• πεντ-ετηρίς, ἡ, Zeitraum von fünf Jahren; διὰ πεντετηρίδος, alle fünf Jahre; πανηγύριας τὰς ἐν τῇσι πεντετηρίσι γινομένας, von den alle fünf Jahre gefeierten Panathenäen
 • πεντ-ετής, ές, fünfjährig
 • πεντε-τριάζω, fünfmal besiegen
 • πεντηκονθ-ήμερος, fünfzigtägig
 • πεντήκοντα, fünfzig
 • πεντηκοντά-δραχμος, fünfzig Drachmen wert; ἐπίδειξις, wofür man 50 Drachmen bezahlen muß
 • πεντηκοντα-ετηρίς, ἡ, Zeitraum von fünfzig Jahren
 • πεντηκοντα-ετής, ές, fünfzigjährig
 • πεντηκοντα-ετία, ἡ, fünfzig Jahre
 • πεντηκοντα-και-τρι-ετής, ές, dreiundfünfzigjährig
 • πεντηκοντα-κάρηνος, u. πεντηκοντα-κέφαλος, fünfzigköpfig
 • πεντηκοντά-λιτρος, fünfzig λίτραι schwer
 • πεντηκοντα-πέλεθρος, fünfzig Plethren groß
 • πἑντηκοντάπηχυς, εος, u. πεντηκοντα-πηχυαῖος, fünfzig Ellen lang oder breit
 • πεντηκοντ-αρχέω, ein πεντηκόνταρχος sein
 • πεντηκοντ-αρχία, ἡ, Amt od. Würde des πεντηκόνταρχος
 • πεντηκόντ-αρχος, ὁ, der Anführer von fünfzig Mann; auch der Befehlshaber eines πεντηκόντορος
 • πεντηκοντάς, άδος, ἡ, die Zahl fünfzig
 • πεντηκοντα-ταλαντία, ἡ, fünfzig Talente
 • πεντηκοντα-τάλαντος, fünfzig Talente wert
 • πεντηκοντα-τέσσαρες, vierundfünfzig
 • πεντηκοντά-χοος, ουν, fünfzigfältig ergießend, wiedergebend od. sich vermehrend
 • πεντηκοντ-ήρης, ες, mit fünfzig Reihen von Ruderbänken versehen
 • πεντηκοντηρικός, ἡ, sc. ναῠς, Fünfzigruderer
 • πεντηκοντό-γυος, von fünfzig Hufen od. Morgen Ackerlandes
 • πεντηκοντό-παις, ὁ, ἡ, von oder mit fünfzig Kindern, Söhnen
 • πεντηκοντ-όργυιος, von fünfzig Klaftern
 • πεντηκόντορος, ἡ, ein Fünfzigruderer
 • πεντηκοσταῖος, am fünfzigsten Tage etwas tuend, geschehend
 • πεντηκόστ-αρχος, ὁ, derjenige, der an der Spitze der Gesellschaft stand, welche die Abgabe des Fünfzigstels, πεντηκοστή, vom Staate gepachtet hatte, Generalpächter
 • πεντηκοστεύω, den Zoll od. die Abgabe des Fünfzigstels, πεντηκοστή, fordern od. eintreiben; pass., diese Abgabe entrichten, verzollen
 • πεντηκοστήρ, ῆρος, ὁ, Anführer von 50 Mann
 • πεντηκοστο-λογέω, den Zoll od. die Abgabe des Fünfzigstels; πεντηκοστή, sammeln od. einnehmen
 • πεντηκοστο-λόγιον, τό, das Zollhaus, wo die Abgabe des Fünfzigstels eingesammelt wird
 • πεντηκοστο-λόγος, den Zoll od. die Abgabe des fünfzigsten Teils sammelnd; ὁ π., der Zolleinnehmer od. Pächter des Einfuhrzolles
 • πεντηκοστό-παις, ὁ, ἡ, von od. mit fünfzig Kindern
 • πεντηκοστός, der fünfzigste; ἡ πεντηκοστή, der fünfzigste Teil, sc. μοῖρα, also 2 Prozent war der übliche Eingangszoll; ἡ πεντηκοστή, sc. ἡμέρα, der fünfzigste Tag nach Ostern, d. i. Pfingsten
 • πεντηκοστύς, ύος, ἡ, die Zahl fünfzig, bes. eine Abteilung Soldaten, der vierte Teil des λόχος
 • πεντηκοστ-ώνης, ὁ, der die Abgabe des Fünfzigstels πεντηκοστή, gepachtet hat
 • πεντ-ήρης, ες, u. πεντ-ηρικός, ή, όν, fünfruderig, mit fünf Reihen Ruderbänken
 • πέντ-οζος, fünfästig; von der Hand gesagt; das Fünfzack, gleichsam fünfzackige Gabel
 • πεντ-όργυιος, u. πεντ-όροβον, τό, von fünf Klaftern
 • πεντ-όροβος, ἡ, eine Pflanze
 • πεντ-ώβολος, von fünf Obolen, τὸ πεντώβολον, ein Fünfobolenstück; πεντώβολον ἡλιάσασϑαι, für fünf Obolen Richter sein; κυλίκιον τοῠ πεντωβόλου, vom Fünf-Obolen-Wein
 • πεντ-ώνυχος, u. πεντ-ῶνυξ, υχος, mit fünf Nägeln, Krallen
 • πεντ-ώροφος, mit od. von fünf Decken od. Stockwerken
 • πέξις, ἡ, das Scheren, das Kämmen
 • πε-οίδης, ες, mit geschwollenem od. dickem männlichem Gliede
 • πέος εος, τό, das männliche Glied
 • πεπαιγμένως, scherzweise
 • πεπαιδευμένως, gebildeterweise, anständig
 • πεπαίνω, 1) weich, milde machen; von Früchten; auch vom Baume selbst gesagt; πεπαίνει τέτταρας καρπούς, er bringt viermal Früchte zur Reise; pass. reif werden; übertr., τραῦμα πεπανϑέν, geheilte Wunde; u. von Leidenschaften, mildern, mäßigen; 2) intrans. weich werden, reisen, von Trauben
 • πεπαίτερος u. πεπαίτατος, reifer, weicher, milder; vom Alter; superl. πεπαίτατος, der reifste
 • πέπανσις, ἡ, das Reifmachen, das Reisen
 • πεπαντικός, reif machend, erweichend
 • πεπαρεῖν, vorzeigen, zur Schau stellen
 • πεπαρεύσιμος, deutlich
 • πεπαῤῥησιασμένως, freimütig
 • πέπειρος, reif; bes. von Früchten; auch von Menschen; übertr., mild, sanft; übertr., bes. von mannbaren Mädchen
 • πεπειρότης, ητος, ἡ, das Reifsein
 • πεπεισμένως, dreist, zuversichtlich
 • πεπερασμένως, begrenzt, bestimmt
 • πέπερι, εως u. εος, τό (persisches Wort), der Pfeffer, Pfefferbaum, piper
 • πεπερίζω, dem Pfeffer nachahmen, nach Pfeffer schmecken
 • πεπέριον, τό, ein Bischen Pfeffer
 • πεπερίς, ίδος, ἡ, Pfefferkorn
 • πεπερίτης, ὁ, ἡ, dem Pfeffer ähnlich, gepfeffert
 • πεπερό-γαρον, τό, mit Pfeffer bereitetes γάρον
 • πεπερό-παστος, mit Pfeffer bestreut oder eingemacht
 • πεπιασμένως, vollgedrückt
 • πεπινωμένως, von einfacher, schmuckloser Schönheit
 • πεπλανημένως, umherirrend, umherschweifend
 • πεπλασμένως, verstellt
 • πεπλατυσμένως, weitläuftig
 • πεπληρωμένως, angefüllt, reichlich
 • πέπλιον, τό, eine Art Wolfsmilch
 • πεπλο-γραφία, ἡ, Beschreibung des Peplos, so hieß eine Schrift des Varro, die das Lob großer Männer enthielt
 • πεπλο-δόχος, das Oberkleid aufnehmend
 • πέπλος, ὁ, 1) ursprünglich jedes gewebte Tuch, Decke; ἀμφὶ δὲ πέπλοι πέπτανται, um den Wagen; ein Aschengefäß zu umhüllen; ein Teppich, über Stühle zu breiten. Bes. ein faltenreiches, großes Gewand vom feinsten Zeuge, das, über die übrige Bekleidung geworfen, den ganzen Leib umhüllte; ἑανός, ποικίλος, gestickt; auch vom Gewande der Männer, lange persische Gewänder bezeichnet; ein Prunkkleid; εὐυφής, vom Gewande des Herakles; bedeckt der weibliche πέπλος Kopf, Gesicht und Hände. Besonders berühmt war der prachtvoll gestickte πέπλος der Athene, der in Athen am Panathenäenfest zur Schau herumgetragen wurde; 2) wegen der Ähnlichkeit hieß so auch das Darmfell, Netz; 3) eine Pflanze, eine Wolfsmilchart, euphorbia peplus
 • πεπλ-ώδης, ες, peplosartig
 • πέπλωμα, τό, Umhüllung, Kleid
 • πέπνῡμαι, angehaucht, beseelt sein, gew. übertr., klug, verständig sein; πέπνυσαι νόῳ, du bist verständig in deinem Sinne; πεπνυμένα πάντ' ἀγορεύεις, verständig sprichst du; εἰκόνες οἱονεὶ ζῶσαι καὶ πεπνυμέναι, gleichsam atmend, belebt
 • πεποίθησις, ἡ, u. πεποιθία, ἡ, Vertrauen, Zuversicht
 • πεποιθότως, vertrauungsvoll
 • πεπονημένως, mühsam ausgearbeitet
 • πεπορθημένως, zerstört
 • πεπραδίλη, ἡ, u. πέπριλος, ὁ, eine Fischart, gleichsam Furzfisch
 • πέπρωμαι, πέπρωται, es ist vom Schicksal bestimmt, verhängt
 • πεπτικός, zum Kochen od. Verdauen gemacht; auch = das Verdauen befördernd
 • πεπτός, gekocht, verdaut, zu verdauen, verdaulich
 • πέπτρια, ἡ, die Kochende
 • πεπυκνωμένως, dicht gedrängt
 • πέπων, ονος, 1) eigtl. von Früchten: von der Sonne gekocht, also reif, weich, mürbe. Bes. σίκυος πέπων, auch πέπων allein, eine gurken- od. melonenähnliche Frucht, Pfebe od. Angurie, die nur reif gegessen wurde, während man die eigentliche Gurke, σίκυος, unreif aß; daher sprichwörtlich als Bezeichnung der größten Weichheit; πέπονος μαλακώτερος, übh. weichlich, zart; 2) nur in der Anrede, πέπον, ὦ πέπον, u. plur. ὦ πέπονες, gew. in gutem Sinne, als freundliche, schmeichelnde Anrede od. Begrüßung u. öfter, trauter, lieber; auch einmal vom Polyphem an seinen Widder gerichtet, κριὲ πέπον, trauter Widder; ὦ πέπονες, κάκ' ἐλέγχε', Ἀχαιΐδες, οὐκέτ' Ἀχαιοί, im schlimmen Sinne: weichlich, feig. Mild, freundlich
 • πέρ, enklitische Partikel, die dem Worte, auf welches sie sich bezieht, u. dem sie gewöhnlich nachsteht, größeren Nachdruck gibt, also nur ein geschwächtes πέρι, sehr, zu sein scheint; 1) sehr, gar sehr; ἐών, ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰϑάκης κραναῆς περ ἐούσης, des sehr felsigen Ithakas. Daher hebt es wie γέ das Wort, bei welchem es steht, nachdrücklich hervor, indem es mehr extensiv den Umfang des Begriffes verstärkt; ἡμεῖς δ' αὐτοί περ φραζώμεϑα μῆτιν, obwohl jener fehlt, wollen wir allein doch selbst Rat pflegen; ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεϑα, wir selbst, so viel wir vermögen, wollen arbeiten und nicht bloß andere arbeiten lassen; εἰ δέ τοι Ἀτρείδης μὲν ἀπήχϑετο - σὺ δ' ἄλλους περ Παναχαιοὺς τειρομένους ἐλέαιρε, doch der anderen gesamten Achäer erbarme dich; οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεϑα, durchaus nach Hause wollen wir zurückkehren und nicht bloß hier sitzend uns weigern; ἀλλά, Ζεῦ, τόδε πέρ μοι κρήηνον ἐέλδωρ, diesen Wunsch doch erfülle mir; 2) Besonders dient es zur Vereinigung zweier Satzglieder; und zwar - a) um anzuzeigen, daß beide Satzglieder in durchaus gleichem Umfange gelten sollen; so verbindet es sich mit den Relativen, ὅςπερ, ὅσοςπερ, οἷόςπερ, ganz derselbe, durchaus so groß, ganz so beschaffen, ὅπουπερ, ὅϑιπερ u. ä., auch εἴπερ, ἐάνπερ u. ä.; man vergleicht damit das deutsche 'all', welches vor Demonstrativen und Relativen dieselbe Geltung hat: allda, allhier, also, alldieweil; b) den Gegensatz der beiden Satzglieder hervorhebend u. andeutend, daß, wenn das eine in einem hohen Grade vorhanden ist, auch das andere eben so gesteigert vorhanden sein müsse; μῆτερ, ἐπεί μ' ἔτεκές γε μινυνϑάδιόν περ ἐόντα, τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι, da du mich als einen, der sehr kurze Zeit leben sollte, gebarst, sollte Zeus (wenn auch nicht langes Leben, doch) durchaus Ehre mir verleihen, worin liegt: je kürzer mein Leben, um so mehr Ansprüche habe ich auf Ehre; wir sagen, wie die folgenden Griechen, das Verhältnis der Satzglieder anders bestimmend: da du mich nur für kurze Zeit gebarst, sollte mir doch Z. etc. Dah.: wenn auch noch so sehr - doch durchaus; ἐών, χαλεπ οί τοι ἔσοντ' ἀλόχῳ περ ἐούσῃ, wenn du auch (noch so sehr) die Gemahlin bist, wie quamvis; τότε δ' οὔτι δυνήσεαι, ἀχνύμενός περ, χραισμεῖν, wie sehr auch bekümmert; φράδμων περ ἀνήρ, ein obwohl bedachtsamer Mann; χερείονά περ καταπέφνων, einen obwohl Schlechteren tötend. Bei der Negation, οὐδ' ὑμῖν ποταμός περ ἐΰῤῥοος ἀρκέσει, auch nicht einmal der Strom
 • πέρᾱ, darüber hinaus, über einen gewissen Raum hinaus, weiter; ϑρασεῖα καὶ πέρα δίκης ἄρχω, über das Recht hinaus; τοῠ γὰρ εἰκότος πέρα ἄπεστι πλείω τοῠ καϑήκοντος χρόνου, = anders als wahrscheinlich, wider Erwarten; von der Zeit, οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν, nicht länger; ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας, über Mittag hinaus. Übertr., über ein gewisses Maß hinaus; ὃς τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν μ' ἔνερϑεν ὄντ' ἀνέστησας πέρα, du hast mich über meine Feinde erhoben, der ich ihnen unterlag; daher = übermäßig; ἄπιστα καὶ πέρα κλύειν, was über das Hören hinausgeht, mehr als man je gehört hat; πέρα ἀνϑρώπ ου, über den Menschen hinaus, über seine Kraft
 • πέραθεν, von jenseits her, von drüben her
 • περαίας, ὁ, eine Art des Fisches κεστρεύς, eigtl. der sich jenseits des Ufers, fern vom Ufer aufhält
 • περαίνω, 1) beendigen, vollenden, vollbringen; πέραιν' ὅπως λέγεις, (vgl. πέραινε ὥςπερ ἤρξω, fahre fort und führe die Rede zu Ende, wie du anfingst); οὐδὲν περαίνουσιν, sie bringen nichts zu Stande; vor sich bringen, erreichen, herbeischaffen; 2) durchbohren; auch im obszönen Sinne, sowohl γυναῖκα, κόρην, beschlafen, als von männlicher Unzucht; 3) intrans., sich wohin erstrecken, wohin reichen; περαῖνον δι' ὤτων, was tief in die Ohren eingedrungen ist
 • περαῖος, jenseits befindlich, bes. jenseits des Wassers gelegen; ἡ περαία, sc. χώρα, das Land jenseits des Meeres
 • περαιόω, auf das jenseitige Land od. Ufer bringen, übersetzen
 • περαίτερος, darüber hinaus; ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι, weiter führende Wege; ἐὰν περαιτέρω τοῠ δέοντος ἐνδιατρίψῃ, länger als nötig
 • περαΐτης, ὁ, der von jenseits, Bewohner des jenseits gelegenen Landes
 • περαίωσις, ἡ, das Übersetzen
 • περαιωτικός, zum Übersetzen, Überfahren gehörig oder geschickt
 • πέραμα, τό, Ort zum Übersetzen, Überfahrt
 • πέραν, 1) jenseits, gew. jenseits des Wassers, des Meeres, gegenüber; τέκνα πέρην εἰς τὴν Ἀχαιΐην διέπεμψαν, sie schickten sie über das Meer nach Achaja; οἱ κωλύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, auf dem jenseitigen Ufer. Auch von jedem anderen Zwischenraume, πέρην χάεος; 2) seltener = π έρα, darüber hinaus
 • περαντικός, zum Vollenden, Folgern geschickt
 • πέρας, ατος, τό, Ende, Ziel, Grenze;; auch πέρας u. τὸ πέρας adverbial, endlich, zuletzt. Auch wie τέλος, die höchste vollziehende Gewalt im Staate; οἱ τὸ πέρας ἔχοντες τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάντων, die obersten Richter
 • περάσιμος, worüber man fahren, übersetzen kann
 • πέρᾱσις, ἡ, das Überfahren, Übersetzen; übertr., βίου πέρ. καὶ καταστροφή, der Übergang des Lebens in den Tod, das Hinscheiden
 • περασμός, ὁ, Beendigung
 • περᾱτής, ὁ, der Übersetzende, Überfahrende
 • περατικός, jenseits wohnend
 • περατο-ειδής, ές, von begrenzter, endlicher Art oder Natur
 • πέρατος, am entgegengesetzten Ende, jenseitig; ἡ περάτη, sc. χώρα oder γῆ, das Land oder die Gegend, bes. die Himmelsgegend gegenüber, vorzugsweise der Morgen-, od. Abendhimmel
 • περᾱτός, worüber man fahren, übersetzen kann
 • περατόω, endigen, begrenzen
 • περάτωσις, ἡ, Endigung, Begrenzung
 • περάω, 1) von einem Ende zum anderen durchdringen, durchbohren, durchstoßen; bes. einen Raum von einem Ende zum anderen durchschneiden, durchreisen, durchfahren; τάφρος ἀργαλέη περάαν. ein schwer zu durchschreitender Graben; τέλος δωδεκάμηνον περάσαι, das 12monatliche Amt durchführen; ὃν μὴ περάσῃς, οὐ γὰρ εὔβατος περᾷν, er ist nicht leicht zu überschreiten; auch übertr., ὅρκον, übertreten, verletzen; κίνδυνον, die Gefahr bestehen, ertragen; πρὶν ἂν τέρμα τοῠ βίου περάσῃ, vom Sterben gesagt; 2) intrans., von einem Ende zum anderen hindurchdringen, eindringen; ὀστέον εἴσω, in den Knochen hinein; über einen Raum hin, hindurch gehen, fahren, reisen; ἐπὶ πόντον, ἐφ' ὑγρήν, über das Meer hinfahren; übertr., νόημα διὰ στέρνοιο, der Gedanke geht durch die Brust; εἰς Ἀΐδαο, in Hades Wohnung eingehen; εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις, du wirst dein Leben glücklich hinbringen; 3) ursprünlich eins mit dem Vorigen; perf. pass. πεπέρημαι, über das Meer bringen zum Verkauf, verkaufen, vom Sklavenhandel; τινὰ Λῆμνον ἐπέρασσεν. einen nach Lemnos hin verkaufen
 • πέργαμος, ἡ, eigentlich die Burg von Troja, aber auch von anderen Burgen, wie ἀκρόπολις
 • πέρδησις, ἡ, das Furzen
 • περδῑκιδεύς, έως, ὁ, das Junge des Rebhuhns
 • περδῑκικός, vom Rebhuhn, zum Rebhuhn gehörig
 • περδίκιον, τό, ein Kraut
 • περδῑκο-θήρας, ὁ, Rebhuhnjäger, -sänger
 • περδῑκο-τροφεῖον, τό, Ort, wo Rebhühner gefüttert oder gehalten werden
 • περδῑκο-τρόφος, Rebhühner fütternd od. haltend
 • πέρδιξ, ῑκος, ὁ und ἡ, das Rebhuhn
 • πέρδω, furzen
 • περητήριον, τό, der Bohrer
 • πέρθω (vgl. perdo), verwüsten, zerstören, mit Feuer und Schwert; gew. von Städten, aber auch auf Menschen übertr., vertilgen, töten; auch τρίχα, ausraufen; μέγα ἄστυ πέρϑεται, = bei der Zerstörung einer Stadt rauben, erbeuten
 • περί, um, herum; περί τ' ἀμφί τε, rings umher; περὶ δ' αὐλὴ ὑψηλὴ δέδμητο, ringsum; oft die Bdtg des Darüberhinausgehens, des Vorzüglichen; bezeichnet einen hohen Grad = sehr, gar sehr (πέρι); πέρι κῆρι, gar sehr von Herzen, recht herzlich; 1) c. genitivo; a) örtlich; ἑσδομέναν περὶ σεῖο, in deiner Nähe, bei dir sitzend; b) wenn es den Gegenstand bezeichnet, um den eine Handlung stattfindet; so bes. kämpfen, ἀμύνεσϑαι περὶ νηῶν, eigentlich um die Schiffe herum sich wehren, den Feind abwehren; μάχεσϑαι περὶ νηός, um das Schiff, das in der Mitte liegend gedacht wird, kämpfen, so daß sich die beiden Parteien dasselbe streitig machen, die einen es erobern, die anderen es verteidigen wollen; περὶ ϑανόντος, um den Getöteten kämpfen, den die Feinde in ihre Gewalt zu bringen, die Freunde ihnen zu entreißen suchen; περὶ ψυχῆς ϑέον, sie liefen um das Leben, der eine will es durch die Flucht retten, der andere es ihm durch die Verfolgung entreißen; τρέχειν περὶ τῆς ψυχῆς, u. ä. ρέχειν περὶ ἑωυτοῦ, zur Rettung des eigenen Lebens laufen; περὶ νίκης ἐπείγεσϑαι, ἀγάσσασϑαι, um den noch unentschiedenen Sieg wetteifern; περὶ ἴσης ἐρίζειν, um gleiches Recht hadern, d. i. um gleiches Recht zu erlangen; περὶ τρίποδος ϑεῖν, um den als Kampfpreis in der Mitte liegenden Dreifuß wettrennen; auch ἐρίζειν περὶ μύϑων, um die Worte wettstreiten, d. i. wetteifern, wer am besten sprechen könne; ἐρί-ζειν περὶ τόξων, um die größere Geschicklichkeit im Bogenschießen wetteifern. Daraus entwickelt sich der Gebrauch, den Gegenstand, um dessen Gewinnung, wenn er in den Händen des Feindes ist, oder zu dessen Schutz, wenn er ange. griffen wird, man kämpft, durch περί τινος zu bezeichnen; c) περί τινος den Gegenstand bezeichnet, auf den sich eine Tätigkeit bezieht, sehr gewöhnlich bei wissen, hören, sagen, durch 'um, von, über' zu übersetzen; περὶ νόστου ἄκουσα, ich habe von seiner Heimkehr gehört; κέκλυτέ μευ τοῠδε περὶ ξείνου, höret mich über diesen Fremden; διαλέγεσϑαι περί τινος, sich über eine Sache oder wegen einer Sache besprechen; βουλεύειν περὶ φόνου, über den Mord ratschlagen. Auch ψήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι, darüber entscheiden durch Abstimmung; bei den Zeitwörtern, in welchen ein Fürchten, Sorgen liegt; μερμηρίζειν περί τινος, Sorge um oder für einen tragen; περὶ πομπῆς μνησόμεϑα, wegen der Sendung wollen wir bedacht sein; auch ἄχος περί τινος, Leid um Einen; περὶ ποτοῦ γοῠν ἐστί σοι; also um den Trunk ist es dir zu tun? um den Trunk also drehen sich alle deine Gedanken?; d) auch die bewegende Ursache u. die Absicht bei einer Tätigkeit wird dadurch ausgedrückt; περὶ ἔριδος μάχεσϑαι, aus Streitsucht kämpfen; περὶ ὀργῆς, aus, vor Zorn; ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, darum, hierüber, deswegen; e) ἀριϑμοῦ δὲ πέρι μὴ πύϑῃ, ὅσοι τινὲς ἐόντες ταῠτα ποιέειν οἷοί τέ εἰσι, περί, was die Zahl betrifft, so frage nicht, wie viel; πῶς ποτ' ἔχει τὰ περὶ τῆς ἀρετῆς, alles, was sich auf die Tugend bezieht, die Tugend in allen ihren Beziehungen; τὰ περί τινος, was einen angeht, was er tut, seine Schicksale, od. seine Handlungen; περὶ πάντων, περὶ ἄλλων, vor allen, über alle, mehr als alle anderen, also einen Vorzug vor diesen, ein Darüberhinausgehen; περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, alle übertreffen; περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, an Verstand vor den anderen sein, sie an Verstand übertreffen; superl., περὶ δ' ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι, mit dem Speere bist du der Trefflichste unter den Achäern; περὶ πολλοῠ, πλείονος, πλείστου ποιεῖσϑαι, ἡγεῖσϑαι, hoch, höher, am höchsten halten; περὶ ὀλίγου, ἐλάττονος ποιεῖσϑαι, gering, geringer achten; περὶ οὐδενὸς ηγεῖσϑαι, für nichts achten; 2) cum dativo, um; a) in rein örtlicher Bdtg: um etwas herum, ringsum; περὶ δουρὶ πεπαρμένη, um den Spieß gesteckt, eigtl. an den Spieß gesteckt, so daß dieser rings umgeben ist; κυλίνδεσϑαι περὶ χαλκῷ, sich um das Erz wälzen, d. i. am Erze steckend sich wälzen; περὶ χροΐ, um den Leib, um die Haut; bei Verbis der Bewegung, wie ϑώρακα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν, eigtl. er zog einen Panzer an, so daß er um die Brust saß, wie περὶ χροῒ ἕσσατο τεύχεα, er legte die Rüstung an, so daß sie um den Leib saß; μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη, Kränze um den Hals, wie περὶ τῇ χειρὶ χρυσοῠν δακτύλιον, einen goldenen Ring um den Finger haben; u. so eine unbestimmte Nähe andeutend: neben, bei; περὶ φρεσὶν ἀλκή, Kraft um das Herz, wobei das Herz gleichsam als mit Kraft umpanzert dargestellt wird; τί νέον περὶ σοί; was neues ist um dich, umgibt dich, stößt dir zu?; b) örtlich zu nehmend, wie ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν, um einen zur Verteidigung sich stellen, wird es ähnlich wie mit dem gen. bei den Zeitwörtern des Kämpfens gebraucht: πόνος μάχης περὶ παιδί, Kampf um den Sohn, zu seiner Verteidigung; μάχεσϑαι περὶ οἷσι κτεάτεσσι, um Hab und Gut, zur Verteidigung seines Eigentums kämpfen; häufiger bei Fürchten, Sorgen; ϑαῤῥεῖν περί τινι, gutes Mutes sein wegen etwas; c) wie das lat. prae, die Veranlassung, Ursache: σέβομαι δ' ἀντία λέξαι σέϑεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει, aus Furcht; περὶ πλέγματι γαϑεῖ, er freut sich über; 3) cum accusativo, um; a) bei Verbis der Bewegung, den Gegenstand bezeichnend, um den sich etwas herum bewegt; b) bei Verbis, die eine Ruhe, ein Verweilen bezeichnen, wenn ein größerer Umkreis bezeichnet werden soll; ἑστάμεναι περὶ τοῖχον, an der Wand rings herum stehen; ἑλισσόμενοι περὶ δίνας, um die Strudel oder in den Strudeln sich herumdrehend; περὶ πίδακας ἀμφί, rings herum; περὶ τοὺς πόδας περιειλεῖν, um die Füße umwickeln; περὶ τὴν κρήνην εὕδειν, an der Quelle schlafen. Oft wird nur im Allgemeinen ein Umkreis damit bezeichnet, wie διατρίβειν περὶ Πιερίην, wo wir es durch 'in dem Lande' übersetzen müssen; ᾤκουν περὶ πᾶσαν τὴν Σικελίαν, sie wohnten in ganz Sicilien umher; c) oft von Personen, die zu jemandes Umgebung oder Gefolge gehören: οἱ περί τινα, τῶν περὶ ἑαυτὸν δορυφόρων, die Trabanten seines Gefolges, wobei aber gew. die Person selbst mitgerechnet wird, so daß οἱ περὶ Ἡράκλειτον, den Heraklit und seine Anhänger, die man als ein Ganzes zu betrachten gewohnt ist, bedeutet; einige bezeichnen damit auch wohl die Person allein, ohne weitere Beziehung auf die Umgebung, doch so, daß man dabei weniger an die wirkliche Persönlichkeit der Einzelnen, als an ihre Eigenschaften, den Umfang aller Eigentümlichkeiten dachte; d) περὶ δόρπα πονεῖσϑαι, περὶ δεῖπνον πένεσϑαι, sich um die Mahlzeit beschäftigen; περὶ τεύχεα ἕπο υσι, sie sind geschäftig um die Waffen her, wo noch an ein eigentliches Umherlaufen zu denken ist; αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε, bei ihm sitzend, trauernd um ihn; περί τι εἶναι, γίγνεσϑαι = um etwas sein, sich damit beschäftigen, drückt also das Beziehen der Tätigkeit auf einen Gegenstand aus, der als der Mittelpunkt derselben betrachtet wird; so sind οἱ περὶ τὴν ϑήραν = die sich mit der Jagd beschäftigen, die Jäger; e) daher überhaupt sich auf etwas beziehen; εὐσεβεῖν περὶ ϑεούς, fromm sein in Beziehung auf die Götter, gegen die Götter; τὸ περὶ σὲ ἄριστον, das Beste in Beziehung auf dich, für dich; τοιοῦτος περὶ ἐμέ, so gegen mich; ἐγκωμιαζόντων αὐτὸν περὶ τὴν μάχην, loben in Beziehung auf den Kampf, um oder über den Kampf; ἡμῶν; τὰ περὶ τὸ σῶμα, was sich auf den Körper bezieht, das Körperliche; τοῦ περὶ Φωκέας ὀλέϑρου, welches die Phoceer betroffen; δειλία περὶ τὸν ἡγεμόνα γενομένη, ist die Feigheit des Feldherrn selbst; δοκεῖ μοι περὶ τὸν ἄρξαντα τῆς πληγῆς τὸ ἀδίκημα εἶναι, d. i. der angefangen hat zu schlagen, hat Unrecht getan; τὰ περὶ τὸν Κῦρον, alles, was den Kyrus betrifft; τὰ περὶ τὴν ἀρετήν, was zur Tugend gehört, daher die Tugend selbst; f) bei Zeitbestimmungen wird ein nur ungefähr bestimmter Abschnitt angegeben:, περὶ τὰ Μηδικά, um die Zeit der Perserkriege; περὶ τούτους τοὺς χρόνους, um diese Zeit; g) auch bei unbestimmten, ungefähren Zahlenangaben; n der Zusammensetzung bedeutet περί a) um, rings um, περιβάλλω, περιβλέπω; herum, Vollendung eines Kreislaufes und Rückkehr zu demselben Punkte, von dem die Bewegung ausgegangen war, περιβαίνω, περιέρχομαι; b) ein Darüberhinausgehen, Überschreiten, Übertreffen, über, περιγίγνομαι, περίειμι, περιτοξεύω; c) bes. bei adj. eine Verstärkung des einfachen Begriffs, περικαλλής; d) in περιδέξιος drückt es wie ἀμφί den Begriff der Zweiheit aus
 • περι-άγαμαι, sehr oder über die Maßen bewundern.
 • περι-αγαπάω, u. περι-αγαπάζω, sehr, über die Maßen lieben
 • περι-αγγέλλω, herum oder umher, überall verkündigen; mit dem inf.: nach allen Seiten Boten schicken, mit dem Befehl, etwas zu tun, auch durch ein allgemeines Aufgebot requirieren
 • περι-αγείρω, herum versammeln, für sich einsammeln (als Sold oder Lohn), stipem colligere
 • περι-ᾱγή, ἡ, Umbiegung
 • περι-αγής, ές, umgebogen oder zerbrochen; περιηγές, der herumgedreht wird, d. h. rund
 • περι-αγκωνίζω, die Hände herum auf den Rücken binden
 • περι-αγκώνισμα, τό, das Herumbinden der Hände auf den Rücken
 • περι-αγνίζω, ringsum abwaschen oder reinigen
 • περι-άγνῡμι u. περι-αγνύω, herumbrechen; sich herumbiegen; ὂψ περιάγνυται, die Stimme bricht sich rings umher, schallt durch Brechung verstärkt rings umher
 • περι-αγοραῖος, ὁ, u. περι-αγορευτής, ὁ, der sich immer auf dem Markte herumtreibt, Pflastertreter, Schwätzer
 • περι-άγχω, erdrosseln, ersticken
 • περι-άγω, herumführen; περιάγειν τὼ χεῖρε, beide Hände herum und auf den Rücken drehen, um sie zu binden. Intr. sich herumtreiben, gaffend umhergehen; mit sich herumführen, immer bei sich haben
 • περι-αγωγεύς, ὁ, der Herumführende; auch eine Maschine zum Umdrehen
 • περι-αγωγή, ἡ, das Herumführen, das Umwenden; auch = Umschweif, List
 • περι-αγωγίς, ἡ, Umdrehen
 • περι-αγωγός, herumführend
 • περι-ᾴδω, umsingen, von allen Seiten besingen
 • περι-αθρέω, ringsumhersehen u. betrachten
 • περι-άθρησις, ἡ, das Besehen, Beschauen
 • περι-αθροίζω, ringsum versammeln
 • περι-αθύρω, ringsumspielen
 • περι-αίνυμαι, ringsumher wegnehmen
 • περι-αίρεσις, ἡ, das Ringsherumwegnehmen
 • περι-αιρετός, ringsum weg- oder abgenommen
 • περι-αιρέω, etwas Rundherumgehendes weg- oder abnehmen; σφέων τὸ τεῖχος περιεῖλε, er riß die Mauern ringsum nieder; ὅπλα τινός, einem die Waffen abnehmen, ihn entwaffnen; etwas von sich abnehmen, ablegen; σφρηγῖδα, einen Ring abziehen; βιβλίον ἓν ἕκαστον περιαιρεόμενος, einen jeden Brief von allen Seiten lösend, ihn entsiegelnd; περιαιρεϑεὶς τὰ ὄντα, wenn ihm sein Hab und Gut genommen ist
 • περι-αίρημα, τό, das Weg- oder Abgenommene, Abgelegte
 • περι-αίρω, rings erheben
 • περι-ακμάζω, sehr blühen
 • περι-ακολουθέω, rings von allen Seiten umgeben u. begleiten
 • περι-ακοντίζω, von allen Seiten mit dem Wurfspieß werfen
 • περί-ακτος, umgedreht oder herum zu drehen; δίφροι, Stühle mit Drehfüßen; τὰ περιάκτα, eine Wurfmaschine. Das Umhergetragene, Verbreitete
 • περι-αλγέω, um und um Schmerz empfinden
 • περι-αλγής, ές, um und um oder sehr Schmerz leidend, Ggstz von περιχαρής
 • περι-άλειμμα, τό, Anstrich, Tünche
 • περι-αλείφω, ringsum anstreichen, überziehen
 • περι-αλλό-καυλος, mit dem Stengel sich um andere Pflanzen od. Bäume windend und anhaltend
 • περί-αλλος, über andere hinaus, mehr als andere, ausgezeichnet; im neutr. περίαλλα, adverbial: vorzüglich, besonders
 • περίαλος, ὁ, Hüfte
 • περι-αλο υργός, u. περι-αλο υργής, ές, rings mit Purpur gefärbt
 • περι-αμάω, von allen Seiten her sammeln
 • περί-αμμα, τό, alles Um- oder Angehängte u. so Getragene, Amulet, oder sympathetische Mittel, die, am Leibe getragen, helfen sollen
 • περι-αμπ-έχω, u. περι-αμπ-ίσχω, ringsherum anlegen; sich umhüllen
 • περι-αμύνω, ringsum verteidigen, umschirmen
 • περι-αμύσσω, rings umher, von allen Seiten ritzen
 • περι-αμφι-έννῡμι, von allen Seiten her umkleiden, umgeben
 • περι-άμφ-οδος, von allen Seiten zu umgehen, bes. von freistehenden großen Gebäuden od. ganzen Straßenvierteln, insula der Lateiner
 • περι-αναγκάζω, herumzwängen
 • περι-ανθέω, ringsumher, daran, darüber blühen
 • περι-ανθής, ές, rings umher blühend
 • περι-ανθίζω, ringsumher mit Blumen umgeben, übertr., schmücken, zieren
 • περι-αν-ίσταμαι, ringsumher aufstehen
 • περι-αντλέω, darüber, darauf schütten
 • περι-απλόω, darum auseinanderfalten, darüber ausbreiten
 • περί-απτος, umgehängt, äußerlich; τὸ π. = περίαμμα, Amulet
 • περι-άπτω, 1) umbinden, umknüpfen; übh. antun, bes. von schlimmen Dingen; αἰσχύνην τινί, Schmach antun; sich umtun; ἀνελευϑερίαν, den Vorwurf der niedrigen Gesinnung sich zuziehen; 2) ringsum Feuer anzünden
 • περι-αράσσω, darumher od. darüber schlagen
 • περι-άργυρος, umsilbert
 • περι-αργυρόω, versilbern; ῥύπος περιηργυρωμένος, Schmutz in Silber gefaßt
 • περι-αρμόζω, ringsumher anfügen
 • περι-άροσις, ἡ, das Umackern
 • περι-αρόω, umackern
 • περι-αρτάω, ringsumher anhängen
 • περι-ασθμαίνω, umhauchen, tief atmen, keuchen
 • περί-ᾳσις, ἡ, eine Modulation der Stimme
 • περι-αστράπτω, ringsum blitzen
 • περι-α-σχολέω, sich um eine Sache beschäftigen
 • περι-αυγάζω, umglänzen, umleuchten
 • περι-αύγασμα, τό, das Umleuchtete
 • περι-αύγεια, ἡ, das Licht herum, die Beleuchtung
 • περι-αυγής, ές, umglänzt
 • περι-αυθ-ᾱδίζομαι, sehr eigenwillig od. hartnäckig sein
 • περι-αυτίζομαι, sich viel mit sich selbst beschäftigen, viel Wert auf sich selbst legen; viel von einer und derselben Sache sprechen
 • περι-αυτο-λογέω, von sich selbst sprechen, sich selbst rühmen
 • περι-αυτο-λογία, ἡ, das Sprechen od. Rühmen von sich selbst
 • περι-αυχενίζομαι, um den Hals fallen
 • περι-αυχένιος, um den Nacken oder Hals gehend; τὸ περιαυχένιον, Halsband
 • περι-αύω, darum herum schlafen, in der Nähe schlafen
 • περι-αφρίζω, ringsum schäumen
 • περι-αχυρίζω, rings enthülsen
 • περι-βάδην, umschreitend, herumgehend, bes. mit auseinander gespreizten Beinen umschließend, wie Männer reiten; dah. von der Europa, die auf dem Stier reitet: οὐ περιβάδην, ἀλλὰ κατὰ πλευράν
 • περι-βαίνω, umschreiten, umgehen od. darüber ausschreiten, treten, bes. zum Schutz, um zu verteidigen; περιστοιχίζεται, es umtönt sein Ohr; περί τι, im obszönen Sinne; κάλαμον περιβεβηκὼς ὥςπερ ἵππον, mit ausgespreizten Beinen umfaßt halten, darüberstehen
 • περι-βάλλω, 1) umwerfen, umlegen; φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε, umschlingen; περιβεβληκότες ἀλλήλους, einander umarmt haltend; bes. von Kleidungsstücken und Waffen; ἤδη με περιβάλλει σκότος, mich umgibt, umfängt Dunkel; τινὰ κακῷ, einen mit Unglück umgeben, in Unglück verstricken; übh. einem etwas beilegen, z. B. eine Eigenschaft, Würde; ἀνανδρίαν τινί beilegen; φυγῇ περιέβαλον τὸν ἄνδρα, sie belegten im mit der Verbannung; sich umwerfen, umtun, bes. sich Waffen und Kleider anlegen; auch von Befestigungswerken: sich zum Schutze herum aufführen, bauen; übertr., sich in einen Wortschwall hüllen, um seine Meinung zu verbergen; viel Umstände machen; 2) übertreffen, überlegen sein; 3) umgeben, umschlingen, umfassen; λαβεῖν ἀμφίβληστρον καὶ περιβαλεῖν πλῆϑος πολλὸν τῶν ἰχϑύων, mit dem Netz eine große Menge Fische einschließen, fangen; χωρία, τόπους, eine Gegend lieb haben, sie oft besuchen; τὸ περιβεβλημένον, die Umgebung; 4) an sich bringen, sich aneignen, in seinen Besitz, seine Gewalt bringen; 5) umschiffen, umsegeln
 • περι-βαρίδες, αἱ, eine Art Frauenschuhe
 • περί-βαρυς, sehr schwer, überschwer
 • περι-βασίη, ἡ, u. περιβασώ, οῠς, ἡ, die Umschreiterin, Beiwort der Aphrodite in Argos
 • περί-βασις, ἡ, das Umschreiten, zum Schutz
 • περι-βεβλημένως, umkleidet, gekleidet
 • περι-βιβρώσκω, rings umnagen, anfressen
 • περι-βιόω, überleben; trans., im Leben erhalten
 • περι-βλαστάνω, ringsum keimen
 • περί-βλεπτος, von ringsher gesehen, geachtet, bewundert
 • περι-βλεπτότης, ητος, ἡ, Angesehenheit, Berühmtheit
 • περι-βλέπω, ringsumher blicken, umherschauen, sich nach etwas umsehen; Rücksicht nehmen darauf; τόπον, ihn suchen; von allen rings angeschaut werden
 • περί-βλεψις, ἡ, das Umblicken, Unschauen; Umsicht
 • περί-βλημα, τό, alles, was man umwirft, Umhüllung, Bedeckung
 • περι-βλητικός, ή, όν, zum Umwerfen geschickt
 • περί-βλητος, umgeworfen
 • περί-βληχρος, sehr schwach
 • περι-βλύω, ringsum aufquellen, umsprudeln, umrauschen
 • περι-βοάω, rings umschreien, Lärm machen
 • περι-βόησις, ἡ, das Ausschreien, Verschreien, übh. Lärm, Unruhe
 • περι-βόητος, 1) rings umher ausgeschrieen, gew. im schlimmen Sinne, wie unser 'verschrieen', 'berüchtigt'; auch im guten Sinne: berühmt; 2) umschrieen, von Lärm umgeben; ἡ σφοδρὰ ἡδονὴ περιβοήτους ἀπεργάζεται, macht, daß sie laut aufschreien
 • περι-βοθρόω, rings umgraben
 • περι-βόλαιον, τό, was man umwirft, Umwurf, Kleid
 • περι-βολή, ἡ, 1) das Umwerfen; χειρῶν περιβολὰς λαβεῖν, Umarmung; Umlegen, bes. eines Kleides, der Waffen u. ä., auch das, was man umwirft, Kleider, Waffen u. dgl. selbst; die Mauer. Übh. der Umfang; περιβολὴν ποιεῖσϑαι, herumgehen; Umweg; 2) das Trachten wonach, Unternehmen, Zweck: 3) In der Rhetorik der Schmuck, mit dem man den Gedanken umkleidet, der wohlumrundete Redesatz, circumjecta oratio
 • περί-βολος, ὁ, u. περί-βολον, τό, das Umgebende, Einschluß, Gehege; Mauern
 • περι-βομβέω, umsausen
 • περι-βόσκω, rings herum vom Vieh abweiden lassen
 • περι-βοτανίζω, rings umjäten
 • περί-βουνος, rings umhügelt
 • περι-βράζω, rings umher aufkochen
 • περι-βράσσω, rings umher od. sehr erschüttern
 • περι-βραχιόνιον, τό, Armband, Armrüstung
 • περι-βραχιόνιος, um den Arm gehend
 • περι-βρέμω, umrauschen
 • περι-βρέχω, ringsum benetzen
 • περι-βρῑθής, ές, umlastend, sehr schwer
 • περι-βρίθω, rings herum beschweren, u. intrans., rings schwer lasten, aufliegen
 • περι-βρυής, ές, ringsum strotzend, grünend u. blühend
 • περι-βρύχιος, rings im, unter Wasser; περιβρυχίοισιν περῶν ὑπ' οἴδμασιν, im sturmbewegten, wogenden Meere, wo eine Woge die andere verschlingt
 • περι-βρύχω, ringsum brüllen
 • περί-βρωσις, ἡ, das Umnagen od. Anfressen
 • περί-βρωτος, rings umnagt
 • περι-βυρσόω, umledern
 • περι-βύω, ringsum verstopfen
 • περι-βωμίζω, den Altar rings umgehen
 • περι-βώμιος, um den Altar
 • περι-γανόω, ringsum glänzend od. glatt machen
 • περι-γάνυμαι, sich sehr freuen
 • περι-γεγονότως, übertreffend
 • περι-γεγραμμένως, bestimmt umschrieben od. umgrenzt
 • περι-γέγωνα, ringsum rufen oder schreien
 • περί-γειος, die Erde umgebend, rings um die Erde gehend
 • περι-γελάω, darüber lachen
 • περι-γενητικός, ή, όν, überlegen
 • περι-γηθής, ές, sehr froh
 • περι-γηράσκω, daran, dabei altern
 • περι-γίγνομαι, 1) darüber werden, -kommen, überlegen sein; mit dem dat. der Sache: μήτι, an Klugheit; 2) übrig sein od. bleiben, am Leben bleiben, überleben; αἱ νῆες περιεγεγόνεσαν, die Schiffe waren übrig geblieben, gerettet; περιεγένετο τούτο υ τοῠ πάϑεος, er überlebte, rettete sich aus dieser Niederlage; τῆς δίκης, davonkommen; dah. als Ergebnis wovon übrig bleiben; περιεγένετο, ὥςτε καλῶς ἔχειν, es kam dahin, hatte solchen Ausgang, lief alles gut ab; ἡ ἐκ τῆς ἱστορίας περιγιγνομένη ἐμπειρία, die sich aus der Geschichte ergibt
 • περι-γλαγής, ές, voll Milch
 • περι-γληνάομαι, die Augäpfel umherdrehen, umherschauen
 • περί-γληνος, u. περι-γληνής, ές, sehr glänzend
 • περί-γλισχρος, sehr zäh od. klebrig
 • περι-γλυκύνομαι, durchaus oder sehr süß werden
 • περί-γλυκυς, sehr süß
 • περι-γλύφω, ringsum schälen
 • περι-γλώξ, ὁ u. ἡ, rings mit Hacheln umgeben
 • περί-γλωσσος, sehr zungenfertig
 • περι-γλωττίς, ἡ, ein Überzug der Zunge
 • περι-γνάμπτω, umbiegen, umlenken
 • περι-γογγύζω, umher murmeln od. flüstern, von der Nachrede der Mitbürger
 • περι-γομφόω, rings durch Nägel befestigen
 • περίγρα, ἡ, der Zirkel
 • περί-γραμμα, τό, alles Umschriebene, ein rings umgrenzter Ort; die Umschrift
 • περι-γραπτός, umschrieben, begrenzt
 • περι-γραφεύς, ὁ, der Umschreibende
 • περι-γραφή, ἡ, die Umschreibung, der Umriß; κατὰ περιγραφήν, scharf begrenzt, bestimmter Umfang
 • περι-γράφω, 1) umschreiben, umzeichnen, umgrenzen; περιγράφει τῇ μαχαίρῃ τὸν ἥλιον ἐς τὸ ἔδαφος, er umzeichnete das einfallende Sonnenlicht auf dem Boden; einen Umriß machen; übh. bestimmen; 2) etwas Geschriebenes in Klammern einschließen u. dadurch für nicht vorhanden erklären; dah. = ausstreichen; übh. aufheben, vernichten; ἀγχόνῃ τὸ ζῆν περιγράψας, sich erhängen
 • περι-γυρίς, ίδος, ἡ, Umkreis
 • περι-γυρόω, herumbiegen, im Kreise herumführen
 • περι-δαίδαλος, sehr bunt, sehr künstlich
 • περ-ιδαῖος, um den Berg Ida gelegen
 • περι-δαίω, rings umher anzünden; περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι, von Liebe zum Endymion glühen
 • περι-δάκρῡτος, u. περί-δακρυς, sehr weinend
 • περι-δαμάω, u. περι-δάμναμαι, ringsum od. ganz bändigen
 • περι-δαρδάπτω, verzehren
 • περι-δέεια, ἡ, große Furchtsamkeit

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert