• αἱμυλό-φρων, listig gestimmt
 • αἱμ-ωδέω, Zahnschmerz haben; Stumpfsein der Zähne; Skorbut
 • αἱμ-ώδης, blutig
 • αἱμ-ωδία, Zahnschmerz; Skorbut
 • αἱμ-ωδιάω, stumpfe Zähne bekommen; trans. stumpf machen
 • αἵμων, 1) kundig. 2) blutig
 • αἱμώνια, blutrote Feigen
 • αἱμ-ωπός, blutblickend, blutgierig; blutrot
 • αἰν-αρέτη, voc. du schrecklich tapferer
 • αἴνεσις, das Loben, Beistimmen
 • αἰνέτης, Lobredner
 • αἰνετός, lobenswert, gelobt, poet
 • αἰνέω, gutheißen; loben; auch sagen, nennen; anempfehlen; geloben
 • αἴνη, Ruhm
 • αἴνιγμα, dunkle Rede, Rätsel
 • αἰνιγματίας, dunkel redend
 • αἰνιγματίζομαι, in Rätseln sprechen
 • αἰνιγματικώς, rätselhaft
 • αἰνιγματο-ποιός, Rätsel aufgebend
 • αἰνιγματ-ώδης, rätselhaft
 • αἰνιγμός, Rätsel
 • αἰνίζομαι, loben
 • αἰνικτὴρ, der dunkle Orakel gibt
 • αἰνικτηρίως, rätselhaft
 • αἰνικτής, der in Rätseln, dunkel spricht, Heraklit
 • αἰνικτός, rätselhaft
 • αἰνίσσομαι, in Rätseln, dunkel sprechen; bes. von Dichtern; anspielen; etwas worauf deuten
 • αἰνο-βάκχευτος, schrecklich rasend
 • αἰνο-βίης, sehr stark
 • αἰνό-γαμος, unglücklich vermählt
 • αἰνο-γένεθλοι, zum Unglück geboren
 • αἰνο-γένειον, mit schrecklichen Kinnbacken
 • αἰνο-γίγας, schrecklicher Riese
 • αἰνο-δότειραι, Unglück gebend; Erynnien
 • αἰνο-δρυφής, schrecklich zerkratzt
 • αἰνόθεν, aus dem Schrecklichen
 • αἰνό-θρυπτος, sehr verweichlicht
 • αἰνο-λαμπής, schrecklich leuchtend
 • αἰνό-λεκτρος, unglücklich vermählt; die Höhle der Echidna mit grausem Lager
 • αἰν-ολέτης, schreckliche Verderber
 • αἰνο-λεχής, unglücklich vermählt; Medea
 • αἰνο-λέων, schrecklicher Löwe
 • αἰνό-λινος, unglücklich (mit unglücklichem Lebensfaden)
 • αἰνό-λυκος, schrecklicher Wolf
 • αἰνο-μανής, schrecklich rasend
 • αἰνό-μορος, schreckliches Schicksal habend, sehr unglücklich
 • αἰνο-παθής, schreckliches duldend
 • αἰνό-παρις, Unglücks-Paris
 • αἰνό-πατερ, unglücklicher Vater
 • αἰνο-πέλωρον, schrecklich Ungeheuer
 • αἰνο-πλήξ, schrecklich verwundend
 • αἰνό-ποτμος, sehr unglücklich
 • ἀινος, Lob; sinnvolle, klug erfundene, anspielende Rede; Bezeichnung der Tierfabel; Sprichwort; Rede
 • ἀινός, schrecklich; sehr
 • ἄῑνος, ohne Sehnen
 • αἰνο-τάλανα, sehr unglücklich
 • αἰνο-τόκεια, Unglücksmutter
 • αἰνο-τόκος, zum Unglück gebärend
 • αἰνο-τύραννος, schrecklicher Tyrann
 • αἴνυμαι, nehmen
 • αἴξ, 1) die Ziege (ἀίσσω, die Springerin). 2) ein Wasservogel. 3) hohe Flut. 4) eine feurige Lufterscheinung
 • αἴξωνεία, lästern; vom att. Demos Αἰξωνή
 • αἰολάομαι, sich hin- und herbewegen, schwanken, sich ängstigen
 • αἰόλησις, Bewegung
 • αἰολίας, ein Fisch
 • αἰολίζειν, 1) αἰολάομαι. 2) wie ein Aeolier sprechen und bes. betrügen
 • αἰόλλω, 1) schnell hin- und herbewegen. 2) bunt machen; med. die Trauben färben sich
 • αἰολό-βουλοι, von vielfacher List
 • αἰολο-βρόντης, Donnerschleuderer
 • αἰολό-δακρυς, viel weinend
 • αἰολο-δείκτης, der sich in verschiedenen Formen zeigt, Helios
 • αἰολό-δειρος, bunthalsig
 • αἰολό-δερμος, mit buntem Felle
 • αἰολό-δωρος, viel schenkend
 • αἰολο-θώρηξ, sich rasch im Panzer bewegend
 • αἰολο-μήτης, Listen voll, Prometheus
 • αἰολο-μίτρης, mit buntem Turban
 • αἰολό-μολπος, mannigfach singend
 • αἰολό-μορφος, vielgestaltet, bes. Hekate
 • αἰολό-μῡθος, in bunter, schlauer Rede
 • αἰολό-νωτος, mit buntem Rücken
 • αἰολό-πεπλος, mit buntem Kleide
 • αἰολο-πτέρυγες, schnell beschwingt
 • αἰολό-πωλος, rossetummelnd
 • αἰόλος, 1) beweglich, schnell; schnellfüßig; wimmelnd, schnell sich schlängelnd; auch von Waffen, leicht beweglich. 2) bunt, schillernd; sternhelle Nacht; übh. mannigfach, schnell; listig
 • αἰολό-στομος, vieldeutig redend, rätselhaft
 • αἰολό-φυλος, vielstämmig
 • αἰολό-φωνος, vielfach tönend
 • αἰολο-χαίτης, mit krausem Haare
 • αἰολό-χρως, buntfarbig
 • αἰόνημα, Besprengung, Befeuchtung
 • αἰόνησις, Besprengen, Befeuchten
 • αἰπεινός, αἰπήεις, hoch; übtr. hochfahrend; heftig
 • αἰ-πολέω, ein Ziegenhirt sein; pass. weiden
 • αἰ-πολικός, ziegenhirtlich
 • αἰ-πόλιον, Ziegenherde
 • αἰ-πόλος, Ziegenhirt
 • αἴπος, Höhe, Berg; übertr. Schwierigkeit
 • αἰπός, hoch
 • αἰπύ-δμητος, hochgebaut
 • αἰπυ-δολωτής, sehr listig
 • αἰπύ-κερως, hochgehörnt
 • αἰπύ-λοφος, hochgipfelig
 • αἰπυ-μήτης, hochstrebende, Prometheus
 • αἰπύ-νωτος, auf hohem Berggipfel
 • αἰπμ-πλανής, in der Höhe umherschweifend
 • αἰπύς, hoch, tief, jäh, steil
 • αἴρα, 1) Hammer. 2) Unkraut im Weizen, Lolch, lolium
 • αἱρεσι-αρχέω, Parteihaupt sein
 • αἱρεσι-άρχης, Sekten-, Parteihaupt
 • αἱρέσιμς, einnehmbar
 • αἱρεσιο-μαχέω, für eine Sekte kämpfen
 • αἱρεσιο-μάχος, für eine Sekte kämpfend
 • αἵρεσις, das Nehmen, 1) Eroberung. 2) Wahl; Entscheidung; bes. von Beamtenwahlen; die gewählten Beamten selbst. 3) Streben nach etwas; Zuneigung zu j-m; übh. Gesinnung, Lebensweise; Philosophenschule, Sekte
 • αἱρετέος, wünschenswert
 • αἱρετιάω, wählen
 • αἱρετικός, auswählend
 • αἱρέτις, die Auswählende
 • αἱρετιστής, einer Partei, Sekte anhangend
 • αἱρετός, zu erobern; zu verstehen; gewäht; gew. zu nehmen, wünschenswert
 • αἱρέω, 1) act. nehmen, fassen; umarmen; häufig fangen, in seine Gewalt bringen, von der Jagd sowohl als Menschen im Kampfe; entweder das Einholen oder mit dem Speere treffen; töten; gefangen nehmen; erbeuten; a) j-n bei etwas ertappen, auf der Tat; pass. als Betrüger gefunden worden sein; gerichtliche Ausdrücke; überführen; mit einer Klage durchdringen; gewinnen; b) mit Gründen überzeugen, für sich gewinnen; bestechen, überreden, lehren, ergeben, erweisen; im Kriege erobern, einnehmen; auch von Affektionen des Körpers und der Seele wird sehr häufig gesagt, dass sie die Menschen ergreifen, überwältigen, erlangen. 2) med. für sich nehmen; erlangen, erreichen, empfangen; sich für etwas entscheiden, wählen; sich etwas auswählen, aussuchen; vorziehen; lieber wollen; daher geradezu wollen; und bes. wählen; bes. einer philosophischen Sekte beitreten; eine Meinung billigen, annehmen
 • αἰρικός, von Lolch gemacht
 • αἰρό-πινον, ein Sieb, Lolch aus dem Weizen zu sondern
 • ἄιρος, scherzhafte Negation des Namens Iros; Iros der kein Iros ist, Unglücks-Iros
 • αἴρω, 1) vom Boden aufnehmen, in die Höhe heben, bes. um zu tragen; räuberisch wegführen; abfahren; aufbrechen; von der Sonne: aufgehen; übertr. den Kampf aufnehmen, übernehmen; heben, vergrößern; bes. mit Worten und Ehren: erheben, preisen; auch: wegtragen, wegnehmen; vom Auftragen der Speisen; töten. 2) auf das Subjekt bezogen: aufnehmen u. wegtragen; bes. Waffen: erheben; für sich davon tragen, erwerben. 3) pass. gehoben werden; sich erheben
 • αἰρ-ώδης, voll Trespe
 • αἴσα, der Anteil, das Schicksal; Schicksalsspruch; der Anteil, welcher nach gerechter Bestimmung jedem zukommt; aus dieser Grundbedeutung entwickelt sich in allmählichem Übergange der Begriff "Schicksal"; Lebenslos; Beschluss; Todesgeschick
 • αἴσακος, der Lorbeerzweig, den man beim Absingen feierlicher Lieder in der Hand hielt
 • αἰσάλων, eine kleine Falkenart
 • αἰσθάνομαι, durch die Sinne wahrnehmen, bemerken; zB. hören, riechen, sehen; vom Gefühl; übertr. mit dem Geiste wahrnehmen, bemerken; erfahren
 • αἴσθημα, das Wahrgenommene, die Wahrnehmung
 • αἴσθηρις, der Sinn, die Sinneswerkzeuge; die Wahrnehmung durch die Sinne; in die Sinne fallen, wahrnehmen, wahrgenommen werden; Wahrnehmung haben; sich bemerklich machen; vom geistigen Wahrnemen; langsames Begreifen; Empfindung
 • αἰσθητήριον, Sinneswerkzeug; Verstand
 • αἰσθητής, der wahrnimmt
 • αἰσθητικός, empfindend, wahrnehmend; das Wahrnehmbare; bemerkend
 • αἰσθητός, wahrnembar, sinnlich
 • αἰσιμίαι, Glückseligkeit
 • αἴσιμος, alles was billig, geziemend, schicklich ist; mäßig trinken; vernünftig
 • αἴσιος, rechtschaffend denkend; glückbedeutend, günstig; unter günstigen Vorbedeutungen, zu gelegener Zeit kommend; glücklicher Tag; gebührend, angemessen
 • αἰσιόομαι, als günstige Bedetung ansehen
 • ἄ-ϊσος, ungleich
 • ἀίσσω, von jeder schnellen Bewegung; eilen, losfahren, sich schwingen; fliegen; anstürmen; dahineilen; aufsteigen; flüchten; in der Bedeutung des Anfangens, sie erhoben sich und eilten dahin; emporschießen; auf etwas losstürzen; aus den Händen fallen; flattern; die Luft fächeln
 • ἄ-ιστος, verschwunden; j-n verschwinden lassen; ruhmlos
 • ἀ-ιστόω, töten; verwüsten
 • ἀ-ΐστωρ, unwissend, unkundig
 • ἀ-ϊστωτήριος, zerstörend
 • αἰσῡητήρι, königlich
 • αἰσυλοεργός, Frevel übend
 • αἴσυλος, frevelhaft
 • αἰσυμνάω, jedem sein gebührendes Recht geben; dah. Recht sprechen, herrschen
 • αἰσυμνητεία, Wahlkönigreich
 • αἰσυμνήτης, vom Volk gewählte Kampfrichter; Herrscher; Aufseher
 • αἴσχος, Schande, Schmach; von leiblicher Hässlichkeit; von moralischer Schändlichkeit
 • αἰσχρεό-μῡθος, αἰσχρεορήμων, Scheußliches redend
 • αἰσχρεό-φημος, übel berüchtigt
 • αἰσχρήμων, schimpflich
 • αἰσχρό-βιος, schändlich lebend
 • αἰσχρό-γελως, schimpflich, lächerlich
 • αἰσχρο-διδάκτης, Lehrer des Schändlichen
 • αἰσχρο-επέω, Schändliches, Unzüchtiges reden
 • αἰσχρο-εργέω, Schändliches tun
 • αἰσχρο-κέρδεια, schmutzige Gewinnsucht, Habgier
 • αἰσχρο-κερδέω, habgierig sein
 • αἰσχρο-κερδής, schmutzig gewinnsüchtig
 • αἰσχρο-λογέω, schändliche, unzüchtige Reden führen
 • αἰσχρο-λογία, schmutzige Reden; Schmähreden
 • αἰσχρο-λόγος, schändliche, unzüchtige Reden führend
 • αἰσχρό-μητις, schändliche Ratschläge gebend
 • αἰσχρο-παθής, Schändliches duldend
 • αἰσχρο-ποιέω, Schändliches tun; mit acc. schänden
 • αἰσχρο-ποιΐα, Unzucht
 • αἰσχρο-ποιός, Schändliches tuend; Unzucht treibend
 • αἰσχρο-πρᾱγέω, -πρᾱγία, -πραγμοσύνη, Unzucht
 • αἰσχρο-πρεπής, anstößig, gemein
 • αἰσχρο-πρός-ωπος, von hässlichem Gesicht
 • αἰσχρός, schimpflich; von körperlicher Hässlichkeit; hässlich von Ansehn; häufiger im moralischen Sinne, schändlich, lasterhaft, unzüchtig; bei den Sokratikern u. Stoikern Tugend u. Laster; ungeschickt zu etwas; unpassend
 • αἰσχρο-σεμνία, Ehrbarkeit in schändlichen Dingen
 • αἰσχρότης, Hässlichkeit, Schändlichkeit; Unzucht
 • αἰσχρο-υργέω, Schändliches tun; Unzucht
 • αἰσχρο-υργία, Schandtat, Unzucht
 • αἰσχρο-υργός, Schändliches tuend
 • αἰσχύνη, Scheu vor schändlichen Handlungen, Scham über begangenes Unrecht und die daraus erwachsende Schande; auch Entehrung; Schamteile
 • αἰσχυνομένως, bescheiden
 • αἰσχυντηλία, Verschämtheit
 • αἰσχυντηλός, verschämt, bescheiden; die Schamhaftigkeit; worüber man sich schämen muss
 • αἰσχυντήρ, der Schänder
 • αἰσχύνω, hässlich machen, entstellen; beschimpfen, entehren; schamrot machen, beschämen; häufiger dep. pass. sich schämen, scheuen vor etwas (dass du dich für einen Sophisten ausgibst); c.inf. sich scheuen, Anstand nhemen, etwas zu tun
 • αἰτέω, fordern, verlangen; sich bewerben
 • αἴτημα, das Geforderte, die Forderung
 • αἰτηματικός, fordernd
 • αἰτηματ-ώδης, was nur angenommen wird
 • αἴτης, Bettler
 • ἀΐτης, der Geliebte
 • αἴτησις, Bitte, Forderung
 • αἰτητής, der Forderer
 • αἰτητικός, der gern bittet
 • αἰτία, 1) Grund, Ursache, Veranlassung, Stoff zum Gedicht. 2) Beschuldigung, Vorwurf
 • αἰτιάζω, beschuldigung, anklagen
 • αἰτίᾱμα, Beschuldigung, Anklage
 • αἰτιάομαι, als Grund, Ursache angeben; im bösen Sinne beschuldigen, anklagen
 • αἰτίᾱσις, das Anklagen
 • αἰτιᾱτικός, anklägerisch
 • αἰτιᾱτός, verursacht
 • αἰτίζω, fordern, bitten, betteln
 • αἰτιο-λογέω, den Grund aufsuchen und angeben (für etwas)
 • αἰτιο-λογία, Angabe des Grundes; bei Rhetoren: Beweisführung
 • αἰτιο-λογικός, zur Beweisführung gehörig; den Grund angebend
 • αἴτιον, der Grund, die Ursache
 • αἴτιος, wer Ursache von etwas ist, Schuld an etwas hat
 • αἰτι-ώδης, den Grund enthaltend; als das Formelle, dem ὑλικόν, dem Materiellen, entgegengesetzt
 • αἰτι-ώνυμος, nach der Schuld benannt
 • αἰτναίος, ein Fisch
 • αἴφνης, plötzlich
 • αἰφνίδιος, plötzlich, unerwartet; die Überraschung
 • αἰχμάζω, die Lanze werfen; allgem. kämpfen (den Tod senden)
 • αἰχμ-αλωσία, die Kriegsgefangenschaft; die Kriegsgefangenen
 • αἰχμ-αλωτεύω, zum Kriegsgefangenen machen
 • αἰχμ-αλωτικός, kriegsgefangen
 • αἰχμ-αλωτίς, die Kriegsgefangene
 • αἰχμ-αλωτισις, αἰχμ-αλωτισμός, Gefangennahme
 • αἰχμ-άλωτος, speer-, d.i. kriegsgefangen; das Lager der Sklavin; von Menschen, von Schiffen; im Krieg erobert
 • αἰχμή, die eherne Lanzenspitze; übh. Spitze, des Rachens, die Zähne; dah. die Lanze selbst, der Pfeil; vom Szepter; Frauenherrschaft; Poseidons Dreizack; übertr. der Krieg
 • αἰχμήεις, mit der Lanze bewaffnet, kriegerisch
 • αἰχμητήρ, der Lanzenschwinger
 • αἰχμητήριος, kriegerisch
 • αἰχμητής, Lanzenkämpfer, Kriegsheld; eigtl. im Gegensatz zum Bogenschützen; adjektivisch tapfer
 • αἰχμό-δετος, im Kriege gefesselt, gefangen
 • αἰχμο-φόρος, Lanzenträger; bes. von Leibwachen
 • αἴψα, schnell, sogleich
 • αἰψηρο-κέλευθος, schnell wandelnd, Boreas
 • αἰψηρός, schnell
 • ἀίω, hören, wahrnehmen, bemerken, fühlen
 • αἰών, 1) Zeit, bes. a) Lebenszeit, Leben. b) lange Zeit, Ewigkeit. 2) Rückenmark
 • αἰωνίζω, lange, ewig dauern
 • αἰώνιος, immerwährend, ewig
 • αἰωνιότης, ewige Dauer
 • αἰωνό-βιος, der ewig lebende
 • αἰωνο-τόκος, die Ewigkeit erzeugend
 • αἰώρα, die Schwebe, Maschine, um Körper schwebend zu erhalten; eie Art Waage
 • αἰωρέω, erheben; umhängen; hoch haltend und schwenkend über den Kopf; häufiger pass. mit fut. med. schweben, hangen; von einem abhängen; bes. geistig gespannt, großes erwartend, sich geistig erheben, ermutigen; in Gefahr schweben
 • αἰώρημα, das Aufhängen, die Schwebe; die Todesschlinge
 • αἰώρησις, das Schweben
 • ἀκά, ruhig
 • ἀ-καθ-αίρετος, unzerstörbar
 • ἀ-καθαρσία, Unreinigkeit; Lasterhaftigkeit
 • ἀ-κάθρτος, unrein, gew. lasterhaft; Schimpfwort; nicht gesühnt; act. nicht reinigend
 • ἀ-κάθ-εκτος, unaufhaltsam
 • ἀ-καθόπλιστος, nicht bewaffnet
 • ἄκαινα, Spitze, Stachel; ein Längenmaß von 10 Fuß
 • ἀ-καινο-τόμητος, ohne Neuerungen
 • ἀ-καιρεύομαι, zu unrechter Zeit sprechen
 • ἀ-καιρέω, keine gelegene Zeit haben
 • ἀ-καιρία, 1) ungelegene Zeit, Unzeit; ungünstige Lage. 2) zudringliches, lästiges Betragen, eigtl. wer zur Unzeit stört; Unangemessenheit
 • ἀ-καίριμος, unzeitig, ungelegen; sprüchw. was einem in den Mund kommt
 • ἀ-καιρο-βόας, unzeitiger Schreier
 • ἀ-καιρο-λογέω,  -λογία, -λόγος, zur Unzeit sprechen
 • ἀ-καιρο-παῤ-ῥησία, unzeitige Freimütigkeit
 • ἀ-καιρο-παῤ-ῥησιαστής, zur Unzeit freimütig
 • ἄ-καιρος, nicht zur gelegenen Zeit, ungelegen, unzeitig; zur Unzeit, umsonst sich anstrengen; aktiv nicht Maß haltend im Glück; lästig, zudringlich
 • ἀ-κάκητα, eigtl. der nicht schadende, homerisch = der sehr nützende, der segnende, Gedeihen bringen; das Akakesion in Arkadien hat seinen Namen vom Hermes ἀκάκητα, nicht umgekehrt; der Arkadische Heros Akakos ist ursprünglich mit Hermes identisch
 • ἀκακία, Akazie
 • ἀ-κακία, Unschuld
 • ἀ-κακο-ήθης, nicht bösartig
 • ἀ-κακο-πθήτως, ohne Schmerz
 • ἄ-κακος, nicht böse; gutmütig; mit dem Nebenbegriff des Einfältigen
 • ἀ-κακο-ύργητος, unverdorben
 • ἀ-κάκο-υργος, nicht böse, gutmütig
 • ἀ-κάκυντος, ἀ-κάκωτος,  unverletzt
 • ἀκαλανθίς, ein Vogel; Hundename
 • ἀκαλαρ-ρείτης, sanft fließend
 • ἀκαλήφη, 1) Nessel; die Brennessel des Zorns; von alten Frauen. 2) eine Meerqualle (ascidia)
 • ἀκαλλής, unschön
 • ἀ-καλλ-ιέρητς, was Luc. Bis acc. 3 nachahmt, da die Opfer ungünstig, den Göttern nicht angenehm waren
 • ἀ-καλλ-ώπιστος, ungeschmückt
 • ἀκαλός, sanft, ruhig
 • ἀ-κάλυπτος, , ἀ-καλυφής, ἀ-κάλυφος, unverhüllt
 • ἀ-καμαντο-λόγχαι, unermüdlich im Speerkampf
 • ἀ-καμαντο-μάχαι, unermüdlich im Kampfe
 • ἀ-καμαντο-πόδης, ἀ-καμαντό-πους, unermüdlichen Fußes
 • ἀ-καμαντό-χαρμαν, unermüdlich im Kampfe
 • ἀ-κάμας, ἀ-κάματος, unermüdlich
 • ἀ-καμπής, unbiegsam
 • ἀ-καμπία, Unbiegsamkeit
 • ἀ-καμπτό-ποδες, mit unbiegsamem Fuße
 • ἄ-καμπτος, ungebeugt, unbiegsam; Standhaftigkeit
 • ἀ-καμψία, Unbiegsamkeit
 • ἄκανθα, 1) Stachel, Dorn; mit Anspielung auf das Stachelschwein. 2) Distel; übh. mit Stacheln versehene Gewächse, zB. ein ägyptischer Baum. 3) Rückgrat, bes. der Fische, der Schlangen, von Menschen; der gekrümmte Rücken; 4. Spitzfindigkeiten
 • ἀκανθεών, Dorngebüsch
 • ἀκανθήεις, stachlig
 • ἀκανθηρός, dass., von Fischen
 • ἀκανθίας, 1) Haifischart. 2) Zikadenart. 3) Spargelart
 • ἀκανθικός, stachlig
 • ἀκάνθινος, von Dornen, dornig; Dornenkrone
 • ἀκάνθιον, dimin. zB. kleine Gräten; bes. eine Distelart
 • ἀκανθίς, Distelfinke, Stieglitz
 • ἀκανθο-βάται, die auf (spitzfindigen) Dornen gehenden (Bücher-)Motten
 • ἀκανθο-βάτιν, dass., fem
 • ἀκανθο-βόλος, Stacheln treibend, von der Rose; bei den Ärzten ein Instrument, um Knochen oder Gräten herauszuziehen
 • ἀκανθο-λόγοι, Grammatiker, die Spitzfindigkeiten sammelnden
 • ἀκανθο-πλήξ, der vom Rochenstachel getötete Odysseus, Name eines Dramas des Sophokles

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert