• ἀνα-κούφισις, ἀνα-κούφισμα Erleichterung
 • ἀνα-κραδαίνω, auch ἀνακραδάω, aufschwingen schütteln
 • ἀνα-κράζω, aufschreien; eine lange Rede anfangen, auch für: gerade heraussagen
 • ἀνά-κρᾱσις, die Vermischung
 • ἀνα-κραυγάζω, aufschreien
 • ἀνα-κραύγασμα, das Geschrei
 • ἀνα-κρέκομαι, ein Saiteninstrument zu schlagen anfangen, dah. übertr. dir zu Ehren singt jeder Vogel
 • ἀνα-κρέμαμαι, herabhangen, pass. zu
 • ἀνα-κρεμάννυμι, aufhängen; dah. spannen, von Furcht u. Hoffnung
 • ἀνα-κρεμασμός, das Aufhängen
 • ἀνα-κρήμνημι, umstürzen
 • ἀνα-κρίνω, ausforschen, fragen; untersuchen; bes. von Rechtshändeln; dah. pass., zur Untersuchung gezogen werden. Das med. wie act., befragen
 • ἀνά-κρισις, Befragung, Untersuchung. In Rechtssachen: die vorläufige Untersuchung, ob sich eine Sache zur Klage eigne
 • ἀνα-κριτικός, zur Untersuchung gehörig
 • ἀνα-κροτέω, Beifall klatschen; auch mit dem acc., mit den aufgehobenen Händen
 • ἀνά-κρουσις, das Zurückstoßen, von Schiffen; das Zurücksteuern, Rückzug. In der Musik: das Anstimmen eines Instruments, Präludium. In der Metrik: der Aufschlag
 • ἀνα-κρουστικός, zurückstoßend, -schlagend
 • ἀνα-κρούω, zurückstoßen, hemmen, mit Gewalt aufhalten; gew. im med., das Schiff anhalten und so rückwärts fahren, daß der Schnabel den Feinden zugekehrt bleibt; übh. sich zurückziehen, bes. in guter Ordnung. In der Musik: ein Instrument anschlagen, präludieren; einen Gesang anstimmen; von der Rede
 • ἀνα-κρύπτω, sorgfältig verbergen
 • ἀν-ακρωτηρίαστος, unverstümmelt
 • ἀνα-κτάομαι, 1) sich wieder erwerben, wieder erlangen; wieder zu sich kommen. 2) sich j-n zum Freunde machen, gewinnen
 • ἀνά-κτησις, das Wiedererlangen seiner Kräfte; Wiedergewinnen
 • ἀνα-κτητικός, geschickt wieder zu erlangen
 • ἀνα-κτίζω, wieder aufbauen, von neuem bauen
 • ἀνά-κτισις, das Wiederaufbauen, Neuschaffen
 • ἀνακτίτης, ein Edelstein
 • ἀνακτόρεος, königlich
 • ἀνακτορία, die Lenkung; Herrschaft
 • ἀνακτόριος, dem Herrscher gehörig, herrschaftlich
 • ἀνάκτορον, die Herrscherwohnung, königlicher Palast. Häufiger: Götterwohnung, Tempel; also bes. von der eleusinischen Demeter und dem Orakel in Delphi
 • ἀνακτο-τελέσται, die Vorsteher der Korybantenmysterien
 • ἀνάκτωρ, Herrscher; der Kaiser
 • ἀνα-κυΐσκω, die Schwangerschaft vereiteln
 • ἀνα-κυκάω, durcheinander mischen
 • ἀνα-κυκλέω, im Kreislauf wieder herbeiführen, zurückführen
 • ἀνα-κύκλησις, Wiederkehr in regelmäßigem Kreislauf
 • ἀνα-κυκλικός, was sich leicht umdrehen läßt, bes. kleine Gedichte, die vor- u. rückwärts gelesen werden können
 • ἀνα-κυκλισμός, der Kreislauf
 • ἀνα-κύκλωσις, = ἀνακύκλησις, Staatsumwälzung
 • ἀνα-κυλι-οντ-ούσιος, Vermögenumwälzer
 • ἀνα-κυλισμός, Zurückwälzen; von
 • ἀνα-κυλίω, empor-, zurückwälzen
 • ἀνα-κυμβαλιάζω, die Wagen schlugen, wie ein κύμβαλον klirrend
 • ἀνα-κῡπόω, umstürzen, auf den Kopf stellen
 • ἀνα-κύπτω, aufducken, den Kopf in die Höhe richten; emportauchen, aus dem Meere. Übertr., sich aus Not und Gefahr emporarbeiten, sich erholen
 • ἀνα-κῡρίωσις, Bekräftigung durch sein Ansehen
 • ἀνά-κυρτος, aufwärts gebogen
 • ἀνα-κωδωνίζω, anklingen lassen
 • ἀνα-κωκύω, auf-, laut jammern
 • ἀνά-κωλος, abgekürzt, ein kurzes, bis zu den Knieen reichendes Kleid
 • ἀνάκωμα, das Gebiet
 • ἀνα-κωμῳδέω, nach Art der Komödie verspotten
 • ἀνακῶς, eigtl. Besorger, Verwalter, Acht haben, Sorge tragen für etwas
 • ἀνα-κωχεύω, anhalten, hemmen, bes. von Schiffen, die auf dem hohen Meer vor Anker gehen. Allgemeiner die Spannung der Taue erhalten; die Wagen anhalten; intrans., sich zurückhalten, sich ruhig verhalten
 • ἀνα-κωχή u. ἀνα-κώχησις Hemmung, Waffenstillstand
 • ἀνα-λάζομαι, wieder annehmen
 • ἀνα-λακτίζω, hinten ausschlagen
 • ἀν-αλαλάζω, Kriegsgeschrei erheben; übh. aufschreien
 • ἀνα-λαμβάνω, 1) wieder nehmen, wieder erlangen. Übertr. auf die Rede, wieder aufnehmen, nach einer Unterbrechung. Bes. vom Wiedererhalten der Kräfte, sich erholen. Übtr., a) die Fehler wieder gut machen, die schlechte Tat zurücknehmen; b) auf den Gemütszustand, sich sammeln, zu sich kommen. 2) hieran schließt sich die Bdtg: hemmen, anhalten, eigtl. zurücknehmen. 3) in die Höhe nehmen, aufnehmen; ohne Zusatz auch: auswendig lernen. Bes. von Soldaten, den Kriegsbedarf mit sich nehmen. Ein Kleid anlegen; 4) aufnehmen; bes. durch etwas für sich gewinnen. Med., über sich nehmen, sich unterziehen
 • ἀνα-λάμπω, auflodern; vom Kriege, wieder entbrennen; auch wieder zu sich kommen, sich erholen
 • ἀν-αλγής unempfindlich
 • ἀν-αλγησία, Unempfindlichkeit geg. den Schmerz. übh. Stumpfsinn
 • ἀν-άλγητος, schmerzlos, Schmerzlosigkeit, Freiheit von Schmerz; gew. unempfindlich, hart
 • ἀν-αλδαίνω, hervorwachsen, gedeihen lassen
 • ἀν-αλδής, 1) nicht gedeihend, kraftlos. 2) das Wachstum hemmend, von den Gestirnen
 • ἀν-αλδήσκω, hervorwachsen; nach- , wiederwachsen
 • ἀνα-λεαίνω, wieder glätten, zermalmen
 • ἀνα-λέγω, auflesen, aufsammeln; für sich aufsammeln; zusammenrechnen; eines mit dem andern vergleichen; lesen
 • ἀνα-λείχω, auflecken
 • ἀν-α-λήθης, nicht wahrhaftig, falsch
 • ἀνά-λημμα, Erhebung, Aufrichtung, untergebaute Mauern, substructiones. die zur Befestigung u. Grundlage dienen: Vitruv. nennt daher die auf ein solches Postament gestellte Sonnenuhr selbst analemmata
 • ἀνα-ληπτήρ, Schöpfeimer; auch ἀναλαμπτήρ,
 • geschrieben
 • ἀνα-ληπτικός, erquickend, stärkend
 • ἀνά-ληψις, 1) das Wiedererlangen. 2) das Wiedergutmachen, also Pflege u. Heilung; Genesung. 3) Annahme, Anerkennung
 • ἀν-αλθής, ἀν-άλθητος unheilbar; nicht heilsam; dah. gefährlich
 • ἀν-αλίγκιος, unähnlich
 • ἀνα-λικμάω, aufschwingen, ausworfeln, vom Getreide
 • ἀνάλιπος, unbeschuht
 • ἀνᾱλίσκω, auswenden, verbrauchen, teils absolut, meist mit dem Nebenbegriff des schlechten, unrichtigen Verbrauchs, verschwenden; verzehren, aufreiben, töten; auszahlen
 • ἀν-άλιστος, ungesalzen
 • ἀν-άλκεια, Kraftlosigkeit, Schwäche
 • ἄν-αλκις, ohnmächtig, schwach, feig
 • ἀν-άλλακτος, unveränderlich
 • ἀν-αλλ-ηγόρητος, ohne Allegorie
 • ἀν-αλλοίωτος, unveränderlich
 • ἀν-άλλομαι, hinaufspringen
 • ἄν-αλμος, ἀν-άλμυρος ungesalzen
 • ἀνα-λογάδην, verhältnißmäßig
 • ἀνα-λογεῖον, Ort zum Aufbewahren von Rechnungsbüchern; auch Lesepult
 • ἀνα-λογέω, in einem richtigen Verhältnis zu einer Sache stehen, analog sein
 • ἀνα-λογητικός, zur Analogie gehörig, darnach verfahrend
 • ἀνα-λογία, das richtige Verhältnis, Proportion, Übereinstimmung
 • ἀνα-λογίζομαι, bei sich überrechnen, zusammenrechnen, zusammenfassen; überlegen, erwägen
 • ἀνα-λογικός, verhältnismäßig, analog
 • ἀνα-λόγισμα, das Zusammenhalten einer Sache mit einer andern, um ihr gegenseitiges Verhältnis auszumitteln, Vergleichung
 • ἀνα-λογισμός, das Überrechnen, Überlegen; der sich darauf gründende Entschluß
 • ἀνα-λογιστικός, zur Analogie gehörig
 • ἀνά-λογος, dem λόγος entsprechend, verhältnismäßig, übereinstimmend
 • ἄν-αλος, ungesalzen; nicht salzend
 • ἀνᾱλόω, sie töteten sich
 • ἄν-αλτος, unersättlich; vom Bettler
 • ἄν-αλτος, von Speisen, ungesalzen
 • ἀνα-λύζω, aufschluchzen
 • ἀνά-λυσις, das Auflösen, die Aufhebung, Befreiung; Lösung einer Schwierigkeit, Beantwortung einer Frage. Bei den Philosophen u. Mathematikern Auflösung in die einfachen Begriffe
 • ἀνα-λυτήρ, der Erlöser, Befreier
 • ἀνα-λύτης, dass., bes. wer einen Zauberbann löst
 • ἀνα-λυτικός, zum Auflösen, zur Analysis gehörig, bei philos. u. Mathem
 • ἀνα-λύω, 1) wieder auflösen, was geknüpft war; etwas angeknüpftes loslösen, losknüpfen; vou Fesseln befreien, übh. retten. In der Schiffersprache die Anker lichten, das Schiff losbinden, abfahren, u. allgemeiner auch zu Lande; vom Heere, weggehen, aufbrechen. 2) aufheben, zerstören, bes. Gesetze, Verfassungen abschaffen oder ändern. 3) Schwierigkeiten lösen, Fragen beantworten; auch geometrische Aufgaben
 • ἀν-αλφά-βητος, nicht einmal im Alphabet unterrichtet, ganz unwissend
 • ἀνάλωμα, das Verbrauchte, der Aufwand
 • ἀνάλωσις, der Aufwand, die Ausgabe
 • ἀνᾱλωτής, Verschwender
 • ἀνᾱλωτικός, verschwendend, Ausgaben veranlassend
 • ἀν-άλωτος, nicht eingenommen, unbezwinglich
 • ἀνα-λωφάω, sich wieder erholen
 • ἀνα-μαιμάω das Feuer durchwütet die Täler
 • ἀνα-μαλάσσω, wieder erweichen
 • ἀνα-μανθάνω, wieder von neuem lernen; ausforschen
 • ἀνα-μαντεύομαι, ein Orakel zurücknehmen, es ungültig machen
 • ἀν-αμάξευτος, nicht mit Frachtwagen zu befahren
 • ἀνα-μαρμαίρω, aufglänzen machen, Feuer entzünden
 • ἀν-αμαρτησία, Fehlerlosigkeit, Unschuld
 • ἀν-αμάρτητος, der nicht gesündigt hat, τινί, gegen jemand; der nicht Schuld ist; frei von Irrtum, unfehlbar, der nicht irren kann; unwandelbar, τάξις, von der Weltordnung. Adv. ohne zu wanken, unveränderlich
 • ἀνα-μασάομαι, wiederkäuen; übertr. es oft durchkäuend
 • ἀνα-μάσσω, att. -μάττω,
 • 1) was du mit deinem Kopfe büßen wirst, eigentl. aufwischen, wegwischen. 2) gew. durchkneten; durch Kneten etwas nachbilden, darstellen in Ton od. Wachs
 • ἀνα-μαστεύω, aufsuchen
 • ἀνα-μασχαλιστήρ, Achselband, ein Teil des weiblichen Putzes
 • ἀ-νάματος, wasserlos
 • ἀνα-μάχομαι, von neuem kämpfen, den Kampf wieder beginnen; mit dem Nebenbegriff: durch eine zweite Schlacht die frühere Niederlage ausgleichen; übh. ersetzen
 • ἀν-άμ-βατος, nicht zu besteigen, ἵππος, Pferd ohne Reiter, nicht zugeritten
 • ἀνα-μέλπω, anstimmen, Gesang; preisen
 • ἀνα-μεμιγμένως, vermischt, durcheinander
 • ἀνα-μένω, er-, abwarten; bis zu welchem Alter soll ich warten? Dah. ausdauern, ertragen
 • ἀνα-μερίσασθαι, verteilen
 • ἀνά-μεσος, in der Mitte, πόλεις, Städte mitten im Lande
 • ἀνά-μεστος, angefüllt, voll
 • ἀνα-μεστόω, voll machen, anfüllen
 • ἀνα-μεταξύ, dazwischen
 • ἀνα-μετρέω, 1) noch einmal-, zurückmessen, Χάρυβδιν, durch die Charybdis zum zweiten Male fahren; wiederum erwähnen; aufzählen. 2) durch-, ausmessen; mit dem Nebenbegriff, um es zu verteilen. 3) zumessen, weihen
 • ἀνα-μέτρησις, Vermessung; übertr., Abschätzung, Würdigung
 • ἀνα-μηλόω, mit der Sonde, μήλη, genau untersuchen
 • ἀνα-μηρῡκάομαι, wiederkäuen
 • ἀνα-μηρύκησις, das Wiederkäuen
 • ἀνα-μηρύομαι, wie einen Faden aufwickeln, zurückziehen
 • ἀνα-μηχσνάομαι, von neuem Kunstgriffe anwenden, versuchen
 • ἀνά-μιγα, ἀνά-μιγδα u. ἀνα-μίγδην vermischt, durcheinander, zugleich
 • ἀνα-μίγνυμι, ἀναμιγνύω,
 • vermischen, darunter mischen; miteinander verkehren
 • ἀνα-μιμνήσκω, j-n an etwas erinnern. Pass., sich erinnern
 • ἀνα-μίμνω intrans., warten, wieder Stand halten
 • ἀνα-μινυρίζω, vorträllern
 • ἀνα-μίξ, vermischt, durcheinander
 • ἀνά-μιξις, Vermischung, Verkehr
 • ἀνα-μίσγω, verkehren
 • ἀνα-μισθαρνέω, wieder um Sold dienen
 • ἀνα-μισθόω, von neuem vermieten
 • ἄν-αμμα, das Angezündete, die Fackel
 • ἀν-άμματος, ohne Knoten
 • ἀνά-μνησις, das Erinnern, die Erinnerung; Ermahnung
 • ἀνα-μνηστικός, zur Erinnerung, sich leichterinnernd
 • ἀνά-μνηστος, erinnerlich
 • ἀνα-μολεῖν, hindurchgehen, sich überall hin verbreiten
 • ἀνα-μολύνω, ganz besudeln
 • ἀνα-μονή, das Ausharren, Dulden
 • ἀνα-μορμύρω, brausend aufschäumen, von der Charybdis; vom Brausen der Blasebälge
 • ἀνα-μορφόω, umgestalten
 • ἀνα-μόρφωσις, Umgestaltung, Verwandlung
 • ἀνα-μοχθίζομαι, aufstöhnen
 • ἀνα-μοχλεύω, mit dem Hebel aufbrechen; emporheben; Verborgenes gewaltsam an's Licht ziehen
 • ἀν-αμπέχονος, ohne (weibliches) Oberkleid
 • ἀν-αμπλάκητος, nicht fehlend, nichtirrend
 • ἀν-άμπυξ, ohne Hauptbinde
 • ἀνα-μυρίζω, wieder salben
 • ἀνα-μυχθίζομαι die Luft durch die Nase stark einziehen, aufstöhnen
 • ἀνα-μύω, wieder öffnen, die Augen
 • ἀν-αμφ-ήριστος, unbestritten, gewiß
 • ἀν-αμφί-βολος, unzweideutig, zuverlässig
 • ἀν-αμφί-δοξος, unbedenklich, entschieden
 • ἀν-αμφί-εστος, unangekleidet
 • ἀν-αμφί-λεκτος, unbestritten, unbezweifelt
 • ἀν-αμφί-λογος, dass., adv., ohne Widerspruch, gern
 • ἀν-αμφις-βητήσιμος, unbestreitbar, gewiß
 • ἀν-αμφις-βήτητος, unbestritten, unbezweifelt
 • ἀνα-μωκάομαι, verhöhnen
 • ἀν-ανάγκαστος, ungezwungen
 • ἀν-ανδρεία, 1) Unmännlichkeit, Feigheit, weibisches Wesen. 2) Unmannbarkeit. 3) Mann-, Gattenlosigkeit
 • ἀν-ανδριεῖς, Entmannte
 • ἄν-ανδρος, 1) ohne Ehemann, von Jungfrauen, wie von Wittwen. 2) ohne Männer, männerarm. 3) unmännlich, feig, weibisch
 • ἀν-ανδρόω, entmannen
 • ἀν-άνδρωτος, des Mannes beraubt, verwitwet
 • ἀνα-νεάζω, wieder jung machen, verjüngen
 • ἀνα-νέμω, 1) auf's neue teilen. 2) aufzählen, herrechnen; her-, vorlesen
 • ἀνα-νέομαι, die Sonne geht auf
 • ἀνα-νεόω, erneuen, verjüngen; ins Gedächtnis zurückrufen
 • ἀν-άν-ετος, nicht nachlassend, angestrengt
 • ἀνά-νευσις, Verneinen, Ruhe, Erholung
 • ἀνα-νευστικός, zum Verneinen geneigt, verneinend
 • ἀνα-νεύω, 1) den Kopf in die Höhe, zurückwerfen, und dadurch verneinen, verweigern. 2) den Kopf aufrichten; aufgerichtet dastehen
 • ἀνα-νέω, heraufschwimmen, emportauchen; sich erholen
 • ἀνα-νέωσις, Erneuerung, Wiederherstellung
 • ἀνα-νεωτικός, verjüngend, erneuend
 • ἀνα-νηπιεύομαι, wieder zum Kind werden
 • ἀνα-νήφω, wieder nüchtern werden; übertr., zu ruhiger Überlegung kommen; akt., wieder nüchtern machen
 • ἀνά-νηψις, das Wiedernüchternwerden
 • ἀν-ανθέω, wieder blühen
 • ἀν-ανθής, nicht blühend; übtr. wie unser verblüht
 • ἀν-άνιος, ohne Kränkung, nicht kränkend
 • ἀνα-νίσσομαι, zurückkehren
 • ἀνα-νοέω, wieder bedenken, hin- und hersinnen
 • ἀνα-νομή, Wiederverteilung
 • ἀνα-νοσέω, wieder krank werden
 • ἄν-αντα, bergauf
 • ἀν-αντ-αγώνιστος, ohne Gegner, εὔνοια, ein durch keine Eifersucht geschmälertes Wohlwollen; auch der keinen Widerstand leisten kann
 • ἀν-αντ-από-δοτος, ohne Nachsatz, ein unvollendeter Satz
 • ἀν-άντης, bergauf, steil, schwierig; das Höchste, Schwierigste
 • ἀν-αντί-βλεπτος, den man nicht gerade ansehen kann
 • ἀν-αντί-λεκτος, dem man nicht widersprechen kann, unwidersprechlich
 • ἀν-αντίῤ-ῥητος, dass. Adv. ohne Widerspruch, willig
 • ἀν-αντι-τύπητον, ein Körper ohne Widerstand
 • ἀν-αντι-φωνησία, das Nicht-Dagegensprechen, Nichtantworten
 • ἀν-αντι-φώνητος, nicht beantwortet
 • ἀν-αντλέω, aus-. herausschöpfen; πόνους, Mühseligkeiten ertragen
 • ἄναξ, der Oberste, Herr, der Befehlende, 1) gewöhnliches Prädicat der Götter; vorzugsweise die Dioskuren 2) von Menschen, die über Land und Leute gebieten, wenn ihr Besitztum auch gering ist; wie die Söhne und Verwandten der Herrscher haben diesen Titel (der bes. bei den Cypriern den Brüdern und Söhnen des Königs gegeben ward, Prinzen) der auf alle Angesehenen und Edlen einer Stadt ausgedehnt wird. Bei Homer heißt Agamemnon oft ἄναξ ἀνδρῶν. 3) Hausherr, der Gebieter, im Ggstz der Diener und Sklaven; der Cyclop im Ggstz seiner Herden, also Besitzer; 4) übh. Besorger, Verwalter, Lenker, Befehlshaber der Schiffe
 • ἀνα-ξαίνω, wieder aufkratzen, wieder erneuern, refricare, z. B. Schmerz; pass., von Wunden, wieder aufbrechen
 • ἀνα-ξηραίνω, auf-, austrocknen; übh. aufzehren
 • ἀνα-ξήρανσις, das Austrocknen
 • ἀνα-ξηραντικός, austrocknend
 • ἀναξία, Geheiß, Auftrag
 • ἀν-αξία, der Unwert, die Unwürdigkeit
 • ἀν-αξιό-λογος, nicht der Rede wert
 • ἀν-αξιο-πάθεια, unverdientes Leiden, unwürdige Behandlung
 • ἀν-αξιο-παθέω, unverdienter Weise dulden, sich über unverdiente Behandlung entrüsten
 • ἀν-άξιος, unwürdig, act., nicht verdienend, pass., unverdient; Absol. tadelt es immer: unwert, nichtswürdig; Adv. auf unwürdige od. unverdiente Weise
 • ἀνάξιος, königlich
 • ἀναξι-φόρμιγγες, Cither beherrschende Gesänge
 • ἀναξυρίδες, die langen, weiten Beinkleider der Perser und anderer barbarischer Völker
 • ἀνα-ξύω, abkratzen, abschaben
 • ἀνα-παιδεύω, von neuem erziehen, unterrichten
 • ἀνα-παιστικός, anapästisch
 • ἀνά-παιστος, zurückgeschlagen, zurückprallend, gew. der Anapäst, als Versfuß, ∪ ∪ -
 • ἀνα-παιστρίδες, die Schmiedehämmer (eigtl. die Zurückprallenden)
 • ἀνα-παίω, wieder-, zurückschlagen
 • ἀνα-παλαίω, den Kampf erneuen
 • ἀν-απ-ά-λειπτος, unauslöschlich
 • ἀνα-πάλη, ein Tanz, der die Wettkämpfe darstellte
 • ἀνά-παλιν, im Gegenteil, umgekehrt, zurück; zum zweiten Male
 • ἀν-απ-άλλακτος, nicht fortzuschaffen
 • ἀνα-πάλλω, auf-, in die Höhe schwingen; aufregen; aufschwingen; sich in die Höhe schwingen, aufspringen; vom Pferde, sich bäumen
 • ἀνά-παλσις, das Aufschwingen, Emporwerfen
 • ἀν-απ-άντητον, ein Weg, auf dem man keinem begegnet
 • ἀνα-παριάζω, nach Art der Parier seine Gesinnung treulos ändern
 • ἀν-απ-άρτιστος, unvollendet
 • ἀνα-πάσσω, darauf streuen, einem eine Gefälligkeit erweisen
 • ἀνα-πατέω, hinaufgehen
 • ἀν-απ-αύδητος, unermüdlich
 • ἀνά-παυλα, ἀνα-παύλησις,
 • das Ausruhen, die Erholung
 • ἀνά-παυμα, die Ruhe, Erholung
 • ἀνά-παυσις, das Ausruhen, die Erholung; die Mußezeit
 • ἀνα-παυστήριος, ἀνα-παυτήριος,
 • zum Ausruhen geeignet; τὸ ἀναπαυστήριον, der Ruheplatz, die Zeit der Ruhe, das mit der Trompete gegebene Zeichen, sich im Lager zur Ruhe zu begeben
 • ἀνα-παύω, machen, daß j-d aufhört, von etwas abbringen; ausruhen lassen; ablegen; zur Ruhe bringen; auch töten; aufhören; sich ausruhen; bes. vom Schlafe; vom Heere, Halt machen; sich ruhig verhalten; auch für sterben
 • ἀνα-παφλάζω, aufsprudeln
 • ἀνα-πείθω, 1) zu etwas anderem überreden, umstimmen. 2) überreden, zu etwas bewegen; verführen; aufwiegeln
 • ἀνα-πεινάω, wieder hungern
 • ἀνά-πειρα, Probe; Übung
 • ἀνα-πειράομαι, sich (wieder, wiederholt) versuchen, bes. von kriegerischen Übungen, exerzieren; von der Flotte
 • ἀνα-πείρω, durchbohren, anspießen
 • ἀνα-πειστήριος, überredend
 • ἀνα-πεμπάζω, eigtl. überzählen, wiederkäuen; gew. übtr., wieder herrechnen, noch einmal überdenken
 • ἀνα-πέμπω, 1) heraufschicken; hervorwachsen lassen; ins Innere des Landes, bes. nach Asien. 2) zurückschicken, wegsenden
 • ἀνα-πεπτωκότως, mutlos, säumig
 • ἀνα-πέσσω, wiederkochen, aufwärmen
 • ἀνα-πετάννυμι auseinander breiten
 • ἀνα-πετής, weit geöffnet
 • ἀνα-πέτομαι, auffliegen; übertr. von heftigen Gemütsbewegungen
 • ἀνα-πηγάζω, wie eine Quelle hervorsprudeln lassen
 • ἀνα-πήγνυμι, anheften
 • ἀνα-πηδάω, auf-, in die Höhe, hervorspringen. Beiden Rednern öfter: schleunig auftreten, aufspringen zum Reden
 • ἀνα-πήδησις, das Aufspringen
 • ἀνα-πηνίζομαι, aufhaspeln, vom Gespinnst des Seidenwurmes
 • ἀνα-πηρία, Verstümmelung, Gebrechlichkeit
 • ἀνά-πηρος, verstümmelt, verkrüppelt
 • ἀνα-πηρόω, verkrüppeln, schwächen, von der Seele
 • ἀνα-πῑδύω, hervorquellen lassen
 • ἀνα-πιέζω, zurückdrücken
 • ἀνα-πίεσμα, eine Vorrichtung zu Versenkungen auf der athenischen Bühne, Falltür
 • ἀνα-πίλναμαι, aufspringen
 • ἀνα-πίμπλημι, erfüllen, μοῖραν βιότοιο, das Maß der Lebenstage erfüllen, d. h. sterben; anfüllen, sättigen; sich beflecken
 • ἀνα-πίμπρημι, schwillt an
 • ἀνα-πίνω, zurück-, aufschlürfen, einsaugen
 • ἀνα-πιπράσκω, wieder verkaufen
 • ἀνα-πίπτω, 1) zurückfallen; sich zurückbiegen, wie beim Rudern; sich niederlegen, bes. zu Tische. 2) übertr. den Mut sinken lassen, auch liegen bleiben, nachlässig betrieben werden
 • ἀνα-πιστεύω, neuen Mut, Zutrauen bekommen
 • ἀνα-πιτυσμός, das Ausfließenlassen
 • ἀν-απλάκητος, nicht fehlend
 • ἀνά-πλασις, Umgestaltung, neue ; Vorspiegelung
 • ἀνά-πλασμα, das Umgebildete, Erdichtete, mimisch Dargestellte; übh. Bildung
 • ἀνα-πλασμός, Einbildung
 • ἀνα-πλάσσω, umbilden, umgestalten; übh. bilden, gestalten; auch von Dichtungen; allgem. ersinnen
 • ἀνα-πλέκω, um-, einflechten; sich die Haare aufbinden u. flechten
 • ἀνά-πλευσις, die Fahrt stroman
 • ἀνα-πλέω, 1) aufwärts schiffen, στεινωπόν, die Meerenge hinausfahren; stroman schiffen, fahren; allgem. auf die hohe See fahren, absegeln; von dem Zuge der Griechen nach Troja. 2) zurücksegeln. 3) ὀδόντες ἀναπλέουσι, die Zähne fallen aus

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert