• δια-γραμμισμός, ὁ, das Spiel auf einem durch Linien (γραμμή) in Felder abgeteilten Brette mit 60 schwarzen u. weißen Steinen, Brettspiel
 • διά-γραπτος, durchstrichen, δίκη, ein aufgehobener Prozess
 • δια-γραφεύς, ὁ, der ein διάγραμμα macht; in Athen der, welcher das Schema zu Kriegs- u. anderen Steuern macht
 • δια-γραφή, ἡ, 1) das Abzeichnen, Abgrenzen durch Linien. 2) Einteilung. 3) das Edikt. 4) die Zahlung durch Anweisung, Assignation; auch δίκης, das Aufheben eines Prozesses; u. Verzeichniss, Register
 • δια-γράφω, 1) mit Linien umziehen, eine Zeichnung, ein Schema entwerfen, vom Maler; auch λόγῳ, beschreiben. 2) nieder-, aufschreiben; στρατιώτας, ausheben, conscribere. 3) zu-, verteilen. 4) am gew. durch-, ausstreichen, vernichten; δίκη διαγέγραπται, ist für nichtig erklärt, zurückgewiesen; διαγράφειν, vom Vorsteher des Gerichtshofes, διαγράφεσϑαι, von den Parteien, einen Prozess aufgeben. 5) διὰ τραπέζηςἀριϑμεῖν, Geld durch Anweisung zahlen, übh. auszahlen
 • δια-γρηγορέω, durchwachen
 • δι-αγρ-υπνέω, die ganze Nacht durch schlaflos sein, wachen
 • δι-αγρ-υπνητής, ὁ, die ganze Nacht durchwachend
 • δια-γυμνάζω, tüchtig üben, von Leibesübungen; sich tüchtige Leibesübungen machen
 • δια-γυμνασία, ἡ, tüchtige Leibesübung
 • δι-άγω (s. ἄγω), 1) hindurch-, hinüberführen; hinbringen, verleben; oft auch absolut: sein Leben hinbringen, leben; ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ, im Studium der Philosophie; ἐν τοῖς σκευοφόροις, als Packträger; sich aufhalten; zögern; am häufigsten mit partic., wo es = διατελέω einen fortwährenden Zustand bezeichnet; ἐλπίδας λέγων διῆγε, er machte ihnen fortwährend Hoffnungen. 2) durchführen, vollenden; dah. regieren, verwalten. 3) durchbringen, erhalten; auch = die Zeit vertreiben, ergötzen; hinhalten. 4) auseinanderführen
 • δι-αγωγεύς, ὁ, Hinüberführer
 • δι-αγωγή, ἡ, 1) das Durchführen, βίου, Lebensweise; τοῦ συζῆν, die Art des Zusammenlebens; διαγωγὴν ποιεῖσϑαι, leben; bes. auch Zeitvertreib, Unterhaltung. 2) Leitung, Verwaltung. 3) Zögerung. 4) der Aufenthaltsort, bes. Standort der Schiffe
 • δι-αγωγικὸν τέλος, Überfahrtsgeld
 • δι-αγώγιον, τό, Durchgangszoll
 • δι-αγωνιάω, in großer Bedrängnis sein
 • δι-αγωνίζομαι, 1) mit einem wettkämpfen; übh. = eifrig ; ὑπέρ τινος, um etwas zu erlangen. 2) durch-, auskämpfen
 • δια-γώνιος, von einem Winkel zum andern, ἡ, sc. γραμμή, Diagonale
 • δι-αγωνο-θετέω, in Parteikampf bringen
 • δια-δαίω, δια-δαίομαι medium (s. δαίομαι), verteilen
 • δια-δάκνω (s. δάκνω), zerbeißen; τινί, sich mit einem herumbeißen
 • δια-δακρύω, dazwischen weinen
 • δια-δάπτω, zerreißen, zerfleischen
 • δια-δατέομαι (s. δατέομαι), verteilen, unter sich verteilen
 • δια-δείκνῡμι (s. δείκνυμι), 1) zeigen, dartun; u. pass., διαδεικνύσϑω πολέμιος ἐών, er sei für einen Feind erklärt. 2) intrans., διέδεξε, es war deutlich, es zeigte sich
 • δια-δεκτήρ, ῆρος, ὁ, Aufnehmer, σημείων, die das Zeichen weiter fortpflanzen
 • δια-δέκτωρ, ορος, ὁ, durch Erbschaft empfangen, ererbt; aber = der etwas übernimmt, καμάτου
 • δια-δέξιος, von sehr glücklicher Vorbedeutung
 • διά-δεξις, ἡ, Nachfolge, das Übergehen
 • δια-δέρκομαι (s. δέρκομαι), durchblicken; einen durch etwas hindurch erblicken
 • διά-δεσμος, ὁ, durchgehendes Band
 • δια-δεσμόω, durchweg festbinden
 • διά-δετος, durch etwas hin festgebunden, χαλινοὶ διάδετοι γενύων ἱππείων, die durch der Pferde Maul gehenden festgebundenen Zäume; διάδετος ταινίαις τὰς κόμας, der die Haare mit Bändern durchbunden hat
 • δια-δέχομαι, auf-, übernehmen, von einem früheren Besitzer überkommen; τὰ πράγματά τινος, einem in der Regierung folgen; οἱ διαδεξάμενοι, bes. die Nachfolger Aleranders; wie οἱ δ. στρατηγοί, die Nachfolger im Amte; λόγον, die Rede aufnehmen, nach einem anderen reden; auch τὴν ναῦν τινι, das Schiff von einem übernehmen; übh. nachfolgen; sonst τινά, ablösen; τοῖς ἵπποις, mit den Pferden
 • δια-δέω (s. δέω), 1) durchbinden; um-, festbinden; bes. vom Diadem; dah. διαδήσαμενος, sich das Diadem aufgesetzt habend. 2) ab-, unterbinden
 • δια-δηλέομαι (s. δηλέομαι), sehr beschädigen, zu Grunde richten; von Hunden, = zerreißen
 • διά-δηλος, femin. διαδήλη, sehr deutlich, einleuchtend
 • δια-δηλόω, ganz deutlich machen, offenbaren
 • διά-δημα, τό, eigtl. ein durch die Haare geschlungenes Band; ein blaues, weißdurchwirktes Band um den Turban der Perserkönige; dah. übh. das Zeichen der königlichen Würde, das Diadem
 • δια-δηματίζομαι, mit dem Diadem umgeben
 • δια-δηματο-φορέω, ein Diadem tragen
 • δια-δηματο-φόρος, ein Diadem tragend, damit versehen
 • δια-διδάσκω, gründlich lehren
 • δια-διδράσκω (s. διδράσκω), entfliehen
 • δια-δίδωμι (s. δίδωμι), 1) von Hand zu Hand geben, überliefern; bes. λόγον, φήμην, verbreiten, ein Gerücht; τῇ σάλπιγγι διαδοϑείσης σιωπῆς, als durch die Trompete Ruhe hergestellt war; auch intrans., sich verbreiten; auch = nachlassen, wie ἐνδίδωμι. 2) verteilen, unter mehrere. 3) von sich geben, vom Unterleibe
 • δια-δικάζω, einen Prozess als Richter entscheiden; μέχρι ἑκατὸν δραχμῶν, erkennen auf eine Geldstrafe; sich einen Prozess entscheiden lassen, d. h. ihn führen; sich richten lassen
 • δια-δικαιόω, etwas als Recht verteidigen; durchfechten, verteidigen
 • δια-δικασία, ἡ, Prozess, in dem man um einen Vorzug bei Ehrenämtern streitet od. behauptet, daß einem weniger zugemutet werden dürfe, als dem anderen. Auch Prozess gegen die Staatskasse, wenn man auf das konfiszierte Vermögen eines anderen Ansprüche macht; τὴν διαδικασίαν ἀναβάλλεσϑαι, die Entscheidung eines Prozesses aufschieben
 • δια-δίκασμα, τό, der Gegenstand eines Prozesses, einer Diadikasie
 • δια-δικασμός, ὁ, Rechtshandel
 • δια-δικέω, einen Prozess entscheiden; prozessieren
 • διά-δικος, ὁ, der Prozessierende; der Gegner
 • διά-διπλος, ον, doppelt zusammengefügt
 • δια-διφρεύω, um die Wette fahren; Πέλοψ διεδίφρευσε πελάγεσι Μυρτίλου φόνον, er wetteiferte mit dem Meere um Myrtilus' Tod, indem er ihn vom Wagen ins Wasser stürzte
 • δια-δοιδῡκίζω, eigtl. mit der Mörserkeule (δοίδυξ) durcheinanderstoßen
 • δια-δοκιμάζω, nach angestellter Prüfung unterscheiden
 • δια-δοκιμαστικός, ή, όν, zum Prüfen u. Unterscheiden geschickt
 • δια-δοκίς, ίδος, ἡ, Querbalken
 • διά-δομα, τό, das Verteilte
 • δια-δονέω, durch-, auseinanderrütteln
 • δια-δορατίζομαι, mit der Lanze gegen j-n (τινί) wetteifern, gegen ihn kämpfen
 • δια-δορατισμός, ὁ, der Wettkampf mit der Lanze
 • δια-δόσιμος, von Hand zu Hand gehend, fortgepflanzt
 • διά-δοσις, ἡ, Verteilung, Austeilung, bes. Spende an das Volk; ἐκ ϑεῶν εἰς ἀνϑρώπους, Mitteilung; μειδιαμάτων, gegenseitiges Anlächeln
 • δια-δοχή, ἡ, Übernahme, z. B. νεώς, des Befehls über ein Schiff; Nachfolge, Abwechslung. Dah. τῶν ἐπιγιγνομένων, von den Nachkommen; Geschlechtsfolge; Erbfolge; auch von den Schulen der Philosophen. Ablösung; ablösungsweise; κατὰ διαδοχάς, abwechselnd
 • διά-δοχος, etwas für einen anderen übernehmend; ablösend, abwechselnd; διάδοχοι ἐφοίτων, sie gingen abwechselnd ans Werk. Häufig ὁ, subst., der Nachfolger in einem Amte, δ. γενόμενος Μεγαβάζῳ τῆς στρατηγίης, der Nachfolger des Meg. in der Feldherrnwürde; οἱ διάδοχοι, bes. die Nachfolger Alexanders des Großen; οἰκίας, Nachkomme; λόγων, von den Schülern des Epicur
 • δια-δρᾱματίζω, ein Schauspiel zu Ende spielen
 • δια-δρᾱσι-πολῖται, οἶ, komisches Wort: Bürger, die sich den Staatslasten entziehen wollen
 • διά-δρᾱσις, ἡ, das Entlaufen
 • δια-δράττομαι, τινός, anfassen, greifen
 • δια-δρομή, ἡ, 1) das Hin- u. Herlaufen; διαδρομὴν ἔχειν, von einer Krankheit: sich verbreiten. 2) die Stelle, wo man durchlaufen kann, Durchgang; Wassergraben
 • διά-δρομος, ὁ, Durchgang
 • διά-δρομος, durcheinander laufend; κίοσιν ἔμβολα, durcheinanderstürzendes Säulengebälk; λέχος, das vom Agamemnon auf Aegisth übergegangene
 • δια-δύνω, = διαδύομαι, durchdringen
 • διά-δυσις, ἡ, 1) das Durchdringen, Durchkommen; Entkommen; Winkelzüge, wodurch man der Strafe entgeht, Ausflüchte. 2) αἱ δ., unterirdische Gänge in Bergwerken, Strecken; auch vom Laufe eines Flusses unter der Erde
 • δια-δυτικός, ή, όν, durchbringend
 • δια-δύομαι (s. δύω), mit aor. διαδῠναι, durchgehen; τὸν κισσὸν διαδύς, durch den Epheu gedrungen; durchkommen, entschlüpfen; Ausflüchte brauchen, Winkelzüge machen
 • δι-ᾴδω, 1) um die Wette singen. 2) dazwischen singen, z. B. im Drama zwischen dem Dialog. 3) misstönen, Ggstz von συνᾴδω
 • δια-δωρέομαι, als Geschenk austeilen
 • δι-αείδω, = διᾴδω, um die Wette singen
 • δια-είδομαι (s. εἴδομαι), sich zeigen, deutlich werden, hervortreten
 • δι-ᾱέριος, durch die Luft
 • δι-ᾱερόω, durchlüften
 • δια-ζάω (s. ζάω), durchleben; auch mit partic., sein Leben mit etwas hinbringen
 • δια-ζευγμός, ὁ, Trennung
 • δια-ζεύγνῡμι (s. ζεύγνυμι), auseinander spannen, trennen; von der Ehe, διαζεύγνυσϑαι, sich scheiden
 • δια-ζευκτικός, ή, όν, trennend, σύνδεσμος, conjunctio disjunctiva, Gramm
 • διά-ζευξις, ἡ, Trennung, Ggstz σύζευξις; ἡ τοῦ σώματος, vom Körper. In der Musik im Ggstz von συναφή
 • δια-ζηλεύομαι, mit einem wetteifern
 • δια-ζηλο-τυπέομαι, eifersüchtig sein, auf j-n
 • διά-ζησις, ἡ, das Durchleben, Lebensart
 • δια-ητέω, durchsuchen, erforschen; ersinnen
 • διάζομαι, die Fäden auf dem Webstuhl aufziehen u. das Geweb anfangen, indem man die Fäden kreuzt, späterer Ausdruck für στῆσαι τὸν στήμονα
 • δια-ζυγή u. δια-ζυγία, ἡ, Trennung
 • δια-ζω-γραφέω, ausmalen, vollständig
 • δια-ζω-γράφησις, ἡ, das Ausmalen
 • διά-ζωμα, τό, 1) der Gürtel. 2) διάφραγμα, Zwerchfell; die Gegend des Leibes über den Hüften, wo man sich gürtet; dah. = ein schmaler Landstrich. Übh. 3) jedes Band, Streif; eine schmale Abteilung im Theater. 4) die Verbindung einer obern u. untern Säulenreihe, Karnieß; der Fries, wo wie an einigen Stellen διάζωσμα steht
 • δια-ζωμεύω, zu Brühe zerkochen
 • δια-ζώννῡμι (s. ζώννυμι), 1) umgürten; διεζωσμένοι, um die Mitte gegürtet; übh. = umgeben. 2) durch Gürten zusammenziehen; trennen, ἀπετείχισε τὸν αὐχένα διαζώσας ἐρύμασιν καὶ προβλήμασιν ἐκ ϑαλάττης ἐς ϑάλατταν, die Landzunge durch Festungswerke abschneiden; durchschnitten sein
 • δια-ζωστήρ, ῆρος, ὁ, der zwölfte Rückenwirbel
 • δια-ζώστρα, ἡ, Schamgürtel
 • δι-άημι (s. ἄημι), durchwehen
 • δια-θαλασσεύομαι, durch ein Meer getrennt werden
 • δια-θάλπω, durchwärmen
 • δια-θεάομαι, genau betrachten
 • δια-θειόω (s. ϑειόω), mit Schwefel durchräuchern
 • διά-θεμα ἀστέρων, Konstellation
 • δια-θερίζω, 1) den Sommer hinbringen. 2) durchschneiden, mähen
 • δια-θερμαίνω, durchwärmen; warm werden
 • δια-θερμασία, ἡ, Durchwärmung, Erhitzung
 • διά-θερμος, sehr warm; übertr., οἱ νέοι ὑπὸ τῆς φύσεως, hitzig
 • διά-θεσις, ἡ, 1) das Auseinanderstellen, Anordnen; neben εὕρεσις, dispositio; testamentarische Anordnung; Verteilung der Figuren in einem Bilde; die dargestellten Gegenstände selber; die Darstellung, sowohl durch Farbe, als durch Worte; auch von geographischer Darstellung. 2) Ausstellung zum Verkauf; διάϑεσιν τῶν ἔργων οὐκ ἔχειν, nicht verkaufen können. 3) vom pass., Zustand, Verfassung; vom Körper; bes. Gemütszustand, Gesinnung; Lage. Bei den Gramm. genus verbi
 • δια-θεσμο-θετέω, durch Gesetze bestimmen
 • δια-θέτης u. δια-θετήρ, ὁ, der Anordner, Verwalter; der Sammler u. Ordner
 • δια-θετικός, ή, όν, in einen Zustand versetzend; ῥήματα, Verba, die einen Zustand ausdrücken, Gramm
 • δια-θέω (s. ϑέω, 1) hin u. her, umherlaufen; διά τινος, durch etwas hin. 2) durchlaufen (von der Rede). 3) um die Wette laufen; τὴν ἱερὰν λαμπάδα, im Fackellauf
 • δια-θήκη, ἡ, Anordnung, Beschaffenheit; bes. = Testament. Übh. Vertrag, Bündnis
 • δια-θηλύνω, ganz weibisch machen
 • δια-θηράω, aufspüren
 • δια-θηρεύω, durch-, erspähen
 • δια-θηριόω, ganz wild, zornig machen
 • δια-θιγγάνω (s. ϑιγγάνω), berühren
 • δια-θιγή, ἡ. Berührung
 • δια-θλάω (s. ϑλάω), zerquetschen; ἕλκεα διαϑλασϑέντα, Quetschwunden
 • δι-αθλέω, 1) durch-, zu Ende kämpfen. 2) wettkämpfen
 • δια-θλίβω, durchquetschen
 • δια-θολόω, ganz schwärzen, trüben, ϑάλασσαν, vom Tintenfisch
 • δια-θορυβέω, ganz verwirren; heftig lärmen
 • διά-θραυστος, leicht zerbrechlich
 • δια-θραύω (s. ϑραύω), ganz zerbrechen
 • δι-αθρέω, durchschauen, durchspähen; nach etwas sehen
 • δια-θριαμβεύω, triumphieren
 • δια-θρίζω, = διαϑερίζω, durchschneiden
 • δια-θροέω, ein Gerücht verbreiten
 • δι-αθροίζω, versammeln
 • δια-θρυλλέω, od. besser δια-θρῡλέω ; bes. perf. pass., durch das Gerücht verbreitet sein, ausgesprengt sein; διατεϑρυλημένος τὰ ὦτα, betäubt; ὑπό τινος, von einem übertäubt
 • δια-θρυμματίδες, αἱ, δαιτός, eine Art Kuchen
 • διαιθρύπτω (s. ϑρύπτω), zerbrechen. Gew. übertr., entkräften, bes. durch Üppigkeit: verweichlichen; üppig machen. Pass., verweichlicht, verdorben werden; διατεϑρύφϑαι τὸν βίον, in Schwelgerei leben, übermütig, stolz gemacht werden; sich brüsten; durch Schmeichelei; bes. von gefallsüchtigen Weibern: affektieren, τινί, gegen einen kokettieren, wo es andere »verhöhnen« erkl.; sich zieren; von einer Sängerin, die zu singen anfangen will u. sich dazu in Positur setzt
 • διά-θρυψις, ἡ, das Verweichlichen, Ziererei
 • δια-θρώσκω (s. ϑρώσκω), auseinanderspringen
 • διά-θυρα, τά, Raum zwischen zwei Türen, Vitruv
 • δι-ᾱΐγδην, stürmisch durchbrechend
 • δι-αιθριάζω, sich aufklären (vom Himmel)
 • δί-αιθρος, ganz hell, heiter
 • δι-αιθρόω, ganz aufhellen
 • δι-αιθύσσω, hindurchfahren; ἄλλοτ' ἀλλοῖαι αὖραι, durchfächeln
 • δι-αίθομαι, sich entzünden
 • δί-αιμος, blutig; eigtl. = mit Blut vermischt: δίαιμον ἀναπτύειν, Blut auswerfen
 • διαίνω, benetzen. Bes. = mit Tränen benetzen, beweinen
 • δι-αίρεσις, ἡ, Trennung der Stimmen, d. i. Entscheidung; Teilung der Beute; Verteilung von Geld; Einteilung. Unterscheidung, Unterschied; κατὰ διαίρεσιν, getrennt; bes. das getrennte Aussprechen zweier Vokale, Gramm
 • δι-αιρέτης u. δι-αιρετήρ, ὁ, der Trennende, Teilende
 • δι-αιρετικός, ή, όν, zum Trennen, Unterscheiden gehörig, geschickt
 • δι-αιρετός, getrennt; Ggstz σύνϑετος; trennbar, teilbar; Ggstz συνεχές; πλοῖα, auseinander zu nehmen; zu erklären
 • δι-αιρέω (s. αἱρέωὶ, 1) auseinandernehmen, teilen, sondern, zerreißen; δύο μοίρας Λυδῶν, in zwei Teile; τρία μέρη, in drei Teile; auseinander-, wegreißen; niederreißen; πυλίδα, aufbrechen; absondern. Ggstz συντιϑέναι; unter sich verteilen; auch allein, διελόμενοι τὴν πόλιν περιετείχιζον, indem sie sich in die Arbeit teilten; act., = teilen, ausscheiden. 2) bestimmt angeben, aussagen; erklären, auslegen
 • δι-αίρω (s. αἴρω), 1) aufheben, erheben; sich erheben; βακτηρίαν, seinen Stock erheben; οὐδὲ τὸ στόμα διᾶραι, nicht einmal den Mund (von einander tun) öffnen u. die Stimme erheben; προςωπεῖα διῃρμένα τὸ στόμα, mit aufgesperrtem Munde. Vom Stil: erhaben, διῃρμένος, Rhetor. 2) intrans., sich erheben, aufbrechen; übersetzen, über τὸν πόρον, τὸν κόλπον
 • δι-αισθάνομαι (s. αἰσϑάνομαι), deutlich wahrnehmen, unterscheiden
 • δι-αίσθησις, ἡ, Wahrnehmung
 • δι-α-ϊστόω, gänzlich vernichten, töten
 • δι-αισχύνομαι, sich sehr schämen
 • δίαιτα, ἡ, 1) Lebensart, Leben; bes. in medizinischer Beziehung: vom Arzte vorgeschriebene Lebensweise; auch in moralischer Beziehung. Dah. a) Lebensunterhalt, Lebensbedürfnisse; ἐπὶ διαίτῃ, παρὰ τὴν δίαιταν, bei Tisch. b) der Aufenthalts-, Wohnort, Zimmer. 2) das Schiedsrichteramt, schiedsrichterliche Entscheidung; ὀφλεῖν, verurteilt
 • διαιτάω, 1) zu leben geben, ernähren; bes. bestimmtes Maß im Essen u. Trinken vorschreiben, gewisse Speisen zu essen geben; u. auf diese Weise kurieren; übertr., mildern; mit aor. pass., eine gewisse Lebensart führen; sich aufhalten, wohnen; auch δίαιταν δ., eine Lebensart führen; πολλὰ ἐς ϑεοὺς νόμιμα δεδιῄτημαι, ich habe durchaus gesetzlich gelebt. 2) Schiedsrichter sein, als Schiedsrichter entscheiden; auch τινά τινι, versöhnen. Allgemeiner, = leiten, regieren; anordnen
 • διαίτημα, τό, 1) Lebenseinrichtung, Lebensweise. 2) Lebensunterhalt, Speise. 3) Wohnung
 • διαιτήσιμος, schiedsrichterlich
 • διαίτησις, ἡ, Lebensweise in Beziehung auf Essen u. Trinken
 • διαιτητήριον, τό, Wohnstube
 • διαιτητής, ὁ, Schiedsrichter. In Athen wurden sie in Privatprozessen entweder von den Parteien od. von Staatswegen durchs Los bestimmt; die meisten Prozesse kamen erst, wenn man sich bei ihrer Entscheidung nicht beruhigen wollte, an die eigentl. δικαστα
 • διαιτητικός, 1) zur Lebensweise, bes. zur Diät gehörig; ἡ διαιτητική, sc. τέχνη, die Lehre von der Lebensweise in medizinischer Hinsicht 2) schiedsrichterlich
 • δι-αιώνιος, α, ον, immerwährend, ewig
 • δι-αιωρέομαι, sich durch etwas hin u. her bewegen, schweben
 • δια-καής, ές, durchglüht, sehr heiß; übertr., ζήλῳ δ., von Eifersucht
 • δια-καθαίρω u. δια-καθαρίζω, durch u. durch, ganz reinigen; τὰ τῶν γυναικῶν τρυβλία, in obszönem Sinne; bes. = Bäume verschneiden u. ausschneiden
 • δια-κάθαρσις, ἡ, die Reinigung; bes. von Bäumen
 • δια-καθ-έζομαι (s. ἕζομαι), sich auseinander, jeder auf seinen Platz setzen, dasitzen
 • δια-κάθ-ημαι (s. ἧμαι), sich niedersetzen; ἐπὶ τῆς ϑυρίδος, vom Heere
 • δια-καθ-ίζω u. δια-καθ-ιζάνω (s. ἵζω), abgesondert niedersetzen lassen
 • δια-καίω (s. καίω), durchbrennen, erhitzen; sonnverbrannt. Übertr., erhitzen, in Leidenschaft setzen; pass., διακέκαυται, er war von Zorn entbrannt
 • δια-καλο-κ-ᾱγαθίζομαι, in der Rechtschaffenheit (καλοκᾱγαϑία ) mit einem wetteifern
 • δια-καλύπτω, enthüllen; διακαλυψάμενος τὸ ἱμάτιον, zurückschlagen
 • δια-κάμπτω, umbiegen, krümmen
 • διά-καμψις, ἡ, Krümmung
 • δια-κανάζω, nur μῶν τὸν λάρυγγα διεκάναξέ σου καλῶς; gluchste, kullerte er schön die Kehle hinab
 • δια-καπνίζω, durchräuchern
 • δια-καρᾱ-δοκέω, ganz abwarten
 • δια-κάρδιος, durchs Herz gehend
 • δια-καρτερέω, ausharren, ausdauern;; εἰς τὴν πατρίδα, im Vaterland, od. besser fürs Vaterland; πολεμῶν, er harrt im Kriege aus; τὴν κακοπάϑειαν, ertragen
 • δια-καρτέρησις, ἡ, die Ausdauer
 • δια-κατ-ελέγχομαι, gänzlich widerlegen
 • δια-κατ-έχω (s. ἔχω), = κατέχειν, 1) inne haben, bewohnen; behaupten. 2) auf-, in Schranken halten; πόλεμον, den Krieg hinhalten, in die Länge ziehen
 • δια-κατ-οχή, ἡ, das Festhalten, der Besitz
 • δια-κάτ-οχος, ὸ, der Besitzer
 • δια-καυλίζειν oder καυλέω, in den Stängel schießen
 • διά-καυμα, τό, brennende Hitze
 • δια-καυνιάζω, es aufs Los ankommen lassen
 • διά-καυσις, ἡ, durchdringende Hitze
 • δια-κεάζω (s. κεάζω), durchspalten, zerspalten
 • διά-κειμαι (s. κεῖμαι), in irgend eine Lage, körperlich u. geistig, versetzt worden sein; irgend wie beschaffen sein; ὡς δ. ὑπὸ τῆς νόσου, in welchem Zustand ich mich durch die Krankheit befinde; bes. auf geistige und andere Zustände übertr.; so daß διακεῖσϑαι mit adv. oft = εἶναι c. adj. zu fassen ist (μαντικὴ αὐτοῖσι ὧδε διακέεται), aber den dauernden Zustand, u. oft auch das in einen solchen Zustand durch einen anderen Versetztsein ausdrückt, affektum esse; dah. oft ὑπό τινος dabeisteht; ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται, es wird besser für euch sein; ἀπλήστως πρός τι, unersättlich in etwas; φιλικῶς διακεῖσϑαί τινι, mit einem in freundschaftlichem Verhältnis stehen; ὑπόπτως τῷ πλήϑει, bei der Menge in Verdacht stehen; ἐπιφϑόνως τινὶ δ., von einem beneidet werden; οὕτω αἰσχρῶς λύμ ῃ διακείμενον, beschimpft. Διάκειται, es ist bestimmt, angeordnet; νόμῳ διάκειται, es ist durchs Gesetz bestimmt; τὰ διακείμενα, Verabredungen, Bedingungen
 • δια-κείρω (s. κείρω), durchschneiden, zerschneiden; τὰ σκευάρια διακεκαρμένος; gleichsam aus der Kleidung herausgeschält, der alles verloren oder verkauft hat
 • δια-κεκριμένως, unterschieden, besonders
 • δια-κελεύομαι (s. κελεύω), dep. med., zureden, ermuntern; τοῖς ϑέουσι, d. i. antreiben; sich gegenseitig ermuntern
 • δια-κελευσμός, ὁ, das Zureden, Ermuntern
 • δια-κενῆς, eigtl. διὰ κενῆς, sc. π ράξεως, vergebens, ohne Erfolg
 • διά-κενος, ον, 1) ganz leer, hohl; τὸ διάκενον, der leere Zwischenraum; auch = unbewachte Stelle; διάκενον δεδορκέναι, hohl blicken, von Hungernden u. Kranken. 2) dünn; ἕξις, mager. 3) daher = nichtig
 • δια-κενόω, ganz ausleeren
 • δια-κεντέω, durchstechen
 • δια-κέντησις, ἡ, das Durchstechen
 • δια-κένωσις, ἡ, gänzliche Ausleerung
 • δια-κεράννῡμι (s. κεράννυμι), durch einander mischen
 • δια-κερματίζω, in kleines Geld umsetzen
 • δια-κερ-τομέω, verspotten
 • δια-κεχυμένως, γελᾶν, ausgelassen
 • δια-κεχωρισμένως, getrennt
 • δια-κηρῡκεύομαι, durch einen Herold mit dem Feinde um Waffenstillstand od. Frieden unterhandeln
 • δια-κηρύττω, durch einen Herold ausrufen lassen; ἐν διακεκηρυγμένοις, im offenen Kriege; bes. = öffentlich versteigern
 • δια-κιγκλίζω, hin- u. her bewegen
 • δια-κινδῡνεύω, sich in eine Gefahr stürzen, bes. = sich in eine Schlacht wagen; πρὸ τοῦ βασιλέως, sein Leben für den König wagen; πρός τινα, es mit einem aufnehmen; c. inf., εἰςπλεῦσαι, hineinzufahren wagen; διακινδυνευτέον φάναι, man muß es wagen; ἢ χρηστὸν γενέσϑαι ἢ πονηρόν, Gefahr laufen, gut od. schlecht zu werden; διακινδυνευόμενα φάρμακα, lebensgefährliche
 • δια-κῑνέω, 1) heftig bewegen u. dadurch in Unordnung bringen; aufregen. 2) genau erforschen; τινὰ περί τινος, unterrichten. 3) leicht bewegen
 • δια-κίνημα, τό, u. δια-κίνησις, ἡ, ein leichtes Ausweichen der Knochen
 • δια-ίχρημι (s. κίχρημι), an Mehrere verleihen
 • δια-κλάζω (s. κλάζω), laut ertönen lassen, tmesis
 • διά-κλασις, ἡ, das Durchbrechen; δ. φωνῆς, = Schwäche
 • δια-κλάω (s. κλάω), durch-, zerbrechen; gew. übertr., entkräften, verweichlichen; διαϑρύπτω; διεκλῶντ' Ἰωνικῶς, sich weichlichen, ionischen Tänzen hingeben; auch διακλώμενοι ῥυϑμοί, kraftlose
 • διάκλεισις, ἡ, das Abschneiden von einem Orte
 • δια-κλείω (s. κλείω), abschließen, abschneiden; τὸν αὐχένα, die Landenge; τῆς ἐπανόδου, den Rückzug abschneiden; τινὶ τὰς χορηγίας, Zufuhr abschneiden
 • δια-κλέπτω, durchstehlen, heimlich wegschaffen; τινά, einen heimlich einer Gefahr entziehen; heimlich bei Seite bringen; von Geldern: unterschlagen; λόγοις τὴν ἀλήϑειαν τῶν πεπραγμένων, die Wahrheit bemänteln
 • δια-κληρο-νομέω, verteilen
 • δια-κληρόω, verlosen, durchs Los verteilen; διεκλήρωσεν αὐτούς, er ließ sie losen; losen
 • δια-κλήρωσις, ἡ, die Verlosung; Wahl durchs Los
 • δια-κλίνω (s. κλίνω), 1) ausweichen, vermelden. 2) absol., τῆς ἀγορᾶς, vom Markt abgehen
 • διά-κλισις, ἡ, das Ausweichen
 • δια-κλονέω, durchschütteln, verwirren
 • δια-κλύζω, ausspülen, abwaschen; sich den Mund ausspülen
 • διά-κλυσμα, τό, das, womit man ausspült
 • δια-κλυσμός, ὁ, das Ausspülen
 • δια-κλυστήριον, τό, ein großes Spülgefäß
 • δια-κναίω, zerschaben, zerreiben, zersplittern, übh. zerstören; τὸ χρῶμα διακεκναισμένος, abgeschabt, bleich; πόϑος μ' ἔχει διακναίσας, verzehrt mich
 • δια-κνίζω, zerkratzen, zerreißen
 • δια-κοιλαίνω, aushöhlen
 • διά-κοιλος, ganz hohl
 • δια-κολακεύω, schmeicheln; med., um die Wette schmeicheln
 • δια-κολλάω, verleimen, verkitten
 • δια-κόλλημα, τό, Leim
 • δια-κολυμβάω, durchschwimmen
 • δια-κομιδή, ἡ, das Hinüberfahren, Übersetzen
 • δια-κομίζω, hinüberschaffen, -fahren; übersetzen; zu sich hinüberschaffen. Pass., übergesetzt werden; übh. = übergehen
 • δια-κομιστής, ὁ, der Überbringer
 • διά-κομμα, τό, die Wunde
 • δια-κομπέω, sehr prahlen
 • δι-ακονάω, sehr spitz machen
 • διᾱκονέω, dienen, bedienen, aufwarten; τινὶ ὅτι ἂν δεηϑῇ, einen Dienst leisten; καὶ ὑπηρετεῖν πάντα τὰ περὶ τὸν πόλεμον, verrichten; γάμους, ausrichten, anordnen (vom Koch); sich selbst bedienen; act., οἱ τὰ ἐρωτικὰ διακονούμενοι, Gehilfen in Liebessachen; οἶνόν τινι χρυσίῳ, kredenzen
 • διᾱκόνημα, τό, 1) Dienst. 2) = Hausgerät
 • διᾱκόνησις, ἡ, Dienstleistung
 • διᾱκονία, ἡ, 1) Dienst, Geschäft; bes. = Bedienung; bei Tisch; im N. T. = Amt des Diakonus. 2) Hausgerät; Dienerschaft
 • διᾱκονικός, zur Bedienung gehörig, geschickt; πράξεις, Dienergeschäfte
 • διᾱκόνιον, τό, eine Kuchenart
 • δια-κονίω, bestäuben; med. = sich mit Staub bestreuen, wie die Ringer nach dem Salben taten; dah. = sich zum Kampfe rüsten; sich im Staube wälzen
 • διᾱκονος, ὁ, ion. διήκονος, der Diener, Bediente; Bote; bes. = bei Tisch aufwartend; ἡ δ., Dienerin
 • δι-ακοντίζω, mit dem Wurfspieß durchbohren; mit Wurfspießen gegen einander kämpfen
 • δια-κοπή, ἡ, das Zerschneiden, die Trennung, bes. = tiefe Wunde
 • διά-κοπρος, ον, stark gedüngt
 • δια-πόπτω, durchhauen, zerschlagen; durchbrechen; συμμα χίαν, συνϑήκας, brechen; τὰς διαλύσεις, abbrechen; übh. = verwunden; bes. von tiefen Wunden; trennen; intr., durchbrechen; sich durchschlagen
 • δια-κόρευσις, ἡ, Entjungferung
 • δια-κορεύω u. δια-κορέω, entjungfern
 • δια-κορής, ές, ganz gesättigt, voll
 • δια-κόρησις, ἡ, Entjungferung
 • δια-κορίζω, = διακορεύω; scharf ansehen
 • δια-κορκορυγέω, τἡν γαστέρα, den Bauch durchkullern (von Blähungen)
 • διά-κορος, = διακορής; ἀλλήλων, überdrüssig
 • δίᾱκοσιάκις, zweihundertmal
 • διᾱ-κόσιοι, αι, α, ion. διηκόσιοι, zweihundert; ἵππος διακοσία, 200 Mann Reiter
 • διᾱ-κοσιοντά-χους, zweihundertfach, richtiger διακοσιάχους
 • διᾱ-κοσιοστός, ή, όν, der Zweihundertste
 • διᾱ-κοσιο-τεσσαρακοντά-χους, 240fach
 • δια-κοσμέω, ordnen, in Ordnung bringen; von Jägerscharen ; vom Aufräumen und Reinigen eines Saales
 • δια-κόσμησις, ἡ, Anordnung. Einrichtung
 • δια-κοσμητικός, anordnend
 • διά-κοσμος, ὁ. = διακόσμησις; Schlachtordnung; Gramm. der Schiffskatalog
 • δια-κουφίζω, erleichtern; - von Krankheiten: nachlassen, gelindert werden
 • δι-ακούω (s. ἀκούω), durch, d. i. zu Ende anhören; bes. = als Schüler zuhören τινός
 • δια-κραδαίνω, auseinanderwerfen
 • δια-κράζω (s. κράζω), durcheinanderschreien; τινὶ διακεκραγέναι, mit j-m um die Wette schreien
 • δια-κρανόω, d. i. διακρηνόω, von κρήνη, hervorquellen lassen
 • δια-κρατέω, 1) festhalten, erhalten. 2) zurückhalten. 3) intr., ἐπιπόνως, sich erhalten
 • δια-κράτησις, ἡ, das Festhalten, die Erhaltung
 • δια-κρατητικός, festhaltend
 • δια-κρέκω, χέλυν, die Zither schlagen
 • δια-κρημνίζω, herabstürzen
 • δι-ακρῑβάζω, genau untersuchen
 • δι-ακρῑβο-λογέομαι, sehr genau untersuchen und auseinandersetzen
 • δι-ακρῑβόω, genau, sorgfältig machen; τὰς τάξεις, genau kennen; pass.; διηκριβωμένος, ganz genau; genau auseinandersetzen; περί τινος, genau erforschen
 • δι-ακρίβωσις, ἡ, genaue Erörterung
 • δια-κριδόν u. δια-κριδά, abgesondert, besonders, ausgezeichnet; als Steigerung des superlat. ἄριστος, = der ausgesucht beste; χαίτη δ. ἠσκημένη, gescheiteltes Haar
 • δια-κρίνω (s. κρίνω), trennen, sondern, absondern, scheiden, auseinanderbringen. 1) Activ.: besonders Kämpfende auseinanderbringen. 2) Passiv.: von Kämpfenden. 3) Medium in passiver Bedeutung. Bei den Folgenden: 1) von einander absondern, aus- u. unterscheiden, trennen; τὴν κόμην, das Haar scheiteln; auch τινός, von etwas. 2) entscheiden, beurteilen. Pass., bes. aor. διεκρίϑην, getrennt werden, auseinanderkommen; aber οὐδὲν ἔτι διεκέκριτο, es wurde kein Unterschied mehr gemacht; einen Streit beilegen; aber auch = in Streit mit j-m geraten, kämpfen; ὅπλοις ἢ λόγοις, ausmachen; abs., sich streiten; zweifeln
 • διά-κρισις, ἡ, 1) Absonderung, Trennung; der Zwischenraum; Kampf; Unterscheidung. 2) Entscheidung, Beurteilung; ὀνειράτων, Auslegung
 • δια-κριτικός, ή, όν, zum Unterscheiden geschickt; ἡ δ., die Kunst zu unterscheiden. Adv., διακριτικῶς, = getrennt
 • διά-κριτος, unterschieden, ausgezeichnet
 • δι-ακρο-βολίζομαι, plänkeln
 • δι-ακρο-βολισμός, ὁ, das Plänkeln, Scharmützeln
 • δια-κροτέω, 1) durchschlagen, durchbrechen; im obszönen Sinne, = διασποδέω, τὴν νεᾶνιν. 2) zerlegen, in seine ursprünglichen Bestandteile
 • διά-κρουσις, ἡ, 1) Aufschub, Verzögerung. 2) Abwendung der Gefahr

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert