• δια-χάσκω, von Früchten: aufspringen
 • δια-χειμάζω, durchwintern, in Winterquartieren liegen
 • δια-χειρ-αγωγέω, an der Hand führen
 • δια-χειρία, ἡ, Verteilung
 • δια-χειρίζω, 1) unter den Händen haben, behandeln, verwalten; πάϑη, leiten. 2) Hand an einen legen, ihn ermorden
 • δια-χείρισις, ἡ, u. δια-χειρισμός, ὁ, Handhabung, Verwaltung
 • δια-χειρο-τονέω, durch Stimmenmehrheit (vermittelst Handaufheben) erwählen; entscheiden, abstimmen; διαχειροτονο υμένων τούτων, als darüber abgestimmt wurde; übh. = erwählen
 • δια-χειρο-τονία, ἡ, Entscheidung durch Abstimmen mit Handaufheben; διδόναι τ ῷ δήμῳ, abstimmen lassen
 • δια-χέω, eigentl. = aus einander gießen, ausgießen; sodann überhaupt = zerteilen, zerlegen, auflösen; διέχευαν, vom Zerlegen der geschlachteten Tiere. Hinübergießen; übh. Ggstz von πηγνύναι; in mannigfachen Übertragungen, vom Zerteilen einer Geschwulst; vom Schmelzen des Schnees; vom Schmelzen des Erzes; kochen; pass, von Toten: in Verwesung übergehen, aufgelöst werden; übertr., βουλεύματα διαχέαι, vereiteln; χῶμα ἐπὶ πολὺ διαχεῖται, fällt weit auseinander; auch von Soldaten; auch εὐφραινό - μενος διαχεῖται, wird zerstreut, aufgeheitert; διαχεῖται im Ggstz von αὐστηρὸς ὤν; διακεχυμένους τοῖς προσώποις, mit heiterem Gesicht
 • δια-χλιαίνω, durchwärmen
 • διά-χλωρος, dazwischen grüngelb, so gestreift
 • δια-χόω, einen Damm durchführen
 • δια-χράομαι, 1) fortwährend brauchen, übh. = brauchen, sich bedienen; auch von unangenehmen Dingen. 2) c. acc., verbrauchen,  töten; νόσος διαχρωμένη σῶμα, aufreiben; behandeln
 • διά-χρηστος, durchaus tüchtig
 • διά-χρισις, ἡ, das Salben
 • διά-χρισμα, τό, Salbe, alles zum Bestreichen Dienende
 • διά-χριστος, besalbt; τὸ διάχριστον, auch ἡ διάχριστος, Salbe
 • δια-χρίω (s. χρίω), bestreichen, besalben
 • διά-χρῡσος, mit Gold durchwirkt
 • δια-χρώννῡμι, übermalen, anfärben
 • διά-χῡλος, durch u. durch saftig
 • διά-χυσις, ἡ, das Zergießen, Verbreiten; ποταμοῦ δ. λιμνώδης, in einen Sumpf. Übertr., Zerstreuung, Erheiterung
 • δια-χυτικός, ή, όν, zerstreuend, zerschmelzend
 • δια-χωρέω, 1) durchgehen; bes. κάτω διαχωρεῖν, abführen; τινί, den Durchfall haben. Übertr., glücklich von Statten gehen; τὸ νόμισμα διαχωρεῖ παρά τινι, die Münze ist im Umlauf, gültig. 2) auseinander gehen, sich trennen
 • δια-χώρημα, τό, u. δια-χώρησις, ἡ, das Durchgegangene, Stuhlgang
 • δια-χωρητικός, ή, όν, leicht durchgehend, verdaulich; auch = den Durchfall fördernd
 • δια-χωρίζω, absondern, auseinander stellen; unterscheiden
 • δια-χώρισις, ἡ, das Absondern
 • δια-χώρισμα, τό, die Absonderung, Kluft
 • δια-χωρισμός, ὁ, die Trennung
 • δια-χωριστικός, ή, όν, trennend
 • διά-χωσις, ἡ, Befestigung durch einen Damm
 • δια-ψαίρω, durchreiben, durchstreichen; durchscharren; intr., οἶά τε γήρ ια διαψαίρουσιν ἀέλλαις, ein Spiel der Winde werden
 • δια-ψάλλω, dazwischen spielen
 • διά-ψαλμα, τό, das Zwischenspiel, das hebr. Selah
 • δια-ψαύω, berühren
 • δια-ψάω (ψάω), durchkratzen, durchscharren
 • δια-ψεύδω, pass., getäuscht werden, sich irren; λόγων δυνάμεως, in Ansehung der Wirkung der Rede; τῶν λογισμῶν, in seiner Berechnung; lügen
 • διά-ψευσις, ἡ, die Lüge
 • δια-ψευστός, erlogen; διαψευστῶς λέγειν τὸ ψεῦδος, wissentlich eine Lüge sagen
 • δια-ψηλαφάω, durchtasten, durchversuchen
 • δια-ψηφίζομαι, der Reihe nach durch-, abstimmen
 • δια-ψήφισις, ἡ, u. δια-ψηφισμός, ὁ, das Durch-, Abstimmen; προτιϑέναι τὴν διαψήφισιν, abstimmen lassen
 • δια-ψηφιστός, durch Abstimmen gewählt
 • δια-ψιθυρίζω, durchzischeln, flüstern
 • δια-ψυκτικός, ή, όν, abkühlend, erfrischend
 • διά-ψυξις, ἡ, das Abkühlen, Austrocknen
 • δια-ψύχω, durchlüften; austrocknen; übertr., δύναμιν, schwächen
 • δί-βᾱμος, zweifüßig
 • δί-βαφος, zweimal gefärbt, erst mit der Scharlachbeere, dann mit Purpur; = echt purpurn
 • δι-βολία, ἡ, u. δι-βόλιον, τό, 1) eine doppelspitzige Wurfwaffe, Hellebarde. 2) = δίβολος χλαῖνα
 • δί-βολος, 1) zweimal geworfen; χλαῖνα, ein weites, zweimal um den Leib reichendes Gewand. 2) zweispitzig
 • δί-βραχυς, εια, υ, aus zwei kurzen Silben bestehend, Gramm
 • δί-βροχος, zweimal benetzt, ἔλαιον, das durch die zweite Presse gewonnene Öl
 • δι-γαμέω, zum zweitenmal heiraten
 • δι-γαμία, ἡ, die zweite Heirat
 • δί-γαμμα, u. δί-γαμμον, τό, das Doppel-Gamma, Digamma (F), bei den Aeolern, Gramm
 • δί-γαμος, zum zweitenmal verheiratet
 • δι-γενής, ές, von doppeltem Geschlecht
 • δί-γληνοι, mit doppeltem Augapfel; ὦπες, d. i. beide Augen
 • δί-γλυφος, mit doppeltem Einschnitt
 • δί-γλωσσος, 1) zweizüngig; zweier Sprachen kundig; ὁ δ., der Dolmetscher. 2) zweizüngig, hinterlistig
 • δί-γνωμος, zweifelhaft
 • δι-γόνατος, mit zwei Knoten, Gelenken
 • δι-γονία, ἡ, die zwiefache Geburt
 • δί-γονος, zweimal geboren; übh. = doppelt, beide
 • δι-γόνος, zweimal, doppelt erzeugend, gebärend
 • δί-γυος, von zwei Hufen Landes
 • δίδαγμα, τό, Lehre, Unterricht; das Belehrende
 • διδακτήριον, τό, Beweis
 • διδακτικός, unterrichtend, belehrend
 • δίδακτρον, τό, Lehr-, Schulgeld
 • δι-δακτυλιαῖος, u. δι-δάκτυλος, α, ον, zwei Finger lang, breit
 • δίδαξις, ἡ, das Lehren, der Unterricht
 • διδασκαλεῖον, τό, Schule; Lehre, Doktrin
 • διδασκαλία, ἡ, 1) Lehre, Unterricht, Unterweisung; παρέχειν, lehren; Andeuten durch Worte. 2) Einübung u. Ausführung eines theatralischen Stücks od. Chores; das Stück selbst. Bes. sind διδασκαλίαι Verzeichnisse der aufgeführten Dramen, mit Angabe der Verfasser, der Zeit u. des Erfolges, mit dem sie aufgeführt wurden
 • διδασκαλικός, zum Lehren oder Unterrichten gehörig, geschickt
 • διδασκάλιον, τό, das Gelehrte, die Wissenschaft
 • διδάσκαλος, ὁ, der Lehrer (auch ἡ δ., die Lehrerin), εἰς διδασκάλου φοιτᾶν, in die Schule gehen; δ. χοροῦ, der einen Chor, Drama zum Aufführen einstudiert, der lyrische oder tragische Dichter; daher geradezu = ποιητής
 • διδάσκω, lehren; von δάω mit Reduplication δι- und verstärkender Endung -σκω gebildet. 1) lehren, unterrichten; belehren. Übh. = klar aus einander setzen, dartun, beweisen; so für »lernen«, σκεσϑαί τινα, einen unterrichten lassen; τὸν υἱὸν ἱππέα ἐδιδάξατο ἀγαϑόν, ließ ihn zu einem guten Reiter ausbilden. Sich unterrichten lassen, lernen. 2) διϑύραμβον, δρᾶμα, von den Dichtern, die einen Dithyrambus, ein Drama selber einstudieren, die Schauspieler anweisen u. die Aufführung leiten
 • διδαχή, ἡ, die Lehre, der Unterricht
 • δίδημι, binden; Fesseln von Menschen
 • δί-δραχμος, von zwei Drachmen (δραχμή), zwei Drachmen wert; δίδραχμοι ὁπλῖται, die zwei Drachmen Sold täglich bekommen; τὸ δίδραχμον, eine Doppeldrachne
 • διδυμ-ανωρ, ορος, zwei Männer betreffend
 • διδυμάων, ονος, Zwillingsbruder
 • διδυμεύω, Zwillinge haben
 • διδυμο-γενής, ές, als Zwilling geboren
 • διδυμό-ζυγος, doppelgespannt, übh. doppelt
 • διδυμό-ζυξ, υγος, doppelgespannt, δίφρος, zweispännig
 • διδυμό-θροος, ἠχώ, doppeltönend
 • διδυμό-κτυπος, doppeltosend
 • δίδυμος, η, ον, doppelt, zweifach; δίδυμοι αὐλοί = zwei mit einander unmittelbar verbundene αὐλοί; δίδυμος κασίγνητος, Zwillingsbruder; οἱ δίδυμοι, die zwei Hoden
 • διδυμότης, ἡ, das Doppeltsein, Zwiefachheit
 • διδυμο-τοκέω, Zwillinge gebären
 • διδυμο-τοκία, ἡ, das Zwillingsgebären
 • διδυμο-τόκος, Zwillinge gebärend
 • διδυμό-χροος, u. διδυμό-χρους, οος, doppelfarbig
 • δίδωμι, geben. Meistens bezeichnet δίδωμι das freiwillige Geben, ohne Verpflichtung und Zwang, vgl. ἀποδίδωμι; Gegensatz λαβεῖν; δίδωμι oft = geben wollen, anbieten. Insbesondere: a) darbringen, weihen. b) von den Göttern: verleihen; auch vom Unglück: verhängen; c. inf., bes. in Gebeten, Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασϑαι, gib, gewähre, laß geschehen; τὸν δὸς ἀποφϑίμενον δῠναι δόμον Ἁιδος εἴσω, laß ihn eingehen; ohne Zusatz, ὑμῖν ὡς ἔοικε δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς ἄνδρας, euch ist es verliehen. So ὦ Ζεῦ διδοίης τοῖσιν εὖ, d. i. Glück verleihen. c) übergeben, lehren. d) gestatten, überlassen. e) übergeben, überliefern, preisgeben. f) ϑυγατέρα ἀνδρί, dem Mann zur Frau geben. Ohne dat., Σάμηνδε ἔδοσαν τήν, sie verheirateten sie; ὁ διδούς, der Schwiegervater, im Ggstz von ὁ λαμβάνων. g) διδόναι τινά τινι, j-m zu Gefallen losgeben, begnadigen; τὰ Ἑλλάδος ὀνείδη Φρυξὶν οὐκ ἐδώκαμεν, wir haben sie ihnen nicht geschenkt, für: verziehen. h) ἑαυτόν τινι, sich in j-s Gewalt, Schutz begeben; εἴς τι, sich einer Sache widmen; auch εἰς ἐρημίας, sich in die Einöde begeben. Auch absol. wird διδόναι, gleichsam intrans., so gebraucht, ἡδονῇ, sich dem Vergnügen ergeben; δ ρόμῳ δούς, sich auf die Füße machen; ὅρκον διδόναι, den Eid zuschieben
 • δι-εγ-γελάω (s. γελάω), verspotten
 • δι-εγ-γύα, ἡ, Bürgschaft
 • δι-εγ-γυάω (s. ἐγγυάω), einen durch geleistete Bürgschaft befreien;  Πασίων αὐτὸν ἑπτὰ ταλάντων διηγγυήσατο, d. i. versprach ihn frei zu geben; aber τὰ σώματα χρημάτων, = verpfänden; pass., ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, durch die Proxenie, d. i. auf deren Bürgschaft für 800 Talente freigegeben
 • δι-εγ-γύησις, ἡ, das Verbürgen; Verpfändung
 • δι-εγείρω (s. ἐγείρω), aufwecken
 • δι-έγερσις, ἡ, das Aufwecken, Ermuntern
 • δι-εγερτικός, u. δι-εγερτήριος, ή, όν, aufweckend, erregend
 • δι-εγ-καλέω (s. ἐγκαλέω), anklagen
 • δι-έδην (διίημι) durchgängig
 • διεδρία, ἡ, Uneinigkeit, Ggstz von συνεδρία, Ausdruck der Wahrsager
 • δι-δριον, τό, Doppelsitz für zwei Personen
 • δί-εδρος, auseinander sitzend, feindlich
 • δι-εζευγμένως, getrennt
 • δι-ειδής, ές, durchsichtig, hell
 • δι-εικάζω, ganz ähnlich machen
 • δι-ειλέω, auseinander wickeln
 • δι-ειλημμένως, abgesondert, bestimmt, genau
 • δι-είλησις, ἡ, das Auseinandertreiben, Wirbelwind
 • δι-ειλύομαι, sich herauswinden, entschlüpfen
 • δί-ειμι (s. εἶμι), 1) hindurchgehen; absolut: vorübergehen. 2) dah. = in Rede u. Schrift durchgehen, genau erzählen
 • δί-ειμι (s. εἰμί) fortwährend sein
 • δι-ειπεῖν (s. εἶπον), durchsprechen, vollständig, genausagen, berichten, erzählen; vom Orakel: bestimmt erklären; vom Erklären des Rätsels
 • δι-είργω, trennen; abhalten, verhindern; dazwischen liegen u. dadurch trennen
 • δι-είρω, 1) durchreihen, durchstecken; ὥςπερ βελόνας διείρουσι, einfädeln. 2) aneinander reihen
 • δι-ειρωνό-ξενος, Fremde unter dem Schein der Gastfreundschaft betrügend
 • δι-εις-δύνω (s. δύνω), durch- u. hineingehen in etwas
 • δι-έκ, vor Vocalen διέξ, durch u. heraus. Auch absolut, = ganz durch
 • δι-εκ-βαίνω (βαίνω), durch etwas hindurch- und herausgehen
 • δι-εκ-βάλλω (s. βάλλω), durch etwas hindurch- u. hinauswerfen. Scheinbar intr., durchgehen; τὸν πορϑμόν, übersetzen
 • δι-έκ-βασις, ἡ, das Heraus- u. Durchgehen
 • δι-εκ-βολή, ἡ, Durchgang
 • δι-εκ-βόλιον, τό, Mittel zum Abtreiben der Leibesfrucht
 • δι-εκ-δρομή, ἡ, Ausfall, Streifzug
 • δι-έκ-δυσις, ἡ, Ausweg, Ausflucht; μυῶν, Schlupfwinkel
 • δι-εκ-δύω (s. δύω), durch etwas herausgehen, durchschlüpfen
 • δι-εκ-θερμαίνω, ganz durcherwärmen
 • δι-εκ-θέω (s. ϑέω), durch- und herauslaufen
 • δι-εκ-θρώσκω (s. ϑρώσκω), durch- u. herausspringen
 • δι-εκ-κλίνομαι, ausweichen und dadurch entgehen
 • δι-εκ-κύπτω, hervorgucken
 • δι-εκ-λάμπω, durch etwas hervorleuchten; von der Schönheit
 • δι-εκ-λύω, auseinander lösen
 • δι-εκ-μηρύομαι, herausziehen
 • δι-εκ-μυζάω, ganz aussaugen
 • δι-εκ-παίω (s. παίω), durch- u. hinausschlagen; intrans., sich durchschlagen, durchbrechen; τὰς πύλας, durch das Tor; τοὺς πολεμίους, durch die Feinde
 • δι-εκ-περαίνω, ganz zu Ende bringen
 • δι-εκ-περαιόομαι, = περαιόομαι, vom Flusse
 • δι-εκ-περάω (s. περάω), 1) ganz hindurchgehen; τὸν ποταμόν, übersetzen; Ἡρακλέας στήλας, d. i. darüber hinausgehen; absol., von der Nahrung. 2) übergehen, außer Acht lassen
 • δι-εκ-περδικίζω, wie ein Rebhuhn entwischen
 • δι-εκ-πηδάω, herausspringen
 • δι-εκ-πίπτω (s. πίπτω), durch- u. herausfallen, sich durchschlagen, entkommen
 • δι-εκ-πλέω (s. πλέω), durch- u. herausschiffen, durchsegeln. Bes. = mit den Schiffen durchbrechen
 • δι-έκ-πλοος, zsgzgn -πλους, ὁ, Durchfahrt; Raum dazu; bes. das Durchbrechen der feindlichen Schiffsreihe
 • δι-εκ-πλώω, durchsegeln
 • δι-εκ-πνέω (s. πνέω), heraus- u. durchwehen
 • δι-εκ-πνοή, ἡ, das Aushauchen, Ausdünsten
 • δι-εκ-πορεύομαι, heraus- u. durchgehen
 • δι-εκ-πτύω, ausspeien
 • δι-έκ-πτωσις, ἡ, das Durchfallen
 • δι-εκ-πυρόω, ganz entflammen
 • δι-εκ-ρέω (s. ῥέω), durch- u. herausfließen
 • δι-έκ-ροος, ὁ, das Durch- u. Herausfließen
 • δι-έκ-τασις, ἡ, das Durch- u. Ausstrecken
 • δι-εκ-τείνω, durch- u. ausstrecken
 • δι-εκ-τέλλω, durch- u. hervorwachsen
 • δι-εκ-τέμνω (s. τέμνω), durchschneiden
 • δι-εκ-τίθημι (s. τίϑημι), teilen
 • δι-εκ-τρέχω (s. τρέχω), durch- u. herauslaufen
 • δι-έκ-τρησις, ἡ, das Durchbohren, Loch
 • δι-εκ-φεύγω (s. φεύγω), entfliehen
 • δι-έκ-χυσις, ἡ, das Ausgießen
 • δι-έλασις, ἡ, das Durchtreiben (vom Nagel); das Durchreiten, Parade der Reiterei
 • δι-ελαύνω (s. ἐλαύνω), 1) durchtreiben, -jagen; ἔγχος λαπάρης, stieß die Lanze durch die Weichen; durchbohren. 2) sc. ἵππον u. ä., scheinbar intrans., durchreiten; bes. von einem Reitermanöver; durchdringen; daher ἡμέρα διήλασε, der Tag brach durch, hervor
 • δι-ελεγκτικός, ή, όν, widerlegend
 • δι-ελέγχω (s. ἐλέγχω), ganz widerlegen; mit einander rechten
 • δι-έλευσις, ἡ, das Durchgehen
 • δι-ελίττω, auseinander-, entwickeln
 • δι-ελκυσμός, ὁ, das Auseinanderziehen, Fortschleppen
 • δι-ελκυστίνδα, das Ziehspiel, wobei ein Teil den andern über eine bestimmte Grenze zu ziehen suchte
 • δι-ελκύω, u. δι-έλκω ; 1) auseinanderziehen. 2) hindurchziehen; βίον, hinschleppen; in die Länge ziehen (von der Zeit)
 • δι-εμ-βάλλω, durch- u. hineinwerfen
 • δι-εμ-μένω, stets darin, dabei bleiben
 • δι-εμ-πίπλημι, ganz anfüllen
 • δι-εμ-πίπτω (s. πίπτω), εἴς τι, hineingeraten
 • δι-εμ-πολάω, verkaufen; λόγοις, verraten; kaufen
 • δι-εμ-φαίνω u. δι-εμ-φανίζω, durchblicken lassen
 • δι-εμ-φύομαι, darin entstehen
 • δι-εν-ειλέω, ganz ein-, verwickeln
 • δι-εν-είργω, ganz einschließen
 • δι-εν-θῡμέομαι, genau erwägen
 • δι-ενιαυτίζω, ein Jahr durchleben; das ganze Jahr etwas tun
 • δ-εν-ίσταμαι (s. ἵστημι), im Gegensatze behaupten
 • δί-ενος, zweijährig
 • δι-εν-οχλέω, fortwährend, sehr lästig fallen
 • δι-εν-σκήπτω, einstürmen
 • δι-εν-τέλλομαι, auftragen
 • δι-εντέρευμα, τό, kom. Wort, Darmforschung
 • δι-εξ-άγω (s. ἄγω), durch- u. zu Ende führen; βίον ἀπό τινος, wovon leben. Bes. τὸ δίκαιον, τὴν ἀμφισβήτησιν u. ä., Streit beilegen. Auch τοὺς ξυμμάχους φιλανϑρωπίᾳ, regieren, behandeln
 • δι-εξ-αγωγεύς, ὁ, Ausführer
 • δι-εξ-αγωγή, ἡ, das Durch- u. zu Ende führen; bes. = Beilegung eines Streites, Ausgang einer Sache
 • δι-εξ-αΐσσω, schnell herausfahren (von Winden)
 • δι-εξ-ανθίζω, στέφανοι διεξηνϑισμένοι, emend. für διηνϑημένοι, mit Blumen geschmückt
 • δι-εξ-άπτω, entflammen
 • δι-εξ-ατμίζω, ganz verdampfen
 • δι-έξ-ειμι (s. εἶμι), 1) durch etwas hindurch und hinaus gehen; τὰς πύλας, durch das Tor. 2) etwas vollständig abhandeln, durchgehen in der Rede; ἐν ἀγορᾷ ἐγκώμιον, d. i. vortragen
 • δι-εξ-έλασις, ἡ, das Durchbrechen, Durchreiten
 • δι-εξ-ελαύνω (s. ἐλαύνω), ganz hindurch treiben, sc. ἵππον, στρατόν, ganz durchziehen, durchmarschieren
 • δι-εξ-ελέγχω, ganz überführen, widerlegen
 • δι-εξ-ελίσσω, ganz auseinanderwickeln, φακέλους, im Ggstze von συνειλέω
 • δι-εξ-εργάζομαι, ganz vollenden, vollbringen; dah. = zu Grunde richten
 • δι-εξ-ερέομαι, genau ausfragen
 • δι-εξ-ερευνάω, genau ausforschen
 • δι-εξ-ερπύζω u. δι-εξ-έρπω, durch- u. herausschleichen
 • δι-εξ-έρχομαι (s. ἔρχομαι), 1) ganz durch bis ans Ende gehen; πάντας φίλους, d. i. sich an alle Freunde wenden; διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν, alle Strafen versuchen. 2) bes. λόγῳ, durchgehen, vollständig darstellen. 3) intrans., vorübergehen, πάντα διεξεληλύϑει, ist vorbei; so von der Zeit
 • δι-εξ-έτασις, ἡ, Untersuchung
 • δι-εξ-ηγέομαι, vollständig auseinandersetzen
 • δι-εξ-ίημι (s. ἵημι), durch- u. herauslassen; scheinbar intrans., vom Flusse, διεξιεὶς εἰς ϑάλασσαν, sich ergießen
 • δι-εξ-ικνέομαι (s. ἱκνέομαι), durch- u. hinkommen
 • δι-εξ-ιππάζομαι, durchreiten
 • δι-εξ-ιστορέω, vollständig erzählen
 • δι-εξ-όδευσις, ἡ, Auseinandersetzung
 • δι-εξ-οδευτικός, abführend
 • δι-εξ-οδεύω, 1) durch- u. hinausgehen. 2) λόγον, durchgehen, behandeln
 • δι-εξ-οδικός, ή, όν, 1) zum Ausgang gehörig; τὸ δ., der Teil, durch den die Exkremente abgehen. 2) ausführlich
 • δι-έξ-οδος, ἡ, Durch- u. Ausweg, Ausgang. Von der Sonne: der Umlauf, in welchem sie die Bahn durch- u. zu Ende läuft; πλανητῶν, womit man ἀνέμων δ. vergleicht, die periodischen Abwechslungen. Ein kriegerischer Auszug, Expedition, u. übh. Manöver. Übertr., βουλευμά-των δ.,; διεξόδους πάσας διεξελϑών, Ausflüchte. Bes. = ausführliche Auseinandersetzung; neben ἐγκώμια u. ἔπαινοι: Erzählungen, Schilderungen
 • δι-εξ-οίγνῡμι, öffnen
 • δι-εξ-οιδέω, ringsum aufschwellen
 • δι-εξ-ουρέω (s. οὐρέω), ganz wegharnen
 • δι-εξ-υφαίνω, ganz fertig weben
 • δι-εορτάζω, zu Ende feiern
 • δι-έπομαι, sich fortwährend beschäftigen
 • δι-έπω (s. ἕπω), besorgen, verwalten, anordnen; ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάικος πολέμοιο χεῖρες ἐμαὶ διέπουσι, den größeren Teil der Kriegsarbeit besorgen meine Hände; ἃς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν, er brachte das Heer in Ordnung
 • δι-έρᾱμα, τό, Trichter zum Durchgießen
 • δι-εργάζομαι (s. ἐργάζομαι), fertig arbeiten, vollbringen; γῆν, bearbeiten; dah. = zu Grunde richten
 • δι-ερεθίζω, fortwährend anreizen
 • δι-ερέθισμα, τό, Anreizung
 • δι-ερείδω, stützen (eine Mauer); sich stützen; übertr., sich widersetzen, streiten
 • δι-έρεισμα, τό, Stütze
 • δι-ερέσσω (s. ἐρέσσω), durchrudern; hindurchrudern, wegrudern; von dem auf Mastbaum und Kiel reitenden Odysseus ἑζόμενος δ' ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσιν, brauchte die Hände als Ruder; gradezu vom Schwimmen; übertr., φλογέας δαλοῖσι χέρας, hin u. her schwingen
 • δι-ερευνάω, durchspüren, durchforschen
 • δι-ερεύνησις, ἡ, das Durchforschen
 • δι-ερευνητής, ὁ, Durchspürer
 • δι-ερευνητικός, ή, όν, zum Durchspüren geschickt
 • δι-ερίζω, streiten mit einem
 • δι-ερμήνευσις, ἡ, Auslegung, Erklärung
 • δι-ερμηνευτής, ὁ, Ausleger
 • δι-ερμηνευτικός, ή, όν, erklärend
 • δι-ερμηνεύω, auslegen, erklären
 • δι-έρομαι, eigentlich = genau fragen, meist schlechtweg = fragen; τί με ταῦτα διείρεαι, weshalb fragst du mich danach?
 • διερός, ά, όν, lebend; flüssig, nass; διερῷ ποδί, mit schnellem Fuße; Ableitung von δίω: dahinströmend, dahineilend, flüchtig, schnell, beweglich, rege; διεροῖς μέλεσιν, von den (dahinströmenden? tränenfeuchten?) Liedern der Nachtigall; διερὸν τὸ ἔχον ἀλλοτρίαν ὑγρότητα ἐπιπολῆς, obenauf feucht
 • δι-ερπύζω (s. ἑρπύζω), durchkriechen
 • δι-έρπω, durchkriechen; πῦρ, durch, das Feuer gehen
 • δι-εῤῥιμμένως, zerstreut hingeworfen, obenhin
 • δί-ερσις, ἡ, das Durchziehen, Einklemmen
 • δι-ε-ρυθαίνομαι, sich ganz röten
 • δι-έ-ρυθρος, mit rot untermischt
 • δι-ερύκω, auseinander halten, ἁψιμαχίαν, d. i. hindern
 • δι-έρχομαι (s. ἔρχομαι), durchgehen; 1) räumlich, ἄστυ, πῶυ, durch die Stadt hin, durch die Herde hingehen; τὰ ὄρη, von Völkern; τρεῖς σταϑμούς, wobei an das Ziel gedacht wird, ganz durchmarschieren. Dah. übertr., τὸ βίου τέλος, verleben. Dah. πόνους. Mühsal erdulden; παιδείαν, ganz durchmachen. Vom Gerücht, βάξις διῆλϑ' Ἀχαιοὺς πάντας; absol., λόγος διῆλϑε, verbreitete sich; gen., μεγάροιο, durch das Gemach gehen; von dem Geschosse: durchdringen; das absolute διέρχεται, es dringt durch (vom Schmerze gesagt); vom Gift, ἰὸς σφαγῶν διελϑών, das in die Wunde dringt; von der Liebe, ἵμερος; διῆλϑέ μέ τι, es ging mir etwas durch den Sinn. 2) übertr., χρησμόν, durchgehen, erzählen; ἅπερ, ὅσα διήλϑομεν, alles, was wir durchgenommen haben. 3) Von der Zeit: verstreichen, vorübergehen
 • δι-ερῶ, fut., u. διείρηκα, perf. zu διειπεῖν; ὁ νόμος διείρηκεν, hat ausdrücklich bestimmt
 • δι-ερωτάω, durch-, ausfragen; bes. = durch Fragen unterbrechen
 • δι-εσθίω (s. ἐσϑίω), durchfressen; übertr., φϑόνος πάντα, verzehren
 • δι-εσιαῖον λεῖμμα, der kleine Halbton; so auch διαστήματα
 • δί-εσις, ἡ, 1) das Durchlassen, -stecken; dah. Ggstz von σύλληψις, das Loslassen. 2) das Anfeuchten, Auflösen in Flüssigem. 3) Bei den Music. Bezeichnung gewisser kleiner Intervalle: a) für den kleinen Halbton (sonst λεῖμμα). b) χρωματική, 1/3 Ton. c) ἐναρμόνιος, 1/4 Ton; ἐλαχίστη δ., geringste Verschiedenheit des Tons
 • δι-εσκεμμένως, bedacht, vorsichtig
 • δι-εσπασμένως, zerrissen, zerstreut
 • δι-εσπουδασμένως, sorgfältig
 • δι-εστραμμένως, verdreht, verkehrt
 • δι-εσφαλμένως, fehlerhaft
 • δι-ετηρίς, ίδος, ἡ, Zeit von zwei Jahren
 • δι-ετής u. δι-έτηρος, ές, oder διέτης, zweijährig; τὸ γενέσϑαι ἐτῶν ὀκτωκαίδεκα, also 2 Jahre über die Mannbarkeit (ἥβη = 16 Jahre) hinaus sein, mündig werden
 • δι-ετήσιος, das Jahr durch dauernd
 • δι-ετία, ἡ, Zeit von 2 Jahren
 • δι-ετίζω, das Jahr durch dauern, leben; durchwintern, von perennierenden Gewächsen
 • δι-ευ-εργετέω, fortdauernd wohltun
 • δι-ευ-θετέω, gut einrichten, verwalten
 • δι-ευ-θέτησις, ἡ, gute Anordnung
 • δι-ευθυντήρ, ῆρος, ὁ, Lenker, Verwalter
 • δι-ευθύνω, lenken, anordnen; auch neben διελέγχω, zurecht weisen, verbessern
 • δι-ευ-κρινέω, genau scheiden, gut ordnen; trennen; dah. = richtig beurteilen; bes. διαφοράς, Streitigkeiten entscheiden; gut beurteilen u. entscheiden
 • δι-ευ-κρίνησις, ἡ, Entscheidung
 • δι-ευ-λαβέομαι, sich sehr in Acht nehmen, sich hüten; τί, vor etwas
 • δι-ευνάω, zur Ruhe bringen; βίοτον, beendigen
 • δι-ευ-πρᾱγέω, in seinen Unternehmungen immer glücklich sein
 • δι-ευ-ρῑπίζω, von der Luft: sich wie die Strömungen im Euripus in entgegengesetzten Richtungen bewegen
 • δι-ευρύνω, erweitern
 • δι-ευ-στοχέω, durchaus das Ziel treffen
 • δι-ευ-σχημονέω, durchaus den Anstand bewahren
 • δι-ευ-τακτέω, durchaus die Ordnung aufrecht erhalten
 • δι-ευ-τελίζω, ganz gering achten
 • δι-ευ-τρεπίζω, wohl in Stand setzen
 • δι-ευ-τυχέω, immer glücklich sein
 • δί-εφθος, zerkocht, gar gekocht
 • δι-έχεια, ἡ, Trennung, Zwischenraum
 • δι-εχής, ές, auseinander gehalten, getrennt, Ggstz συνεχής
 • δι-εχθρεύω, durchaus feindlich sein
 • δι-έχω, 1) auseinander halten; τὰς χεῖρας, ausstrecken; abhalten. 2) (durchhalten) durchdringen; διὰ δ' ἔπτατο πικρὸς ὀιστός, ἀντικρὺ δὲ διέσχε, er drang durch und an der andern Seite wieder hervor; der aorist. διέσχε steht hier in der Bdtg des Anfangens; διὰ τοῦ ἥπατος διέχει ἡ μεγάλη φλέψ, geht hindurch; dah. ἔκ τινος εἴς τι, von wo aus sich wohin erstrecken. 3) auseinander stehen, getrennt, entfernt sein; dah. ὁ Ἑλλήσποντος σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα διέχει, breitet sich aus, hat eine Weite von 15 Stadien; ἡ γῆ διέσχε σεισμῷ, die Erde barst; übh. = auseinandertreten. Von der Zeit, οὐ διέσχον ἡμέραι τρεῖς, waren dazwischen. Auch τόλμῃ διέχειν, = διαφέρειν, sich auszeichnen
 • δι-εψευσμένως, erlogen, fälschlich
 • δι-έψω (s. ἕψω), durch-, gar kochen
 • δίζημαι, suchen, aufsuchen, versuchen, sich zu verschaffen suchen; erfragen, ausforschen; auch = erfragen, ausforschen; auch σὲ δίζημαι εἴκοσι εἶναι ἀντάξιον, ich verlange von dir, daß du es mit 20 aufnimmst
 • διζήμων, ταρσός, aufsuchend
 • δίζησις, ἡ, das Suchen, die Untersuchung

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert