• ὑπ-ασθενέω, kränkeln, zu kranken anfangen
 • ὑπ-ασπίδιος, unter dem Schilde, mit dem Schilde bedeckt
 • ὑπ-ασπίζω, einem den Schild tragen, Schildträger sein
 • ὑπ-ασπιστήρ, ῆρος, ὁ, schwerbewaffnet
 • ὑπ-ασπιστής, ὁ, Schildträger, Waffenträger übh.; bes. einer von der Leibwache, der mit dem Schilde den Feldherrn schützt
 • ὕπ-αστρος, unter den Gestirnen; unter dem Einflusse der Gestirne, von ihnen abhängig
 • ὑπ-ασώδης, ες, ein wenig ἀσώδης
 • ὑπατεία, ἡ, Amt od. Würde des ὕπατος, Konsulat
 • ὑπατεύω, Konsul sein
 • ὑπατήϊος, konsularisch
 • ὑπατικός, u. ὑπάτιος, 1) vom Konsul, zum Konsul gehörig; 2) der Konsul gewesen ist, consularis
 • ὑπ-ατμίζω, unterhalten und räuchern
 • ὑπ-ατμισμός, ὁ, das Unterhalten und Räuchern
 • ὑπ-ατμός, ὁ, der Rauch und das Räuchern von unten her
 • ὑπ-άτοπος, etwas abgeschmackt
 • ὕπατος, der Höchste, Erste; gew. Beiwort des Zeus; im Ggstz zu den χϑόνιοι übh. die oberen Götter u. später noch in der Priestersprache; ἐν ὑπάτῃ πυρῇ, ganz oben auf dem Scheiterhaufen; überh. hoch in der Luft; der Letzte. Bei den Römern der Konsul. Ἡ ὑπάτη, sc. χορδή, die oberste Saite des ältesten, einfachsten griechischen Tonsystems
 • ὑπ-αττικίζω, ein wenig attisch sprechen, attisch sprechen wollen
 • ὑπ-αττικός, ein wenig attisch
 • ὑπ-άτυφος, ziemlich ohne Aufgeblasenheit
 • ὑπάτωρ ἐξουσία, ἡ, potestas consularis, auf Münzen aus späterer Zeit, z. B. aus Smyrna
 • ὑπ-αυγάζω, darunter leuchten; ein wenig leuchten, zu leuchten anfangen, z. B. vor Tagesanbruch
 • ὕπ-αυγος, u. ὑπ-αυγής, ές, unter dem Lichte, dem Lichte ausgesetzt, bes. so daß das Licht von oben darauf fällt
 • ὑπ-αυθαδίζομαι, etwas eigensinnig od. stolz sein
 • ὑπ-αυλέω, dazu die Flöte blasen
 • ὕπ-αυλος, unter dem Hofe; σκηνῆς ὕπαυλος, unter dem Zelte
 • ὑπ-αυστηρός, etwas herb od. sauer
 • ὑπ-αυχένιος, unter dem Nacken; τὸ ὑπαυχένιον, Kopf- oder Nackenkissen
 • ὑπ-αύχενον, τό, der untere Teil des Nackens
 • ὑπ-αυχμήεις, ηεσσα, ῆεν, etwas trocken
 • ὑπ-αφ-ίστημι, heimlich, unter der Hand wegstellen; ein wenig, allmählich zurück-, wegtreten
 • ὑπ-αφρίζω, ein wenig schäumen, von unten auf schäumen, zu schäumen anfangen
 • ὕπ-αφρος, etwas schaumig; ὄμμα, das von einigen Tränen perlende Auge
 • ὑπ-ά-φρων, ονος, ὁ, ἡ, etwas unverständig
 • ὑπ-ά-φωνος, etwas lautlos, verstimmt
 • ὑπ-αχλύνω, nur pass., ὑπαχλύνϑη οὐρανός, wurde allmählich verfinstert
 • ὑπ-έγγυος, unter Bürgschaft, verbürgt, verpfändet; auch κριταί τε τῶνδ' ὀνειράτων ϑεόϑεν ἔλακον ὑπέγγυοι, nachdem sie bei den Göttern sich verbürgt oder die Götter zu Zeugen angerufen hatten; einer Strafe ausgesetzt, unterworfen; ὑπεγγύους πλὴν ϑανάτου, allen Strafen außer dem Tode unterworfen
 • ὑπ-εγείρω, allmählich erwecken, aufregen
 • ὑπ-εγ-κλίνω, ein wenig, unmerklich, allmählich beugen
 • ὑπ-εγ-χέω, einschenken
 • ὑπ-εικτέον, man muß oder darf weichen, nachgeben
 • ὑπ-εικτικός, nachgiebig
 • ὑπ-είκω, weichen, weggehen; νεῶν, von den Schiffen; λόγου ὑπείκειν, von seinen Worten oder Grundsätzen abweichen; τινὶ ἕδρης, vor einem aufstehen und weggehen, ihm Platz machen; dah. ihm den ersten Platz zugestehen; τινὶ λόγων, einem das erste Wort gönnen, ihn zuerst reden lassen; c. accus., einem entweichen, entgehen; χεῖρας ἐμὰς ὑπόειξε, er entwich meinen Händen. Übertr., nachgeben, sich fügen; τινί τι, einem in einer Sache; καὶ νῷν ὕπεικε τὸν κασίγνητον μολεῖν, gib uns nach, daß er komme, gestatte es uns zu Gefallen; λόγοις τινὸς ὑπείκειν, jemandes Gründen nachgeben; τινί τινος, zu jemandes Gunsten wovon ablassen, einem etwas einräumen oder überlassen; c. infin., ablassen, aufhören
 • ὑπ-ειλέω, herunter wickeln, rollen. Pass. sich darunter winden, unterkriechen
 • ὑπ-ειλίσσω, von unten aufwärts drehen
 • ὕπ-ειμι, 1) darunter sein; φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάϑρῳ, sie sind unter meinem Dache. Bes. von säugenden Tieren; πολλῇσι πῶλοι ὑπῆσαν, unter vielen Stuten waren säugende Füllen. Auch unterworfen, untertan sein; 2) wie ὑπάρχω, dabei, in der Nähe sein, zur Hand sein, zu Gebote stehen; auch = damit zusammenhängen; 3) übrig sein
 • ὕπ-ειμι, hinunter- und hineingehen; τινά, einen heimlich beschleichen, sich bei ihm einschleichen; allmählich, heimlich kommen; allmählich, heimlich weggehen
 • ὕπ-ειξις, εως, ἡ, das Weichen; ἐκνεύσεσι καὶ ὑπείξει πάσῃ, Nachgeben, Nachgiebigkeit
 • ὑπ-ειπεῖν, dazu, dabei sagen; dabei als Vorrede sagen; auch = einen Sinn unterlegen, verstehen
 • ὑπείρ, vor Wörtern, die mit einem Vocal anfangen, wenn die letzte Silbe lang sein soll
 • ὑπειρεσία, ἡ, das Rudern
 • ὑπ-είρω, darunter knüpfen
 • ὑπ-εις-δύομαι, darunter oder heimlich hineingehen
 • ὑπ-είς-ειμι, darunter od. heimlich hineingehen
 • ὑπ-εις-έρχομαι, darunter od. heimlich hineinkommen, beschleichen; bes. von Gemütsstimmungen; ὑπειςέρχεταί με δέος, ἔλεος, Furcht, Mitleid beschleicht mich
 • ὑπ-εις-ρέω, von unten, allmählich od. heimlich hineinfließen
 • ὑπ-έκ, c. gen., darunter heraus, unten hervor
 • ὑπ-εκ-βαίνω, von unten herausgehen
 • ὑπ-εκ-βάλλω, von unten, allmählich herauswerfen
 • ὑπ-εκ-δέχομαι, unter sich nehmen; πόρτιν μαστῷ, von der Kuh, unter sich am Euter haben
 • ὑπ-εκ-διδράσκω, heimlich darunter heraus od. davon laufen
 • ὑπ-εκ-δύω, heimlich ausziehen; sich heimlich herausziehen, davonmachen, entkommen; sich herausschleichen
 • ὑπ-έκ-δυσις, ἡ, Ausweg zum Entfliehen, Ausflucht
 • ὑπ-έκ-θεσις, ἡ, das heimliche Aus- u. Wegsetzen
 • ὑπ-εκ-θέω, heimlich davonlaufen
 • ὑπ-εκ-καθαίρω, von unten aus reinigen, abführen,
 • ὑπ-εκ-καίω, von unten od. allmählich ausbrennen, anzünden
 • ὑπ-εκ-καλύπτω, von unten od. ein wenig aufdecken
 • ὑπ-έκ-καυμα, τό, womit man etwas anzündet, Zunder. Übertr., Reizmittel
 • ὑπ-εκ-καύστης, ὁ, der Feuer darunter macht, bes. der ein Opferfeuer anzündet
 • ὑπ-έκ-κειμαι, heimlich herausgeschafft und in Sicherheit gebracht sein; draußen umherliegen
 • ὑπ-εκ-κενόω, unten ausleeren
 • ὑπ-εκ-κλέπτω, heimlich entwenden u. herausschaffen
 • ὑπ-εκ-κλίνω, ausbiegen, ausweichen
 • ὑπ-εκ-κομίζω, heimlich oder allmählich herausbringen; heimlich mit sich wegschaffen
 • ὑπ-εκ-κρίνω, nach unten od. durch den Stuhlgang absondern u. abführen
 • ὑπ-εκ-λαμβάνω, heimlich weg- und aufnehmen
 • ὑπ-εκ-λύω, von unten od. heimlich loslassen; ein wenig entkräften
 • ὑπ-εκ-πέμπω, heimlich heraus-, fort-, wegschicken
 • ὑπ-εκ-περάω, darunter herausgehen
 • ὑπ-εκ-πηδάω, darunter heraus od. heimlich wegspringen
 • ὑπ-εκ-πλέω, heimlich zu Schiffe herausfahren
 • ὑπ-εκ-πνέω, allmählich, leise aushauchen, ausatmen, sterben
 • ὑπ-εκ-πονέω, unter einem od. unter jemandes Befehl ausarbeiten, vollenden
 • ὑπ-εκ-πρό, daraus hervor od. vorwärts
 • ὑπ-εκ-προ-θέω, darunter heraus u. vorwärts laufen, vorlaufen; τινά, einen überlaufen od. einholen
 • ὑπ-εκ-προ-θρώσκω, darunter hervorspringen
 • ὑπ-εκ-προ-λύω, darunter losmachen, abspannen; eigtl. unter dem Joche ablösen u. fortgehen lassen
 • ὑπ-εκ-προ-ρέω, von unten heraus u. fortfließen
 • ὑπ-εκ-προ-τάμνω, auslaufen u. das Meer durchschneiden
 • ὑπ-εκ-προ-φεύγω, heimlich aus einer Gefahr entfliehen, entkommen u. davonlaufen
 • ὑπ-εκ-προ-χέομαι, pass., darunter hervor u. wegfließen
 • ὑπ-έκ-πυρος, etwas entzündet,
 • ὑπ-εκ-ρέω, darunter herausfließen, allmählich verfließen, vergehen; auch: heimlich herauskommen; vom Gedächtnis, ὑπεκρεῖ τί με, es entfällt mir etwas
 • ὑπ-εκ-ρήγνῡμι, allmählich herausbrechen, -reißen
 • ὑπ-εκ-ρίπτω, darunter od. heimlich herauswerfen
 • ὑπ-εκ-ρύομαι, darunter od. heimlich herausziehen, retten aus einer Gefahr
 • ὑπ-εκ-σώζω, u. ὑπ-εκ-σαόω, daraus heimlich oder unvermerkt retten
 • ὑπ-εκ-τανύω, darunter ausspannen
 • ὑπ-εκ-τελέω, heimlich vollenden
 • ὑπ-εκ-τήκω, allmählich wegschmelzen
 • ὑπ-εκ-τίθημι, heimlich aussetzen; das Seinige heimlich heraus und in Sicherheit bringen, bes. Personen u. Sachen im Kriege flüchten u. an einen sichern Ort bringen. Pass. heimlich fort u. in Sicherheit gebracht werden
 • ὑπ-εκ-τρέπω, allmählich u. heimlich abwenden; sich aus dem Wege abwenden, aus dem Wege gehen, vermeiden
 • ὑπ-εκ-τρέχω, darunter hinaus od. weglaufen, entlaufen, vermeiden
 • ὑπ-εκ-τροφή, ἡ, die allmähliche Ernährung von klein auf, das Auferziehen
 • ὑπ-εκ-φαίνομαι, pass., darunter, ein wenig hervorleuchten
 • ὑπ-εκ-φέρω, ein wenig hinwegtragen, heben; darunter heraus od. heimlich wegtragen, aus einer Gefahr; davontragen. Intr., ὑπεκφέρειν ἡμέρης ὁδῷ, um eine Tagereise voraneilen, im Vorsprunge sein
 • ὑπ-εκ-φεύγω, daraus entfliehen, heimlich entkommen
 • ὑπ-εκ-χέω, von unten, od. sacht ausgießen
 • ὑπ-εκ-χωρέω, von unten heraus od. heimlich weggehen, weichen; auch τοὺς ὑπεκχωροῦντας τοῦ βίου, die Abscheidenden; durch den Stuhlgang weggehen
 • ὑπ-εκ-χώρησις, ἡ, das Weg- od. Abgehen von unten, durch Stuhlgang
 • ὑπ-εκ-χωρητικός, ή, όν, von unten abgehend
 • ὑπ-έλαιον, τό, Ölsatz, Ölhefen
 • ὑπ-ελαύνω, hinunter-, hinein-, hinzutreiben; στρατόν, ἑαυτόν, hinunter-, hineinfahren, entgegenreiten, -marschieren
 • ὑπ-έλαφρος, etwas leicht
 • ὑπ-ελαφρύνω, ein wenig erleichtern
 • ὑπ-εμ-βάλλω, darunter hineinwerfen, einschieben
 • ὑπ-εμβρυόω, schwängern
 • ὑπ-εμνήμυκε, πάντα δ' ὑπ., er senkt überall die Augen schüchtern nieder
 • ὑπ-εμ-φαίνω, halb und halb andeuten, zu verstehen geben
 • ὑπ-εναντιόομαι, ein wenig entgegen sein, widersprechen
 • ὑπ-εν-αντίος, etwas entgegengesetzt, gegenüberstehend; feindlich; ὁ ὑπ., der Gegner; τὸ ὑπεναντίον τούτου, im Gegenteil hiervon
 • ὑπ-εν-αντιότης, ητος, ἡ, u. ὑπ-εν-αντίωμα, τό, das Entgegen- od. Zuwidersein, die Uneinigkeit
 • ὑπ-εν-αντίωσις, εως, ἡ, das Entgegen- od. Zuwidersein, -handeln
 • ὑπ-εν-δίδωμι, ein wenig od. allmählich nachgeben
 • ὑπ-ένδοθεν, von innen heraus
 • ὑπ-έν-δοσις, das Nachgeben
 • ὑπ-έν-δυμα, τό, das Unterkleid
 • ὑπ-εν-δύω, u. ὑπ εν-δύτης, ὁ, unten anziehen
 • ὑπ-ένερθε u. ὑπένερθεν, unten, unterhalb; bes. in der Unterwelt; c. gen., der bald vor-, bald nachsteht
 • ὑπ-εν-νοέω, etwas verborgen im Sinne haben, heimlich vorhaben
 • ὑπ-εξ-άγω, heimlich darunter hinaus- od. hinwegführen, bes. aus einer Gefahr in Sicherheit bringen, retten. Intrans., sich heimlich davonmachen, sich allmählich zurückziehen
 • ὑπ-εξ-αγωγή, ἡ, das Heraus- u. Fortführen
 • ὑπ-εξ-αίρεσις, ἡ, das Heraus- u. Wegnehmen, das heimliche od. allmähliche Wegnehmen; τοῦ ἀλγύνοντος, allmähliche Entfernung; μεϑ' ὑπεξαιρέσεως, allmählich
 • ὑπ-εξ-αιρέω, unten od. heimlich herausnehmen, auch heimlich aus dem Wege räumen; übh. bei Seite schaffen, beseitigen; heimlich für sich herausnehmen, entnehmen, auch davon abziehen, abrechnen
 • ὑπ-εξ-αίρω, von unten od. allmählich heben
 • ὑπ-εξ-ακρίζω, hinaus und auf eine Bergspitze führen
 • ὑπ-εξ-αλέομαι, u. ὑπ-εξ-αλύσκω, heimlich herausfliehen und vermeiden
 • ὑπ-εξ-ανα-βαίνω, darunter heimlich od. allmählich heraussteigen
 • ὑπ-εξ-αν-άγομαι, heimlich heraus u. davon segeln
 • ὑπ-εξ-ανα-δύομαι, heimlich od. allmählich drunter emportauchen; λάϑρη ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός, aus dem Meere hervor
 • ὑπ-εξ-αντλέω, von unten herausschöpfen
 • ὑπ-εξ-άπτω, von unten heimlich od. allmählich entzünden
 • ὑπ-εξ-αφύω, allmählich ausschöpfen od. erschöpfen, pass. von kleinen Bächen, die sich allmählich im Sande verlieren, versiegen
 • ὑπ-έξ-ειμι, drunter heraus-, heimlich weggehen, sich allmählich zurückziehen; τινί, ihm Platz machen; allmählich entgegengehen
 • ὑπ-εξ-ελαύνω, darunter heraustreiben, gew. intrans., wobei man ἑαυτόν, ἅρμα, ἵππον u. dgl. ergänzt, darunter herausfahren, marschieren, bes. sich allmählich zurückziehen; τὰ βοσκήματα ergänzen, die Herden allmählich zurücktreiben
 • ὑπ-εξ-έλευσις, ἡ, das heimlich Herausgehen
 • ὑπ-εξ-ερεύγω, allmählich od. unbemerkt herausbrechen
 • ὑπ-εξ-ερύω, darunter herausziehen, heimlich entreißen
 • ὑπ-εξ-έρχομαι, darunter herausgehen, heimlich weggehen; übh. wegziehen, von auswandernden Völkern; τινά, von jemandem; entwischen
 • ὑπ-εξ-έχω, sc. ἑαυτόν, sich heimlich aufmachen und davongehen
 • ὑπ-εξ-ηγητικός, ή, όν, ein wenig, einigermaßen erklärend
 • ὑπ-εξ-ίστημι, allmählich herausstellen. Gew. intrans., 1) darunter heraus- od. hervorgehen, unvermerkt hervorkommen, bes. aus einem Hinterhalte; 2) ausweichen, aus dem Wege gehen, vermeiden; 3) von einer Sache abstehen, keine Ansprüche auf sie machen, sie aufgeben, ὑπεξίστασϑαι τῆς ἀρχῆς, die Herrschaft abtreten
 • ὑπ-έξ-οδος, ἡ, das Ausgehen od. Abführen von unten, bes. durch den Stuhlgang,
 • ὑπ-εξ-ούσιος, der Gewalt eines anderen unterworfen, untertänig
 • ὑπ-εξ-ουσιότης, ητος, ἡ, Unterwürfigkeit
 • ὑπ-επι-μερής, ές, bezeichnet im Rechnen beim Abziehen od. Subtrahieren dasselbe Verhältnis, welches ἐπιμερής u. ἐπιμόριος beim Zuzählen od. Addieren bezeichnet, also das Ganze und einen Teil weniger enthaltend; in dem Verhältnisse 2: 3 nennt man 3 ἐπιμόριος im Verhältnis zu 2, und diese Zahl umgekehrt ὑπεπιμόριος zu 3; so auch im Verhältnis 4:7 betrachtet man 7 als ἐπιμερής, 13/4, von 4, und 4 als ὑπεπιμερής zu 7
 • ὑπ-επι-τέταρτος, ein Ganzes weniger ein Viertel enthaltend
 • ὑπ-επί-τριτος, ein Ganzes weniger ein Drittel enthaltend
 • ὑπ-επι-φαύσκω, von unten beleuchten
 • ὑπέρ, über; I. adv. II. Präposition; A. c. gen., über; zunächst; 1) örtlich; a) darüber hin, bei Verbis der Bewegung; ἐγχείη δ' ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ ἔστη ἱεμένη, über den Rücken hinfliegend; τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ' ἴαχε, er schrie über den Graben; ὑπὲρ τειχέων ὁ λεύκασπις ὄρνυται λαός, über die Mauern her; ὑπὲρ ϑαλάσσης καὶ χϑονὸς ποτώμενοι, darüber hinfliegend; ὑπὲρ τῶν πρόσϑεν ἀκοντίζειν, über die Vorderen hinwegschießen; b) drüben, jenseits; bei geographischen Bestimmungen = über; χιτωνίσκους ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, über die Kniee, die bis über die Kniee reichten; c) bei Verbis der Ruhe: darüber, über, oben darauf; στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς, über den Kopf, zu Häupten; νεφέλην ἔστησε Κρονίων νηὸς ὕπερ, er führte sie herauf über das Schiff und ließ sie dort stehen; τὸ οὖρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης, das Gebirge, das sich über Tegea erhebt; 2) zum Schutz: für; τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, eigtl. eine Mauer, die über die Schiffe hinreicht und sie schützt; bes. für jem. sprechen, kämpfen, sterben; ἡ ὑπὲρ τῆς χώρας φυλακή, die zum Besten des Landes bestellte Wache; 3) bei den Verbis des Sprechens: über, von, betreffend; ὑπὲρ σέϑεν αἴσχε' ἀκούω, ich höre Schimpfliches über dich, von dir; 4) wegen, um jemandes willen; ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητρός, ich flehe um deiner Eltern willen, bei deinen Eltern; τοῖσιν ἄγουσιν κλαύμαϑ' ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ, um ihrer Saumseligkeit willen. Dah. ὑπέρ c. inf., umzu, damit; ὑπὲρ τοῦ μὴ πράττειν τὸ προςταττόμενον, um das Befohlene nicht zu tun; ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀποϑανεῖν, um nicht zu sterben; 5) für, anstatt, in jemandes Namen; ὑπὲρ ἑαυτοῦ, an seiner Statt; ἐγὼ ὑπὲρ Σεύϑου λέγω, ich spreche in Seutes Namen; αἰσχύνη ὑπέρ τινος, in jemandes Seele; στρατηγῶν ὑπὲρ ὑμῶν, eigtl., als er in eurem Namen, in eurem Auftrage Feldherr war, = als er euer Feldherr war; ὑπὲρ τῆς Ἀσίας στρατηγήσας, im Namen des Perserkönigs. B. c. accusat., 1) örtlich: darüber hin, darüber hinaus, darüber hinweg, so daß das Ziel jenseits zu denken ist; darüber hinaus, jenseits; 2) über das Maß hinaus; ὑπὲρ μοῖραν, über das Geschick hinaus, also nicht in demselben einbegriffen, dah. auch wider das Geschick; ὡς οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ἄνϑρωπον, über den Menschen, über das Wesen u. die Kraft desselben hinausgehend; ὑπὲρ ἡμᾶς φαίνεται τὰ εἰρημένα εἰρῆσϑαι, über unsere Fassungskraft; οἱ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν ποιούμενοι τοὺς παῖδας, über das Vermögen hinaus, mehr als das Vermögen erlaubt; ὑπὲρ δύναμιν, über Vermögen; ὑπὲρ λόγον, über alle Worte. Bes. so von Zahlen u. Zeitbestimmungen; ὑπὲρ τὸ ἥμισυ, über die Hälfte; κατεφϑείροντο ὑπὲρ τοὺς ἄλλους οἱ Κελτοί, sie kamen vor allen anderen, vorzugsweise um. In der Zusammensetzung drückt ὑπέρ das Darübersein aus, sowohl a) örtlich, darüber, jenseits, als b) darüber stehen zum Schutz, Bedecken, gew. c. gen., c) das Darüberhinausgehen, sowohl übertreffen, als eine Steigerung des Begriffs enthaltend, u. das Übermäßige, Außerordentliche ausdrückend, gew. mit tadelndem Nebenbegriff der Übertreibung
 • ὑπέρα, ἡ, das oberste Tau, mit dem die Segelstangen am Mastbaume befestigt und hin- u. hergedreht werden können, die Brassen, zu waagerechtem Lenken der Raa
 • ὕπερα, τά, eine Raupenart, die sogenannten Spannenmesser, geometra
 • ὑπερ-αβέλτερος, über die Maßen einfältig
 • ὑπερ-άγαθος, überaus gut
 • ὑπερ-αγαθότης, ητος, ἡ, Übergüte, überaus große Güte
 • ὑπερ-αγάλλομαι, sich übermäßig freuen
 • ὑπερ-άγαμαι, übermäßig bewundern
 • ὑπερ-άγαν, über die Maßen, allzusehr
 • ὑπερ-αγανακτέω, übermäßig unwillig sein
 • ὑπερ-αγαπάω, übermäßig lieben
 • ὑπερ-αγόντως, übermäßig, außerordentlich
 • ὑπερ-αγορεύω, für einen sprechen
 • ὑπερ-αγρυπνέω, für einen schlaflos sein, wachen
 • ὑπερ-άγω, übertreffen; ὑπεράγων, übermäßig, außerordentlich
 • ὑπερ-αγωνιάω, um jemandes willen in Angst od. Sorgen sein
 • ὑπερ-αγωνίζομαι, für eine Person od. Sache kämpfen, sie verteidigen
 • ὑπερ-ᾱής, ές, von oben herab od. überaus stark wehend
 • ὑπερ-αιδέομαι, sich übermäßig, zu sehr scheuen, schämen vor jemandem, zu große Ehrfurcht vor einem haben
 • ὑπερ-αιμόω, überblütig, = vollblütig sein
 • ὑπερ-αίμωσις, ἡ, Vollblütigkeit
 • ὑπερ-αίρω, darüber heben, darüber erheben, darübersetzen; intrans., sich darüber erheben; τὸ ὄρος, τὸ πέλαγος, über den Berg steigen, über das Meer setzen; auch vom Heere; vom Wasser: überfließen; übertr., μήϑ' ὑπεράρας, μήϑ' ὑπο-κάμψας καιρὸν Χάριτος, darüber hinausgehend; übertreffen; τὸ ὑπεραῖρον, das Übermaß; auch von der Zeit
 • ὑπερ-αίσιος, übergebührlich, übermäßig
 • ὑπέρ-αισχρος, übermäßig schändlich od. häßlich
 • ὑπερ-αισχύνομαι, sich übermäßig schämen
 • ὑπερ-αιωρέω, darüber in die Höhe heben, aufhängen u. schweben lassen, u. pass. darüberhängen, hervorragen über etwas. In der Sprache der Seefahrer ist ὑπεραιωρηϑῆναί τινος = auf die Höhe eines Ortes kommen, einem Orte gegenüber erscheinen
 • ὑπερ-αιώρησις, εως, ἡ, das darüber Aufhängen u. Schwebenlassen, das Darüberschweben
 • ὑπερ-ακμάζω, an Kraft od. Blüte übertreffen
 • ὑπέρ-ακμος, über die Jahre der Jugendkraft hinaus
 • ὑπερ-ακοντίζω, mit dem Spieße darüber wegwerfen, übertr., übertreffen, τινά τινι, einen worin
 • ὑπερ-ακούω, sehr hören
 • ὑπερ-ακράτως, sehr unmäßig
 • ὑπερ-ακριβής, ές, übergenau, übermäßig sorgfältig
 • ὑπερ-ακρίζω, übersteigen; intrans., über etwas hervorragen, an Höhe übertreffen
 • ὑπερ-άκριος, über den Höhen od. Bergen liegend; τὰ ὑπεράκρια, die darüber liegenden Anhöhen. In Attika hießen οἱ ὑπεράκριοι die ärmeren Bewohner der Hügel, im Ggstz der reicheren Bewohner der Ebenen u. der Küstenbewohner, πεδάσιοι u. παράλιοι
 • ὑπέρ-ακρος, über den Gipfel hinaus, adv. ὑπεράκρως ζῆν, oben hinaus wollen, unmäßig nach dem Höchsten trachten
 • ὑπερ-αλγέω, 1) sich betrüben, Schmerz empfinden über etwas; 2) sich übermäßig betrüben
 • ὑπερ-αλγής, ές, übermäßigen Schmerz empfindend
 • ὑπερ-άλιος, über od. an dem Meere
 • ὑπερ-αλκής, ές, unmäßig stark, fest
 • ὑπερ-άλλομαι, darüberweg sprinqen; überspringen
 • ὑπέρ-αλλος, über andere, andere übertreffend
 • ὑπέρ-αλμα, τό, Übersprung
 • ὑπερ-άλπειος, über den Alpen, jenseits derselben
 • ὑπερ-αμφις-βητέω, übermäßig oder überflüssig streiten
 • ὑπερ-ανα-βαίνω, darüber hinaufsteigen, übersteigen, - übertr., übertreffen
 • ὑπερ-ανα-βλύζω, darüber emporquellen, τινός, über etwas
 • ὑπερ-αναιδεύομαι, an Unverschämtheit übertroffen werden; ὑπεραναιδευϑήσομαι = ich werde überschamlost
 • ὑπερ-αν-αίσχυντος, überaus unverschämt
 • ὑπερ-ανά-κειμαι, über einem anderen bei Tische liegen
 • ὑπερ-ανα-τείνω, darüber in die Höhe spannen, halten
 • ὑπερ-ανα-τέλλω, darüber aufgehen, sich erheben
 • ὑπερ-αν-έχω, intrans., darüber sich erheben od. hervorragen
 • ὑπερ-ανθέω, darüber blühen, auch übermäßig blühen
 • ὑπερ-άνθρωπος, übermenschlich
 • ὑπερ-αν-ίσταμαι, darüber stehen u. hervorragen; über etwas, τινός
 • ὑπερ-αντλέομαι, ganz leck sein, von eindringendem Wasser überschwemmt werden
 • ὑπέρ-αντλος, eigtl. vom Schiffe, von eindringendem Wasser überschwemmt, ganz leck, so daß kein Ausschöpfen mehr hilft; übertr., vom Übermaß des Leidens niedergedrückt; auch ὕβρις, übermäßig
 • ὑπερ-άνω, oben darüber; ὑπεράνω γίγνεσϑαι, die Oberhand gewinnen; οἱ ὑπεράνω πλεονασμοί, übertrieben
 • ὑπερ-απατάω, übermäßig betrügen
 • ὑπερ-απο-δίδωμι, für etwas anderes hingeben
 • ὑπερ-απο-θνήσκω, für jem. sterben
 • ὑπερ-απο-κρίνομαι, antworten für jem., ihn verteidigen
 • ὑπερ-απ-όλλυμαι, für jem. umkommen, sterben
 • ὑπερ-πο-λογέομαι, für jem. sprechen, ihn verteidigen
 • ὑπερ-απο-φαντικός, ή, όν, darüber od. noch einmal bejahend; ὑπερ-απο-φατικός, darüber od. noch einmal verneinend
 • ὑπερ-απο-χράω, mehr als hinreichen, übergenug sein
 • ὑπερ-απο-χρώντως, mehr als hinreichend, übergenug
 • ὑπερ-αρέσκω, überaus od. über die Maßen gefallen
 • ὑπερ-άριθμος, überzählig
 • ὑπερ-αῤῥωδέω, übermäßig fürchten; τῇ Ἑλλάδι, für Griechenland
 • ὑπέρ-αρσις, ἡ, Erhebung od. Erhöhung darüber; übertr., der Vorzug
 • ὑπερ-άρχιος, über allen Anfang
 • ὑπερ-άρχω, darüber herrschen, vorherrschen
 • ὑπερ-ασθενής, ές, übermäßig ohnmächtig, schwach
 • ὑπερ-ασθμαίνω, übermäßig keuchen
 • ὑπέρ-ασθμος, übermäßig keuchend
 • ὑπερ-ασμενίζω, übermäßig viel Gefallen od. Vergnügen woran haben
 • ὑπερ-ασπάζομαι, über die Maßen lieben, gern haben
 • ὑπερ-ασπίζω, jem. mit dem Schilde überdecken u. beschützen
 • ὑπερ-ασπισμός, ὁ, Bedeckung mit dem Schilde, Beschützung
 • ὑπερ-ασπιστήρ, ῆρος, ὁ, Beschirmer, Verteidiger
 • ὑπερ-άστειος, über die Maßen artig, witzig
 • ὑπερ-αστράπτω, übermäßig blitzen, glänzen
 • ὑπερ-ασχάλλω, überaus unwillig sein
 • ὑπερ-ασχημονέω, übermäßig unanständig sein
 • ὑπερ-ά-τοπος, überaus od. über die Maßen abgeschmackt
 • ὑπερ-αττικίζω, die attische Mundart im Sprechen od. im Schreiben übertrieben nachahmen
 • ὑπερ-αττικισμός, ὁ, übertriebene Nachahmung der attischen Mundart
 • ὑπερ-αττικός, ή, όν, übermäßig Attisch, die Nachahmung der attischen Mundart im Sprechen u. Schreiben übertreibend
 • ὑπερ-αυγάζω, darüber leuchten, übermäßig leuchten, überstrahlen
 • ὑπερ-αυγής, ές, gen. έος, über die Maßen leuchtend, glänzend
 • ὑπερ-αυξάνω, über die Maßen vergrößerern, pass. übermäßig wachsen
 • ὑπερ-αύξησις, εως, ἡ, übermäßige Vergrößerung
 • ὑπερ-αυχέω, übermäßig prahlen
 • ὑπέρ-υχος, u. ὑπερ-αυχής, ές, übermäßig großprahlerisch od. stolz; vom Löwen
 • ὑπερ-αφρίζω, überschäumen
 • ὑπερ-αχθής, ές, überlastet
 • ὑπερ-άχθομαι, überaus unwillig od. traurig sein
 • ὑπερ-βάθμιος, die Schwelle überschreitend; übtr., Maß u. Ziel überschreitend
 • ὑπερ-βαίνω, 1) darübergehen; a) räumlich überschreiten, übersteigen; von Flüssen: über die Ufer treten; b) übertreten, z. B. ein Gesetz; absolut, fehlen, sündigen; c) unbeachtet lassen, übergehen; 2) darüber hinausgehen, übertreffen, besiegen; τινά τινι, einen worin; 3) darüberstehen, zum Schutze, verteidigen; 4) trans., etwas darüber wegsetzen, tragen, heben; ὑπερβησάτω τὴν κνήμην ἐπὶ τὰς δεξιὰς πλευράς, den Schenkel über das Pferd weg an die rechte Seite setzen
 • ὑπερ-βακχεύω, überbacchisch ausdrücken, = mit schwülstiger Übertreibung
 • ὑπερ-βαλλόντως, übermäßig
 • ὑπερ-βάλλω, 1) darüber hinaus, über das Ziel werfen; mit dem acc. der Person: δουρὶ δ' ὑπειρέβαλεν Φυλῆα, er übertraf den Phyleus im Werfen mit dem Speer; absol., vom Kessel: überschäumen; τὸν χρόνον, über die Zeit hinaus, = längere Zeit verweilen. Dah. übertr., übertreffen, den Vorzug haben; τιμῇ ἀλλήλους, einander beim Kauf überbieten; das Maß überschreiten, übertreiben, etwas größer darstellen, als es ist; τινί, das Maß worin überschreiten; absolut: übermäßig groß werden, sich auszeichnen; ὑπερβάλλων, übermäßig, außerordentlich, im guten Sinne: ausgezeichnet, im bösen: fehlen; δέρκομαι λαμπρὸν οὐχ ὑπερβαλών, da ich nicht über das Maß hinausgegangen bin, nicht gefehlt habe. Von Flüssen: übertreten, überschwemmen; 2) vom Orte: darüberhinausgehen, darüber weggehen, übersteigen; von Seefahrern: darüber hinausfahren, darüber hinausgelangen. Auch: überfallen. Med. a) übertreffen, überwinden, τινά, u. absolut: den Vorrang haben, sich auszeichnen; das, worin man andere übertrifft od. sich auszeichnet, steht im dat.; ὑπερβεβλημένη γυνή, ein ausgezeichnetes Weib; b) verschieben, verzögern; mit dem part., säumen, versäumen
 • ὑπερ-βαρέω, überlasten
 • ὑπερ-βαρής, ές, u. ὑπερ-βαρύς, ύ, überlastet; übertr., sehr schwer
 • ὑπερ-βασία, ἡ, bes. Überschreitung, Übertretung eines Gesetzes, Vergehen, Frevel, Übermut
 • ὑπέρ-βασις, εως, ἡ, das Überschreiten, bes. die Übertretung eines Gesetzes
 • ὑπερ-βατήριος, zum Übergange gehörig; ὑπερβατήρια ϑύειν, sc. ἱερά, Opfer beim Übergange über einen Fluß od. Berg darbringen
 • ὑπερ-βάτης, ὁ, der darüber geht
 • ὑπερ-βατικός, ή, όν, überschreitend
 • ὑπέρ-βατον, τό, Versetzung der Wörter od. Redeglieder, eine grammatische Figur
 • ὑπερ-βατός, 1) überschritten, übertreten, zu übersteigen; 2) umgesetzt, verstellt; bes. von der Wortstellung; wenn die Wörter nicht in ihrer natürlichen Ordnung, sondern durch einander geworfen stehen; dah. ὑπερβατῶς δέξασϑαί τι, etwas nach solcher verkehrten Wortfolge verstehen und erklären, Gramm.; ὑπερβαταὶ νοήσεις, in verkehrter Wortfolge ausgedrückte Gedanken; 3) act., überschreitend, übertreffend; dah. vorzüglich, ausgezeichnet; auch im tadelnden Sinne, über Maß und Ziel hinausgehend, ausschweifend
 • ὑπερβεβλημένως, auf eine übertriebene od. übermäßige Weise
 • ὑπερ-βιάζομαι, überwältigen
 • ὑπερ-βιβάζω, darüber gehen lassen, hinüberführen, -setzen. Gramm. = Buchstaben und Wörter versetzen
 • ὑπερ-βίβασις, εως, ἡ, das Darüberführen, -setzen
 • ὑπερ-βιβασμός, ὁ, das Versetzen, Umsetzen; bes. des Accents, Gramm.
 • ὑπερ-βίη, ἡ, Übergewalt, Übermut
 • ὑπέρ-βιος, übergewaltig, übermächtig (im guten Sinne); im schlechten Sinne: übermütig, gewalttätig, frevelhaft
 • ὑπερ-βλαστάνω, übermäßig keimen, sprossen
 • ὑπερ-βλαστής, ές, übermäßig keimend, sprossend
 • ὑπερ-βλήδην, übertrieben, übermäßig
 • ὑπέρ-βλημα, τό, die in der Figur über eine Linie hervorragende Fläche
 • ὑπερ-βλύζω, überquellen, überströmen, auch übtr., überschreiten
 • ὑπέρ-βλυσις, ἡ, das Überfließen
 • ὑπερ-βοάω, überschreien
 • ὑπερ-βολάδην, übermäßig
 • ὑπερ-βολαῖοι, οἱ, hießen die obersten Töne in der Tonleiter, die aus vier und fünf Tetrachorden zusammengesetzt waren
 • ὑπερ-βολή, ἡ, 1) das Überwerfen, darüber Wegwerfen; das Übersetzen, u. intrans., das Übergehen über Flüsse, Berge; auch der Ort, wo man übersetzt, der Übergang; bes. der Berg od. Hügel, über den man geht; 2) die Übertreibung, das Übermäßige, Ungewöhnliche, Außerordentliche, Ggstz ἔλλειψις, ἔνδεια; ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦμαι, ὥςτε, ich gehe so weit, daß ich; ὑπερβολαὶ δωρεῶν, große Geschenke; bes. im Ausdruck: die Hyperbel. Bei den Mathem. die Hyperbel als Kegelschnitt; 3) das Verschieben, der Aufschub, Verzug
 • ὑπερ-βολικός, ή, όν, übertrieben, übermäßig, hyperbolisch, bes. Gramm. u. Rhett.
 • ὑπερ-βόλιμος, zu verschieben, aufgeschoben; δίκη, ein Urteilsspruch, der aufgeschoben wird
 • ὑπερ-βόρεος, u. ὑπερ-βόρειος, über den Boreas hinaus, jenseit des Boreas, = im äußersten Norden; μεγάλης δὲ τύχης καὶ ὑπερβορέου μείζονα φωνεῖς, = τύχη ὑπερβόρεος durch ὑπερόριος, unbegrenztes Glück; man muß an die als die glücklichsten der Menschen betrachteten Hyperboreer denken
 • ὑπερ-βράζω, pass., übersieden, überkochen
 • ὑπερ-βρῑθής, ές, überlastet, überschwer
 • ὑπερ-βρῡχάομαι, überbrüllen, übermäßig brüllen
 • ὑπερ-βρύω, übervoll sein
 • ὑπερ-βύθιος, unter Wasser
 • ὑπ-εργάζομαι, 1) unterarbeiten, umarbeiten; 2) unterwerfen, untertänig machen; 3) unter der Hand, heimlich tun
 • ὑπερ-γαμία, ἡ, späte Heirat

Schreibe einen Kommentar