• ἀνά-πλεως voll, angefüllt; bes. von Schlechtem: verunreinigt, angesteckt
 • ἀνα-πλήθω, bes. besudeln; intrans. voll sein
 • ἀνα-πλημμυρέω, überströmen
 • ἀνα-πλημμύρω, überfluten lassen
 • ἀνα-πληρόω, ansfüllen, ergänzen; eine Zahl vollzählig machen; pass. wieder voll werden; erfüllen; bezahlen
 • ἀνα-πλήρωμα, die Ausfüllung, Ergänzung; Flicken
 • ἀνα-πληρωματικός, ausfüllend
 • ἀνα-πλήρωσις, das Ausfüllen, Ergänzen; Befriedigung des Zornes
 • ἀνα-πλήσσω, aufschlagen
 • ἀνα-πληστικός, ausfüllend; ansteckend
 • ἀνα-πλοκή, die musikalische Verbindung aufwärts gehender Töne
 • ἀνά-πλοος, 1) die Fahrt stromaufwärts. 2) die Fahrt aus dem Hafen auf die hohe See. 3) die Rückfahrt
 • ἀν-απλόω, entfalten, ausbreiten; öffnen
 • ἀνα-πλύνω, wieder-, abwaschen
 • ἀνά-πλυσις, das Auswaschen, Ausspülen
 • ἀν-άπλωσις, die Entfaltung, Entwicklung
 • ἀνά-πνευμα, Erholung, Ruheplatz
 • άνά-πνευσις, das Aufatmen, Atemholen; gew. das Verschnaufen, die Erholung
 • ἀνα-πνευστικός, zum Atemholen gehörig, δύναμις, das Vermögen zu atmen; τὰ ἀν., die Atmungsorgane; übertr. erquickend
 • ἀνά-πνευστος, atemlos
 • ἀνα-πνέω aufatmen; hervorhauchen; gew. wieder zu Atem kommen, sich erholen; frei atmen, frei leben; übh. atmen, stolz sein, sich brüsten; daher leben; ausdampfen aus etwas; ausruhen lassen
 • ἀνα-πνίγω, in die Höhe pressen
 • ἀνα-πνοή, 1) das Aufatmen, Atemholen. 2) das Zuatemkommen, Erholung. 3) Luft-, Zugloch
 • ἀνά-πνοια, Aushauchen
 • ἀν-από-βλητος, unverwerflich, unverächtlich
 • ἀν-από-γραφος, nicht eingeschrieben
 • ἀν-από-δεικτος, unerweislich
 • ἀν-από-δεκτος, nicht aufzunehmen
 • ἀνα-ποδίζω, den Fuß zurücksetzen, zurückgehen; gew. trans. zurückkommen lassen, zurückrufen, mit der Nebenbdtg: noch einmal ausfragen
 • ἀνα-πόδισις, das Zurückgehen, die Wiederholung
 • ἀν-από-δοτος, nicht wieder zu erstatten, ohne Entgelt
 • ἀν-από-δραστος, unentrinnbar
 • ἀνα-ποιέω, anmachen, zurichten
 • ἀν-ά-ποινος, ohne Lösegeld, umsonst
 • ἀν-από-κριτος, unbeantwortet, ohne Antwort; ohne Antwort zu geben
 • ἀν-από-λαυστος, ungenießbar; auch act., nicht genießend
 • ἀνα-πολεμέω den Krieg erneuern
 • ἀνα-πολέμησις, erneuerter Krieg
 • ἀνα-πολεμόω, zur Erneuerung des Krieges anreizen
 • ἀνα-πολέω, umwenden; vom Acker, umpflügen; von Speisen, wiederkäuen; übertr. im Geiste herumwenden, überdenken, erwägen
 • ἀνα-πόλησις, das Umwenden, übertr. Wiedererwägen, Wiederholen
 • ἀνα-πολητικός, ins Gedächtnis zurückrufend
 • ἀνα-πολίζω ἄρουραν, den Acker umwenden, umpflügen
 • ἀν-απο-λόγητος, nicht verteidigt, nicht zu verteidigen; unfähig, sich zu verteidigen
 • ἀν-από-λυτος, nicht aufgelöst, unauflöslich
 • ἀνα-πομπή, das Hinaufschicken; Fortführen als Gefangenen; das Zurückschicken; ϑησαυρῶν, das Ausgraben von Schätzen
 • ἀνα-πόμπιμος, zurückgeschickt, aus der Unterwelt
 • ἀνα-πομπός, der Heraufsender, Ἀϊδωνεύς, der den Darius auf die Oberwelt schickt
 • ἀν-από-νιπτος, ungewaschen
 • ἀνα-πορεύομαι, hinaufmarschieren
 • ἀν-από-σβεστος, unauslöschlich
 • ἀν-από-σπαστος, nicht abgezogen
 • ἀν-από-στατος, nicht abwendig zu machen
 • ἀν-απο-τέλεστος, nicht vollendet
 • ἀν-από-τευκτος, nicht verfehlend
 • ἀν-από-τριπτος, nicht abzureiben, unvertilgbar
 • ἀνά-πραξις, Eintreibung einer Schuld, Einforderung
 • ἀνά-πρᾱσις, Wiederverkauf
 • ἀνα-πράσσω, eintreiben; die Erfüllung eines Gelübdes; für sich einfordern
 • ἀνα-πράτης, der Wiederverkäufer
 • ἀνα-πρεπής, ausgezeichnet
 • ἀνα-πρεσβεύω, Gesandte hinaufschicken, nach Rom
 • ἀνα-πρήθω, = ἀναπίμπρημι,
 • vom gewaltsamen Hervorbrechen der Tränen
 • ἀνά-πρισις, das Zersägen
 • ἀνα-πρίω, zersägen
 • ἀνα-πτερόω, beflügeln; häufiger übertr. aufrichten; bes. aufregen, von leidenschaftlichen Gemütsbewegungen, verführen; pass. in leidenschaftlicher Spannung, Erwartung sein
 • ἀνα-πτερυγίζω, die Flügel aufschwingen, davonfliegen
 • ἀν-άπτης, Aufreizer
 • ἀνα-πτοέομαι, aufgescheucht, aufgeregt werden
 • ἀνα-πτοιέω, aufscheuchen
 • ἄν-απτος, unberührt
 • ἀνά-πτυκτος, entwickelt, erklärt; zu entwickeln
 • ἀνά-πτυξις, die Entwicklung, Erklärung
 • ἀνά-πτυσις, das Ausspucken, -werfen
 • ἀνα-πτύσσω, entfalten, entwickeln, alles Aufgerollte oder Gefaltete, z. B. Bücherrollen; öffnen; die Phalanx abwickeln, so daß die Soldaten rechts u. links abfallen u. sich hinter einander aufstellen, wodurch die Schlachtordnung tiefer wird; übertr. auseinandersetzen, erklären; φορβήν, die Speise wiederkäuen
 • ἀνα-πτυχή, die Eröffnung; Aufgang der Sonne, das ausgebreitete Sonnenlicht; der weit geöffnete Raum des Äthers
 • ἀνά-πτυχος, was sich öffnen läßt
 • ἀνα-πτύω, aus-, in die Höhe speien, spritzen
 • ἀν-άπτω, 1) anheften, an etwas befestigen; übh. beilegen, zuschreiben; sich anhängen; an sich anknüpfen; j-m danken; einem Gunst zu Teil werden lassen; anziehen. 2) anzünden; übertr. auch von Fieberanfällen
 • ἀνά-πτωσις, das Zurückfallen, den Mut Sinkenlassen
 • ἀνα-πυνθάνομαι, ausforschen, erkunden; aus j-m herausfragen
 • ἀνα-πυρόω, anzünden
 • ἀνα-πυρσεύω, die Fackel in die Höhe halten
 • ἀνά-πυστος, ausgeforscht, bekannt
 • ἀνα-πῡτίζω, aufsprudeln lassen
 • ἀνα-πωλέω, wieder verkaufen
 • ἀνα-πωμάζω, den Deckel aufmachen
 • ἀν-αράομαι, einen Fluch zurücknehmen, aufheben
 • ἀν-άρβνλος, unbeschuht
 • ἀν-άργυρος, ohne Silber / ohne Geld, unbestechlich
 • ἀν-άρδευτος, unbenetzt, trocken
 • ἀν-άρετος, tugendlos, schlecht
 • ἄν-αρθρος, gliederlos, ungegliedert / ohne sichtbaren Gliederbau, wie bei fetten Menschen
 • ἀν-αριθμέω, aufzählen, wieder zählen, berechnen
 • ἀν-αρίθμητος, 1) unzählbar, unermeßlich / 2) nicht gezählt, nicht geachtet / 3) akt., der nicht zählen kann
 • ἀν-άριθμος, 1) zahllos, unzählig / 2) nicht gezählt, nichtberüchsichtigt, nicht geachtet
 • ἀν-ᾱριστάω, nicht frühstücken
 • ἀν-ᾱρίστησις, das Nichtfrühstücken
 • ἀν-ᾱρίστητος, der nochnicht gefrühstückt hat, nüchtern
 • ἀνᾱρίτης, eine Meerschnecke
 • ἀνᾱρῑτο-τρόφος, Meerschneckenernährend
 • ἄν-αρκτος, 1) unbeherrscht, ohne Oberherrn / 2) keinen Oberherrn duldend, sich nicht beherrschen lassend
 • ἀν-άρμενος, nicht ausgerüstet, von einem Schiffe
 • ἀν-αρμόδιος, unpassend
 • ἀν-αρμόζω, genau anpassen, verbinden
 • ἀν-αρμοστέω, nicht zusammen passen / von musikalischen Instrumenten, verstimmt sein
 • ἀν-αρμοστία, das Nichtzusammenpassen, Unangemessenheit
 • ἀν-άρμοστος, unpassend / nicht zusammenstimmend / auch von der Stimme
 • ἀν-αρπάγδην, (in die Höhe) reißend, ungestüm
 • ἀν-αρπαγή, Entführung
 • ἀν-αρπάζω, in die Höhe reißen / fortreißen, entführen, rauben / plündern / auch von Menschen gänzlich zu Grunde richten / mit sich fortreißen von einem alles niederwerfenden Reiterangriff
 • ἀν-αρπάξ-ανδρος κήρ, die Männer entraffende, raubende Sphinx
 • ἀν-αρπαστός, weggerissen, weggeschleppt / übh. gewaltsam behandelt, geplündert
 • ἀναῤ-ῥᾳίζομαι, erleichtert werden, sich von einer Krankheit erholen
 • ἀναῤ-ῥαίνω, hervorspringen lassen
 • ἀναῤ-ῥάπτω,  an-, zusammenflicken
 • ἀναῤ-ῥαψῳδέω,  anfangen rhapsodenartig vorzutragen, zu singen
 • ἀναῥ-ῥέπω,  von der Waagschaale, in die Höhe schnellen
 • ἀν-ερῶ, laut ausrufen
 • ἀναῤ-ῥέω, zurückfließen / vom Rauch, aufsteigen
 • ἀναῤ-ῥήγνυμι, 1) aufreißen, bersten machen / übh. zerreißen / Pass., bersten, platzen, vom Kriege, ausbrechen / 2) intr., hervorbrechen, entstehen / auch geradezu: angreifen
 • ἀνάῤ-ῥημα, das Ausgerufene, öffentliche Bekanntmachung
 • ἀνάῤ-ῥηξις, Aufreißen, Leckmachen
 • ἀυάῤ-ῥησις, das Ausrufen, öffentliche Bekanntmachung, bes. einer Wahl u. einer Ehrenbezeugung
 • ἀνάῤ-ῥῑνον, ein scharfes, beißendes Gewächs / Kresse oder Meerrettig
 • ἀναῤ-ῥῑπίζω, fächeln, von flatternden Tauben / wieder anfachen, entzünden / bes. übertr. wieder aufregen
 • ἀναῤ-ῥίπτω, in die Höhe werfen, das Meer mit dem Ruder in die Höhe werfen, d. i. rudern / dah. mit einem vom Würfelspiel hergenommenen Ausdruck
 • ἀναῤ-ῥιχάομαι, mit Händen u. Füßen emporklettern, emporstreben
 • ἀναῤ-ῥίχησις, das Emporklimmen
 • ἀνάῤ-ῥῑψις, das in die Höhe Werfen
 • ἀναῤ-ῥοθιάζω,  aufrauschen
 • ἀνάῤ-ῥοια, das Zurückfließen, die Ebbe
 • ἀναῤ-ῥοιβδέω, zurückschlürfen, von der Charybdis
 • ἀναῤ-ῥοίβδησις, das Zurück-, Wiederverschlucken
 • ἀναῤ-ῥοιζέω, in die Höhe fahren
 • ἀναῤ-ῥοπία, das Aufschnellen der Waagschaale, übh. Bewegung nach oben
 • ἀνάῤ-ῥοπος, sich nach oben bewegend, emporschnellend
 • ἀνάῤ-ῥοος, der Zurückfluß
 • ἀναῤ-ῥοφάω, zurückschlürfen
 • ἀναῤ-ῥόφησις, das Zurückschlürfen
 • ἀναῤ-ῥοχθέω, zurückrauschen
 • ἀναῤ-ῥυθμίζω, in Ordnung bringen
 • ἀνάῤ-ῥυσις, das Erretten, Befreien / das Opfer / der dritte Tag des Apaturienfestes
 • ἀναῤ-ῥύω, zurüchziehen / von dem Zurückziehen des Nackens, um das Opfertier zu schlachten / erlösen, eine Niederlage wieder gut machen
 • ἀναῤ-ῥώννυμι, wieder stärken / pass., gestärkt werden, neue Kräfte bekommen
 • ἀναῤ-ῥώω, zurückprallen
 • ἀνάῤ-ῥωσις, neue Stärkung, Genesung
 • ἀν-άρσιος, nicht zusammenpassend / dah. widerstrebend, feindselig
 • ἀν-αρτάω, 1) auf-, anhängen / übertr. einen durch Hoffnung spannen, sowohl aufrichten, als ungewiß machen / j-n für sich gewinnen / sich unterwerfen / 2) der sich vorgenommen hat, etwas zu tun
 • ἀν-άρτησις, das Verbindlichmachen, Verbindlichkeit
 • ἀν-αρτητικός, zum Erhängen geschickt
 • ἀν-άρτιος, ungerade
 • ἀν-άρτυτος, nicht zubereitet, von Speisen, ungewürzt
 • ἀν-αρυστήρ, Schöpfeimer
 • ἀν-αρύτω, od. ἀναρύω,
 • herauf-, herausschöpfen
 • ἀν-αρχαΐζω, wieder alt machen
 • ἀν-αρχία, Mangel an Befehlshabern, Herrenlosigkeit / bes. Ungehorsam gegen den Herrscher / übh. Mangel an geordneter Regierung, Anarchie. In Athen hieß so bes. das Jahr unter den 30 Tyrannen, wo kein Archon war
 • ἀν-άρχομαι, (wieder) anfangen
 • ἄν-αρχος, 1) ohne Oberhaupt, ohne Anführer / 2) ohne Anfang
 • ἀν-αρχο-φωτό-μυστος, in ewigem, heiligem Licht
 • ἀνα-σαλεύω, aufrütteln, durch Schütteln in die Höhe bringen
 • ἀνα-σάξιμον, ein altes Bergwerk, das liegen geblieben und verschüttet war und wieder von neuem bearbeitet wird
 • ἀνα-σάττω, eine verschüttete Grube aufräumen, um sie wieder zu bearbeiten
 • ἀνα-σειράζω, mit dem Seil zurückziehen; vom rechten Wege abbringen
 • ἀνα-σειρασμός, das Zurückziehen mit dem Lenkseil
 • ἀνα-σεισί-φαλλος, Beiname einer Hetäre
 • ἀνά-σεισμα u. ἀνα-σεισμός, das Aufschütteln; das drohende Schwingen der Waffen; Drohung
 • ἀνα-σείω, auf-, in die Höhe schütteln, schwingen; durch Emporhalten und Schütteln drohen, von den Priestern, welche einen feierlichen Fluch aussprachen; aufwiegeln
 • ἀνα-σελγαίνω, auf freche Weise necken, beschimpfen
 • ἀνα-σεύω, das Blut spritzte in die Höhe
 • ἀνα-σηκόω, durch ein zugesetztes Gewicht das Fehlende ersetzen, oder die Wirkungverändern
 • ἀν-ασθμαίνω, schwer aufatmen
 • ἀνά-σιλλος, od. ἀνάσιλος,
 • aufwärtsstehendes, struppiges Haupthaar; eine Sklavenlarve aus der Komödie, von dem struppigen Haare so benannt
 • ἀνα-σῑμαίνομαι, schnüffeln
 • ἀνά-σῑμος, stülpnasig, mit oben eingedrückter, unten aufgeworfener Nase; übh. aufwärts gebogen
 • ἀνα-σῑμόω, die Nase aufwerfen, schnüffeln, wie bes. brünstige Tiere tun, welche der Witterung nachgehen
 • ἀνα-σκαίρω, in die Höhe springen
 • ἀνα-σκαλεύω, aufscharren, hervorsuchen, ausforschen
 • ἀνα-σκάπτω, ausgraben; von Grund aus zerstören
 • ἀνα-σκεδάννυμι ., aufscheuchen u. zerstreuen
 • ἀνα-σκέπτομαι, besehen, betrachten
 • ἀνα-σκευάζω, 1) wieder aufpacken, bes. vom Troß u. Gepäcke der Soldaten; dah. aufpacken u. fortschaffen; auch in fremde Gegenden versetzen; niederreißen, zerstören. Von Geldwechslern, ihren Wechseltisch abbrechen, Bankrott machen. Bei den Rhetoren: die Gründe des Gegners widerlegen; seine Sachen zusammenpacken u. wegziehen; auch zerstören. 2) wieder aufbauen; wieder in Stand setzen, heilen; wieder gut machen, Geopon
 • ἀνα-σκευαστικός, 1) widerlegend. 2) zum Wiederherstellen geschickt
 • ἀνα-σκευή, 1) das Wegschaffen, Niederreißen, Bankerott; bei den Rhetoren, die Widerlegung der Gründe des Gegners. 2) Wiederherstellung
 • ἀν-ασκησία, Mangel an, od. Unterlassung der Übung
 • ἀν-άσκητος, ungeübt
 • ἀνα-σκίδνημι, zerstreuen
 • ἀνα-σκινδυλεύω, aufhängen, aufspießen
 • ἀνα-σκιρτάω, aufhüpfen, springen; auch zurückspringen
 • ἀνα-σκολοπίζω, aufpfählen, kreuzigen
 • ἀνα-σκολόπισις u. ἀνα-σκολοπισμός, das Aufpfählen, Kreuzigen
 • ἀνα-σκοπέω, 1) genau betrachten, untersuchen. 2) zurückblicken auf etwas
 • ἀνα-σκοπή, Betrachtung, Untersuchung
 • ἀνα-σκυζᾶν, wieder geil werden
 • ἀνα-σμύχω, aufschwelen, verdampfen lassen
 • ἀνα-σοβέω, aufscheuchen, erschrecken; übh. aufregen
 • ἀνα-σόβη u. ἀνα-σόβησις, das Aufscheuchen
 • ἀνα-σπαράσσω, in die Höhereißen, zerreißen
 • ἀνά-σπασις, das Auf-, Zusammenziehen
 • ἀνα-σπαστήριος, zum in die Höhe ziehen geschickt
 • ἀνά-σπαστος, auf-, weggezogen, eine zurückgezogene, geöffnete Tür; aus seinem Vaterlande verbannt; vertreiben; freiwillig fortgehend; -Schuhriemen
 • ἀνα-σπάω, in die Höhe ziehen, die Augenbrauen, Stirn hoch ziehen, eine vornehme, ernsthafte Miene machen; prahlerische Reden; Wasser aus dem Brunnen ziehen; ein Schiff ans Land ziehen; intrans. sich davonmachen, abreisen
 • ἀνα-σπογγίζω, (mit einem Schwamme) abwischen
 • ἄνασσα, Gebieterin, Herrscherin, gew. von Göttinnen; von einer Sterblichen, die aber den Göttern verglichen wird
 • ἀνάσ-συτος, auf- od. zurückfahrend
 • ἀνάσσω -, der Gebieter sein, walten, herrschen; Herr in seinem Hause sein, über sein Vermögen schalten; absol., die Gebieter; übh. lenken, leiten
 • ἀνα-σταδόν, aufrechtstehend
 • ἀνα-στάζω u. ἀνα-σταλάω, hervortröpfeln lassen
 • ἀνα-σταλτικός, zurücktreibend, hemmend
 • ἀνα-σταλύζω, aufweinen
 • ἀνα-στασία, Zerstörung
 • ἀνα-στάσιμος, die Auferstehung betreffend
 • ἀνά-στασις, 1) das Aufstehen und Weggehen daraus; Abzug des Heeres; das Erwachen aus dem Schlafe; Auferweckung; dah. Auferstehung von den Toten;  auch das Genesen von einer Krankheit;  Aufstand. 2) transit., a) das Aufstehenlassen, Aufrichten, Wiederaufbau der Mauern; b) bes. aber das Vertreiben aus den Wohnungen; seltener im guten Sinne, Versetzung; Zerstörung
 • ἀνα-στατήρ, Zerstörer, Verwüster
 • ἀνα-στατήριος, ein Genesungsopfer, VLL
 • ἀνά-στατος, aufgestanden, bes. aus seinem Wohnsitz versetzt od. verjagt; von Städten u. Ländern, entvölkert, zerstört, verwüstet; untertänig; im Aufruhr, Aufstand begriffen; eine Art Backwerk bei den Athenern, etwa ein Auflauf
 • ἀνα-στατόω, = ἀνάστατον ποιέω, aufwiegeln, N. T
 • ἀνα-στάτωσις, Aufwiegelung, Zerstörung
 • ἀνα-σταυρόω, aufpfählen, kreuzigen
 • ἀνα-σταύρωσις, das Kreuzigen
 • ἀνα-σταχυόομαι, emporsprossen
 • ἀνα-σταχύω, wie Getreidehalme aufschießen
 • ἀνα-στεγνόω, bedecken
 • ἀνα-στείβω, durchschreiten
 • ἀν-άστειος, nicht städtisch, nicht von seinen Sitten
 • ἀνά-στειρος, Schiff mit hohem Vorderteil
 • ἀνα-στείχω, hinaufschreiten
 • ἀνα-στέλλω, 1) zurückschicken, -treiben, -halten; pass., Halt machen, tun, als wolle man sich zurückziehen, u. übh. sich verstellen, wie tergiversari. 2) in die Höhe schicken, die Augen emporrichten; allgem., aufheben; bes. von der Kleidung, aufschürzen; bes. sich aufschürzen
 • ἀνα-στενάζω u. ἀνα-στεναχίζω, laut wehklagen, aufseufzen
 • ἀνα-στενάχω, laut beseufzen, bejammern
 • ἀνα-στένω, aufseufzen, laut wehklagen; auch beklagen
 • ἀν-άστερος, sternenlos
 • ἀνα-στεφανόω u. ἀνα-στέφω, bekränzen
 • ἀνα-στηλόω, eine Säule als Denkmal errichten
 • ἀνα-στήλωσις, das Aufstellen als Denkmal
 • ἀνά-στημα, Erhöhung, Höhe, z. B. eines Berges; βασιλικόν, königliche Majestät
 • ἀνα-στηρίζω -, aufstellen, aufrichten
 • ἀνα-στησείω, aufstellen wollen
 • ἀνα-στίζω, brandmarken
 • ἀνα-στοιβάζω, zurückdrängen
 • ἀνα-στοιχειόω, wieder in die Elemente auflösen; zurückbilden
 • ἀνα-στοιχείωσις, Auflösung in Elemente
 • ἀνα-στολή, das Zurückwerfen
 • ἀνα-στομόω, 1) die Mündung öffnen; übh. eröffnen, erweitern; Pass., sich ergießen, von Flüssen. 2) spitzen, schärfen; dah. reizen
 • ἀνα-στόμωσις, 1) Eröffnung. 2) Verengung 3) Schärfung, bes. Erregung der Eßlust
 • ἀνα-στομωτήριος, zum Öffnen geschickt
 • ἀνα-στομωτικός, zum Öffnen geschickt, auch Eßlust erregend
 • ἀνα-στοναχέω u. ἀνα-στοναχίζω, aufseufzen
 • ἀν-αστράγαλος, ohne Würfel
 • ἀνα-στρατεύομαι, wieder zu Felde ziehen; wieder anwerben
 • ἀνα-στρατο-πεδεία, Verlegung des Lagers, Aufbruch
 • ἀνα-στρατο-πεδεύω, mit dem Lager zurückziehen
 • ἀνα-στρέφω, 1) zurück-, umwenden, umkehren; umstoßen; zurückholen, -rufen; den Fuß zurückwenden, zurückkehren; mit dem Pfluge das Land umwenden, umackern. 2) oft intrans., umkehren, eigtl. sich umwenden; dah. ein Gedicht, das man auch rückwärts lesen kann; bes. von der Flucht umkehren, Halt machen gegen den Feind. 3) pass. wie versari, sich an einem Orte herumdrehen, sich da aufhalten, sich zu dem Lande hinwenden u. darin verweilen; von der Sonne, die sich am Himmel herumdreht
 • ἀν-αστρο-λόγητος, in der Astrologie unerfahren
 • ἄν-αστρος, sternlos, ungestirnt
 • ἀνα-στροφάδην, umgekehrt, verkehrt
 • ἀνα-στροφή, 1) das Umkehren, Umlenken, der Wagen,; der Pferde, Hipp. 3, 14; das Umkehren u. Haltmachen zum Kampf. 2) das Verweilen an einem Orte, der Aufenthalt, bes.: Aufenthaltsort; Beschäftigung mit etwas, Lebensart; Verzögerung, Aufschub; Zurückziehung des Accents
 • ἀνα-στρόφως, umgekehrt
 • ἀνα-στρωφάω, nach allen Seiten hin u. her wenden; umherschweifen
 • ἀνα-στυφελίζω, fortstoßen
 • ἀνα-στύφω, traurig, finster aussehen
 • ἀνα-σύν-ταξις, Änderung in Festsetzung der Kriegssteuer nach neuem Census
 • ἀνα-συν-τάσσω, eigtl. von neuem festsetzen
 • ἀνα-σύρτολις, Beiname einer Hetäre
 • ἀνα-σύρω, auf-, in die Höhe ziehen, bes. die Kleider in die Höhe heben, entblößen; sich entblößen; übertr. offen darlegend, zeigend; schamlos, frech
 • ἀνα-σφαδάζω, aufspringen vor Schmerz oder Unwillen
 • ἀνα-σφάλλω, sich von einem Fall aufrichten, sich von einer Krankheit erholen, genesen
 • ἀνα-σφηνόω, ankeilen
 • ἀνα-σφρᾱγίζω, auf-, entsiegeln
 • ἀνα-σχεθέειν, hoch halten
 • ἀνά-σχεσις, 1) das sich Erheben, Sonnenaufgang. 2) das Ertragen, Dulden
 • ἀνα-σχετικός, duldsam
 • ἀνα-σχετός, was auszuhalten ist, erträglich
 • ἀνα-σχίζω, aufspalten, aufschlitzen
 • ἀνα-σχινδυλεύω, aufpfählen, kreuzigen
 • ἀνα-σώζω -, etwas in seinen alten gefunden Zustand versetzen, wieder herstellen, durchbringen. Im Gedächtnis festhalten, in Erinnerung bringen; sich wieder aneignen; sich erhalten
 • ἀνα-σωρεύω, aufhäufen
 • ἀνα-ταράσσω, aufrühren, aufregen; in Verwirrung bringen
 • ἀνά-τασις, 1) die Ausdehnung; das Ausstrecken, bes. des Armes gegen j-n,  Drohung. 2) Hunger, Fasten
 • ἀνα-τάσσω, anordnen, der Ordnung nach aufstellen; der Reihe nach durchgehen, bes. wissenschaftliche Untersuchungen noch einmal vornehmen; auch von den Elephanten, das Gelernte wiederholen; nach sorgfältiger Prüfung erzählen
 • ἀνα-τατικός, hochfahrend, übermütig, bedrohend
 • ἀν-ᾱτεί, ohne Schaden, ungestraft
 • ἀνα-τείνω, 1) in die Höhe strecken, emporhalten; als Zeichen der Beistimmung, die gew. Form der Abstimmung; beim Schwur; übtr., den Geist erheben, spannen. 2) ausstrecken, ausdehnen; dah. drohen. 3) intrans., sich hinauf erstrecken; 4) ἀνάτεινον, enthalte dich der Speise, faste
 • ἀνα-τειχίζω, die Mauern ausbessern, oder wieder aufbauen
 • ἀνα-τειχισμός, Herstellung, Wiederaufbau einer Mauer
 • ἀνα-τέλλω, 1) aufgehen-, aufsprossen lassen; übh. hervorbringen, erzeugen. 2) intrans., hervorgehen, aufgehen, bes. von der Sonne u. dem Monde; auch vom Aufgange des Sirius
 • ἀνα-τέμνω, zerschneiden; zerhackt werden; den Körper sezieren
 • ἀνα-τεταμένως, angespannt, angestrengt
 • ἀνα-τήκω, zerschmelzen, auflösen, übtr., verweichlichen; Pass., schmelzen, zerfließen, vom Schnee; vom Eisen
 • ἀνά-τηξις, das Schmelzen
 • ἀνα-τίθημι, 1) aufstellen, aufhängen, aufladen; übh. zuschreiben; als Prädikat beilegen; aufpacken; auf sich nehmen; bes. als Weihgeschenk in einem Tempel aufstellen, einem Gotte weihen; übtr., die Ohren leihen. 2) umsetzen, z. B. die Steine im Brettspiel, daher seine Meinung ändern, etwas zurücknehmen. 3) zurücksetzen, aufschieben
 • ἀνα-τίκτω, wieder von neuem gebären
 • ἀνα-τῑμάω, den Preis erhöhen, verteuern; bes. vom Hinaustreiben der Kornpreise
 • ἀνα-τιναγμός, das in die Höhe Schleudern
 • ἀνα-τινάσσω, aufschütteln, in die Höhe schleudern
 • ἀνα-τιτραίνω, ἀνα-τιτράω, auf-, durchbohren
 • ἀνά-τλημα, das Erdulden
 • ἀνα-τλῆναι, aushalten, vertragen
 • ἀν-ατμίζομαι, verdunsten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert