• δια-σόβησις, ἡ, das Verscheuchen
 • δια-σοφίζομαι, ganz wie ein Sophist: arglistig reden
 • δια-σπαθάω, verzetteln, durchbringen
 • δια-σπαθίζω, zerreißen
 • δια-σπαραγμός, ὁ, das Zerfleischen
 • δια-σπαρακτός, zerrissen
 • δια-σπαράσσω, zerreißen, zerfleischen
 • δια-σπάσιμος, zerreißbar
 • διά-σπασις, ἡ, das Auseinanderziehen, Zerreißen
 • διά-σπασμα, τό, Trennung, Lücke
 • δια-σπασμός, ὁ, das Zerreißen, Trennen
 • δια-σπάω (s. σπάω), auseinanderziehen, zerreißen; trennen; νόμους, aufheben; γέφυραν, abbrechen; τὰς περιόδους, beim Vortrage. Pass., getrennt werden, auseinanderkommen, τὸ στράτευμα διεσπασμένον; von Soldaten: zerstreut in den Quartieren umherliegen. Übertr., durch Geschäfte zerstreut sein
 • δια-σπείρω, ausstreuen, verbreiten, verteilen; πατρῴαν κτῆσιν μάτην, vergeuden; διεσπαρμένοι, zerstreut
 • δια-σπεύδω, sich untereinander bemühen
 • διά-σπιλος, felsig
 • δια-σποδέω, beschlafen
 • δια-σπορά, ἡ, das Zerstreuen, die Zerstreuung
 • δια-σποράδην, zerstreut
 • δια-σπορεύς, ὁ, der Zerstreuer
 • δια-σπουδάζω, 1) sehr eifrig betreiben; ἐν μεγάλοις μεγάλως διεσπουδάζετο, er strengte sich sehr an. 2) in der Bewerbung um ein Amt wetteifern
 • δια-σταδόν, auseinander, in einer gewissen Entfernung von einander stehend; auch = gegenüber
 • δια-στάζω (s. στάζω), durchtröpfeln
 • δια-σταθμάομαι, zumessen, anordnen
 • δια-σταλάσσω, herabträufeln
 • διά-σταλμα, τό, Verteilung, Trennung
 • διά-σταλσις, ἡ, Bund, Vertrag
 • δια-σταλτικός, ή, όν, trennend, unterscheidend
 • δια-στασιάζω, 1) gegeneinander aufwiegeln. 2) in Uneinigkeit leben
 • διά-στασις, ἡ, 1) das Auseinanderstehen, Spaltung; die Entfernung; Unterschied; τῆς γῆς, Erdspalte; übertr., αὐτῇ συμβέβηκε δ. πρὸς τὸν ἄνδρα, sie hatte sich von ihm getrennt. 2) Zwiespalt, Zwietracht; Ausartung der Pflanzen; Verrenkung
 • δια-στατέω, auseinanderstehen, uneinig sein
 • δια-στάτης, ὁ, der Unterscheidende
 • δια-στατικός, ή, όν, 1) trennend. 2) aufrührerisch, Uneinigkeit hervorrufend. 3) ἐν τῇ λαλιᾷ δ. ἦν τῶν όνομάτων, er sprach die Namen deutlich unterscheidend aus. Adv., getrennt
 • διά-στατος, voneinanderstehend, getrennt; dah. veruneinigt, verwirrt
 • δια-σταυρόω, verpallisadieren
 • δια-στείβω, hindurchschreiten; τινά, niedertreten
 • δια-στείχω, durchgehen; πλούτου δ., sich in Reichtum befinden; πόλιν, durch die Stadt; übh. = gehen, weggehen
 • δια-στέλλω, auseinanderziehen, trennen; τὸ στόμα, öffnen; τόπον τοῖς ὄνυξι, aufkratzen; auch intrans., uneins sein; dah. = unterscheiden; vom Setzen der Interpunktionszeichen, Gramm.; bestimmen; urteilen u. genau bestimmen. Im N. T. = befehlen; τὸ διαστελλόμενον, der Befehl
 • διά-στενος, eng
 • δι-άστερος, gestirnt; στεφάνη λίϑοις δ., mit Edelsteinen, wie mit Sternen geziert
 • δια-στηλόω, an eine Säule heften
 • διά-στημα, τό, 1) der Zwischenraum, Abstand; auch von der Zeit, τετραετές; von dem Ton; bes. in der Musik: Intervall. 2) die Erhebung
 • δια-στηματίζω, Zwischenräume machen
 • δια-στηματικός, ή, όν, mit Intervallen, Ggstz συνεχής
 • δια-στηρίζω (s. στηρίζω), fest stützen
 • διαστί, διαλέγεσϑαι, in der Sprache des Zeus
 • δια-στίζω (s. στίζω), mit Punkten unterscheiden, interpungieren; übh. = unterscheiden; fleckig, bunt machen
 • διαστική, sc. τέχνη, die Webekunst
 • δια-στίλβω, durchschimmern
 • διά-στιξις (s. διαστίζω), ἡ, Interpunktion
 • δια-στοιβάζω, dazwischenstopfen
 • διατστοιχίζομαι, abgesondert zuteilen, anweisen
 • διαιστολεύς, ὁ, ein chirurgisches Instrument, um geschlossene Wunden zu öffnen
 • δια-στολή, ἡ, 1) das Auseinanderziehen, Ausdehnen; Ggstz συστολή; bei Gramm. Dehnung einer von Natur kurzen Silbe. 2) die Trennung, Scheidung. Bei den Gramm., wie ὑποδιαστολή, Unterscheidungszeichen; auch = Interpunktion. Dah. 3) deutliche Auseinandersetzung, genaue Erzählung
 • δια-στόμια, χαλινῶν, der durch das Maul gehende Teil des Pferdezaums
 • δια-στομόω, (etwas geschlossenes) öffnen
 • διατττόμωσις, ἡ, Öffnung eines geschlossenen Teils
 • δι-αστράπτω, durchblitzen
 • δια-στρατεύομαι, seine bestimmte Dienstzeit ausdienen; ὁ διαστρατευσάμενος, ausgedienter Soldat, veteranus
 • δια-στρατ-ηγέω, 1) das Amt des στρατηγός zu Ende führen, die Prätur niederlegen. 2) πόλεμον, den Krieg als Feldherr durchführen. 3) durch Kriegslist betrügen; τί, etwas listig im Kriege ausführen; ἀλλαχόϑεν ἄλλος διεστρατήγουν, sie mischten sich in das Amt des Feldherrn
 • διά-στρεμμα, τό, Verrenkung
 • δια-στρέφω, verdrehen, verrenken; dah. διαστραφήσομαι, ich werde die Augen verdrehen, schielen; den Hals verdrehen; διεστράφην ἰδών, ich habe mir den Hals schief gesehen; τὸ πρόςωπον, das Gesicht verzerren; aber διεστραμμένος τοὺς πόδας, mit übereinandergeschlagenen Füßen; übertr., ἴχνος τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέψω φρενός, seinen Sinn ändern; verdrehen, entstellen; τὸν δικαστήν, womit nachher verglichen wird. Auch: in Unordnung bringen. Pass., διαστραφῆναι τὴν διάνοιαν, verwirrt sein
 • δια-στροβέω, durchwirbeln
 • δια-στροφή, ἡ, Verdrehung, ὀμμάτων, das Schielen; Verrenkung. Auch von Geistesverkehrtheit. Übertr., δ. τοῦ δήμου ἐπὶ τὸ χεῖρον, Verschlechterung
 • διά-στροφος, verkehrt, verdreht, verschoben; bes. von den Augen, διάστροφον ὀφϑαλμὸν ἄρας, das brechende Auge
 • διαιστρώννῡμι (s. στρώννυμι), hinbreiten, Polster; πεντάκλινον, den Tisch mit fünf Plätzen decken
 • δια-στῡλιον, τό, der Zwischenraum zwischen den Säulen
 • διάιστῡλος, weitläuftig, wenn die Säulenweite drei Säulendicken beträgt
 • διατστῡλόω, mit Säulen stützen
 • διαισυγ-χέω (s. χέω), zusammen, durcheinander gießen
 • δια-συν-ίστημι (s. ἵστημι), deutlich auseinandersetzen
 • δια-συρίζω (s. συρίζωἱ), durchzischen, durcheinanderzischen
 • δια-συρμός, ὁ, u. διά-συρσις, ἡ, das Durchziehen, Verspotten
 • διατσυρτικός, ή, όν, spöttisch
 • δια-σύρω, 1) auseinanderziehen, zerreißen; τὴν σύνοδον, auseinander treiben. 2) durchziehen, verhöhnen, schmähen
 • δια-σύ-στασις, ἡ, Bestätigung, Phile; Empfehlung
 • δια-συ-στατικός, ή, όν, empfehlend
 • διά-σφαγμα, τό, der Riss, Spalt
 • δια-σφαιρίζω, wie einen Ball hin- u. herwerfen, zerreißen
 • δια-σφακτήρ, σίδηρος, das schlachtende, mordende
 • δι-α-σφαλίζομαι, dazwischen befestigen
 • δια-σφάξ, άγος, ἡ, Felsenspalte, Schlucht; die weibliche Scham
 • δια-σφάττω, zerschneiden, töten
 • δια-σφενδονάω u. δια-σφενδονίζω, auseinander schleudern, sprengen, λίϑοι φερόμενοι πρὸς τὰς πέτρας διεσφενδονῶντο, flogen in Stücken auseinander
 • δια-σφηκόω, 1) eigtl., διεσφηκωμένος, in Wespengestalt. 2) übh. = zusammenschnüren
 • δια-σφηνόω, durch Keile auseinander sprengen
 • δια-σφίγγω, durch-, festschnüren
 • διά-σφιγξις, ἡ, das Festschnüren
 • διά-σφυξις, ἡ, das Schlagen des Pulses
 • δια-σχηματίζω, durchbilden, gestalten; schmücken
 • δια-σχημάτισις, ἡ, die Durchbildung, Gestaltung
 • δια-σχιδής, ές, gespalten
 • δια-σχίζω, zerspalten, zerschneiden, zerreißen; Pass. = getrennt werden; uneinig sein
 • δια-σχίς, ίδος, u. διά-σχισις, ἡ, Trennung, Teilung
 • διά-σχισμα, τό, das Abgeschnittene. Bei den Musikern: die Hälfte der δίεσις
 • δι-α-σχολέω, mit etwas beschäftigt sein
 • δια-σώζω (s. σώζω), durchretten, glücklich durchbringen, erhalten; τὴν πίστιν τινί, einem die Treue bewahren; im Gedächtnis behalten; τὰ παλαιά , die alten Sitten bewahren; für sich erhalten, beibehalten. Pass., glücklich durchkommen, bes. vom Überstehen einer Krankheit; διὰ τῆς Λιβύης εἰς Κυρήνην, glücklich entkommen
 • δια-σώστης, ὁ, der einen glücklich durchbringt
 • δια-σωστικός, ή, όν, durchbringend, erhaltend
 • δια-σω-φρονίζομαί τινι, mit einem in der σωφροσύνη wetteifern
 • δια-σώχω, zerreiben
 • δια-τᾱγεύω, anführen, anordnen
 • δια-τᾱγή, ἡ, u. διά-ταγμα, τό, Befehl
 • δια-τάκτης, u. δια-τάκτωρ, ορος, ὁ, der Anordner, Hermes
 • δια-ταλαι-πωρέω, Mühsal ertragen
 • δια-ταλαντόομαι, hin- und herschwanken, vom Schiff
 • δια-ταμιεύω, verwalten
 • διά-ταξις, ἡ, Anordnung, Stellung in Reihe u. Glied; Verordnung; Testament
 • δια-ταράσσω, att. -άττω, durch einander wirren, in Verwirrung, Bestürzung setzen. Pass., bestürzt werden, außer Fassung kommen. In Unordnung geraten
 • δια-ταραχή, ἡ, Verwirrung
 • διά-τασις, ἡ, Anspannung; Anstrengung; παίδων, neben κλαυϑμοί, wie es scheint, vom Anstrengen der Stimme; τοῦ πνεύματος δ., leidenschaftliche Aufregung
 • δια-τάσσω, anordnen, festsetzen; φόροι διαταχϑέντες, bestimmte Steuern; bes. = in Reihe u. Glied, in Schlachtordnung stellen; dah. pass., in Reihe u. Glied gestellt werden; διατέταγμαι ἐπορᾶν, ich bin beordert worden; auch διατετάχϑαι, an verschiedenen Orten aufgestellt sein; sich in Schlachtordnung stellen; durch ein Testament verfügen. Auch = act., an seinen Ort stellen
 • δια-τατικός, ή, όν, angespannt, ausgedehnt; nachdrücklich
 • δια-ταφρεύω, einen Graben dazwischen ziehen und dadurch schützen
 • δια-τάχους, u. διαταχέων, in Eile, schnell
 • δια-τέγγω, ganz durchnässen
 • δια-τεθρυμμένως, weichlich, üppig
 • δια-τείνω (s. τείνω), 1) ausspannen, ausstrecken; gew. intrans.: a) sich (durch etwas ganz) hin erstrecken; dah. πρός τι, sich worauf beziehen, angehen; πρὸς οὐδὲν ἔτι διατείνει, ist nichts mehr nütze; διέτεινε πρὸς τὸν Σκιπίωνα, er reichte bis zum Scipio, lebte noch zur Zeit des Sc.. b) so daß man ὁδόν ergänzen kann: hingelangen, ankommen. 2) sich anspannen, anstrengen; σφοδρῶς, nachdrücklich behaupten. Bes, perf. pass., διατεταμένος, aus Leibeskräften; διετείνοντο τὰ βέλεα, sie hielten die Geschosse gespannt; dah. διατεινάμενον στῆναι, schussfertig stehen; τὰς μάστιγας, die Geißeln aufheben
 • δια-τειχίζω, durch eine Mauer, Verschanzung (die dazwischen gezogen) trennen, schützen; geradezu trennen
 • δια-τείχισμα, u. δια-τείχιον, τό, Zwischenmauer, -schanze, die zwei Orte trennt; übertr., Scheidewand
 • δια-τεκμαίρομαι, bestimmen u. verteilen; durch Sternerscheinungen
 • δια-τελευτάω, (ganz) vollenden
 • δια-τελέω (s. τελέω), ganz vollenden, endigen, im Ggstz des ἄρχομαι; gew. von der Zeit. Dah. c. partic. das Fortwährende, Beharrliche bezeichnend, διετέλεσας πειρώμενος, hast stets, fortwährend versucht; dah. Arist. oft geradezu = bleiben
 • δια-τελής, ές, fortwährend, beständig; ὕδωρ, stets fließend
 • δια-τέμνω (s. τέμνω), durchschneiden, zerschneiden, teilen; τὴν πολιτείαν, veruneinigen
 • δια-τενής, ές, sich hin erstreckend, auf etwas beziehend
 • δια-τεταμένως, mit Anstrengung, nachdrücklich
 • δια-τετραίνω, durchbohren, durchlöchern
 • δια-τήκω, zerschmelzen lassen; pass. schmelzen (vom Schnee)
 • δια-τηρέω, 1) bewahren, erhalten; auch πόλεμον, fortsetzen. 2) genau auf etwas achten; beachten
 • δια-τήρησις, ἡ, Erhaltung
 • δια-τηρητικός, ή, όν, zu erhalten geeignet
 • δια-τίθημι (s. τίϑημι), 1) auseinander stellen, legen; dah. = gehörig verteilen, anordnen. Von Schauspielern u. Rhapsoden: vortragen; u. geradezu = beschreiben. 2) in einen Zustand versetzen; ἀπίστως τινά, misstrauisch machen; τὸ αὐτὸ τοῦτο, in denselben Zustand; also sowohl von äußeren Zuständen, j-n übel zurichten, als von Gemütsstimmungen, j-n so stimmen. So auch pass., εὐμενῶς διατεϑῆναι πρός τινα, mild gegen ihn gestimmt worden sein; ἐρωτικῶς τῆς Χλόης διετέϑη, wurde in sie verliebt; sein Eigentum anordnen, darüber verfügen. a) bes. durch ein Testament, διαϑήκας; μὴ διαϑέμενος, ohne Testament; oft bei Rednern, τὴν οὐσίαν τινί, vermachen. b) über etwas wie sein Eigentum verfügen. c) Waren ausstellen, verlaufen, absetzen. d) übh. = anordnen; λόγους, Reden halten; διαϑήκην, τινί, einen Vertrag schließen; τὴν σχολήν, seine Muße anwenden; ἔριν, Streit beilegen
 • δια-τιλάω, den Durchfall haben
 • δια-τίλλω, zerrupfen
 • διά-τιλμα, τό, das Zerrupfte; φύλλων, zerrupfte Blätter
 • δια-τῑμάω, verstärktes τιμάω; abschätzen
 • δια-τίμησις, ἡ, die Schätzung
 • δια-τῑμητής, ὁ, der Abschätzer, Taxator
 • δια-τῑμητικός, ή, όν, abschätzend, = δοκιμαστικός
 • δια-τινάσσω, durch-, hin- u. herschütteln; auseinander schütteln, zertrümmern
 • δια-τιτράω u. δια-τιτραίνω (s. τιτράω), durchbohren
 • δια-τιτρώσκω, durchbohren, verwunden
 • δι-ατμέω, durchdünsten
 • δια-τμήγω, = διατέμνω (s. τμήγω), durchschneiden; trennen; διέτμαγεν ἐν ὄρεσσιν sie zerstreuten sich (von Schafen und Ziegen); σανίδες διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς, wurden auseinander gesprengt; διατμῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέι χαλκῷ, zerhauen; κηροῖο τροχὸν τυτϑὰ διατμήξας, zerschneiden
 • δι-ατμίζω, verdampfen lassen; verdampfen
 • δια-τοιχέω, von einer Seite zur andern schwanken, lavieren
 • δια-τομή, ἡ, der Durchschnitt; Trennung, Zwiespalt
 • διά-τομος, zerschnitten, geteilt
 • δια-τόνια od. διατόναια, τά vielleicht = Spannung, wie beim Gewölbbogen
 • δια-τονικός, ή, όν, diatonisch; γένος, in der Musik
 • διά-τονος, angespannt, heftig. In der Musik ist διάτονον γένος die einfachste Aufeinanderfolge der Töne in der Tonleiter
 • δια-τοξεύσιμος, mit dem Pfeile zu durchschießen; χώρα, d. i. Schußweite
 • δια-τοξεύω, 1) durchschießen, abschießen. 2) Med., τινί, mit einem um die Wette schießen
 • δια-τόρευμα, τό, gedrehte Arbeit
 • δια-τορέω, durchbohren
 • δια-τορία, ἡ, durchdringende, helle Stimme
 • διά-τορος, 1) durchbohrend, -dringend; bes. vom Ton. 2) Pass., durchbohrt
 • δια-τραγ-ῳδέω, mit tragödischem Pomp, Übertreibung vortragen
 • διά-τρᾱνος, sehr deutlich
 • δια-τρᾱνόω, durch und durch verdeutlichen
 • δια-τράνωσις, ἡ, Erklärung
 • δια-τραχηλίζω, (Hals über Kopf) hinstürzen
 • δια-τρᾱχύνω, ganz rauh machen
 • δι-α-τρεμέω, ganz ruhig sein (vom Meere)
 • δια-τρεπτικός, ή, όν, bewegend, abmahnend
 • δια-τρέπω, umwenden u. dadurch von etwas abwenden, von seinem Vorsatz abbringen. Pass., seinen Vorsatz ändern u. übh. sich schämen; bestürzt werden; τινά, sich vor j-m scheuen
 • δια-τρέφω, ganz u. gar ernähren, erhalten
 • δια-τρέχω (s. τρέχω), 1) durchlaufen (von Schiffen); τὰ ἡδέα, alle Genüsse durchlaufen; πληγὴ διαδραμοῦσα μέχρι, ein Hieb, der durchdringt. 2) hin u. her laufen; ἡ φήμη διέδραμε, verbreitete sich
 • δια-τρέω (s. τρέω), aueinander fliehen
 • διά-τρημα, τό, das Durchbohrte, Loch
 • διά-τρησις, ἡ (das Durchbohren), die Öffnung
 • διά-τρητος, durchbohrt, durchlöchert
 • δια-τριβή, ἡ, das Zerreiben, bes. das Verbrauchen der Zeit; a) Verzögerung; διατριβὴν ἔχειν, von Sachen, die Zeit erfordern; διατριβὴν ποιεῖσϑαι, zögern, Ggstz σπεύδειν; dah. geradezu = Zögerung, tadelnd. Vom Orte, wo man verweilt. b) Verwenden der Zeit auf eine Beschäftigung, Studium. Übh. = Lebensart; Leben. Auch = Unterredung; διατριβὰς μετ' ἀλλήλων διέτριβον, Umgang; Unterricht; Vorlesung. c) Zeitvertreib, Ergötzlichkeit; Vergnügungsort. d) feindliche Reibung, Zwist
 • δια-τριβικός, ή, όν, schulmäßig, tadelnd
 • δια-τρίβω, zerreiben; ϑύραν, zerbrechen; dah. = aufreiben, verzehren; bes. χρόνον, z. B. πολλὸν παρά τινι, Zeit bei etwas hinbringen, verbringen; dah., mit Auslassung von χρόνον od. ähnlichen Wörtern, = verweilen. a) zögern; sich aufhalten. Bes. b) bei etwas, die Zeit mit etwas hinbringen, sich damit beschäftigen; μετά τινος, sich unterreden mit; c. partic., διατρίβουσι μελετῶσαι, sie bringen ihre Zeit mit Übungen hin; ἵνα μὴ καϑ' ἕκαστα λέγων διατρίβω, um mich nicht mit Auseinandersetzung des Einzelnen aufzuhalten. c) mit einem neuen acc., hinhalten, verzögern; aufschieben; auch Ἀχαιοὺς γάμον, sie hält die Achäer mit der Hochzeit hin; μὴ διατρίβωμεν ὁδοῖο, laßt uns mit der Reise nicht zögern
 • διά-τριμμα, τό, μηρῶν, das Durchgeriebene, eine zwischen der Hüfte durch Reiten od. Gehen entstandene wunde Stelle, intertrigo
 • δια-τριπτικόν, μύρον, doppelsinnig: zerreibend u. aufhaltend
 • διά-τριτος, immer am dritten Tage wiederkehrend
 • διά-τριχα, dreifach
 • δια-τροπή, ἡ (s. διατρέπω), Bestürzung. Auch = Schande
 • διά-τροπος, nach verschiedener Seite gewendet, verschieden
 • δια-τροφή, ἡ, Lebensunterhalt
 • δια-τροχάζω, traben
 • δια-τρύγιος, ὄρχος διατρύγιος, eine Reihe von Weinstöcken, zwischen denen Korn wächst, oder die zu verschiedener Zeit Trauben bringen
 • δια-τρῡπάω, durchbohren; von dem Zerfressen der Motten
 • δια-τρυφάω, vor Weichlichkeit zergehen
 • δια-τρώγω (s. τρώγω), durchnagen; τῆς βοτάνης, daran fressen
 • δι-αττάω, durchsieben
 • δι-άττησις, ἡ, das Durchsieben
 • δί-αττος, das Sieb
 • δι-ᾴττω, durchstürmen, durcheilen; vom Schmerz, σπασμὸς διῇξε πλευρῶν; durchdringen, ἀχὼ - ἄντρων μυχόν; ἀστέρες διᾴττοντες, Sternschnuppen
 • δια-τυλίσσω, auseinanderwickeln, aufrollen, τὴν ποίησιν
 • διά-τυλος, schwielig, knotig
 • δια-τυπόω, ausbilden, gestalten, διατίϑεσϑαι, διαπλάττεσϑαι; νόμους, festsetzen. Übertr., in Gedanken gestalten, sich vorstellen; τῇ φαντασίᾳ, im Sinne haben
 • δια-τύπωμα, τό, das Vorgestellte
 • δια-τύπωσις, ἡ, die Durchbildung, Gestaltung; die Vorstellung. Als rhetor. Figur nach den Rhetoren
 • δια-τυπωτικός, ή, όν, gestaltend; deutlich vorstellend
 • δια-τύφω, durchräuchern
 • δια-τωθάζω, verspotten
 • δι-αυαίνω, ganz ausdörren
 • δι-αυγάζω, durchglänzen, -leuchten; dah. διαυγάζει, es leuchtet durch, es wird hell, es wird Tag
 • δι-αυγασμός, ὁ, der durchbrechende Glanz
 • δι-αύγεια, 1) = διαυγασμός. 2) eine Öffnung, durch welche das Licht fällt
 • δι-αυγή, ἡ, das Durchglänzen, der Blitz
 • δι-αυγής, ές, durchglänzend; durchsichtig; dah. χαλκός, Spiegel
 • δι-αύγιον, τό, eine kleine Öffnung
 • δι-αυθ-αίρετος, um seiner selbst willen zu wählen
 • δι-αυθ-εντέω, zuverlässig behaupten
 • δι-αύλειον, τό, διαύλιον ; das Zwischenflötenspiel
 • δι-αυλία, ἡ, Duett
 • δι-αυλο-δρομέω, den Doppellauf laufen; übertr., wieder zurückkehren
 • δι-αυλο-δρόμης, ὁ, der Wettläufer im δίαυλος
 • δι-αυλο-δρομία, ἡ, der Doppellauf
 • δι-αυλο-δρόμος, im Diaulos wettlaufend, komisch
 • δί-αυλος, ὁ, 1) die doppelte Rennbahn; seit der 15. Olympiade wurde das Stadium nicht bloß einmal bis zur Säule, sondern auch zurück durchlaufen; gew. mit Waffen; also der Doppellauf; auch vom Wettrennen; das Wettrennen im römischen Circus. Übh. jeder doppelte Weg; zurückkehren; δίαυλοι κυμάτων, hin- u. herwogende Wellen. 2) Engpaß; στενὸν δίαυλον πέτρας, von einer Meerenge; dah. Straße; von den Nasenlöchern
 • δι-αυλωνία, ἡ, Engpaß
 • δι-αυλωνίζω, ϑάλαττα δ. ὑπὸ τὴν γῆν, durch Kanäle od. Röhren; von einem Orte, der vom Winde durchweht wird
 • δι-αυχενίζομαι, den Nacken zurückwerfen, eigtl. von Pferden, u. übertr., sich brüsten
 • δι-αυχένιος, durch den Hals gehend
 • δια-φάδην, od. διαφάνδην, offenbar
 • δια-φαίνω (s. φαίνω), durchscheinenlassen; zeigen; ἤδη διαφαινούσης τῆς ἡμέρης, als der Tag durchleuchtete, anbrach. Pass., hindurchscheinen, sichtbar werden; vom glühenden Hebel διεφαίνετο δ' αἰνῶς; ἐν καϑαρῷ, ὅϑι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος (πιπτόντων), wo durch oder zwischen den Toten hindurch sich eine (freie) Stelle zeigte; ἐν πείρᾳ τέλος διαφαίνεται, sich zeigen
 • δια-φάνεια, ἡ, Durchscheinen, Durchsichtigkeit (von Steinen)
 • δια-φανής, ές, durchscheinend, durchsichtig; κλίβανος, vom Feuer durchglüht. Übertr., einleuchtend; berühmt
 • δια-φαρμακεύω, durch Arznei reinigen
 • διά-φασις, ἡ, das Durchscheinen, das durch einen durchsichtigen Körper fallende Bild
 • δια-φαυλίζω, schlecht machen, verachten
 • διά-φαυσις, ἡ, das Durchscheinen
 • δια-φαύσκω, durchleuchten, emend. für διαφάσκοντος, da es Tag wurde
 • δια-φεγγής, ές, durchglänzend
 • δια-φερόντως, verschieden, auf andere Weise als -; auf eine ganz ausgezeichnete Weise, vorzüglich; δ. τῶν ἄλλων, vor allen Übrigen
 • δια-φέρω (s. φέρω), 1) durchtragen; a) hinüberbringen; γλῶσσαν, die Zunge zum Sprechen bringen (daß die Rede über die Zunge geht); übersetzen, zu Schiffe. b) bis an's Ende hinbringen; διοίσει ἄπαις, er wird kinderlos bleiben. c) von der Leibesfrucht: austragen. Auch d) ertragen; σκῆπτρα, das Szepter fortwährend führen, d. i. König sein. 2) auseinandertragen; ἕκαστα εἰς τὰς χώρας τὰς προςηκούσας, jedes an seine Stelle; zerstreuen. Dah. διαφέρειν τινά, j-s Ruhm überall hin verbreiten; τὰς κόρας, die Augen hier u. dahin werfen; τινὰ λόγοις, zerstreuen, erheitern; πόλεμον, heißt teils: den Krieg ganz zu Ende führen, teils: in die Länge ziehen; ἐράνους, Beiträge bezahlen, od. Schuldscheine einlösen, Ggstz εἰςφέρειν. 3) διαφέρει, es trägt aus, macht einen Unterschied; οὐδὲν διαφέρει, macht keinen Unterschied, ist einerlei; πολὺ δ., es macht einen großen Unterschied. Oft mit dat. der Person, τί δ' ὑμῖν διαφέρει; was verschlägt es euch? liegt euch daran?; ἰδίᾳ τι αὐτῷ διέφερε, es war sein Privatinteresse; δοκῶ, τοῖς ϑανοῦσι βραχὺ διαφέρειν, εἰ, es liege ihnen wenig daran; dah. τὰ διαφέροντα πράγματα, worauf es ankommt. 4) verschieden sein, sich unterscheiden; gew. τινός, von j-m od. etwas; die Sache, worin man sich unterscheidet, steht im dat., der Grad des Unterschieds wird durch den acc. angegeben; οὐδὲν τοὶς ἄλλοις τῶν ζώων, im Übrigen gar nicht von den Tieren sich unterscheiden; τὸ πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ ἔργῳ προϑυμία ἀϑυμίας, unterscheidet sich ganz u. gar; ὅλῳ καὶ παντί, in jeder Beziehung u. im Ganzen. Also τίνι διαφέρουσι heißt eigtl. worin, u. τί δ. wie sehr?; δ. Ἀϑηναίων εἰς ἀρετήν, in Beziehung auf; δ. ἰδεῖν, von Ansehen. Oft geradezu = sich auszeichnen; also = διαφερόντως, vor den anderen Διαφέρειν τινὰ ὠμότητι, übertreffen. 5) Pass. (verschieden gemacht werden), sich entzweien, uneins werden; sich streiten; ἑαυτῷ, mit sich im Widerspruch sein; dah. τὸ διαφέρον, die Ursache des Streites, der Streitpunkt; οὐ διαφέρομαι - φάσκειν ich habe nichts dagegen
 • δια-φεύγω (s. φεύγω), entfliehen, entkommen; durchkommen, an einer Krankheit nicht sterben; entgehen, entfallen
 • δια-φευκτικός, leicht entschlüpfend
 • διά-φευξις, ἡ, das Entfliehen, Entkommen
 • δι-αφ-έψω (s. ἕψω), ganz abkochen
 • δια-φημίζω, durchs Gerücht verbreiten
 • δια-φθάνω, zuvorkommen
 • δια-φθαρτικός, ή, όν, verderblich
 • δια-φθείρω, verloren sein. 1) zu Grunde richten, vernichten; σῦς διαφϑείρεσκε τὰ &##7956;ργα, den Acker verwüsten; töten; διαφϑαρέονται, sie werden umkommen; διεφϑαρμένος, verfault, verwest; dah. = abortieren. 2) verschlimmern, im Ggstz von βέλτιον ποιεῖν; von körperlichen Zuständen, τὴν ἀκοὴν διεφϑαρμένος, taub; διέφϑαρτο, er war verkrüppelt; οὐδὲν τρέσας, οὐδὲ διαφϑείρας οὔτε τοῠ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ohne sich zu entfärben od. die Miene zu verziehen; auch vom Geist; λύ πῃ σὰς διέφϑαρσαι φρένας, den Verstand nehmen, schwächen. Die Gesinnung verderben, verführen; bes. = bestechen. Auch von Sachen, τὸ γραμματεῖον, verfälschen
 • δια-φθινέω, ganz hinschwinden
 • δια-φθονέω, beneiden
 • δια-φθορά, ἡ, 1) die Vernichtung, der Untergang; ὀμμάτων, Blendung; Λαΐου, Ermordung. 2) Verschlechterung, Verderbnis; νέων, Verführung; κριτῶν, Bestechung; auch = Schändung. 3) Abortieren
 • δια-φθορεύς, ὁ, Verderber, Zerstörer, Verführer
 • δι-αφ-ίημι (s. ἵημι), entlassen u. auseinander gehen lassen
 • δια-φιλο-νεικέω, unter einander wetteifern
 • δια-φιλο-σοφέω, genau philosophieren
 • δια-φιλο-τῑμέομαι, sich mit einem um die Wette beeifern, indem man eine Ehre worin setzt
 • δια-φλέγω, ganz verbrennen; τὰς ψυχάς, anfeuern
 • διά-φοβος, sehr furchtsam
 • δια-φοιβάζω, in heftige Wut versetzen
 • δια-φοινίσσω, ganz blutig machen
 • δια-φοιτάω, ion. διαφοιτέω, auseinander gehen, sich überall hin verbreiten, umherschweifen; μῦϑος, λόγος διεφοίτησε, verbreitete sich
 • δια-φοίτησις, ἡ, Verbreitung
 • δια-φορά, ἡ, 1) Verschiedenheit; παρά τι, in Beziehung auf; dah. Art, Abteilung. 2) Vorzüglichkeit, Auszeichnung. 3) Uneinigkeit, Zwist; διαφορὰν ἔχειν τινί, einen Streit mit j-m haben; ἐν διαφορᾷ καταστῆναί τινι, in Streit sein mit
 • δια-φορέω, = διαφέρω, auseinandertragen; σωρόν, im Ggstz von συνάγειν; dah. a) verbreiten. b) wegschleppen; χρήματα, plündern; Ggstz συμφορέω; vom Vertun des Vermögens; übertr., ἐν ἀγῶσι καὶ πολέμοις διαφορηϑείς, umhergeschleudert. c) zerreißen, zerfleischen. Geschwulst zerteilen; auch = verdauen, eigtl. ein Verführen der genossenen Nahrung durch den Körper; auch durch Schweiß: verdunsten; intrans., verlegen sein
 • διαιφόρημα, τό, das Hin- u. Hergeworfene, Spielball
 • δια-φόρησις, ἡ, das Zerstreuen; Auflösung
 • δια-φορητικός, ή, όν, zum Zerteilen, Abführen geschickt
 • δια-φορία, ἡ, Unterschied
 • διά-φορος, 1) verschieden, verschiedenartig. 2) uneinig. feindlich, u. subst., der Feind, Gegner; τὸ δ., die feindliche Partei. 3) ausgezeichnet; πρὸς ἀρετήν, in Tugend; auch = dienlich; διάφορον ἐδόκει τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον, wichtiger als ein anderes. Neutrum τὸ διάφορον. a) Unterschied; bes. = Streit; Streitpunkt. b) Vorteil. c) Aufwand, Kosten; Geld
 • δια-φορότης, ητος, ἡ, Unterschied
 • διά-φραγμα, τό, Zwischen-, Scheidewand. Dah. das Zwerchfell, welches die edleren Eingeweide vom Unterleibe scheidet
 • δια-φράγνῡμι, = διαφράσσω, διεφράγνυντο ξύλοις τὸ στρατόπεδον, sie verpallisadierten ihr Lager
 • δια-φραδέως, bestimmt ausgesprochen, deutlich
 • δια-φράζω, genau zeigen, anzeigen, darlegen, nachweisen
 • διά-φραξις, ἡ, Verzäunung
 • δια-φράσσω, durch eine Scheidewand trennen; übh. = verzäunen, versperren; διεπέφρακτο, er war gedeckt
 • δια-φρέω (vgl. εἰς-φρέω), durchlassen
 • δια-φρίσσω, durchschauern
 • δια-φροντίζω, genau erwägen, durchdenken; aussinnen
 • δί-αφρος, schäumend
 • δια-φρουρέω, einen Wachtposten bis ans Ende behaupten
 • δια-φρύγω, ganz dörren, rösten
 • δια-φρυκτόω, mit gerösteten Bohnen (ίφρυκτοῖς κυάμοις) bei Wahlen seine Stimme abgeben
 • δια-φυγή, ἡ, das Entfliehen; κινδύνου, aus der Gefahr
 • δια-φυό, ἡ, der Zwischenwuchs, Gelenke- u. Gliederverbindung am Körper; Knoten am Rohr; Einschnitt an der Erbse; bei Nüssen; auch die Spalten zwischen den Zähnen; eine Ader von Metall
 • δια-φυλακτικός, bewahrend, erhaltend
 • δια-φυλάσσω, bewachen, bewahren, erhalten; τὸ μὴ σπουδάζειν, dabei bleiben; im Gedächtnis behalten
 • διαιφῡράω, durchkneten
 • δια-φῡσάω, 1) zerblasen, verwehen; herausblasen. 2) durchblasen, durchwehen
 • δια-φύσησις, ἡ, das Durchblasen, die Ausdünstung
 • δια-φυσικεύομαι, die Natur der Dinge untersuchen
 • διά-φυσις, ἡ, das Durchwachsen, vom Durchbrechen der Keime
 • δι-αφύσσω (ίἀφύσσω), herausschöpfen; πολλὸν διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι, riss ein großes Stück Fleisch heraus
 • δια-φυτεύω, verpflanzen; übh. = pflanzen; auch = bepflanzen
 • δια-φύω (s. φύω); 1) durchwachsen (vom Auskeimen). 2) dazwischen wachsen; übertr., χρόνος διέφυ, Zeit verging dazwischen. 3) auseinander wachsen, verschieden werden. Dah. διαπέφυκε ἀλλήλων, von Natur unterschieden sein, von einander; aber auch = mit etwas verwachsen sein, fest daran hängen; einer Sache kundig sein
 • δια-φωνέω, auseinander tönen, nicht übereinstimmen; von der Lyra: καὶ ἀναρμοστεῖν; Ggstz συμφωνέω; τινί, mit einem verschiedener Meinung, uneinig sein; διαφωνεῖται, die Sache ist streitig; διαφωνεῖ τι τῶν χρημάτων, das Geld stimmt nicht, es fehlt etwas daran; übh. = fehlen; auch = auskommen
 • δια-φώνησις, ἡ, der Misston, die Misshelligkeit, Verschiedenheit
 • δια-φωνητικός, ή, όν, Verschiedenheit, Uneinigkeit herbeiführend
 • δια-φωνία, ἡ, Misston, Verschiedenheit
 • διά-φωνος, nicht zusammenstimmend, verschieden
 • δια-φώσκω, mit Tagesanbruch
 • δια-φωτίζω, erleuchten; übertr., ψυχήν, aufklären; auch βίᾳ διαφωτίσαι τόπον, d. i. mit Gewalt Platz nehmen
 • δια-χάζω, auseinander weichen
 • δια-χαίνω, auseinander klaffen, den Mund öffnen
 • δια-χάλασις, ἡ, das Nachlassen, die Erweiterung
 • δια-χάλασμα, τό, das Nachlassen; der dadurch entstandene Zwischenraum
 • δια-χαλάω (s. χαλάω), 1) nachlassen, auseinander gehen lassen; in sanfte Bewegung setzen; dah. μέλαϑρα, öffnen. 2) intr., auseinander gehen, sich erweitern
 • δια-χαράσσω, zerschneiden, trennen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert