• διά-πεζος, ον (πέζα), von weiblichen Prunkkleidern: entweder bis auf die Füße reichend, wie ποδήρης, oder mit einer Kante, einem Saume versehen, ἱάτιον
 • δι-απειλέω, heftig drohen
 • δια-πεινάω (s. πεινάω), mit einander um die Wette hungern
 • διά-πειρα, ἡ, Versuch, Probe; ἐς διάπειράν τινος ἀπικέσϑαι, kennen lernen; διάπειραν λαμβάνειν τινός, versuchen
 • δια-πειράω u. δια-πειράζω, versuchen, auf die Probe stellen; Περσέων, es mit den Persern im Kampf versuchen; διαπειραϑῆναι τῶν δικαστῶν ὅ τι γνώσονται, ihre Meinung erforschen
 • δια-πείρω, durchbohren
 • δια-πέμπω, 1) an verschiedene Orte oder Personen hinschicken. 2) hinüber-, über-, zuschicken; ἀλλήλοις, einander zuschicken
 • διά-πεμψις, ἡ, das Übersenden
 • δια-πενθέω, durchtrauern
 • διά-πεντε, ἡ, d. i. ἡ διὰ πέντε χορδῶν συμφωνία, der durch fünf Saiten gehende Akkord, Quinte
 • δια-πεπονημένως, ausgearbeitet, sorgfältig
 • δια-πέπτω, durchkochen
 • δια-περαίνω, vollenden, endigen; bes. = vollständig erzählen. Διαπεραντέον , man muß vollenden
 • δια-περαιόω, übersetzen, überfahren. Pass., auch mit intrans. Bdtg, überfahren; übertr., ξίφη διεπεραιώϑη κολεῶν, die Schwerter wurden aus den Scheiden gezogen
 • δια-περαίωσις, ἡ, das Übersetzen, Überfahren
 • δια-πέρᾱμα, τό, die Überfahrt; auch die Meerenge
 • δια-περάσιμος, durchdringend
 • δια-περάω (s. περάω), 1) durchgehen bis ans Ende, hinübergehen, bes. von Meeren u. Flüssen; auch πόλιν, durch die Stadt gehen; βίον, das Leben hinbringen; μόχϑους, Mühen überstehen; übertr., durch-, abmachen. 2) übersetzen, trans., τινά, u. intr., übersetzen, εἰς νῆσον
 • δια-περδικίζειν, durch das Netz gehen, entschlüpfen
 • δια-πέρθω (s. πέρϑω), (gänzlich) zerstören; von Städten
 • δια-περι-πατέω, überall umhergehen
 • δια-περισσεύω, mit übermäßiger Geschwätzigkeit erzählen
 • δια-περονάω, (mit der Nadel) durchstechen, durchbohren
 • δι-απ-έρχομαι (s. ἔρχομαι), zwischen-, durch-, davongehen, desertieren (von Soldaten)
 • δια-πεσσεύω, mit einem im Brette spielen; τὴν ἐλπίδα, sein Glück im Brettspiel versuchen
 • δια-πἓσσω (s. πέσσω), durchkochen, verdauen
 • δια-πετάννῡμι (s. πετάννυμι), auseinanderbreiten
 • δια-πέτασμα, τό, das Ausgebreitete, Vorhang
 • δια-πετής, ές, ausgebreitet
 • δια-πέτομαι (s. πέτομαι) durchfliegen, hinfliegen. 1) durchfliegen; vom Blitze. Von einem Gerüchte: sich verbreiten. 2) hinschwinden
 • διά-πεψις, ἡ, die Verdauung
 • διά-πηγμα, τό, das dazwischen Eingefügte, Querholz
 • δια-πήγνῡμι (s. πήγνυμι), dazwischen befestigen, einfugen, übh. zusammenfügen
 • δια-πηδάω, durch-, hinüberspringen; absolut, ἵππος διαπηδῶν, einen Satz machend; vom Blute: hervorspringen
 • δια-πήδησις, ἡ, das Durchdringen des Blutes aus den erschlafften Gefäßen
 • δια-πηνικίζω, = πηνικίζω, λόγον, eine Rede zum Täuschen einrichten
 • διά-πηξις, ἡ, Zusammenfügung
 • δια-πῑαίνω, ganz fett machen
 • δια-πῑδύω, durchseihen, durchschlagen; intr., durchsickern
 • δια-πιέζω, zusammendrücken
 • δια-πιθηκίζω, mit einander wie Affen spielen
 • δια-πικραίνω, ganz erbittern, pass. erbittert sein
 • διά-πικρος, sehr bitter
 • δια-πίμπλημι (s. πίμπλημι), ganz erfüllen; dah. = überdrüssig sein
 • δια-πίμπρημι (s. πίμπρημι), ganz verbrennen; auch von Entzündung am Körper, pass., νηδὺς διαπίμπραται, d. i. schwillt an
 • δια-πίνω, (s. πίνω), um die Wette trinken. Dazwischen trinken
 • δια-πιπράσκω (s. πιπράσκω), verkaufen (in einzelnen kleinen Teilen)
 • δια-πίπτω (s. πίπτω), 1) durchfallen, d. i. a) entkommen; π ρὸς τοὺς ἑαυτῶν, sich durchschlagen zu den Ihrigen; auch = verloren gehen, z. B. von Büchern. b) sich in seinen Erwartungen betrügen, Unglück haben; auch absol., sich irren; misslingen; auch διαπίπτειν τῆς δόξης, um den Ruhm kommen. 2) zerfallen. 3) von einem Gerüchte: sich verbreiten
 • δια-πιστεύω, anvertrauen; Zutrauen schenken; pass., διεπιστεύετο, man schenkte ihm Zutrauen, im Ggstz von ἄπιστος ἦν
 • δι-α-πιστέω, durchaus misstrauen; sich misstrauen, nicht trauen
 • δια-πλανάω, ganz irre führen. Pass., überall umherirren
 • διά-πλασις, ἡ, Bildung, Gestaltung; das Wiederformen des gebrochenen od. zerquetschten Teiles
 • διά-πλασμα, τό, das Gebildete
 • δια-πλασμός, ὁ, die Bildung, Gestaltung
 • δια-πλάσσω (s. πλάσσω), durch-, ausbilden, gestalten; bestreichen. Bei Ärzten: wieder einrichten, einrenken
 • δια-πλαστικός, ausbildend, gestaltend
 • δια-πλατύνω, ganz breit machen
 • διά-πλεγμα, τό, das Durcheinandergeflochtene
 • δια-πλέκω (διαπέπλοχε Hippocr.), mit den f1) dazwischen-, durch-, verflechten, ϑαυματὰ ἔργα, von Flechtwerk; übertragen, ἀγὴν δ., Winkelzüge machen; ϑρῆνον δ., einen Klagegesang kunstvoll anlegen. 2) übertr., βίον, das Leben hinbringen. Aber = zu Ende flechten, endigen. 3) auseinanderflechten, ausdehnen; στρατόν, auseinanderziehen
 • διά-πλεος, ganz voll
 • δια-πλέω (s. πλέω), durch-, überfahren zu Schiffe; übertr., βίον, das Leben hinbringen
 • δια-πληκτίζομαι, streiten, plänkeln; τοῖς ἱππεῦσι, gegen die Reiter; auch σκώμμασι, necken, sich in Spöttereien überbieten; γυναίοις, mit den Frauen schäkern; ἀπὸ νευμάτων πρὸς τὸ γύναιον, mit lüsternen Blicken ansehen
 • δια-πλήκτισις, ἡ, das Streiten
 • δια-πληκτισμός, ὁ, Streit, Neckerei
 • δια-πληρόω, ganz anfüllen
 • δια-πλήσσω (s. πλήσσω), zerschlagen, zerspalten. Pass. διαπλήσσεσϑαι πρός τι, über etwas erstaunt sein
 • δια-πλίσσω, auseinanderspreizen, στόμα διαπεπλιχός, offenstehend. Pass. mit ausgespreizten Beinen gehen
 • δια-πλοκή, ἡ, das Durchflechten, Verknüpfung
 • διά-πλοκος u. δια-πλόκινος, durch-, verflochten
 • διά-πλοος, ὁ, das Durch-, Überfahren; die Durchfahrt (vom Ort)
 • δι-α-πλόω, auseinanderfallen
 • διά-πνευμα, τό, das Durchwehen, der Wind
 • διά-πνευσις, ἡ, das Ausdünsten
 • δια-πνευστικός, das Ausdünsten befördernd
 • δια-πνέω (s. πνέω), 1) durchwehen. 2) auseinanderwehen, verwehen, bes. pass.; von Blumen: verriechen; übh. verdampfen, ausdünsten; zerfließen, verschwinden. 3) dazwischen Atem holen, sich erholen
 • δια-πνοή u. διά-πνοια, ἡ, u. διά-πνοος, ὁ, 1) das Durchwehen. 2) das Ausatmen, Ausdünsten
 • δια-ποδίζω (mit den Füßen messen), genau prüfen
 • δια-ποδισμός, ὁ, das Hin- u. Herhüpfen, eine Art Tanz
 • δι-απο-ζεύγνῡμι (s. ζεύγνυμι), ganz absondern
 • δι-απο-θνήσκω (s. ϑνήσκω), sterben
 • δια-ποιέω, fertig machen
 • δια-ποικίλλω, ganz bunt machen, ausschmücken; übh. = mannigfach zusammensetzen
 • δια-ποίκιλος, bunt, bunt untermengt; auch = mit bunten Kleidern versehen
 • δια-ποιμαίνω, regieren, βίον, hinbringen
 • δια-ποιπνύω, eifrig betreiben
 • δια-πολεμέω, 1) den Krieg zu Ende bringen, auskämpfen. Übh. eine Zeit mit Kriegführen hinbringen. 2) fortwährend mit einem Krieg führen
 • δια-πολέμησις, ἡ, das Beenden des Krieges
 • δια-πολι-ορκέω, fortwährend belagern
 • δια-πολῑτεία, ἡ, Zwist in Beziehung auf Verwaltung des Staates
 • δια-πολῑτεύομαι, in der Staatsverwaltung mit einem wettstreiten, sein politischer Gegner od. Nebenbuhler sein
 • δια-πολῑτευτής, ὁ, politischer Gegner
 • δι-απ-όλλῡμι (s. ὄλλυμι), ganz zu Grunde richten
 • δια-πομπεύω, den Aufzug zu Ende führen; übh. herumgeben
 • δια-πομπή u. δια-πόμπησις, ἡ, das Hinüberschicken, Entlassen. Gesandtschaft
 • δια-πόμπιμος, übergesetzt, versandt
 • δια-πονέω, durcharbeiten, mit Anstrengung zu Stande bringen, vollenden; sich anstrengen; Lesen und Schreiben eifrig betreiben, einüben; τὰ τοῦ σώματος, die körperlichen Übungen; τἡν χώραν, das Land bearbeiten. Bes. von gymnischen Übungen: abhärten; sich anstrengen, eifrig üben; auch δύο τέχνας ἀκριβῶς, sich darin üben, od. sie durch Fleiß sich aneignen. Im N. T. = moleste ferre
 • διαιπόνημα, τό, Arbeit; Übung
 • δια-πονηρεύομαι, sich schlecht, boshaft betragen
 • δια-πόνησις, ἡ, das Durcharbeiten, die Übung, Bereitung
 • διά-πονος, ausdauernd, durch Arbeit abgehärtet. Adv., διαπόνως, mit Mühe
 • δια-πόντιος, 1) jenseits des Meeres; πόλεμος, mit überseeischen Feinden; ἀρχή, überseeische Provinz. 2) über das Meer hin
 • δια-πορεία, ἡ, der Durchgang; Lauf der Gestirne; übertr., λόγοο, das Durchgehen, Auseinandersetzung
 • δια-πόρευσις, ἡ, das Durchreisen
 • δια-πορεύω, hinübersetzen; gew. pass., durchmarschieren, durchreisen; übertr., τὸν βίον, das Leben durchwandern; sc. λόγῳ, auseinandersetzen, herzählen
 • διια-πορέω, 1) durchaus in Verlegenheit sein, nicht wissen. Ebenso pass., eigtl. in Verlegenheit, Angst gesetzt werden, sein. 2) eine Untersuchung anstellen. 3) Mangel haben
 • δι-α-πόρημα, τό, der Zweifel; Angst
 • δι-α-πόρησις, ἡ, Verlegenheit, Zweifel
 • δι-α-πορητικός, ή, όν, zweifelhaft
 • διαιπορθέω, (ganz) zerstören; von einem Menschen, διόλωλα, διαπεπόρϑημαι
 • δια-πόρθμευσις, ἡ, das Überfahren
 • δια-πορθμευτικός, ή, όν, zum Überfahren gehörig, geschickt
 • δια-πορθμεύω, überfahren, übersetzen; eine Botschaft überbringen; auch intrans., überfahren; auch = übersetzen, dolmetschen
 • δι-α-πορία, ἡ, Zweifel
 • διαιπορπᾱκίζω, die Hand durch die Handhabe stecken
 • δι-αποῤ-ῥιπτέω, durch- u. fortwerfen
 • δια-πόρφυρος, mit Purpur untermischt
 • διιαπο-στέλλω, (nach verschiedenen Seiten) abschicken, bes. Kundschafter, Gesandte
 • διιαπο-στολή, ἡ, das Absenden, Zusenden von Boten, Gesandten
 • δι-απο-σώζω, durch etwas hin retten
 • δι-απο-φεύγω, gänzlich entkommen
 • δια-πραγματεύομαι, 1) genau durchforschen, untersuchen. 2) unternehmen
 • δι-α-πρακτέω, durchaus nichts ausrichten
 • διά-πραξις, ἡ, das Durcharbeiten, Geschäft
 • διά-πρᾱσις, ἡ, der völlige Verkauf
 • δια-πράσσω, hindurchdringen, hindurchkommen; den Weg zurücklegen. 1) durchmachen, vollenden, vollbringen. Gew., für sich durchsetzen, oft auch für andere; διαπέπρακται, er hat ausgerichtet. Übh. = unterhandeln; περί τινος πρός τινα, mit einem über etwas; durchsetzen, erlangen. 2) übertr. für: töten; διαπεπράγμεϑα, wir sind zu Grunde gerichtet, es ist aus mit uns
 • δια-πρᾱΰνω, ganz besänftigen
 • δια-πρέπεια, ἡ, die Pracht
 • δια-πρεπής, ές, ausgezeichnet, hervorstechend; τὸ διαπρεπές, das Hervorstechen
 • δια-πρεπόντως, ausgezeichnet
 • δια-πρέπω, hervorstechen, sichtbar sein, sich auszeichnen; trans.,  ausschmücken
 • δια-πρεσβεία, ἡ, die gegenseitige Gesandtschaft
 • δια-πρέσβευσις, ἡ, das Abschicken von Gesandten
 • δια-πρεσβεύομαι, (gegenseitig) Gesandte abschicken
 • διά-πριστος, zersägt
 • δια-πρίω (s. πρίω), durchsägen, zersägen; διαπρίειν τοὺς ὀδόντας, die Zähne zusammenknirschen; mit den Zähnen knirschen; καρδίαις, heftig zürnen
 • δια-πρίωτος, durchgesägt
 • δια-πρό u. διά-προθι, durch und auf der andern Seite wieder hinaus oder hervor, durch und durch; fast in allen Stellen sind Waffen das Hindurchdringende, Teile des menschlichen Leibes oder Schutzwaffen das Durchbohrte
 • δια-προ-στατεύω, vorstehen, διαβούλιον, vorschlagen
 • δια-πρύσιος, α, ον, sich weithin erstreckend, hindurchdringend; weit hinein ragend. Aber κεραϊστής, weit berühmt od. durchtrieben
 • δια-πταίω (s. πταίω), übertr., mit der Zunge anstoßen, stottern
 • δια-πτερόω, mit der Feder reinigen
 • δια-πτερύσσομαι, hin- u. herflattern
 • δια-πτέρωσις, ἡ, das Reinigen mit einer Feder
 • δια-πτοέω, poet. διαπτοιέω, auseinander scheuchen; διαπτοηϑεῖεν von Pferden = scheu werden
 • δια-πτόησις, ἡ, eigtl. Einschüchterung; heftige Begierde
 • διά-πτυξις, ἡ, Entfaltung, Auflösung
 • δια-πτύσσω, 1) entfalten; übertr., eröffnen, erklären. 2) durcheinander wickeln
 • διά-πτυστος, bespeienswert, abscheulich
 • δια-πτυχή, ὴ, Falte, δέλτου, γραμμάτων, von zusammengefalteten Briefen
 • δια-πτύω (s. πτύω), bespeien; gew. übertr., verabscheuen, verachten; verschmähen
 • δι-άπτω, anzünden
 • διά-πτωμα, τό, Fall, Irrtum
 • διά-πτωσις, ἡ, das Fallen, Fehlen
 • δια-πῡέω, in Eiter übergehen
 • δια-πύημα, τό, Durchbruch der Eiterung
 • δια-πύησις, ἡ, das Durchbrechen des Eiters
 • δια-πῡητικός, die Eiterung befördernd
 • δια-πύθω, durchfaulen
 • δια-πῡΐσκω, in Eiterung setzen; pass. in Eiterung übergehen
 • δια-πυκτεύω, im Faustkampfe wetteifern, kämpfen; übh. sich streiten
 • δια-πύλιον, τό, der Torzoll
 • δια-πυνθάνομαι (s. πυνϑάνομαι), durchforschen, -fragen; sich genau nach etwas erkundigen
 • διά-πῡος, eiternd
 • δια-πῡόω, in Eiterung übergehen
 • δια-πυριάω u. δια-πυρίζω, erhitzen
 • διά-πυρος, vom Feuer durchglüht, glühend. Bes. übertr., feurig, heftig, leidenschaftlich; auch von Handlungen
 • δια-πυρόω, verbrennen
 • δια-πυρσαίνω u. δια-πυρσεύω, erleuchten; ein Feuerzeichen geben
 • διά-πυστος, bekannt
 • δια-πῡτίζω, wegspucken
 • δια-πύω, zum Eitern bringen
 • δια-πωλέω, (vereinzelt) verkaufen
 • δια-πωρόομαι, pass., eine Schwiele bekommen
 • δι-αράσσω, durchschlagen
 • δι-άργεμος, weißgefleckt
 • δι-αργυρόω, versilbern
 • δι-άρδω, bewässern
 • δι-αρετίζομαι, in der Tugend wetteifern
 • δι-αρθρόω, 1) vergliedern, ein Glied mit dem andern verbinden; dah. gliedern, gestalten; περιγραφήν, einen Umriss ausführen. 2) zergliedern, φωνὴν καὶ ὀνόματα διηρϑρώσατο τῇ τέχνῃ, er artikulierte die Stimme; dah. = deutlich auseinandersetzen
 • δι-άρθρωσις, ἡ, 1) Vergliederung, Gliederbildung; Ausbildung der Glieder, Gelenkigkeit. 2) Artikulation, deutliche Aussprache
 • δι-αρθρωτικός, ή, όν, gliedernd, ausbildend; deutlich machend
 • δι-αριθμέω, 1) auseinander zählen, herzählen. Dah. = trennen. 2) beurteilen, erwägen
 • δι-αρίθμησις, ἡ, das Herzählen, Herrechnen
 • δι-αριστάομαι, um die Wette frühstücken; τινὶ βοῦν, mit einem um die Wette einen Ochsen zum Frühstück verzehren
 • δι-αριστεύομαι, mit j-m um den Vorzug streiten
 • δι-άρκεια, ἡ, die Hinlänglichkeit, Ausdauer
 • δι-αρκέω (s. ἀρκέω), gänzlich hinreichen, genügen; ὁ οἶνος εἰς τὴν ὁδὸν οὐ διαρκέσει, für den Marsch; τινί, Unterhalt gewähren; ausdauern, aushalten; διαρκεῖ ἵππος, es kann etwas aushalten; mit Geld auskommen; πολιορκούμενον, die Belagerung aushalten; οὐ διήρκεσε τῷ βίῳ πρὸς τὸ τοῦ πολέμου τέλος, er erlebte das Ende nicht
 • δι-αρκής, ές, hinreichend; auch = anhaltend
 • δι-αρκούντως, hinreichend
 • δί-αρμα, τό, 1) die Erhebung des Stil. 2) das Überfahren; Überfahrtsort
 • δι-αρμένιος, mit 2 Segeln versehen
 • δι-αρμόζω, 1) trennen. 2) dazwischen einfügen, übh. zurüsten. Auch von der Musik
 • δι-αρπαγή, ἡ, das Plündern
 • δι-αρπάζω, zerreißen, zerfleischen, rauben; Wölfe rauben (oder zerreißen) Schafe und Ziegen; plündern (nach verschiedenen Seiten hinschleppen)
 • διαῤ-ῥαγή, ἡ, das Zerreißen
 • διαῤ-ῥαίνω, besprengen; zersprengen, zerteilen; dah. κρουνοὶ διεῤῥαίνοντο κρηναίου ποτοῦ, flossen hier u. da herab
 • διαῤ-ῥαίω (s. ῥαίω), (gänzlich) vertilgen, vernichten; τάχα δή με διαρραίσουσι καὶ αὐτόν, bald werden sie mich töten, die Freier den Telemachos
 • διάῤ-ῥαμμα, τό, die Naht
 • διαῤ-ῥαντίζω, ganz besprengen
 • διαῤ-ῥαπίζειν, durchohrfeigen
 • διαῤ-ῤάπτω, durch-,
 • διαῤ-ῥαχίζω, zerreißen
 • διαῤ-ῥέπω, hin- u. herschwanken, wie die Waagschale
 • διαῤ-ῥέω (s. ῥέω), 1) durchfließen; χώραν, durch ein Land; von einem Schiffe: leck sein; entschlüpfen. 2) zerfließen; ἱδρῶτι διεῤῥεῖτο, er zerfloss vor Schweiß; dah. = verschwinden; auch διαῤῥεῖν τῷ βίῳ, ein lockeres Leben führen; durch Krankheit hinschwinden; χείλεσι διεῤῥυηκόσι, mit aufgesperrtem Munde
 • διαῤ-ῥήγνῡμι (ῥήγνυμι), durchreißen, zersprengen. Pass., zerbersten, platzen
 • διαῤ-ῥήδην, ausgesprochen, ausdrücklich
 • διάῤ-ῥηξις, ἡ, das Durchbrechen, der Durchbruch
 • διάῤ-ῥησις, ἡ, ausdrückliche Bestimmung
 • διαῤ-ῥήσσω, durchreißen, durchhauen
 • διάῤ-ῥιμμα, τό, das Hin- u. Herwerfen, Kreuz- u. Quersprung
 • διαῤ-ῥῑνέω, durchfeilen
 • διαῤ-ῥῑπίζω, durchfächeln; verwehen, hinwehen
 • δίαῤ-ῥίπτω, durchwerfen; διαρρίπτασκεν ὀιστόν, schoss einen Pfeil hindurch; hin- u. herwerfen; βλέμμα διέῤῥιπται, er hat einen unsteten, scheuen Blick; ταῖς οὐραῖς, od. τὰς οὐρὰς διαῤῥιπτοῦσαι κύνες, mit dem Schwanz hin- u. herschlagend; auseinanderwerfen, zerstreuen; auch = getrennt; zerstreut; hin-, zuwerfen; verwerfen; τὰ μέλη διαῤῥιπτεῖν, die Glieder (zum Sprunge) ausspreizen; dah. intr., springen
 • διάῤ-ῥιψις, ἡ, das Auseinanderwerfen
 • διάῤ-ῥοδος, mit Rosen gemischt
 • διαῤ-ῤοή, ἡ, der Durchfluss, πνεύματος διαῤῥοὰς τέμνει, der Durchgang des Atems, Luftröhre; ἡ ἄνω καὶ κάτω δ. τοῦ ὠκεανοῦ, Ebbe u. Flut
 • διαῤ-ῥοθέω, hindurchrauschen; πολίταις διεῤῥοϑήσατ' ἄψυχον κάκην, gleichsam: Feigheit einrauschen, für einjagen
 • διάῤ-ῥοια, ἡ, = διαῤῥοή, bes. der Durchfall im ärztlichen Sinne
 • διαῤ-ῥοιζέω, durchrauschen, -saufen
 • διαῤ-ῥοΐζομαι, den Durchfall haben
 • διαῤ-ῥοϊκός, ή, όν, am Durchfall leidend
 • διάῤ-ῥομβος, von Gestalt eines Rhombus
 • διάῤ-ῥους, ὁ, Durchfluss
 • διαῤ-ῥυδἆν, zerfließen; διαῤῥύδαν als adv., zerfließend
 • διαῤ-ῥυθμίζω, zusammenfügen
 • διαῤ-ῥυΐσκω, zerfließen
 • διαῤ-ῥυπτικός, reinigend
 • διαῤ-ῥύπτω, ganz reinigen
 • διάῤ-ῥυτος, durchflossen, bewässert
 • διαῤ-ῥωγή, ἡ, der Riss, Zwischenraum
 • διαῤ-ῥώξ, ῶγος, durchrissen, durchbrochen
 • δί-αρσις, ἡ, Erhebung, des Schwertes; der Kampf mit dem Schwert; ἱστίων, das Aufziehen der Segel
 • δι-αρταμέω u. διαρτάζω, ganz zerstückeln, zerreißen
 • δι-αρτάω, 1) (aufhängen) in Erwartung, Besorgnis setzen, hinhalten; διηρτημένος ὑπ' αὐτοῦ, von ihm hingehalten; auch τειχομαχίᾳ, damit aufhalten; betrügen. 2) zertrennen, scheiden; abschneiden; τὰς ἀκολουϑίας, unterbrechen
 • δι-άρτησις, ἡ, Trennung, das Nichtzusammenhängen
 • δι-αρτία, ἡ, das Zurechtmachen, Gestalten
 • δι-αρτίζω, zurecht machen, gestalten
 • δι-άρτισις, ἡ, Gestaltung
 • δί-αρχοι, οἱ, die beiden Herrscher; so hießen die Hellanodiken
 • δι-άρχω, ein Amt bis zu Ende führen
 • δια-σαίρω, höhnisch lachend
 • δια-σαλεύω, durch u. durch bewegen, erschüttern; vom Winde; von Wurfgeschossen; in Unordnung bringen; διασεσαλευμένος τὸ βάδισμα, von unstetem Gange; zerrütten
 • δια-σάττω, vollstopfen
 • δια-σαφέω u. δια-σαφηνέω u. δια-σαφηνίζω, deutlich machen, erklären, zeigen
 • δια-σαφήνισις u. δια-σάφησις, ἡ, Erklärung
 • δια-σαφητικός, ή, όν, erklärend
 • διά-σεισις, ἡ, die Erschütterung
 • δια-σεισμός, ὁ, die Erschütterung. Bes. der Mißbrauch, den ein Beamter von seiner Gewalt zu Gelderpressungen u. Betrügereien macht, concussio
 • διά-σειστος, durch-, umgeschüttelt
 • δια-σείω (s. σείω), durchschütteln, erschüttern; in Furcht setzen; verwirren; von Beamten, welche ihre Gewalt missbrauchen u. durch Drohungen Geschenke erpressen
 • δια-σεμνύνω, ehren
 • δια-σεύω (s. σεύω), schnell hindurch bewegen; σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν ὀτρύνουσ' ἰέναι, durcheilte, durchstürmte
 • δια-σήθω, durchsieben
 • δια-σηκόω, abwägen
 • δια-σημαίνω, deutlich bezeichnen, angeben; intr., sich zeigen; sich bezeichnen, an Kennzeichen unterscheiden; billigen, loben
 • δια-σημασία, ἡ, Bezeichnung
 • διά-σημος, sehr erkennbar, berühmt; κράνος, prächtig. Vom Ton: vernehmlich, deutlich
 • δια-σήπω, ganz in Fäulnis setzen; διασέσηπα, ganz verfault sein
 • Διάσια, τά, Fest des Zeus μειλίχιος in Athen
 • δια-σίζω (s. σίζω), auszischen
 • δια-σιλλαίνω u. δια-σιλλόω, verhöhnen
 • δια-σῑμόω, benasrümpfen, verspotten
 • δια-σῑτία, ἡ, die öffentliche Speisung
 • δια-σιωπάω (s. σιωπάω), immerfort schweigen; übh. = verschweigen
 • δια-σκαίρω, durchhüpfen, ὑγρὰ κέλευϑα, von Fischen
 • δια-σκαλεύω u. δια-σκάλλω, durchhacken
 • δια-σκανδῑκίζω, eigtl. verkerbeln, d. i. in Euripides Manier vortragen, dessen Mutter mit Küchenkräutern, also auch mit Kerbel (σκάνδιξ) handelte; im eigtl. Sinne: Kerbel essen
 • δια-σκάπτω, durchgraben, ganz niederreißen; auch τείχους, ein Stück der Mauer
 • δια-σκαρῑφάομαι, aufscharren. Dah. = zerstören, auflösen
 • δια-σκατόω, ganz mit Kot besudeln
 • δια-σκεδάννῡμι (s. σκεδάννἁμι). zerstreuen, auseinanderwerfen; activ., τῷ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν άπάσας, τὰς νῦν ὑβρίζων φορέεις, er wird dir die Hoffahrt vertreiben; τὸν στρατόν, das Heer auseinandergehen lassen; τὼ κάδω διασκεδῶ, zerschmettern; übh. = vernichten; pass., διασκεδάννυται ἡ φήμη, es verbreitet sich das Gerücht
 • δια-σκεδασμός, ὁ, Zerstreuung
 • δια-σκεδαστής, ὁ, der Zerstreuer
 • δια-σκεδαστικός, zerteilend (von Arzneien)
 • δια-σκελίζω, die Schenkel auseinander spreizen
 • δια-σκεπάζω, bedecken u. abhalten
 • δια-σκεπτικός, betrachtend
 • δια-σκέπτομαι, 1) genau betrachten, erwägen. 2) sich rings umsehen
 • δια-σκευάζω, 1) fertig zubereiten, zurecht machen; vollständig ankleiden, schmücken. Bes. ein Schriftwerk umarbeiten, verbessern, interpolieren, sowohl vom ursprünglichen Verfasser gebraucht, der eine neue Ausgabe veranstaltet, als von einem anderen, der ein fremdes Werk umarbeitet oder einzelne Stellen einschiebt; sich rüsten; πρὸς τοὺς δικαστάς, sich mit Kniffen gegen die Richter rüsten. 2) οὐσίαν διασκευασάμενος, durchbringen
 • δια-σκευασία, ἡ, Bearbeitung
 • δια-σκευαστής, ὁ, der kritische Bearbeiter eines Werkes
 • δια-σκευή, ἡ, 1) Zubereitung, Anzug; Ausschmückung der Rede, Übertreibung. 2) die Überarbeitung; Interpolation
 • δια-σκευ-ωρέω, zubereiten, zurechtmachen
 • διά-σκεψις, ἡ, Betrachtung, Untersuchung
 • δι-ασκέω, ganz schmücken. Aber τὰ ῥητορικά, eifrig betreiben
 • δια-σκηνέω, zerstreut in Quartiere verteilen; kantonieren; auseinandergehen
 • δια-σκηνίπτω, zerkneipen, zerbrechen
 • δια-σκηνόω, in Zwischenräumen Zelte errichten
 • δια-σκηρίπτω, stützen
 • δια-σκιρτάω, auseinander-, umherspringen
 • δια-σκοπέω, genau betrachten, erwägen
 • δια-σκοπιάομα#945;ι, ringsum ausspähen, auskundschaften
 • δια-σκορπίζω, auseinanderwerfen, zerstreuen
 • δια-σκορπισμός, ὁ, die Zerstreuung
 • δια-σκώπτω, untereinander scherzen, sich gegenseitig verspotten
 • δίασμα, τό (s. διάζομαι), der Aufzug des Gewebes
 • δια-σμάω (s. σμάω) u. δια-σμήχω, auswischen, ausspülen
 • δια-σμῑλεύω, ausschnitzen; ausputzen, polieren
 • δια-σμύχω, durchschmauchen
 • δια-σοβέω, 1) auseinanderscheuchen, treiben; διασεσόβηται ὁ γάμος, die Heirat ist auseinander gegangen. 2) aufscheuchen, in Bewegung setzen; hoffährtig sein

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert