• ἐξ-οδικός, ή, όν, zum Ausgang gehörig. Adv. ἐξοδικῶς, ausführlich, umständlich
 • ἐξ-όδιον, τό, der Ausgang, Gramm.; bes. Ausgang eines Schauspiels; das Auszugsfest
 • ἐξ-όδιος, zum Ausgange gehörig, μέλος, ὃ ἐξιόντες ᾖδον, welches der abtretende Chor sang; ῥήματα, die letzten Worte des Sterbenden
 • ἐξ-οδοι-πορέω, herauswandern, -gehen
 • ἐξ-οδοντίζω, die Zähne ausschlagen, ausbrechen
 • ἔξ-οδος, ἡ, der Ausgang, 1) der Ort zum Hinausgehen. Übh. eine Öffnung, durch welche etwas herauskommt, z. B. von den Schamteilen. Von der Mündung eines Flusses. 2) die Handlung des Ausgehens, das Fortgehen; Ggstz εἴςοδος; übertr., λήϑη μνήμης ἔξ., das Ausgehen, Verschwinden; bes. a) von kriegerischen Auszügen, eine Expedition, Feldzug, sowohl übh. ins Feld, als zur Schlacht, od. übh. nur von einem Orte weg; ἔξοδον ποιεῖσϑαι, einen Feldzug, auch einen Ausfall machen. b) ein Festaufzug; bes. vom pomphaften Ausgange vornehmer Frauen mit Gefolge; auch vom Auszuge der Braut aus dem väterlichen Hause. c) das Weggehen des Chores in den Tragödien, ἔξοδον αὐλεῖν τινι, j-m zum Fortgehen aufspielen; ἔξοδος μέρος ὅλον τραγῳδίας, μεϑ' ὃ οὐκ ἔστι χοροῦ μέλος, der Schluß der Tragödie; übh. Schluß, Ende, ἐπ' ἐξόδῳ εἶναι, am Ende sein; λόγων, der Schluß, das Resultat. 3) vom Gelde: das Ausgeben, der Aufwand (Ggstz von εἴςοδος)
 • ἐξ-όζω, ausduften, riechen, κακὸν ἐξόσδειν, übel riechen; τινός, vor etwas hervorriechen, auch nach etwas riechen
 • ἐξ-οίγω, eröffnen
 • ἐξ-οιδέω, u. ἐξ-οιδαίνω, anschwellen; übertr., ἐξοιδοῦν τι μέρος, des Staates
 • ἐξ-οίδησις, ἠ, das Anschwellen, Geschwulst
 • ἐξ-οιδίσκω, Geschwulst verursachen
 • ἐξ-οικειόω, bes. im pass., ἐξοικειοῦσϑαί τινι, sich in die Sitten u. Gebräuche eines andern finden, sie annehmen; τινά, j-n sich zum Freunde machen; τὴν χώραν, sich das Land aneignen
 • ἐξ-οικέω, aus seiner Wohnung gehen, aus seiner Heimat auswandern; τὸ Πελασγικὸν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐξῳκήϑη, = wurde ganz bewohnt
 • ἐξ-οικήσιμος, bewohnbar
 • ἐξ-οίκησις, ἡ, das Ausziehen, Auswandern
 • ἐξ-οικία, ἡ, die Ansiedelung
 • ἐξ-οικίζω, aus der Wohnung, dem Wohnsitze vertreiben; Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴκισαν, d. i. entvölkern; εἰς ἄλλην χώραν, nach einem andern Lande übersiedeln; πόλεις, verwüsten; auswandern; ὁ πόλεμ ος ἐξ Έλλάδος ἐξῳκισμένος, der Griechenland verlassen hat
 • ἐξ-οίκισις, ἡ, o. ἐξ-οικισμός, ὁ, das Vertreiben, Wegführen aus der Heimat anderswohin
 • ἐξ-οικιστής, ὁ, der aus dem Hause, dem Wohnsitze Vertreibende
 • ἐξ-οικο-δομέω, ausbauen, fertig erbauen; πύλας, die verbauten Tore öffnen, niederreißen; τὸν κρημνόν, einen Weg darüber bahnen
 • ἐξ-οικο-δόμησις, ἡ, das Aus-, Aufbauen
 • ἔξ-οικος, außer dem Hause, außer der Heimat
 • ἐξ-οιμώζω, in Wehklagen ausbrechen
 • ἐξ-οινέω, in Wein berauscht, trunken sein; den Rausch ausschlafen
 • ἐξ-οίνησις, ἡ, u. ἐξ-οινία, ἡ, das in Wein Berauschtsein
 • ἔξ-οινος, im Wein berauscht, trunken
 • ἐξ-οινόω, berauschen
 • ἐξ-οίχομαι, u. ἐξ-οιχνέω, heraus-, weg-, davongehen; ἐς Ἀϑηναίης, nach Athenes Tempel
 • ἐξ-οιωνίζομαι, etwas als eine böse Vorbedeutung ansehen u. es deshalb meiden, abominari
 • ἐξ-οκέλλω, heraustreiben, eigtl. vom Schiffe, es von der rechten Bahn verschlagen u. auf Klippen u. Untiefen treiben, es stranden lassen; übertr., τινὰ εἰς ἄταν, ins Unglück stürzen. Gew. intrans., mit dem Schiffe vom geraden Wege abkommen, stranden, scheitern; auch pass, δεῦρο δ' ἐξοκέλλεται, die Sache kommt darauf hinaus; ἡ ν αῦς ἐξοκέλλει ἐς τὰς εἰςβολὰς τοῦ Πηνειοῦ, verirrt sich dahin; μὴ τελευτῶντες εἰς τραχύτερα πράγματα ἐξοκείλωμεν, in eine gefährliche Lage kommen; εἰς λόγου μῆκος, sich in eine lange Rede verlieren; auf Abwege, in Laster od. Irrtümer hineingeraten
 • ἐξ-ολισθαίνω, herausgleiten, herausschlüpfen; τὰς διαβολάς, den Verleumdungen entgehen; dem Gedächtnis entfallen; auch ἐς ἡδονάς, unvermerkt dahinein geraten; τὰς ἀτόμους ἐξολισϑεῖν καὶ διαλυϑῆναι, auseinanderkommen
 • ἐξ-ολίσθησις, ἡ, das Entschlüpfen
 • ἐξ-ολκή, ἡ, das Herausziehen
 • ἐξ-όλλῡμι, gänzlich vernichten, zu Grunde richten; gänzlich zu Grunde gehen
 • ἐξ-ολόθρευμα, τό, das Zerstörte
 • ἐξ-ολόθρευσις, ἡ, die Zerstörung
 • ἐξ-ολοθρευτής, ὁ, der Zerstörer
 • ἐξ-ολοθρευτικός, ή, όν, zerstörend
 • ἐξ-ολοθρεύω, ganz verheeren, zerstören
 • ἐξ-ολολύζω, aufheulen
 • ἐξ-ομαλίζω, ganz ebnen, glätten; σώματα, ihren Leib; τοὺς ἀνϑρώπους, streicheln, besänftigen
 • ἐξ-ομβρέω, u. ἐξ-ομβρίζω, wie Regen ausgießen
 • ἐξ-ομήρευσις, ἡ, das sich der Treue eines andern durch Geißeln Versichern
 • ἐξ-ομηρεύω, sich der Treue eines andern durch Geißeln versichern; übertr., δούλους ἐξομηρεύειν ταῖς τεκνοποιΐαις, sich der Treue der Sklaven durch Erlaubnis der Ehe u. Kindererzeugung versichern; τοὺς παῖδας, sich zu Geißeln geben lassen; ἐξομηρευσάμενος τὴν φιλίαν, durch Stellen von Geißeln sich verschaffen
 • ἐξ-ομ-ῑλέω, 1) Umgang od. Verkehr mit einem haben, mit ihm umgehen, τινί, mit j-m; übertr., στεφάνων οὐ μία χροιὰ περὶ σὸν κρᾶτα ἐξομιλήσει, wird sich herumschlingen; ἐξομιλεῖσϑαι ἐν ὄχλῳ, sich außer der gewohnten Umgebung im großen Haufen befinden. 2) transit., τινά, durch den Umgang einen gewinnen, wozu bringen
 • ἐξ-όμ-ῑλος, außer Verkehr, fern von den anderen
 • ἐξ-όμματος, 1) mit hervorstehenden Augen. 2) geblendet
 • ἐξ-ομματόω, 1) sehend machen, die Augen öffnen. Dah. von Sachen: aufhellen, deutlich machen. 2) der Augen berauben, blenden
 • ἐξ-ομμάτωσις, ἡ, das Erhellen, Klarmachen der Augen
 • ἐξ-όμνῡμι, abschwören, schwörend verneinen, ἐξώμοσεν ἀῤῥωστεῖν τουτονί, er entschuldigte ihn durch die eidliche Versicherung, daß er krank sei. Gew. durch einen Schwur beteuern, daß man von einer Sache nichts wisse; die Zeugen mußten ihr Zeugnis ablegen od. schwören, daß sie nichts wußten. Auch πρεσβείαν, schwören, daß man die Gesandtschaft (z. B. wegen Krankheit) nicht annehmen könne; dah. von einem eben Erwählten, der die Wahl ablehnt
 • ἐξ-ομόθεν, ebendaher
 • ἐξ-ομοιόω, u. ἐξ-ομοιάζω, ganz ähnlich machen; ἐξομοιοῦσϑαι φύσιν, sich die Natur aneignen
 • ἐξ-ομοίωσις, ἡ, die Verähnlichung
 • ἐξ-ομοιωτικός, ή, όν, ganz ähnlich machend
 • ἐξ-ομο-λογέομαι, eingestehen, bekennen
 • ἐξ-ομο-λόγησις, ἡ, das Eingeständnis, Bekenntnis
 • ἐξ-ομο-λογουμένως, anerkanntermaßen
 • ἐξ-ομόργνῡμι, auswischen, abwischen, reinigen; αἷμα πέπλοις, sich das Blut am Gewande abwischen; übertr., μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί, mich mit deiner Torheit beflecken, anstecken; ἃ ἑκάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο εἰς τὴν ψυχήν, in die Seele abgedrückt, darin ausgeprägt hat
 • ἐξ-όμορξις, ἡ, das Abdrücken, Abbilden
 • ἐξ-όμφαλος, mit hervorstehendem Nabel; ὁ ἐξ., der Nabelbruch
 • ἐξ-ονειδίζω, schmähen; κακά, vorwerfen
 • ἐξ-ονειδισμός, ὁ, die Schmähung, das Vorwerfen
 • ἐξ-ονειδιστικός, ή, όν, zum Schmähen geneigt, vorwerfend, beschimpfend
 • ἐξ-ονειρωγμός, ὁ, das Ausfließen des Samens im Schlafe
 • ἐξ-ονειρωκτικός, ή, όν, zu Pollutionen geneigt, damit behaftet
 • ἐξ-ονειρώττω, im Schlafe den Samen verlieren, Pollutionen haben
 • ἐξ-ονομάζω, aussagen, aussprechen; ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν, er sprach das Wort u. sagte; benennen
 • ἐξ-ονομαίνω, bei Namen nennen, rufen; αἴδετο γάμον ἐξονομῆναι, sie schämte sich, die Hochzeit mit Namen zu nennen
 • ἐξ-ονομα-κλήδην, bei Namen gerufen, namentlich
 • ἐξ-ονυχίζω, 1) die Nägel, Krallen aus-, abschneiden; Ῥόδα, Dornen ausbrechen. 2) genau untersuchen
 • ἐξ-οξύνω, ganz sauer machen, pass. sauer werden
 • ἐξ-οπίζω, den Saft ausdrücken
 • ἐξ-όπιθεν, u. ἐξ-όπιν, hinterwärts, im Rücken; τινός, hinter
 • ἐξ-όπισθεν, im Rücken, hinterher; εἰς τὸ ἐξόπισϑεν, rückwärts; τινός, hinter; hierauf, hernach
 • ἐξ-όπιστο, ἐξόπιστο πρωκτίζω, d. i. Päderastie treiben
 • ἐξ-οπίσω, rückwärts, zurück; τινός, hinter; von der Zeit: zukünftig, in der Folge
 • ἐξ-οπλίζω, 1) ausrüsten, vollständig bewaffnen. Dah. die Soldaten unter Waffen treten u. aus dem Lager ausrücken lassen, u. unter Waffen treten u. ausrücken. 2) entwaffnen
 • ἐξ-οπλισία, ἡ, das unter die Waffen Treten u. gegen den Feind Ausrücken; die Revue
 • ἐξ-όπλισις, ἡ, die Ausrüstung, Bewaffnung
 • ἐξ-οπλισμός, ὁ, Ausrüstung
 • ἔξ-οπλος, entwaffnet, ohne Waffen, auch = ohne Verteidigung
 • ἐξ-οπτάω, ausbraten, rösten, backen. Übertr., ausdörren (von der Liebe)
 • ἔξ-οπτος, stark gebacken
 • ἐξ-οράω, heraussehen; ὁ δ' ἔπειτα μέγ' ἔξιδεν ὀφϑαλμοῖσιν, er sah hell aus den Augen, nachdem die Blindheit davon genommen worden; aus der Ferne sehen; genau sehen, betrachten; weit aus dem Kopfe hervorstehende Augen haben
 • ἐξ-οργιάζω, zu den Orgien vorbereiten, einweihen
 • ἐξ-οργίζω, sehr erzürnen, aufbringen. Pass. in heftigen Zorn geraten
 • ἐξ-ορθιάζω, gerade aufrichten, ἄγαλμα ἐξορϑιάζον τῷ αἰδοίῳ, mit aufgerichtetem Gliede; mit lauter Stimme ausrufen, verkünden
 • ἐξ-όρθιος, u. ἔξ-ορθος, aufrecht, aufgerichtet
 • ἐξ-ορθόω, gerade aufrichten, emporrichten; herstellen, verbessern; sich bessern
 • ἐξ-ορία, ἡ, das Exil
 • ἐξ-ορίζω, über die Grenzen hinausbringen, verbannen. Überh. entfernen; ἐξορίζεσϑαί τινος, ausgehen von einem; in der Verbannung sein
 • ἐξ-ορίνω, ganz u. gar aufregen
 • ἐξ-όριος, u. ἐξ-ορισιμαῖος, außerhalb der Grenzen, verwiesen, verbannt
 • ἐξ-ορισμός, ὁ, das über die Grenzen Bringen, die Verbannung
 • ἐξ-οριστικός, ή, όν, verbannend, entfernend
 • ἐξ-όριστος, über die Grenze gebracht, verwiesen
 • ἐξ-ορκισμός, ὁ, das Schwörenlassen, die Vereidigung
 • ἐξ-ορκιστής, ὁ, der Beschwörer
 • ἔξ-ορκος, beschwörend
 • ἐξ-ορκόω, schwören lassen, vereidigen
 • ἐξ-όρκωσις, ἡ, das Schwörenlassen, die Vereidigung
 • ἐξ-ορμάω, heraustreiben, -schicken; πόδα, den Fuß herausbewegen; ναῦν, auslaufen lassen; ἐπὶ τὴν ἀρετήν, ermuntern, antreiben; εἰς Εὔβοιαν, nach Euböa aussenden. Pass. herauseilen, hervorstürmen; von den Pfeilen; oft: aufbrechen, ausrücken; ἐξόρμα κλῃϑρων, komm heraus; die Krankheit ἤνϑηκε, ἐξώρμηκε, ist ausgebrochen; δεῦρο ἐξωρμῶμεν πεζῇ, wir brachen auf
 • ἐξ-ορμενίζω, in Samenstengel (ὄρμενος) ausschießen
 • ἐξ-ορμέω, außerhalb des Hafens, auf der Reede liegen, auch auslaufen, in See gehen; ἐκ τῆς πόλεως, fortgehen. Übertr., ἐκ τοῦ νοῠ, um seinen Verstand kommen
 • ἐξ-όρμησις, ἡ, 1) der Antrieb, die Ermunterung. Gew. 2) das Herauseilen, das Aufbrechen, der Ausmarsch; ἱδρώτων, das Ausbrechen des Schweißes
 • ἐξ-ορμίζω, das Schiff aus dem Hafen od. der Rede auf die hohe See bringen, flott machen; übertr., πόδα, herausbewegen. Pass. herausschiffen, -fahren
 • ἔξ-ορμος aus dem Hafen auslaufend
 • ἐξ-όρνῡμι, daraus aufregen, sich aufmachen
 • ξ-ορούω, hervorstürmen, -brechen
 • ἐξ-οῤῥίζω, von Molken reinigen
 • ἔξ-οῤῥος, rein von Molken
 • ἐξ-οῤῥόω, ganz in Molken verwandeln
 • ἐξ-όρυξις, ἡ, das Ausgraben
 • ἐξ-ορύσσω, ausgraben, ausreißen; ὁ ἐξορυσσόμενος χοῦς, der herausgegrabene, aufgeworfene Schutt; τοὺς ὀφϑαλμούς, die Augen ausstechen; χάρακας, sich einen Wall ausgraben, aufwerfen
 • ἐξ-ορχέομαι, austanzen; a) zu Ende, durchtanzen; übertr. auch πόλεμον, den Krieg durch Tanzen beendigen. b) hinaustanzen, tanzend weggehen; übertr., τὴν ἀλήϑειαν, über die Wahrheit hinweghüpfen, sich leichtsinnig darüber hinwegsetzen. c) durch den Tanz etwas darstellen und dadurch zur Kenntnis anderer bringen; τὰ ἀπόῤῥητα, τὰ ἀνέκπυστα, die Mysterien ausschwatzen, entweihen; τοὺς ἐξαγορεύοντας τὰ μυστήρια ἐξορχεῖσϑαι λέγουσιν οἱ πολλοί, mit Anspielung auf die bei der Einweihung üblichen Tänze; dah. τινά, j-n lächerlich machen, verhöhnen, insultare; τὴν ἱερωσύνην περιεργότερον ἐξ., den heiligen Dienst durch übertriebenen Pomp zum Gelächter machen
 • ἐξ-οσιόω, 1) heiligen, weihen. 2) von sich abwenden; τὰ ϑεῖα, göttliche Zeichen abwarten, um Unheil zu vermeiden
 • ἐξ-οστεΐζω, die Knochen herausnehmen
 • ἐξ-οστρακίζω, durch das Scherbengericht verbannen; übh. verbannen, vertreiben
 • ἐξ-οστρακισμός, ὁ, die Verbannung durch das Scherbengericht
 • ἐξ-όστωσις, ἡ, Knochengeschwulst
 • ἐξ-ότε, seit wann, seitdem
 • ἐξ-ότου, seitdem
 • ἐξ-ουδενίζω, für nichts halten, gering schätzen
 • ἐξ-ουδενισμός, ὁ, Verachtung
 • ἐξ-ουδένωμα, τό, u. ἐξ-ουδένωσις,
 • ἡ, Verachtung
 • ἐξ-ουθένησις, ἡ, Verachtung
 • ἐξ-ουθενητικός, ή, όν, geringschätzend
 • ἐξ-ούλης δίκη, sowohl eine Klage gegen denjenigen, durch den einer gewaltsamer Weise aus dem Besitz einer Sache gedrängt worden (od. an der Benutzung eines ihm zustehenden Rechtes verhindert worden), als auch gegen den, der eine von den Richtern zuerkannte Buße nicht leistet, einen dem Kläger zugesprochenen Besitz vorenthalten hat
 • ἐξ-ουρέω, aus-, wegharnen
 • ἐξ-ούρησις, ᾷ, das Ausharnen, auch ἐξουρισμός
 • ἔξ-ουρος, spitz, wie ein Schwanz auslaufend
 • ἐξ-ουσία, ἡ, die Erlaubnis, Freiheit, etwas zu tun, das Recht; ἐν μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενος, da er die Macht hatte, Unrecht zu tun; ἐξουσίαν ὁ νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ ϑαυμαστὰ ἔργα ἐργαζομένῳ ἐπαινεῖσϑαι , sich durch bewundernswürdige Taten Lob zu erwerben; π οιεῖν τινι, ἐξεῖναι ἀπιέναι, daß es ihm freisteht, wegzugehen; ἐπ' ἐξουσίας ἐστί, es steht frei, nach Luft u. Belieben. Auch im schlimmen Sinne: Frechheit. Gewalt, Macht im Staate, οἱ ἐν ταῖς ἐξουσίαις, die Machthaber; ἡ ὑπατικὴ ἐξ., das Amt, die Macht des Consuls. Auch die Machthaber selbst. Τῶν ἀναγκαίων, der Überfluß, wie περιουσία; äußere Pracht
 • ἐξ-ουσιάζω, die Erlaubnis, Macht, das Recht zu etwas haben; τινός, über einen; etwas unter seine Gewalt bringen
 • ἐξ-ουσιαστής, ὁ, der Machthaber
 • ἐξ-ουσιαστικός ή, όν, eigenmächtig
 • ἐξ-ούσιος, seines Vermögens (οὐσία) beraubt
 • ἐξ-οφέλλω, sehr vergrößern, ἔεδνα, d. i. immer größere Geschenke darbringen
 • ἐξ-όφθαλμος, mit hervorstehenden Augen; augenfällig, sichtbar
 • ἐξ-οχάδες, αἱ, am Mastdarm herausgetretene Hämorrhoidenknoten
 • ἐξ-οχετεία, ἡ, u. ἐξ-οχέτευσις, ἡ, Ableitung durch einen Kanal
 • ἐξ-οχετεύω, (durch einen Kanal) ableiten; pass. durch einen Kanal herausfließen
 • ἐξ-οχή, ἡ, das Hervorragen, jede Hervorragung, Erhabenheit, Ggstz εἰςοχή. Erhöhungen auf der Haut, Beulen, Warzen . Die Spitze; Vorsprung an Felsen; Kante am Becher. Übertr., κατ' ἐξοχήν, vorzugsweise; ἄνδρες οἱ κατ' ἐξ. ὄντες τῆς πόλεως, die ersten
 • ἔξ-οχος, hervorragend, hervorstehend; Ἀργείων κεφαλὴν ἠδ' εὐρέας ὤμους, hervorragend vor den Argivern an Kopf; oft übertr., ausgezeichnet, vortrefflich (von Menschen); von einem Stier, von Ziegen, von leblosen Dingen, τέμενος, ein ausgezeichnetes Landstück; εἶδος ἐξοχώτατος, an Gestalt; ἔξοχον u. ἔξοχα, ἔξοχά μιν ἐφίλατο, liebte ihn vorzugsweise; ἐμοὶ δόσαν ἔξοχα, mir zur Auszeichnung vor den Übrigen voraus; ἔξοχα πάντων, am meisten unter allen, vor allen; ἔξοχ' ἄριστοι, bei weitem die besten
 • ἑξ-πηχυστί, von sechs Ellen
 • ἕξ-πους, sechsfüßig
 • ἐξ-υβρίζω, in Übermut, Frechheit ausbrechen, übermütig u. ausgelassen werden; von einem aufrührerischen Lande; οὐκ ἂν ἐς τόδε ἐξύβρισαν, sie würden nicht so übermütig geworden sein; τάδ' ἐξυβρίζει, diese Schmähungen stößt sie aus; πλείω περὶ τοὺς ϑεούς, sich an den Göttern vergehen; εἴς τινα, seinen Mutwillen an einem auslassen, ihn schmähen u. mißhandeln; τὰ ἐξυβρισμένα, das Verachtete. Von Pflanzen: üppig, geil wachsen
 • ἐξ-ύβρισις, ἡ, das Ausbrechen in Übermut, Äußerung des Übermutes
 • ἐξ-υγιάζω, ganz ausheilen, gesund machen
 • ἐξ-υγιαίνω, ganz gesund werden
 • ἐξ-υγραίνω, ganz naß machen, ganz anfeuchten; τὰ σώματα ταῖς ἡδοναῖς ἐξ. καὶ ἀνατήκειν, weichlich machen. Pass. ganz feucht werden; von Säften: schwellen; ἐξυγρασμένος = der Feuchtigkeit beraubt, trocken
 • ἔξ-υγρος, ganz feucht, ganz wässerig
 • ἐξ-υδαρόω, u. ἐξ-υδατίζω, u. ἐξ-υδατόω, ganz zu Wasser machen. Pass. zu Wasser, wässerig werden
 • ἐξ-υδάτωσις, ἠ, Verwässerung
 • ἐξ-υδρίας, ὁ, Wind mit Regen
 • ἐξ-υδρ-ωπιάω, die Wassersucht bekommen, daran leiden
 • ἐξ-υλακτέω, losbellen, auch übertr. von Reden
 • ἐξ-ῡλίζω, durchseihen
 • ἐξ-υμενίζω, aushäuten
 • ἐξ-υμενιστήρ, ῆρος, ὁ, Messer zum Trennen der Haut vom Fleische
 • ἐξ-υπ-άλυξις, ἡ, Vermeidung, Flucht
 • ἐξ-υπ-αλύσκω, vermeiden u. fliehen
 • ἐξ-υπ-αν-ίστημι, σμῶδιξ μεταφρένου ἐξυπανέστη, ein Striemen erhob sich unter der Haut zwischen den Schultern
 • ἐξ-υπ-ειπεῖν, anraten
 • ἐξ-υπερ-ζέω, heraus- u. überkochen
 • ἐξ-ύπερθε, von oben her
 • ἐξ-υπερ-οπτάω, übermäßig dörren
 • ἐξ-υπνίζω, aus dem Schlafe aufwecken
 • ἔξ-υπνος, aufgeweckt
 • ἐξ-υπνόω, ausschlafen; aufwachen
 • ἐξ-υπτιάζω, sich zurückbeugen; πρὸς τὸ. ἐναντίον τῆς ἀγωγῆς ἐξυπτιάζοντες, gegen das Ziehen sich stemmen u. zurücklegen; ἑαυτόν, sich in die Brust werfen
 • ἐξ-υφαίνω, ausweben, fertig weben. Übertr., μέλος, vollenden; τὶν χάριτες ἐξυφαίνονται, dir werden Begünstigungen bereitet
 • ἐξ-υφ-άπτω, (heimlich) anzünden
 • ἐξ-ύφασμα, τό, das (vollendete) Gewebe
 • ἐξ-υφ-ηγέομαι, führen, vorangehen
 • ἐξ-υψόω, erhöhen
 • ἔξω, 1) außen, draußen, u. mit dem gen.: außerhalb, außer; im Felde, im Freien. Vom Verbannten; ἡ ἔξω στηλέων ϑάλασσα, das außerhalb der Säulen des Herakles liegende, auch einfach ἡ ἔξω genannt; τὰ ἔξω, die Außendinge; ἔξω εἶναι, γενέσϑαι, ausgegangen sein, abwesendsein; ἔξω βελῶν ἦσαν, außerhalb der Schußweite; ἔξω τὴν χεῖρα ἔχων λέγειν, außerhalb des Gewandes, frei die Hand haltend; ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, was nicht zur Sache gehört. Auch = ausgenommen, außer, ohne; auch ἔξω ἤ, außer daß. 2) heraus, ins Freie, in die Fremde; τινός, heraus aus; ἐάν τις ἔξω ἀποδημῇ, außer Landes; σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν - ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύϑερον, mögest dich fern, frei halten von Schuld; οὐδὲν ἔξω τοῦ φυτεύσαντος σὺ δρᾷς, du tust nichts, das nicht mit der Art deines Vaters übereinstimmte; ἔξω ἑαυτῆς οὖσα ὑπὸ τοῦ κακοῦ, außer sich, von Sinnen; ἔξω τῶν ἐπιϑυμιῶν ἐγένετο, war frei davon. Von der Zeit: darüber hinaus. Τὰ ἔξω τῶν ὀμμάτων, das Hervorstehen der Augen
 • ἑξ-ώβολος, sechs Obolen wert
 • ἔξωθεν, 1) von außen her, aus der Fremde. 2) = ἔξω, außen, außerhalb; οἱ δειμάτων ἔξ., außer Furcht; οἱ ἔξωϑεν, die außerhalb; οἱ ἔξ. λόγοι, die nicht zur Sache gehören
 • ἐξ-ωθέω, herausstoßen, vertreiben; τὰς ναῠς ἐξέωσαν πρὸς τὴν γῆν, herausdrängen, auf den Strand treiben; ἐξωσϑῆναι ἂν τῇ ὥρᾳ ἐς χειμῶνα, d. h. der Winter würde sie, wenn sie so zögerten, überraschen; vom Winde: verschlagen; τὴν πόλιν εἰς χαλεπόν, in eine üble Lage bringen; τὸν νόμον, hintertreiben
 • ἐξ-ώθησις, ἡ, das Heraus-, Fortstoßen
 • ἐξ-ωκεανίζω, in den Ozean versetzen, und überhaupt in ein weit entferntes Meer versetzen. Die Alexandrinischen Homeriker gebrauchten das Wort von der Irrfahrt des Odysseus, welche Homer in ein weit entferntes Meer versetzt habe
 • ἐξώ-κοιτος, draußen schlafend, liegend; ὁ ἐξ., ein Seefisch, der, um zu schlafen, ans Land geht
 • ἐξ-ώλεια, ἡ, das gänzliche Verderben; κατ' ἐξωλείας αὐτοῦ καὶ τοῦ γένους καὶ τῆς οἰκίας διομεῖται, er wird einen Eid schwören, in dem er sich u. seinem ganzen Hause Verderben anwünscht, wenn er falsch schwören sollte; im Heliasteneide; auch ἐπιορκεῖν, einen solchen Eid brechen; μηδεμιᾶς ἐξωλείας ὑπόχους ἑαυτοὺς ποιεῖν, ohne solchen Eid zu leisten
 • ἐξ-ώλης, ες, 1) ganz zu Grunde gerichtet, ganz unglücklich; bes. bei feierlichen Eiden u. Verwünschungen. 2) verderblich. Von sittlicher Verworfenheit
 • ἐξ-ωμίας, ὁ, mit hervorstehenden Schultern
 • ἐξ-ωμιδο-ποιΐα, ἡ, das Verfertigen der ἐξωμίς
 • ἐξ-ωμιδο-ποιός, ὁ, ein Verfertiger der ἐξωμίς
 • ἐξ-ωμίζω, die Schulter entblößen, od. τὸν ἕτερον βραχίονα, den einen Arm bis zur Schulter entblößen
 • ἐξ-ωμίς, ίδος, ἡ, ein einfaches Oberkleid od. Unterkleid mit keinem, oder einem Ärmel (ἑτερομάσχαλα καὶ δουλικὰ ἱμάτια), das Sklaven u. ärmere Bürger trugen; auch Lacedämonier u. Einfachheit affektierende Cyniker. Bei den Römern: tunica substricta et brevis citra humerum desinens
 • ἔξ-ωμος, mit unbedecktem Arme, so daß die Schultern frei sind
 • ἐξ-ωμοσία, ἡ, eidliche Verneinung; Eid, daß man von einer Sache keine Kunde habe, oder daß man eine Liturgie nicht zu leisten im Stande sei
 • ἐξ-ωνέομαι, aus-, abkaufen; von Gefangenen; ἐξωνήσατο παρὰ τῶν γονέων μὴ ἀπαχϑῆναι, daß er nicht abgeführt würde
 • ἐξ-ώνησις, ἡ, die Loskaufung
 • ἐξ-ώπιος, aus dem Gesicht, ἐξώπιος δωμάτων βέβηκε, ἦν, d. i. aus dem Hause
 • ἐξώ-προικα, τά, das lat. parapherna
 • ἐξώ-πυλος, draußen vor der Tür
 • ἐξ-ωρᾱΐζομαι, sich ausschmücken
 • ἐξ-ωριάζω, aus der Acht (ὤρα) lassen, πατρὸς λόγους, nicht beachten
 • ἔξ-ωρος, außer der Zeit; a) unzeitig. b) über die Blüte der Jahre hinaus; γυνή, verblüht; τοῦ ἐρᾶν, über das Alter, wo man verliebt ist, hinaus
 • ἑξ-ώροφος (ὀροφή), mit sechs Stockwerken
 • ἔξ-ωσις, ἡ, Austreibung, Ausrenkung
 • ἔξ-ωσμα, τό, das Ausgestoßene
 • ἐξ-ώστης, ὁ, der Herausstoßende, ἄνεμοι, die von dem rechten Wege abtreiben
 • ἐξ-ώστρα, ἡ, eine Theatermaschine; übertr., τῆς τύχης ἐπὶ τὴν ἐξ. ἀναβιβαζούσης τὴν ὑμετέραν ἄγνοιαν, wie auf dem Theater kund machen
 • ἐξωτερικός, äußerlich, ausländisch. Bes. τὰ ἐξωτερικά, Ggstz von ἐσωτερικά, die Schriften der Philosophie des Aristoteles, welche auf ein größeres Publikum berechnet waren, nicht das Innerste der Philosophie betrafen
 • ἐξώτερος, compar. von ἐξω, der äußere. Adv. ἐξωτέρω τινός, darüber hinaus
 • ἐξωτικός, ausländisch, fremd
 • ἐξω-φόρος, austragend, bekannt machend; wohl auch ἐξώφορος zu schreiben, bekannt gemacht, ἐξώφ. ποιεῖσϑαι, bekannt machen
 • ἔξ-ωχρος, sehr blaß
 • ἔοικα, 1) ähnlich sein, gleichen; μελαίνῃ Κηρί, er gleicht dem schwarzen Verderben, ist wie der Tod verhaßt; τινί τι, j-m worin; τοῦτο δαιμονίᾳ ἔοικεν εὐεργεσίᾳ, sieht ihr ähnlich, ist einer göttlichen Wohltat zuzuschreiben; ἔοικε σημαίνοντι, ὅτι, ist einem Andeutenden ähnlich, d. i. scheint anzudeuten; ἔοικε τοῠτο ἀτόπῳ, ist dem Wunderlichen ähnlich, d. i. scheint wunderlich; gew. ἐοικώς, φόβος οὐδενὶ ἐοικώς, die keiner gleicht, sehr große Furcht; λόγοι οὐδὲν εἰκότες τοῖς πράγμασιν, d. i. unwahr. 2) wonach aussehen, das Ansehen haben, scheinen; ἔοικε κατάδηλον γενόμενον ἂν μᾶλλον, εἰ, es scheint, es wäre deutlicher geworden. Wie das lat. videri ist ἔοικα, feinerer Ausdruck eines Schlusses, ὁ ἔλεγχος οὐδὲν ἔοικε, zeigt sich als nichtig. Häufig in Antworten, ἔοικε, ἔοικε γοῦν, so ist's, gut; oft wo die größte Gewißheit ausgedrückt werden soll; eben so das so häufig parenthetisch vorkommende ὡς ἔοικε, was auch einen sichern Schluß andeutet; wie das lat. mihi videor; ἔοικα νῦν καταβήσεσϑαι, ich gedenke hinabzusteigen. 3) geziemen, wohl anstehen; ἔοικα δέ τοι παραείδειν ὥστε ϑεῷ, es geziemt mir, vor dir zu singen; sonst unpersönlich, ἔοικέ τινι, es ziemt sich für einen, oder absolut: es gebührt sich; ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε (eigtl. sieht ihm nicht ähnlich); ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρῳ, er unterliegt dem gebührenden, verdienten Verderben; ἐϊκυῖα ἄκοιτις, die mir ansteht, angenehm ist
 • ἐόλητο, es war gedrängt, gepreßt
 • ἐόργη, ἡ, ein Gerät des Kochs
 • ἑορτάζω, ein Fest feiern; ἡμέρας, festlich begehen; τῷ ϑεῷ, einem Gotte ein Fest feiern
 • ἑορταῖος, festlich
 • ἑορτάσιμος, ον, zu feiern, feierlich; οὐ πάνυ ἑορτάσιμα ὄντα ἐμοί, es sieht bei mir nicht nach Feiertagen aus
 • ἑόρτασις, ἡ, das Feiern eines Festes
 • ἑόρτασμα, τό, die Feierlichkeit
 • ἑορταστής, ὁ, der Feiernde
 • ἑορταστικός, zum Feste gehörig, festlich; ἡμέρα, Feiertag
 • ἑορτή, ἡ, ion. ὁρτή, das Fest, der Festtag; ἑορτὴν u. ἑορτὰς ἄγειν u. ἑορτάζειν, ein Fest feiern. Übh. Vergnügung, Ergötzlichkeit
 • ἑορτο-λόγιον, τό, Festkalender
 • ἑορτ-ώδης, ες, festlich
 • ἑός, ή, όν, sein, ihr; verstärkt: ἑοὶ αὐτοῦ ϑῆτες, seine eigenen Taglöhner; ἑῷ αὐτοῦ ϑυμῷ, in seinem eignen Gemüte
 • ἐπ-α-βελτερόω, einen noch einfältiger machen
 • ἐπ-αγαίομαι, worüber zürnen, neidische Schadenfreude empfinden; sich freuen
 • ἐπ-αγάλλομαι, stolz auf etwas sein, womit prunken; χάρμῃ, vor Freude
 • ἐπ-αγανακτέω, darüber unwillig werden, zürnen
 • ἐπ-αγγελία, ἡ, das Ankündigen, a) der Befehl, die Forderung. b) das Versprechen, ἐπαγγελίας ποιεῖσϑαί τινι πρὸς τὴν ἀπόστασιν, Versprechungen für den Abfall machen; ὤμων, was die Schultern zu leisten versprechen. c) Gerichtssprache: Ankündigung der Klage δοκιμασίας gegen Redner u. Staatsmänner wegen schlechtes Lebenswandels
 • ἐπ-αγγέλλω, ankündigen, 1) anzeigen, bekannt machen; bes. von Staatswegen öffentlich bekannt machen; πόλεμον, Krieg ankündigen. 2) eine Leistung bekannt machen, den Befehl wozu ergehen lassen; στρατιὰν ἐς τοὺς συμμάχους, ein Heer zu stellen; κατὰ πόλεις τεσσαράκοντα νεῶν πλῆϑος, wie imperare. Dah. fordern, τινί, von einem. Auch erbitten. 3) in attischer Gerichtssprache, eine δοκιμασία ankündigen (ἐπαγγελία), τῇ βουλῇ, den Beklagten auffordern, sich einen neuen Termin anberaumen zu lassen. 4) ankündigen, verheißen, versprechen. Gew. eigtl. von sich aussagen, daß man etwas tun könne od. wolle; bes. von Sophisten, die etwas zu lehren versprechen, wie profiteri, etwas als sein Fach, das, worin man unterrichtet, angeben. Im Ggstz von ὑπισχνέομαι ist es = unaufgefordert versprechen, sich zu einer Leistung anheischig machen
 • ἐπ-άγγελμα, τό, Ankündigung; das Versprechen; wie professio, das Fach, zu welchem sich einer bekennt
 • ἐπ-αγγελτικός, ή, όν, versprechend, der immer verspricht, aber nichts hält; ἐπαγγελτικώτερον εἰπών, mehr versprechend
 • ἐπ-αγείρω, zusammenbringen; pass. sich versammeln
 • ἐπ-αγερμός, ὁ, u. ἐπ-άγερσις, ἡ, das Zusammenbringen, Sammeln
 • ἐπ-αγλαΐζω, (noch dazu) verherrlichen; sich mit etwas brüsten, groß tun
 • ἔπ-αγρος, auf der Jagd glücklich
 • ἐπ-αγροσύνη, ἡ, Glück bei der Jagd od. Fischfang
 • ἐπ-αγρυπνέω, auf, über etwas wachen; auf etwas lauern
 • ἐπ-αγρύπνησις, ἡ, das Auflauern
 • ἐπ-αγρυπνία, ἡ, Schlaflosigkeit
 • ἐπ-άγρυπνος, schlaflos
 • ἐπ-αγ-χέω, noch dazu vergießen, sc. δάκρυα, noch dazu weinen
 • ἐπ-άγω, 1) herbei-, herzuführen, -bringen; a) bes. von belebten Wesen. Bes. feindlich gegen einen heranführen. So von Jägern, ἐπάγοντες ἐπῇσαν, sc. κύνας, die Hunde gegen den Eber anführend. b) Unglück herbeiführen. c) von leblosen Dingen: herbeiführen; γνάϑον, ansetzen. Übh. hinzufügen, hinzusetzen; daher αἱ ἐπαγόμεναι, sc. ἡμέραι, Schalttage; τὸ ἐπαγόμενον, das Folgende. d) an b) sich annähernd, δίκην τινί, j-n in einen Prozess verwickeln; αἰτίαν ψευδῆ τινι, eine falsche Beschuldigung aufbürden; ψῆφόν τινι, d. i. ihn abstimmen lassen; οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο, noch war nicht über ihn abgestimmt, d. h. er war noch nicht verurteilt; ὅρκον τινί, einen schwören lassen; πληγήν τινι, schlagen. e) geistig; οἷόν σ' οὐδ' ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείϑω O, ich bewegte dich nicht, brachte dich nicht dazu; τὴν διάνοιαν ϑεάμασι, animum advertere; die Induktion anwenden. 2) zu sich, für sich heranführen; a) Bedürfnisse, Unterstützung; Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται, wird nicht sich Mittel zur Flucht verschaffen, nicht entfliehen. Bes. μάρτυρα, für sich einen als Zeugen, Gewährsmann anführen. b) sich ein Unglück zuziehen; δούλωσιν τῶν συμμάχων, herbeizuführen suchen; φϑόνον, sich zuziehen. c) an sich ziehen, für sich gewinnen
 • ἐπ-αγωγή, ἡ, a) das Herbeiführen, -schaffen; συμμαχίας, fremder Hilfe zur Unterstützung. b) das Anrücken, der Anmarsch. c) ἐπαγωγαὶ καὶ ἐπῳδαί Beschwörungen (unterirdischer Gottheiten) gegen einen. d) in der Rhetorik die Induktion, daß man aus dem einzelnen das Allgemeine folgert (Arist. ἡ ἀπὸ τῶν καϑέκαστα ἐπὶ τὰ καϑόλου ἔφοδος), durch Anführung ähnlicher Fälle den Beweis führt
 • ἐπ-αγωγικός, ή, όν, anziehend, reizend; Adv. induktionsweise
 • ἐπ-αγώγιμος, eingeführt, fremd
 • ἐπ-αγώγιον, τό, die Vorhaut
 • ἐπ-αγωγός, herbeiführend; verlockend, verführend; ἐπαγωγόν ἐστιν, c. int., es ist einladend; von Speisen
 • ἐπ-αγωνίζομαι, bei, für etwas kämpfen; τεκμηρίοις, mit Beweisen; noch dazu kämpfen; ταῖς νίκαις, zu den Siegen neuen Kampf hinzufügen; τῷ Ἀννίβᾳ, wieder mit ihm kämpfen
 • ἐπ-ᾴδω, dazu singen; vorsingen; μῦϑον ἐπὶ τῷ ϑηρίῳ, dabei erzählen. Besonders = vorsingen, um j-n anzulocken, zu verführen; αἷμα τίς ἀγκαλέσαιτ' ἐπᾴδων, durch Beschwörung; τὴν ψυχὴν παρασχεῖν ἐπᾷσαι ταῖς ἐπῳδαῖς, bezaubern
 • ἐπ-αείρω, = ἐπαίρω, erheben, emporheben; ἐπάειραν αὐτὸν ἁμαξάων, sie hoben u. legten ihn auf den Wagen
 • ἐπ-αέξομαι, zunehmen, wachsen; ϑεὸς δ' ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ, gedeihen lassen
 • ἔπ-αθλον, τό, Kampfpreis
 • ἐπ-αθροίζω, dazu versammeln
 • ἐπ-αιάζω, dabei wehklagen, jammern
 • ἐπ-ᾱΐγδην, darauf losstürzend
 • ἐπ-αιγιαλῖτις, ιδος, ἡ, am Gestade
 • ἐπ-αιγίζω, darauf losstürzen, andringen; Opp. von einem Flusse, ἐν πεδίοισι, durch das Gefilde hinbrausen; vom Delphin, πόντον ἐπαιγίζει, durchstürmt das Meer
 • ἐπ-αιδέομαι, sich dabei schämen; μηδὲν τὸν ϑεὸν ἐπαιδεσϑείς, sich vor ihm scheuen; τινί, sich worüber schämen, im Ggstz von γαυροῦσϑαι
 • ἐπ-αιθύσσω, dagegen schütteln; intr., heranstürmen
 • ἐπ-αίθω, anbrennen
 • ἐπ-άϊκλον, τό, u. ἐπ-αίκλεια, τά,  der Nachtisch; auch ἐπ-αίκλεια, τά
 • ἐπ-αίνεσις, ἡ, das Loben, im Ggstz von ὄνειδος
 • ἐπ-αινέτης, ὁ, 1) der Lobende, Lobredner. 2) der Rhapsode
 • ἐπ-αινετικός, ή, όν, zum Loben geneigt; lobend
 • ἐπ-αινέω, loben, Beifall bezeigen, billigen; Ἕκτορι d. i. beistimmen; ἐπαινεσάντων δ' αὐ. τῶν, nach ihrer Genehmigung. 1) loben, im Ggstz von ψέγω; πάντ' ἔχω σ' ἐπαινέσαι λόγοισι, in jeder Beziehung; ἃ ἐγὼ Σωκράτη ἐπαινῶ, worin ich den S., od. was ich an dem Sokrates lobe. 2) zureden, ermahnen, anempfehlen. 3) sich schönstens für etwas bedanken, höflich ablehnen; τἡν κλῆσιν, für die Einladung danken. Ähnlich wenn man seine Zufriedenheit mit etwas bezeugt, aber es ablehnt. 4) feierlich rezitieren (vom Vortrage der Rhapsoden)
 • ἔπ-αινος, ὁ, Zustimmung, Beifall; οἱ κατὰ Δημοσϑένους ἔπαινοι, die ihm gespendeten Lobeserhebungen
 • ἐπ-αινουμένως, auf löbliche Weise
 • ἐπ-αιονάω, darauf gießen, anfeuchten
 • ἐπ-αίρω, 1) erheben, emporheben, -richten; ἐπαρεῖς τὸν πατρῷον οἶκον, zu Ansehen bringen; τί πέρα τοῦ καιροῦ τοὺς ἑτέρους ἐπαίρουσιν; was erheben sie dieselben in ihren Reden; wie ἱστία, aufziehen; τὴν τράπεζαν, die Tafel aufheben. 2) übertr., anregen, anreizen, verleiten sein geistiges Erheben, wie wir »überheben« sagen; pass. sich verleiten lassen; übh. stolz werden, groß tun; ἐπηρμένος, hochmütig; νίκῃ, auf einen Sieg. 3) sich erheben; für sich erheben; λόγχην ἐπαίρομαι ξένοις, seine Lanze erheben; πόλεμόν τινι, Krieg gegen einen anfangen
 • ἐπ-αισθάνομαι, bemerken, wahrnehmen durch irgend einen Sinn; Ὀδυσσέως, ὀμφῆς, hören; ἐκ ϑεοῦ καλούμενος, daß ich gerufen werde; τί, etwas in Erfahrung bringen
 • ἐπ-αίσθημα, τό, das Wahrgenommene
 • ἐπ-αίσθησις, ἡ, das Wahrnehmen, die Wahrnehmung
 • ἐπ-αΐσσω, darauf los-, anstürmen (vom Angriff in der Schlacht); vom Winde; vom Blut; von einer Krankheit; Ἕκτορα, auf den Hektor losstürmen; τινός, ἵππων, νεῶν, gegen die Schiffe. Übh. schnell bewegen, πᾶ πόδ' ἐπᾴξας; wohin forteilend; so ξίφος παλάμῃ, schwingen; sich schnell bewegen, χεῖρες ὤμων, an den Schultern; ἄεϑλον, auf den Kampfpreis losstürzen
 • ἐπ-άϊστος, gehört, ruchbar; ὡς ἐπάϊστος ἐγένετο τοῦτο εἰργασμένος, es wurde bekannt, daß er dies getan hatte
 • ἐπ-αισχής, ές, schimpflich
 • ἐπ-αισχύνομαι, beschämt werden wobei, sich worüber schämen; τἀναντία εἰπεῖν οὐκ ἐπαισχυνϑήσομαι, d. i. ich werde mich nicht scheuen; λέγων, zu sagen; τινί, worüber; τί, vor etwas; τινά, vor einem Scheu haben
 • ἐπ-αιτέω, dazu verlangen; wiederholentlich, dringend bitten, betteln; ἄλλους τὸν καϑ' ἡμέραν βίον, andere um; für sich bitten
 • ἐπ-αίτης, ὁ, der fordert, Bettler
 • ἐπ-αίτησις, ἡ, das Fordern, Betteln
 • ἐπ-αιτιάομαι, einen wobei, wegen einer Sache beschuldigen, ihm die Schuld wovon beimessen; μείζονα, größere Schuld geben; vorwenden; ἐπαιτίᾶτος, zu beschuldigen
 • ἐπ-αιτίνδα παίζειν, Betteln spielen
 • ἐπ-αίτιος, schuldig, Schuld woran seiend; οὔτι μοι ὔμμες ἐπαίτιοι, nicht ihr seid mir schuldig, nicht euch trifft der Vorwurf; dem Tadel unterworfen; Τὰ ἐπαίτια sind im Gesetz die von Gerichtswegen festgesetzten Strafen
 • ἐπ-αιχμάζω, angreifen
 • ἐπ-αΐω, darauf hören, vernehmen; ϑεῶν οὐδέν, auf die Götter nicht hören; c. partic., καταγελώμενος οὐκ ἐπαΐεις, merkst du nicht, daß du verspottet wirst?; περί τινος, etwas von einer Sache verstehen
 • ἐπ-αιωρέω, dabei, darüber schwebend erhalten; στέφανον καρήνῳ, aufsetzen; pass., darüber hangen, schweben, ἐλπίσι ἐπαιωρούμενοι, durch Hoffnung gespannt; drohend darüber schweben; aber ἐπῃωρεῖτο τῷ πολέμῳ, er führte ihn zaudernd
 • ἐπ-ακανθίζω, etwas dornig sein
 • ἐπ-ακμάζω, an Kraft zunehmen, heranwachsen, in der rechten Blüte stehen. Nach einem blühen; ἐφ' ἅπασιν ἐπήκμαζον ὡραῖοι, nach allen kamen blühende
 • ἐπ-ακμαστικός, ή, όν, an Kraft zunehmend
 • ἔπ-ακμος, 1) der Blüte nahe, κόρη, bald mannbar. 2) zugespitzt, scharf
 • ἐπ-ακόησις, ἡ, das Vernehmen, Verstehen
 • ἐπ-ακολουθέω, darauf, nachfolgen; vom Feinde: verfolgen. Auch von leblosen Dingen: nachgeben; λέγουσι, im Ggstz von ἀπολείπεσϑαι, mit dem Verstande folgen, verstehen. Im Handeln nachfolgen, etwas nach einem anderen tun; τοῖς πάϑεσι, nachgeben
 • ἐπ-ακολούθημα, τό, die Folge; das Folgde
 • ἐπ-ακολούθησις, ἡ, das Folgen, die Folge
 • ἐπ-ακολουθητικός, ή, όν, was zu folgen pflegt
 • ἐπ-ακολουθία, ἡ, die Folge
 • ἐπ-ακόλουθος, folgend, angemessen
 • ἐπ-ακοντίζω, mit dem Wurfspieße nach etwas werfen
 • ἐπ-ακοντισμός, ὁ, das Werfen mit dem Wurfspieße wonach
 • ἐπ-ακοντιστής, ὁ, der mit dem Wurfspieße nach etwas Werfende; ein Wurf

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert