• ὑδρο-χοεῖον, τό, Brunnen, Cisterne
 • ὑδρο-χοεύς, ὁ, der Wassermann, als Gestirn
 • ὑδρο-χόη, ἡ, Wasserguß, Gosse, Wassergraben, Wasserleitung
 • ὑδρο-χόος, 1) Wasser gießend, ergießend; 2) ὁ ὑδροχόος, der Wassermann, als Gestirn
 • ὑδρό-χυτος, mit Wasser begossen; in Wasser ergossen, sich ergießend
 • ὑδρ-ώδης, ες, wasserartig, wässerig
 • ὑδρωπιάω, die Wassersucht haben
 • ὑδρωπικός, zum ὕδρωψ gehörig, wassersüchtig
 • ὑδρωπο-ειδής, ές, u. ὑδρωπι-ώδης, ες, von der Art der Wassersucht, wassersüchtig
 • ὕδρωψ, ωπος, ὁ, 1) Wassersucht; 2) jede unreine Flüssigkeit; 3) der Wassersüchtige
 • ὕδω, singen, besingen, preisen, übh. sagen, erzählen, nennen, dah. pass. heißen
 • ὕδωρ, τό, das Wasser, eigtl. Regenwasser; Ζεύς od. ὁ ϑεὸς ποιεῖ ὑδωρ, macht Wasser, läßt regnen; absol. ὕδατα ποιεῖ, es macht Wasser, regnet; ὕδατα ἀστραπαῖα, Gewitterregen; Quell- u. Flußwasser; Meerwasser; τὸ κατὰ χειρὸς ὕδωρ, Waschwasser (= χέρνιψ). zum Waschen der Hände vor der Mahlzeit; ἐν ὕδατι βρέχεσϑαι, für Schweiß, unser 'wie aus dem Wasser gezogen sein'; das Wasser der Wasseruhr, wonach dem vor Gericht Sprechenden die Zeit zugemessen wurde; dah. πρὸς τὸ αὐτὸ ὕδωρ εἰπεῖν, in derselben Redezeit vortragen; ἐν μικρῷ μέρει τοῦ παντὸς ὕδατος, in einem kleinen Teile der ganzen Redezeit; ἐν τῷ ἐμῷ ὕδατι, in der mir durch die Wasseruhr zugemessenen Zeit; ἐὰν τὸ ὕδωρ ἐγχωρῇ, wenn die Zeit ausreicht; von allen großen oder fließenden Gewässern
 • ὕειος, u. ὑεικός, vom Schweine
 • ὑελ-έψης, ὁ, der Glas kocht, durch Schmelzen nacht
 • ὑετίζω, regnen lassen, ausgießen
 • ὑέτιος, regnig, Regen bringend; bes. Ζεὺς ὑέτιος, Zeus, der regnen läßt
 • ὑετόεις, εσσα, εν, zum Regen gehörig, regnig, Apollo heißt so
 • ὑετό-μαντις, ὁ, ἡ, Regen prophezeihend, Regenprophet
 • ὑετός, ὁ, der Regen; bes. Platzregen; ἄνεμοι ὑετώτατοι, die regenhaftesten Winde
 • ὑετ-ώδης, ες, regenartig, regnig
 • ὑηνεύς, ὁ, ein säuischer, tölpischer Mensch
 • ὑηνέω, wie ein Schwein sein, handeln, sich säuisch, ungeschliffen betragen
 • ὑηνία, ἡ, der Zustand eines Schweines, gew. übrtr., schweinisches Betragen, Ungeschliffenheit, Tölpelhaftigkeit
 • ὑηνός, schweinisch, vom Schweine, dazu gehörig
 • Υης, ὁ, Beiname des Zeus, wie ὑέτιος. Auch des Bacchus od. Sabazios; Ὑεύς, Gott der befruchtenden Nässe
 • ὑθλέω, schwatzen, Possen treiben
 • ὕθλημα, τό, Geschwätz, Possen
 • ὕθλος, leeres Geschwätz, Posse
 • υἱ-αρχία, ἡ, die Herrschaft des Sohnes
 • υἱάφιον, τό, Söhnlein
 • υἱδεύς, ὁ, des Sohnes Sohn, der Enkel
 • υἱδῆ, ἡ, des Sohnes Tochter, die Enkelin
 • υἵδιον, τό, dim. von υἱός, Söhnlein; dim. von ὗς, Schweinchen, Ferkel
 • υἱδοῦς, ὁ, Enkel
 • ὑΐζω, wie ein Schwein quieken
 • ὑϊκός, 1) den Sohn betreffend; 2) ὑϊκόν τι πάσχει, es geht ihm wie einem Schweine
 • ὕϊνος, vom Schweine, ihm eigen, dah. schweinisch, im Betragen
 • υἱο-θεσία, ἡ, Annahme an Sohnes Statt
 • υἱο-θετέω, zum Sohne annehmen, adoptieren
 • υἱό-θετος, zum Sohne angenommen
 • υἱο-ποιέομαι, zum Sohne machen
 • υἱο-ποίησις, ἡ, das zum Sohne machen
 • υἱο-ποίητος, zum Sohne gemacht
 • υἱός, ὁ (= φύω, filius), der Sohn; plur. zur Umschreibung einer Lebensweise, die gew. vom Vater auf den Sohn zunftmäßig forterbte; ἰατρῶν υἱεῖς, ῥητόρων υἱεῖς, die Ärzte, Rhetoren; υἷες Ἀχαιῶν, die Achäer
 • υἱότης, ητος, ἡ, die Sohnschaft
 • υἱόω, zum Sohne machen; sich zum Sohne machen, an Sohnes Statt annehmen
 • ὑϊσμός, ὁ, das Geschrei, Gequieke des Schweines
 • υἱωνή, ἡ, Enkelin
 • υἱωνός, ὁ, Sohnes Sohn, Enkel
 • υἵωσις, ἡ, das zum Sohne machen, Adoptieren
 • ὕκης, ἡ, ein Meerfisch
 • ὕλαγμα, τό, das einzelne Anschlagen eines bellenden Hundes, Gebell; übertr. im plur., unverschämte Reden
 • ὑλαγμός, ὁ, das Bellen, das Gebell
 • ὑλ-αγωγέω, Holz führen, fahren
 • ὑλ-αγωγία, ἡ, das Holzfahren
 • ὑλ-αγωγός, Holz führend, fahrend
 • ὑλάδια, τά, eine Feigenart
 • ὑλάζομαι, holzen, Holz machen od. holen
 • ὑλαῖος, 1) holzig, waldig; im Walde befindlich, lebend; 2) materiell, körperlich
 • ὑλακή, ἡ, das Bellen
 • ὑλακόεις, εσσα, εν, bellig, bellend
 • ὑλακό-μωρος, immer, gewöhnlich bellend
 • ὑλακτέω, bellen; übertr. vom Ingrimm des zornigen Herzens; vom Bellen des leeren, hungrigen Magens. Auch = freche, unverschämte Reden führen, ungestüm lärmen. Trans. τινά, anbellen; übertr., mit groben Worten anfahren, anschnauzen, im Ggstz zum Schmeichler
 • ὑλακτητής, ὁ, der Beller, Kläffer
 • ὑλακτικός, bellend, zum Bellen geneigt
 • ὕλαξ, ακος, ὁ, der Beller
 • ὑλαστής, ὁ, der Holzende, Holz Fällende, Holende
 • ὑλάω, (onomatop. heulen, ululare), bellen; τινά, anbellen
 • ὑλειώτης, ὁ, der im Walde Lebende
 • ὕλη, ἡ, 1) Gehölz, Wald; Gesträuch und Staudengewächse, im Ggstz zu den Bäumen; 2) das gefällte Holz, Bau- u. Brennholz; ναυπηγησίμη, Schiffsbauholz; 3) Übh. Stoff, Materie, woraus etwas bereitet wird, der rohe, unverarbeitete Stoff, gleichviel ob Holz oder Stein, Metall; ὕλη ἰατρική, materia medica; ἐν ὕλῃ, der Materie nach. Im chemischen Sinne: die Unterlage od. Basis, welche die eigentliche Masse gibt; wie υἱός von ὕω, Fύω = φύω abzuleiten: der Ort, wo das Holz wächst; davon sylva
 • ὑλη-βάτης, ὁ, der Waldgänger, der durch den Wald schreitet
 • ὑλη-γενής, ές, aus Holz geworden, gemacht; aus Materie bestehend, materiell, körperlich
 • ὑλήεις, εσσα, εν, holzig, waldig, waldreich. Auch Bacchus heißt so
 • ὑλη-κοίτης, ὁ, der Waldlagerer, Waldbewohner
 • ὕλημα, τό, Gebüsch, Strauchwerk, Reisig, bes. die Klasse der Gewächse, die zwischen ϑάμνος u. βοτάνη stehen; übh. Stoff, Masse
 • ὑλη-ωρός, u. ὑλη-ώρης, ὁ, den Wald beaufsichtigend, Waldaufseher; Nymphen
 • ὑλία, ἡ, die Schuhsohle, wahrscheinlich von Holz, lat. solea
 • ὑλίζω, reinigen, von Unreinigkeit, bes. Bodensatz, durchseihen; τὰς ῥῖνας ὑλίζειν, die Nase schneuzen
 • ὑλικός, materiell, körperlich; weltlich
 • ὑλισμός, ὁ, das Durchseihen
 • ὑλιστήρ, ῆρος, ὁ, der Durchseiher, das Gefäß oder Tuch zum Durchseihen
 • ὕλλος, ὁ, der Ichneumon
 • ὑλό-βιος, im Walde, von Waldfrüchten lebend
 • ὑλο-γράφος, auf Holz malend od. schreibend
 • ὑλο-δρόμος, im Walde laufend
 • ὑλο-κάτ-οικος, waldbewohnend
 • ὑλό-κομος, waldbehaart, mit Wald bewachsen
 • ὑλο-κόμος, Wälder besorgend, pflegend
 • ὑλο-κοπέω, Holz hacken
 • ὑλό-κουρος, Holz abscherend, abhauend
 • ὑλο-μανέω, zu sehr ins Holz schießen, bes. vom Weinstock; auch τὰ πεδία ὑλομανεῖ, sind bewachsen mit dichter Waldung
 • ὑλο-μανής, ές, 1) in Wälder verliebt, gew. in Wäldern lebend; 2) von Bäumen oder vom Weinstock: zu sehr ins Holz treibend
 • ὑλο-μαχέω, in Wäldern streiten, sich durch Wälder verteidigen
 • ὑλο-μήτρα, ἡ, ein Holzwurm
 • ὑλο-νόμος, in Wäldern weidend; von Bienen
 • ὑλο-σκόπος, Wälder besichtigend, Waldaufseher
 • ὑλο-τομέω, Holz hauen od. fällen
 • ὑλο-τομία, ἡ, das Holzhauen, -fällen
 • ὑλο-τομικός, ή, όν, zum Holzhauen od. -fällen gehörig; ἡ ὑλοτομική, sc. τέχνη, die Kunst des Holzfällens
 • ὑλο-τόμιον, τό, der Ort, wo Holz gefällt wird
 • ὑλο-τόμος, Holz schlagend, fällend; ὁ ὑλ., der Holzschläger, Holzhauer
 • ὑλότομος, im Walde abgeschnitten, gehauen; τὸ ὑλότομον, ein im Walde geschnittenes Zauber- oder Heilmittel
 • ὑλο-τραγέω, wilde Wurzeln und Früchte fressen
 • ὑλο-τραφής, ές, von der Materie genährt, materiell
 • ὑλ-ουργία, ἡ, die Zimmerarbeit
 • ὑλ-ουργός, Holz bearbeitend; ὁ ὑλ., der Zimmermann
 • ὑλο-φάγος, in Wäldern weidend, lebend; Holz essend
 • ὑλο-φορβός, im Walde weidend
 • ὑλο-φορέω, Holz tragen
 • ὑλο-φόρος, Holz tragend; von einem Gebirge
 • ὑλ-ώδης, ες, 1) holzig, waldig; 2) = ἰλυώδης, unrein, schlammig
 • ὑλ-ωρός, Forstaufseher
 • ὗμα, ατος, τό, das Beregnete, Benetzte
 • ὑμε-δαπός, der Eurige, euer Landsmann
 • ὑμεῖς, ihr, euer, euch
 • ὑμέναιος, ὁ, der Hochzeitsgesang, den die Begleiter der Braut sangen, wenn diese aus dem väterlichen Hause in das des Bräutigams geführt wurde; daher auch = Hochzeit. Auch wie 'Υμήν, Gott der Ehe
 • ὑμεναιόω, 1) heiraten, zum Weibe nehmen, vom Manne gesagt; 2) den Hochzeitsgesang singen
 • ὑμενήϊος, ὁ, Beiwort des Bacchus als eines Freudengottes
 • ὑμένινος, häutig, aus Häuten bestehend
 • ὑμενο-ειδής, ές, hautartig, häutig
 • ὑμενό-πτερος, mit häutigen Flügeln, wie die der Fledermäuse
 • ὑμεν-όστρακος, mit häutiger Schale
 • ὑμενόω, in Haut verwandeln, in eine Haut einschließen
 • ὑμέτερος, euer, eurig; ὑμέτερος ἑκάστου ϑυμός, der Mut eines jeden von euch; ὑμέτερος αὐτῶν ϑυμός, euer eigener Sinn; ὑμέτερόνδε, nach eurem Hause hin; τὸ ὑμέτερον, was an euch, eurem Teile ist
 • ὑμήν, ένος, ὁ, Haut, Häutchen; περικάρδιος, Herzbeutel; ὁ περιτόναιος, das Bauchfell; ὑμὴν ὑγρός, die große Rückensehne der Knorpelfische. Übh. Hülle, Gewand, Decke
 • ὑμήν, ένος, ὁ, der Hochzeitsgesang
 • ὑμν-αγόρας, Liedersänger
 • ὑμνέω, besingen, preisen, rühmen; bes. in Gedichten, Gesängen preisen; übh. sagen, auch im tadelnden Sinne; sprechen, bes. wiederholt erzählen, immerfort im Munde führen. Intrans., singen, ertönen, sich hören lassen
 • ὑμνη-πολέω, sich mit Hymnen od. Lobgesängen beschäftigen, Hymnen dichten
 • ὑμνη-πόλος, sich mit Hymnen od. Lobgesängen beschäftigend, Hymnendichter
 • ὕμνησις, ἡ, das Besingen, Preisen
 • ὑμνητής, ὁ, Hymnensänger, Lobsänger, Lobredner
 • ὑμνητικός, zum Lobsingen od. Preisen gehörig
 • ὑμνητός, besungen, gepriesen, preiswürdig
 • ὑμνο-γράφος, Hymnen od. Lobgesänge schreibend
 • ὑμνο-δότειρα, ἡ, Hymnengeberin
 • ὑμνο-θέτης, ὁ, der Hymnen zusammensetzt, Hymnendichter
 • ὑμνό-θετος, aus Hymnen od. Gesängen zusammengesetzt
 • ὑμνο-λογέω, lobsingen
 • ὑμνο-λογία, ἡ, Lobgesang
 • ὑμνο-λόγος, Hymnen dichtend
 • ὑμνο-ποιός, Hymnen dichtend
 • ὕμνος, ὁ, der Gesang, das Lied; bes. Festgesang, zum Preise der Götter; bes. von den mit der Kithara begleiteten Gesängen gebraucht. Übh. Loblied, Lobgesang; ἐπινυμφίδιος, Hochzeitslied. Seltener Klagelied. Auch Orakelspruch, weil diese wie die Hymnen verfaßt waren
 • ὑμν-ῳδέω, einen Hymnos oder ein Loblied singen
 • ὑμν-ώδης, ες, hymnenartig
 • ὑμν-ῳδία, ἡ, das Singen eines Lobgesangs, der Lobgesang selbst
 • ὑμν-ῳδός, Hymnen und Lieder singend
 • ὑννι-μάχος, mit der Pflugschar kämpfend
 • ὕννις, εως, ἡ, Pflugschar; man leitet das Wort von ὗς ab, indem der Rüssel des erdaufwühlenden Schweines den ersten Anlaß zur Erfindung des Pfluges gegeben habe
 • ὑο-βότης, ὁ, u. ὑο-βοσκός, ὁ, Sauhirt
 • ὑο-ειδής, ές, sauartig, sauähnlich. Aber ὑ. ὀστοῦν ist ein wie der Buchstabe Υ gestalteter Knochen mit zwei Flügeln am Kehlkopfe
 • ὑο-μουσία, ἡ, Saumusik oder Saugesang
 • ὑο-πόλος, ὁ, Sauhirt
 • ὑό-πρωρος, mit einem Schiffsvorderteile oder Schnabel, der wie ein Schweinsrüssel aufwärts gebogen ist, Beiwort eines samischen Schiffes
 • ὑο-πώλης, ὁ, Schweinehändler
 • ὑος-κυαμάω, (vom Genusse des Bilsenkrautes) rasen
 • ὑος-κύαμος, ὁ (eigtl. Saubohne), das Bilsenkraut, dessen Genuß Schwindel und Wahnsinn erregt
 • ὑο-φορβεῖον, τό, Saustall
 • ὑο-φόρβιον, τό, Sauherde
 • ὑο-φορβός, ὁ, Sauhirt
 • ὑπ-αγανακτέω, etwas oder wobei unwillig oder böse werden
 • ὑπ-αγαπάω, ein wenig od. heimlich lieben
 • ὑπ-αγγέλλω, heimlich verkündigen, verraten
 • ὑπ-άγγελος, vom Boten gerufen od. geholt
 • ὑπ-άγγελτος, heimlich verkündigt, verraten
 • ὑπ-αγκαλίζω, umarmen
 • ὑπ-αγκάλισμα, τό, das, was man in die Arme nimmt, der Gegenstand der Umarmung, Gattin, Geliebte. Auch die Umarmung
 • ὑπ-άγκαλος, in, auf, oder unter den Armen getragen, umarmt
 • ὑπ-αγκώνιον, τό, Kissen unter den Ellenbogen
 • ὑπ-άγνῡμι, darunter brechen
 • ὑπ-αγόρευσις, ἡ, das Vorsagen, Anraten
 • ὑπ-αγορευτικός, ή, όν, zum Aussagen od. Anzeigen geschickt
 • ὑπ-αγορεύω, vorsagen, diktieren; anzeigen, bes. heimlich melden; eingeben, an die Hand geben, einen Rat geben; darauf sagen, antworten
 • ὑπ-αγορία, ἡ, der Rat
 • ὑπ-άγροικος, etwas bäurisch
 • ὑπ-άγρυπνος, etwas schlaflos
 • ὑπ-άγω, darunter führen; ὑπάγειν ἵππους ζυγόν, Pferde unters Joch bringen, anspannen. Übertr., einen unter jemandes Gewalt bringen. Den Beklagten vor den erhöhten Sitz des Richters führen, so daß er niedriger als dieser steht; ὑπάγειν τινὰ εἰς τὸ δικαστήριον, einen vor Gericht ziehen, belangen, anklagen; auch ϑανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον Μιλτιάδεα, auf Tod und Leben vor dem Volke anklagen. Listig, heimlich wozu bringen, verlocken, wozu verleiten, betrügen, anführen. Darunter wegführen, -bringen. Herunter, herab führen; κοιλίαν, γαστέρα, den Leib oder Magen durch Abführungsmittel reinigen; auch intrans., κοιλία ὑπάγουσα, offener Leib; sich heimlich wegbegeben, sich zurückziehen; von einem Kriegsheere; ὑπάγειν φυγῇ εἰς δυςχωρίαν, ein zurückgezogenes Leben führen. Vor einem fortgehen, vorrücken; ὕπαγε, frisch auf, vorwärts; von allmählichem Vorrücken
 • ὑπ-αγωγεύς, έως, ὁ, 1) eine Maurerkelle. Ein Folterwerkzeug; 2) ein beweglicher Steg an Saiteninstrumenten
 • ὑπ-αγωγή, ἡ, 1) das Darunter-, Hinzu-, Hineinführen oder -bringen; das Anführen, Verlocken, die Täuschung; 2) das Abführen und Reinigen des Leibes; τῆς κοιλίας, Purgieren; 3) das Zurückführen, u. intr., der Rückzug, der Abzug
 • ὑπ-αγωγικός, ή, όν, in die Länge gezogen
 • ὑπ-αγωγός, unten abführend; τῆς κοιλίας, purgierend,
 • ὑπ-ᾴδω, dazu, dabei singen; leise singen
 • ὑπ-ᾱέριος, in der Luft befindlich, darin lebend
 • ὑπ-αιάζω, dazu ächzen, ein wenig seufzen
 • ὑπ-αιδέομαι, sich etwas schämen, etwas Ehrfurcht vor einem haben
 • ὑπ-αίετος, ὁ, eine Adlerart
 • ὕπαιθα, darunter weg, darunter hin, daran vorbei; c. gen., an einem vorbei
 • ὑπ-αιθριάζω, unter freiem Himmel sein
 • ὑπ-αίθριος, unter freiem Himmel
 • ὕπ-αιθρος, unter dem Himmel, unter freiem Himmel; τὸ ὕπαιϑρον, der freie Himmel u. jeder Platz unter freiem Himmel, das Freie; ἐν ὑπαίϑρῳ, im Freien; εἰς ὕπαιϑρον, ins Freie. In der Kriegssprache sind ὕπαιϑρα freie, durch Heeresmacht und Siege im offenen Felde zu behauptende Gegenden, im Ggstz zu den festen Plätzen; πόλεμοι ὕπαιϑροι, offener Krieg, im freien Felde, Ggstz zum Festungskriege
 • ὑπ-αινίσσομαι, dunkel od. entfernt andeuten, zu verstehen geben; ein wenig sticheln
 • ὑπ-αίρω, sanft, allmählich in die Höhe heben
 • ὑπ-αισθάνομαι, etwas, ein wenig oder insgeheim merken
 • ὑπ-ᾱΐσσω, 1) darunter fahren, sich schnell darunter begeben; 2) darunter herausfahren, schnell darunter hervorkommen
 • ὕπ-αισχρος, ein wenig od. einigermaßen häßlich, schändlich
 • ὑπ-αισχύνομαι, pass., sich etwas schämen; τινά, vor einem
 • ὑπ-αίτιος, zur Verantwortung gezogen, unter Anklage; τινί, einem verantwortlich; ὑπαίτιόν ἐστί μοί τι πρός τινα, ich habe eine Verschuldung gegen einen auf mich geladen, so daß ich der Anklage von seiner Seite ausgesetzt bin
 • ὑπ-αιωρέομαι, pass., darunter hängen
 • ὑπ-ακμάζω, darunter oder dabei in voller Kraft sein
 • ὑπ-ακοή, ἡ, Gehorsam
 • ὑπ-ακουός, ὁ, der etwas von einem anderen gehört hat
 • ὑπ-άκουσις, ἡ, das Hinhören
 • ὑπ-ακουστέον, man muß gehorchen
 • ὑπ-ακούω, darauf hören, hinhören; Gehör geben, antworten; gew. gehorchen, Folge leisten, folgen; aufmerken auf etwas; in der Bdtg des eigentlichen Gehorchens häufiger c. dat.. Bes. von den Türstehern, welche anpochen hören und die Tür öffnen; von Soldaten, die aufgerufen antworten, u. übh. von Solchen, die einem Rufe, einer Aufforderung Folge leisten; dah. δείπνῳ ὑπακούειν, der Aufforderung zu einem Schmause Folge leisten, = zum Schmause kommen; ὑπακούειν αὐγαῖς ἁλίου, den Sonnenstrahlen ausgesetzt sein, von ihnen beherrscht werden; τοῖς λό-γοις, die Worte verstehen und darauf antworten; darunter verstehen; τὰ πράγματα ὑπακούει μοι, die Sachen fügen sich mir, gehen nach meinen Wünschen von Statten
 • ὕπ-ακρος, beinahe der Höchste, ziemlich der Vollkommenste
 • ὑπ-ακτικός, ή, όν, zum Darunterweg- oder Abführen gehörig, geschickt; κοιλίας, den Leib durch Abführen reinigend
 • ὑπ-αλγέω, etwas Schmerz empfinden
 • ὑπ-αλεάζω, etwas od. allmählich erwärmen
 • ὑπ-άλειμμα, τό, Salbe zum Einschmieren
 • ὑπ-άλειπτος, eingeschmiert, einzusalben
 • ὑπ-άλειπτρον, τό, u. ὑπ-αλειπτρίς, ίδος, ἡ, μήλη, Werkzeug der Wundärzte zum Auftragen od. Einreiben einer Salbe
 • ὑπ-αλείφω, von unten her oder von unten herauf mit Salbe bestreichen, übh. einschmieren, einsalben; sich salben; bes. εἰς ἱμάτιον ὑπαλείφεσϑαι, sich salben, indem man die Kleider anbehält; τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑπαλείφεσϑαι, sich unter den Augen bemalen, schminken; als Vorbereitung zum Kampf
 • ὑπ-άλειψις, εως, ἡ, das Einsalben, bes. wenn man bekleidet ist, unter den Kleidern
 • ὑπ-αλεύομαι, vermeiden, darunter weg entkommen, entfliehen
 • ὑπ-αλλαγή, ἡ, Verwechslung, Vertauschung; eine Redefigur, wenn die einzelnen Teile des Satzes mit einander verwechselt zu sein scheinen
 • ὑπ-άλλαγμα, τό, das verwechselte, vertauschte Ding, übh. was zum Austausch dient; so νόμισμα, ὑπάλλαγμα τῆς χρείας, Geld, das Tauschmittel des gegenseitigen Bedarfs
 • ὑπ-αλλακτικός, ή, όν, zum Verwechseln, Vertauschen gehörig, geschickt
 • ὑπ-αλλάσσω, verwechseln, vertauschen, verändern
 • ὑπ-άλληλος, einander untergeordnet
 • ὑπ-άλπειος, α, ον, unter den Alpen gelegen
 • ὑπ-άλυξις, εως, ἡ, das Vermeiden, Entfliehen
 • ὑπ-αλύσκω, vermeiden, entfliehen, entkommen; χρεῖος ὑπαλύξας, einer Schuld entwischend, ohne sie zu bezahlen
 • ὑπ-ᾱμάω, von unten abmähen, abschneiden
 • ὑπ-αμβλύνω, allmählich abstumpfen
 • ὑπ-αμβλύς, ύ, etwas stumpf
 • ὑπ-αμείβομαι, umwechseln, umtauschen; πόντον ὑπαμείβεσϑαι, unters Meer tauchen, ins Meer gehen
 • ὑπ-αμπ-έχω, unter der Bedeckung oder dem Kleide verbergen
 • ὑπ-αμφι-έννῡμι, darunter anziehen
 • ὑπ-ανα-βάλλομαι, ein wenig aufschieben, verzögern
 • ὑπ-ανα-βλέπω, allmählich das Gesicht wieder erlangen
 • ὑπ-ανα-γιγνώσκω, vorlesen
 • ὑπ-ανα-γνώστης, ὁ, Vorleser
 • ὑπ-αν-άγω, darunter od. heimlich wegführen. Pass. heimlich, unvermerkt unter Segel gehen
 • ὑπ-ανα-δύω, von unten in die Höhe kommen, auftauchen; sich einer Sache heimlich entziehen
 • ὑπ-ανα-θλίβω, von unten herauf drängen
 • ὑπ-ανα-κῑνέω, intr., sich von unten emporbewegen, aufstehen und weggehen
 • ὑπ-ανα-κλίνω, sich darunter biegen
 • ὑπ-ανα-κόπτω, zurückschlagen
 • ὑπ-ανᾱλίσκω, allmählich, unvermerkt verwenden, vertun
 • ὑπ-ανα-μέλπω, ein Lied dabei anstimmen
 • ὑπ-ανα-πίμπλημι, allmählich anfüllen
 • ὑπ-αν-άπτω, darunter anzünden
 • ὑπ-αν-αρόω, etwas aufpflügen
 • ὑπ-ανά-στασις, ἡ, das Aufstehen von seinem Sitze, um einem anderen Platz zu machen
 • ὑπ-ανα-στατέον, man muß aufstehen, um Platz zu machen
 • ὑπ-ανα-στρέφω, zurückkehren
 • ὑπ-ανα-τέλλω, darunter hervorgehen
 • ὑπ-ανα-τροπιάζω, zurückkehren, von Krankheiten
 • ὑπ-ανα-φλέγω, allmählich od. ein wenig entzünden
 • ὑπ-ανα-φύομαι, darunter wachsen, entstehen
 • ὑπ-ανα-χωρέω, allmählich od. heimlich zurückgehen, sich zurückziehen
 • ὑπ-ανα-χώρησις, ἡ, das allmähliche od. heimliche Zurückgehen
 • ὕπ-ανδρος, unter dem Manne, verheiratet; γύναια ὕπανδρα liederliche Weiber. Überh. weiblich; ἀγωγή, weibliche Lebensart
 • ὑπ-ανεμόω, ein wenig anhauchen, leise anfächeln
 • ὑπ-αν-ερπύζω, allmählich, heimlich herauskriechen
 • ὑπ-αν-έχω, darunter stehen u. in die Höhe halten
 • ὑπ-ανθέω, emporblühen, zu blühen anfangen
 • ὑπ-ανθηρός, etwas bunt
 • ὑπ-ανῑάω, ein wenig betrüben, im pass. sich betrüben
 • ὑπ-αν-ίημι, ein wenig nachlassen
 • ὑπ-αν-ίστημι, allmählich aufstellen od. in die Höhe richten; intr., sich erheben, aufstehen; vom aufgejagten Wilde: aufspringen; τῆς ἕδρας, τῶν ϑάκων τινί, vor einem vom Sitze aufstehen, um ihm seinen Platz einzuräumen od. ihm seine Ehrfurcht zu bezeigen
 • ὑπ-αν-οίγνῡμι u. ὑπ-αν-οίγω, unten, von unten allmählich od. heimlich öffnen
 • ὑπ-αντάω, u. ὑπ-αντέω, entgegenkommen od. -gehen, begegnen; übertr., erwidern, einwenden
 • ὑπ-άντησις, ἡ, das Entgegenkommen
 • ὑπ-αντιάζω, u. ὑπ-αντιάω, entgegenkommen u.- gehen
 • ὑπ-αντλέω, von unten ausschöpfen, auspumpen
 • ὑπ-άντλησις, εως, ἡ, das Ausschöpfen, Auspumpen von unten auf
 • ὕπ-αντρος, unten in einer Grotte, Höhle; γῆ, mit Höhlen
 • ὑπ-ανύομαι, allmählich vollenden
 • ὑπ-αξόνιος, unter der Achse
 • ὑπ-α-παίδευτος, etwas ungelehrt
 • ὑπ-απειλέω, ein wenig od. versteckt drohen
 • ὑπ-άπ-ειμι, u. ὑπ-απ-έρχομαι, allmählich od. heimlich weggehen
 • ὑπ-απο-κῑνέω, intr., sich heimlich od. sacht davon machen
 • ὑπ-απο-κινητέον, man muß sich heimlich davon machen
 • ὑπ-απο-κρύπτω, etwas worunter verbergen
 • ὑπ-απο-λείπω, zurücklassen, pass. zurückbleiben
 • ὑπ-απο-τρέχω, zurück- od. davonlaufen
 • ὑπ-απο-ψήχω, allmählich, nach und nach abreiben
 • ὕπαρ, τό, eine wahre, sichtbare Erscheinung im Zustande des Wachens, Ggstz von ὄναρ; οὐκ ὄναρ, ἀλλ' ὕπαρ, nicht ein Traumbild, sondern eine wirkliche Erscheinung, nicht Täuschung, sondern Wirklichkeit; adv., wachend, in wachem Zustande; daher in Wahrheit. wirklich; ὕπαρ τε καὶ ὄναρ, wachend und träumend, Tag und Nacht, zu allen Stunden; οὔτε ὄναρ, οὔτε ὕπαρ, ganz und gar nicht, niemals
 • ὑπ-αράσσω, unten anschlagen
 • ὑπ-άργῑλος, etwas mit Ton untermischt
 • ὕπ-αργμα, τό, das Vorhandene, die Substanz; das Vermögen
 • ὑπ-αργυρεύομαι, pass., verschuldet sein, heimlich Schulden machen
 • ὑπ-αργύρευσις, ἡ, das Verschuldetsein
 • ὑπ-άργυρος, unterwärts Silber habend, von Silber gemacht u. vergoldet; silberhaltig; versilbert, gegen Silber verkauft
 • ὑπ-αριθμέω, darunter zählen
 • ὑπ-αρίθμησις, ἡ, das Darunterzählen
 • ὑπ-αρκτικός, ή, όν, selbstständig
 • ὑπ-άρκτιος, gegen Norden liegend
 • ὑπ-αρκτός, ή, όν, daseiend, existierend; was zu Grunde liegt oder zu Grunde gelegt werden kann
 • ὕπ-αρνος, mit einem Lamme unter sich, ein Lamm säugend
 • ὕπ-αρξις, ἡ, das Dasein, die Existenz; τὰ ὑπάρχοντα, Habe, Besitz, Vorrat
 • ὑπ-αρόω, die Saat unterpflügen
 • ὑπ-αρτάω, darunter hängen, unten anhängen
 • ὑπ-αρχή, ἡ, der Anfang; ἐξ ὑπαρχῆς, von Neuem, wiederum
 • ὑπ-αρχία, ἡ, das Amt od. die Würde eines ὕπαρχος
 • ὕπ-αρχος, ὁ, Unterbefehlshaber, Unterfeldherr; gew. Statthalter; adj. untertan, unterwürfig
 • ὑπ-άρχω, 1) anfangen, beginnen; gew. τινός, den Anfang womit machen, den Anlaß wozu geben; auch ohne Zusatz: Streit, Händel anfangen; c. partic., ἐμὲ ὑπῆρξαν ἄδικα ποιεῠντες, sie taten mir zuerst Unrecht; ὑπάρχει εὖ od. κακῶς ποιῶν τινα, er tut einem zuerst Gutes, fügt einem zuerst Schaden zu; auch umgekehrt; ὑπαρχομένου τοῦ ἦρος, im Beginne des Frühlings. Pass., τὰ ἔκ τινος ὑπαργμένα, das von einem Angefangene; 2) intrans., vorhanden, dasein, zu jemandes Dienst oder Gebrauch bereit sein. Bes. a) einem günstig, gewogen sein, ihm wohlwollen; auch von Sachen, einem zu Gute kommen, zu Teil werden; b) einem zu Gebote stehen, erlaubt, möglich sein; ὑπάρχον absolut, wie ἐξόν, da die Möglichkeit od. Gelegenheit da war; c) zu Grunde liegen, die Grundlage bilden; τοῦτο ὑπαρκτέον, dieses muß zu Grunde gelegt werden; τούτων ὑπαρχόντων, wenn dieses so ist; d) impers., ὑπάρχει μοι, mir steht zu Gebote, wird zu Teil, ich besitze, habe; τὰ ὑπάρχοντα, der Besitz, die Habe, das Vermögen; auch geistig: die natürlichen Anlagen des Menschen; die Eigenschaften; 3) = ὕπαρχός εἰμι, Unterfeldherr oder Statthalter sein, gebieten, befehligen

Schreibe einen Kommentar