• ἀπο-δακρῡτικά, zu Tränen reizend
 • ἀπο-δακρύω, 1) beweinen, beklagen; absolut: weinen. 2) zum Weinen, zu Tränen bringen. 3) aufhören zu weinen
 • ἀπο-δάπτω, abbeißen
 • ἀπο-δαρθάνω, ausschlafen; wieder aufwachen
 • ἀπο-δάσμιος, abgeteilt, abgesondert
 • ἀπο-δασμός, Abteilung, Teil
 • ἀπό-δαστος, abgeteilt
 • ἀπο-δεδειλιακότως, furchtsamerweise
 • ἀπο-δεής, mangelhaft, unvollständig; ναῦς, den πληρουμέναις entgegengesetzt
 • ἀπο-δειδίσσομαι, abschrecken
 • ἀπο-δείκνυμι, 1) vorzeigen, aufweisen. 2) als etwas vorzeigen, wozu machen; den Erwählten, Ernannten öffentlich als solchen vorstellen. 3) erklären, beweisen, mit Gründen klar machen. 4) γνώμην, seine Ansicht auseinander setzen
 • ἀπο-δεικτικός, zum Beweise gehörig, beweiskräftig
 • ἀπο-δεικτός, bewiesen, erweislich
 • ἀπο-δειλία, ἀπο-δειλίᾱσις, Furchtsamkeit
 • ἀπο-δειλιᾱτέον, man muß verzagen
 • ἀπο-δειλιάω, furchtsam, verzagt sein, bes. Anstrengungen fliehen
 • ἀπό-δειξις, 1) Darstellung, Erzählung; Vollbringung. 2) Auseinandersetzung, Beweis. Bei Philosophen ein aus Prämissen gefolgerter Satz, argumenti conclusio
 • ἀπο-δειπνέω, abessen, zu essen aufhören
 • ἀπο-δειπνίδιον, vom Essen übrig geblieben
 • ἀπό-δειπνος, vom Essen herkommend
 • ἀπο-δειρο-τομέω, den Hals abschneiden
 • ἀπο-δεκάτευσις, Strafe des Dezimierens
 • ἀπο-δεκατεύω, den Zehnten fordern, dezimieren
 • ἀπο-δεκατόω, 1) den Zehnten einfordern. 2) den Zehnten entrichten
 • ἀπο-δεκἁτωσις, Erhebung des Zehnten
 • ἀπο-δέκτης, Abnehmer, Einnehmer
 • ἀπό-δεκτος, annehmlich
 • ἀπο-δενδρόομαι, in einen Baum verwandelt werden; einen baumartigen Stamm bekommen
 • ἀπό-δερμα, das abgezogene Fell
 • ἀπο-δερματόω, das Fell abziehen
 • ἀπο-δέρω, das Fell abziehen; abschälen; im obszönen Sinne
 • ἀπό-δεσις, das Abbinden
 • ἀπο-δεσμεύω, ἀπο-δεσμέω ? anbinden an etwas
 • ἀπό-δεσμος, 1) Band, Brustbinde. 2) Bündel
 • ἀπο-δέχομαι, 1) annehmen; absol., annehmen, beifällig aufnehmen. 2) allgemein: vernehmen; auffassen. 3) aufnehmen
 • ἀπο-δέω, anbinden, an etwas festbinden; abbinden
 • ἀπο-δέω, ermangeln, bes. bei Zahlenangaben; nachstehen
 • ἀπο-δηλόω, deutlich machen, zeigen; beweisen
 • ἀπο-δημ-αγωγέω, durch Demagogenkünste einen abbringen, irreführen
 • ἀπο-δημέω, abwesend, in der Fremde sein, verreisen; Ggstz ἐπιδημέω, daheim sein
 • ἀπο-δημητής, der gern außer Landes ist u. Reisen macht; Ggstz ἐνδημότατος
 • ἀπο-δημητικός, zur Reise gehörig
 • ἀπο-δημία, der Aufenthalt außer Landes, das Verreistsein
 • ἀπό-δημος, nicht daheim, in der Fremde, abwesend, verreist
 • ἀ-ποδία, Fußlosigkeit
 • ἀπο-διαιτάω, als Schiedsrichter lossprechen
 • ἀπο-δια-στέλλω, von einander absondern
 • ἀπο-δια-τρίβω, durch Schwatzen u. andere Beschäftigungen abhalten
 • ἀπο-διδάσκω, abgewöhnen
 • ἀπο-διδράσκω, entlaufen, entfliehen; Unterschied von ἀποφεύγειν, entkommen, so daß man nicht eingeholt wird; unvermerkt abkommen oder sich entfernen, ohne die Absicht des Entlaufens
 • ἀπο-δίδωμι, 1) abgeben, das, wozu man verpflichtet ist, was man schuldig ist; abtragen, zurückgeben, ausliefern. 2) übh. übergeben, zueignen; anheimstellen; νόμους, bekannt machen. 3) auseinandersetzen, vortragen, erklären, benennen. 4) hingeben; verkaufen; ablaufen; verpachten
 • ἀπο-δι-ΐστημι, auseinander stellen, trennen; intrans. auseinander treten, getrennt sein
 • ἀπο-δικάζω, lossprechen
 • ἀπο-δικεῖν, wegwerfen
 • ἀπο-δικέω, sich vor Gericht verteidigen
 • ἀπο-δῑνέω, ausdreschen; eigtl. abdrehen
 • ἀπο-δίομαι, wegjagen
 • ἀπο-διο-πομπέομαι, durch ein dem Zeus dargebrachtes Sühnopfer eine böse Vorbedeutung, eine Schuld od. ein Unglück abwenden; übh. verabscheuen, verwerfen
 • ἀπο-διο-πόμπησις, Darbringung eines Sühnopfers
 • ἀπο-δι-ορίζω, absondern
 • ἀπο-διπλόω, zusammenklappen
 • ἀπο-δισκεύω, wie einen Diskos fortschleudern
 • ἀπο-διφθερόω, das Fell abziehen
 • ἀπο-δι-ωθέω, fortstoßen
 • ἀπο-διώκτρια, die Verfolgerin
 • ἀπο-διώκω, fortjagen, vertreiben
 • ἀπο-δίωξις, das Fortjagen
 • ἀπο-δοκεῖ, es mißfällt
 • ἀπο-δοκιμάζω, eigtl. nach veranstalteter Prüfung verwerfen, wie es z. B. in Athen bei den durchs Los ernannten Beamten vorkam, wenn sie den allgemeinen an sie zu richtenden Forderungen nicht genügten; aus der Soldatenliste streichen; vom Zensor, aus dem Senat weisen. Übh. verwerfen
 • ἀπο-δοκιμασία, die Verwerfung, bes. Nichtzulassung zu Ämtern, weil der Erwählte den Forderungen nicht genügt
 • ἀπο-δόκιμος, verworfen, unächt?
 • ἀπ-οδοντόω, die Zähne putzen
 • ἀπ-οδόντωσις, das Zähneputzen
 • ἀπο-δόσιμος, wiederzugeben
 • ἀπό-δοσις, das Wiedergeben; bes. Zurückzahlen. Übh. das Darreichen, Geben; Erklärung; auch: Erzählung; der Nachsatz, im Ggstz von πρότασις, Gramm
 • ἀπο-δοτέον, man muß zurückerstatten
 • ἀπο-δοτήρ, der Wiedergeber
 • ἀπό-δουλος, von einem Sklaven abstammend
 • ἀπο-δοχεῖον, Ort zur Aufnahme
 • ἀπο-δοχεύω, auf-, einnehmen
 • ἀπο-δοχή, 1) Wiedererhalten. 2) Auf-, Annahme; bes. ehrenvolle, Lob, Ehre. 3) Einnahme
 • ἀπο-δοχμόω, abbiegen, rückwärts od. seitwärts biegen
 • ἀπό-δραγμα, das Davongenommene
 • ἀπό-δρᾱσις, das Entfliehen
 • ἀπο-δράττω, davonnehmen
 • ἀπο-δρέπω, ἀπο-δρἐπτομαι, abpflücken; genießen
 • ἀπο-δρομή, das Entfliehen; die Zuflucht
 • ἀπό-δρομος, 1) zurücklaufend. 2) nicht mehr laufend. Bei den Cretern = der noch nicht im Wettlauf gelaufen hat
 • ἀπο-δρύπτω, od. ἀπο-δρύφω, abkratzen, zerfleischen; abmagern
 • ἀπο-δὐνω, ausziehen
 • ἀπ-ο-δυρμός, das Beweinen, Beklagen
 • ἀπ-ο-δύρομαι, beweinen, beklagen; sich ausweinen
 • ἀπό-δυσις, das Ausziehen, Entkleiden
 • ἀπο-δυς-πετέω, aus Ungeduld abstehen von etwas, verzweifeln; auch = trotzig sein
 • ἀπο-δυς-πέτησις, ἀπο-δυς-πέτημα, mutloses Abstehen von etwas, Unwille
 • ἀπο-δυτήριον, ἀπό-δυτρον, Auskleidezimmer im Bade
 • ἀπο-δὐω, ausziehen, entkleiden; sich ausziehen, entkleiden. Bes. von dem Entkleiden vor den gymnastischen Übungen; u. so ἀποδύεσϑαι πρός τι, etwas unternehmen, sich anschicken zu etwas; εἰς ἀγορανομίαν, sich um die Ädilität bewerben
 • ἀπο-δωρέομαι, wegschenken
 • ἀπο-δωσείω, gern weggeben wollen
 • ἀπο-είκω, weichen
 • ἀπο-ἐννυμι, auskleiden
 • ἀπο-εργάθω, trennen, entfernen
 • ἀπό-ερσε, vom Wasser, fortreißen, fortschwemmen
 • ἀπο-ζάω, von etwas leben; bes. = kümmerlich leben
 • ἀπό-ζεμα, Abkochung
 • ἀπο-ζεύγνυμι, eigtl. aus dem Joch spannen; übertr. δεῦρ' ἀπεζύγην πόδας, zu Fuß bin ich (von dort) hierher gekommen
 • ἀπο-ζέω, 1) abkochen. 2) zu sieden aufhören, vom Weine: ausgähren
 • ἀπο-ζυγόω, aus dem Joch spannen?
 • ἀπ-όζω, 1) nach etwas riechen. 2) ausduften
 • ἀπο-ζω-γραφέω, abmalen
 • ἀπο-ζώννυμι, entgürten, bes. entwaffnen, einen Soldaten seines Dienstes entlassen
 • ἀπο-θάλλω, abblühen
 • ἀπο-θάλπεται, erwärmt sich
 • ἀπο-θανετέον, man muß sterben
 • ἀπο-θαῤῥέω, Mut fassen, τί, etwas wagen
 • ἀπο-θαῤῥύνω, ermutigen
 • ἀπο-θαυμάζω, sehr bewundern, sich sehr über etwas verwundern
 • ἀπο-θεάομαι, von oben her, von fern beschauen
 • ἀπο-θεμελιόω, von Grund aus zerstören
 • ἄποθεν, = ἄπωϑεν, aus der Ferne, fernher; ὁ ἄποϑεν, der Entfernte
 • ἀπό-θεος, gottlos, wie ἄϑεος
 • ἀπο-θεόω, vergöttern
 • ἀπο-θεραπεία, 1) Verehrung. 2) Heilung, bes. Nachkur. Bei den gymnastischen Übungen der Schluß, den Salben des Leibes machte
 • ἀπο-θεράπευσις, Kur, Nachkur
 • ἀπο-θεραπευτικός, zur vollständigen Heilung beitragend
 • ἀπο-θεραπεύω, pflegen; heilen; bes. eine Nachkur (ἀποϑεραπεία) brauchen
 • ἀπο-θερίζω, abmähen
 • ἀπο-θέσιμος, zum Aufbewahren, Beiseitelegen
 • ἀπό-θεσις, 1) das Ablegen, Beiseitelegen, Aufbewahren. 2) das Aussetzen der Kinder. 3) Absatz, Ruhepunkt im Satz. 4) Auskleidezimmer
 • ἀπο-θεσπίζω, durch einen Orakelspruch verkündigen; übh. weissagen
 • ἀπο-θέσπισις, Orakelspruch
 • ἀπόθεστος, verschmäht, verachtet
 • ἀπο-θεταί, eine Kluft bei Lacedämon, in welche man missgestaltete Kinder gleich nach der Geburt warf (bei Seite setzte)
 • ἀπό-θετος, weg-, bei Seite gesetzt, aufbewahrt; geheim; wertvoll; als unbrauchbar verworfen
 • ἀπο-θέω, weglaufen
 • ἀπο-θεωρέω, von fern betrachten, beobachten, erkennen
 • ἀπο-θεώρησις, das Sehen in die Ferne; τοῦ βίου, Betrachtung
 • ἀπο-θέωσις, Vergötterung
 • ἀπο-θήκη, ein Ort, wo man etwas niederlegt u. aufbewahrt, Speicher, Scheuer; Grab
 • ἀπο-θηλασμός, das Aussaugen
 • ἀπο-θηλύνω, weibisch machen; mildern
 • ἀπο-θηριόω, verwildern lassen; übertr., τινὰ πρός τινα, wild machen, zornig machen. Pass., erbittert, ergrimmt sein gegen einen; verwildern; übertr., vom Körper; vom Geist; schlimm werden, wildes Fleisch ansetzen
 • ἀπο-θηρίωσις, Verwilderung; wütender Zorn gegen j-n
 • ἀπο-θησαυρίζω, aufbewahren; aufspeichern
 • ἀπο-θησαυρισμός, das Aufbewahren
 • ἀ-πόθητος, nicht begehrt
 • ἀπο-θῑνόω, gänzlich versanden, verschlämmen
 • ἀπο-θλασμός, Quetschung
 • ἀπο-θλάω, ab-, zerquetschen
 • ἀπο-θλίβω, ausdrücken; verdrängen; abdrücken
 • ἀπό-θλιμμα, das Ausgepresste
 • ἀπό-θλιμμος, Unterdrückung
 • ἀπό-θλιψις, das Auspressen; Verdrängen
 • ἀπο-θνήσκω, absterben, sterben; bes. oft: getötet werden; bes. im Kriege; zum Tode verurteilt u. hingerichtet werden
 • ἀπο-θρασύνομαι, mutig, keck handeln
 • ἀπό-θραυσις, das Abbrechen, Zermalmen
 • ἀπό-θραυσμα, das Abgebrochene
 • ἀπο-θραύω, abbrechen, zermalmen
 • ἀπο-θρηνέω, beweinen, beklagen
 • ἀπο-θρῑάζω, eigtl. Feigenblätter abschneiden; übh. abstutzen
 • ἀπό-θρισμα, das Abgeschnittene
 • ἀπό-θρονος, vom Throne kommend
 • ἀπο-θρύπτω, ganz zerreiben, verweichlichen
 • ἀπο-θρώσκω, 1) herabspringen. 2) abspringen, weggeschnellt werden. 3) von etwas emporsteigen (vom Rauch); vom jähen Felsen
 • ἀπο-θῡμίᾱσις, das Aufdampfen
 • ἀπο-θυμιάω, auf-, ausdampfen
 • ἀπο-θύμιος, unbehaglich, missfällig, verhaßt; Ggstz καταϑύμιος
 • ἀπό-θῡμος, mutlos
 • ἀπο-θυννίζω, zu den Thunfischen schicken, dah. als ganz dumm u. einfältig verstoßen
 • ἀπο-θυρόω, aus der Tür werfen, aussperren
 • ἀποθυστάνιον, eine besondere Art von Trinkgefäßen
 • ἀπο-θύω, abopfern, ein gelobtes Opfer darbringen
 • ἀπο-θωρακίζομαι, sich entpanzern
 • ἀπ-οίδησις, das Nachlassen einer Geschwulst
 • ἀπ-οιδέω, von einer Geschwulst, sich herabziehen, od. nachlassen
 • ἀ-ποίητος, 1) ungetan; was man nicht tun kann. 2) nicht künstlich gemacht; auch = ungeschickt, unpoetisch
 • ἀπ-οικεσία, Auswanderung
 • ἀπ-οικἐω, 1) fernab wohnen. 2) auswandern, als Ansiedler anbauen, sich wo niederlassen
 • ἀπ-οίκησις, Auswanderung
 • ἀπ-οικία, Auswanderung, bes. Ansiedlung, Pflanzstadt
 • ἀπ-οικίζω, 1) in andere Wohnsitze verpflanzen; übh. entfernen; in eine andere Familie versetzen; von Bienen; als Kolonisten ansiedeln; übh. fern sein. 2) als Ansiedler anbauen
 • ἀ-ποίκιλος, nicht bunt, einfach
 • ἀ-ποίκιλτος, nicht bunt gemacht
 • ἀπ-οίκιος, zur Kolonie gehörig
 • ἀπ-οικίς, Pflanzstadt
 • ἀπ-οίκισις, das Abführen einer Kolonie
 • ἀπ-οικισμός, das Abführen einer Kolonie; das Auswandern; die Kolonie
 • ἀπ-οικο-δομέω, verbauen, versperren; übtr., einen Damm entgegensetzen
 • ἀπ-οικο-νομέω, verbrauchen, verteilen, zu entfernen suchen
 • ἀπ-οικο-νόμησις, ἀπ-οικο-νομία,
 • das Verbrauchen
 • ἄπ-οικος, der Auswanderer, Kolonist, in Beziehung auf das Mutterland; ἔποικος in Beziehung auf die Pflanzstadt; die Alten unterscheiden ἄποικος, Ansiedler in wüstem Lande, ἔποικος, Ansiedler, nach einer schon bestehenden Stadt geschickt
 • ἀπ-οικτίζομαι, sich beklagen
 • ἀ-ποίμαντος, ungeweidet; von den Bienen: ohne Weiser
 • ἀπ-οιμώζω, beweinen
 • ἄ-ποινα, Lösegeld, für Kriegsgefangene; überh. Entschädigung, Ersatz. In Solons Gesetzen: Blutgeld für einen Erschlagenen, um die Blutrache der nächsten Verwandten abzukaufen. Vergeltung; auch im guten Sinne: Belohnung, Preis
 • ἀποινάω, gegen ein Blutgeld einem Mörder seine Schuld erlassen, ein Lösegeld von einem fordern; sich ein Lösegeld geben lassen. Dah. Vergeltung üben
 • ἀ-ποινεί, ἀ-ποινέομαι, ἀ-ποίνητος, ungestraft
 • ἀπ-οινίζω, abgähren lassen (vom jungen Most)
 • ἀ-ποινό-δικος, Rache verhängend
 • ἀ-ποινό-δορπος, das Lösegeld fressend
 • ἄ-ποιος, ohne Qualität, ohne Eigenschaft, ὕλη, Materie. Dah. ὕδωρ άποιότατον, reines, farb- u. geschmackloses Wasser. Auch vom Geschmack
 • ἀπ-οϊστεύω, mit Pfeilen töten
 • ἀπ-οίχομαι, abwesend, entfernt sein; sich fern halten; βιότοιο, aus dem Leben scheiden; dah. ἀποιχόμενος, der Hingeschiedene; wegeilen
 • ἀπ-οιωνίζομαι, etwas als böse Vorbedeutung vermeiden, verabscheuen?
 • ἀπο-καθαίρω, abwaschen, reinigen; abstreifen; sich reinigen, bes. durch Sühnopfer; sich befreien von etwas
 • ἀπο-κάθαρμα, das beim Reinigen Weggeworfene, Unrat; ein verworfener Mensch, Abschaum. Auch was zum Reinigungsopfer gebraucht wird
 • ἀπο-κάθαρσις, die Reinigung, das Abwischen; Absonderung; Sühnung
 • ἀπο-καθαρτικός, reinigend, sühnend
 • ἀπο-καθ-έζομαι, sich niedersetzen?
 • ἀπο-καθ-εύδω, 1) auswärts, außer dem Hause schlafen. 2) bei etwas einschlafen
 • ἀπο-καθ-ηλόω, losnageln
 • ἀπο-καθ-ήλωσις, das Losnageln
 • ἀπο-κάθ-ημαι, abgesondert dasitzen
 • ἀπο-καθ-ίζω, sich niederlassen; um auszuruhen
 • ἀπο-καθ-ίστημι, ἀπο-καθ-ιστάνω, wieder in seine alte Lage setzen, wiederherstellen; zurückgeben; in ihre alten Verhältnisse wieder einsetzen; pass., restituiert werden; von Krankheiten: aufhören
 • ἀπο-καίνυμαι, übertreffen, τινά τινι, j-n an, in, mit etwas
 • ἀπο-καισαρόω, zum Cäsar machen
 • ἀπο-καίω, abbrennen, verbrennen; von Ärzten; von strenger Kälte; alles absterben machen; pass., erfrieren
 • ἀπο-κακέω, aus Feigheit davonlaufen; dem Unglück erliegen
 • ἀπο-κάκησις, Feigheit
 • ἀπο-καλέω, 1) ab-, zurückrufen; bei Seite rufen. 2) verbieten. 3) benennen
 • ἀπο-καλλ-ωπίζω, des Schmuckes berauben
 • ἀπο-καλυπτικός, aufdeckend, enthüllend
 • ἀπο-καλύπτω, enthüllen, entblößen; sich entblößen. Häufig übertr., eröffnen, kund machen; πρός τι, seine Absicht auf etwas kund geben; ἀποκεκαλυμμένοι λόγοι, unverschleiert, obszön
 • ἀπο-κάλυψις, Enthüllung, Offenbarung
 • ἀπο-κάμνω, ermüden, mutlos werden; müde werden etwas zu tun; mit inf., aufgeben
 • ἀπο-κάμπτω, ablenken (Pferde vom geraden Wege)
 • ἀπό-καμψις, das Ablenken?
 • ἀπο-καπνίζω, räuchern?
 • ἀπο-καπνισμός, Einräucherung
 • ἀπο-καπύω, aushauchen
 • ἀπο-καρᾱ-δοκέω, ab-, erwarten
 • ἀπο-καρᾱ-δοκία, sehnliche Erwartung
 • ἀπο-καρᾱ-τομέω, enthaupten
 • ἀπό-καρμα, das Abgeschorene, Abgeschnittene
 • ἀπο-καρπίζω, Früchte abpflücken; übh. eines Gutes berauben
 • ἀπο-καρπόω, Früchte treiben; hervorsprießen lassen
 • ἀπό-καρσις, das Abscheren, die Tonsur
 • ἀπο-καρτερέω, 1) nicht länger aushalten. 2) sich durch Hunger töten
 • ἀπο-καρτέρησις, Mangel an Geduld; freiwilliger Hungertod
 • ἀπο-καρφο-λογέω, Flocken absuchen
 • ἀπο-κατα-βαίνω, davon herabsteigen
 • ἀπο-κατ-αλλάττω, wieder aussöhnen
 • ἀπο-καταῤ-ῥέω, daran herabfließen
 • ἀπο-κατά-στασις, das Zurückversetzen in einen früheren Zustand, Wiederherstellung, von Geiseln; πάντων, Wiederbringung aller Dinge; ἀστέρων, Wiederkehr der Gestirne auf denselben Ort, dieselbe Konstellation
 • ἀπο-κατα-στατικός, wiederherstellend
 • ἀπο-κατά-σχεσις, das Ab-, Zurückhalten
 • ἀπο-κατα-τίθημι, ab-, niederlegen
 • ἀπο-κατα-φαίνομαι, sich abspiegeln
 • ἀπο-κατα-ψύχω, abkühlen
 • ἀπο-κατ-έχω, ab- u. zurückhalten?
 • ἀπο-κατ-ορθόω, wieder in einen guten Zustand setzen
 • ἀπο-κάτωθεν, von unten an, her
 • ἀπο-καυλέω, den Stengel verlieren
 • ἀπο-καύλησις, das Verlieren des Stengels
 • ἀπο-καυλίζω, eigtl. den Stengel abbrechen, ganzdurchbrechen; abschlagen
 • ἀπο-καύλισις, das Abbrechen des Stengels, das Durchbrechen
 • ἀπό-καυλος, ohne Stiel od. Stengel
 • ἀπό-καυμα, das Verbrannte
 • ἀπό-καυσις, das Verbrennen
 • ἀπό-κειμαι, 1) bei Seite, getrennt liegen. Gew. bei Seite gelegt worden sein, um aufbewahrt, gespart zu werden, von Früchten; vom Gelde; von sicheren Zufluchtsörtern. Übh. worauf einer sicher rechnen kann, was ihm aufgespart bleibt. Auch = bei Seite gelegt, verachtet sein
 • ἀπο-κείρω, abscheren, Haupt- u. Barthaar; zerschneiden, zerhauen; vertilgen; vom Adler des Prometheus
 • ἀπο-κεκαλυμμένως, unverhohlen
 • ἀπο-κεκινδῡνευμένως, gewagt
 • ἀπο-κεκληρωμένως, durch das Los
 • ἀπο-κεκρυμμἐνως, verstohlen, heimlich
 • ἀπ-οκέλλω, von der Fahrt ablenken; intr., vom Wege abkommen
 • ἀπό-κενος, ausgeleert, leer
 • ἀπο-κενόω, ausleeren
 • ἀπο-κεντέω, durchstechen
 • ἀπο-κέντησις, das Durchstechen
 • ἀπό-κεντρος, vom Zentrum entfernt
 • ἀπο-κένωσις, die Ausleerung
 • ἀπο-κερδαίνω, Genuß, Vorteil von etwas haben
 • ἀπο-κερματίζω, in Scheidemünze umwechseln; ein großes Vermögen klein machen
 • ἀπο-κεφαλίζω, enthaupten
 • ἀπο-κεφάλισμα, Reinigung des Kopfes
 • ἀπο-κεφαλισμός, Enthauptung
 • ἀπο-κεφαλιστής, der Kopfabschneider
 • ἀπο-κηδεύω, einen Verstorbenen zu beweinen aufhören
 • ἀπο-κηδέω, vernachlässigen
 • ἀπο-κηδής, = ἀκηδής, fahrlässig
 • ἀπό-κηρος, dem Geschick nicht unterworfen, unsterblich
 • ἀπο-κήρυγμα, das Ausgerufene
 • ἀπο-κήρυκτος, der enterbte Sohn, von dem sich der Vater öffentlich losgesagt; der aus der Gemeinde Gestoßene, Exkommunizierte
 • ἀπο-κήρυξις, der Ausruf; bes. a) Enterbung eines Sohnes. b) öffentlicher Verkauf. c) Exkommunikation
 • ἀπο-κηρύσσω, öffentlich durch den Herold ausrufen lassen, a) verbieten. b) sich von seinem Sohne lossagen, ihn enterben. c) öffentlich verkaufen
 • ἀπο-κιδαρόω, das Haupt von der κίδαρις entblößen
 • ἀπο-κινδύνευσις, das Anstellen eines gewagten u. gefährlichen Versuchs
 • ἀπο-κινδῡνεύω, 1) einen Versuch machen; sich in ein entscheidendes Treffen einlassen; περὶ τῶν μεγίστων, ὅλων, das Höchste, alles auf's Spiel setzen. 2) sich in der Gefahr trennen
 • ἀπο-κῑνέω, wegbewegen, wegbringen; intrans. fortgehen
 • ἀπο-κίνησις, das Fortbewegen?
 • ἀπό-κῑνος, 1) das Entfliehen. 2) ein komischer Tanz
 • ἀπο-κισσόω, in Epheu verwandeln
 • ἀπο-κλαδεύω, der Äste berauben, entasten
 • ἀπο-κλάζω, einen Ton von sich geben, klingen
 • ἀπο-κλαίω, beweinen, beklagen, ἀποκλαύσαντα, in Weinen ausbrechen; στό- νον, in lautes Klagen ausbrechen; zu weinen aufhören
 • ἀπό-κλασμα, das Abgebrochene
 • ἀπό-κλαυμα, das Beweinen, Klagelied

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert