• προς-κωμάζω, hinzu, hinein schwärmen, stürmen, eindringen
 • πρός-κωπος, am, beim Ruder, rudernd
 • προς-λαγχάνω, noch dazu erlosen; ἡμῖν δίκην προςείληχεν, noch dazu verklagen
 • προς-λαλέω, zu einem schwatzen, zu od. mit einem reden, anreden
 • προς-λαλιά, ἡ, Anrede, Überschrift
 • προς-λαμβάνω, 1) dazu nehmen, noch dazu nehmen od. bekommen; δόξαν ἑαυτῷ, sich einen Ruf noch dazu erwerben; für sich dazu nehmen; προςλαβέσϑαι πόλιν, einnehmen; γνώμην τινός, die Beistimmung jemandes erlangen; οὐκ ἐν μικρῷ τι, nicht gering achten; 2) mit Hand anlegen, mit anfassen, helfen, beistehen; ταῖς ἀρεταῖς, zu den Vorzügen beitragen; προςλαμβάνεσϑαι πάϑεος, mit beitragen zu einem Unglück
 • προς-λάμπω, dazu leuchten, hinleuchten
 • πρός-λαμψις, ἡ, das Zu -od. Hinleuchten
 • προς-λέγω, 1) dazu, dabei legen; sich dazu, dabei, daneben legen; καὶ προςέλεκτο, legte sich zu ihm; 2) dazu reden, hinzusetzen; κακὰ προςελέξατο ϑυμῷ, Schlimmes sprach er zu seinem Gemüte, = er machte bei sich schlimme Anschläge
 • προς-λείπω, dazu, daran fehlen
 • προς-λεπτύνω, noch dazu dünn, mager machen
 • προς-λεύσσω, ansehen, anschauen
 • πρός-λημμα, τό, das noch außerdem dazu Genommene
 • προς-ληπτέος, dazu zu nehmen
 • προς-ληπτικός, ή, όν, dazu nehmend
 • πρός-ληψις, ἡ, 1) das Dazunehmen; 2) im Syllogismus der zweite, zum Vordersatz hinzugenommene Satz; assumptio
 • προς-λιμενίζω, in den Hafen einlaufen
 • προς-λιπαίνω, noch dazu fett, noch fetter machen, verdicken, übh. vermehren
 • προς-λῑπαρέω, 1) bei einer Sache, an einem Orte verharren, verweilen; sich beharrlich mit einer Sache beschäftigen, fortwährend ihr obliegen; 2) insbes. mit unablässigen Bitten anliegen, inständig bitten
 • προς-λῑπάρησις, ἡ, 1) das Beharren, Verweilen bei einer Sache, an einem Orte; 2) inständiges Bitten, Flehen
 • προς-λογίζομαι, dazurechnen, -zählen
 • προς-λογιστέος, dazu zu rechnen, zu zählen
 • προς-λογο-ποιέω, noch dazu setzen, im Erzählen
 • προς-λοιδορέω, noch dazu schimpfen, schmähen
 • πρός-λοιπος, noch übrig
 • προς-λῡμαίνομαι, noch dazu beschädigen, verwüsten
 • προς-λυσσάω, drauflos rasen
 • προς-μάθησις, ἡ, das Dazulernen, die Erlernung neuer Künste und Wissenschaften
 • πρός-μακρος, noch dazu hervorragend
 • προς-μαλάσσω, noch mehr erweichen
 • προς-μανθάνω, dazu lernen
 • προς-μαρτυρέω, noch dazu bezeugen; durch sein Zeugnis bestätigen
 • προς-μαρτύρομαι, zum Zeugen wobei anrufen
 • προς-μάρτυρος, mitzeugend
 • προς-μάσσω, zusammenkneten, daran drücken, fügen, kleben, τινί τι, übh. eng verbinden, u. pass. daran haften; τὸν Πειραιᾶ προςέμαξεν, er hat den Peiraieus mit der Stadt verbunden; κλύδων προςμάσσεται, anspülen
 • προς-μάστιος, an der Brust
 • προς-μάχομαι, bestreiten, bekämpfen; von Städten: stürmen
 • προς-μειδιάω, anlächeln, zulächeln
 • προς-μελῳδέω, dazu Lieder singen
 • προς-μένω, 1) dabei bleiben, verweilen, ausharren; c. dat., bevorstehen; 2) trans. erwarten; ἀλαλὰν Λυκίων, abwarten, ohne zu fliehen, im Kampfe bestehen
 • προς-μερίζω, zuteilen, τί τινι, verteilen
 • προς-μετα-πέμπομαι, noch dazu kommen lassen, noch dazu holen
 • προς-μετα-σκευάζω, noch dazu, noch ferner umändern
 • προς-μετρέω, zumessen, zuziehen
 • προς-μηνύω, noch dazu anzeigen
 • προς-μηχανάομαι, u. προς-μηχανεύω, noch dazu ersinnen; künstlich hinzusetzen
 • προ-σμήχω, vorher abreiben, reinigen
 • προς-μίγνῡμι u. -μιγνύω, zumischen, beimischen, womit verbinden, τινί τι, übh. womit in Verbindung bringen; κράτει προςέμιξε δεσποταν, er verhalf dem Herrn zum Siege, verlieh ihm den Sieg; sich ihm bewaffnet nähern; ϑέσφαϑ' ἱκάνει, es trifft uns, geht an uns in Erfüllung, handgemein werden mit einem; vom Orte: hinzugehen, sich nähern, bes. anlanden
 • πρός-μιξις, ἡ, Zumischung, Ankunft, Angriff; übh. Annäherung
 • προς-μίσγω, mit denen man schwer handgemein werden kann
 • προς-μῑσέω, dazu, mit hassen
 • προς-μισθόω, noch dazu um Lohn vermieten; οὐ φανήσεται προςμεμισϑωκὼς ἰδίαν ἀφορμήν, noch dazu auf Zinsen austun; um Lohn mieten, dingen; ἐπικούρους τινὰς προςεμισϑώσατο, in Sold nehmen
 • προς-μνημονεύω, noch dazu erwähnen
 • προς-μοιράζω, zuteilen
 • προς-μολεῖν, hinzugehen, hinkommen
 • προς-μολυβδο-χοέω, noch dazu Blei gießen
 • προς-μονή, ἡ, das Verbleiben, Beharren wobei
 • πρός-μορος, vom Geschicke zugeteilt, vom Geschicke zum Unglück bestimmt
 • προς-μῡθέομαι, anreden
 • προς-μῡθεύω, hinzudichten
 • προς-μῡθο-λογέω, mit einem reden, schwatzen
 • προς-μύρομαι, zufließen
 • προς-ναυ-πηγέω, noch dazu Schiffe bauen
 • προς-νεᾱνιεύομαι, aus jugendlichem Übermut oder großprahlerisch hinzusetzen; χρήματα, dazu verheißen
 • προς-νέμω, 1) zuteilen, zulegen, widmen; ἑαυτόν τινι, zu jemandes Partei treten; οἱ δ' ἄλλοι προςνενέμησϑε, ὥς τινας, ihr seid zugerechnet worden; 2) ποίμνας, Herden herbeitreiben
 • πρός-νευσις, ἡ, u. πρός-νευμα, τό, das Zuneigen, die Neigung eines fallenden Körpers
 • προς-νεύω, sich wohin neigen
 • προς-νέω, dazu anhäufen
 • προς-νέω, zu-, hinanschwimmen
 • προς-νήχω, vom Wasser: anspülen, anschlagen
 • προς-νῑκάω, noch dazu siegen
 • προς-νίσσομαι, hinzugehen, -kommen; in feindlichem Sinne: anrücken
 • προς-νοέω, noch dazu bemerken
 • προς-νομο-θετέω, noch dazu ein Gesetz machen
 • προς-νωμάω, sich hinzubewegen, hinzugehen
 • προς-ξηραίνω, noch dazu austrocknen
 • προ-σοβέω, vor der Zeit verscheuchen
 • προς-ογκάομαι, dazu brüllen, vom Esel
 • προς-ογκέω, an Umfang oder Gewicht zunehmen
 • προς-ογκής, ές, an Umfang oder Gewicht vermehrt
 • προς-οδεύω, Einkünfte, Ertrag gewähren, einbringen, vom Acker; Einkünfte haben, einnehmen
 • προς-οδικός, ή, όν, zum Einkommen gehörig, einträglich
 • προς-όδιος, zum feierlichen Aufzuge in einen Tempel gehörig; τὸ προςόδιον, sc. μέλος, ein Lied, welches bei feierlichen Aufzügen zum Tempel gewöhnlich unter Flötenbegleitung gesungen wurde; bes. feierliches Danklied, daher auch das Dankfest selbst
 • πρός-οδος, ἡ, 1) der Zugang, Zuweg; πρὸς τὴν βουλήν, Erlaubnis in den Senat zu kommen; das Hinzugehen selbst; πρόςοδον ποιεῖσϑαι, hinzugehen, auch anrücken in kriegerischem Sinne; πρόςοδοι τῆς μάχης, Angriffe. Auch das Auftreten des Redners in der Volksversammlung; 2) der feierliche Zug zu einem Tempel unter Gesang und Flötenbegleitung, um Opfer od. Gebete zu verrichten; 3) Das Einkommen, die Einkünfte des Staates; übh. Gewinn, Nutzen
 • προς-οδυνάω, noch dazu schmerzen
 • προς-οδύρομαι, noch dazu, dabei wehklagen
 • προς-όζω, 1) zuriechen, = zum Riechen hinhalten; 2) intrans., anriechen, anduften, wonach riechen oder stinken
 • προς-οίγνῡμι, u. προς-οίγω, dazu, dabei eröffnen
 • προς-οικειόω, verwandt, vertraut machen, sich einen zum Freunde oder Vertrauten machen; οἱ προςῳκειωμένοι, die nächsten Anverwandten. Übh. sich etwas zueignen
 • προς-οικέω, 1) dabei wohnen; 2) trans., daneben bewohnen
 • προς-οίκησις, ἡ, das Daran-, Dabeiwohnen
 • προς-οικίζω, daneben anbauen, einen Wohnsitz gründen
 • προς-οικο-δομέω, dazu, dabei anbauen
 • προς-οικο-νομέομαι, noch dazu (das Haus) verwalten, einrichten
 • πρός-οικος, anwohnend, der Nachbar
 • προς-οιμώζω, noch dazu, darüber wehklagen
 • πρός-οισμα, τό, das, was man zu sich nimmt, die Speise
 • προς-οίχομαι, hinzu-, hinangehen; noch dazu, obendrein weggehen
 • προς-οκέλλω ναῠν, das Schiff ans Land treiben, stranden lassen; πόδα, den Fuß woran stoßen
 • προς-ολοφύρομαι, dazu, dabei jammern; ἀλλήλοις, gegen einander wehklagen
 • προς-ομαρτέω, begleiten, zur Seite gehen
 • προς-ομῑλέω, Umgang, Verkehr mit einem haben; τινί, sich mit einem unterhalten; ὥςπερ παισὶ προςομιλοῦσι τοῖς δήμοις, mit ihnen umgehen; an einem Orte verkehren, verweilen. Übertr., sich mit einer Sache beschäftigen, befassen; πείρᾳ δ' οὐ προςωμίλησά πω, ich habe noch nicht den Versuch gemacht
 • προς-ομῑλητικός, ή, όν, zum Verkehr, zur Unterhaltung mit anderen gehörig, geschickt
 • προς-ομῑλία, ἡ, Verkehr, Unterhaltung mit einem
 • προς-όμνῡμι, dazu schwören
 • προς-ομοιάζω, ähnlich sein
 • προς-όμοιος, eigtl. nahe am gleichen, ziemlich gleich
 • προς-ομοιόω, vergleichen; intr., ähnlich sein
 • προς-ομο-λογέω, auch als gebraucht, zugestehen, zugeben, eingestehen, billigen; pass., bes. von Besiegten: auf die Friedensbedingungen eingehen
 • προς-ομο-λογία, ἡ, Zugeständnis, Billigung
 • προς-ομόργνῡμι, anwischen, durch Anreiben mitteilen
 • προς-όμ-ουρος, angrenzend, benachbart
 • προς-ονειδίζω, noch dazu schelten, vorwerfen
 • προς-ονομάζω, benennen
 • προς-ονομασία, ἡ, u. προς-ονυμασία, ἡ, Benennung
 • προς-οπτίλλω, anäugeln, anblicken
 • προς-όρᾱτος, anzusehen
 • προς-οράω, ansehen, anblicken
 • προς-οργίζομαι, pass., worüber, gegen einen zornig werden, zürnen
 • προς-ορέγομαι, sich wonach ausstrecken, sich einem Orte, einer Person nähern, sie für sich zu gewinnen suchen
 • προς-ορέω, angrenzen
 • πρός-ορθρος, gegen Morgen
 • προς-ορίζω, dazu begrenzen, bestimmen; προωρίσατο, bezeichnet das hypothekarische Versichern einer Geldsumme auf ein Grundstück; zu den Grenzen hinzusetzen, zum Reiche hinzutun
 • προς-ορμάω, mit Heftigkeit hinanbewegen; sc. ἑαυτόν, intrans., hinzueilen, anstürmen
 • προς-ορμέω, bei einem Orte vor Anker liegen
 • προς-ορμίζω, bei einem Orte das Schiff vor Anker legen; sich mit dem Schiffe vor Anker legen oder in den Hafen einlaufen
 • προς-όρμισις, ἡ, das Vorankergehen, Einlaufen in den Hafen
 • πρός-ορμος, ὁ, Anlandungsplatz
 • πρός-ορος, angrenzend, benachbart
 • προς-ορχέομαι, dabei tanzen; τοῖς λόγοις, bei den Worten durch Tanzen seine Freude bezeugen
 • προς-οσφραίνω, hinhalten u. zu riechen geben; noch dazu wittern, ausspüren
 • προς-ουδίζω, zu Boden werfen; niederreißen
 • προς-ουρέω, anpissen; ἢν μόνον χορὸν λάβῃ ἅπαξ προςουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ, wo wir etwa sagen könnten 'die Tragödie notzüchtigen', 'wenn er die Tragödie angegeilt'
 • πρός-ουρος, von günstigem Winde getrieben
 • προς-οφειλέτης, ὁ, der noch dazu verschuldet
 • προς-οφείλω, noch dazu schuldig sein, zu entrichten haben; τὸν προςοφειλόμενον φόρον μετίει, den noch fälligen Tribut; noch dazu Schulden machen; übtr. noch dazu verpflichtet, verbunden sein; ἡ ἔχϑρη ἡ προςοφειλομένη ἐς Ἀϑηναίους ἐκ τῶν Αἰγινητέων, die Feindschaft, zu der die Aegineten gegen die Athener verpflichtet waren; προςοφείλειν γέ-λωτα, noch dazu Gelächter verschulden, verdienen, daß man ausgelacht werde
 • προς-οφλισκάνω, noch dazu schuldig sein, verschulden, verwirken; ἀχαριστίας δόξαν, sich noch dazu den Verdacht der Undankbarkeit zuziehen; κακοήϑειαν καὶ δυςμένειαν, sich der Bosheit u. Feindseligkeit schuldig machen
 • προς-οχή, ἡ, das Daraufachten, die Aufmerksamkeit
 • προς-οχθίζω, über einen, über etwas unwillig, unzufrieden sein, zürnen
 • προς-όχθισμα, τό, u. προς-οχθισμός, ὁ, Unwille worüber, Abscheu
 • προς-οχλέω, noch dazu belästigen, beunruhigen
 • πρός-οχος, den Geist worauf richtend; προςέχων τὸν νοῠν, aufmerksam
 • προς-οχυρόω, noch dazu, noch mehr befestigen
 • προς-όψημα, τό, Zugemüse, Vorkost
 • πρός-οψις, ἡ, das äußerliche Ansehen, die Gestalt; ἐν ἀσχήμονι προςόψει, in elender Gestalt, traurigem Aufzuge; das Ansehen, der Anblick
 • προς-οψωνέω, noch dazu Zukost, übh. Speise einkaufen; zu den erwähnten Speisen hinzusetzen
 • προς-πάθεια, ἡ, Leidenschaft für eine Person oder Sache, leidenschaftliche Zuneigung zu etwas. Bei den Akademikern der dem Wahrscheinlichen erteilte Beifall
 • προς-παθέω, Leidenschaft wofür haben, leidenschaftliche Zuneigung zu einem Gegenstande haben
 • προς-παθής, ές, Leidenschaft für eine Sache hegend, leidenschaftliche Zuneigung zu einem Gegenstande habend
 • προς-παίζω, mit einem spielen, auf einen anspielen; übh. scherzen mit einem; auch: verspotten; ϑεούς, die Götter durch ein ihnen zu Ehren gesungenes Lied feiern
 • πρός-παιος, daraufstoßend, zufällig, unerwartet, neu; ἐκ προςπαίου, unversehens, auch neuerdings
 • προς-παλαίω, mit einem, gegen einen ringen; Ἄτλας οὐρανῷ προςπαλαίει, er strebt gegen den Himmel an; σφαίρᾳ, sich im Ballspiel üben
 • προς-παρα-βάλλω, noch dazu werfen, legen
 • προς-παρ-αγγέλλω, noch dazu befehlen
 • προς-παρα-γράφω, nach dazu daneben schreiben
 • προς-παρ-αινέω, noch dazu ermuntern, ermahnen
 • προς-παρ-αιρέομαι, noch dazu wegnehmen
 • προς-παρα-καλέω, noch dazu rufen, ermuntern
 • προς-παρά-κειμαι, daneben liegen, gesetzt sein
 • προς-παρα-κελεύω, noch dazu befehlen, auffordern
 • προς-παρα-λαμβάνω, noch dazu nehmen
 • προς-παρά-ληψις, ἡ, das Nochdazu-, Nochmehrnehmen
 • προς-παρα-μῡθέομαι, noch dazu ermahnen
 • προς-παρα-πήγνῡμι, daneben befestigen, einstecken
 • προς-παρα-σκευάζω, noch dazu bereiten, rüsten
 • προς-παρα-τίθημι, daneben-, daranstellen; noch außerdem vortragen
 • προς-παρα-τρώγω, noch dazu, dabei benagen, übertr., verspotten
 • προς-παρ-εις-έρχομαι, noch dazu, daneben hineingehen
 • προς-παρ-έχω, noch dazu hinhalten, darreichen
 • προς-παρ-ίστημι, noch dazu auf seine Seite, in seine Gewalt bringen; noch dazu kommen, hinzutreten; προςπαρίσταταί μοι, es kommt mir noch dazu in den Sinn
 • προς-παρ-οικέω, noch daneben wohnen
 • προς-παρ-οινέω, sich noch dazu betrinken, oder wie ein Trunkener betragen
 • προς-παρ-οξύνω, noch dazu schärfen, anreizen, erbittern
 • προς-πασσαλεύω, u. προς-πασσαλόω, noch dazu, daneben annageln; komisch: ἀχανὴς προςπεπατταλευμένος, gleichsam vor Staunen angenagelt; auch = an einen Nagel aufhängen
 • προς-πάσσω, dazu, daran, darauf streuen
 • προς-παστικός, ή, όν, darauf streuend
 • προς-πάσχω, noch dazu leiden, erfahren; noch dazu Leidenschaft haben
 • πρός-πεινος, hungrig
 • προς-πειράζω, noch dazu einen Versuch machen
 • προς-πελάζω, hinzu, hinan, in die Nähe bringen; νῆα ἄκρῃ προςπελάσας, das Schiff ans Vorgebirge hinantreiben; pass. sich nahen
 • προς-πέλασις, ἡ, das Nahebringen
 • προς-πέμπω, zuschicken; τὸν ἡμᾶς δεῦρο προςπέμψαντά σοι, bes. von Gesandten
 • προς-πεποιημένως, verstellter Weise
 • προς-πέρδω, anfurzen; übertr., verächtlich begegnen
 • προς-περι-βάλλω, noch dazu umwerfen, umgeben; an sich bringen, zu erwerben suchen
 • προς-περι-γίγνομαι, noch dazu übrig bleiben, als reiner Gewinn einkommen
 • προς-περι-εργάζομαι, noch ferner mit Umsicht, mit Sorgfalt oder mit Neugier handeln
 • προς-περι-λαμβάνω, noch dazu, zugleich, mit umfassen
 • προς-περι-οδεύω, noch dazu umreisen, u. beschreiben
 • προς-περι-ορίζομαι, noch dazu oder zugleich mit umgrenzen, mit einbegreifen
 • προς-περι-ποιέω, noch dazu erübrigen
 • προς-περονάω, daran, darauf (mit der Schnalle) befestigen
 • προς-πετής, ές, eigtl. zufallend; ἁρμονίαι, die einen gefälligen, sanften Tonfall haben, bequem ins Ohr fallen
 • προς-πέτομαι, hinzufliegen, zufliegen, plötzlich, unerwartet zukommen; μέλος, es kam mir plötzlich zu Ohren
 • προς-πεφυκότως, festhängend
 • πρός-πηγμα, τό, das Darangesteckte; ein Teil des Schiffes
 • προς-πήγνῡμι, dazu, daran, dabei feststecken
 • προς-πηδάω, dazu, daran, darauf springen
 • προς-πηχύνομαι, noch dazu umarmen
 • προς-πιέζω, noch dazu drücken
 • προς-πίλναμαι, sich rasch herzu- od. heranbewegen; νήσῳ προςεπίλνατο νηῠς, näherte sich der Insel
 • προς-πίνω, dazu trinken
 • προς-πιπίσκω, noch dazu tränken
 • προςπιπράσκω, noch dazu od. zugleich verkaufen
 • προς-πίπτω, u. προς-πιτνέω, zufallen; im pers. zugefallen sein, dabei liegen; ἀκταὶ λιμένος ποτιπεπτηυῖαι, am Hafen od. nach dem Hafen zu liegende Küste; also fußfällig bitten, anflehen; zufällig auf einen stoßen, treffen; αἱ συμφοραὶ προςπίπτουσαι, die vorfallenden Begebenheiten; ὅταν σοι προςπίπτῃ τι τῶν τοιούτων δογμάτων, wenn es dir vorkommen sollte; zufällig zu Teil werden; προςπίπτειν ἐς βράχεα, hineingeraten; ὁ χειμάῤῥους προςπίπτει πρὸς τὸν Ἐρύμανϑον, fällt in den Er.; bes. feindlich auf einen stoßen, anfallen, angreifen, verstoßen wogegen; auch = sich zu jemandes Partei schlagen, auch = seine Übereinstimmung zu erkennen geben. Absolut, einem zu Ohren kommen, in die Ohren fallen; προςπίπτει ἀβλεμές, es klingt schwach; προςπεπτωκυίας αὐτοῖς τῆς ἁλώσεως, als ihnen die Eroberung zu Ohren gekommen war
 • προς-πλάζω, sich nähern, nahe herankommen (oder anplatschen, heranrauschen?)
 • προς-πλάσσω, daran bilden, machen
 • προς-πλαστικός, ή, όν, daran festmachend, anheftend
 • πρός-πλαστος, dazu od. daran gebildet, daran hängend, haftend
 • πρός-πλαστος, annahbar, zugänglich
 • προς-πλέκω, daranknüpfen, damit verbinden
 • προς πλέω, noch dazu hinan-, heranschiffen, bes. gegen den Feind
 • προς-πληρόω, zufüllen, anfüllen, bes. Schiffe, noch dazu bemannen u. ausrüsten; die Zahl voll machen
 • προς-πλησιάζω, noch dazu annähern
 • προς-πλοκή, ἡ, das Anflechten, Anknüpfen
 • πρός-πλους, ὁ, das Hin- oder Hinzuschiffen
 • πρός-πλωτος, wozu man hinanschiffen oder zu Schiffe hingelangen kann; ἀπὸ ϑαλάσσης, von Flüssen
 • πρός-πνευσις, ἡ, das Anblasen, der ankommende Geruch, Duft
 • προς-πνέω, anblasen, anwehen. Bei den Gramm = mit dem spiritus asper schreiben, aussprechen
 • προς-ποθέω, dazu begehren, zu wissen wünschen
 • προς-π-ιέω, hinzumachen, -fügen, für einen erwerben, dazu gewinnen. Gew. als sich noch dazu verschaffen, für sich gewinnen; ξύλινον πόδα, sich dazu machen lassen; φίλους, für sich gewinnen, sich geneigt machen; bes. auch fremdes Eigentum sich anmaßen; Ansprüche auf etwas machen, = ἀντιποιεῖσϑαι. Daher: sich stellen, als ob man etwas sei oder besitze, sich den Anschein wovon geben, sich anmaßen etwas zu sein, von sich vorgeben oder behaupten, daß man etwas sei; ὁ δὲ νικῶν τῷ δικαίῳ προςεποιεῖτο νικᾶν, wer den Prozess gewann, behauptete, ihn durch seine gerechte Sache gewonnen zu haben. Dagegen ist μὴ προςποιεῖσϑαι, tun, als ob etwas nicht der Fall wäre
 • προς-ποίημα, τό, das, was einer sich beilegt, das Vorgeben; falsche Angabe, Larve
 • προς-ποίησις, ἡ, das für sich Gewinnen, Erwerben; das sich Anmaßen, Behaupten; bes. von fremdem Eigentum; die Affektation; τιμὴν καὶ προςποίησιν ἀλαζονείας, Stoff u. Gelegenheit zur Prahlerei
 • προς-ποιητικός, ή, όν, der etwas zu sein vorgibt; ἀνδρίας, der sich das Ansehen des Mutes gibt, sich mutig stellt
 • προς-ποιητός, angenommen, erheuchelt, nachgeahmt; υἱός, ein angenommener, adoptierter Sohn
 • προς-πολεμέω, gegen einen Krieg führen; ὁ βασιλεὺς χαλεπὸς προςπολεμεῖν, es ist schwer, gegen ihn anzukämpfen
 • προς-πολεμόω, noch dazu verfeinden; Λέσβον προςπολεμώσασϑαι, sich Lesbos zum Feinde machen
 • προςπολέω, ein πρόςπολος sein, begleiten
 • πρός-πολος, bedienend, der Diener; die Magd; bes. Priester, Diener der Gottheit
 • προς-πονέω, wobei, woran arbeiten
 • προςπορεύομαι, pass., hinzugehen, τινί, zu einem; an etwas gehen, sich an etwas machen; aber προςπορεύεσϑαι πρὸς τὴν ἀγορανομίαν ist = sich um die Aedilität bewerben
 • προς-πορίζω, noch dazu verschaffen; in der Dialektik = im Beweise eines Lehrsatzes aus dem Bewiesenen folgern und dazunehmen, wie adsumere
 • προς-πορισμός, ὁ, das Zuerwerben, das Zuerworbene, vom peculium der Sklaven
 • προςπορπᾱτός, (mit der Spange) angesteckt, angeheftet
 • προς-πράσσομαι, noch dazu für sich eintreiben, Geld einfordern; pass., προςπράσσομαι χρήματα, man fordert noch dazu Geld von mir ein
 • πρός-πταισις, ἡ, das Anstoßen
 • πρός-πταισμα, τό, der Anstoß u. die durch Anstoßen hervorgebrachte Beschädigung
 • προς-πταίω, anstoßen; τὴν χεῖρα, τὸν πόδα, sich an die Hand, den Fuß stoßen, damit anstoßen, straucheln; übtr., unglücklich sein, bes. im Kriege, eine Niederlage erleiden; ναυμαχίῃ, in einer Seeschlacht; auch πρός τινα, gegen einen Nachteil, Verlust im Kriege daben. Auch τινί , bei einem anstoßen, seinen Unwillen erregen, ihm Anlaß zur Feindschaft geben
 • πρός-πτυγμα, τό, Gegenstand der Umarmung, der Umarmte
 • προς-πτύσσομαι, sich anfalten, eigtl. von einem Gewande: sich fest anschmiegen, anlegen; πλευραῖς, an die Seiten. Gew. übertr. von Menschen: umschlingen, umarmen; überh. freundlich begrüßen, bewillkommnen; ὄφρα τί μιν προςπτύξομαι, daß ich etwas freundlich zu ihm sage; τινὰ ἔπεϊ, ἔργῳ, = einem in Worten und Werken Liebes erzeigen; προςπτύσσεσϑαι μύϑῳ, mit Worten, Reden anliegen, angelegentlich bitten, anflehen; ϑεῶν δαῖτας προςέπτυκτο πάσας, er ließ sich die Opferschmäuse der Götter angelegen sein, feierte sie; aber im schlimmen Sinne: λαγόνας ὁρμιῇ, die Weichen mit der Harpune begrüßen
 • πρός-πτυστος, angespuckt, = verabscheut
 • προς-πτύω, anspucken
 • πρός-πτωσις, ἡ, das Fallen od. Stoßen wogegen
 • προς-πυνθάνομαι, noch dazu fragen
 • προς-πυρόω, noch mehr entzünden
 • προς-ραίνω, noch dazu besprengen; μίλτον κύκλῳ, von dem Seile, welches um die Volksversammlung gezogen wurde
 • προς-ράπτω, darauflicken, annähen, ansetzen
 • προς-ρέπω, wozu hinneigen
 • πρός-ρεψις, ἡ, das Hinneigen
 • προς-ρέω, hinzufließen. Auch von einer Menschenmenge: zusammenströmen, -kommen; von einem Einzelnen: τῶν οἰκετῶν τινος προςρυέντος ἔξωϑεν τῇ τραπέζῃ, da er gegen den Tisch lief; auch zufließen, zukommen, zu Teil werden
 • προς-ρήγνῡμι, daran schlagen u. zerbrechen
 • πρός-ρημα, τό, Anrede, Gruß; Benennung, Name
 • πρός-ρηξις, ἡ, das Anschlagen und Zerbrechen woran
 • πρός-ρησις, ἡ, das Anreden, Begrüßen; die Benennung
 • προς-ρητέος, anzureden, zu benennen
 • προς-ρητός, angeredet, begrüßt
 • προς-ρῑγόω, dazu, dabei frieren
 • πρός-ριζος, an der Wurzel
 • προς-ριζό-φυλλος, mit Blättern an der Wurzel
 • προς-ριζόω, anwurzeln
 • προς-ρίπτω, u. προς-ριπτέω, dazu, darauf werfen; τινὰς ταῖς πατρίσι, verächtlich
 • προς-ροπή, ἡ, das Hinneigen
 • προς-ρύομαι, sich zu einem, nach einem Orte hin retten
 • προς-ρώννῡμι, noch mehr stark machen, u. pass. noch stärker werden
 • προς-σαίνω, anwedeln, eigtl. von schmeichelnden Hunden; übertr., schmeicheln, liebkosen
 • προς-σαίρω, angrinsen
 • προς-σαλπιστός, wozu trompetet wird
 • προς-σέβω, noch dazu verehren
 • προς-σείω, noch dazu erschüttern, schütteln
 • προς-σεύω, προςεσσυμένος, darauf losstürmend, -stürzend
 • προς-σημαίνω, noch dazu bezeichnen, bedeuten
 • προς-σημαντικός, ή, όν, noch dazu bezeichnend, bedeutend
 • προς-σιαλίζω, u. προς-σιελίζω, anspucken
 • πρός-σκαψις, ἡ, das Graben und Anhäufeln von Erde
 • προς-σκέλλω, daran dörren; intrans., dabei ausdorren, = standhaft ausharren
 • προς σκοπέω, noch dazu betrachten
 • προς-σκώπτω, noch dazu spotten, verspotten
 • πρόσσοθεν, von weitem her; aber ἐλαύνων πρόσσοϑεν ἵππους, die Pferde vorwärts treibend
 • προς-σπαίρω, wonach zappeln, sich wonach regen; αἱς ἔτι προςέσπαιρε δυςϑανατοῠντος αὐτοῠ τὸ ἀκόλαστον, nach welchen (Lüsten) sich noch die Geilheit des im Sterben zuckenden Körpers regte
 • προς-σπαστικός, ή, όν, heranziehend
 • προς-σπάω, anziehen, im pass. Krämpfe bekommen
 • προς-σπένδω, noch dazu ausgießen, spenden
 • προς-στάζω, noch dazu tröpfeln, träufeln; übertr., verleihen
 • προς-στασιάζω, noch dazu zum Aufstand aufwiegeln
 • προς-σταυρόω, mit Pallisaden umgeben; τὰς τριήρεις, die aufs Land gezogenen Schiffe
 • προςστείχω, hinzugehen; προςέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον, sie schritt auf den Olymp zu
 • προς-στέλλω, eigtl. ein Kleid fest anlegen; χιτὼν προςεσταλμένος, ein glatt, fest anliegendes Gewand, im Ggstz des faltenreichen, bauschigen; dah. übh. glatt, fest anliegend; übertr., schlicht, sich nicht brüstend, bescheiden; aber προςεστέλλετο τοῖς ὀρεινοῖς, = er lehnte sich an die Berge
 • προς-στερνίζομαι, an seine Brust drücken, umarmen
 • προς-στρατο-πεδεύω, auch als sich dabei lagern
 • προς-συγ-χρίω, noch dazu salben
 • προς-σῡκο-φαντέω, noch dazu verleumden
 • προς-συλ-λαμβάνομαι, mit daran Teil nehmen
 • προς-συμ-βάλλομαι, mit dazu beitragen
 • προς-συμ-πλέκω, noch dazu verflechten, verbinden
 • προς-συν-αιρέω, noch dazu zusammennehmen
 • προς-συν-άπτω, noch daranknüpfen, hinzufügen
 • προς-συν-εδρεύω, noch dazu bei einander sitzen
 • προς-συν-θερμαίνω, noch dazu erwärmen
 • προς-συν-ίημι, noch dazu bemerken, einsehen

Schreibe einen Kommentar