• ἀπό-κλεισις, das Abschließen, Versperren
 • ἀπό-κλεισμα, der Verschluß, Verhaft
 • ἀπό-κλειστος, verschlossen, abgesperrt
 • ἀπο-κλείω, 1) abschließen, ausschließen; versperren; abschneiden; in die Enge treiben; verschließen; sich gegen etwas verschließen, sich einer Sache enthalten
 • ἀπο-κλέπτω, wegstehlen
 • ἀπο-κληρο-νόμος, enterbt
 • ἀπό-κληρος, ohne Anteil an etwas, ohne Erbe, enterbt
 • ἀπο-κληρόω, 1) durchs Los wählen; pass., durchs Los erwählt werden; verteilen. 2) vom Losen ausschließen
 • ἀπο-κλήρωσις, Wahl durchs Los
 • ἀπο-κληρωτικός, nach dem Lose wählend, auf's Geratewohl behauptend
 • ἀπό-κλητος, abgerufen; οἱ Ἀπόκλητοι, der höchste Rat der Aetolier
 • ἀπό-κλιμα, abschüssige Lage, Abdachung
 • ἀπο-κλινής, abschüssig
 • ἀπο-κλίνω, 1) ablenken; zurücklenken; umstoßen. 2) häufiger intr., vom Wege abgehen, ausbiegen; sich hinneigen, bes. a) von Gegenden, die nach den Himmelsgegenden bestimmt werden. b) von der Tageszeit. c) von der Neigung; öfter im tadelnden Sinne
 • ἀπό-κλισις, 1) Neigung nach unten, Senkung. 2) Abweichung
 • ἀπό-κλιτος, abwärts geneigt
 • ἀπο-κλύζω, ab-, wegspülen
 • ἀπό-κλυσις, das Abspülen
 • ἀπο-κμητέον, man muß müde werden
 • ἀπό-κναισις, Kränkung
 • ἀπο-κναίω, ἀπο-κνάω, ab-, aufreiben; übh. beschwerlich fallen, quälen
 • ἀπ-οκνέω, aus Trägheit od. Furcht eine Sache verzögern, unterlassen; Bedenken tragen
 • ἀπ-όκνησις, Zögerung aus Furcht
 • ἀπο-κνίζω, abbrechen, abschneiden
 • ἀπό-κνισις, das Abbrechen
 • ἀπό-κνισμα, das Abgebrochene
 • ἀπο-κογχύζω, mit einer Muschel od. einem muschelförmigen Gefäß ausschöpfen
 • ἀπο-κοιμάομαι, 1) abgesondert, außer dem Hause schlafen. 2) schlafen, bes. ein wenig
 • ἀπο-κοιμίζω, entfernen u. in Schlaf bringen; einschlafen
 • ἀπο-κοιτέω, den Posten Nachts verlassen und schlafen
 • ἀπό-κοιτος, außerhalb des Hauses, entfernt schlafend
 • ἀπο-κολάπτω, aushauen, losschlagen?
 • ἀπο-κολλάω, losleimen; aus dem Leim gehen
 • ἀπο-κολοκύντωσις, Versetzung unter die Kürbisse, oder Verkürbissung; ἀποϑέωσις, Titel der dem Seneca beigelegten Spottschrift auf den Kaiser Claudius
 • ἀπο-κολούω, verstümmeln
 • ἀπο-κολπόω, einen Busen machen; vom Meere
 • ἀπο-κολυμβάω, durch Schwimmen entkommen
 • ἀπο-κομάω, das Haar verlieren
 • ἀπο-κομιδή, 1) die Zurückkunft. 2) das Fortführen, Abfahrt
 • ἀπο-κομίζω, wegführen, wegbringen; zurückführen
 • ἀπό-κομμα, das Abgeschlagene, Bruchstück
 • ἀπο-κομπάζω, großprahlen; vom Platzen einer Saite
 • ἀπο-κονίω (wegstäuben, d. i.) wegeilen
 • ἀπο-κοπή, 1) das Abschlagen, Abhauen; τῶν χρεῶν, Schuldentilgung, tabulae novae. 2) Bei den Gramm. Weglassung eines oder mehrerer Buchstaben, bes. am Ende eines Wortes
 • ἀπό-κοπος, abgehauen, bes. verschnitten
 • ἀπο-κόπτω, 1) abhauen, abschneiden, von Teilen des menschl. od. tier. Leibes; den Anker kappen; eine Brücke abbrechen. 2) herunterschlagen, treiben. 3) sich aus Trauer über j-n schlagen, j-n betrauern
 • ἀπο-κορέννυμι, gänzlich sättigen
 • ἀπο-κορέω, abfegen
 • ἀπο-κορσόω, abscheren
 • ἀπο-κορυφόω, zuspitzen. Dah. die Hauptsachen kurz zusammenfassen; pass., spitz zulaufen
 • ἄ-ποκος, nicht wollig; ungeschoren
 • ἀπο-κοσμέω, 1) ab-, wegräumen. 2) des Schmuckes berauben; med., sich den Schmuck abnehmen
 • ἀπο-κόσμιος, fern von der Welt, einsam
 • ἀπο-κοτταβίζω, die letzten Tropfen Weins aus dem Becher auf die Erde oder in ein ehernes Becken werfen, daß es klatscht
 • ἀπο-κοτταβισμός, die Handlung des Vorigen
 • ἀπο-κουφίζω, erleichtern, befreien von etwas
 • ἀπο-κόψιμος, abzuschneiden
 • ἀπο-κραδίζω, von dem Feigenbaum nehmen
 • ἀπο-κράδιον, vom Feigenbaum genommen
 • ἀπο-κραιπαλάω, ἀπο-κραιπαλίζομαι, den Rausch ausschlafen; wie ein Betrunkener von sich geben
 • ἀπο-κραιπαλισμός, das Ausschlafen des Rausches
 • ἀπο-κρᾱνίζω, vom Schädel schlagen; den Kopf abschlagen
 • ἀπο-κρατέω, übertreffen; ab-, zurückhalten
 • ἀπο-κρέμαμαι, herabhängen
 • ἀπο-κρεμάννυμι, herabhängen lassen, herabsenken; aufhängen
 • ἀπο-κρῆθεν, vom Haupte herab
 • ἀπο-κρημνίζω, von einem Abhang herunterstürzen
 • ἀπό-κρημνος, abschüssig, steil
 • ἀπο-κριδόν, abgesondert, getrennt
 • ἀπό-κριμα, Antwort; Richterspruch
 • ἀπο-κρίνω, 1) absondern, trennen; auswählen; weihen; von den Exkrementen: aussondern. 2) pass. sich wohin absondern, hinneigen; auseinandergehen (von streitenden Parteien). 3) aburteilen, verwerfen. 4) sich verantworten; gew. antworten
 • ἀπό-κρισις, 1) Absonderung; bes. Ausleerung. 2) Antwort
 • ἀπο-κριτικός, absondernd
 • ἀπό-κριτος, abgesondert, ausgewählt
 • ἀπο-κροτέω, ein Schnippchen schlagen
 • ἀπο-κρότημα, das mit den Fingern geschlagene Schnippchen
 • ἀπό-κροτος, hart, eigtl. festgestampft, von festem Boden; von den harten Hufen der Pferde; auch = steil, abschüssig
 • ἀπο-κρουνίζω, aufsprudeln u. hervorquellen
 • ἀπό-κρουσις, das Ab-, Zurückstoßen; σελήνης, Abnehmen des Mondes
 • ἀπο-κρουστικός, zurückstoßend, abwehrend; σελήνη, der abnehmende Mond
 • ἀπό-κρουστος, abgeschlagen, abprallend
 • ἀπο-κρούω, zurückstoßen, -schlagen; von den Pferden: abgeworfen werden; von sich zurückschlagen, abwehren
 • ἀπο-κρύπτω, verbergen, verhehlen; verdunkeln; sich oder das Seinige verbergen, verheimlichen
 • ἀπο-κρυσταλλόω, ganz zu Eis machen, pass. zu Eis werden
 • ἀπο-κρυφή, Verborgenheit, Schlupfwinkel
 • ἀπό-κρυφος, versteckt, heimlich; auch = untergeschoben, unecht
 • ἀπό-κρυψις, Verbergen, Verborgensein,
 • ἀπο-κτάομαι, verlieren, veräußern
 • ἀπο-κτείνω, töten; martern, quälen; zum Tode verurteilen, mit dem Tode bestrafen; zum Tode verurteilen lassen, hinrichten lassen; vom Richter: das Todesurtheil sprechen
 • ἀπο-κτενείω, ich will töten
 • ἀπό-κτησις, Verlust
 • ἀπό-κτητος, verloren, veräußert
 • ἀπό-κτισις, eigtl. Abbauung, Pflanzstadt
 • ἀπο-κτυπέω, wovon hertönen
 • ἀπο-κυαμεύω, durch Bohnen (die bei der Abstimmung gebraucht wurden) wählen
 • ἀπο-κυβεύω, 1) aufs Spiel setzen. 2) durch Würfel wählen?
 • ἀπο-κυβιστάω, sich herabstürzen
 • ἀπο-κῡδαίνω, sehr rühmen, verherrlichen
 • ἀπο-κυέω, gebären; übh. hervorbringen, N. T
 • ἀπο-κύησις, das Gebären
 • ἀπο-κυΐσκω, gebären machen; gebären
 • ἀπο-κυλινδέω, ἐπο-κυλίνδω, wegwälzen
 • ἀπο-κύλισμα, Maschine zum Herablassen oder -rollen eines Körpers
 • ἀπο-κῡματίζω, wie eine Welle wegreißen
 • ἀπό-κυνον, Hundetod (eine Pflanze) (cynanehum erectum)
 • ἀπο-κύπτω, sich vorn überbücken
 • ἀπο-κῡρόω, 1) ungültig machen, abschaffen? 2) Einen wählen (aus einer Versammlung) u. ihn bevollmächtigen
 • ἀπο-κυρωσις, Aufhebung, Verwerfung
 • ἀπο-κωκύω, laut beklagen
 • ἀπο-κώλῡσις, das Verhindern, Verweigern
 • ἀπο-κωλύω, verhindern; τινά, abweisen, abhalten; vom Gesetz: verbieten
 • ἀπο-κωφόω, ganz taub machen?
 • ἀπο-λάβειον, Werkzeug zum Auffassen u. Halten der Taue
 • ἀπο-λαγχάνω, 1) durchs Los von etwas bekommen; übh. erhalten, bekommen. 2) nicht durchs Los erhalten
 • ἀπο-λαιμίζω, ἀπο-λαιμο-τομέω, die Kehle abschneiden
 • ἀπο-λαιμο-τόμος, die Kehle abschneidend?
 • ἀπο-λᾱκέω, ein Geräusch machen
 • ἀπο-λάκημα, das Schnippchen
 • ἀπο-λακτίζω, mit den Füßen ausschlagen; von sich stoßen, verschmähen
 • ἀπο-λακτισμός, das Fortstoßen, Wegwerfen; βίων, Selbstmord
 • ἀπο-λαλέω, aus-, hinschwatzen
 • ἀπο-λαμβάνω, 1) abnehmen, bekommen; bes. was einem gebührt, von λαμβάνω, so wie ἀποδίδωμι von δίδωμι unterschieden, das, zu dessen Leistung ein anderer verpflichtet ist, erhalten; übh. nehmen, von etwas. Übtr., vernehmen. 2) absondern, bei Seite nehmen; abschneiden (vom Winde, der die Schiffer fasst u. aufhält); τὴν ἀναπνοήν τινος, d. i. das Athemholen einengen, erdrosseln
 • ἀπο-λαμπρύνω, berühmt machen; pass., berühmt werden; φωνήν, die Stimme hell machen
 • ἀπο-λάμπω, abglänzen, zurückstrahlen
 • ἀπο-λανθάνομαι, vergessen
 • ἀπο-λάπτω, ablecken, abschlürfen
 • ἀπό-λαυσις, der Genuss; bes. vom Essen u. Trinken; auch = Vergeltung; τροφῆς, das Gedeihen der Nahrung, Verdauung
 • ἀπό-λαυσμα, das Genossene, der Genuss
 • ἀπο-λαυστικός, dem Genuss ergeben; wie die Phäaken; nur für den Genuss; von der Kost: gedeihlich
 • ἀπο-λαυστός, zu genießen
 • ἀπο-λαύω, 1) Anteil haben, Genuss von etwas haben (bes. vom Essen u. Trinken), sowohl im guten als im bösen Sinne; Vorteil aus etwas ziehen. 2) Einen zum Besten haben
 • ἀπο-λεαίνω, abglätten
 • ἀπο-λέγω, 1) ablesen; auslesen, auswählen. 2) absagen, verweigern; sich etwas versagen, verzichten; βίον, dem Leben entsagen; ablehnen; an etwas verzweifeln, sich aufgeben; hersagen, rezitieren
 • ἀπ-ολεία, Verderben
 • ἀπο-λείβω, herabträufeln lassen; ausgießen; pass., herabträufeln, herabfließen
 • ἀπό-λειμμα, der Überrest
 • ἀπο-λείπω, 1) übrig lassen, zurücklassen, z. B. Speisen. 2) verlassen, bes. im Unglück verlassen, einen Ort unverteidigt lassen; auch: außer Acht lassen, unterlassen. 3) im Wettlauf hinter sich zurücklassen; dah. übertreffen; fehlen lassen. 4) absol. intrans., davon gehen; bei Maßbestimmungen: entfernt sein; verbraucht werden, ausgehen; zurückbleiben. 5) pass., a) hinter einem zurückbleiben, ihm nicht folgen können. b) sich entfernen, verlassen. c) beraubt werden
 • ἀπο-λειτο υργέω, seine Staatslasten, Liturgien leisten
 • ἀπο-λείχω, ablecken
 • ἀπό-λειψις, das Verlassen; bes. von Soldaten, Desertion; Ehescheidung; das Zurückbleiben; σελήνης, Abnehmen des Mondes
 • ἀπό-λεκτος, auserlesen, vorzüglich
 • ἀ-πολέμητος, unbekriegt
 • ἀπό-λεμμα, das Abgeschälte, die Haut
 • ἀ-πόλεμος, 1) krieglos; unkriegerisch; friedlich; im Kriege unerfahren; zum Kriege untauglich, βάκτρον Βάκχου, Thyrsusstab. 2) nicht zu bekriegen, nicht zu bezwingen
 • ἀπο-λεοντόω, in einen Löwen verwandeln
 • ἀπο-λεπιδόομαι, sich abschuppen
 • ἀπο-λεπίζω, abschälen
 • ἀπο-λεπτύνω, verdünnen, spitz machen
 • ἀπο-λεπτυσμός, das Verdünnen, Flüssigmachen
 • ἀπο-λέπω, abschälen
 • ἀπο-λευκαίνω, weiß machen; pass. weiß werden
 • ἀπο-λήγω, aufhören; von Winden: sich legen
 • ἀπο-ληκυθίζω, der Schminkbüchse berauben
 • ἀπό-ληξις, das Aufhören, der Schluß
 • ἀπο-ληρέω, sich verschwatzen, töricht schwatzen; übh. schwatzen
 • ἀπο-λήρωσις, das Schwatzen
 • ἀπό-ληψις, 1) Aufnahme. 2) Anhalten, Abschneiden
 • ἀπο-λιβάζω (eigtl. wegtröpfeln) οὐκ ἀπολιβάξεις, wirst du dich nicht fortpacken?
 • ἀπο-λιγαίνω, laut schreien
 • ἀπο-λιθόω, versteinern
 • ἀπο-λίθωσις, die Versteinerung
 • ἀπο-λινόω, mit einem Faden unterbinden, abbinden
 • ἀπο-λίνωσις, Unterbindung
 • ἀ-πολι-όρκητος, nicht zu belagern, nicht zu erobern; nicht belagert
 • ἄ-πολις, ohne Stadt, ohne Vaterland; auch von Ländern; ohne Staat: wer das Bürgerrecht verloren hat, verbannt; eine Stadt ohne Verfassung
 • ἀπ-ολισθαίνω, abgleiten
 • ἀπο-λιταργίζω, abspringen; sich fortpacken
 • ἀ-πολίτευτος, an Staatsgeschäften nicht teilnehmend, dazu ungeschickt; βίος, ein von den Staatsgeschäften zurückgezogenes Leben
 • ἀ-πολίτης, Nichtbürger
 • ἀ-πολῑτικός, zu Staatsgeschäften ungeschickt
 • ἀπο-λιχμάομαι, ablecken
 • ἀπ-όλλυμι, 1) vernichten, zu Grunde richten, töten; verderben, verlieren. 2) ἀπόλωλα, untergehen, zu Grunde gehen, durch fremde, gewaltsame Einwirkung, umkommen, sterben; übh. verloren gehen; häufig sind die Verwünschungsformeln: κακῶς, κάκιστα ἀπ ολοίμην, ἀπόλοιτο
 • ἀπο-λογέομαι, (sich ab-, lossprechen,) sich verteidigen, entschuldigen
 • ἀπο-λόγημα, Verteidigungsgrund
 • ἀπο-λογητικός, verteidigend, entschuldigend
 • ἀπο-λογία, die Verteidigung, Schutzrede, -schrift
 • ἀπο-λογίζομαι, 1) Abrechnung halten, berechnen; erwägen. 2) her-, aufzählen; übh. etwas aufzählend auseinandersetzen
 • ἀπο-λογισμός, das Rechnungführen, Rechnungablegen; Rechnung; Rechtfertigung; Darlegung, Auseinandersetzung
 • ἀπό-λογος, 1) Herzählung, ausführliche Erzählung; von der langen Erzählung der Irrfahrten des Odysseus hergenommen. 2) die äsopische Tierfabel
 • ἀπο-λοιδορέω, (aus-)schimpfen
 • ἀπό-λοιπος, übriggeblieben
 • ἀπ-ολολύζω, beklagen
 • ἄ-πολος, nicht zu drehen, unbeweglich
 • ἀπό-λουμα, das Abgewaschene
 • ἀπό-λουσις, das Abwaschen
 • ἀπο-λούτρια, das Wasser, worin sich schon einer gebadet hat
 • ἀπο-λούω, abwaschen; sich abwaschen
 • ἀπ-ολοφύρομαι, beklagen
 • ἀπ-ολόφυρσις, das Bejammern
 • ἀπο-λοχμόομαι, buschig werden
 • ἀπο-λῡμαίνομαι sich reinigen, bes. durch sühnende Bäder eine Befleckung abwaschen
 • ἀπο-λῡμαντήρ, Störer der Mahle
 • ἀ-πολυ-πραγμόνητος, ἀ-πολυ-πράγμων, der nicht viele Sachen treibt, sich nicht um anderer Angelegenheiten kümmert
 • ἀπο-λύσιμος, frei zu sprechen
 • ἀπό-λυσις, die Ablösung, Befreiung; Freisprechung; Entlassung der Gefangenen
 • ἀπο-λυτικός, befreiend
 • ἀπό-λυτος, abgelöst, befreit
 • ἀπο-λυτρόω, für Lösegeld freigeben
 • ἀπο-λύτρωσις, Freigebung für Lösegeld, Loskaufung; Erlösung, N. T
 • ἀπο-λύω, ablösen, 1) einen Gefangenen für ein Lösegeld freigeben; freilassen; von Soldaten: entlassen; die Frau entlassen, sich von ihr scheiden, Matth. 1, 19; freisprechen vor Gericht; rechtfertigen. 2) trennen, absondern, losmachen; losreißen; befreien; wie absolvo, abmachen. a) loskaufen; befreien; sich von etwas befreien. b) von einander loskommen; dah. weggehen
 • ἀ-πολυ-ώρητος, nicht hoch geachtet, vernachlässigt
 • ἀπο-λωβάω, beschimpfen, misshandeln
 • ἀπο-λωτίζω, Blüten abpflücken; übh. wegnehmen
 • ἀπο-λωφάω, stillen, lindern
 • ἀπο-μαγδαλιά od. ἀπομαγδαλία, ἀπομαγδαλίς, ein Stück Brot, woran man sich bei Tische die fettigen Hände abwischte, welches dann den Hunden vorgeworfen wurde
 • ἀπό-μαγμα, 1) womit man etwas abwischt, Wischlappen; die Reinigung. 2) δακτυλίων, Abdruck der Siegelringe
 • ἀπο-μαδάω, ausgehen (von Haaren)
 • ἀπο-μαδίζω, ganz kahl machen
 • ἀπο-μάζιος, von den Brüsten der Mutter weggenommen
 • ἀπο-μάθημα, das Verlernte
 • ἀπο-μάθησις, das Verlernen
 • ἀπο-μαίνομαι, ausrasen, zu rasen aufhören
 • ἀπο-μάκτης, der Abwischer, Reiniger
 • ἀπο-μάκτρα, das Streichholz
 • ἀπο-μάκτρια, die Reinigerin
 • ἀπο-μαλακίζομαι, ἀπο-μαλθακίζομαι, ἀπο-μαλθακόομαι, aus Weichlichkeit etwas unterlassen, sich weichlich zeigen zu etwas
 • ἀπο-μανθάνω, verlernen
 • ἀπο-μαντεύομαι, woraus ahnen, vermuten
 • ἀπό-μαξις, 1) das Abwischen. 2) das Abdrücken
 • ἀπο-μαραίνω, ausdörren, nur im pass., ausgedörrt werden, hinwelken, hinschwinden
 • ἀπο-μάρανσις, das Vergehen, Erlöschen
 • ἀπο-μαρτυρέω, ein Zeugnis ablegen
 • ἀπο-μαρτύρομαι, beteuern
 • ἀπο-μάσσω, 1) abwischen, reinigen. 2) mit dem Streichholz abstreichen; κενεὰν ἀπομάξαι, den leeren Scheffel abstreichen, wie: leeres Stroh dreschen, d. i. vergeblich sich bemühen. 3) abdrücken
 • ὰπο-μαστῑγόω, ab-, durchpeitschen
 • ἀπο-ματαΐζω, sich unanständig aufführen; einen Wind streichen lassen
 • ἀπο-μάχομαι, herabkämpfen von einem höheren Orte aus, z. B. von den Mauern herab sich verteidigen; übh. ablehnen; absol., sich niedersetzen
 • ἀπό-μαχος, nicht am Kampf teilnehmend, zum Kampf untauglich (von Verwundeten u. anders Beschäftigten)
 • ἀπο-μεθ-ίημι, entlassen; den Geist aufgeben
 • ἀπο-μειλίσσομαι, wieder besänftigen
 • ἀπο-μει-ουρίζω, abstumpfen
 • ἀπο-μειόω, vermindern
 • ἀπο-μείρομαι, 1) austeilen. 2) abtrennen
 • ἀπο-μείωσις, Verringerung?
 • ἀπο-μελαίνω, ganz schwarz machen
 • ἀπό-μελι, eine Art schlechten Mets, Honigwasser
 • ἀπο-μέμφομαι, ganz u. gar tadeln
 • ἀπο-μένω, abwarten, ausharren
 • ἀπο-μερίζω, abteilen, trennen; aussondern, auswählen
 • ἀπο-μερισμός, Abteilung
 • ἀπο-μερμηρίζω, eigtl. die Sorgen ablegen, sorglos schlafen
 • ἀπο-μεστόω, ganz füllen
 • ἀπο-μετρέω, abmessen
 • ἀπο-μέτρημα, das Ab-, Zugemessene
 • ἀπο-μηκύνω, in die Länge ziehen
 • ἀπο-μηνίω, fortzürnen
 • ἀπο-μηρύομαι, ab-, herausziehen
 • ἀπο-μῑμέομαι, nachahmen; nachahmend ausdrücken; nachbilden
 • ἀπο-μίμημα, das Nachgeahmte, Abbild
 • ἀπο-μίμησις, das Nachahmen, Nachbilden
 • ἀπο-μιμνήσκομαι, sich erinnern; auch: im Bösen gedenken
 • ἀπο-μινύθω, sich verringern
 • ἀπο-μῑσέω, sehr hassen
 • ἀπό-μισθος, außer Sold (von Soldaten)
 • ἀπο-μισθόω, um Sold verdingen; verpachten
 • ἀπο-μίσθωμα, das Verpachtete
 • ἀπο-μιτρόω, die Mitra abnehmen
 • ἀπο-μνημόνευμα, ἀπό-μνημα, Denkwürdigkeit, plur. Titel einer Schrift des Xen
 • ἀπο-μνημόνευσις, das Erwähnen, Erzählen
 • ἀπο-μνημονεύω, 1) erinnern, ins Gedächtnis rufen. 2) hersagen, erzählen; aus dem Gedächtnis erzählen. 3) sich erinnern, eingedenk sein; im Gedächtnis festhalten; einem etwas im Guten od. Bösen gedenken
 • ἀπο-μνησι-κακέω, des erlittenen Unrechts gedenken, τινί, einem etwas nachtragen
 • ἀπ-όμνυμι, abschwören, einen Eid ableisten, meist im negativen Sinne, schwören, dass etwas nicht stattfinde
 • ἀπό-μοιρα, Abteilung; Anteil
 • ἀπο-μοιράομαι, Anteil nehmen lassen
 • ἀπο-μοίρια, Anteil am Fischfang
 • ἀπο-μονόω, machen, daß einer allein ist; dah. pass. vom Bündnis ausgeschlossen werden; ἔκ τινος, aussondern
 • ἀπ-ό-μοργμα, das Abgewischte, Abdruck
 • ἀπ-ο-μόργνυμι, abwischen
 • ἀπ-ό-μορξις, das Abwischen, Abdrücken
 • ἀπό-μορφος, ungestaltig, fremdartig
 • ἀπο-μορφόω, die Gestalt verändern; pass., sich umgestalten
 • ἀπ-όμοσις, das Abschwören
 • ἀπ-ομοτικός, zum Abschwören bereit, geschickt
 • ἀπό-μουσος, ohne Musen, ungebildet
 • ἀπο-μοχλεύω, weghebeln, mit dem Hebel wegschaffen
 • ἀπό-μυγμα, das Ausgeschneuzte
 • ἀπο-μυζάω, aussaugen
 • ἀπο-μύζ-ουρος, fellatrix
 • ἀπο-μῡθέομαι, ausreden, abraten
 • ἀπό-μυιος, der Fliegenabwehrer, Beiname des Zeus
 • ἀπο-μῡκάομαι, aufbrüllen
 • ἀπο-μυκτέον, man muß sich ausschneuzen
 • ἀπο-μυκτηρίζω, mit Nasenrümpfen verwerfen
 • ἀπο-μυκτίζω, höhnisch abweisen
 • ἀπο-μυκτισμός, Verhöhnung
 • ἀπο-μυλλαίνω, mit verzogenem Munde verhöhnen, ein schiefes Maul ziehen
 • ἀπο-μυξία, eigtl. das Ausgeschneuzte
 • ἀπό-μυξις, das Ausschneuzen
 • ἀπο-μύσσω, ausschneuzen, die Nase schneuzen; gew. sich schneuzen
 • ἀπο-μύω, zuschließen, bes. die Augen schließen, sterben
 • ἀ-πομφολύγωτος, ohne Blasen aufzuwerfen
 • ἀπο-μωρόω, ganzdumm machen; pass., verrücktsein
 • ἀπο-ναίω, entfernt wohnen lassen
 • ἀπο-ναρκάω, ganz erstarren; übertr. träge sein
 • ἀπο-νάρκησις, Erstarrung
 • ἀπο-ναρκόω, erstarren machen; pass., ganz erstarren
 • ἀπο-νάρκωσις, das gänzliche Erstarren
 • ἀπο-νεκρόω, absterben machen, ertötten; pass., absterben
 • ἀπο-νέκρωσις, das Absterben

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert