• παρα-σόφισμα, τό, übel angebrachte Weisheit
 • παρ-ασπαίρω, dabei zappeln, zucken
 • παρά-σπασις, ἡ, Wegziehen, -nehmen
 • παρα-σπασμός, ὁ, das Verziehen
 • παρα-σπάω, verziehen, bei Seite ziehen, wegreißen; τῶν Αἰολίδων πόλεων παρεσπᾶτό τινας τοῠ Φαρναβάζου, von ihm abziehen, zum Abfall von ihm bewegen
 • παρα-σπειράω, daneben, dabei winden od. wickeln, sich dabei schlängeln
 • παρα-σπείρω, daneben od. dazu säen. Auch vom Orte, ἔσϑ' ὅτε παρέσπαρται, sie liegen dazwischen
 • παρ-ασπίζω, daneben, dabei, mit dem Schilde in der Hand stehen u. fechten. Übh. Gefährte sein
 • παρ-ασπιστής, ὁ, Schildträger, Waffenträger
 • παρα-σπόνδειος, ὕμνοι, bei dem Trankopfer gesungen
 • παρα-σπονδέω, gegen das Bündnis od. den Vertrag handeln; τινά, jemanden durch Bundbrüchigkeit verletzen, gegen ihn den Bund brechen
 • παρα-σπόνδημα, τό, bundbrüchige Handlung
 • παρα-σπόνδησις, ἡ, das Verletzen, Brechen eines Bündnisses
 • παρά-σπονδος, das Bündnis, den Vertrag verletzend, bundbrüchig, treulos
 • παρα-σπορά, ἡ, das Danebensäen, Beimischen
 • παρα-στάδιον, τό, das Danebenstehende, der Pfeiler
 • παρα-σταδόν, hinzutretend
 • παρα-στάζω, daran, darauf, dazu tröpfeln
 • παρα-σταθμίδες, αἱ, der Teil der Tür nach den Angeln zu
 • παρα-στάς, άδος, ἡ, eigtl. alles Danebenstehende, Daranstehende, bes. Pfosten, Pfeiler, Säule; αἱ παραστάδες, der Säulengang, der Eingang des Hauses, Vorhalle
 • παρα-στάσιμος, sich vor Gericht stellend
 • παρά-στασις, ἡ, 1) das Danebenstellen, Dabeistellen, Darstellen; bes. Auseinandersetzung, Beweisführung; 2) in der attischen Gerichtssprache die Drachme, welche die Prozessierenden zu Anfang der Verhandlung für die Vorladung entrichten mußten; 3) das Ausstellen u. Feilhaben der Waren beim Kleinhändler, Höker; 4) das Entfernen, die Verbannung; 5) intrans., das Danebenstehen, die Gegenwart; besonders a) Geistesgegenwart, Entschlossenheit, Kühnheit; ἐπί τινι, Vertrauen, voluntas. Aber auch das Außersichsein, die Begeisterung, Entzückung; vor Freude, καὶ ἐνϑουσιασμός; vor Trauer; am häufigsten vor Wahnsinn; b) auch was die Seele im Schlafe od. Wachen sich vorstellt, Vorstellung, Meinung, Einfall
 • παρα-στατέω, daneben, dabei, zur Seite stehen; ἡμῖν ϑεοὺς παραστατεῖν, zum Schutze
 • παρα-στάτης, ὁ, der daneben od. dabei Stehende, Gefährte; in der Schlachtordnung der Nebenmann; bes. zum Schutz; auch im Chor. Auf den Schiffen zwei Stützen zur Befestigung des Mastes im Schiffsboden. In der Anatomie sind παραστάται die Oberhoden, ἐπιδιδυμίδες, auch die Hoden selbst bei den Vögeln
 • παρα-στατικός, ή, όν, 1) was das Vermögen hat, etwas vor die Seele od. vor die Sinne zu stellen, anzudeuten, innerlich anzuregen, bes. Gramm.; 2) wer gefaßt ist und der Gefahr entgegentritt, kühn; auch im schlimmen Sinne; ὁρμή, wütender Angriff; 3) verzückt, sowohl von prophetischer Begeisterung, als wahnsinnig
 • παρα-στάτις, ιδος, ἡ, Beistand, Gehilfin
 • παρα-σταυρόω, durch daneben, dabei, davor gesteckte Spitzpfähle od. Pallisaden einschließen
 • παρα-στείχω, daneben vorbei, vorübergehen; hineingehen
 • παρα-στέλλω, bei Seite stellen; aufhalten, hemmen; ankommen
 • παρα-στενάχω, daneben, dabei seufzen
 • παρά-στημα, τό, Gefaßtheit. Der Antrieb; Ermahnung, Lehre
 • παρα-στίζω, mit einem daneben gesetzten Punkte od. anderm Merkmale bezeichnen
 • παρα-στίλβω, daneben, an der Seite glänzen
 • παρα-στιχίς, ίδος, ἡ, das daneben od. an die Seite Geschriebene; = ἀκροστιχίς, das Wort, welches die ersten Buchstaben der einzelnen Reihen eines Gedichtes bilden
 • παρα-στομόω, schärfen
 • παρα-στορέννῡμι, daneben, dabei hinbreiten
 • παρα-στοχάζομαι, das Ziel verfehlen; wonach hinzielen
 • παρά-στραβος, seitwärts schielend
 • παρα-στρατεύομαι, neben od. mit dem Heere ziehen
 • παρα-στρατ-ηγέω, neben, bei, mit dem Feldherrn sein; tadelnd, sich in das Amt des Feldherrn einmischen
 • παρα-στρατο-πεδεύω, dabei das Lager aufschlagen
 • παρά-στρεμμα, τό, verdrehter Teil, verrenktes Glied
 • παρα-στρέφω, verdrehen; bes. zum Schlechtern verändern
 • παρα-στρόγγυλος, etwas rund, rundlich
 • παρα-στροφή, ἡ, u. παρα-στροφίς, ίδος, ἡ, der Rand, Saum des Kleides
 • παρα-στύφω, etwas zusammenziehend od. sauer sein
 • παρα-συγ-γραφέω, wider den Inhalt des Vertrages od. Kontrakts, συγγραφή handeln u. dadurch einen betrügen
 • παρα-συγ-γραφή, ἡ, Handlung wider den Vertrag od. Kontrakt
 • παρα-συγ-χέω, auf fehlerhafte Weise vermischen
 • παρα-συ-ζεύγνῡμι, daneben verbinden
 • παρα-συκο-φαντέω, dabei, zugleich verleumden
 • παρα-συλάω, berauben
 • παρα-συλ-λέγομαι, sich daneben oder mit anderen versammeln
 • παρα-συλ-λογιστικός, ή, όν, durch Schlüsse täuschend
 • παρα-συμ-βάλλω, vergleichen, ähnlich machen
 • παρα-σύμ-βαμα, τό, in der philosoph. Kunstsprache der Stoiker ein Nebenbegriff, Nebenzufall
 • παρα-συμ-βουλεύω, einen falschen Rat geben
 • παρα-συν-άγχη, ἡ, Halsentzündung
 • παρα-συν-άγω, widergesetzlich u. heimlich versammeln
 • παρα-συν-αγωγή, ἡ, u. παρα-σύν-αξις, ἡ, widergesetzliche u. heimliche Zusammenkunft
 • παρα-συν-απτικός, ή, όν, daneben, damit verbindend
 • παρα-συν-άπτω, daneben, damit verbinden
 • παρα-σύν-εσις, ἡ, Mißverstand
 • παρα-συν-ήθης, ες, ungewohnt
 • παρα-σύν-θεσις, ἡ, die Ableitung od. Bildung eines Wortes von einem zusammengesetzten, Gramm.
 • παρα-σύν-θετος, bes. τὰ παρασύνϑετα, Wörter, die von zusammengesetzten abgeleitet od. gebildet sind, Gramm.
 • παρα-σύν-θημα, τό, Nebensignal, Gegensignal, Parole
 • παρα-σῡρίζω, daneben, dabei die Syrinx blasen
 • παρα-σύρω, daneben, dabei, an der Seite ziehen; ἔπος, ein nicht zur Sache gehöriges Wort herbeiziehen; mit fortreißen, vom Strome
 • παρα-σφαγίς, ίδος, ἡ, der Teil neben der Kehle
 • παρα-σφαλής, ές, daran vorbeiirrend
 • παρ-ασφαλίζω, durch etwas daneben, dabei Gesetztes od. Gestelltes befestigen, sichern
 • παρα-σφάλλω, von der Seite stoßen, machen, daß etwas seitwärts abirrt, z. B. ein Pfeil; pass., νοῦς δὲ παρέσφαλται, des Trunkenen
 • παρα-σφηκόω, an der Seite einfassen
 • παρα-σφηνόω, daneben, an der Seite verkeilen
 • παρα-σφίγγω, daneben, daran, dabei binden
 • παρα-σφρᾱγίζω, daneben siegeln, ein Siegel daneben drücken. Auch = ein Siegel oder Gepräge nachmachen, verfälschen
 • παρα-σφράγισις, ἡ, das Nachmachen od. Verfälschen des Siegels; auch παρασφρᾱγισμός, ὁ
 • παρα-σφύριος, neben, an den Knöcheln
 • παρά-σφυρος, an Entzündung der Knöchel leidend
 • παρα-σχάζω, aufhalten
 • παρα-σχεδιάζω, aus Übereilung od. Unbedachtsamkeit falsch, wider den Zweck machen od. einrichten
 • παρα-σχεδόν, adv., daneben, nahe dabei, auch von der Zeit; beinahe
 • παρά-σχεσις, ἡ, das Darbieten
 • παρα-σχηματίζω, die rechte, wahre od. eigentliche Gestalt abändern, umgestalten; bes. von grammatischer Umwandlung eines Wortes; auch = entstellen durch die Rede
 • παρα-σχηματισμός, ὁ, Ableitung eines Wortes von einem anderen durch Veränderung der Endung
 • παρα-σχίδες, αἱ, Splitter, Späne, die beim Spalten od. Hauen abfallen
 • παρα-σχίζω, daneben, an der Seite spalten, hauen, aufschlitzen; bes. von Fischen
 • παρα-σχίστης, ὁ, der von der Seite od. der Länge nach Aufschlitzende, z. B. der Koch, der Fische u. dgl. aufschneidet; der die Leichen an den Seiten Aufschneidende u. Öffnende, der sie dann einbalsamiert; Räuber, der in die Häuser einbricht
 • παρα-σχοινίζω, durch ein daneben od. davor gezogenes Seil ausmessen
 • παρα-σχοίνισμα, τό, daneben oder davor gezogenes Seil
 • παρ-α-σχολέω, sich mit Nebensachen od. unrechten Dingen, oder auf eine unrechte Weise beschäftigen
 • παρα-σώζω, erhalten
 • παρα-σωρεύω, daneben aufhäufen
 • παρά-ταξις, ἡ, das Neben- od. Gegenüberstellen, bes. das Ordnen des Heeres zur Schlacht; die Schlachtordnung; χωρία παράταξιν μὴ δεχόμενα, wo sich die Schlachtordnung, die Reihe nicht entwickeln kann; ἡ πρὸς Γίγαντας, eigtl. das sich gegenüber Aufstellen; eine regelmäßige Schlachtordnung; übertr., Wetteifer; auch die Vorkehrungen, die man zu einem Kampfe, Prozesse trifft, der παρασκευή entsprechend
 • παρα-ταράσσω, daneben, dabei verwirren, erschüttern
 • παρά-τασις, ἡ, Ausdehnung, Erstreckung daneben, dabei - Bei den Gramm. ist χρόνου πα-ράτασις od. χρονική eine Zeitdauer, die sich neben einer anderen Handlung hin erstreckt, tempus imperfectum
 • παρα-τάσσω, daneben, neben einander ordnen, bes. in Schlachtordnung stellen. Oft ist mit dem 'sich gegen einen in Schlachtordnung stellen' der Begriff des Kampfes vrbdn; auch = sich vorsetzen, einen Entschluß bei sich fassen
 • παρα-τατικός, ή, όν, ausspannend, ausdehnend; sich daneben erstreckend, χρόνος, tempus imperfectum, Gramm.
 • παρα-τείνω, 1) daneben, dabei ausspannen, ausstrecken; ὀπίσω τὸ ἱμάτιον, ausbreiten; μῦϑον, ausdehnen. Geometrisch eine Figur an einer Linie entlang, über der Linie beschreiben. Mit Beziehung auf die Zeit: hinhalten, in die Länge ziehen, aufhalten u. dadurch ermüden; 2) intrans., sich daneben, davor erstrecken, ausdehnen, quer davor liegen, von einen Landstrich, der sich neben dem anderen hinzieht; παρατείνουσα τὸν λιμένα, sich vor dem Hafen hinerstreckend; τῷ λιμῷ παρατεινόμενα, von Hunger hingestreckt; unser abspannen; παρατενεῖς durch ἀπολεῖς; auch act. hieß es 'die Glieder auf der Folter ausrecken', u. dah. foltern, martern. Von der Zeit: sich hinziehen, in die Länge ziehen; ποῖ παρατενεῖς δεδιὼς ταῦτα; wie lange wirst du dies fürchten?; κοιλίαν παρατείνειν, Ggstz von ἱστάνειν, Leibesöffnung befördern
 • παρα-τειχίζω, daneben, dabei eine Mauer, Burg od. Feste aufführen
 • παρα-τείχισμα, τό, daneben, dabei aufgeführte Mauer, Bollwerk
 • παρα-τεκταίνω, verzimmern, falsch zimmern, durch Zimmern verderben, übertr., αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο, ein Wort verfälschen, Lügen schmieden; ohne den tadelnden Nebenbegriff, οὐδέ κεν ἄλλως Ζεὺς παρατεκτήναιτο, Zeus könnte es nicht anders machen
 • παρα-τελευταῖος, der vorletzte, ἡ παρατελευταία, die vorletzte Silbe
 • παρα-τελευτάω, der vorletzte sein, in der vorletzten Silbe stehen
 • παρα-τέλευτος, das Vorletzte, oft bei den Gramm., bes. ἡ παρατέλευτος, die vorletzte Silbe
 • παρα-τελ-ωνέομαι, eine Zolldefraudation begehen
 • παρα-τέμνω, daneben, an der Seite od. der Länge nach schneiden od. abschneiden
 • παρα-τεταγμένως, in völliger Schlachtordnung, wohlgerüstet
 • παρα-τεταμένως, ausgedehnt, ausgestreckt
 • παρα-τετηρημένως, mit Vorsicht od. Genauigkeit
 • παρα-τεχνο-λογέω, etwas beiläufig, außer der Kunsttheorie beibringen
 • παρα-τηρέω, daneben, dabei stehend auf etwas Acht geben, auflauern; beobachten, bewachen; dah. sich hüten vor etwas. Auch = beobachten, befolgen
 • παρα-τήρημα, τό, das woneben od. wobei Beobachtete; bes. von der Beobachtung der Vogelzeichen
 • παρα-τήρησις, ἡ, das daneben od. dabei Beobachten; von Beobachtung der Vogelzeichen; das Beobachten und Auflauern
 • παρα-τηρητής, ὁ, Beobachter, Bemerker; Aufseher
 • παρα-τηρητικός, ή, όν, zum Beobachter od. zum Beobachten, Bemerken gehörig
 • παρα-τίθημι, 1) daneben-, davorstellen; bes. a) der eigentliche Ausdruck von Speisen: vorsetzen; sich Speise vorsetzen. Im weiteren Sinne: vorlegen; übh. darreichen, gewähren; δύναμίν τινι, einem Macht beilegen, erteilen; b) aufsetzen; c) bei jemandem als Pfand niederlegen, einem etwas zum Aufbewahren geben; d) daneben-, zusammenstellen, um zu vergleichen; e) vorlegen, auseinandersetzen in der Rede; 2) a) neben sich hinstellen; von Speisen: sich vorsetzen lassen, zu sich nehmen; b) als Zeugen, als Beweis für sich anführen, bes. Beweisstellen für sich u. seine Meinung zitieren; c) für sich bei Seite legen, aufbewahren, aufsparen; d) daran setzen, aufs Spiel setzen; κεφαλάς, ψυχὰς παρϑέμενοι, die Köpfe, das Leben daran setzend
 • παρα-τίλλω, die Haare an den Nebenteilen (nicht am Kopfe), unter den Achseln und wo es sonst welche gibt, ausrupfen, wie es üppige Weichlinge u. Frauen zu tun pflegten. Als Strafe für ertappte Ehebrecher
 • παρα-τιλμός, ὁ, das Ausrupfen der Haare an Nebenteilen, nicht am Kopfe, als Strafe für ertappte Ehebrecher
 • παρά-τιλτος, an den Nebenteilen, d. i. am Leide, nur am Kopfe nicht berupft, der Haare beraubt
 • παρα-τίλτρια, ὴ, die Sklavin, die die Haare am Leibe ihrer Herrin ausrupft oder mit Pechpflastern auszieht
 • παρ-ατμίζω, von allen Seiten beräuchern
 • παρα-τολμάω, tollkühn sein od. handeln; παρατετολμημένα, kühne Ausdrücke
 • παρά-τολμος, tollkühn, zur Unzeit kühn
 • παρά-τονος, daneben od. an der Seite ausgestreckt
 • παρα-τόξευσις, ἡ, das Hinschießen mit dem Pfeile im Vorbeigehen
 • παρά-τοπος, am unrechten, schlechten Orte
 • παρα-τραγ-ῳδέω, tragisch sprechen, auf tragische Weise, pomphaft übertreiben
 • παρα-τράγ-ῳδος, ein wenig, oder zur Unzeit tragisch, pomphaft übertrieben
 • παρα-τραυλίζω, etwas dabei stottern od. stammeln
 • παρα-τράχηλος, den Kopf auf die Seite hängen lassend
 • παρα-τρέπω, daneben-, vorbeiwenden, -lenken; auch λόγον, eine Rede ablenken, ihr eine andere Richtung geben; anderen Sinnes machen; abändern; abschweifen
 • παρα-τρέφω, daneben od. dabei nähren, bes. von Haustieren; mit einem verächtlichen Nebensinn: gleichsam unnützer Weise füttern, von Menschen, die die Kost nicht wert sind
 • παρα-τρέχω, 1) daneben vorbei- oder vorüberlaufen; übertr., μὴ ταχὺ λίαν παραδραμεῖν, schnell über etwas hingehen; dah. auch übergehen mit Stillschweigen; entgehen, unbemerkt bleiben. Von der Zeit: vorübergehen; 2) im Laufe überholen; übh. übertreffen; 3) hinzulaufen
 • παρα-τρέω, bei Seite springen, aus Furcht, von scheuen Pferden
 • παρά-τρητος, auf der Seite durchbohrt od. mit Löchern; αὐλός, eine Flöte zu Trauerliedern
 • παρα-τριβή, ἡ, das Nebeneinanderreiben; auch übertr., Reibung, Streitigkeit, Verfeindung
 • παρα-τρίβω, daneben reiben; denn durch das Reiben oder Streichen des Goldes auf dem Probiersteine prüfte man die Echtheit oder Reinheit desselben im Vergleich mit einer anderen Metallmasse; übh. an der Seite abreiben, an etwas reiben; sich aneinander abreiben. Übertr., sich reiben an einem, in feindliche Berührung mit einem kommen, sich mit ihm verfeinden; παρατρίψασϑαι τὸ μέτωπον, wie das lat. os od. frontem perfricare, die Stirn durch wiederholtes Reiben gegen alles Erröten gleichsam verhärten, oder sich die Zeichen der Scham von der Stirn wegreiben, dah. unverschämt sein oder werden
 • παρά-τριμμα, τό, der Wolf, wenn man sich im Reiten od. Gehen zwischen den Beinen wund gerieben hat, intertrigo
 • παρά-τριψις, ἡ, das Aneinanderreiben
 • παρα-τροπέω, von dem Rechten abwendend, täuschend
 • παρα-τροπή, ἡ, das Ablenken, Ableiten, bes. vom rechten Wege, Verführen; auch: Irrtum, Verkehrtheit. Das Abweichen, bes. in der Rede, die Abschweifung; auch = Deklination im grammatischen Sinne; Ableitung, Herleitung
 • παρά-τροπος, 1) abgelenkt, abgewendet, verändert, entfremdet; 2) in activer Bdtg: abwendend
 • παρά-τροφος, daneben, damit erzogen, von Sklaven
 • παρα-τροχάζω, vorbeilaufen; übertreffen; nebenherlaufen
 • παρα-τρόχιος, neben dem Rade
 • παρα-τρυγάω, nebenbei oder verstohlener Weise Trauben abpflücken, ablesen
 • παρα-τρύζω, daneben, dabei zwitschern
 • παρα-τρύπημα, τό, Nebenöffnung, Nebenloch
 • παρα-τρώγω, benagen, benaschen
 • παρα-τρωπάω, ϑεοὺς ϑυέεσσι παρατρωπῶσ' ἄνϑρωποι, die Menschen machen die Götter durch Opfer anderen Sinnes, versöhnen sie
 • παρα-τυγχάνω, gerade dabei sein, dazukommen; ἕως ἄν τις παρατύχῃ διαφυγὴ ἐπιτηδεία, bis sich darbiete, finde; εἰς καιρόν γε παρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις Πρόδικος, er ist zu rechter Zeit dazugekommen; σὺν τοῖς παρατυχοῦσιν ἱππόταις, mit denen, die gerade da waren; παρατυχόντες πλοίῳ, darauf stoßend; πρὸς τὸ παρατυγχάνον τὰ πολλὰ τεχνᾶται, nach den jedesmaligen Ereignissen; ἐν τῷ παρατυχόντι, nach den Umständen
 • παρά-τυπος, verschlagen, verfälscht
 • παρα-τυπόω, verprägen, falsch oder ungenau bilden, münzen
 • παρα-τύπωσις, ἡ, (falsche, unrichtige, ungenaue) Abbildung; von Spiegelbildern
 • παρα-τυπωτικός, ή, όν, falsch abbildend
 • παρ-αυαίνω, daneben, dazwischen trocknen
 • παρ-αυγάζω, von der Seite beleuchten od. erhellen; abbilden, durch den Schein darstellen
 • παρ-αυδάω, zureden, trösten, beruhigen; ϑάνατον παραυδᾶν τινι, einen über den Tod trösten
 • παρ-αυλέω, dabei flöten; mißtönen zur Flöte
 • παρ-αυλίζω, daneben hausen od. wohnen. Überh. daneben gelegen sein
 • παρ-αύλιον, τό, Nebenhof, Vorhof
 • πάρ-αυλος, daneben seiend od. wohnend
 • πάρ-αυλος, daneben vorbeiflötend, dah. mißhellig, abstimmig
 • παρ-αυξάνω, durch Danebensetzen od. Ansetzen vermehren, vergrößern
 • παρ-αύξησις, Vermehrung, Vergrößerung durch daneben- od. darangesetzte Stücke od. Teile
 • παρ-αυξητικῶς, vergrößernd
 • παρ-αύστηρος, auf eine unrechte od. übertriebene Art herb, streng, hart
 • παρ-αυτά, auf frischer Tat, sogleich, augenblicklich, vollständig
 • παρ-αυτίκα, auf frischer Tat, sogleich, augenblicklich, vollständig; ἐν τῷ παραυτίκα, für den Augenblick, momentan; bes. von dem Vergnügen, das man auf der Stelle leicht genießen kann, das aber eben so schnell vergeht; λέγειν ἐκ τοῦ παραυτίκα, aus dem Stegreif
 • παρ-αυχενίζω, den Hals seitwärts biegen
 • παρ-αυχένιος, neben od. am Halse befindlich, hängend
 • παρ-αύχησις, ἡ, das Prahlen
 • παρα-φαίνω, daneben, dabei zeigen, sichtbar werden lassen; vorleuchten; sich daneben zeigen, erscheinen, daneben od. gegenüber zum Vorschein kommen, sich darbieten
 • παρ-αφ-αίρεσις, ἡ, das Wegnehmen an der Seite, das heimlich Wegnehmen od. Entwenden
 • παρ-α-φανίζω, dabei vernichten
 • παρά-φασις, ἡ, das Zureden, Trösten, Ermahnen; auch Anlockung, Anreiz, mit dem Nebenbegriffe der Täuschung. Auch = Beruhigung, Tröstung; Beschwichtigung
 • παρ-άφασις, ἡ, das Berühren an der Seite, leichte od. heimliche Berührung
 • παρά-φασις, ἡ, das Sehen des Bildes im Spiegel
 • παρ-αφάσσω, daneben, an der Seite anfassen od. berühren, leicht od. heimlich berühren
 • παρά-φερνα, τά, das was die Braut neben od. außer der eigentlichen Mitgabe, προΐξ, empfängt u. mitbringt
 • παρα-φέρω, 1) daneben, hinzubringen; ξύνϑημά τινι, überbringen; bes. Speisen auftragen, vorsetzen; pass. aufgetischt werden; vortragen; λόγους, Reden vorbringen, vortragen; als Grund beibringen, anführen; 2) vorübertragen; pass. vorübergetragen werden, vorbeifahren, vorbeigehen; τὴν ὄψιν τινός, das Gesicht wovon abwenden; von etwas ab- und wo anders hinwenden; wie ein Strom von der Seite wegreißen, fortführen; falsch vorbringen; bes. vom rechten Wege abführen, verleiten, im pass. von dem Wahren abirren; τὸ βλέμμα παρενήνεκται = ἐπὶ τῶν μὴ καϑεστώτων τὴν διάνοιαν, von dem irren Blicke des Wahnsinnigen; so παρενεχϑείς, sc. τῆς γνώμης, verrückt; 3) vorübergehen u. unbeachtet lassen, verabsäumen; intrans. vorübergehen. Daher auch = sich unterscheiden; παρενεγκόντος τοῦ ὀνόματος, mit verändertem Namen; 4) übertreffen
 • παρα-φεύγω, daran vorbei- oder vorüberfliehen
 • παρά-φημι, zureden, raten; ermahnen, bereden, beschwichtigen; gew. mit dem Nebenbegriffe listiger Überredung od. Täuschung; geradezu hintergehen, täuschen
 • παρα-φθαδόν, zuvorkommend
 • παρα-φθάνω, zuvorkommen, bes. im Laufe übertreffen, einholen
 • παρα-φθαρτικός, ή, όν, zu verderben geschickt, vernichtend
 • παρα-φθέγγομαι, daneben, dabei, dazwischen reden; sich dabei verlauten lassen; unterbrechen; heimlich sprechen
 • παρα-φθεγκτήριος, zum Anreden gehörig, τὰ παρ., ein Fest vor der Hochzeit, wo der Bräutigam die Braut zuerst als solche anredete
 • παράφθεγμα, τό, das nebenher Geredete, beiläufige Rede; auch das falsch Geredete
 • παρα-φθείρω, leicht od. obenhin verderben, verfälschen
 • παρα-φθορά, ἡ, leichte Verderbung oder Verfälschung
 • παρά-φθορος, verderbt
 • παρ-αφ-ίημι, daneben vorbeilassen, daneben entlassen, übergehen
 • παρα-φίμωσις, ἡ, ein Fehler des männlichen Gliedes, wenn die Vorhaut die Eichel nicht bedecken kann
 • παρα-φλόγισμα, τό, leckeres Bratenwerk
 • παρα-φλυᾱρέω, dabei schwatzen
 • παρα-φλυάρημα, τό, das Geschwätz dabei
 • παρα-φορά, ἡ, διανοίας, Geistesverrückung, Wahnsinn
 • παρα-φορέω, für sich zusammentragen, sammeln
 • παρά-φορος, vom rechten Wege seitab geführt, fortgerissen, abirrend; bes. verrückt, wahnsinnig; παράφορόν τι δεδορκότες, wie ein Verrückter aus den Augen sehen; καὶ καταγέλαστα διαμυϑολογεῖσϑαι, Unsinniges; auch = irrend, wankend, taumelnd; παράφορον βαδίζειν, vom unsicheren, unbehilflichen Gange dessen, der die Füße schleppt
 • παρα-φορότης, ητος, ἡ, σώματος, Unbehilflichkeit des Leibes bei überzähligen Gliedern, schlechte körperliche Haltung
 • παρα-φορτίζομαι, daneben oder dazu aufladen; mit hineinnehmen
 • παρά-φραγμα, τό, ein durch einen Zaun, ein Gehege eingeschlossener Ort, Einfriedigung, Schutzwehr
 • παρα-φράζω, neben einem reden; zu der Rede eines anderen etwas hinzufügen, sie erweitern, um sie zu erklären, umschreiben; auch nachahmen
 • παρά-φρασις, ἡ, erweiternde und verdeutlichende Umschreibung
 • παρα-φράσσω, durch eine daneben- od. davorgesetzte Einfriedigung, Zaun, Gehege u. dgl. einschließen
 • παρα-φραστής, ὁ, der eine Rede, bes. die eines anderen, erweitert, wiederholt od. umschreibt, um sie deutlicher zu machen
 • παρα-φραστικός, ή, όν, umschreibend und erklärend
 • παρ-αφρίζω, daneben od. an der Seite, bes. des Mundes oder des Maules schäumen
 • παρα-φρονέω, von Sinnen od. von Verstande sein, sinnlos, wahnsinnig sein
 • παρα-φροσύνη, ἡ, der Zustand der vom geraden Wege, von der Wahrheit sich verirrenden Seele, Verrücktheit, Wahnsinn
 • παρα-φρουρέω, daneben, dabei Wache halten, bewachen
 • παρα-φρυκτωρεύομαι, u. παρα-φρυκτωρέω, dem Feinde verräterisch ein Feuersignal geben
 • παρά-φρων, ον, vom rechten Verstande od. von der Wahrheit abirrend, verrückt, wahnsinnig
 • παρα-φυάς, άδος, ἡ, Nebenschößling, stolo; von den Adern, von anderen Ausschüssen oder Nachwüchsen
 • παρα-φυής, ές, das daneben Wachsende
 • παρα-φῡκισμός, ὁ, das Schminken
 • παρα-φυκτός, zu entfliehen
 • παρα-φυλακή, ἡ, Wache dabei; Besatzung; Beobachtung dabei
 • παρα-φυλακτικός, ή, όν, zum Beobachten, Bewachen geschickt
 • παρα-φύλαξ, ακος, ὁ, Wächter, Beobachter
 • παρα-φύλαξις, ἡ, das Beobachten
 • παρα-φυλάσσω, bewachen, beobachten, wahrnehmen; schützen; παραφυλάττεσϑαί τινα, sich vor einem hüten; παραφυλάττεσϑαι τὴν χώραν = das Land schützen
 • παρα-φυλλίς, ίδος, ἡ, der Nebenschößling, bes. bei den Weinstöcken
 • παρα-φῡσάω, anblasen, anfachen
 • παρα-φύτευσις, ἡ, das Danebenpflanzen
 • παρα-φυτεύω, daneben pflanzen
 • παρά-φυτος, daneben, daran gewachsen
 • παρα-φύω, daneben, daran wachsen lassen; act., daneben, daran wachsen; auch παραφυῆναι - Παραφυόμενος, überzählig, von den Gliedern des Leibes, auch über den natürlichen Wuchs hinaus
 • παρα-φωνέω, daneben (leise) sagen
 • παρα-φωνή, ἡ, Abbild der Stimme, Tonbild, das sich durch einen Schall im Ohre gebildet hat
 • παρα-φώνησις, ἡ, das Dabeisagen, der Zuruf
 • παρα-φωνία, ἡ, Nebenton, der mitklingende Ton, wie die Octave
 • παρά-φωνος, daneben tönend; τὰ παράφωνα, die mit anklingenden Tone
 • παρα-φώτισμα, τό, falsche Taufe
 • παρα-φωτισμός, ὁ, das Nebenleuchten (nach dem Untergange der Sonne)
 • παρα-χάζομαι, bei Seite weichen, Platz machen
 • παρα-χάλασμα, τό, das Nachgelassene, Abgespannte
 • παρα-χαλάω, daneben durchlassen, ἐάν τι παραχαλᾷ, vom Schiffe, wenn es Wasser durchläßt, leck ist; nachlassen
 • παρα-χαλκεύω, daran schmieden
 • παρα-χάραγμα, τό, falsches Gepräge, falsche Münze
 • παρα-χαράκτης, ὁ, Falschmünzer; übertr., Verfälscher, Verderber
 • παρα-χαράξιμος, mit falschem Gepräge, von falscher Münze
 • παρα-χάραξις, ἡ, das Falschmünzen, Verderben
 • παρα-χαράσσω, falsch prägen, falsch münzen
 • παρα-χειμάζω, überwintern, den Winter über an einem Orte bleiben; bes. von Winterquartieren des Heeres
 • παρα-χειμασία, ἡ, das Überwintern; τὴν παραχειμασίαν ποιεῖσϑαι ἐν πόλει, überwintern, seine Winterquartiere dort haben
 • παρα-χέω, dazugießen; daneben aufschütten; daneben, vorbei ausschütten
 • παρά-χηλος, am Hufe
 • παρα-χλιαίνω, ein wenig od. an etwas erwärmen
 • παρα-χναύω, daneben benagen, heimlich naschen von etwas
 • παρα-χορδίζω, u. παρα-χορδέω, neben der rechten Seite greifen, d. i. sie verfehlen
 • παρά-χορδος, neben der rechten Seite greifend, fehlgreifend
 • παρα-χορεύω, daneben, dabei einen Chorreigen, oder in Chorreigen tanzen
 • παρα-χορ-ηγέω, als χορηγός noch etwas daneben, dazu ausgeben oder aufwenden, aus eigenen Mitteln noch etwas dazugeben
 • παρα-χορ-ήγημα, das Auftreten eines Nebenchors neben dem gewöhnlichen Hauptchor, der, wenn er seinen Gesang vollendet hat, wieder abtritt und nicht wieder erscheint; der Froschchor
 • παρα-χραίνω, daneben vermischen, verunreinigen
 • παρα-χράομαι, falsch, auf die unrechte Art brauchen, mißbrauchen; auch vom falschen Gebrauche der Wörter; - schlecht behandeln; schlecht handeln. Auch = nebenbei brauchen, als Nebensache behandeln, geringschätzen; absolut, παραχρεώμενοι, von erbitterten Streitern, die ihr Leben für nichts achten, mit Lebensverachtung kämpfen
 • παρα-χρῆμα, neben der Sache, auf der Stelle, sogleich; τὸ ἐγγὺς μόνον ὁρῶν καὶ τὸ παραχρῆμα, das Gegenwärtige; αἱ παραχρῆμα ἡδοναί, augenblickliche, momentane; ἐκ τοῦ παραχρῆμα, aus dem Stegreif, ohne Vorbereitung; αἱ ἐγγυτάτω, die sich von selbst darbietenden, ohne viele Mühe zu erlangenden Genüsse; ἐν τῷ παρ., in dem Augenblick, für den Augenblick
 • παρά-χρησις, ἡ, falscher Gebrauch, Mißbrauch
 • παρα-χρηστηριάζω, mit dem Orakel einen Betrug spielen
 • παρα-χρίω, anstreichen
 • παρά-χροος, von falscher oder veränderter Farbe
 • παρα-χρώννῡμι und -χρωννύω, verfärben, durch Färben verderben
 • παρά-χρωσις, ἡ, das Verfärben, Verderben durch Farbe, Verfälschen; übtr. auf die Musik
 • παρά-χυμα, τό, das Zugegossene
 • παρά-χυσις, ἡ, Zugießen
 • παρα-χύτης, ὁ, der Zugießer, bes. der Wasser zum Bade bringt
 • παρά-χωμα, τό, daneben aufgeschütteter oder aufgeworfener Damm
 • παρα-χώννῡμι, dabei oder daneben aufschütten, aufdämmen
 • παρα-χωρέω, auf die Seite gehen, bei Seite treten, weichen, Platz machen; auch von denen, die in die Verbannung gehen; vom Redner: abtreten; οἷός τε ἦν ἐκείνῳ παραχωρεῖν τῶν τόπων τούτων, jenem diese Orte abzutreten, zu überlassen; nachgeben; erlauben; folgen, gehorchen
 • παρα-χώρημα, τό, die Sache, worin man nachgibt oder weicht
 • παρα-χώρησις, ἡ, das Nachgeben; τῆς ἀμφισβητουμένης χώρας, das Weichen daraus, das Überlassen desselben
 • παρα-χωρητέος, zu weichen, nachzugeben
 • παρα-χωρητικός, ή, όν, nachgebend, nachgiebig
 • παρα-χώριος, nebenbei gelegen, angrenzend
 • παρα-ψαλίζω, mit der Schere beschneiden u. verfälschen
 • παρα-ψαλιστής, ὁ, der durch Beschneiden mit der Scheere Verfälschende
 • παρα-ψάλλω, die Sehne oder Saite sacht, obenhin schlagen oder berühren
 • παρά-ψαυσις, ἡ, leichte, oberflächliche Berührung
 • παρα-ψαύω, an der Seite, leicht, oberflächlich berühren
 • παρα-ψάω, an der Seite leicht reiben oder streichen; τὰς τρίχας, die Haare an den Kopf streichen
 • παρα-ψελλίζω, ein wenig oder lügenhaft stammeln
 • παρά-ψηστος, eine weibliche Theatermaske mit an den Seiten glatt gestrichenen Haaren
 • παρα-ψηφίζομαι, durch falsches Abstimmen betrügen
 • παρα-ψήχω, an der Seite leise od. sanft abreiben; streicheln, u. übertr. auch mit Worten schmeicheln
 • παρά-ψογος, ὁ, beiläufiger Tadel
 • παρα-ψυχή, ἡ, Kühlung, Erquickung, Trost
 • παρα-ψύχομαι, von der Seite Kühlung zuwehen, dah. übh. kühlen, laben, erquicken, übtr. trösten
 • παρδακός, naß, feucht
 • παρδαλέη, ἡ, sc. δορά, Pantherfell
 • παρδάλεος, vom Panther, zum Panther gehörig
 • παρδαλη-φόρος, ein Pantherfell tragend, damit bekleidet
 • παρδάλια, τά, eine unbestimmte Tiergattung
 • παρδαλί-αγχες, τό, Beiname einer Pflanze, an der der Panther erstickt
 • παρδαλιδεύς, έως, ὁ, das Junge des Panthers
 • παρδαλιο-κτόνος, ὁ, der Panthertöter
 • πάρδαλις, εως,, 1) Pardel, Panther; πάρδαλις, das weibliche, πόρδαλις, das männliche Tier; 2) ein räuberisches Seetier; κῆτος, wahrscheinlich eine gefleckte Haifischart; ein Fisch des roten Meeres

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert