• ἀπό-τρεψις, das Abwenden; der Abscheu
 • ἀπο-τριάζω, ἀπο-τριάσσω, triumphieren; ein Fechterausdruck
 • ἀπο-τριβή, das Abreiben, Abnutzen; detrimentum
 • ἀπο-τρίβω, abreiben, abnutzen; von sich abwischen, abweisen
 • ἀπό-τριμμα, das Abgeriebene
 • ἀπο-τριτόω, bis aufs Drittel verringern, einkochen
 • ἀπο-τριχόω, der Haare berauben
 • ἀπο-τροπάδην, abgewandt
 • ἀπο-τρόπαιος, 1) abwendend, bes. Beiname der Unglück abwendenden Götter, averruncus; Ἀπόλλων; Ζεύς. 2) wovon man sich abwendet, abscheulich, unheilbringend
 • ἀπο-τροπάομαι, sich abwenden
 • ἀπο-τροπή, 1) die Abwendung; Heilmittel. 2) Abraten. 3) das Ausweichen, die Scheu
 • ἀπο-τροπίασμα, Sühnopfer zur Abwendung eines Übels
 • ἀπο-τροπιασμός, Abwendung durch Sühnopfer
 • ἀπο-τροπιαστής, Abwender
 • ἀπο-τρόπιος, abmahnend
 • ἀπό-τροπος, 1) abgewandt, entfernt. 2) wovon man sich abwendet, verabscheuungswert. 3) abwendend, bes. Unheil; verhindernd
 • ἀπο-τροφή, Nahrung, Unterhalt
 • ἀπό-τροφος, abgesondert, fern von Eltern erzogen; übh. entfremdet
 • ἀπό-τροχος, Laufbahn
 • ἀπο-τρυγάω, Trauben ablesen
 • ἀπο-τρυγίζω, Wein abklären
 • ἀπο-τρύω, ἀπο-τρῡχόω, ἀπο-τρύχω, abreiben, ermüden
 • ἀπο-τρώγω, abbeißen, abnagen, essen von etwas
 • ἀπό-τρωκτος, abgenagt, d. h. von Wörtern, abgekürzt, Gramm
 • ἀπο-τρωπάω, abwenden: pass., sich abwenden
 • ἀπο-τυγχάνω, verfehlen, nicht erlangen; übh. unglücklich sein; verlieren
 • ἀπο-τυλόω, verhärten lassen; pass., vernarben
 • ἀπο-τυμπανίζω, abpauken, abprügeln, bes. töten, hinrichten; köpfen
 • ἀπο-τυμπανισμός, Enthauptung
 • ἀπο-τυπόω, abdrücken, abbilden
 • ἀπο-τύπτω, zu schlagen aufhören; sich zu schlagen, d. i. zu klagen aufhören
 • ἀπο-τύπωμα, das Abbild
 • ἀπο-τύπωσις, das Abbilden, Nachahmen
 • ἀπο-τῡρόω, ganz zu Käse machen
 • ἀπο-τυφλόω, blenden; übrtr. abstumpfen; verstopfen (von den Hämorrhoiden)
 • ἀπο-τύφλωσις, Blendung, Blindheit
 • ἀπο-τύχημα, das Mißlingen, unglücklicher Ausgang
 • ἀπο-τυχής, verfehlend
 • ἀπο-τυχία, das Verfehlen, Misslingen, Unglück
 • ἀπο-τυχίζω, behauen: einen Stein
 • ἀπο-τυχόντως, verfehlend, unglücklich
 • ἀπο-τωθάζω, verspotten
 • ἀπ-ουλόω, vernarben lassen; pass., vernarben, heilen
 • ἀπ-ούλωσις, Vernarbung
 • ἀπ-ουλωτικός, zuheilend
 • ἀπ-ουρ-ᾱγέω, die Nachhut führen; den Rücken decken
 • ἀπουργὸς γωνία, der Winkel, wohin man das Ausgefegte wirft
 • ἀπ-ουρέω, auspissen
 • ἀπ-ούρησις, das Urinlassen
 • ἀπ-ουρίζω, sie werden ihm die Felder abgrenzen, d. i. schmälern; sie werden wegnehmen
 • ἄπ-ουρον, von den Grenzen, d. i. fern vom Vaterlande
 • ἀπ-ουρόω, mit widrigem Winde segeln, eigtl. vom rechten Winde abkommen
 • ἄ-πους, ohne Fuß, a) keinen Fuß habend. b) die Füße nicht gebrauchend, schlecht zu Fuß. Dah. als subst., die kurzfüßige Uferschwalbe, die immer nur fliegt
 • ἀπ-ουσία, 1) die Abwesenheit. 2) das Fehlende, der Verlust
 • ἀπ-ουσιάζω, einen Teil des Vermögens weggeben od. verlieren
 • ἀπο-φαιδρύνω, aufklären, abwischen; lichten: den Wald
 • ἀπο-φαίνω, ans Licht bringen, sichtbar machen, fertigen; vorzeigen; kundtun; bes. mit Worten dartun, darlegen. Dah. erklären, ausgeben wofür; wozu machen. Angaben in der Rechnung aufführen, anrechnen. Vom Areopag: auf Bösewichter aufmerksam machen, sie anzeigen u. dafür erklären; sich äußern, seine Meinung aussprechen. Bes. vom Richter: sein Urtheil aussprechen; übh. sich sehen lassen, sich zeigen
 • ἀπο-φαλ-ακρόω, kahlköpfig machen
 • ἀπό-φανσις, Erklärung, Ausspruch
 • ἀπο-φαντικός, behauptend, einen Satz aufstellend
 • ἀπό-φαντος, behauptet, als Satz aufgestellt
 • ἀπό-φασις, 1) Verneinung. 2) (ἀποφαίνω) Anzeige, bes. die vom Areopag ausgehende Anzeige von gefährlichen Bürgern; auch = Antwort
 • ἀπο-φάσκω, verneinen, leugnen
 • ἀπο-φατικός, verneinend
 • ἀπο-φαυλίζω, verkleinern, verachten
 • ἀπο-φέρβομαι, abweiden; übertr., genießen
 • ἀπο-φἐρω, 1) wegtragen, a) davon-, zurücktragen, bringen. b) vom Winde: verschlagen. c) von einer Krankheit: wegraffen. 2) abtragen, was man zu geben verpflichtet ist, a) Tribut. b) Geliehenes. c) etwas Bestelltes, z. B. einen Brief abgeben. 3) in att. Gerichtssprache, γραφὴν ἀποφ., eine Klage vorbringen, einreichen; übh. namhaft machen. 4) für sich davontragen; mit sich wegnehmen; pass., auch: ausdunsten
 • ἀπο-φεύγω, 1) entfliehen. 2) vor Gericht freigesprochen werden, loskommen
 • ἀπο-φευκτικός, zum Entfliehen behilflich; τὰ ἀποφευκτικά, Mittel zur Lossprechung
 • ἀπό-φευξις, das Entfliehen; δίκης, das Losgesprochenwerden vor Gericht
 • ἀπό-φημι, 1) gerad heraus sagen, bestimmt berichten. 2) verneinen, leugnen, widersprechen
 • ἀπό-φημος, von keiner guten Vorbedeutung
 • ἀπό-φησις, Verneinung
 • ἀπό-φθαρμα, Abtreibungsmittel, auch: die Fehlgeburt selbst
 • ἀπο-φθέγγομαι, seine Meinung gerade heraus sagen
 • ἀπό-φθεγκτος, sprachlos
 • ἀπό-φθεγμα, Ausspruch, bes. eine witzige, sentenzenartige Antwort, Gedenkspruch
 • ἀπο-φθεγματικός, spruchreich, der gern in Sentenzen spricht
 • ἀπο-φθείρω, vernichten, zerstören; eine Fehlgeburt tun; aufgerieben werden; zu Grunde gehen; zu seinem Unglück weggehen; übh. weggehen
 • ἀπο-φθίθω, umkommen
 • ἀπο-φθινύθω, umkommen; transitiv, verzehren
 • ἀπο-φθίνω, -φθίω, vernichten, verlieren; intrans., untergehen
 • ἀπο-φθορά, Fehlgeburt
 • ἀπο-φιλο-τῑμία, Mangel an Ehrgefühl
 • ἀπο-φῑμόω, den Mund durch einen Maulkorb (φιμός) sperren; übh. hemmen, verschließen
 • ἀπο-φλεγμαίνω, zu brennen aufhören; bes. von aufhörender Entzündung
 • ἀπο-φλεγματίζω, den Schleim abführen
 • ἀπο-φλεγματικός, den Schleim abführend
 • ἀπο-φλεγματισμός, das Abführen des Schleimes; ein Mittel zur Reinigung von Schleim
 • ἀπο-φλογόω, in Brand setzen, entzünden
 • ἀπο-φλοιόω, die Rinde abschälen; δέρμα, die Haut abziehen
 • ἀπο-φλύζω, ausbrausen lassen
 • ἀπο-φοιβάζω, 1) reinigen, erhellen. 2) wahrsagen
 • ἀπο-φοιτάω, weggehen, παρά τινος, vom Lehrmeister; auseinander gehen, sich trennen, auch = sterben
 • ἀπο-φοίτησις, das Weggehen, Scheiden
 • ἀπό-φονος, ungerechter, widernatürlicher Mord
 • ἀπο-φορά, 1) das Wegtragen, Wegnehmen. 2) Abtragung des Schuldigen, Tribut. 3) Ertrag, bes. was die Sklaven durch ihre Arbeit den Herren einbringen; übh. Gewinn. 4) Ausdünstung, Geruch
 • ἀπο-φόρησις, das Wegnehmen, übh. = ἀποφορά, Ausdünstung
 • ἀπο-φόρητος, wegzutragen, τὰ ἀποφόρητα, Geschenke, welche die Gäste bei Tafel bekommen, um sie mitzunehmen
 • ἀπό-φορος, 1) nicht zu tragen, abscheulich. 2) nicht tragend, unfruchtbar
 • ἀπο-φορτίζομαι, abladen
 • ἀπο-φράγνυμι, verzäunen, verstopfen
 • ἀπό-φραξις, die Verzäunung, Versperrung
 • ἀπο-φράς, , dies nefastus, ein unglücklicher Tag, an dem keine Volksversammlung und kein Gericht gehalten wurde; ἀποφράδες πύλαι, das Tor in Rom, durch welches die Verurteilten abgeführt wurden
 • ἀπο-φρἁσσω, att. -φράττω, verzäunen, absperren; verstopfen
 • ἀπο-φρέω, durchlassen
 • ἀπο-φροντίζω, aufhören für j-n zu sorgen
 • ἀπο-φρύγω, austrocknen, ausdörren
 • ἀπο-φυάς, Ausschuß, Nebenschoß
 • ἀπο-φυγγάνω, vor Gericht losgesprochen werden
 • ἀπο-φυγή, das Entfliehen, die Befreiung; Zuflucht
 • ἀπο-φύλιος, von fremdem Volksstamm
 • ἀπο-φυλλίζω, entblättern
 • ἀπο-φύλλισις, das Entblättern
 • ἀπό-φυξις, das Entfliehen
 • ἀπο-φῡσάω, wegblasen; ψυχίδιον, die Seele
 • ἀπο-φύσησις, das Wegblasen
 • ἀπό-φυσις, der Aus-, Nebenwuchs
 • ἀπο-φυτεία, das Ablegermachen, die Verpflanzung
 • ἀπο-φυτεύω, Ableger machen, verpflanzen
 • ἀπο-φύω, einen Schößling treiben, 1) als Nebenschoß hervorwachsen, daneben wachsen. 2) von verschiedener Natur oder Beschaffenheit sein. 3) auseinandergehen, sich trennen
 • ἀπο-φώλιος, ἀπό-φωλος, leer, nichtig, hohl, unbedeutend, erfolglos
 • ἀπο-χάζομαι, sich von etwas zurückziehen
 • ἀπο-χαιρετίζω, Lebewohl sagen
 • ἀπο-χαλασμός, das Nachlassen?
 • ἀπο-χαλάω, nachlassen
 • ἀπο-χαλῑνόω, abzäumen
 • ἀπο-χαλκεύω, von Erz schmieden
 • ἀπο-χαλκίζω, enterzen, des Geldes berauben
 • ἀπο-χαρακόω, verpallisadieren
 • ἀπο-χάραξις, eingedrückte Spur, Einschnitt
 • ἀπο-χαράσσω, einschneiden, eine Spur eindrücken; durch Scarification heilen
 • ἀπο-χαρίζομαι, von etwas mitteilen, schenken
 • ἀπο-χειμάζει, es hört auf zu stürmen
 • ἀπο-χειρίζω, die Hand abnehmen
 • ἀπο-χειρο-βίωτος, von seiner Hände Arbeit lebend
 • ἀπό-χειρος, von der Hand weg, unvorbereitet
 • ἀπο-χειρο-τονέω, 1) durch Abstimmen mit Händeaufheben verwerfen; absetzen. 2) durch solches Abstimmen los-, freisprechen
 • ἀπο-χειρο-τόνησις, ἀπο-χειρο-τονία, das Verwerfen durch Abstimmung mit Handaufheben
 • ἀπο-χειρόω, aus den Händen entreißen
 • ἀπ-οχετεύω, durch einen Kanal ableiten; übertr., abwenden
 • ἀπο-χέω, ausgießen, verschütten. Vom Getreide: schossen
 • ἀπ-οχή, 1) der Abstand. 2) Quittung (wodurch man nach Zahlung der Schuld die Schuldverschreibung zurück erhält. 3) Enthaltsamkeit
 • ἀπο-χηρόω, berauben
 • ἀπο-χναύω, abnagen
 • ἀπο-χοίρωσις, Verwandlung in Schweine
 • ἀπό-χορδος, misstönend, misshellig
 • ἀπο-χραίνω, die Färbung verändern, schattieren; pass., die Farbe wechseln
 • ἀπο-χράω, hinreichen, genügen; missbrauchen; aufbrauchen, aufreiben; töten
 • ἀπό-χρεμμα, der Auswurf beim Husten
 • ἀπο-χρεμπτικός, häufig auswerfend; den Auswurf befördernd
 • ἀπο-χρέμπτομαι, auswerfen, beim Husten
 • ἀπό-χρεμψις, das Auswerfen, Aushusten
 • ἀπο-χρημάτοισι, in Entrüstung wegen des mir entrissenen väterlichen Erbes
 • ἀπό-χρησις, das Aufbrauchen; Aufreiben, Töten; das Bedürfniss
 • ἀπο-χρίω, abstreifen, abschaben
 • ἀπο-χρῡσόω, zu Gold od. Geld machen
 • ἀπο-χρώντως, zur Genüge, hinreichend
 • ἀπό-χρωσις, das Abfärben; σκιᾶς, Verteilung von Licht u. Schatten, Abstufung der Farben
 • ἀπο-χῡλίζω, den Saft ausdrücken, u. so ganz in Saft verwandeln
 • ἀπο-χύλισμα, ἀπο-χῡλόω, der ausgepresste Saft
 • ἀπό-χυμα, das Abgegossene
 • ἀπ-οχυρόω, durch Festungswerke schützen
 • ἀπό-χυσις, das Ausgießen; vom Getreide: das Aufschießen in Ähren
 • ἀπο-χωλεύω, ganz lahm machen
 • ἀπο-χωλόω, dass.; pass., lahm werden
 • ἀπο-χώννυμι, durch Aufschütten von Erde abdämmen, verschließen
 • ἀπο-χωρέω, ab-, weggehen; bes. sich zurückziehen; auch: abgesondert werden. Von Örtern: entlegen sein
 • ἀπο-χώρημα, der Stuhlgang
 • ἀπο-χώρησις, 1) das Ab-, Weggehen; Rückzug. 2) Aussonderung, Ausleerung; der Abtritt
 • ἀπο-χωρίζω, absondern, trennen; τὰς τάξεις, abtreten lassen, wegschicken
 • ἀπο-χώρισις, Absonderung
 • ἀπο-χωριστής, der Absondernde, Trennende
 • ἀπό-χωσις, das Ab-, Verdämmen
 • ἀπο-ψαλίζω, mit der Schere abschneiden
 • ἀπο-ψάλλω, ausraufen; πάγην, eine aufgestellte Schlinge loslassen; βέλος, einen Pfeil fortschnellen
 • ἀπό-ψαλμα, der Ort der Saite, wo sie beim Saitenspiel berührt wird
 • ἀπο-ψάς, Schmeichelwort für Bruder u. Schwester
 • ἀπο-ψάω, abschaben, abwischen
 • ἀπο-ψεύδομαι, getäuscht werden
 • ἀπό-ψηγμα, der Abgang beim Feilen, Abkratzen
 • ἀπό-ψημα, das Abgewischte, Schmutz
 • ἀπό-ψηξις, das Abreiben
 • ἀπό-ψηστος, abgewischt, abgestrichen
 • ἀπο-ψηφίζομαι, 1) durch seine Stimme lossprechen, für die Freisprechung stimmen. 2) durch Abstimmen verwerfen; dagegen stimmen; ausstoßen, aus einem Demos
 • ἀπο-ψήφισις, 1) Lossprechung. 2) Verwerfung durch Stimmenmehrheit
 • ἀπό-ψηφοι, τοῦ ἀποκτεῖναι, sie verurteilten ihn nicht zum Tode
 • ἀπο-ψῑλόω, kahl machen, der Haare berauben; überh. berauben
 • ἀπο-ψίλωσις, Entblößung (von Haaren)
 • ἄπ-οψις, 1) das Sehen von oben herab, Fernsicht, Aussicht,; bes. dazu erbaute hohe Lusthäuser bei den Villen am Meere, Belvedere. 2) Anblick, Ansehen. 3) der Gegenstand, auf den man seine Blicke richtet
 • ἀπο-ψοφέω, ein Geräusch von sich geben; einen Wind fahren lassen
 • ἀπο-ψόφησις, das Hervorbringen eines Geräusches; das Fahrenlassen eines Windes
 • ἀπό-ψυξις, Abkühlung
 • ἀπο-ψύχω, 1) zu atmen aufhören, ohnmächtig werden; aushauchen; sterben. 2) abkühlen; pass., erstarren; sich abkühlen, sich erholen; übertr., ἀπεψυγμένος πρός τι, kalt, gleichgültig gegen etwas
 • ἀπο-ψωλέω, eigtl. die Eichel von der Vorhaut entblößen; übh. geil; aber τινά = paedicare
 • ἄππα, Väterchen
 • ἀππαπαῖ, juchheißa! Freude ausdrückend
 • ἀππατάπ, Ausruf des Schmerzes
 • ἀ-πρᾱγέω, nichts tun; nichts tun können
 • ἀ-πρᾱγής, untätig
 • ἀ-πρᾱγία, Geschäftslosigkeit, Untätigkeit
 • ἀ-πρᾱγμάτευτος, 1) unbezwinglich. 2) Land ohne Handelsverkehr. 3) ohne Mühe zu erlangen
 • ἀ-πρᾱγμοσύνη, Untätigkeit; bes. das Freisein von Staatsgeschäften, otium; Scheu vor Prozessen, Friedensliebe. Im schlimmen Sinne: Trägheit, Müßiggang
 • ἀ-πράγμων, 1) geschäftslos, bes. frei von Staatsgeschäften; von einem ruhigen, sich um die öffentlichen Geschäfte nicht kümmernden Manne; dah. friedliebend; τὸ ἄπραγμον, Friedensliebe; Adv. απραγμόνως, ohne Händel zu erregen, friedlich
 • ἀπρᾱγό-πολις, Raststadt, Sanssouci nannte Augustus die Stadt, wo er sich von Staatsgeschäften erholte
 • ἀ-πρᾱκτέω, 1) nichts ausrichten. 2) nichts tun, müßig gehen
 • ἄ-πρᾱκτος, 1) nichts ausrichtend, nichts bewirkend, erfolglos, vergeblich; nichts tuend; ἡμέραι, an denen man nichts unternimmt, Feiertage. 2) pass., a) wogegen man nichts ausrichten kann. b) ungetan. Adv. ἀπράκτως, gew. ohne etwas auszurichten, ohne Erfolg
 • ἀ-πραξία, Untätigkeit; Tatlosigkeit; Müßiggang
 • ἀ-πρᾱσία, das Nichtverkaufen, Mangel an Absatz
 • ἄ-πρᾱτος, noch nicht verkauft; nicht zu verkaufen
 • ἐ-πράϋντος, nicht zu besänftigen
 • ἀ-πρέπεια, Unschicklichkeit, Unanständigkeit
 • ἀ-πρεπής, unschicklich, unanständig; unangemessen
 • ἀ-πρήϋντος, nicht zu beschwichtigen, grausam
 • ἀ-πριάτην, nicht losgekauft, umsonst
 • ἀ-πρίατος, ungekauft
 • ἄ-πριγδα, fortwährend; zum Haarausraufen
 • ἀπριγκτό-πληκτα, od. ἀπρικτόπληκτα, fortwährend geschlagen
 • ἀ-πρίξ, eigtl. mit zusammengebissenen Zähnen festhaltend, nicht loslassend, unablässig
 • ἄ-πριστος, ungesägt
 • ἀ-πρίωτος, nicht trepaniert
 • ἀ-προ-αιρεσία, Unvorsätzlichkeit
 • ἀ-προ-αίρετος, unvorsätzlich, unüberlegt; was außer des Menschen Willen, nicht in seiner Macht liegt
 • ἀ-προ-βούλευτος, ἀ-προ-βούλητος, nicht vorbedacht, nicht überlegt, unabsichtlich; was nicht vorher vom Senat durch ein προβούλευμα gebilligt ist
 • ἀ-προ-βουλία, Unvorsätzlichkeit
 • ἀ-προ-δι-ηγήτως, ohne vorangegangene Erzählung?
 • ἀ-προ-θέτως, unvorsätzlich
 • ἀ-πρό-θῡμος, nicht bereitwillig, ungern
 • ἀ-προ-ϊδής, unvorhergesehen, unvermutet
 • ἄ-προικος, nicht ausgestattet, ohne Mitgift
 • ἀ-προ-κάλυπτος, unverdeckt, unverhohlen
 • ἀ-προ-κατα-σκεύαστος, unvorbereitet
 • ἀ-πρό-κοπος, ohne Fortgang, dem nichts gelingt
 • ἀ-πρό-ληπτος, nicht vorweggenommen, unvorgreiflich
 • ἀ-πρό-λογος, ohne Prolog, ohne Vorrede
 • ἀ-προ-μήθεια, Unvorsichtigkeit, Unbesonnenheit
 • ἀ-προ-μηθής, nicht vorherbedenkend
 • ἀ-προ-μήθητος, unvorbedacht
 • ἀ-προ-νοησία, Unbedachtsamkeit
 • ἀ-προ-νοητέω, unbedachtsam handeln
 • ἀ-προ-νόητος, unüberlegt; τόποι, nicht vorher durchforscht; act., nicht vorher überlegend, unbedachtsam; τινός, nicht dafür besorgt; unvermutet
 • ἀ-προ-νόμευτος, nicht durch feindliche Streifereien geplündert
 • ἀ-πρό-ξενος, ohne Gastfreund
 • ἀ-προ-οιμίαστος, ohne Vorrede
 • ἀ-πρό-οπτος, ἀ-προ-όρᾱτος, unvorhergesehen
 • ἀ-προ-πτωσία, das Wesen des ἀπρόπτωτος
 • ἀ-πρό-πτωτος, sich nicht schnell wohin neigend, vorsichtig im Beistimmen
 • ἀ-πρόῤ-ῥητος, nicht vorhergesagt
 • ἀ-προς-αύδητος, nicht angeredet, nicht gegrüßt
 • ἀ-πρός-βατος, unzugänglich
 • ἀ-πρός-βλεπτος, nicht anzusehen
 • ἀ-πρός-βλητος, dem man sich nicht nähern darf, tapfer
 • ἀ-προς-δεής, nicht dazu bedürfend; dah. selbstständig, sich selbst genügend
 • ἀ-προς-δέητος, nicht dazu bedürfend
 • ἀ-πρός-δεικτος, wo man nicht hinzeigen kann
 • ἀ-πρός-δεκτος, nicht aufnehmend, unwirtbar
 • ἀ-προς-διόνῡσος, sich nicht zum Dionysus, zur Bacchusfeier passend, übh. unpassend, unschicklich
 • ἀ-προς-δι-όριστος, ohne hinzugefügte Bestimmung
 • ἀ-προς-δόκητος, 1) unerwartet, unvermutet.2) act., nicht erwartend
 • ἀ-προς-δοκία, das Nichterwarten
 • ἀ-προς-έγγιστος, dem man sich nicht nähern darf, Gramm
 • ἀ-πρός-εκτος, unachtsam, nicht aufmerkend
 • ἀ-προς-εξία, Unaufmerksamkeit
 • ἀ-προς-ηγόρητος, unangeredet, ungegrüßt
 • ἀ-προς-ηγορία, 1) das Nichtanreden, Nichtgrüßen. 2) Mangel an Umgang, Unterredung
 • ἀ-προς-ήγορος, 1) den man nicht anreden kann, unfreundlich, unerbittlich, grausam. 2) nicht anredend, nicht grüßend
 • ἀ-προς-θετέω, nicht beistimmen
 • ἀ-πρός-θικτος, unberührt
 • ἀ-πρός-ικτος, unerreichbar
 • ἀ-πρός-ιτος, unzugänglich
 • ἀ-πρό-σκεπτος, 1) unvorhergesehen, unüberlegt. 2) act., nicht vorhersehend
 • ἀ-πρός-κλητος, nicht dazu gerufen, γνῶσις, eine Klage, zu deren Bestätigung kein Zeuge, κλητήρ, zugezogen ist
 • ἀ-προς-κλινής, ἀ-πρός-κλιτος, sich nicht hinneigend
 • ἀ-προς-κόλλητος, nicht angeleimt
 • ἀ-πρό-σκοπος, sich nicht vorsehend, unvorsichtig, nicht vorhersehend
 • ἀ-πρός-κοπος, 1) nicht angestoßen, unverletzt, rein. 2) nicht verletzend, keinen Anstoß gebend
 • ἀ-προς-κορής, nicht sättigend, keinen Überdruss verursachend
 • ἀ-πρός-κρουστος, nicht anstoßend, sich nicht veruneinigend
 • ἀ-πρός-ληπτος, 1) nicht dazu nehmend. 2) nicht dazu genommen
 • ἀ-πρός-λογος, nicht zur Sache gehörig
 • ἀ-πρός-μαχος, unüberwindlich
 • ἀ-προς-μηχάνητος, ἀ-προς-μήχανος, wogegen man nichts ausrichten kann
 • ἀ-πρός-μικτος, ἀ-προς-μιγής, ungesellig, keine Gemeinschaft habend
 • ἀ-προς-όδευτος, unzugänglich
 • ἀ-πρός-οδος, ohne Zugang, unzugänglich
 • ἀ-πρός-οιστος, unerträglich, unwiderstehlich
 • ἀ-προς-όμῑλος, ohne Umgang, ungesellig
 • ἀ-προς-όρᾱτος, ἀ-πρός-οπτος, was man nicht ansehen kann, schrecklich
 • ἀ-προς-όρμιστος, wo man nicht landen kann
 • ἀ-προς-παθής, keine Neigung für etwas habend
 • ἀ-προς-πέλαστος, unnahbar (von einem Hafen)
 • ἀ-πρός-πλοκος, nicht zu verflechten, unvereinbar
 • ἀ-προς-πόριστος, nicht dazu erworben
 • ἀ-πρός-πταιστος, unverletzt
 • ἀ-πρός-ρητος, an dem man keine Besuche macht
 • ἀ-προ-στασίου, Klage gegen einen Metöken in Athen, der sich keinen Schutzherrn (προστάτης) unter den Bürgern gewählt hat
 • ἀ-προ-στάτευτος, ἀ-προ-στάτητος, ohne Vorsteher
 • ἀ-πρό-στομος, nicht gespitzt
 • ἀ-πρός-φιλος, unfreundlich, feindselig

Schreibe einen Kommentar