• ὁμο-δίαιτος, mit anderen auf einerlei Weise lebend, an demselben Tische essend
 • ὁμό-διφρος, auf demselben Wagen fahrend
 • ὁμο-δογματέω, gleiche Meinung haben
 • ὁμο-δογματία, ἡ, Übereinstimmung der Meinung, Lehre
 • ὁμο-δοξέω, gleicher Meinung sein
 • ὁμο-δοξία, ἡ, gleiche Meinung, Übereinstimmung
 • ὁμό-δοξος, gleicher Meinung seiend, gleichgesinnt
 • ὁμο-δόρπιος, an der Mahlzeit teilnehmend, Mitgast
 • ὁμό-δουλος, Mitsklave, ἡ, Mitsklavin; mit einem anderen der Liebe huldigend, Nebenbuhler.
 • ὁμό-δουπος, zusammentosend
 • ὁμο-δρομέω, zusammen laufen; denselben Lauf haben, von Sternen
 • ὁμο-δρομία, ἡ, das Zusammenlaufen, -treffen
 • ὁμό-δρομος, zusammenlaufend, denselben Lauf habend
 • ὁμο-δυναμέω, gleich mächtig sein
 • ὁμο-δύναμος, von gleicher Macht
 • ὁμό-εδρος, von gleichem Sitze
 • ὁμο-εθνέω, von gleichem Volke sein
 • ὁμο-εθνής, ές, von gleichem Volke seiend
 • ὁμο-εθνία, ἡ, das Abstammen von demselben Volk; der Zusammenhang und die Mitempfindung der Teile
 • ὁμο-είδεια, ἡ, Gleichartigkeit
 • ὁμο-ειδής, ές, gleichartig; von gleicher Gestalt
 • ὁμο-εργής, ές, zusammenhandelnd
 • ὁμο-ερκής, ές, in demselben Gehege, Gehöfte
 • ὁμο-έστιος, Herd-, d. i. Hausgenosse
 • ὁμό-ζευκτος, zusammengespannt, zusammengebunden
 • ὁμό-ζηλος, von gleichem Eifer, Studium
 • ὁμο-ζυγέω, ein ὁμόζυξ sein, mit einem anderen in demselben Joche angespannt sein; von Zugtieren: gleichmäßig, mit gleichen Kräften ziehen, u. übertr., gleichmäßig, einstimmig, einig sein, Ggstz ἑτεροζυγέω
 • ὁμο-ζυγία, ἡ, das Zusammengejochtsein mit einem anderen
 • ὁμό-ζυγος, u. ὁμό-ζυξ, υγος, zusammengejocht, zusammengespannt mit einem anderen, zunächst von zwei in dasselbe Joch gespannten Zugtieren, u. übertr. = verbunden, zusammenpassend, übereinstimmend
 • ὁμο-ζωνέω, sich in derselben Zone befinden
 • ὁμο-ζωνία, ἡ, der Aufenthalt, das Leben in derselben Zone
 • ὁμό-ζωνος, sich in derselben Zone mit einem anderen befindend
 • ὁμο-ήθης, ες, von demselben Character
 • ὁμό-ηχος, zusammentönend
 • ὁμο-θάλαμος, in demselben Gemache wohnend, Hausgenosse
 • ὁμο-θαμνέω, zusammenwachsen mit dem Stamme
 • ὁμο-θελής, ές, gleichen Willen habend
 • ὁμόθεν, 1) von demselben Orte her; ϑάμνοι ἐξ ὁμόϑεν πεφυῶτες, zwei aus einer Wurzel gewachsene Stämme; ὁμόϑεν γεγάασιν, von derselben Abkunft. 2) aus der Nähe, cominus
 • ὁμό-θεος, ὁ, ἡ, Mitgott, Mitgöttin
 • ὁμό-θεσμος, von derselben Satzung
 • ὁμό-θηλος, von derselben Mutterbrust genährt
 • ὁμό-θηρος, mitjagend
 • ὁμό-θρησκος, mit gleichem Gottesdienst
 • ὁμό-θριξ, τριχος, mit einerlei Haar
 • ὁμό-θρονος, mitthronend, mitherrschend, Ἥρα, die mit Zeus zugleich herrscht
 • ὁμό-θροος, zusammentönend, gleichlautend
 • ὁμο-θῡμαδόν, einmütig
 • ὁμο-θῡμέω, einmütig sein
 • ὁμο-θῡμία, ἡ, Einmütigkeit, Eintracht
 • ὁμό-θῡμος, einmütig, einig
 • ὁμοιάζω, gleich sein, gleichen
 • ὁμοιό-αρκτος, gleich anfangend
 • ὁμοιο-βαρής, ές, gleich schwer
 • ὁμοιό-βιος, gleich lebend
 • ὁμοιο-γένεια, ἡ, Gleichheit des Geschlechtes, der Gattung
 • ὁμοιο-γενής, ές, von gleicher Geburt, gleichem Geschlechte, gleicher Gattung
 • ὁμοιο-γονία, ἡ, das Erzeugen von Ähnlichem
 • ὁμοιο-γραφέω, ähnlich schreiben
 • ὁμοιό-γραφος, ähnlich geschrieben
 • ὁμοιό-δουλος, der auf ähnliche Weise Sklave ist
 • ὁμοιο-δύναμος, von ähnlicher Macht
 • ὁμοιο-ειδής, ές, gleichartig, von ähnlichem Ansehen
 • ὁμοιό-θερμος, von ähnlicher Wärme
 • ὁμοιό-θριξ, τριχος, mit ähnlichen Haaren
 • ὁμοιο-καρπέω, ähnliche Früchte tragen
 • ὁμοιό-καρπος, mit ähnlichen Früchten
 • ὁμοιο-κατα-ληκτέω, von ähnlicher Endung sein
 • ὁμοιο-κατά-ληκτος, von ähnlicher Endung
 • ὁμοιο-κατα-ληξία, ἡ, der ähnliche Ausgang, gleiche Endung, Reim
 • ὁμοιο-κάτ-αρκτος, mit ähnlichem Anfange
 • ὁμοιό-κρῑθος, der Gerste ähnlich
 • ὁμοιο-λεπτο-μερής, ές, aus ähnlichen Teilen bestehend
 • ὁμοιο-λογία, ἡ, Ähnlichkeit, Einförmigkeit der Rede
 • ὁμοιο-μέρεια, ἡ, die Beschaffenheit eines aus ähnlichen od. gleichen Teilen zusammengesetzten Körpers. Bei Anaxagoras die aus ähnlichen Teilen bestehenden Urstoffe, Elemente
 • ὁμοιο-μερής, ές, aus einander ähnlichen Teilen bestehend
 • ὁμοιό-μορφος, von ähnlicher Gestalt
 • ὁμοιό-νομος, von demselben Gesetz, derselben Weise
 • ὁμοιο-ούσιος, von ähnlichem, gleichem Wesen
 • ὁμοιο-πάθεια, ἡ, ähnliches Verhalten, ähnlicher Zustand, ähnliche Empfänglichkeit für gewisse Eindrücke
 • ὁμοιο-παθέω, sich in einem ähnlichen Zustande, τινί, wie ein anderer befinden, ὁμοιοπαϑοῦσι Σαρδαναπάλῳ, es widerfährt ihnen dasselbe wie dem Sardanapal
 • ὁμοιο-παθής, ές, ähnliche Empfindungen habend, sich in einem ähnlichen Zustande befindend, ähnlich
 • ὁμοιο-πάτριος, von demselben Vater
 • ὁμοιό-πους, einen ähnlichen Versfuß bildend
 • ὁμοιο-πρεπής, ές, von ähnlichem Ansehen, ähnlich
 • ὁμοιο-προς-ωπέω, von ähnlichem Gesicht, ähnlicher Person sein
 • ὁμοιο-πρός-ωπος, von ähnlichem Gesicht. Bei den Gramm. = in derselben Person
 • ὁμοιό-πτερος, mit ähnlichen Federn
 • ὁμοιό-πτωτος, in gleichem Falle, Casus
 • ὁμοιό-πῡρος, dem Weizen ähnlich
 • ὁμοῖος, 1) ähnlich, von gleicher Art; ϑείειν δ' ἀνέμοισιν ὁμοῖοι, mit dem inf. der Handlung, in welcher sich die Gleichheit, bes. der Kraft zeigt; c. accus., δέμας ἀϑανάτοισιν ὁμοῖος, an Körper ähnlich; gleich an Kraft, gewachsen; auch gleich an Gesinnung, einträchtig. Sprichwörtlich ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, wie wir sagen 'gleich und gleich gesellt sich gern'; χρημάτων δυνάμει ὄντες ὅμοια τοῖς πλουσιωτάτοις, gleich den Reichsten. Σὺ δ' αἰνεῖν εἴτε με ψέγειν ϑέλεις, ὅμοιον, das gilt gleich, gleich viel; ἦ πάνϑ' ὁμοῖα πᾶς ἀνὴρ αὑτῷ πονεῖ, was ihm selbst ähnlich ist, mit seinem Wesen übereinstimmt; ὁμοῖον ἡμῖν ἔσται, es wird uns gleich sein, gleich gelten; gleichgültig sein; τοῖσι ἔπεσι τὰ ἔργα παρέχεσϑαι ὁμοῖα, die Tat den Worten entsprechen lassen; τὸ ὁμοῖον ἀνταποδιδόναι, Gleiches mit Gleichem vergelten. Auch = derselbe, die genaueste Übereinstimmung ausdrückend; ἓν καὶ ὅμοιον, eines und dasselbe, Gleichartiges; ὅμοιός τι, ähnlich in etwas; κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, den Chariten ähnliche Haare; ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσϑῆτα, ein eben solches Kleid, wie die Sklavinnen hatten. Auch wie im Lat. atque mit καί; ὅμοιοι ἦσαν ϑαυμάζοντες, sie schienen sich zu wundern. 2) In Beziehung auf den Besitz, gleichmäßig angehörend, gemeinschaftlich; πόλεμος, Kampf, in den beide Heere gleichmäßig verwickelt sind. Daher auch = allen gleichmäßig angehörend, allgemein; γῆρας ὁμοίϊον, das allen Menschen gemeinsame, allen gleichmäßig bevorstehende Alter. 3) in aristokratischen und oligarchischen Verfassungen heißen ὅμοιοι die Bürger, welche gleiches Anrecht auf alle obrigkeitlichen Ämter, gleichen Anteil an der Staatsverwaltung haben und die öffentliche Erziehung genießen; ἐν τῷ ὁμοίῳ, im eigtl. Sinne, auf gleichem Orte. Adv. ὁμοίως, auf gleiche Weise; οἱ μὲν δὴ πιεζόμενοι ὁμοίως τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον, auf gleiche Weise, wie sonst, dennoch taten sie das Befohlene
 • ὁμοιό-σημος, dasselbe bezeichnend, von ähnlicher Bedeutung
 • ὁμοιό-σκευος, von ähnlicher Kleidung, ähnlichem Anzuge
 • ὁμοιό-στομος, von gleichem Munde, gleicher Front
 • ὁμοιο-σύν-τακτος, mit ähnlicher, gleicher Konstruktion
 • ὁμοιο-σχημονέω, von ähnlicher, gleicher Gestalt sein
 • ὁμοιο-σχημοσύνη, ἡ, Ähnlichkeit der Gestalt, der Haltung
 • ὁμοιο-σχήμων, ον, von ähnlicher, gleicher Gestalt, Haltung, Stellung
 • ὁμοιο-ταχής, ές, von gleicher Geschwindigkeit
 • ὁμοιο-τέλευτος, u. ὁμοιο-τελευταῖος, mit ähnlicher, gleicher Endung; τὸ ὁμοιοτέλευτον, der gleiche Ausgang zweier oder mehrerer Verse od. Sätze, unserm Reime entsprechend
 • ὁμοιότης, ητος, ἡ, Ähnlichkeit
 • ὁμοιό-τονος, mit gleichem Tone oder Accent
 • ὁμοιο-τροπία, ἡ, Gleichheit der Art, der Sitte, des Characters
 • ὁμοιό-τροπος, von gleicher Art u. Weise, gleichen Sitten, gleichem Character; παρεσκευασμένος ὁμοιοτρόπως μάλιστα τῇ ἡμετέρᾳ δυνάμει, übereinstimmend mit unseren Truppen ausgerüstet
 • ὁμοιο-τύπωτος, ähnlich, gleich gebildet
 • ὁμοιό-φθογγος, ähnlich lautend
 • ὁμοιό-φλοιος, von ähnlicher Rinde
 • ὁμοιο-φόρος, Ähnliches tragend, hervorbringend
 • ὁμοιο-φωνέω, von ähnlicher Stimme sein
 • ὁμοιο-φωνία, ἡ, Ähnlichkeit der Stimme
 • ὁμοιό-φωνος, von ähnlicher, gleicher Stimme
 • ὁμοιό-χροια, ἡ, Ähnlichkeit der Farbe
 • ὁμοιό-χρονος, von ähnlicher, gleicher Zeit, bes. in der Metrik, von ähnlicher Zeitlänge
 • ὁμοιο-χρώματος, von gleicher Farbe
 • ὁμοιό-χωρος, gleichen Raum einnehmend
 • ὁμοιόω, ähnlich, gleich machen, vergleichen
 • ὁμοίωμα, τό, das Gleichgemachte, Abbild, Gleichnis
 • ὁμοιωματικός, zum Ähnlichmachen, zur Abbildung gehörig
 • ὁμοίωσις, ἡ, das Ähnlichmachen, die Vergleichung
 • ὁμοιωτής, ὁ, der Ähnlichmachende, bes. der Bildner
 • ὁμοιωτικός, zum Ähnlichmachen, Abbilden gehörig, geschickt
 • ὁμό-καπος, zusammen essend, zusammen lebend
 • ὁμο-κάτ-οικος, zusammen angesiedelt
 • ὁμό-καυλος, zusammen einen Stengel habend
 • ὁμο-κέλευθος, von gleichem Wege, Geleiter
 • ὁμό-κεντρος, mit gleichem, mit einem Mittelpunkte
 • ὁμο-κλέω, zusammen schreien, lärmen, bes. drohend; von einzelnen Personen: zurufen, bes. antreiben, ermuntern; schelten; ὁμόκλησαν δ' ἐπέεσσιν, sie riefen den Pferden zu mit Worten; auch mit dem inf., mit lautem Zuruf befehlen
 • ὁμο-κλή, ἡ, der Zusammenruf, der gemeinschaftliche Zuruf Mehrerer, z. B. in der Schlacht; ἐν αὐλῶν παμφώνοις ὁμοκλαῖς, im Zusammenklang der Flöten; gew. lauter Zuruf, Zuschreien, von Mehreren u. von Einzelnen, sowohl ermunternd u. antreibend, als scheltend od. drohend; von leblosen Dingen; όπωρινοῖο κυνὸς δριμεῖα ὁμ., πυρός, das Knattern des Feuers
 • ὁμο-κληρία, ἡ, gleiches Los, gleicher Anteil
 • ὁμό-κληρος, von gleichem Lose, gleichem Anteil, bes. an einer Erbschaft, Mitbesitzer
 • ὁμό-κλησις, ἡ, das Zusammenschreien
 • ὁμο-κλητήρ, ῆρος, ὁ, der Zurufende, Antreibende
 • ὁμό-κλητος, zugleich gerufen, eingeladen; gleich benannt
 • ὁμό-κλινος, u. ὁμο-κλινής, ές, auf demselben Lager liegend
 • ὁμό-κλιτος, zusammen gelagert, zusammen wohnend
 • ὁμο-κοιτία, ἡ, das Zusammenschlafen
 • ὁμό-κοιτος, zusammen liegend, -schlafend, Gatte, Gattin
 • ὁμό-κραιρος, mit gleichen Hörnern
 • ὁμό-κτιτος, zusammen erbaut
 • ὁμο-λάλητος, zusammen gesprochen
 • ὁμό-λεκτρος, u. ὁμό-λεχος, von gemeinschaftlichem Bette, Gattin
 • ὁμο-λογέω, zusammen, überein sprechen, dieselbe Sprache reden, eigtl. κατὰ γλῶτταν, in der Sprache übereinstimmen; dasselbe sagen, was ein anderer sagt, mit ihm übereinstimmen, einig sein mit ihn; ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοῖσι, sie stimmen hierin mit den Orphikern überein; μισϑῷ ὁμολογήσαντες, über den Sold übereinkommen; c. accus., τὸν μιμητὴν ὡμολογήκαμεν, über den Nachahmer sind wir übereingekommen. Dah. zugeben, eingestehen; τὴν ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην, von dem alle übereinstimmend gestanden, daß er das Beste sei; übh. vom Disputieren: dem Gegner Recht geben, seine Meinung gutheißen. Auch = zusagen, versprechen; dah. im Kriege sich dem Feinde auf Bedingungen ergeben, ihm, was er fordert, zugestehen; für sich zugeben; αὐτοὺς αὑτοῖς ὁμ ολογουμένους λόγους, die mit sich übereinstimmen; ὁμολογούμενος καὶ σύμφωνος κατὰ τὸν βίον, übereinstimmend mit sich
 • ὁμο-λόγημα, τό, das Zugestandene, worüber man übereingekommen ist
 • ὁμο-λόγησις, ἡ, u. ὁμο-λογησία, das Eingeständnis, die Verabredung
 • ὁμο-λογητής, der Zugestehende, auch der etwas verspricht
 • ὁμο-λογία, ἡ, die Übereinstimmung; Übereinkunft, bes. im Disputieren, wenn der eine dem anderen etwas als richtig zugibt, das Zugeständnis; im Kriege, Ergebung an den Feind auf gewisse Bedingungen, Kapitulation; βουλόμενοι ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ αποπέμψασϑαι τὰς ναῦς, unter billiger Bedingung
 • ὁμό-λογος, übereinstimmend, τινί, mit einem, auch zugestehend, genehmigend, guteißend. Adv. ὁμολόγως, geständlich, anerkanntermaßen. Aber ὁμολόγως ἔχειν τινί, = übereinstimmen, entsprechen
 • ὁμο-λογουμένως, zugestandenermaßen, offenbar; auch τινί, übereinstimmend mit etwas
 • ὁμο-λογούντως, übereinstimmend
 • ὁμό-λοχος, aus demselben Heerhaufen
 • ὁμο-μαθής, ές, zusammen lernend
 • ὁμο-μαστιγίας, ὁ, der Mitgepeitschtwerdende, Prügelgenoß, komisch für Mitsklave
 • ὁμο-μήτριος, von derselben Mutter, leibliche Geschwister
 • ὁμό-νᾱος, einen gemeinschaftlichen Tempel habend
 • ὁμό-νεκρος, mit tot
 • ὁμο-νοεῖον, τό, der Tempel der Eintracht
 • ὁμο-νοέω, gleiche Gedanken haben, gleichgesinnt sein, übereinstimmen mit einem
 • ὁμο-νοητικός, ή, όν, übereinstimmend im Denken, einträchtig
 • ὁμό-νοια, ἡ, Gleichheit der Gedanken, Übereinstimmung der Meinungen, Einigkeit
 • ὁμό-νομος, 1) mit gleichen Gesetzen. 2) zusammen weidend
 • ὁμό-νοος, gleichgesinnt, gleiche Gedanken, Ansichten habend. Adv. ὁμονόως, einmütig, einträchtig
 • ὁμό-νυμφος, verschwägert
 • ὁμό-οικος, zusammen wohnend
 • ὁμο-ουσία, ἡ, Gleichheit des Wesens
 • ὸμο-ουσιαστής, ὁ, der Verteidiger, Anhänger des Dogmas von der ὁμοουσία
 • ὁμο-ούσιος, von derselben Natur, demselben Wesen
 • ὁμό-πᾱγος, aus demselben Flecken, pagus
 • ὁμο-παθέω, zugleich mit einem, Gleiches leiden, empfinden
 • ὁμο-παθής, ές, gleich empfindend, empfänglich für etwas
 • ὁμο-παίκτωρ, ορος, ὁ, Mitspieler, Spielgesell
 • ὁμό-παις, αιδος, ὁ, Mitkind, bes. Zwillingsbruder, -schwester
 • ὁμο-πάτριος, u. ὁμό-πατρος, von gleichem, demselben Vater
 • ὁμό-πεδος, von gleicher Ebene, Fläche
 • ὁμο-πιστία, ἡ, Gleichheit des Glaubens
 • ὁμό-πιστος, von gleichem Glauben
 • ὁμό-πλαστος, gleichgebildet
 • ὁμο-πλεκής, ές, u. ὁμό-πλεκτος, zusammgeflochten, in eins verbunden
 • ὁμο-πληθής, ές, von gleicher Menge
 • ὁμο-πλοέω, zusammen fahren, segeln (von Schiffen)
 • ὁμό-πλοια, ἡ, gemeinschaftliche, gleiche Schifffahrt
 • ὁμό-πλοος, mitschiffend, mitfahrend
 • ὁμο-πλώτηρ, ηρος, ὁ, der Mitschiffende, Mitschwimmende
 • ὁμο-ποιός, dasselbe tuend, mittuend
 • ὁμο-πολέω, zusammen, zugleich bewegen
 • ὁμο-πόλησις, ἡ, das Zusammenbewegen
 • ὁμό-πολις, aus derselben Stadt, aus demselben Staate
 • ὁμο-πολίτης, ὁ, Mitbürger
 • ὁμο-πόρευτος, mitreisend, Reisegefährte
 • ὁμο-πρᾱγέω, mithandeln, Anteil an einer Handlung nehmen
 • ὁμο-πράγμων, ον, mithandelnd, Gehilfe, Teilnehmer
 • ὁμό-πτερος, gleichgefiedert, gleichgeflügelt, κίρκοι, verwandt; οἱ ἐμοὶ ὁμόπτεροι, meine Mitvögel. Übertr. von Schiffen: mit gleichen Segeln
 • ὄμοργμα, τό, das, was man abwischt, der Fleck
 • ὀμόργνῡμι, 1) abtrocknen, abwischen; δάκρυά τ' ὠμόργνυντο, sie wischten sich die Tränen ab; οὔτε παρειῶν δάκρυ' ὀμορξάμενον, von der Wange. 2) ausdrücken, auspressen
 • ὁμ-ορέω, ion. ὁμουρέω, angrenzen, Grenznachbar sein
 • ὁμόρησις, ἡ, das Angrenzen
 • ὅμ-ορος, u. ὁμ-όριος, angrenzend, Grenznachbar
 • ὁμ-οροφία, ἡ, das Zusammenwohnen unter einem Dache
 • ὁμ-ορόφιος, unter einem Dache zusammenwohnend
 • ὁμόῤ-ῥειθρος, einen gemeinschaftlichen Fluß habend, an demselben Flusse wohnend, aus derselben Wasserleitung schöpfend
 • ὁμόῤ-ῥητος, zusammen, zugleich gesprochen
 • ὁμοῤ-ῥοθέω, zusammen rauschen, zusammen rudern; übereinstimmen
 • ὁμοῤ-ῥόθιος, zusammen-, mitrudernd
 • ὁμόῤ-ῥοθος, zusammen rauschend, zusammen rudernd, übh. zusammen etwas tuend
 • ὁμόῤ-ῥοια, ἡ, das Zusammenfließen
 • ὁμόῤ-ῥοος, zusammenfließend
 • ὁμόῤ-ῥυτος, zusammenfließend
 • ὁμο-ρυθμία, ἡ, Ähnlichkeit
 • ὁμό-ρυθμος, von gleicher Gestalt, ähnlich
 • ὁμός, ähnlich, gleich; ὁμὸν γένος, einerlei Herkunft; gemeinsam, gemeinschaftlich; ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι, eine gemeinsame Urne; übereinstimmend
 • ὁμό-σαρκος, von gleichem Fleische
 • ὁμόσε, nach einem u. demselben Orte hin; τῶν ὁμόσ' ἦλϑε μάχη, die Schlacht kam zusammen, die Kämpfenden wurden handgemein; ὁμόσε χωρήσεται, er wird entgegentreten; ὁμόσε πορεύεσϑαι , eigtl. die Hand bieten, oder sich einem nähern
 • ὁμο-σθενής, ές, gleich stark
 • ὁμο-σίπυος, von denselben Vorräten, σιπύη, zehrend, zusammen essend, lebend
 • ὁμο-σῑτέω, zusammen, mit einem essen, τινί, z. B. τοῖς ἀνδράσι, mit den Männern, von den Frauen gesagt
 • ὁμό-σῑτος, zusammen, mit einem essend
 • ὁμό-σκευος, gleich gerüstet, gekleidet
 • ὁμο-σκηνία, ἡ, das Zusammensein in demselben Zelte, Zeltgenossenschaft
 • ὁμό-σκηνος, in demselben Zelte wohnend, Zeltgenosse
 • ὁμο-σκηνόω, in einem Zelte mit einem zusammen leben, wohnen
 • ὁμό-σπλαγχνος, aus demselben Eingeweide
 • ὁμό-σποδος, mit vereinter, gleicher Asche
 • ὁμο-σπονδέω, an demselben Friedensschlusse, Bündnisse teilhaben
 • ὁμό-σπονδος, an dem Trankopfer teilnehmend; dah. - a) mit an demselben Tische essend, Tischgenosse; b) an einem Friedensschlusse od. Bündnisse teilhabend
 • ὁμό-σπορος, zusammengesäet, von denselben Eltern erzeugt, denselben Vorfahren entsprossen; Schwester; τοῦ πατρὸς ὁμόσπορος καὶ φονεύς, der dem Vater gleich Erzeuger ist
 • ὁμόσ-συτος, zugleich anstürmend
 • ὁμό-στεγος, unter demselben Dache lebend
 • ὁμο-στιβής, ές, zusammengehend
 • ὁμο-στιχάω, u. ὁμο-στιχέω, mitgehen, τινί, mit einem
 • ὁμο-στιχής, ές, zusammen-, mitgehend
 • ὁμό-στιχος, u. ὁμό-στοιχος, in gleicher Reihe, auch in demselben Range mit einem
 • ὁμό-στολος, 1) zugleich, mitgeschickt, mitreifend, geleitend. 2) (στολή) gleich gekleidet, u. übh. ähnlich
 • ὁμό-στοργος, von gleicher Liebe
 • ὁμο-σύ-ζυξ, υγος, zusammengespannt, vereinigt
 • ὁμό-σφυρος, mitgehend, mitwandernd; auch der Bruder
 • ὁμο-σχήμων, ον, gleichgestaltig
 • ὁμό-σχολος, aus derselben Schule
 • ὁμο-ταγής, ές, gleichgeordnet. Bei den Gramm. gleichkonstruiert
 • ὁμό-ταφος, zusammen begraben, einerlei Begräbnis habend
 • ὁμο-ταχής, ές, u. ὁμό-ταχος, gleich schnell
 • ὁμο-τέλευτος, mit gleichem Ende
 • ὁμο-τελής, ές, dieselben Abgaben entrichtend
 • ὁμο-τέρμων, ον, zusammengrenzend, Grenznachbar
 • ὁμο-τεχνέω, dieselbe Kunst üben
 • ὁμό-τεχνος, dieselbe Kunst übend, einerlei Gewerbe treibend
 • ὁμό-τηθος, von gleicher Brust genährt
 • ὀμότης, ὁ, der Schwörende, der Vereidigte
 • ὀμοτικός, zum Schwören gehörig
 • ὁμο-τῑμία, ἡ, gleiche Ehre
 • ὁμό-τῑμος, gleichgeehrt, von gleicher Würde, gleiche Ansprüche auf Ehre u. Würde habend; μ' ὁμότιμον ἐόντα, sagt Poseidon, sich mit Zeus vergleichend. Bei den Persern hießen ὁμότιμοι etwa die Pairs des Reichs, die vom vornehmsten Adel, welche unter sich gleiche Ehre hatten; ὁμότιμον τῆς στρατηγίας ὄντα, an Rang dem imperator gleichstehend
 • ὁμό-τοιχος, mit der Mauer zusammenstoßend, Wandnachbar
 • ὁμο-τονέω, gleiche Spannung, gleiche Stimmung, gleichen Ton haben
 • ὁμό-τονος, gleichgespannt; in gleicher Spannung, Stärke fortdauernd, z. B. vom Fieber; gleichen Accent habend, Gramm
 • ὁμό-τοξος, mit gleichem Bogen
 • ὁμο-τράπεζος, an demselben Tische, Tischgenosse; bei den Persern die Angesehenen, welche das Gefolge des Königs bilden; οἱ ὁμ. καλούμενοι, weil sie gew. mit dem Könige aßen
 • ὁμο-τρεχής, ές, mit, gleichschnell laufend
 • ὁμόπρητος, mit durchbohrt
 • ὁμο-τροπέω, von gleicher Art, von gleichen Sitten sein
 • ὁμο-τροπία, ἡ, Gleichheit der Sitten, der Lebensart
 • ὁμό-τροπος, von gleichen Sitten, gleicher Lebensart, gleichem Charakter, übereinstimmend
 • ὁμο-τροφία, ἡ, gemeinschaftliches Ernähren, Aufziehen
 • ὁμό-τροφος, gemeinschaftlich mit einem, zusammen auferzogen, herangewachsen; von Zwillingsgeschwistern; übertr. auf den Geist. Ὁμοτρόφος, gemeinschaftlich ernährend, aufziehend
 • ὁμο-τροχάω, zusammen-, mitlaufen
 • ὁμο-τυπία, ἡ, der gleiche Schlag, gleiche Form
 • ὁμοῦ, an demselben Orte; oft werden dadurch zwei schon durch καί verbundene Substantiva noch enger verknüpft: zusammen, zugleich. C. dat., zusammen, zugleich mit; κεῖσϑαι ὁμοῦ νεκύεσσι, zusammen, zwischen den Toten od. gleich wie die Toten; zugleich, auf einmal. Selten bei Verbis der Bewegung, = ὁμόσε, nach der bei den Griechen nicht seltenen Verwechslung dieser Ortsbezeichnungen; πάντων ὁμ οῦ ὄντων, als sie sich vereinigt hatten, zusammen waren; auch vom feindlichen Zusammentreffen. Ὁμοῠ τι, beinahe, fast, u. bei einem Zahlenbegriff ungefähr, beinahe, gegen
 • ὁμό-ϋλος, von gleichem Holze, u. übh. von demselben Stoffe
 • ὁμο-υπό-στατος, von gleicher Substanz
 • ὁμ-ουρέω, zusammengrenzen, Grenznachbarn sein; zusammenleben, von Mann u. Frau
 • ὁμ-ούρησις, ἡ, das Angrenzen, die Nachbarschaft
 • ὅμ-ουρος, angrenzend, Grenznachbar; vom Lande
 • ὁμο-φεγγής, ές, zusammenleuchtend
 • ὁμό-φθογγος, gleich-, mitlautend
 • ὁμο-φλεγής, ές, zugleich brennend
 • ὁμό-φοιτος, zusammengehend, der Begleiter
 • ὁμο-φραδής, ές, u. ὁμο-φράδμων, ον, mitsprechend, mitratend; zusammenstimmend, einig
 • ὁμο-φρονέω, gleichgesinnt sein, dasselbe denken; εἰ δὴ ὁμοφρονέοις, sagt Polyphem zu seinem Widder; übereinstimmen, einig sein, sowohl absolut als τινί, mit einem; πόλεμος ὁμοφρονέων, einstimmig vom ganzen Volke unternommener Krieg
 • ὁμο-φροσύνη, ἡ, Übereinstimmung des Denkens, der Gesinnung, Einigkeit
 • ὁμό-φρων, gleichdenkend, gleichgesinnt, übereinstimmend, einträchtig
 • ὁμο-φυής, ές, von gleichem Wuchse, gleicher Statur
 • ὁμο-φυΐα, ἡ, gleicher Wuchs, gleiche Natur
 • ὁμο-φῡλία, ἡ, Gleichheit des Stammes, Verwandtschaft des Volkes
 • ὁμό-φῡλος, von gleichem Stamme, Geschlechte, stammverwandt; ϑοὐμόφυλον, das gleiche Geschlecht; ὄρνιϑες, von derselben Art; im allgemeineren Sinne: der Verwandte
 • ὁμό-φυτος, zugleich, mitentstanden
 • ὁμο-φωνέω, dieselbe Sprache reden, τινί, mit einem; zusammentönen, zusammenstimmen, von Instrumenten
 • ὁμο-φωνία, ἡ, Gleichheit der Sprache; übh. Gleichheit des Klanges, Gleichklang
 • ὁμό-φωνος, dieselbe Sprache redend, τινί, mit einem; gleich an Klang, dazu-, übereinstimmend. In der Musik = im Einklange singend
 • ὁμό-φωτος, gleich leuchtend od. erleuchtet
 • ὁμο-χοῖνιξ, ικος, ὁ, der mit einem anderen zusammen seinen χοῖνιξ bekommt, bes. Mitsklave
 • ὁμό-χορος, aus demselben Chor, Chorgenosse
 • ὁμο-χροέω, von gleicher Farbe sein
 • ὁμό-χροια, ἡ, die gleiche Farbe
 • ὁμο-χροιΐη, ἡ, die Gesamtoberfläche, bes. die Haut des menschlichen Körpers
 • ὁμο-χρονέω, zu derselben Zeit leben, übh. zu gleicher Zeit etwas tun; τῇ γλώττῃ τὸ πλῆκτρον ὁμοχρονεῖ, das Plektrum hält mit der Zunge gleiches Zeitmaß, gleichen Takt
 • ὁμό-χρονος, gleichzeitig, zu gleicher Zeit lebend
 • ὁμό-χροος, u. ὁμο-χρώματος, von derselben, von gleicher Farbe; von gleicher, ebener Oberfläche
 • ὁμό-χωρος, aus gleichem Lande, Landsmann
 • ὁμο-ψηφέω, gleicher Meinung sein, zusammenstimmen
 • ὁμό-ψηφος, dasselbe Stimmrecht habend, τινί, wie ein anderer; ὁμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι στρατηγοῖσι, sie gaben ihm dieselbe Stimme; ὁμόψηφον γίγνεσϑαί τινι, beistimmen
 • ὁμο-ψῡχέω, einmütig, einträchtig sein
 • ὁμό-ψῡχος, einmütig, einträchtig
 • ὁμόω, vereinigen, verbinden; ὁμωϑῆναι φιλότητι, sich in Liebe vereinigen
 • ὄμπνη, ἡ, die Nahrung, bes. die aus Feldfrüchten; Getreide; in Griechenland bes. Weizen u. Gerste; ὄμπναι sind auch die mit Honig zu Opferkuchen zubereiteten Feldfrüchte, bes. Weizen; die Honigwaben der Bienenstöcke πολυωπέας ὄμπνας. Die Wurzel des Wortes scheint ΟΠ, ops, womit auch ὄφελος, ὀφέλλω zusammenhangen mögen, so daß der Grundbegriff Fruchtbarkeit, Segen, Gedeihen ist

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar