• ἀ-περί-τμητος, unbeschnitten
 • ἀ-περί-τρεπτος, nicht umzukehren, unveränderlich
 • ἀ-περί-τροπος, nicht zurückkehrend
 • ἀ-πέριττος, ohne Überfluß u. Überladung, schlicht, einfach
 • ἀ-περιττότης, Einfachheit
 • ἀ-περίττωτος, ohne Überfluß an Säften, Ggstz von περιττωματικός
 • ἀ-περι-φερής, nicht rundum gehend, nicht abgerundet
 • ἀ-περι-φόρητος, ohne Umlauf?
 • ἀ-περί-ψυκτος, nicht erkältet
 • ἀπ-εῤῥιμμένως, verworfen
 • ἀπ-έῤῥω, fortgehen; ἄπεῤῥε, packe dich! hol' dich der Henker!
 • ἀπ-ε-ρυγγάνω, ausspeien
 • ἀπ-ε-ρυθριάω, nicht mehr erröten, schamlos sein
 • ἀπ-ερυκω, abhalten, abwehren; von sich abhalten; sich enthalten (schweigen)
 • ἀπ-ερυσῑβόω, Mehltau erzeugen u. durch Mehlthau verderben
 • ἀπ-ερύω, abziehen
 • ἀπ-ἐρχομαι, 1) abgehen, weggehen. Von Soldaten: überlaufen; vom Amte abtreten. 2) zurückkehren
 • ἀπ-ερωεύς, der Vereitler, Verhinderer
 • ἀπ-ερωέω, sich zurückziehen, abstehen
 • ἀπ-ερωή, das Abgehen, Zurückweichen?
 • ἀπ-έρωτος, lieblos
 • ἀπ-εσθέομαι, entkleidet
 • ἀπ-εσθίω, abessen
 • ἀ-πεσκής, unbedeckt
 • ἀπ-εσκληκότως, hart
 • ἀπ-έσσουα, er ist fort, lakonisch für ἀπεσσύη
 • ἀπ-εστώ, ἀπ-εστύς, Abwesenheit, Entfernung aus der Heimat
 • ἀ-πέτηλος, blätterlos
 • ἀπ-ευ-διασμός, das Hell-, Heitermachen; κυμάτων, Besänftigen der Wellen
 • ἀπ-ευ-δοκιμέω, mißbilligen?
 • ἀπ-ευ-θανατίζω, selig versterben
 • ἀ-πευθής, ἄ-πευθος, 1) unerforscht, unbekannt. 2) unerfahren, unkundig
 • ἀπ-ευθύνω, 1) wieder gerade machen; wieder aufrichten, herstellen. 2) lenken
 • ἄ-πευκος, ohne Kien
 • ἄπ-ευκτος, u. ἀπευκτός, ἀπ-ευκταῖος, verwünscht, verabscheuenswert
 • ἀπ-ευνάζω, zur Ruhe bringen, lindern
 • ἀπ-ευ-τακτέω, regelmäßig abzahlen, abtragen
 • ἀπ-ευ-χαριστέω, Dank abstatten
 • ἀπ-εύχομαι, 1) verwünschen. 2) verbitten
 • ἀπ-εύω, absengen
 • ἀπ-ευωνίζω, wohlfeil machen
 • ἄπ-εφθος, abgekocht; bes. χρυσός, reines, geläutertes Gold, aurum coctum
 • ἀπ-εχθαίρω, 1) heftig hassen. 2) Einem etwas verhaßt machen, verleiden
 • ἀπ-εχθάνομαι, sich verhasst machen; verhasst, verfeindet werden
 • ἀπ-έχθεια, Hass, Feindschaft
 • ἀπ-έχθημα, Gegenstand des Hasses
 • ἀπ-εχθήμων, verhasst
 • ἀπ-εχθής, verhasst; feindselig
 • ἀπ-εχθητικός, verfeindend
 • ἀπ-εχυρόω, befestigen, befestigt aufstellen
 • ἀπ-έχω, 1) abhalten, entfernt halten. 2) intrans., entfernt sein. 3) weghaben, dahinhaben. 4) sich entfernt halten; sich einer Sache enthalten
 • ἀ-πεψία, Unverdaulichkeit
 • ἀπ-ηγόρευμα, Verteidigung
 • ἀπ-ηγορέομαι, sich verteidigen
 • ἀπ-ηγόρημα, Verteidigung, Ggstz κατηγόρημα
 • ἀ-πήδαλος, ohne Steuerruder
 • ἀπ-ηθέω, abseihen, durchschlagen
 • ἀπ-ήθημα, das Ab-, Durchgeseihte
 • ἀπ-ήκοος, ungehorsam, Gegens. ὑπήκοος
 • ἀπ-ηκρῑβωμένως, vollkommen, mit Sorgfalt; mit knapper Not
 • ἀπ-η-λεγέω, vernachlässigen
 • ἀπ-η-λεγής, rücksichtslos
 • ἀπ-ηλιαστής, wer sich von dem Gerichtshof Ἡλιαία entfernt hält, also Feind von Prozessen
 • ἀπ-ηλιθιόω, dumm machen
 • ἀπ-ηλιώτης, Ostwind; eigtl. = von der Sonne her
 • ἀπ-ηλιωτικός, zum Ostwind gehörig, von Osten her
 • ἄ-πηλος, ohne Kot
 • ἀ-πήμαντος, unversehrt, unbeschädigt
 • ἀπ-ημελημένως, ganz vernachlässigt
 • ἀ-πήμιος, unschädlich, nützlich, segenspendend
 • ἀ-πημοσύνη, ἀ-πημονία, Unverletztheit, Gesundheit
 • ἀ-πήμων, 1) unversehrt, unbeschädigt; glücklich, in vortrefflichem Zustande. 2) unschädlich, keine Gefahr bringend,; nützlich, förderlich, heilsam
 • ἀπ-ήνεια, Härte, Unmenschlichkeit
 • ἀπ-ήνεμος, windstill
 • ἀπήνη, ein vierrädriger Wagen, um Lasten, zuweilen Frauen u. Greise zu fahren, gew. mit Maultieren bespannt; ein Mauthiergespann; übh. Fahrzeug; Gespann, Paar
 • ἀπ-ηνής, unfreundlich, hart
 • ἀπηνό-φρων, unfreundlich gesinnt
 • ἀπ-ήορος, ἀπ-ῃόριος, von der Höhe herabhängend, schwebend; gespannt
 • ἀ-πηρής, nicht verstümmelt, unversehrt
 • ἀ-πήρινος, ohne Geschlechtsteile, Archestrat
 • ἄ-πηρος, ohne Tasche
 • ἀπ-ηρτισμένως, vollständig, vollkommen
 • ἀπ-ηρυθριακότως, ἀπ-ηρυθριασμένως, unverschämter Weise
 • ἀ-πήρωτος, unverstümmelt, unversehrt
 • ἀπ-ήχεια, Misshelligkeit
 • ἀπ-ηχέω, wiederhallen; misstönen
 • ἀπ-ήχημα, Widerhall
 • ἀπ-ηχής, misstönend; widerlich, unangenehm
 • ἀπ-ήχησις, Widerhall, nachgemachter Klang; Missklang
 • ἀπ-ήωρος, weit abstehende Äste
 • ἀπ-ιάλλω, wegschicken
 • ἀπίδιον, dim. zu ἄπιον, Birne
 • ἀ-πίεστος, nicht zusammenzudrücken
 • ἀ-πίθανος, 1) nicht überzeugend, nicht leicht Glauben findend; unglaublich. 2) nicht leicht glaubend
 • ἀ-πιθανότης, 1) Unglaublichkeit, Unwahr scheinlichkeit. 2) Mangel an Überredungsgabe
 • ἀ-πιθέω, er gehorchte willig, schnell
 • ἀπ-ῑθυντήρ, Hersteller, Ordner
 • ἀπ-ικμάω, worfeln
 • ἄ-πικρος, ohne Bitterkeit
 • ἀ-πικρό-χολος, nicht jähzornig
 • ἀ-πίλητος, nicht zu verdichten
 • ἀπ-ίλλω, ausdrängen, ausschließen, aus Solons Gesetzen
 • ἀ-πιμελής, nicht fett?
 • ἀ-πίμελος, nicht fett, Ggstz πίων
 • ἀ-πινής, ohne Schmutz
 • ἀ-πινύσσω, du scheinst mir nicht unverständig zu sein, = du scheinst mir sehr verständig zu sein
 • ἀ-πινυτέω, ein ἀπίνυτος, nicht πινυτός sein
 • ἀ-πίνυτος, unverständig, besinnungslos
 • ἀπιο-ειδής, birnenförmig
 • ἄπιον, 1) die Birne. 2) apium, Eppich
 • ἄπιος, 1) der Birnbaum; auch: die Birne. 2) eine Art Wolfsmilch
 • ἄπιος, fern, entlegen
 • ἀπ-ῑπόω, auspressen, auskeltern
 • ἄπ-ισος, ausgeglichen
 • ἀπ-ισόω, ausgleichen
 • ἀ-πίσσωτος, unverpicht
 • ἀ-πιστέω, 1) nicht glauben, bezweifeln; bes. einem keinen Glauben, kein Vertrauen schenken, misstrauen; im Ggstz von πιστεύω.; argwöhnen; pass. beargwöhnt werden, j-s Vertrauen nicht genießen. 2) = ἀπειϑεῖν, nicht gehorchen, ungehorsam sein. 3) τὸ σῶμ' οὐκ ἀπιστήσω χϑονί, anvertrauen
 • ἀ-πιστητικός, ungläubig
 • ἀ-πιστία, 1) Ungläubigkeit, Misstrauen, Argwohn, im Ggstz von πίστις; = ὑποψία. 2) Unglaublichkeit, Unzuverlässigkeit;  Unbeständigkeit; Treulosigkeit. 3) Ungehorsam?
 • ἄ-πιστος, 1) unzuverlässig, treulos; auch von Sachen: nicht glaubhaft, unwahrscheinlich. 2) nicht glaubend, argwöhnisch, misstrauisch. 3) ungehorsam
 • ἀ-πιστοσύνη, Treulosigkeit
 • ἀ-πιστό-φῡλοι, von ungläubigem Stamm
 • ἀπ-ισχναίνω, ἀπ-ισχνόω, abmagern, dünn machen
 • ἀπ-ισχυρίζομαι, 1) sich standhaft weigern, verweigern. 2) sich fest an etwas halten
 • ἀπ-ίσχω, fern halten
 • ἀπ-ίσωσις, das Ausgleichen?
 • ἀπ-ιτέον, ἀπ-ιτητέον, man muß weggehen
 • ἀπίτης, Birnenwein
 • ἀπ-ιχθυόω, zum Fisch machen
 • ἄπ-ιχθυς, keine Fische essend
 • ἀ-πίων, nicht fett
 • ἀ-πλαγιάστως, ohne Umschweif, gerade heraus
 • ἄ-πλαγκτος, nicht umhergetrieben
 • ἁπλαῖ, eine Art lakonischer Schuhe, mit einfacher Sohle
 • ἀ-πλάκουντος, ohne Kuchen
 • ἀ-πλάνεια, Stetigkeit
 • ἀ-πλανής, 1) nicht umherirrend, stetig, Ggstz πολυπλανές; bes. Fixsterne, im Ggstz der Planeten. 2) ohne Irrtum
 • ἀ-πλανησία, Nicht-Täuschung
 • ἀ-πλαστία, Aufrichtigkeit
 • ἄ-πλαστος, 1) nicht gebildet, ungeformt; unverstellt, einfach, wahrhaft; ungekünstelt; ungeheuchelt. 2) = ἄπλατος, unnahbar; unförmlich
 • ἀ-πλατής, ohne Breite
 • ἄ-πλᾱτος, unnahbar, furchtbar, schrecklich, so daß man nicht nahe zu kommen wagt; ἄπλατον ϑρέμμα, heißt der Nemeische Löwe
 • ἄ-πλεκτος, ungeflochten
 • ἀ-πλεον-έκτητος, nicht übervorteilend
 • ἀ-πλετο-μεγέθης, ἀπλᾱτομεγέθης, unnahbar groß, entsetzlich durch Größe
 • ἄ-πλετος, unnahbar, schrecklich, ungeheuer; unermesslich
 • ἄ-πλευρος, (ohne Ribben), von schlechten Seiten
 • ἄ-πλευστος, noch nicht von Schiffen befahren, Ggstz πεπλευσμένον
 • ἁπλήγιος (in einfachem Kleide), einfach, Ggstz πολυπράγμων
 • ἁπληγίς, ein einfaches Gewand
 • ἀ-πληθής, nicht voll
 • ἄ-πληκτος, ἀ-πλήξ,
 • ungeschlagen
 • ἀ-πλήρωτος, nicht angefüllt, unersättlich
 • ἀ-πλησίαστος, unnahbar
 • ἀ-πληστεύομαι, unersättlich, heißhungrig sein
 • ἀ-πληστία, , Unersättlichkeit
 • ἀ-πλήστ-οινος, unersättlich im Wein
 • ἀ-πληστό-κορος, unersättlich, habgierig
 • ἄ-πληστος, nicht auszufüllen, unersättlich; übh. unendlich groß
 • ἁπλόη, die Einfachheit
 • ἁπλό-θριξ, mit schlichtem Haar
 • ἄ-πλοια, ungünstige Zeit zur Schifffahrt, Unfahrbarkeit
 • ἁπλοΐζομαι, einfach, offen sein u. handeln
 • ἁπλοϊκός, einfach, schlicht; Adv. ἁπλοϊκῶς, einfach, aufrichtig
 • ἁπλοΐς, einfach; auch für sich: das einfache Gewand
 • ἀ-πλόκαμος, mit ungeflochtenem Haar
 • ἄ-πλοκος, ungeflochten
 • ἁπλο-κύων, der schlichte, grobe Zyniker, Beiname des Antisthenes; dem ψευδοκύων entgeggstzt
 • ἁπλόος, einfach; Ggstz ποικίλος; von Menschen: einfach, schlicht, offen; Ggstz πονηρός; auch: einfältig, dumm; vom Wege: gerade, kurz; von Behauptungen: ausgemacht, allgemein gültig
 • ἄ-πλοος, 1) nicht schiffbar. 2) zur Schifffahrt nicht tauglich
 • ἁπλο-πάθεια, bloß leidendes Verhalten
 • ἁπλο-παθής, sich bloß leidend verhaltend
 • ἁπλοσύνη, Einfachheit
 • ἁπλο-σχήμων, von einfacher Gestalt, Bildung
 • ἁπλότης, Einfachheit; Redlichkeit; Dummheit
 • ἁπλο-τομέω, einen einfachen Schnitt machen
 • ἁπλο-τομία, Operation mit einem einfachen Schnitt
 • ἄ-πλουτος, ohne Reichtum
 • ἁπλόω, entfalten, ausbreiten
 • ἀ-πλυσία, Ungewaschenheit, Schmutz
 • ἀ-πλυσίας, ein Schwamm, von seiner schmutzig grauen Farbe so genannt
 • ἄ-πλυτος, ungewaschen; schmutzig; dah. ἀπλύτοις ποσίν, sprichwörtlich, wie illotis pedibus
 • ἅπλωμα, das Entfalten, Ausbreiten
 • ἁπλῶς, adv. zu ἁπλόος, einfach, schlicht; dem ἀκριβῶς entgegengesetzt; ohne Ausnahme, schlechthin, unbedingt; Ggstz οὐ διώρισε; bestimmt
 • ἄ-πλωτος, unbeschifft
 • ἀ-πνεής, wird stark blasend
 • ἀ-πνεύματος, ohne Wind
 • ἀ-πνευστί, ohne Atem zu holen, in einem Zuge
 • ἀ-πνευστία, das Nichtatemholen
 • ἀ-πνευστιάζω, den Atem anhalten
 • ἄ-πνευστος, atemlos, nicht mehr atmend
 • ἄ-πνοια, Windstille; Atemlosigkeit
 • ἄ-πνοος, 1) atemlos; auch: tot. 2) ohne Luftzug, stickig
 • ἀπό, ab, drückt im Allgemeinen die Entfernung von einem Gegenstande aus. I. Als Adverbium. II. Als Präposition stets mit dem gen. verbunden. Grundbedeutung: von, ab. A. räumlich; 1) von einem Orte weg, bei Verbis der Bewegung. Bes. von einem höheren Orte herab; 2) von einem Orte her, nur den Ursprung oder das Ausgehen von einem Orte bezeichnend, ohne daß die Entfernung dabei in Betracht kommt; 3) fern, entfernt, bei Verbis, die keine Bewegung bedeuten. In der Bedeutung »fern« wurde und wird von manchen anastrophiert, ἄπο. Wird das Maß der Entfernung hinzugesetzt, so steht ἀπό vor diesem. B. Von der Zeit: von, an, seit, nach. Ebenso bei Bezeichnungder eigtl. Tageszeiten. C. Übh. zur Bezeichnung des Ursprungs u. Ausgangs von etwas u. ähnl. Beziehungen; 1) Abstammung, Herkunft dem Geschlechte nach; immer entferntere Verwandtschaft; 2) Allgemeiner den Ursprung, den Urheber bezeichnend, wo es oft als bloße Umschreibung für den gen. erscheint. Ebenso wo der Begriff des Ausgehens noch mehr hervortritt, so daß einzelne Fälle zu A. 1) gerechnet werden können. Dah. τὰ ἀπό τινος. das von j-m Ausgehende, Worte, Unternehmungen; 3) dah. a) beim pass., die Veranlassung, mittelbare Ursache angebend, und geradezu = ὑπό, welches die unmittelbare Ursache bezeichnet; b) die Abhängigkeit u. Anhänglichkeit ausdrückend, bei Bezeichnung von Schulen, bes. wo diese Schulen einen abgeschlossenen Charakter annahmen, u. dah. allgemein das Zugehören zu einer Corporation; 4) Werkzeug u. Mittel: durch, vermittelst; 5) Seltener bezeichnet es den Stoff, das Gewicht; 6) wegen; auf Veranlassung; wohin manche Beispiele aus 3) u. 4) gezogen werden können; 7) zufolge, nach, gemäß. In der Zusammensetzung bedeutet ἀπό 1) weg, ab, fort. 2) das Ab-, Nachlassen, Aufhören, ἀπαλγέω. 3) Fertigmachen, Vollenden, ἀπεργάζομαι. 4) zurück, wenn die Handlung als eine Pflicht erscheint, deren man sich entledigt, ἀποδίδωμι. 5) ein Verwandeln in etwas; machen zu etwas, ἀπανδρόω. 6) wie das α privativ. den Begriff des simplex aufhebend, ἀπόϑεος. Zuweilen dient es nur zur Verstärkung des Verbalbegriffs
 • ἀπο-αίνυμαι, wegnehmen
 • ἀπο-αφύω, abschöpfen
 • ἀπο-βαδίζω, weggehen
 • ἀπο-βάθρα, Leiter zum Herabsteigen, bes. vom Schiffe
 • ἀπο-βαίνω, 1) weggehen; von einem höheren Punkte herunter; ἀποβαίνειν eine Art Übung in der Palästra, bewaffnet vom Wagen im vollen Lauf zu springen u. wieder hinauf. 2) ausgehen in etwas. 3) ὁ χρησμὸς ἀπέβη, das Orakel traf ein. 4) aor. I., herabsteigen lassen, ans Land setzen
 • ἀπο-βάλλω, 1) ab-, wegwerfen; bes. verächtlich: wegwerfen, verschmähen. 2) am häufigsten: verlieren, u. sonst von verschiedenen Arten des Verlustes, Ggstz σώζω
 • ἀπο-βάπτω, untertauchen
 • ἀπό-βασις, 1) das Herabsteigen, bes. aus dem Schiffe, Landung. 2) der Abzug. 3) der Ausgang
 • ἀπο-βαστάζω, wegtragen
 • ἀπο-βατήριος, zur Landung gehörig, Ζεύς, Beschützer der Landung
 • ἀπο-βάτης, der Absteiger; der im Wettkampf von dem Pferde od. Wagen herab- u. wieder hinaufspringt; Titel von Komödien des Alexis u. Diphil
 • ἀπ-ο-βελίζω, vom Bratspieß herunternehmen
 • ἀπο-βηματίζω, von seiner Stufe, seinem Range herunterwerfen
 • ἀπο-βήσσω, aushusten
 • ἀπο-βιάζομαι, mit Gewalt fortdrängen; gewalttätig verfahren
 • ἀπο-βιβάζω, aussteigen lassen, bes. vom Schiffe ans Land setzen; übersetzen
 • ἀπο-βιβασμός, das Heraustragen. Ausladen
 • ἀπο-βιβρώσκω, abessen, verzehren
 • ἀπο-βιόω, ableben, sterben
 • ἀπο-βίωσις, das Ableben
 • ἀπο-βλάπτω, beschädigen. Pass. τινός, Schaden an etwas leiden, es verlieren
 • ἀπο-βλαστάνω, hervorsprossen
 • ἀπο-βλάστημα, Sprößling, Abkömmling
 • ἀπο-βλάστησις, das Hervorsprossen, Abstammen
 • ἀπό-βλεμμα, Hinblick, Rückblick
 • ἀπό-βλεπτος, worauf man hinblickt, bewundernswert
 • ἀπο-βλέπω, seine Blicke auf etwas richten, hinansehen; dah. a) berücksichtigen, beachten. b) bewundern
 • ἀπό-βλημα, Wegwurf
 • ἀπο-βλητικός, zum Wegwerfen, Verlieren
 • ἀπό-βλητος, weggeworfen; verwerflich, verächtlich
 • ἀπο-βλίττω, auszeideln, den Honig aus den Bienenstöcken ausschneiden
 • ἀπο-βλύζω, ἀπο-βλύω, wegsprudeln, wegspeien
 • ἀπο-βλώσκω, weggehen
 • ἀπο-βολεύς, der Wegwerfer
 • ἀπο-βολή, 1) das Wegwerfen. 2) Verlust; Ggstz λήψεις
 • ἀπο-βολιμαῖος, 1) der wegzuwerfen pflegt. 2) was gewöhnl. weggeworfen wird
 • ἀπο-βόσκομαι, abweiden, abfressen
 • ἀπο-βου-κολέω, eigtl. Vieh von der Herde sich verirren lassen u. es dadurch verlieren; übertr. auf der Jagd herumschweifen; weggelockt u. verführt werden; seine Leidenschaft ein wenig besänftigen; übh. durch Sinnentrug lindern, besänftigen
 • ἀπο-βου-κόλημα, Verführung, Täuschung
 • ἀπο-βράζω, 1) aussprudeln, auswerfen. 2) zu kochen u. zu schäumen nachlassen
 • ἀπό-βρασμα, Schaum, Auswurf; Kleie
 • ἀπο-βρασμός, das Hervorsprudeln
 • ἀπό-βρεγμα, Aufguß, Abguß
 • ἀπο-βρέχω, in einen Aufguß einweichen; eintauchen
 • ἀπο-βρίζω, ausschlafen
 • ἀπο-βρίθω, durch seine Schwere herausdrücken?
 • ἀπο-βροχή, das Destillieren durch einen Aufguß
 • ἀπο-βροχθίζω, verschlucken
 • ἀπο-βροχίζω, ab-, zuschnüren; bei Chirurg. Gefäße unterbinden
 • ἀπο-βρύκω, abbeißen
 • ἀπό-βρωμα, das An-, Abgefressene
 • ἀπο-βύω, gänzlich verstopfen
 • ἀπο-βώμιος, ἀπό-βωμος, fern vom Altare, gottlos, Κύκλωψ
 • ἀπό-γαιος, vom Lande her kommend; τὸ ἀπόγαιον, 1) ein Tau, das Schiff am Lande festzubinden. 2) sc. διάστημα, die größte Erdferne der Planeten
 • ἀπο-γαιόω, in Erde, Land verwandeln
 • ἀπο-γαλακτίζω, von der Muttermilch entwöhnen
 • ἀπο-γαλακτισμός, das Entwöhnen von der Muttermilch
 • ἀπο-γαλακτόω, in Milch verwandeln
 • ἀπο-γαληνιάομαι od. ἀπογαληνιόομαι, ruhig werden (vom Meere)
 • ἀπο-γεία, Landwind
 • ἀπό-γειος = ἀπόγαιος, 1) vom Lande her, vom Winde. 2) fern der Erde, in der Erdferne (vom Monde gesagt). 3) τὰ ἀπόγεια, die Schiffstaue
 • ἀπο-γεισόω od. ἀπογεισσόω, mit einem vorspringenden Gesims od. Wetterdach versehen. Pass., weit vorstehen
 • ἀπο-γείσωμα, Wetterdach, Vorsprung
 • ἀπο-γεμίζω, entladen
 • ἀπο-γέμω, entlasten, entladen
 • ἀπο-γεννάω, daraus erzeugen, hervorbringen
 • ἀπο-γέννημα, ἀπο-γέννησις,
 • das woraus Erzeugte
 • ἀπο-γεύω, davon kosten lassen, was auch intrans. sein kann
 • ἀπο-γεφῡρόω, mit Dämmen gegen den Fluß schützen, abdämmen
 • ἀπο-γηράσκω, veralten, absterben
 • ἀπο-γηράω, veralten, absterben; vor Alter absterben
 • ἀπο-γίγνομαι, 1) fern, abwesend sein; Ggstz παραγίγνεσϑαι. 2) sich entfernen, weggehen, Ggstz προςγίγνομαι; umkommen, sterben
 • ἀπο-γιγνώσκω, ἀπογινώσκω, 1) nicht anerkennen, verwerfen. Daher a) vom Richter: lossprechen, Ggstz καταγιγνώσκειν. b) etwas aufgeben; an etwas verzweifeln
 • ἀπ-ογκέω, an Masse abnehmen
 • ἀπ-ογκόω, aufschwellen machen
 • ἀπο-γλαυκόομαι, einen Schaden (γλαύκωμα) am Auge bekommen; ὁ ἀπεγλαυκωμένος heißt eine Komödie des Alex., der Glaukos Gewordene
 • ἀπο-γλαύκωσις, das Entstehen eines γλαύκωμα auf dem Auge
 • ἀπό-γλουτος, ohne starke Hinterbacken
 • ἀπο-γλυκαίνω, versüßen
 • ἀπο-γλυφή, abgeschälte Stelle
 • ἀπο-γλύφω, abkratzen, abschälen
 • ἀπο-γλωττίζω, der Zunge od. Sprache berauben, stumm machen
 • ἀπό-γνοια, Verzweiflung
 • ἀπο-γνώμων, der die Zähne, an denen man das Alter erkennen kann, verloren hat
 • ἀπο-γνωσι-μαχέω, eine Meinung bekämpfen
 • ἀπό-γνωσις, = ἀπόγνοια, πραγμάτων; βίου, Entschluß, sich das Leben zu nehmen
 • ἀπο-γνώστης, der Verzweifelnde
 • ἀπο-γομέω od. ἀπογομόω, entladen
 • ἀπο-γομφόω, durch Ausziehen der Nägel od. Pflöcke auseinander nehmen
 • ἀπο-γονή, Nachkommenschaft
 • ἀπό-γονος, abstammend; herkommend von etwas; ὁ, der Nachkomme; bes. Enkel
 • ἀπο-γραφεύς, der Aufschreiber; auch eine Art Einnehmer
 • ἀπο-γραφή, 1) das Aufschreiben, Eintragen in öffentliche Listen; u. diese selbst, bes. Vermögenkataster u. Steuerlisten; Schuldregister. 2) Klage wegen widerrechtlichen Besitzes von Staatseigentum, Antrag auf Konfiskation; u. die Konfiskation selbst als Aufzeichnung unter die Staatsgüter
 • ἀπό-γραφον, Abschrift
 • ἀπό-γραφος, abgeschrieben
 • ἀπο-γράφω, 1) etwas abschreiben, abzeichnen. 2) bes. ein Verzeichnis, Register anlegen; aufzeichnen lassen; für sich aufzeichnen; vom Vermögen ein Inventarium aufnehmen; bes. das Vermögen aufzeichnen, um es zu konfiszieren; vom Zensus. Von Soldaten. 3) in öffentlicher Klage, anklagen; vom Gerichtsvorstand; pass. angeklagt werden
 • ἀπο-γυιόω, lähmen, entkräften
 • ἀπο-γυμνάζω, üben; sich tüchtig üben
 • ἀπο-γυμνόω, entblößen; von Waffen: also entwaffnen; von Kleidern; sich entblößen
 • ἀπο-γύμνωσις, die Entblößung
 • ἀπο-γυναικόω, verweichlichen
 • ἀπο-γυναίκωσις, die Verweichlichung
 • ἀπο-γωνιόω, winklig machen. Pass., winklig, eckig werden
 • ἀπο-δαίρω, durchgerben, prügeln
 • ἀπο-δαίω, 1) abteilen, j-m etwas von einer Sache zuteilen. 2) abteilen, einen Teil absondern

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert