einnehmen
 • προ-κατα-κλάω, vorher zerbrechen
 • προ-κατα-κλίνω, vorher niederlegen, bes. am ersten Platze od. an einem höhern Platze zu Tische sich niederlegen lassen; pass. am höhern Platze sich zu Tische legen
 • προ-κατά-κλισις, ἡ, erster Platz bei Tische
 • προ-κατα-κλύζω, vorher bespülen
 • προ-κατα-κοιμίζω, vorher einschläfern
 • προ-κατα-κόπτω, vorher zerschlagen, βοῦν, schlachten
 • προ-κατα-κρίνω, wider einen urteilen, von jem. etwas Böses denken, erwarten
 • προ-κατα-λαμβάνω, vorher fassen, einnehmen. Bes. auch in der Rede vorwegnehmen, zuerst behandeln. Vorher begreifen
 • προ-κατα-λάμπω, vorher erleuchten
 • προ-κατα-λεαίνω, vorher ganz glatt machen.
 • προ-κατα-λέγω, vorher aufzählen, sagen
 • προ-κατα-λήγω, vorher aufhören
 • προ-κατά-ληψις, ἡ, vorhergegangene Wegnahme?, Rhett. die Antizipation. Das Vorherbegreifen
 • προ-κατ-αλλάσσω, vorher vertauschen, z. B. den Ort, dah. sich vorher zurückziehen
 • προ-κατα-λύω, vorher auflösen, aufheben; προκατέλυσαν τὸν πλοῠν, sie hoben die Fahrt auf; τὸν βίον τοῠ ἔργου, vor der Ausführung sterben
 • προ-κατα-μαλάττω, vorher erweichen
 • προ-κατα-μανθάνω, vorher kennen lernen
 • προ-κατα-μαντεύομαι, vorher oder zum Voraus weissagen
 • προ-κατ-ανᾱλίσκω, vorher verzehren
 • προ-κατα-νοέω, vorher bemerken
 • προ-κατα-νόησις, ἡ, das Vorherbemerken, -erkennen
 • προ-κατα-νύσσω, vorher zerstoßen, zerstechen
 • προ-κατα-πίμπρημι, vorher verbrennen
 • προ-κατα-πίνω, vorher hinuntertrinken, verschlingen
 • προ-κατα-πίπτω, vorher herab- od. niederfallen; ταῖς ψυχαῖς, vorher den Mut sinken lassen; λόγοι προκατέπιπτον εἰς τὴν Ῥώμην, vorher kamen Gerüchte nach Rom
 • προ-κατα-πλέω, vorher hinabschiffen
 • προ-κατα-πλήσσω, vorher in Schrecken setzen
 • προ-κάτ-αργμα, τό, das dem Schlachtopfer vorangehende Trankopfer
 • προ-κατ-αριθμέω, vorher aufzählen
 • προ-κατ-αρκτικός, ή, όν, vorher anfangend, τὰ πρ., die unmittelbare Veranlassung; παιών, der Päan mit vorangehender langer Silbe, im Ggstz von καταληκτικός
 • προ-κάτ-αρξις, ἡ, das Vorher- od. Zuerstanfangen, erster Ursprung
 • προ-καταῤ-ῥήγνῡμι, vorher niederreißen
 • προ-κατ-αρτίζω, vorher od. eher zurecht machen
 • προ-κατ-αρτύω, vorher zubereiten, vorher mäßigen
 • προ-κατ-άρχω, zuvor od. zuerst anfangen; τῆς δίκης, die Klage anfangen; den Krieg von selbst anfangen. Aber οὔτε Κορινϑίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ist = bei Zerlegung des Opfertieres die Erstlinge des Opfers ihm zuteilen, damit er sie verbrenne
 • προ-κατα-σκέπτομαι, vorher besehen
 • προ-κατα-σκευάζω, vorbereiten
 • προ-κατα-σκευαστικός, ή, όν, vorbereitend
 • προ-κατα-σκευή, ἡ, Vorbereitung
 • προ-κατα-σκιῤῥόω, vorher hart machen; ἀπέχϑεια προκατεσκιῤῥωμένη, alte, mit der Zeit verhärtete Feindschaft
 • προ-κατά-στασις, ἡ, vorgängige Einrichtung, Vorbereitung
 • προ-κατα-στατικός, ή, όν, vorbereitend, einleitend, bes. bei den Rhett., zum Vorigen gehörig
 • προ-κατα-στέλλω, vorher beilegen, beruhigen
 • προ-κατα-στρέφω, vorher od. zu früh umwenden; bes. sc. βίον, das Leben zu früh endigen, zu früh sterben
 • προ-κατα-στροφή, ἡ, vorhergehende od. zu frühe Umänderung, bes. sc. βίου, frühzeitiger Tod
 • προ-κατα-σύρω, vorher ausziehen od. plündern
 • προ-κατα-σφάζω, vorher töten
 • προ-κατα-σχάζω, vorher einschneiden
 • προ-κατα-ταχέω, durch Zuvorkommen einnehmen
 • προ-κατα-τίθεμαι, vor sich od. vorher niedersetzen; λόγον, die Rede vorausschicken; χάριν, vorher eine Wohltat erzeigen
 • προ-κατ-αύλησις, ἡ, das vorhergehende Ausblasen der Flöte, um sie zum ordentlichen Blasen vorzubereiten
 • προ-κατα-φέρομαι, pass., vorher niedersinken
 • προ-κατα-φεύγω, vorher seine Zuflucht wohin nehmen
 • προ-κατα-χράομαι, vorher verbrauchen
 • προ-κατα-χρίω, vorher daran schmieren
 • προ-κατα-ψύχω, vorher abkühlen
 • προ-κατ-εγγυάω, vorher verloben
 • προ-κατ-ελπίζω, vorher, zu früh hoffen
 • προ-κατ-επείγω, vorher drängen
 • προ-κατ-εργάζομαι, vorher verrichten
 • προ-κατ-έρχομαι, vorher herab-, zurückkommen
 • προ-κατ-εσθίω, vorher aufessen
 • προ-κατ-εύχομαι, vor etwas ein Gebet verrichten; τῆς τροφῆς, vor dem Essen
 • προ-κατ-έχω, vorhalten; προκατέσχετο χερσὶ καλύπτρην, sie hielt vor sich den Schleier herunter; vorher einnehmen, besetzt haben; προέχω, den Vorzug haben, übertreffen
 • προ-κατ-ηγορέω, vorher wider einen reden, ihn anklagen, ehe er etwas getan hat
 • προ-κατ-ηγορία, ἡ, vorhergegangene Anklage
 • προ-κατ-ηχέω, vorher unterrichten
 • προ-κατ-ήχησις, ἡ, vorhergehender od. erster Unterricht
 • προ-κατ-οπτεύω, vorher ausforschen
 • προ-κατ-οῤῥωδέω, vorher fürchten od. scheuen
 • πρό-κειμαι, vorliegen, vor einem anderen Gegenstande liegen; ἐν τῇ ϑαλάττῃ, sich ins Meer erstrecken; übh. vor Augen liegen, da-, bereitliegen; ὀνείατα προκείμενα, die vorgesetzten Speisen; πρόκεισαι, du liegst hingestreckt da; dah. von den Toten, κτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ τάφον; auch ᾡ χρυσήλατος προὔκειτο μαστῶν περονίς, worin befestigt war; παιδίον προκείμενον, vor aller Augen hingestellt; übertr., γνῶμαι τρεῖς προεκέατο, drei Meinungen lagen vor; τὰ προκείμενα ἀγαϑά, die vorliegenden Güter; σημήϊα, vorgezeichnete, festgesetzte Kennzeichen; ἡμέραι, festgesetzte, bestimmte Tage; auch von Belohnungen und Kampfpreisen, die ausgesetzt sind; πᾶσι στέρεσϑαι κρατὸς ἦν προκείμενον, war als Strafe verhängt; τὰ νῠν δ' ἄτιμος ὧδε πρόκειμαι, beschimpft bin ich so hingestellt; πρόκειται περὶ σωτηρίας, es liegt die Beratung vor über die Rettung; τὸ προκείμενον, das, was vorliegt, der Gegenstand, von dem die Rede ist
 • προ-κέλευθος, vorläufig
 • προ-κελευσματικός, ὁ, ein Versfuß, der aus vier Kürzen besteht
 • προ-κελεύω, vorher in Bewegung setzen
 • προ-κενε-αγγέω, vorher die Gefäße und den Magen ausleeren, fasten
 • προ-κενόω, vorher leeren
 • προ-κέντημα, τό, das Vorherabstecken eines Baues auf dem Bauplatz od. Papier, Abriß; προχάραγμα, Zurüstung zum Bau
 • προ-κέφαλος, mit vorstehendem Kopfe
 • προ-κήδομαι, versorgen, Fürsorge tragen, τινός, für einen
 • προ-κηραίνω, besorgt sein, κείνου, um jenen
 • προ-κήρυγμα, τό, Vorher- od. Vorausverkündigung
 • προ-κηρυκεύομαι, durch den Herold ausrufen od. verkündigen lassen; περὶ σπονδῶν, Unterhandlungen anknüpfen
 • προ-κηρύσσω, vorher od. öffentlich durch den Herold ausrufen
 • προ-κιθάρισμα, τό, Vorspiel auf der Cither
 • προ-κινδῡνεύω, sich voran, voraus wagen, sich in einen Kampf wagen; die in der ersten Schlachtreihe stehen; gew. τινός, für einen, zu seiner Verteidigung sich in Gefahr, in den Kampf begeben
 • προ-κῑνέω, vor, vorwärts, weiter bewegen; pass, vorrücken; vorher bewegen
 • προ-κλαίω, vorher weinen
 • προ-κλείω (s. κλείω), vorher verschließen
 • προ-κλέπτω, vorher heimlich wegnehmen
 • πρό-κλαστος, vorn zerbrochen
 • προ-κλῃδονίζομαι, vorher ahnden, prophezeien
 • πρό-κλησις, ἡ, das Hervor- od. Herausrufen, die Herausforderung; ἐκ προκλήσιος, nach vorhergegangener Herausforderung; Aufforderung, Vorschlag; bes. vor Gericht eine feierliche Aufforderung zu einer Handlung, wie zu einem Eide, zum Ausliefern der Sklaven, damit man sie foltern könne, durch welche ein streitiger Punkt erledigt werden soll, auch das eigene Anerbieten, dergleichen zu tun, z. B. seinen eignen Sklaven zur Folterung zu geben
 • προ-κλητικός, ή, όν, heraus- oder hervorrufend, herausfordernd
 • πρό-κλητος, herausgerufen
 • προ-κλίνω, vorwärts neigen
 • προ-κλίτης, ὁ, der den ersten Platz bei Tische hat
 • προ-κλιτικά, τά, ein von Hermann gebildetes Wort, um im Gegensatz der ἐγκλιτικά die tonlosen Wörter zu bezeichnen, welche nach seiner Annahme ihren Accent auf das nächstfolgende Wort werfen
 • προ-κλύζω, vorher abkühlen. Bei den Ärzten = vorher durch ein Klystier reinigen
 • πρό-κλυτος, vormals oder in früherer Zeit gehört; ἔπεα, alte Sagen
 • προ-κλύω, vorher hören
 • προ-κνήμιον, τό, das innere, größere Schenkelbein, Schienbein
 • προ-κνημίς, ῖδος, ἡ, Bedeckung des Unterschenkels
 • πρόκνις od. προκνίς, ίδος, ἡ, eine Art getrockneter Feigen
 • προ-κοίλιος, u. πρό-κοιλος, mit vorstehendem oder hangendem Bauche
 • προ-κοιμάομαι, vor- od. vorher schlafen
 • προ-κοιτεία, ἡ, Wache vor dem Hause, dem Lager
 • προ-κοιτέω, vor etwas Wache halten
 • πρό-κοιτος, vorn od. vor dem Hause schlafend od. Wache haltend, excubitor
 • προ-κοιτών, ῶνος, ὁ, Vorgemach
 • προ-κολάζω, vorher züchtigen, strafen
 • προ-κολακεύω, vorher schmeicheln
 • προ-κόλπιον, τό, das sich vor der Brust faltende Kleid od. Gewand, der Busen. Auch der vordere Teil eines Meerbusens, Hafens
 • προ-κομιδή, ἡ, das Vorbringen
 • προ-κομίζω, vor-, voran, vorausführen, hervorholen; pass., weiter vorwärts geschafft werden, in entlegenere Gegenden gebracht werden
 • προ-κόμιον, τό, das vorhangende Stirnhaar der Pferde u. Menschen. Auch das anstatt der Haare ist, falsches Haar zum Putze der Frauen, bes. auch bei den Persern üblich
 • προ-κόμισμα, τό, das Vor-, Fortgeschaffte
 • προ-κοπή, ἡ, der Fortgang auf dem Wege, gew. übertr., Fortgang, Gedeihen; auch Fortschreiten in wissenschaftlicher Ausbildung; ἐπὶ τὸ χεῖρον od. τὸ βέλτιον, im Guten u. Bösen
 • προ-κόπτω, eigtl. durch Schlagen ausdehnen, wie der Schmied das Metall durch Hänmern streckt, daher überh. weiterbringen, fördern; pass. gefördert werden, Fortgang haben, gedeihen; προκόψας, gedeihend
 • προ-κοσμέω, vorn od. vorher schmücken
 • προ-κόσμημα, τό, vorn angebrachter Putz
 • προ-κόσμιος, vor der Welt, = früher, älter als die Welt; aber τὰ προκόσμια = vorn angelegter Schmuck
 • προ-κρατέω, vorherrschen
 • προ-κρέμαμαι, vor- od. hervorhangen
 • πρό-κρημνος, vorn abschüssig
 • πρό-κριμα, τό, das Vorausentschiedene, das Vorurteil
 • προ-κρίνω, vorher urteilen, entscheiden; μάχην διὰ ἱππέων, die Schlacht durch die Reiterei entscheiden, ehe das Fußvolk dazukommt; bes. durch sein Urteil den Vorzug geben, vorziehen; auswählen; pass. erwählt werden wozu, zu einem Ehrenamte
 • πρό-κρισις, ἡ, vorhergefälltes Urteil, Wahl
 • προ-κριτικόν, τό, eine Erfindung des Archilochus
 • πρό-κριτος, vorher untersucht, vorher erwählt
 • πρό-κροσσος, wie Mauerzinnen hervorragend; so heißen die Schiffe: πρόκροσσαι, die aufs Land gezogen und so neben einander gestellt sind, daß ihre hohen Hinterteile eine Art Mauer mit vorspringenden Zinnen bilden; πρόκροσσαι ἐς πόντον, Schiffe, die mit den Schnäbeln gegen das Meer zu gewendet sind; von hervorragenden Greifenköpfen, welche als Einfassung rings um den Rand eines Gefäßes herumstehen. Überh. in einer Reihe neben einander stehend u. vorragend; übertr., ἐξορμήσαντες ἐπ' αὐτὸν ἐβοηδρόμ ουν πρόκροσσοι φερόμενοι ἐπὶ τὸν κίνδυνον, von mehreren, die sich der Reihe nach, einer nach den anderen, in eine Gefahr stürzen; ἄκανϑαι πρόκροσσαι, hinter einander oder dicht in einer Reihe stehende
 • πρό-κρουσις, ἡ, in der Instrumentalmusik dasselbe, wie πρόληψις im Gesange
 • προ-κρουσμός, ὁ, bei Instrumenten dasselbe, wie προλημματισμός im Gesange
 • προ-κρούω, durch Schlagen, Treiben, Hämmern od. Schmieden ausdehnen, recken u. martern; ein Frauenzimmer beschlafen, wie κρούω
 • προ-κτάομαι, vorher od. zuvor erwerben
 • προ-κτίζω, vorher anbauen
 • προ-κυβερνάω, vorn steuern
 • προ-κυκλέω, hervorrollen, herauskugeln
 • προ-κυλινδέω, vor-, vorwärts wälzen, med. sich einem zu Füßen werfen, ihn fußfällig anflehen
 • προ-κυλίνδημα, τό, das Vor- od. Vorausgewälzte, von einer Welle
 • προ-κυλίνδω, vorwälzen, weiter fortwälzen, pass. fortgewälzt werden, fortrollen, von den Meereswellen
 • προ-κύλισις, ἡ, fußfälliges Flehen
 • προ-κῡμαία od. προκῡμία, ἡ, u. προκύμαια od. προκῡμάτια, τά, Schutzwehr gegen die Wellen
 • προ-κυνέω, vom Hunde: vorbellen, ehe er den Hafen gefunden hat
 • προ-κύπτω, sich vorwärts od. vornüber bücken, beugen, neigen; ἄρτι προκύπτω ἔξω τείχους, hervorragen, -gucken; προκύπτειν τῆς πόλεως von einem Bucklichen
 • προ-κῡρόω, vorher bestätigen
 • προ-κύων, κυνος, ὁ, man nennt die Grammatiker spöttisch πικροὶ Καλλιμάχου πρόκυνες, die bittern, kleinen Kläffer
 • προ-κώλῡμα, τό, Bollwerk zur Abwehr
 • προ-κώμιος, vor dem κῶμος, demselben vorangehend; ὕμνου προκώμιον, ein Vorspiel, welches vor dem Hymnus angestimmt wurde
 • πρό-κωνα und προκώνια, τά, ἄλφιτα, Graupen von junger od. ungerösteter Gerste
 • πρό-κωπος, das Schwert am Griffe haltend; ξίφος πρόκωπον πᾶς τις εὐτρεπιζέτω, das Schwert, das einer bereits am Griffe gefaßt hält, schlagfertig machen
 • προ-λαβή, ἡ, Griff
 • προ-λαγχάνω, vorher loosen
 • προ-λάκκιον, τό, Vorsumpf, Behältnis in der Erde vor einem größerern
 • προ-λαλέω, vorschwatzen; voraussagen
 • πρό-λαλος, voreilig od. vorwitzig im Reden
 • προ-λαμβανόντως, im Voraus
 • προ-λαμβάνω, vorher, vorweg od. voraus nehmen; προλαβόντες ἐπιμέλονται, = sie sorgen im Voraus; bes. einen Vorteil einem anderen vorwegnehmen. Auch = voraus annehmen, sich vorstellen, dah. voreilig urteilen, ein Vorurteil fassen
 • προ-λάμπω, vor- od. vorausleuchten, vor anderen leuchten
 • προ-λέγω, 1) vor anderen auslesen, auswählen, vorziehen; vor anderen mit Ruhm, Auszeichnung nennen; 2) vorher-, voraussagen, vom Orakel; vorher bekannt machen; τὸν φϑίμενον γὰρ προλέγω βέλτερα τῶνδε πράσσειν, ich sage es laut und rühmend; befehlen; so vom Gesetz
 • προ-λειόω, vorher glätten, auch vorher zerreiben
 • προ-λείπω, voraus, heraus od. weggehen und hinter sich lassen, im Stiche lassen, von Menschen; μῆτίς σε προλέλοιπε, die Klugheit verließ dich; auch = ablassen; intrans., εἴ τῳ προλίποι ἡ ῥώμη καὶ τὸ σῶμα, wenn ihm die Kraft ausging
 • πρό-λειμμα, τό, das Verlassene
 • προ-λεκτικός, ή, όν, vorhersagend, weissagend
 • προ-λεπτύνω, vorher dünn, mager machen
 • προ-λεσχηνεύομαι, vorher plaudern, reden mit einem
 • πρό-λεσχος, voreilig od. vorwitzig im Reden
 • προ-λευκαίνω, vorher weiß od. hell machen
 • προ-λεύσσω, vorher od. vor sich sehen
 • πρό-λημμα, τό, was man vorher od. vorweg nimmt, Vorteil
 • προ-λημματίζω, vorher od. vorausstellen
 • προ-λημματισμός, ὁ, im Gesange eine eigentümliche Übung
 • προ-λήνιον, τό, Behälter vor der Kelter
 • προ-ληπτικός, ή, όν, voraus od. vorweg nehmend, vorgreifend
 • πρό-ληψις, ἡ, das Vorher-, Voraus-, Vorwegnehmen; bes. im Geiste, allgemeine, dunkle Vorstellung, Vorherahnen; πρόληψιν ἔχειν τινός, etwas vorhersehen, mutmaßen. Bei Epicur. eine durch die Sinne erhaltene Vorstellung. In der Musik wie προλημματισμός, eine eigene Modulation der Stimme
 • προ-λιμνάς, άδος, ἡ, u. πρό-λιμνα, ἡ, Vorsumpf, Vorwasser, das vordere, stillstehende Wasser eines Flusses od. Sees; auch ein durch das Austreten eines Flusses gebildeter See od. Sumpf
 • προ-λιμνάζω, ein Vorwasser bilden
 • προ-λῑμο-κτονέω, vorher durch Hunger töten
 • προ-λιχνεύω, vorher belecken
 • προ-λόβιον, τό, das äußerste, hängende Ohrläppchen
 • πρό-λοβος, ὁ, der Kropf der Hühner u. anderer Vögel
 • προ-λοβ-ώδης, ες, kropfähnlich
 • προ-λογίζομαι, vorher überlegen, Simplic.
 • προ-λογίζω, vorher reden, bes. den Prolog sprechen, auftreten, um den Prolog zu sprechen
 • πρό-λογος, ὁ, Vorrede, Vorwort; bes. in der Tragödie und der alten Comödie der erste Teil der Handlung vor dem ersten Chorgesange; von Euripides an und in der römischen Comödie eine monologische Erzählung dessen, was der Zuschauer wissen muß, um den Anfang der Handlung zu verstehen, die Stelle der eigentlichen dramatischen Exposition vertretend; Ggstz ἐπίλογος. In der Arithmetik das Verhältnis der größerern Zahl zur kleinem (8 : 4)
 • προ-λούω, vorher waschen; sich vorher waschen, baden
 • προ-λοχίζω, vorher einen Hinterhalt legen; vorher auf dem Wege einen Hinterhalt legen
 • προ-λοχισμός, ὁ, das vorherige Legen eines Hinterhalts
 • προ-λῡμαίνομαι, vorher verderben
 • προ-λῡπέω, vorher betrüben
 • προ-λύπησις, ἡ, vorhergegangene Kränkung, Schmerz
 • προ-μάλαγγες, οἱ, eine Art Hofleute u. Schmeichler in Cypern
 • προ-μαλακτήριον, τό, u. προ-μάλακτον, τό, der Ort im Bade, wo man sich den Leib, als Vorbereitung zum eigentlichen Baden, durch Reiben und Streichen erweichen ließ
 • προ-μαλάσσω, vorher erweichen; durch Bestechung u. dgl. vorbereiten
 • πρό-μαλος, ἡ, eine unbestimmte Baumart mit zähen, biegsamen Zweigen
 • προ-μάμμη, ἡ, Urgroßmutter
 • προ-μανθάνω, vorher lernen, erfahren
 • προ-μαντεία, ἡ, das Vorrecht, das delphische Orakel zuerst unter allen Griechen zu befragen
 • προ-μάντευμα, τό, Weissagung
 • προ-μαντεύομαι, vorher weissagen
 • προ-μαντεύς, ὁ, so heißt Apollo
 • πρό-μαντις, ὁ, ἡ, Weissager, Prophetin; bes. hieß ἡ πρόμαντις die delphische Priesterin, welche die Aussprüche des Orakels verkündigte; übh. also die Stellvertreterin des weissagenden Gottes, die in seinem Namen sprach; δίκη πρόμαντις, die sich voraus verkündende, anmeldende Gerechtigkeit
 • προ-μαρτύρομαι, vorher zeugen
 • προ-μαχεών, ῶνος, ὁ, Schutzwehr, Bollwerk
 • προ-μαχίζω, vorkämpfen, voran, in den vordersten Reihen der Krieger kämpfen; Τρωσί, vor den Troern; aber Ἀχιλῆϊ = den Vorkampf mit dem Achill aufnehmen
 • προ-μάχομαι, vorkämpfen, wie das Vorige, in den vorderen Reihen der Krieger kämpfen; ἁπάντων, vor allen; vor einem stehend kämpfen, zum Schutze jemandes. Auch = eher als ein anderer kämpfen
 • πρό-μαχος, 1) vorkämpfend, vorn, in der vordersten Reihe der Krieger kämpfend; subst. οἱ πρόμαχοι, die Vorkämpfer, die vordersten Kämpfer; ἐν προμάχοισιν, unter den vordersten Kämpfern, im Vordertreffen; 2) der für einen zum Schutze kämpft, Verfechter, Verteidiger
 • προ-μεθ-ίημι, vorn oder vorher herausschicken
 • προ-μεθύω, vorher trunken sein
 • προ-μελαίνομαι, pass., sich vorn od. vorher schwärzen
 • προ-μελετάω, vorher üben od. treiben
 • προ-μελέτησις, ἡ, vorhergehendes Üben od. Treiben einer Kunst
 • προμένειος, ἡ, eine Art Granatapfel
 • προ-μένω, auf einander od. vorn warten
 • προ-μεριμνάω, vorher sorgen
 • προ-μετα-βάλλω, vorher ändern, verwandeln
 • προ-μετρέω, vormessen, zumessen
 • προ-μετρητής, ὁ, Vormesser, Unterbeamter der μετρονόμοι
 • προ-μετρητός, vor- od. zugemessen
 • προ-μετωπίδιον, τό, die vordere od. obere Stirn; ἵππων προμετωπίδια die abgezogene Haut des Pferdekopfes
 • προ-μετωπίδιος, vor der Stirn; bes. τὸ προμ., Stirnbedeckung
 • προ-μετωπίς, ίδος, ἡ, das Stirnblatt
 • προ-μήθεια, ἡ, Vorsicht, Klugheit; ἐν πολλῇ προμηϑίῃ ἔχειν τινά, einen mit vieler Rücksicht, Achtung behandeln
 • προ-μηθέομαι, vorher sorgen, fürsorgen; ἑωυτοῠ, für sich selbst sorgen; auch τον ἀδελφόν, den Bruder berücksichtigen oder achten
 • προ-μηθεύς, ὁ, eigtl. der Vorbedachte, Vorsichtige; προμαϑέος αἰδώς, Vorsicht, Klugheit. Weil Prometheus Menschen aus Ton gebildet haben sollte, nannten Sp. alle Bildner u. Künstler in Ton προμηϑεῖς
 • προ-μηθευτικός, ή, όν, der Vorsorge, Vorsicht od. Klugheit anzuwenden pflegt
 • προ-μηθής, ές, vorsorglich, besorgt; οὔτε τι ϑανεῖν προμηϑής, nicht achtend; τὸ προμη-ϑές, die Vorsicht
 • προ-μήκης, ες, vorn lang od. länglich zugehend
 • προ-μηλόω, vorher mit hineingesteckter Sonde untersuchen
 • προ-μήνῡμα, τό, die vorhergängige Anzeige
 • προ-μηνύτρια, ἡ, die Anzeigerin, Verräterin
 • προ-μηνύω, vorher anzeigen
 • προ-μήτωρ, ορος, ἡ, Vormutter, Stammmutter
 • προ-μηχανάομαι, vorher veranstalten, aussinnen; auch οὐδὲν προεμηχανῶντο τῆς διώξεως, sie trafen keine Vorkehrungen, dachten nicht ans Verfolgen
 • προ-μιαίνω, vorher beflecken
 • προ-μίγνῡμι, vor od. vorher vermischen; παλλακίδι προμιγῆναι, vorher mit dem Kebsweibe Gemeinschaft pflegen
 • προ-μιμνήσκω, vorher erinnern
 • προ-μισθόω, vorher vermieten
 • προ-μνάομαι, für einen werben; auch anempfehlen, raten; Geschenke zu erhalten suchen; προμνᾶταί τί μοι γνώμα, meine Seele ahnet etwas

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert