• ἀπο-σκαρίζω, zappelnd sterben
 • ἀπο-σκεδάννυμι, zerstreuen und entlassen; von sich
 • ἀπο-σκέλλω, ausdörren, verdorren
 • ἀπο-σκεπάζω, ab-, aufdecken
 • ἀπο-σκεπαρνισμός, das Abhauen mit der Holzaxt; eine Kopfwunde, die durch Absplitterung entstanden
 • ἀπο-σκευάζω, abpacken; bes. Gepäcke, Hindernisse fortschaffen, aus dem Wege räumen
 • ἀπο-σκευή, 1) das Gepäck, Gerätschaften. 2) Abtritt, Kloake
 • ἀπό-σκηνος getrennt wohnend, nicht mit anderen zusammenlebend
 • ἀπο-σκηνόω, 1) entfernt sein Zelt aufschlagen, lagern; übertr., entfernt halten. 2) aus dem Lager aufbrechen
 • ἀπο-σκήπτω, auf etwas stützen, mit Gewalt daraufschlagen, schleudern; intr., fallen; ausschlagen, ausfallen. Bei den Ärzten von Krankheiten, sich auf einen einzelnen Teil werfen
 • ἀπό-σκηψις, das Stützen; bes. das Versetzen der Krankheit in einen einzelnen Teil des Leibes
 • ἀπο-σκιάζω, 1) Schatten werfen. 2) in Schatten stellen, verdunkeln
 • ἀπο-σκίασμα, der geworfene Schatten
 • ἀπο-σκιασμός, das Schattenwerfen, γνωμόνων, die Zeitbestimmung durch den Schatten auf der Sonnenuhr
 • ἀπο-σκίδναμαι, sich zerstreuen
 • ἀπο-σκιῤῥόω od. -σκιρόω, in ein verhärtetes Geschwür verwandeln, ganz verhärten
 • ἀπο-σκίῤῥωμα, verhärtete Geschwulst
 • ἀπο-σκιρτάω, wegspringen
 • ἀπό-σκληρος, sehr hart
 • ἀπο-σκληρόω, ἀπο-σκληρύνω, abhärten
 • ἀπο-σκνῑφόω, verdunkeln, verfinstern
 • ἀπο-σκολύπτω, abhäuten; verstümmeln; beschneiden
 • ἀπο-σκοπέω, ἀπο-σκοπεύω, von fern her beschauen, betrachten; übh. genau betrachten, berücksichtigen
 • ἀπο-σκοπιάζω, von fern beobachten
 • ἀπο-σκόπιος, vom Ziele ab
 • ἀπό-σκοπος, 1) von fern, od. von obenher betrachtend, spähend. 2) das Ziel verfehlend, unzweckmäßig
 • ἀπο-σκορακίζω, einen zum Henker, an den Galgen schicken
 • ἀπο-σκορακισμός, das Wegjagen
 • ἀπο-σκορπίζω, auseinander u. fortwerfen
 • ἀπο-σκοτέω, verdunkeln
 • ἀπο-σκοτίζω, den Schatten wegnehmen
 • ἀπο-σκοτόω, den Schatten auf dem Gemälde verteilen, schattieren
 • ἀπο-σκυβαλίζω, die Spreu davon tun, wegwerfen
 • ἀπο-σκυβάλισις, verächtliche Behandlung
 • ἀπο-σκυδμαίνω, ἀπο-σκύζομαι, heftig grollen, zürnen
 • ἀπο-σκυθίζω, nach Scythen Art die Kopfhaut mit dem Haare abziehen, übh. kahl scheren
 • ἀπο-σκύλλω, abziehen
 • ἀπό-σκωμμα, Spötterei
 • ἀπο-σκώπτω, verspotten; Spöttereien gegen einen vorbringen
 • ἀπο-σμάω, abstreichen, abwischen
 • ἀπό-σμηγμα, das Abgewischte
 • ἀπό-σμηξις, das Abwischen, Reinigen
 • ἀπο-σμικρόω, ἀπο-σμικρύνω, verkleinern
 • ἀπο-σμίλευμα, Schnitzel, beim Schnitzen abfallende Späne
 • ἀπο-σμῑλεύω, abschnitzeln, sorgfältig u. fein ausarbeiten
 • ἀπο-σμύχω, über Schmauchfeuer langsam verzehren, verschmachten
 • ἀπο-σοβέω, 1) wegscheuchen, verjagen; abhalten. 2) intr., sich schnell davon machen
 • ἀπο-σόβησις, das Verscheuchen, Verjagen
 • ἀπο-σοβητήρ, der Verscheucher
 • ἀπο-σοβητήριος, zum Verscheuchen dienlich
 • ἀπο-σοβητικός, verscheuchend
 • ἀπο-σόβητος, verscheucht
 • ἄ-ποσος, ohne Quantität, Gramm
 • ἀπο-σοφόω, weise machen
 • ἀπο-σπάδιος, abgerissen
 • ἀπο-σπάραγμα, das abgerissene Stück
 • ἀπο-σπαράσσω, abreißen
 • ἀπο-σπάς, abgerissen; ἡ ἀπ., abgerissener Zweig, Ranke
 • ἀπό-σπασμα, das abgerissene Stück, Lappen
 • ἀπο-σπασμός, das Abziehen, Trennung
 • ἀπο-σπάω, abziehen, trennen; pass., getrennt werden, abkommen von etwas; für sich abziehen
 • ἀπο-σπείρω, aussäen
 • ἀπο-σπἐνδω, 1) abspenden, als Opfer ausgießen. 2) mit dem Trankopfer fertig sein
 • ἀπο-σπερμαίνω, den männlichen Samen ergießen
 • ἀπο-σπερματίζω, = vor
 • ἀπο-σπερματισμός, das Ergießen des Samens
 • ἀπο-σπερματόομαι, zu Samen werden
 • ἀπο-σπεύδω, 1) eifrig hintertreiben, abraten. 2) im Eifer wofür nachlassen; dagegen sich bemühen
 • ἀπο-σπινθηρίζω, Funken von sich sprühen
 • ἀπο-σπογγίζω, mit dem Schwamm abwischen
 • ἀπο-σπόγγισμα, der mit dem Schwamm abgewaschene Schmutz
 • ἀπο-σπογγισμός, das Abwischen mit dem Schwamm
 • ἀπο-σποδἐω, abreiben
 • ἀπό-σπονδος, von einem Vertrage od. Bündnis ausgeschlossen, also feindlich
 • ἀπό-σπορος, von einem gesäet, erzeugt
 • ἀπο-σπουδάζω, aufhören eifrig zu sein, im Eifer nachlassen
 • ἀπόσ-συτος, weggescheucht, enteilend
 • ἀπό-σταγμα, das Herabgetröpfelte
 • ἀπο-σταδά, ἀπο-σταδόν, fernabstehend, fern
 • ἀπο-στάζω, herabträufeln lassen; intrans., herabträufeln
 • ἀπο-σταθμάω, abwägen
 • ἀπό-σταλσις, das Abschicken
 • ἀπό-σταξις, das Herabtröpfeln
 • ἀπο-στασία, das Abfallen der Untertanen vom Herrscher
 • ἀπο-στασιάζω, abfallen
 • (ἀποστάσιον), das Abfallen, Scheidung; δίκη, Klage gegen einen Freigelassenen, daß er seinen früheren Herrn verlassen u. einen andern Patron erwählt hat; auch gegen Bürger, die sich in der Gefahr dem Staat entzogen hatten
 • ἀπό-στασις, das Abstehen: 1) der Abstand, der Zwischenraum. 2) Abfall; βίου, das Hinscheiden. 3) Niederlage
 • ἀπο-στατέω, 1) ab-, entfernt von etwas stehen. 2) abfallen, sich trennen von j-m. 3) übh. abwesend sein, fehlen
 • ἀπο-στατήρ, der von etwas abfällt
 • ἀπο-στάτης, der Abfallende, Abtrünnige
 • ἀπο-στατικός, zum Abfallen geneigt
 • ἀπο-στάτις, die Abtrünnige
 • ἀπο-σταυρόω, verpallisadieren, verschanzen
 • ἀπο-σταφιδόω, in Rosinen verwandeln
 • ἀπο-σταχυέω, Ähren ansetzen
 • ἀπο-στεγάζω, 1) abdecken, das Dach abtragen; öffnen. 2) überdecken
 • ἀπο-στεγανόω, verstopfen
 • ἀπο-στέγασμα, Schutzdach, ψύχους, zur Abhaltung der Kälte
 • ἀπο-στεγνόω, verstopfen
 • ἀπο-στέγω, überdachen, bedecken, schützen
 • ἀπο-στείβω, abtreten, weggehen?
 • ἀπο-στειρόω, unfruchtbar machen
 • ἀπο-στείχω, ab-, weggehen
 • ἀπο-στέλλω, wegschicken; ein Schiff: verschlagen; bes. als Gesandten mit Aufträgen schicken; entlassen; abschicken, bes. ein Schiff; übh. schicken; pass., weggehen; bes. zu Schiffe abfahren
 • ἀπο-στενόω, verengen, enger machen
 • ἀπο-στένω, beseufzen
 • ἀπο-στενωτικός, verengend; kurz zusammenfassend
 • ἀπο-στεπτικόν, Lied beim Kranzabnehmen gesungen
 • ἀπο-στέργω, zu lieben aufhören, verschmähen
 • ἀπο-στερεόω, ganz hart u. fest machen
 • ἀπο-στερέω, 1) berauben, a) τινά τινος. b) τί, rauben, entreißen; übh. entziehen, vorenthalten; bes. was man zu geben verpflichtet ist; das Geliehene;. c) τινά τι. 2) intr., fehlen
 • ἀπο-στέρησις, Beraubung, Entziehung
 • ἀπο-στερητής, der Räuber
 • ἀπο-στερητικός, beraubend, betrügend
 • ἀπο-στερητρίς, betrügerisch
 • ἀπο-στερίζω, abführen
 • ἀπο-στεφανόω, des Kranzes berauben; den Kranz ablegen
 • ἀπο-στηθίζω, (von der Brust weg) aus dem Stegreif, ohne Künstelei reden
 • ἀπό-στημα, 1) Abstand, Entfernung. 2) Absonderung; Geschwür, Abszess
 • ἀπο-στηματίας, der an einem Abszess leidet
 • ἀπο-στηματικός, absondernd; zu einem Abszess gehörig
 • ἀπο-στημάτιον, ein kleiner Abszess
 • ἀπο-στημάτιος, ἀποστηματ-ώδης, einem Abszess ähnlich
 • ἀπο-στήριγμα, die Versetzung eines Krankheitsstoffes in ein einzelnes Glied
 • ἀπο-στηρίζω, abstützen; den Krankheitsstoff auf einen einzelnen Theil des Körpers werfen
 • ἀπο-στήριξις, das Versetzen der Krankheit in ein einzelnes Glied
 • ἀπο-στιβής, der abseits, nicht denselben Weg geht
 • ἀπο-στιλβόω, erglänzen lassen
 • ἀπο-στίλβω, glänzen
 • ἀπό-στιλψις, Abglanz
 • ἀπο-στλεγγίζω, abstriegeln, mit der στλεγγίς im Bade nach dem Salben den Körper abstreichen
 • ἀπο-στλέγγισμα, das vom Körper nach dem Salben im Bade Abgestrichene
 • ἀπο-στολεύς, der Absender; in Athen Beamte, die die Aufsicht über die Ausrüstung u. Absendung der Flotte hatten
 • ἀπο-στολή, die Absendung; bes. der Flotte; Abreise; N. T. das Apostelamt
 • ἀπο-στολικός, zur Absendung gehörig; apostolisch
 • ἀπο-στολιμαῖος, abgesandt
 • ἀπό-στολος, abgesandt, weggeschickt. Subst. a) ὁ ἀπ., der Bote; der Apostel, N. T.; übh. Reisender, bes. zur See. b) die Flotte; bes. die Ausrüstung, Absendung derselben; auch: Absendung einer Kolonie; Flottenanführer
 • ἀπο-στοματίζω, 1) vom Munde weg, auswendig hersagen; bes. vom Schullehrer, etwas vorsagen, bis der Schüler es gelernt hat. 2) antworten. 3) ausfragen
 • ἀπο-στομίζω, der Schneide berauben, abstumpfen
 • ἀπο-στομόω, 1) dass.; vom Blitz des Jupiter. 2) den Mund verschließen; übh. verstopfen
 • ἀπο-στόμωσις, Eröffnung
 • ἐπο-στραγγαλίζω, erdrosseln
 • ἀπο-στραγγίζομαι, abnehmen, aufhören
 • ἀπ-οστρακίζω, durch das Scherbengericht verbannen
 • ἀπ-οστρακόω, in eine harte Schale verwandeln
 • ἀπο-στρατείας, Klage wegen nicht od. schlecht geleisteter Kriegsdienste
 • ἀπο-στρατεύομαι, aufhören Kriegsdienste zu tun, aus dem Dienst entlassen werden
 • ἀπο-στράτ-ηγος, der nicht mehr Feldherr ist
 • ἀπο-στρατο-πεδεύομαι, sich entfernt lagern
 • ἀπο-στρεβλόω, abdrehen, verrenken, zermartern
 • ἀπο-στρεπτικός, abwendend
 • ἀπο-στρέφω, 1) ab-, weg-, zurückwenden; übertr., j-n zum Umkehren bewegen; in die Flucht schlagen; j-n entlassen, ihn nach Hause zurückkehren lassen. 2) intr., sich umwenden, zurücklaufen; sich abwenden; umkehren; zur Flucht; heimkehren; τινά, sein Gesicht von einem abwenden, ihn verabscheuen, aversari; λόγοι ἀπεστραμμένοι, Worte der Verachtung
 • ἀπο-στροφή, 1) das Abwenden. 2) das Sich abwenden, dah. Flucht; Zufluchtsort, Zuflucht. 3) Bei den Rhetoren die Figur, daß man eine Person anredet
 • ἀπο-στροφία, die Abwendende, Beiname der Aphrodite
 • ἀπό-στροφος, 1) abgewandt. 2) wovon man sich abwendet, fürchterlich, die Furien. Bei Gramm. ἡ ἀπόστροφος, der Apostroph
 • ἀπο-στρώννυμι, abpacken
 • ἀπο-στυγέω, bitter hassen, verabscheuen
 • ἀπο-στύγησις, Verabscheuung
 • ἀπο-στυπάζω, wegprügeln
 • ἀπο-στυφελίζω, mit Gewalt wegdrängen, vertreiben
 • ἀπο-στύφω, zusammenziehen; bes. von herbem Geschmack: abstumpfen
 • ἀπο-σῡκάζω, 1) Feigen abpflücken. 2) die Reife der Feigen durch Drücken prüfen
 • ἀπο-σῡλάω, abnehmen, die Rüstung den Erschlagenen, übh. berauben
 • ἀπο-σύλησις, das Berauben
 • ἀπο-συμ-βαίνω, das Gegenteil von συμβαίνω
 • ἀπο-συμ-βολάω, entgegenlaufen
 • ἀπο-συμ-βουλεύω, abraten
 • ἀπο-συν-άγωγος, aus der Synagoge gestoßen, N. T
 • ἀπο-συν-εργέω, das Gegenteil von συνεργέω, hinderlich sein
 • ἀπο-συν-ίσταμαι, aus der Rolle fallen, sich ungleich werden
 • ἀπο-συν-τίθημι, das Gegenteil von συντίϑημι
 • ἀπο-σῡριγγόω, in eine Röhre, Fistel verwandeln
 • ἀπο-σῡρίζω, auspfeifen
 • ἀπό-συρμα, das Abgezogene, Abgeschabte
 • ἀπο-σύρω, abziehen, abreißen; übh. wegschaffen
 • ἀπο-συσ-σῑτέω, nicht am gemeinschaftlichen Mahle teilnehmen
 • ἀπο-σύ-στασις, die Zerstörung
 • ἀπό-σφαγμα, der beim Schlachten aufgefangene Sepiasaft
 • ἀπο-σφάζω, abschlachten, töten
 • ἀπο-σφαιρίζω, wie einen Ball weg-, zurückschlagen
 • ἀπο-σφαίρισις, das Zurückschlagen
 • ἀπο-σφαιρόω, abrunden
 • ἀπο-σφακελίζω, den kalten Brand, erfrorene Glieder bekommen
 • ἀπο-σφακέλισις, ἀπο-σφακελισμός, das Absterben durch Frost od. kalten Brand
 • ἀπο-σφάλλω, abirren machen, verschlagen; pass., abgleiten; verfehlen, nicht erlangen
 • ἀπο-σφάξ, abgeschnitten, steil
 • ἀπο-σφενδονάω, od. ἀπο-σφενδονέω, wegschleudern
 • ἀπο-σφενδόνητος, weggeschleudert
 • ἀπο-σφενδονίζω, wegschleudern
 • ἀπο-σφηκόω, die Bande lösen
 • ἀπο-σφηνόω, verkeilen, wie einen Keil einklammern
 • ἀπο-σφίγγω, zusammendrücken, zusammenschnüren
 • ἀπό-σφιγξις, das Zuschnüren, Einzwängung
 • ἀπο-σφρᾱγίζω, 1) versiegeln. 2) entsiegeln?
 • ἀπο-σφράγισμα, Abdruck des Siegelringes
 • ἀπο-σφρᾱγιστής, der Versiegler
 • ἀπ-οσφραίνομαι, nach etwas riechen
 • ἀπο-σχάζω, die Ader öffnen
 • ἀπο-σχαλιδόω, die Jagdnetze durch aufgerichtete Stangen stützen
 • ἀπο-σχαλίδωμα, die Gabelhölzer zum Aufrichten der Jagdnetze
 • ἀπό-σχασις, Aderlass
 • ἀπο-σχεδιάζω, aus dem Stegereif, ohne Vorbereitung, flüchtig etwas tun; bes. so sprechen
 • ἀπό-σχεσις, Enthaltung, Enthaltsamkeit
 • ἀπο-σχετλιάζω, zornig werden
 • ἀπο-σχηματίζω, gestalten
 • ἀπο-σχίδες, Abspaltungen, von Blutgefäßen; Knochensplitter
 • ἀπο-σχίζω, abspalten, trennen; pass., sich trennen; von den Armen eines Flusses
 • ἀπό-σχισις, das Abspalten, Trennen
 • ἀπό-σχισμα, das Abgespaltene, Getrennte
 • ἀπο-σχιστής, der Absondernde
 • ἀπο-σχοινίζω, abstricken, (durch ein herumgezogenes Seil) absondern; übh. absondern
 • ἀπο-σχολάζω, 1) sich an etwas von Geschäften erholen. 2) Muße zu etwas haben, sich einer Sache widmen, vacare; παρά τινι, bei einem in die Schule gehen
 • ἀπο-σχολέομαι, beschäftigt sein
 • ἀπό-σχολος, die Schule vermeidend
 • ἀπο-σώζω, 1) von etwas retten, erhalten. 2) intrans., sich erhalten
 • ἀπο-σωρεύω, abhäufen, abpacken
 • ἀπο-ταγή, Entsagung
 • ἀπό-ταγμα, Verbot
 • ἀπο-τάδην, ausgedehnt; weitläufig
 • ἀπο-τακτισταί, die Entsagenden
 • ἀπό-τακτος, abgesondert, zu einem bestimmten Gebrauch aufbewahrt; festgesetzt, bestimmt
 • ἀπο-ταμιεύομαι, für sich aufbewahren
 • ἀπό-ταξις, Absonderung der Einzelnen bei Entrichtung der Abgaben
 • ἀπό-τασις, Ausdehnung; Verlängerung
 • ἀπο-τάσσω, abgesondert aufstellen; verteilen, anweisen; pass. bes. von Soldaten: detachiert werden; eine Sache aufgeben, ihr entsagen
 • ἀπό-ταυρος, (vom Stier entfernt), nicht besprungen
 • ἀπο-ταυρόω, in einen Stier verwandeln; pass., eigtl. zum Stier werden
 • ἀπό-ταφος, ausgeschlossen von den Gräbern der Vorfahren
 • ἀπο-τάφρευσις, Befestigung durch einen Graben
 • ἀπο-ταφρεύω, durch einen Graben befestigen
 • ἀπο-τείνω, 1) ausspannen, ausdehnen. 2) scharf abgegrenzt, mit bestimmten (angespannten) Umrissen; πρός τινα, auf einen sticheln; sich anstrengen, bes. angestrengt disputieren
 • ἀπο-τειχίζω, 1) durch Mauern absperren; eine Mauer zur Befestigung ziehen; blockieren; den Weg versperren; übh. versperren. 2) die Mauern u. Festungswerke wegnehmen, schleifen
 • ἀπο-τείχισις, 1) Absperrung durch Mauern und Schanzen. 2) Zerstörung der Festungswerke
 • ἀπο-τείχισμα, ἀπο-τειχισμός, Verschanzung
 • ἀπο-τεκμαίρομαι, aus Zeichen etwas schließen
 • ἀπο-τεκνόω, der Kinder berauben
 • ἀπο-τέλειοι, Magistrate in den achäischen Städten
 • ἀπο-τελειόω, vollenden
 • ἀπο-τέλεσις, die Vollendung
 • ἀπο-τέλεσμα, 1) das Vollendete, τέχνης, Wirkung, das letzte Ziel der Kunst. Allgem., der Erfolg. 2) Konstellationen der Gestirne u. Einfluss derselben auf die Menschen
 • ἀπο-τελεσματικός, zur Vollendung, zum Erfolg gehörig, bes. zur Prophezeiung aus den Konstellationen der Gestirne, sc. τέχνη, die Nativitätstellerei; οἱ -ικοί, die Astrologen, welche die Nativität stellen
 • ἀπο-τελεσματο-γραφία, die Lehre von den Konstellationen
 • ἀπο-τελεσματο-λόγος, der Nativitätsteller, Sternprophet
 • ἀπο-τελεστικός, wirksam, vollendend
 • ἀπο-τελευτάω, endigen, aufhören; auch act., zu Ende bringen
 • ἀπο-τελεύτησις, Beendigung; Schluß
 • ἀπο-τελέω, 1) beendigen, vollenden; übh. ein Ausdruck der Mathematiker, eine Figur beschreiben. 2) zu etwas machen. 3) etwas, was man zu leisten verpflichtet ist, leisten
 • ἀπο-τέμνω, abschneiden; für sich abschneiden, wegnehmen; oft allgem., absondern; von etwas abschneiden (von Soldaten); heiligen, weihen
 • ἀπό-τεξις, das Gebären, die Geburt
 • ἀπο-τερματίζω, abgrenzen; auch: von den Grenzen ausschließen, ausrotten
 • ἀπο-τερματισμός, Abgränzung
 • ἀπό-τευγμα, das verfehlte Unternehmen, unglücklicher Ausgang
 • ἀπο-τευκτικός, verfehlend, Misslingen verursachend
 • ἀπό-τευξις, das Misslingen
 • ἀπο-τεφρόω, ganz in Asche verwandeln
 • ἀπο-τηγανίζω, auf dem Rost braten; Geröstetes essen
 • ἀπο-τήκω, zerschmelzen, durch Zerschmelzen verzehren; pass., hinschwinden
 • ἀπο-τῆλε, weitab, fern
 • ἀπο-τηλοῦ, ἀπο-τηλόθι, in der Ferne
 • ἀπό-τηξις, das Zerschmelzen, Auflösen
 • ἀπο-τηρέω, abwarten
 • ἀπο-τίθημι, 1) ablegen, niederlegen, beilegen; Kinder aussetzen. 2) bei Seite legen, bes. für sich: aufbewahren, aufsparen; εἰς αὖϑις, auf ein andermal verschieben; sparen; κόλπων, aus dem Schoße ablegen, gebären
 • ἀπο-τίκτω, gebären, hervorbringen
 • ἀπο-τίλλω, abrupfen
 • ἀπό-τιλμα, das Abgerupfte
 • ἀπο-τῑμάω, 1) nicht ehren, gering achten. 2) abschätzen u. sich zahlen lassen. 3) im att. Recht: ein Gut nach der Schätzung zum Pfande setzen; es sich als Pfand geben lassen, es als Pfand annehmen
 • ἀπο-τίμημα, das Abgeschätzte; ein abgeschätztes, zur Sicherheit angenommenes Unterpfand; bes. bei Heiratsanträgen üblich
 • ἀπο-τίμησις, Abschätzung, a) Verpfändung, Hypothek. b) Zensus
 • ἀπο-τῑμητής, der Abschätzende u. die Hypothek Annehmende
 • ἀπο-τίναγμα, das Abgeschüttelte
 • ἀπο-τινάσσω, abschütteln, wegwerfen
 • ἀπο-τίνυμαι, sich Buße zahlen lassen
 • ἀπο-τίνω, einem etwas als Buße od. Ersatz bezahlen; übh. Schuldiges bezahlen, Sold; sich von einem etwas büßen lassen, rächen; βίας τινί, Gewalttaten an einem rächen; βίας τινός, j-s Gewalttaten strafen; τινά, sich an j-m rächen
 • ἀπό-τισις, das Abzahlen der Schuld, die Buße
 • ἀπό-τιτθος, von der Mutterbrust entwöhnt
 • ἀπο-τμήγω, abschneiden
 • ἀπό-τμημα, der Abschnitt, Ausschnitt
 • ἀπο-τμηματίζω, abteilen
 • ἀπο-τμήξ, abgeschnitten, steil
 • ἀπό-τμηξις, das Abschneiden
 • ἄ-ποτμος, unglücklich, elend
 • ἀπό-τοκος, davon, daraus entstehend
 • ἀπο-τολμάω, kühn wagen
 • ἀπο-τομάς, eine Art Wurfspieß im Pentathlon gebraucht
 • ἀπο-τομεύς, der Abschneider
 • ἀπο-τομή, das Abschneiden; der Abschnitt; das Kreuzen der Wege, Wegscheide; übh. Trennung
 • ἀπο-τομία, das Abgeschnittensein, Schroffheit, Strenge
 • ἀπό-τομος, abgeschnitten, a) von Bergen: schroff, steil; übertr., streng, grausam. b) kurz. c) bes. im adv., von anderen abgeschnitten, für sich betrachtet, absolut
 • ἀπο-τοξεύω, Pfeile abschießen (von einem höheren Orte herab); wie Pfeile abschießen
 • ἀπο-τόρνευσις, Abrundung, Ausarbeitung
 • ἀπο-τορνεύω, abdrechseln, d. h. sorgfältig ausarbeiten
 • ἄ-ποτος, 1) der nicht getrunken hat. 2) ungetrunken, nicht trinkbar
 • ἀπο-τράγημα, Überbleibsel (vom Nachtisch)
 • ἀπο-τραχηλίζω, köpfen; σχοινίοις, erdrosseln
 • ἀπο-τρᾱχύνω, rauh machen, verhärten; erbittern
 • ἀπο-τρεπτικός, zum Abwenden geschickt, abwendend
 • ἀπό-τρεπτος, verabscheuenswert
 • ἀπο-τρέπω, abwenden; λαόν, machen, daß das Volk umkehrt; τινά τινος, von etwas abwenden, abhalten; ein Unglück abwenden, verhüten; abwehren; von sich abwenden, zurückschlagen; sich abwenden, bes. umkehren, zurückweichen; τί, etwas verabscheuen
 • ἀπο-τρέφω, von etwas unterhalten, ernähren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert