• οἰδάνω, aufschwellen, machen, daß etwas aufschwillt; pass., ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, es schwillt mir das Herz vom Zorn
 • οἴδαξ, ᾱκος, ὁ, unreife Feige
 • οἰδάω, intrans., anschwellen, aufschwellen; ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, er schwoll am ganzen Körper auf; οἰδεόντων πρηγμάτων, von gährenden, unruhigen Zuständen des Staates, wo noch keine Ruhe und Ordnung herrscht; οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστιν ἡ πόλις, von einer krankhaften Geschwulst entlehnt; sowohl in eigentlicher Bdtg, bes. vom Schwellen reisender Früchte, vom Zunehmen wachsender Pflanzen, als übertr. von den Wirkungen der Leidenschaften, bes. des Zorns, wie tumere
 • οἴδημα, τό, das Aufgeschwollene, die Geschwulst
 • οἰδηματ-ώδης, ες, geschwulstartig
 • οἴδησις, ἡ, das Anschwellen
 • οἰδίσκω, anschwellen machen
 • οἶδμα, τό, das Angeschwollene, bes. der Wasserschwall; gew. von den sich erhebenden Wellen des Meeres; von einem aufbrausenden Strome
 • οἰδματόεις, εσσα, εν, voll Wasserschwall, wellenreich
 • οἶδος, τό, Geschwulst, Aufschwellung
 • οἰ-έανος, mit nur einem Kleide
 • οἰέη, ἡ, sc. δορά, Schaffell
 • οἴεος, vom Schafe
 • οἰ-έτης, ες, gleich an Jahren, gleichaltrig
 • ὀϊζῡρός, jammervoll, elend, unglücklich; von Menschen, ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων, oft allgemeines Beiwort der Sterblichen; von Sachen, wie πόλεμος, γόος, νύκτες, traurige Nächte; κώμη, ein trauriger Wohnort
 • ὀϊζύς, ύος, ἡ, Weh, Jammer, Unglück; φαίην κε φρέν' ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαϑέσϑαι, das Ungemach vergessen
 • ὀϊζύω, wehklagen, jammern; trans., Weh, Elend erdulden
 • ὀΐζω, wehklagen
 • οἴη, ἡ, weil die Bewohner der κῶμαι nicht wie die Städter Haus an Haus, sondern zerstreut, σποράδην wohnen
 • οἰήϊον, τό, Steuerruder
 • οἴημα, τό, die Meinung (οἴομαι), bes. die Meinung, die man von sich hat, Eigendünkel
 • οἰηματίας, ὁ, der eine große Meinung von sich hat
 • οἰησι-κοπία, ἡ, die Einbildung
 • οἴησις, ἡ, das Meinen, die Meinung; auch wie οἴημα, im tadelnden Sinne: Einbildung, Eigendünkel
 • οἰησί-σοφος, u. οἰησί-φρων, ον, sich weise dünkend
 • οἰητής, ὁ, der Meinende
 • οἰητικός, meinend
 • οἰητός, was nur in der Meinung vorhanden ist, möglich, Ggstz des Wirklichen
 • οἴκαδε, nach Hause, in das Vaterland, heimwärts; τὰ οἴκαδε ποϑεῖν, nach Hause begehren
 • οἰκάριον, τό, Häuschen, Zimmerchen
 • οἰκειακός, das Haus betreffend
 • οἰκειο-ποιέομαι, sich zu eigen oder zum Freunde machen
 • οἰκειο-πρᾱγέω, häusliche od. eigene Geschäfte betreiben, ohne sich um fremde zu bekümmern, im Ggstz von πολιτεύεσϑαι
 • οἰκειο-πρᾱγία, ἡ, das Betreiben eigener Geschäfte
 • οἰκεῖος, 1) häuslich, zum Hause, zur Familie gehörig, verwandt; τῶν οἰκείων, der Verwandten; πένϑος οἰκεῖον, um den Sohn; οἰκεία χϑών, das Vaterland; ἄνδρα οἰκήϊον, einen Verwandten; τετελεύτηκε ὑπὸ τῶν ἑωυτοῦ οἰκηϊωτάτων, von den nächsten Verwandten; κατὰ τὸ οἰκεῖον, nach der Verwandtschaft; befreundet. 2) in Beziehung auf den Besitz: eigen, eigentümlich; im Ggstz von κοινός u. πολιτικός, den Privatmann betreffend. 3) wozu geeignet, geschickt; οὔτε οἶδε καλὸν οὐδὲν οὐδ' οἰκήϊον, noch was sich schickt; τοὺς ῥήτορας ἐάσομεν περαίνειν τὸ οἰκεῖον, das ihnen Eigentümliche, ihre Pflicht; οἰκειότερος καιρός, passendere Gelegenheit; auch geneigt wozu; dah. οἰκείως διακεῖσϑαι πρός τι, zu etwas geneigt sein; aber οἰκειότατα χρῆσϑαί τινι ist = sehr vertraut mit einem ; οἰκείως ἔχειν πρός τινα, in freundschaftlichem Verhältnisse zu einem stehen
 • οἰκειότης, ἡ, Verwandtschaft; vertrauter Umgang, Freundschaft; enge Verbindung; οὐ γὰρ τὰ ῥήματα τὰς οἰκειότητας ἔφη βεβαιοῠν, nicht der Name, daß man einen Freund nennt, macht die Freundschaft fest; auch = eheliche Gemeinschaft
 • οἰκειό-φωνος, mit eigener Stimme, mündlich
 • οἰκειόω, zum οἰκεῖος machen, zum Vertrauten, Freunde machen, Ggstz von ἀλλοτριόω. Übertr., ἡ πραγματεία ἡμῶν πρὸς ἓν γένος ἀκροατῶν οἰκειοῦται, paßt sich einer Art von Lesern an, paßt für sie. Gew. zu eigen machen, sich aneignen
 • οἰκείωμα, τό, das Angeeignete, zum Freunde oder Verwandten Gewonnene, Verwandtschaft
 • οἰκειωματικός, die Verwandtschaft betreffend
 • οἰκείωσις, ἡ, das zum Verwandten, Freunde Machen, Gewinnen. Überh. Aneignung
 • οἰκειωτικός, sich aneignend
 • οἰκετεία, ἡ, Hausgesinde, Dienerschaft
 • οἰκετεύω, ein οἰκέτης sein, bewohnen; οἰκετεύεται = συνοικεῖ, Diener sein
 • οἰκέτης, ὁ, der Hausbewohner, Hausgenosse. Gew. Diener, Haussklave
 • οἰκετιεύς, ὁ, Sklave
 • οἰκετικός, den οἰκέτης betreffend, dem Diener, Sklaven gehörig; τὸ οἰκετικόν, die Dienerschaft
 • οἰκέτις, ιδος, ἡ, Sklavin, Hausfrau
 • οἰκεύς, ὁ, Hausgenosse; die Haussklaven, Diener
 • οἰκέω, 1) sein Haus haben, wohnen, von einzelnen Menschen oder Familien, wie von ganzen Völkern, ihre Wohnsitze haben; νόμος ἐν νήσῳ οἰκέει, = das Gesetz herrscht daselbst. Auch πόλις εὖ οἰκεῖ u. ä., die Stadt befindet sich wohl, wird gut verwaltet. 2) trans., bewohnen; auch von Menschen: angesiedelt werden; οὗ φασι Κενταύρειον οἰκεῖσϑαι γένος, sich ansiedelten; τὰς νήσους, bewohnen; μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν· ἔχεις γὰρ οἰκίαν, nimm meinen Geist nicht ein; οἰκεῖσϑαι auch allgemeiner, = gelegen sein; πόλις ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ οἰκουμένη, eigentl. die am Meere bewohnt wird; ἡ οἰκουμένη, überh. die bewohnte Erde, ist oft im engeren Sinne die von den Griechen bewohnte, im Ggstz der Barbarenländer, und später unter den Römern der orbis Romanus. 3) verwalten, einrichten; διὰ τὸ μὴ εἰς ὀλίγους, ἀλλ' εἰς πλείονας οἰκεῖν δημ οκρατία κέκληται, d. i. weil die Regierung nicht in den Händen weniger, sondern des Volkes ist
 • οἴκημα, τό, das Bewohnte, der Wohnsitz; auch das einzelne Zimmer; Schlafzimmer; auch für Tiere: Behälter, um sie darin zu mästen; bes. Hurenhaus; Gefängnis; καταϑησόμενος ἡμᾶς εἰς τὸ οἴκημα, uns ins Gefängnis werfen zu lassen. Vorratskammer
 • οἰκηματικός, zum Hause oder Zimmer gehörig
 • οἰκημάτιον, τό, Zimmerchen
 • οἰκήσιμος, bewohnbar
 • οἴκησις, ἡ, das Wohnen, die Wohnung
 • οἰκητήρ, ῆρος, ὁ, Bewohner
 • οἰκητήριον, τό, Wohnung
 • οἰκητήριος, den Bewohner, das Haus betreffend
 • οἰκητής, ὁ, der Bewohner
 • οἰκητικός, der eine Wohnung zu haben pflegt
 • οἰκήτωρ, ορος, ὁ, Bewohner
 • οἰκία, ἡ, 1) Haus, Behausung, Wohnung. 2) wie auch wir 'Haus' sagen für Geschlecht, Familie; οἰκίης ἀγαϑῆς, von gutem Hause, guter Herkunft; der röm. familia entsprechend. Das Hauswesen. Genauer unterschieden von οἶκος ist es das eigentliche Wohnhaus, während οἶκος das Gesamtvermögen umfaßt; κατ' οἰκίαν διατρίβειν, zu Hause verweilen; δύ' οἰκίας ᾤκει, von einem, der zwei Frauen geheiratet hat und zwei Wirtschaften führt
 • οἰκιακός, häuslich
 • οἰκίδιον, τό, Häuschen; von den Türmen, welche die Elephanten trugen
 • οἰκίζω, ein Haus bauen, gründen; von Menschen: sie ansiedeln; sich ansiedeln, wohnen
 • οἰκίον, τό, Haus, Wohnung, Wohnsitz; gew. von Menschen u. Völkern; vom Sitz einer Gotteit; von der Unterwelt; auch von Tieren, wie Wespen, vom Adler; nicht von Palästen der Könige, sondern von Privatwohnungen gebraucht
 • οἴκισις, ἡ, das Ansiedeln, die Gründung einer neuen Pflanzstadt
 • οἰκίσκος, ὁ, u. οἰκίσκη, ἡ, kleines Haus, Zimmerchen; bes. ein Verschlag od. Käfig für Tiere
 • οἰκιστήρ, ῆρος, ὁ, der Ansiedler, Gründer eines Ortes; Bewohner
 • οἰκιστής, ὁ, Ansiedler, Gründer einer Pflanzstadt
 • οἰκιστικός, den Erbauer betreffend
 • οἰκό-βιος, zu Hause, häuslich lebend
 • οἰκο-γενής, ές, im Hause geboren, bes. von Sklaven, im Ggstz des gekauften, verna
 • οἰκο-δέγμων, ον, u. οἰκο-δέκτωρ, ορος, ὁ, der im Hause Aufnehmende, der Wirt
 • οἰκο-δέσποινα, ἡ, Hausherrin, Hausfrau
 • οἰκο-δεσποσύνη, ἡ, Hausherrschaft
 • οἰκο-δεσποτεία, ἡ, Hausherrschaft, bes. die Gewalt des οἰκοδεσπότης im astrologischen Sinne
 • οἰκο-δεσποτέω, der Hausherr sein. Bes. bei den Astrologen, von dem jedesmal regierenden, seinen Einfluß ausübenden Planeten
 • οἰκο-δεσπότης, ὁ, der Hausherr. Bei den Astrologen der Planet, der in einem Hause oder Zeichen des Tierkreises seine Macht ausübt, der jedesmal regierende Planet
 • οἰκο-δεσποτικός, ή, όν, dem Hausherrn gehörig, geziemend
 • οἰκο-δίαιτος, im Hause lebend
 • οἰκο-δομέω, ein Haus bauen; für sich bauen. Auch übertr., = erbauen im christlichen Sinne
 • οἰκο-δομή, ἡ, in christlichem Sinne: die Erbauung
 • οἰκο-δόμημα, τό, das erbauete Haus, Gebäude
 • οἰκο-δόμησις, ἡ, das Erbauen eines Hauses, der Hausbau
 • οἰκο-δομητικός, ή, όν, den Hausbau betreffend; ἡ οἰκοδομητική, sc. τέχνη, die Baukunst
 • οἰκο-δομικός, ή, όν, zum Hausbau gehörig; ἡ οἰκοδομική, sc. τέχνη, die Baukunst; auch ὕλη, Material dazu; ὁ, der Maurer
 • οἰκο-δὀμος, ein Haus bauend, übh. der Baumeister
 • οἴκοθεν, von Hause, aus der Wohnung; aus der Heimat; οἴκοϑεν οἴκαδε, aus einer Heimat in die andere, aus einer Familie in die andere; auch aus eigenem Vermögen, aus eigenen Mitteln; aus eigenem Antriebe
 • οἴκοθι, zu Hause, daheim
 • οἰκό-θρεπτος, im Hause ernährt
 • οἴκοι, zu Hause, daheim; τὰ οἴκοι, die häuslichen Angelegenheiten
 • οἰκο-κερδής, ές, für das Haus vorteilhaft
 • οἰκο-κρατέω, das Haus beherrschen
 • οἶκόνδε, nach Hause, in die Heimat, heimwärts; οἶκόνδε καλέσσας, ins Haus
 • οἰκο-νομέω, das Haus verwalten; allgemein: verwalten, leiten; οὐδὲν δι' αὑτοῦ οἰκονομεῖν ὑπὲρ τῶν ὅλων, nichts in der Staatsverwaltung selbstständig bestimmen; auch pass., τὰ οἰκονομούμενα, die Verwaltung; daher auch = zweckmäßig verteilen
 • οἰκο-νομία, ἡ, Verwaltung des Hauses, Hauswirtschaft, aber auch übertr. auf den Staat, Staatshaushaltung
 • οἰκο-νομικός, ή, όν, die Verwaltung des Hauses betreffend, sie verstehend; ἡ οἰκονομική, sc. τέχνη, die Kunst des Haushaltens u. Wirtschaftens; τὰ οἰκονομικά, die Verwaltung des Vermögens; übh. Verwaltung, Leitung; τοῦ πολέμου, Einrichtung; ὁ οἰκονομικός, Schrift vom Haushalten
 • οἰκο-νόμος, das Haus verwaltend; Hausverwalter; allgemein: Verwalter, Leiter
 • οἰκό-πεδον, τό, Haus-, Feuerstelle, die Stelle, auf der ein Haus steht od. stehen kann; τὸ τῆς πόλεως, Grund u. Boden der Stadt
 • οἰκο-ποιέω, ein Haus machen, bauen
 • οἰκο-ποιός, ein Haus machend, bauend; οὐδ' ἔνδον οἰκοποιός ἐσπ τις τρυφή, = ἡ ἐν οἴκῳ γενομένη, besser 'die ein Haus macht, die unfreundliche Höhle zu einem wohnlichen Hause umgestalten könnte'
 • οἰκο-πορεῖα, τά, = τὰ κατ' οἰκίαν σκεύη, Hausgerät
 • οἰκόριος, häusliche Gespielinnen
 • οἶκος, ὁ, 1) Haus, Wohnung; sowohl von dem regelmäßigen, festen Hause, als von der Lagerhütte des Achilleus, der Höhle des Kyklopen u. den Hütten der Landleute; auch für Heimat, Vaterland; κατ' οἴκους, zu Hause; ἐπ' οἴκου ἀναχωρεῖν, nach Hause zurückkehren; ἀπ' οἴκου εἶναι, von Hause entfernt, in der Fremde sein; αἱ κατ' οἶκον κακοπραγίαι, häusliches Ungemach. 2) ein einzelnes Zimmer im Hause, Gemach, bes. das der Frauen. Dah. auch der plur. von einem einzelnen Hause, das mehrere Zimmer in sich faßt; bes. von den Palästen der Könige. Auch Aufenthalt sowohl zahmer als wilder Tiere: Stall, Käfig, Lager, Bau. 3) auch die ganze Hauswirtschaft, Haus u. Hof, Vermögen, Hausstand; im Ggstz gegen das eigentliche Haus, οἰκία, das ganze Vermögen. 4) Haus, Familie, Geschlecht. 5) Bei den Astrologen das Zeichen des Tierkreises, in welchem ein Planet regiert
 • οἰκο-σῑτέω, zu Hause essen
 • οἰκο-σῑτία, ἡ, das zu Hause Essen, auf eigene Kosten Leben
 • οἰκό-σῑτος, zu Hause essend, bleibend; für sich allein, ohne viele Gäste essend, auf eigene Kosten essend, lebend; übh. der etwas umsonst tut
 • οἰκο-σκευή, ἡ, Hausrat
 • οἰκο-σκοπικόν, τό, u. οἰκο-σκοπητικόν, τό, Wahrnehmung einer Vorbedeutung zu Hause
 • οἰκο-σόος, das Haus, die Wirtschaft erhaltend
 • οἰκο-τραφής, ές, im Hause erzogen
 • οἰκο-τρίβης, ὁ, das Haus aufreibend, verderbend
 • οἰκό-τριψ, ιβος, ὁ, 1) der Hausaufreiber, -verderber. 2) ein im Hause aufgezogener Sklave, verna, im Ggstz zum gekauften
 • οἰκό-τροφος, im Hause ernährt
 • οἰκο-τύραννος, ὁ, der Hausherr
 • οἰκουμένη, ἡ, die bewohnte Erde
 • οἰκουμενικός, die ganze (von den Griechen u. später von den Römern) bewohnte Erde betreffend, auf den ganzen Erdkreis bezüglich u. für ihn Gültigkeit habend
 • οἰκ-ουργέω, ein Haus machen
 • οἰκ-ουρέω, das Haus bewachen, hüten; im Hause verweilen; Ggstz des Kriegs- u. Staatslebens; von Frauen; tadelnd: müßig, untätig sein
 • οἰκ-ούρημα, τό, Hausbewachung; ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον τό τ' ἐλπίδων ἄπιστον οἰκούρημα τῶνδε τῶν ξένων, der von den Fremden ausgehende Schutz des Hauses, die Fremden, die wider mein Erwarten bleiben u. mich schützen; οἰκουρήματα φϑείρειν, die Frauen im Hause
 • οἰκ-ουρία, ἡ, das Bewachen, Hüten des Hauses, übh. das zu Hause Bleiben, ein stilles, eingezogenes Leben fern von den Staatsgeschäften, dah. auch tadelnd, Müßiggang, Untätigkeit
 • οἰκ-ουρικός, ή, όν, das Haus zu bewachen geneigt, still zu Hause bleibend
 • οἰκ-ούριος, zum Hauswächter gehörig; οἰκούρια, Lohn für die Hausbewachung; auch Spielsachen, welche die Mütter, wenn sie das Haus verlassen, den Kindern geben, damit sie ruhig bleiben
 • οἰκ-ουρός, das Haus bewachend, hütend; bes. entfernt vom Kampfe, von den öffentlichen Geschäften, zu Hause bleibend; zugleich die Bdtg des Auflauerns; ἐν ταῖς παρατάξεσιν οἰκουρός, im Ggstz von πρεσβευτής, der sich der Gesandtschaft entzieht; von der Frau, lobend, = häuslich
 • οἰκο-φθορέω, das Haus, das Vermögen zu Grunde richten, durchbringen; pass. sein Vermögen verlieren, desselben beraubt werden
 • οἰκο-φθορία, ἡ, Vernichtung, Verlust des Hauses u. Vermögens; γυναικῶν γαμετῶν, die Verführung verheirateter Frauen
 • οἰκο-φθόρος, das Haus vernichtend; das Vermögen vergeudend
 • οἰκο-φόρος, das Haus tragend
 • οἰκο-φυλακέω, das Haus bewachen
 • οἰκο-φύλαξ, ακος, ὁ, der Hauswächter, -schirmer
 • οἰκτείρημα, τό, Mitleid
 • οἰκτείρω, bemitleiden, bedauern, beklagen; τινά τινος, Jem. um etwas
 • οἰκτίζω, wehklagen; τινά, bemitleiden
 • οἰκτικός, klagend, bemitleidend
 • οἰκτιρμός, ὁ, u. οἰκτιρμοσύνη, ἡ, Mitleid, Bedauern
 • οἰκτίρμων, ον, mitleidig, barmherzig
 • οἴκτισμα, τό, die Wehklage
 • οἰκτισμός, ὁ, das Wehklagen
 • οἴκτιστος, der bejammernswerteste, jämmerlichste
 • οἶκτος, ὁ, u. οἰκτοσύνη, ἡ, Mitleid, Mitleidsäußerung; Seufzen; ἐμοὶ μὲν οἶκτος δεινὸς ἐμπέπτωκε, mich hat Mitleid ergriffen
 • οἰκτρό-βιος, kläglich lebend
 • οἰκτρο-γοέω, jämmerlich klagen
 • οἰκτρό-γοος, jämmerlich klagend
 • οἰκτρο-κέλευθος, einen elenden Weg, eine elende Reise habend
 • οἰκτρο-λογία, ἡ, Mitleid erweckende Rede
 • οἰκτρο-μέλαθρος, mit elendem Hause
 • οἰκτρός, mitleidswert, beklagenswert, elend; οἴκτρ' ὀλοφύρεσϑαι, erbärmlich klagen; κατά μοι βόασον οἰκτρὰν ὄπα, τοῖς ἔνερϑ' Ἀτρείδαις, die klagende Stimme
 • οἰκτρο-χοέω, φωνήν, die Stimme kläglich ergießen, ertönen lassen
 • οἰκ-ωφελής, ές, dem Hause nützlich, wirtlich
 • οἰκ-ωφελία, ἡ, Nutzen fürs Haus, Wirtlichkeit; dem Kriegsleben entgeggstzt; die Sorge für das Haus, die dessen Wohlstand mehrt
 • οἶμα, τό, stürmischer Angriff; ἀετοῦ οἴματ' ἔχων, wie ein Löwe od. Adler darauf losstürzend
 • οἰμάω, darauf losstürmen, zum Angriff; von Raubvögeln, κίρκος ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν, auf die Taube losstürzen
 • οἴμη, ἡ, Weg, Gang, übertr. auch der Gang einer Erzählung od. eines Liedes, u. dah. die Sage, das Gedicht selbst
 • οἴ-μοι, weh mir! Ausruf des Schmerzes, der Trauer, des Mitleids, auch der Überraschung; mit dem gen. der Sache, um deren willen man Wehe ruft. Aber auch Ausruf der Freude, οἴμ' ὡς ἥδομαι; bes. οἴμ' ὡς ἔοικας, Unwillen ausdrückend
 • οἶμος, ὁ, Weg, Gang, Bahn; ἐπίκρυφος, vom Lebenswandel; Lauf, Reise. Übh. ein Streif, Strich; δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο, δώδεκα δὲ χρυσοῖο, Streifen von Stahl u. Gold auf dem Harnisch; Landstrich. Übertr. wie οἴμη, vom Gesange, οἶμος ἀοιδῆς, die Weise des Liedes
 • οἰμωγή, ἡ, das Wehklagen, Jammern; οἰμωγὴ δὲ δέδηε, die Klage ist entbrannt
 • οἴμωγμα, τό, Wehklage, Jammergeschrei
 • οἰμώζω, 'weh mir' rufen, wehklagen, jammern; c. acc., beklagen; pass., οἰμωχϑείς, betrauert; οἴμωζε, eine gewöhnliche Verwünschungsformel, wie: geh' zum Henker!; οὐκ οἰμώξεται; wird er nicht Prügel bekommen?
 • οἰμωκτεί, wehklagend, kläglich
 • οἰμωκτικός, zum Wehklagen geneigt, kläglich, jämmerlich
 • οἰμωκτός, beklagenswert; akt., wehklagend
 • οἴμωξις, ἡ, u. οἰμωξία, ἡ, das Wehklagen
 • οἰν-άγρα, ἡ, eine Pflanze
 • οἰν-αγωγός, Wein führend, herbeibringend
 • οἰναδο-θήρας, ὁ, der Taubenjäger, -sänger
 • οἰν-άνθη, ἡ, der erste Trieb der Weintraube, die Trageknospe des Weinstocks. Später auch die Weinblüte; bei Dichtern übh. Weinrebe. Bes. auch die Blüte der Waldrebe, mit der ein wohlriechendes Öl, ἔλαιον οἰνάνϑινον, auch ein Wein zubereitet wurde. Eine Dolden tragende Pflanze mit weinähnlicher Blüte. Übertr. das erste keimende Barthaar des Jünglings, der erste Flaum
 • οἰν-άνθινος, von der Oenanthe gemacht
 • οἰνάρεος, von Weinlaub od. Weinranken
 • οἰναρίζω, Weinlaub abbrechen, abblättern
 • οἰνάριον, τό, ein wenig Wein, schlechter, schwacher Wein
 • οἰναρίς, ίδος, ἡ, Weinrebe
 • οἴναρον, τό, Weinlaub
 • οἰνάς, άδος, ἡ, 1) = οἴνη, Weinstock, Rebe; Wein. Adjectivisch, weinreich; mit κῶμος verbunden: sich des Weins erfreuend. 2) eine Art wilder Tauben von der Farbe der reisenden Trauben
 • οἰν-αχθής, ές, weinbeschwert
 • οἰν-έλαιον, τό, mit Öl gemischter Wein
 • οἰν-έμπορος, ὁ, Weinhändler
 • οἰν-εραστής, ὁ, Weinliebhaber
 • οἰνεύομαι, Wein trinken
 • οἴνη, ἡ, 1) der Weinstock. 2) das Aß, unio, die Zahl Eins auf den Würfeln
 • οἰν-ηγία, ἡ, das Fahren, Einführen des Weins
 • οἰνηρός, voll Wein, Wein enthaltend; μέτρα, Weinmaße
 • οἰν-ήρυσις, ἡ, Weinschöpfer, Gefäß zum Weinschöpfen
 • οἰνιάξ, άκος, ὁ, eine Art Raben
 • οἰνίδιον, τό, ein wenig Wein
 • οἰνίζω, nach Wein riechen. Gew. sich Wein erhandeln, laufen, holen
 • οἰνικός, von Wein, den Wein betreffend
 • οἴνινος, von Wein, ὄξος, Weinessig
 • οἰνιστήρια, τά, u. οἰνιστηρία, ἡ, sc. ἱερά, der Festtag u. das Opfer, wenn die athenischen Bürger ihren Söhnen, bevor sie unter die ἔφηβοι aufgenommen wurden, den Haarschopf, μαλλός od. κόννος, abschnitten u. dem Herakles ein Maß Wein darbrachten u. davon ihren φράτορες zutranken; der Becher, aus dem sie tranken, hieß οἰνιστηρία
 • οἰνο-βαρείων, ὁ, schwer von Wein, weinberauscht
 • οἰνο-βαρέω, schwer von Wein sein, weinberauscht sein
 • οἰνο-βαρής, ές, schwer von Wein, weinberauscht
 • οἰνο-βαφής, ές, in Wein getaucht, trunken
 • οἰνο-βρεχής, ές, weinbenetzt, trunken
 • οἰνο-βρώς, ῶτος, mit Wein gegessen, zu essen
 • οἰνό-γαλα, ακτος, τό, Weinmilch
 • οἰνό-γαρον, τό, mit Wein vermischtes Garum
 • οἰνο-γευστέω, Wein kosten
 • οἰνο-γεύστης, ὁ, der Weinkoster
 • οἰνο-γευστία, ἡ, das Weinkosten
 • οἰνο-γευστικός, ή, όν, zum Weinkosten gehörig; ἡ οἰνογευστική, die Kunst, den Wein zu kosten
 • οἰνο-δόκος, Wein in sich aufnehmend, fassend
 • οἰνο-δότας, ὁ, der Weingeber, -spender
 • οἰνο-δοτέω, Wein geben
 • οἰνο-δυνάστης, ὁ, der Weinbeherrscher
 • οἰνο-ειδής, ές, weinähnlich, -artig
 • οἰνόεις, εσσα, εν, von, mit Wein gemacht, 1) ein aus Graupen, Wasser, Öl u. Wein gemachter Brei oder Kuchen, den besonders die athenischen Ruderer bekamen. 2) eine Pflanze
 • οἰνο-ηθέω, den Wein durchschlagen
 • οἰνο-ηθητήσ, ὁ, der Weindurchseiger
 • οἰνο-θήκη, ἡ, Weinlager, Weinbehältnis
 • οἰνο-θήρας, ὁ, auch οἰνοϑηρίς, ίδος, ὴ, ein Strauch, dessen Wurzel nach Wein riecht
 • οἰνό-θρυπτος, durch Wein verweichlicht
 • οἰνο-κάπηλος, ὁ, Weinhändler
 • οἰνο-κάχλη, ἡ, die vom Wein Sprudelnde, Berauschte
 • οἰνό-ληπτος, vom Wein ergriffen, trunken
 • οἰνο-μανής, ές, von rasender Liebe zum Wein, weintoll
 • οἰνο-μανία, ἡ, Weintollheit
 • οἰνο-μάχλη, ἡ, die von Wein, Weinrausch Üppige
 • οἰνό-μελι, ιτος, τό, Weinhonig, eine Art Met
 • οἰνο-μήτωρ, ορος, ἡ, Weinmutter
 • οἰνο-πέδη, ἡ, u. οἰνό-πεδον, τό, Weinland, Weinberg
 • οἰνό-πεδος, mit Weinland, weintragend
 • οἰνο-πέπαντος βότρυς, Traube, in der der Wein gereift ist
 • οἰν-οπίπης, ὁ, u. οἰν-οπίπη, ἡ, nach Wein gaffend, lüstern nach Wein
 • οἰνο-πλάνητος, durch Wein verwirrt, weinbetört
 • οἰνο-πληθής, ές, voll Weines, weinreich
 • οἰνο-πλήξ, ῆγος, u. οἰνό-πληκτος, vom Wein getroffen, trunken
 • οἰνο-ποιέω, Wein bereiten
 • οἰνο-ποιΐα, ἡ, Weinbereitung
 • οἰνο-ποιός, Wein bereitend
 • οἰνό-πολος, sich mit Wein beschäftigend
 • οἰνο-πόρος, Wein darbietend
 • οἰνο-ποσία, ἡ, das Weintrinken
 • οἰνο-ποτέω, Wein trinken
 • οἰνο-ποτήρ, ῆρος, ὁ, Weintrinker
 • οἰνο-πότης, ὁ, Weintrinker, Zecher
 • οἰν-όπτης, ὁ, Weinschauer, der beim Trinken darauf sehen mußte, daß man das rechte Maß Wasser zum Wein mischte
 • οἰνο-πωλέω, Wein verkaufen
 • οἰνο-πώλης, ὁ, Weinhändler
 • οἰνο-πώλιον, τό, ein Ort, wo Wein verkauft wird, ein Weinhaus
 • οἶνος, ὁ, Wein; auch αἴϑοψ, ἐρυϑρός, μέλας, also bes. roten Wein, auch als ἡδύς, μελιηδής, μελίφρων, süß, auch als εὐώδης, duftend, bezeichnet; er wurde gewöhnlich mit Wasser gemischt; ἐν οἴνῳ, beim Weine; auch von weinähnlichen, berauschenden Getränken; κρίϑινος, eine Art Bier aus Gerste; ἐκ κριϑῶν, Palmwein, Lotoswein; diesen weinähnlichen Getränken wird der echte Wein als οἶνος ἀμπέλινος entgeggstzt. Der Wein wurde übrigens mit verschiedenen Ingredienzien abgezogen, um ihm einen andern Geschmack zu verleihen. Auch der Ort, wo der Wein verkauft wird, heißt οἶνος
 • οἰνό-σπονδα, τά, Spenden, Libationen mit Wein
 • οἰνοσσόος, Wein erhaltend
 • οἰνο-τόκος, Wein erzeugend
 • οἰνο-τρόπαι, αἱ, die Weinverwandlerinnen, so hießen die drei Töchter des Königs Anios von Delos, weil sie Wasser in Wein verwandeln konnten
 • οἰνο-τρόφος, Wein nährend, tragend
 • οἰνο-φαγία, ἡ, das Weinessen
 • οἰνο-φλυγέω, ein οἰνόφλυξ, trunken sein
 • οἰνο-φλυγία, ἡ, Weintrunkenheit, Trunksucht
 • οἰνό-φλυξ, υγος, u. οἰνό-φλυκτος, weintrunken, trunksüchtig
 • οἰνο-φορεῖον, τό, Weinfaß
 • οἰνο-φορέω, Wein tragen
 • οἰνο-φόρος, Wein tragend, enthaltend
 • οἰνο-φύλαξ, ακος, ὁ, Weinhüter
 • οἰνό-φυτος, mit Wein bepflanzt; κτήματα, Besitzungen mit Weinbergen. Aber οἰνοφύτος Λύαιος ist = der Weinpflanzende
 • οἰνο-χαρής, ές, sich am Weine freuend
 • οἰνο-χάρων, οντος, ὁ, ein Charon des Weines, heißt Philipp von Macedonien, weil er die Lebenden durch vergifteten Wein in die Unterwelt beförderte, zugleich mit Anspielung auf οἰνοχαρής, wegen seiner bekannten Trunkliebe
 • οἰνο-χοεία, ἡ, das Weineinschenken
 • οἰνο-χοέω, Mundschenk sein, Wein einschenken
 • οἰνο-χόη, ἱ, das Gefäß zum Eingießen des Weines aus dem großen Mischgefäße in die Becher, Gießkanne; der Schenktisch mit den Trinkgefäßen
 • οἰνο-χό#972;ημα, τό, der eingegossene Wein, ein Fest, wobei Wein geschenkt wird
 • οἰνο-χοϊκός, ή, όν, zum Mundschenken gehörig
 • οἰνο-χόος, Wein zum Trinken einschenkend, der Wein-, Mundschenk
 • οἰνό-χρως, ωτος, weinfarbig
 • οἰνό-χυτον, πόμα, der Trank des eingeschenkten Weines
 • οἶν-οψ, οπος, weinfarbig, wie Wein aussehend. Beiw. des unruhigen, wellenschlagenden Meeres; auch von der Farbe der Stiere: dunkelrot
 • οἰνόω, mit Wein berauschen
 • οἴνωσις, ἡ, die Trunkenheit
 • οἰνωτός, berauscht, betrunken
 • οἴνωτρον, τό, der Weinpfahl
 • οἰν-ώψ, ῶπος, weinfarbig; τὸν οἰνῶπ' ἀνέχουσα κισσόν, auf die Ähnlichkeit der Blätter und Früchte gehend; auch Βάκχος, mit Reben gekränzt
 • οἰό-βατος, allein gehend, einsam, öde
 • οἰό-βιος, einsam lebend
 • οἰό-βοτος, von Schafen beweidet
 • οἰο-βουκόλος, allein, nur ein Rind weidend
 • οἰο-βώτας, ὁ, der allein Weidende; νῦν δ' αὖ φρενὸς οἰοβώτας, der seinen Sinn allein weidet, d. i. der seinen Weg allein geht, der Eigensinnige
 • οἰο-γένεια, ἡ, die einzige Tochter
 • οἰό-ζωνος, = μονόστολος, der Alleingehende
 • οἰόθεν, von einem allein, von einer Seite allein; verstärktes οἶος, ganz allein, allein für sich
 • οἰόθι, allein, für sich
 • οἰό-κερως, ωτος, einhörnig
 • οἴομαι, meinen, vermuten, von ungewissen, zweifelhaften Dingen; a) in Beziehung auf die Zukunft: ahnen, wo wir auch 'denken' brauchen; ἀλλά μιν οἴω κήδεσι μοχϑήσειν καὶ πλείοσιν, ich denke, er wird noch mehr zu leiden haben; bei schlimmen Dingen, wo wir fürchten sagen können; ὀϊόμενος ϑανέεσϑαι, der fürchtet, ahnet, daß er sterben werde; νηὸς ἔφεσσαί με, μή με κατακτείνωσι, διωκέμεναι γὰρ ὀΐω, ich fürchte, daß sie mich verfolgen; τρώσεσϑαι ὀΐω, ich fürchte, daß mancher getötet werden wird, wo sich aber der Fürchtende selbst mit einschließt, wie τῶνδε μνήσεσϑαι ὀΐω, ich hoffe, wir werden uns dessen erinnern; von guten Dingen: hoffen, und von dem, was der Meinende selbst tun will: gedenken, gesonnen, gewillt sein; οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔτι σοι πείσεσϑαι ὀΐω, ich bin nicht gesonnen, dir noch ferner zu gehorchen; κιχήσεσϑαι δέ σ' ὀΐω, ich denke, dich einzuholen; absolut: τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηός, ὀϊόμενός περ, ἀνάγκῃ, obwohl ich es ahnte, was er tun werde; b) in Beziehung auf Vergangenes oder Gegenwärtiges: ein bestimmtes Urteil milder hinstellend, wie unser, 'ich sollte meinen', 'ich denke', 'ich glaube'; ὀϊομένη τὸν κάμμορον, immer sich den Unglücklichen vorstellend, und hoffend, daß er zurückkehre; auch γόον ὠΐετο ϑυμός, das Herz ahnete Kummer; αὐτίκα γὰρ κατὰ ϑυμὸν ὀΐσατο, er ahnete es im Herzen; ἀλλά μοι ὧδ' ἀνὰ ϑυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταί περ, so ahnet es mir im Geiste; αἰεὶ ὀΐεαι, immer argwöhnst du; εἴ τις οἴεται τόδε βροτὸς δικάζειν, wenn einer meint; dafürhalten; mit einem einfachen acc., für wahr halten; am häufigsten bescheidener Ausdruck od. höflich als bloße Vermutung aussprechend, was als sichere und unbestreitbare Behauptung gelten soll. Nach einer Frage, bes. einer negativen, drückt οἶμαι eine nachdrückliche Bekräftigung aus, das versteht sich! das will ich meinen!; οἴεσϑαί γε χρή, so muß man wohl annehmen, sicherlich. Zuweilen entspricht es dem lat. opinor, bei einer Erinnerung aus dem Gedächtnis, die man nicht als unzweifelhaft hinstellen will, wenn mir recht ist, denke ich. Auch ironisch wie credo. Oft wird auch die Frage πῶς οἴει; πῶς οἴεσϑε; zur Steigerung mit größerem Nachdruck eingeschoben: wie glaubst du wohl? Οἴομαι δεῖν, ich halte für nötig, ist oft so viel wie ich habe mir vorgesetzt, ich will; λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς, er will die Leute zu geschickten Rednern machen; οἴεται δεῖν εἰδέναι, er will sehr klug sein, bildet sich ein, sehr klug zu sein. Aber Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν, du glaubst den Anaragoras anzuklagen. Mit ὥςπερ οὐκ οἴομαι, wie ich es denn nicht glaube, wird eine negative Annahme hinzugesetzt, zur Bekräftigung. Absolut οἰηϑείς, in großer Erwartung
 • οἱονανεί, wie wenn etwa
 • οἱονεί, wie wenn gleichsam
 • οἰονόμος, allein weidend = der Schafhirt; von Gegenden: einsam
 • οἰό-νους, der Verstand zu haben scheint, scherzhaft zur Ableitung von οἶνος gebildet
 • οἰο-πέδῑλος, mit einem Schuh
 • οἰό-ποκος, vom Schafe: geschoren
 • οἰο-πολέω, allein sein, einsam leben; oder von οἶς, Schafe hüten, weiden
 • οἰο-πόλος, 1) von οἶος, allein seiend, einsam; von Gegenden. 2) (οἶς), Schafe hütend, weidend, vom Hermes
 • οἰο-προ-κρεμάς, γυπίας πέτρα, allein hervorragend u. herüberhangend
 • οἶος, allein, ohne andere Hilfe oder Begleitung; καὶ οἶος, auch allein, ohne Hilfe; verstärkt οἰόϑεν οἶος, ganz allein; εἷς οἶος, oft, δύ' οἴω, zwei allein; οἶος ἀπὸ σεῖο, οἶος ἀπ' ἀνϑρώπων, d. i. verlassen von dir, von den Menschen; auch τῶν οἶος, von denen verlassen; οἶος μετὰ τοῖσιν, allein unter diesen; οἴη ἐν ἀϑανάτοισιν, allein unter den Göttinnen. Auch, wie μόνος, einzig in seiner Art, vortrefflich
 • οἷος, relativ. zum Fragewort ποῖος, qualis, so beschaffen wie; a) sich bestimmt auf das Demonstrativum τοῖος beziehend; ἀκουέμεν ἀοιδοὖ τοίου, οἷος ὅδ' ἐστίν, einen solchen Sänger zu hören, wie der hier ist; auch auf das einfache Demonstrativum bezüglich; mit ausgelassenem Demonstrativum, welches leicht zu ergänzen ist; οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, nichts ist so wie das Selbstfragen, dies ist das Beste; οὐκ ἄν που περὶ τοῦ τοιούτου ὁ λόγος εἴη οἵου τοῦ ἐνός, über ein solches, wie das eine ist; πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς οἵους καὶ Ἀϑηναίους, zu solch verwegenen Männern, wie auch die Athener sind; συγγράφεσϑαι λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια, solche Reden, wie sie für die Gerichte passen; b) in indirekter Frage: von welcher Art, was für ein, u. im verwundernden oder unwilligen Ausruf; οἷον δὴ τὸν μῦϑον ἐπεφράσϑης ἀγορεῦσαι, welch eine Rede hast du doch da vorzubringen gewußt!; im neutr., οἷον δή νυ ϑεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται, wie beschuldigen doch die Sterblichen die Götter; οἷά μ' ἔοργας, nach dem, was du mir getan hast; τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν, οἷον ἄκουσεν, nach dem, was er gehört, oder weil er solches gehört hatte; mit einer dem lat. quae est tua humanitas entsprechenden Wendung: οἷος ἐκείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σε μεϑήσει, wie sein Herz ist, d. i. da sein Herz so ist, nach seinem Übermute; πρὸς οἷα δουλείας ζυγὰ χωροῦμεν, οἷοι νῷν ἐφεστᾶσι σκοποί, da solche Späher dabei stehen; τίς δὲ τολμήσει κλύων τὰ τοῦδ' ἕπεσϑαι τἀνδρός, οἷ' ἐϑέσπισεν, nach dem, was er weissagte, da er solches geweissagt; τὴν ἐμαυτοῦ τύχην ἀπέκλαιον, οἵου ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην, ich beklagte mein Geschick, welches Mannes ich beraubt sei; c) c. acc., οἶδ' ἀρετὴν οἷός ἐσσι, was für ein Mann an Trefflichkeit du bist; c. inf., οἷος ἐκεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε, so wie jener war, ein Werk zu vollenden, d. i. so tüchtig wie er war in der Ausführung eines Werkes; ϑέαμα δ' εἰςόψει τάχα τοιοῠτον οἷον καὶ στυγοῦντ' ἐπ οικτίσαι, ein solches Schauspiel, wie es auch der Feind bejammert, so daß auch der Hassende Mitleid empfindet; οἵ γε ἀγαϑοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι μὴ ἀδικεῖν, von der Art, daß sie nicht Unrecht tun; οἷοςτε c. inf. = im Stande sein, geschickt sein, etwas zu tun, d. i. ich kann es tun; neutr. οἷόν τέ ἐστιν, es ist möglich; ἕως ἔτι τὸ πέλαγος οἷόν τε περαιοῠσϑαι, so lange es noch möglich; οἷόν τε οἴει, hältst du es für möglich; οἷόν τε ὄν, da es möglich ist; ὡς οἷόν τε μάλιστα, so sehr wie möglich; die Geneigteit etwas zu tun, wie wir sagen: er ist im Stande dies zu tun, für 'er ist nicht abgeneigt'; d) die Attiker verdoppeln das Wort in demselben Satze; σκέψαι δέ, οἵῳ ὄντι μοι περὶ σὲ οἷος ὢν περὶ ἐμὲ ἔπειτά μοι μέμφῃ, vergleiche mein Betragen gegen dich mit deinem gegen mich, und dann tadele mich; e) Adverbial = Ausdruck einer indirekten Frage und eines verwundernden Ausrufs
 • ὄϊος, vom Schafe; γάλα, Schafmilch; ἔρι ον, Schafwolle
 • οἰό-φρων, ονος, eigensinnig
 • οἰο-χίτων, ωνος, nur im Untergewande, im bloßen Rock ohne Mantel, also leicht gekleidet
 • οἰόω, machen, daß einer allein ist, verlassen, im Stich lassen
 • ὄϊς (ovis), ὁ, ἡ, das Schaf, sowohl das männliche als das weibliche; doch wird das männliche, der Schafbock, gew. ausdrücklich bezeichnet durch ἄρσην, wie das weibliche durch ὄϊς ϑῆλυς
 • οἶσθα, du weißt

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert