• ἀπο-νεμητής, der Verteiler
 • ἀπο-νεμητικός, gern verteilend
 • ἀπο-νέμω, ab-, zuteilen. Auch: absondern; für sich abnehmen, sich zuteilen; dah. sich zu Nutze machen
 • ἀπο-νενοημένως, verzweifelter Weise
 • ἀπο-νέομαι, weggehen, zurückkehren
 • ἀπο-νεοττεύω, aufhören zu nisten
 • ἀπό-νευμα, Abbiegung
 • ἀπο-νευρόω, in ein Knochenband, eine Sehne verwandeln?
 • ἀπο-νεύρωσις, das Ende der Muskeln, wo sie in Sehnen übergehen
 • ἀπό-νευσις, Abneigung
 • ἀπο-νεύω, abneigen, sich von etwas ab- u. anders wohin wenden, u. übertr., Neigung zu etwas haben; intrans., den Kopf hängen lassen
 • ἀπο-νέω, abhäufen, entlasten
 • ἀ-πονηρευσία, Schuldlosigkeit
 • ἀ-πόνηρος, ohne Falsch, schuldlos
 • ἀπο-νηστεύω, die Fasten halten; aufhören zu fasten
 • ἀ-πονητί, ohne Mühe
 • ἀ-πόνητος, ohne Mühe u. Anstrengung; ohne Drangsal
 • ἀπο-νήχομαι, wegschwimmen, so daß man entkommt
 • ἀ-πονία, 1) Schmerzlosigkeit. 2) Mangel an Anstrengung, Arbeitsscheu; Arbeitslosigkeit
 • ἀπο-νίζω, abwaschen; sich reinigen von etwas; oft abs., sich waschen
 • ἀπο-νῑκάω, überwältigend abziehen
 • ἀπό-νιμμα, Waschwasser
 • ἀπ-ονίνημι, von etwas Nutzen ziehen
 • ἀπο-νίσσομαι, weggehen
 • ἀπο-νιτρόω, mit Natrum ab- od. einreiben
 • ἀπό-νιψις, das Abwaschen
 • ἀπο-νοέομαι, von Sinnen kommen, die Besinnung verlieren, verzweifeln
 • ἀπό-νοια, Verzweiflung; Wahnsinn, Unsinn, bes. sittliche Verworfenheit
 • ἀπο-νομή, Abteilung
 • ἀπο-νομίζω, gesetzlich verbieten
 • ἄ-πονος, ohne Mühe u. Arbeit, a) ohne schmerzliche Empfindung, leicht; unempfindlich. b) nicht an Anstrengung gewöhnt, träge
 • ἀπο-νοσέω, auskranken, d. i. gesund werden
 • ἀπο-νοστέω, heimkehren
 • ἀπο-νόστησις, die Heimkehr
 • ἀπο-νόσφι, abgesondert, seitab; τινός, getrennt, fern von
 • ἀπο-νοσφίζω, absondern, τινά τινος, trennen, berauben; τί, rauben; vermeiden; pass., beraubt werden
 • ἀπο-νου-θετέω, abraten, warnen
 • ἀπό-νουσος, ohne Krankheit
 • ἀπο-νυκτερεύω, eine Nacht über wegbleiben
 • ἀπό-νυμφος, ἀπο-νύμφης, dem weiblichen Geschlechte abgeneigt
 • ἀπο-νυστάζω, über etwas einschlafen
 • ἀπ-ονυχίζω, 1) die Nägel (od. Klauen) abschneiden. 2) mit den Klauen od. Nägeln entreißen. 3) wie das simplex: genau erproben
 • ἀπ-ονύχισμα, Nagelschnitzer
 • ἀπο-νωτίζω, den Rücken abkehren
 • ἀπό-ξενος, 1) ungastlich. 2) verbannt, verstoßen
 • ἀπο-ξενόω, 1) aus der Heimat entfernen (zu einem Fremden machen); pass., (als Verbannter) außer Landes gehen, leben. 2) übh. entfremden, abalienare
 • ἀπο-ξένωσις, Entfernung aus der Heimat, Aufenthalt in der Fremde
 • ἀπο-ξέω, abhauen; eigtl. abschaben
 • ἀπο-ξηραίνω, ab-, austrocknen; pass. austrocknen; von Pflanzen: verdorren
 • ἀπο-ξυλίζω, abholzen, der holzigen Teile berauben
 • ἀπ-οξύνω, 1) zuspitzen. 2) sauer machen, in Essig verwandeln
 • ἀπο-ξυρέω, abscheren, vom Kopf- u. Haupthaar
 • ἀπο-ξύρησις, das Abscheren
 • ἀπό-ξυρος, abgeschoren
 • ἀπο-ξύρω, abscheren, med., sich das Haar abscheren lassen
 • ἄπ-οξυς, zugespitzt
 • ἀπό-ξυσις, das Abschaben
 • ἀπό-ξυσμα, das Abgeschabte, Feilspäne
 • ἀπ-οξυσμός, das Sauerwerden
 • ἀπο-ξυστρόω, abreiben, abstumpfen
 • ἀπο-ξύω, abschaben, abstreifen
 • ἀπο-παιδ-αγωγέω, durch Lehren irre führen
 • ἀπο-παίζω, ausscherzen, zu scherzen od. spielen aufhören
 • ἀπο-παλαιόω, veralten lassen, abschaffen
 • ἀπο-πάλησις, Ausrenkung
 • ἀπο-πάλλω, wegschleudern; pass., abprallen
 • ἀπο-παλμός, das Abprallen, Zurückspringen
 • ἀπο-παλτικός, abprallend
 • ἀπό-παππος, Urgroßvater
 • ἀπο-παππόω, in eine Federkrone, einen Pappus verwandeln
 • ἀπο-παπταίνω, den Blick abwenden, sich umsehen, um zu fliehen
 • ἀπο-παρθενεύω, ἀπο-παρθενόω, entjungfern; pass., aufhören Jungfrau zu sein, heiraten
 • ἀπό-παστος, nüchtern
 • ἀπο-πάσχω, bei den Stoikern als Ggstz von πάσχω, sich vorstellen, daß etwas nicht sei, was doch ist
 • ἀπο-πατέω, bei Seite treten, um seine Notdurft zu verrichten; abgehen (von Würmern)
 • ἀπο-πάτημα, ἀπο-πάτησις, Stuhlgang
 • ἀπό-πατος, 1) der Stuhlgang, bes. Menschenkot. 2) der Abtritt
 • ἀπό-παυσις, 1) das Aufhörenmachen. 2) das Aufhören, Ende
 • ἀπο-παύστωρ, der aufhören macht, Beseitiger
 • ἀπο-παύω, aufhören, abstehen lassen, hemmen; aufhören
 • ἀπό-πειρα, Versuch, Probe
 • ἀπο-πειράομαι, ἀπο-πειράζω, versuchen, erproben; einen Versuch auf etwas machen, um es zu nehmen
 • ἀπο-πέκω, abscheren
 • ἀπο-πελεκάω, mit dem Beile behauen
 • ἀπο-πελιόω, bleich machen
 • ἀπό-πεμπτος, fortgeschickt, entlassen
 • ἀπο-πεμπτόω, den fünften Teil abgeben
 • ἀπο-πέμπω, 1) wegschicken, entlassen; freundlich, unter Geleit entlassen (einen Schützling); verstoßen, unfreundlich ausweisen; nach einem entfernten Orte hinschicken. 2) zurückschicken; von sich schicken, von sich entfernen; verabscheuen u. durch Opfer von sich abwenden
 • ἀπό-πεμψις, Entlassung; Verstoßung einer Frau
 • ἀπο-πενθέω, (vollständig) betrauern
 • ἀπο-περαίνω, ἀπο-περατόω, ganz zu Ende führen, vollenden
 • ἀπο-περάτωσις, das Endigen, das Ende
 • ἀπο-περάω, übersetzen
 • ἀπο-πέρδω, losfurzen; läuft nach hinten in ein Pferd aus
 • ἀπο-περι-σπάω, von etwas ab- u. anders wohin ziehen
 • ἀπο-περκόομαι, sich schwärzen, von der Traube
 • ἀπο-περονάω, durch eine Spange absondern
 • ἀπο-πετάννυμι, auseinander breiten
 • ἀπο-πέτομαι, wegfliegen
 • ἀπο-πεφασμένως, offenbar
 • ἀπο-πήγνυμι, gefrieren lassen; pass., gefrieren, erstarren
 • ἀπο-πηδάω, abspringen, entspringen
 • ἀπο-πήδησις, das Abspringen
 • ἀπο-πιέζω, auspressen
 • ἀπο-πίεσις, das Zusammendrücken
 • ἀπο-πίεσμα, das Ausgedrückte, Trester
 • ἀπο-πίμπλημι, ganz anfüllen; übertr., ϑυμόν, sättigen, stillen
 • ἀπο-πίμπρημι, ab-, anbrennen
 • ἀπο-πινόω, vom Schmutz reinigen
 • ἀπο-πίνω, davon trinken
 • ἀπο-πίπτω, herabfallen
 • ἀπο-πιστεύω, ganz vertrauen
 • ἀπο-πλάζω, abirren machen, abbringen; pass., weggetrieben werden, abirren
 • ἀπο-πλανάω, dass., abführen; pass., abirren, abkommen
 • ἀπο-πλάνησις, das Abirren, Abschweifen
 • ἀπο-πλανίας, der Irrgänger, Flüchtling
 • ἀπό-πλασις, Abbildung, Gestalt
 • ἀπο-πλάσσω, abbilden (vom Bildhauer)
 • ἀπο-πλάστωρ, Abbildner
 • ἀπο-πλέω, absegeln, wegschiffen
 • ἀπο-πληκτικός, zum Schlagfluß geneigt, apoplektisch
 • ἀπό-πληκτος, niedergeschlagen, a) vom Schlagfluß getroffen. b) betäubt, bestürzt; sinnlos, dumm
 • ἀπο-πληκτ-ώδης, schlagflußartig
 • ἀπο-πληξία, ἀπό-πληξις, Schlagfluß, Lähmung des Körpers od. einzelner Glieder
 • ἀπο-πληρόω, vollfüllen; ganz ausfüllen
 • ἀπο-πλήρωσις, das Vollmachen, Erfüllen, Sättigen
 • ἀπο-πληρωτής, der Erfüller
 • ἀπο-πληρωτικός, erfüllend
 • ἀπο-πλήττω, betäuben; von sich abstoßen, z. B. den Schall
 • ἀπο-πλίσσομαι, mit gespreizten Beinen davon laufen
 • ἀπό-πλοος, Abfahrt zu Schiffe; Rückfahrt
 • ἀπό-πλοος, zur Seefahrt untauglich
 • ἀπο-πλουτέω, aufhören reich zu sein
 • ἀπό-πλυμα, das Abgespülte, Spülwasser
 • ἀπο-πλύνω, abwaschen
 • ἀπο-πνευματίζω, aushauchen, ausdünsten
 • ἀπο-πνεύματος, windstill
 • ἀπό-πνευσις, das Aushauchen
 • ἀπο-πνέω, 1) aushauchen; ohne Zusatz: sterben; bes. vom Geruch. 2) von etwas her wehen
 • ἀπο-πνίγω, erwürgen, ersticken; pass., ersticken, umkommen; ertrinken. Übertr., sich ängstigen
 • ἀπο-πνοή, ἀπό-πνοια, das Ausatmen, Aushauchen
 • ἀπο-ποιέομαι, von sich tun, entfernen, abschaffen
 • ἀπο-ποίησις, das Verwerfen, Abschaffen
 • ἀπο-πολεμέω, von etwas herabkämpfen
 • ἀπό-πολις, (fern von der Stadt) entfernt
 • ἀπο-πομπαῖος, Unheil abwendend
 • ἀπο-πομπεῖα, Opfer zum Abwenden eines Unglücks
 • ἀπο-πομπέω, wegschicken
 • ἀπο-πομπή, 1) die Ab-, Entsendung, Entfernung. 2) Abwendung eines Unglücks, einer bösen Vorbedeutung, Sühne
 • ἀπο-πονέω, zu arbeiten aufhören
 • ἀπο-ποντόω, ins Meer werfen
 • ἀπο-πορεία, der Abmarsch; die Rückkehr
 • ἀπο-πορεύομαι, abreisen, abmarschieren, bes. nach Hause zurück
 • ἀπο-πραγματεύομαι, zu handeln aufhören
 • ἀπο-πράσσομαι, für sich eintreiben
 • ἀπο-πρᾱΰνω, besänftigen
 • ἀπό-πρεμνος, vom Stamme aus
 • ἀπο-πρεσβεία, Gesandtschaftsbericht
 • ἀπο-πρεσβεύω, einen Gesandtschaftsbericht abstatten
 • ἀπο-πρίασθαι, abkaufen
 • ἀπό-πρισμα, das Abgesägte, Sägespäne
 • ἀπο-πρίω absägen
 • ἀπο-πρό, fernab, weitweg
 • ἀπο-προ-άγω, in der Stoischen Philosophie; remota u. reiecta
 • ἀπο-προ-αιρέω davon wegnehmen
 • ἀπο-προ-βάλλω, weit wegwerfen
 • ἀπό-προθε, von fern her, von weitem, weit ab
 • ἀπο-προ-θέω, davon weglaufen
 • ἀπό-προθι, fern ab, in der Ferne
 • ἀπο-προ-θορεῖν, hervor- u. wegspringen
 • ἀπο-προ-ίημι, fortschicken, entsenden
 • ἀπο-προ-λείπω, verlassen
 • ἀπο-προ-νοσφίζω, weit entfernen
 • ἀπο-προς-ποιέομαι, sich etwas nicht zueignen wollen
 • ἀπο-προς-ωπίζομαι, das Gesicht abwaschen
 • ἀπο-προ-τέμνω, von etwas ab- u. vorschneiden
 • ἀπο-προ-φεύγω, weit wegfliehen
 • ἀπο-πτερνίζω, mit der Ferse fortstoßen
 • ἀπο-πτερύσσομαι, wegflattern
 • ἀπ-όπτης, der von oben her Beschauende
 • ἀπό-πτισμα, der Abgang beim Stampfen, Schroten
 • ἀπο-πτοέομαι, scheu werden (von Pferden)
 • ἀπο-πτοιέω, verscheuchen
 • ἄπ-οπτος, von oben herab, von fernher gesehen; übh. sichtbar
 • ἀπό-πτυγμα, Faltenwurf
 • ἀπό-πτυσμα, das Ausgespuckte
 • ἀπο-πτυστήρ, der Ausspuckende
 • ἀπό-πτυστος, zum Ausspeien
 • ἀπο-πτύω, ausspeien. Von Pferden, die den Zügel nicht vertragen; übertr., verschmähen, verabscheuen
 • ἀπό-πτωμα, der Unfall
 • ἀπό-πτωσις, das Abfallen
 • ἀπο-πῡδαρίζω, den Mothon, einen plumpen u. unanständigen lakonischen Tanz abtanzen
 • ἀπο-πῡητικός, zum Vereitern dienlich
 • ἀπο-πῡΐσκω, zum Eitern bringen
 • ἀπο-πυνθάνομαι, ausfragen, ausforschen
 • ἀπο-πυργίζω, vom Turm herabstürzen
 • ἀπο-πυρίας, auf Kohlen geröstetes Brot
 • ἀπο-πυρίζω, auf Kohlen rösten, backen
 • ἀπο-πυρίς, ein kleiner Backfisch
 • ἀπο-πυρόω, ab-, verbrennen
 • ἀπο-πυτίζω, ausspeien; hervorsprudeln (vom Wein)
 • ἀπο-πωμάζω, ἀπο-πωματίζω,
 • den Deckel abmachen, öffnen
 • ἀπο-ραφανίδωσις, die Bestrafung des ertappten Ehebrechers durch Eintreibung eines Rettigs in den After
 • ἀπ-οργής, ἀπ-όργητος,
 • zornlos, sanft; abgeärgert
 • ἀπ-οργίζομαι, pass., erzürnt werden, zürnen
 • ἀπο-ρέγχω, ausschnarchen
 • ἀπ-ορέγω, ausstrecken
 • ἀπο-ρέπω, weggehen
 • ἀ-πόρευτος, unwegsam
 • ἀ-πορέω, ein ἄπορος, d. i. ohne Mittel u. Wege sein, a) Mangel leiden. b) in Verlegenheitsein, sich nicht zu helfen wissen. Mit folgenden Fragewörtern: nicht wissen; eine Frage aufwerfen
 • ἀ-πόρημα, die Streitfrage; Verlegenheit, Schwierigkeit
 • ἀ-πορηματικός, zweifelhaft, streitig
 • ἀ-πορητικός, zum Zweifeln geneigt
 • ἀ-πόρθητος, unzerstört
 • ἀπ-ορθόω, wieder gerade machen, richten (vom Lenken des Schiffes); übh. leiten
 • ἀπ-όρθωμα, das Geradgemachte?
 • ἀπ-όρθωσις, das Wiedergeradmachen, Herstellen
 • ἀ-πορία, der Zustand eines ἄπορος, 1) Ratlosigkeit, Verlegenheit, Schwierigkeit. 2) Mangel; Geldverlegenheit. 3) Bedenklichkeit, Zweifel
 • ἀπ-ορνεόω, in einen Vogel verwandeln
 • ἀπ-ορνίθωσις, Verwandlung in einen Vogel
 • ἀπ-όρνυμαι, von einem Orte aus aufbrechen
 • ἀ-πορο-ποίητος, ohne Öffnungen od. Poren
 • ἄ-πορος, 1) unwegsam, nicht zu passieren. 2) ohne Mittel u. Wege; übertr., a) akt., der sich nicht zu helfen weiß, in Verlegenheit ist; ratlos. b) pass., wogegen man nichts anzufangen weiß, ratlos ist; schwierig, unmöglich; dah. unwiderstehlich
 • ἀπ-ορούω, abspringen; zurückspringen, wegspringen; hervorkommen
 • ἀποῤ-ῥᾳ-θῡμέω, aus Leichtsinn oder Zaghaftigkeit unterlassen; sich saumselig zeigen
 • ἀποῤ-ῥαίνω, wegspritzen
 • ἀποῤ-ῥαίω, rauben
 • ἀποῤ-ῥαντήριον, Weihkessel, woraus man sich mit geweihtem Wasser besprengte
 • ἀποῤ-ῥαντίζω, aus dem Weihkessel besprengen
 • ἀπόῤ-ῥαξις, eine Art Ballspiel, wobei der Ball immer zurückgeschlagen wird, immer hin u. her prallt
 • ἀποῤ-ῥαπίζω, fortprügeln, fortstoßen
 • ἀποῤ-ῥάπτω, zunähen; übertr., στόμα, zustopfen
 • ἀποῤ-ῥαψ-ῳδέω, auf Rhapsodenweise vortragen, herdeklamieren
 • ἀποῤ-ῥέζω, von etwas opfern
 • ἀποῤ-ῥέμβομαι, abschweifen, schwanken
 • ἀπόῤ-ῥευσις, das Abfließen, der Abfluß; Aufhören
 • ἀποῤ-ῥέω, herabfließen (vom Blute); übh. abfallen; übh. sich verlieren, verschwinden
 • ἀπόῤ-ῥηγμα, das Abgerissene
 • ἀποῤ-ῥήγνυμι, ab-, losreißen; βίον, vom schnellen, gewaltsamen Tode; ψυχήν, vom Selbstmörder; ἀπεῤῥωγώς, ein durch Liederlichkeit heruntergekommener, welker Mensch
 • ἀπόῤ-ῥηκτος, losgerissen
 • ἀπόῤ-ῥημα, das Verbot
 • ἀποῤ-ῥηματικός, verbietend
 • ἀπόῤ-ῥηξις, das Zerreißen, Bersten
 • ἀπόῤ-ῥησις, das Absagen, a) das Verbieten. b) Weigerung. c) ἀποκήρυξις, das Lossagen von einem Kinde, Enterbung; Aufkündigung des Waffenstillstandes. d) das Versagen der Kräfte, Ermattung?
 • ἀπόῤ-ῥητος, 1) untersagt, verboten; τὰ ἀπόῤῥητα, Waren, deren Ausfuhr verboten. 2) nicht ausgesprochen, a) geheim. b) abscheulich, nicht auszusprechen
 • ἀποῤ-ῥῑγέω, aus Scheu unterlassen etwas zu tun
 • ἀποῤ-ῥῑγόω, (ab) frieren
 • ἀποῤ-ῥιζόω, 1) Wurzel treiben. 2) entwurzeln
 • ἀποῤ-ῥῑνάω, abseilen
 • ἀποῤ-ῥίνημα, das Abgefeilte, Feilspäne
 • ἀποῤ-ῥῑπίζω, wegfächeln
 • ἀποῤ-ῥίπτω, abwerfen, wegwerfen; bittere, schmähende Worte gegen einen schleudern; verschmähen, verachten
 • ἀποῤ-ῥίψιμος, verwerflich, untauglich
 • ἀπόῤ-ῥῑψις, das Weg-, Verwerfen
 • ἀποῤ-ῥοή, ἀπόῤ-ῥοια, Abfluß, Ausfluß
 • ἀποῤ-ῥοιβδέω, ein Geräusch von sich geben, ὄρνις, von den Vögeln, die mit ihrer Stimme eine Vorbedeutung geben
 • ἀπόῤ-ῥοος, abfließend
 • ἀποῤ-ῥοφάω od. ἀποῤ-ῥοφέω, abschlürfen, abtrinken
 • ἀποῤ-ῥύπτω, abwaschen
 • ἀπόῤ-ῥυτος, abfließend; σταϑμὰ ἀπόῤῥυτα, Ställe mit abschüssigem Boden, wo der Unrat abfließt
 • ἀπόῤ-ῥυψις, Säuberung
 • ἀποῤ-ῥώξ, ῶγος, abgerissen, schroff; Sproß, Ἐρινύων, Furiengezücht
 • ἀπ-ορύσσω, abgraben
 • ἀπ-ορφανίζω, ἀπ-ορφανόω, verwaisen
 • ἀ-πόρφυρος, ohne Purpur, bes. ohne Purpurstreifen
 • ἀπ-ορχέομαι, vertanzen, γάμον, sich durch Tanzen um die Braut bringen
 • ἆπος, Ermüdung, Erschöpfung
 • ἀπο-σάλευσις, Entfernung
 • ἀπο-σαλεύω, 1) auf offenem Meere, außerhalb des Hafens sich aufhalten. 2) sich von etwas entfernt halten
 • ἀπο-σαρκόω, mit Fleisch überziehen
 • ἀπο-σαρόω, auskehren
 • ἀπο-σάρωμα, Auskehricht
 • ἀπο-σάττω, 1) abpacken. 2) zustopfen
 • ἀπο-σαφέω, ἀπο-σαφηνίζω, deutlich machen, erklären
 • ἀπο-σβέννυμι, auslöschen, vertilgen; erlöschen, vergehen
 • ἀπό-σβεσις, das Erlöschen; Ausbleiben des Pulses
 • ἀπό-σεισις, das Abschütteln; ein unzüchtiger Tanz
 • ἀπο-σείω, abschütteln; von sich abschütteln (vom Pferde: den Reiter abwerfen)
 • ἀπο-σεμνόω, ehrwürdig machen
 • ἀπο-σεμνύνω, dass., bes. herausstreichen, loben; großtun, prahlen
 • ἀπο-σεύω, fortjagen; pass., weglaufen, enteilen
 • ἀπο-σήθω, durchseihen; übertr., aussieben, ausbeuteln
 • ἀπο-σηκάζω, aussperren
 • ἀπο-σηκόω, in einen Stall sperren
 • ἀπο-σημαίνω, anzeigen, durch Zeichen andeuten; erraten; versiegeln; konfiszieren
 • ἀπο-σημειόομαι, für sich aufzeichnen
 • ἀπο-σήπομαι, abfaulen, bes. vom Erfrieren der Zehen
 • ἀπό-σηψις, das Abfaulen
 • ἀπο-σίγησις, das Verschweigen
 • ἀπο-σῑμόω, 1) die Nase eingebogen, stumpfnasig machen. 2) ab- u. in einen Bogen herumführen
 • ἀπο-σίμωσις, das Ablenken und Beugen eines Schiffes, um dem feindlichen einen Stoß mit dem Schiffsschnabel beizubringen
 • ἀπο-σῑτέω, zu essen aufhören, fasten
 • ἀπο-σῑτία, Mangel an Appetit
 • ἀπο-σῑτίζομαι, (von fern her) sich etwas zu essen holen
 • ἀπο-σῑτικός, Ekel vor Speise erregend
 • ἀπό-σῑτος, der nichts gegessen hat
 • ἀπο-σιωπάω, verstummen; verschweigen
 • ἀπο-σιώπησις, das Verstummen. Bei den Rhetoren eine Figur, wenn man das erforderliche Wort nicht ausspricht
 • ἀπο-σκάλλω, abkratzen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert