• ὑπερ-οχυρόω, übermäßig fest machen
 • ὑπερ-οψία, Verachtung, Hoch-, Übermut
 • ὑπέρ-οψις, εως, ἡ, das Übersehen, Geringschätzen
 • ὑπερ-οψωνέω, beim Einkaufe der Speisen überbieten
 • ὑπερ-παγής, ές, überaus frostig; τὸ ὑπερπαγές, übergroßer Frost
 • ὑπερ-παθέω, übermäßig leiden, betrübt sein
 • ὑπερ-παθής, ές, übermäßig leidend, betrübt, auch in übermäßiger Leidenschaft
 • ὑπερ-παίω, überschreiten, übertreffen
 • ὑπερ-παλαίω, überringen, = im Ringen übertreffen
 • ὑπερ-παλύνω, überstreuen
 • ὑπερ-παφλάζω, überbrausen, -sprudeln
 • ὐπερ-παχύνω, übermäßig dick oder fett machen
 • ὑπέρ-παχυς, υ, übermäßig dick od. fett
 • ὑπερ-πείθω, überflüssig, nur zu sehr überzeugen
 • ὑπερ-πέλομαι, darüber sein oder liegen
 • ὑπερ-πενθέω, übermäßig betrauern
 • ὑπερ-πεπαίνω, überreif machen
 • ὑπερ-περισσεύω, mehr als überflüssig woran haben
 • ὑπερ-πέρισσος, mehr als überflüssig
 • ὑπερ-περκάζω, sich mehr als hinreichend färben, dah. überreif sein
 • ὑπερ-πέσσω, übermäßig, mehr als zu gut verdauen
 • ὑπερ-πετάννῡμι, darüber ausspannen, breiten
 • ὑπερ-πετής, ές, darüber weg-, hinausfliegend, hochfliegend, übh. hoch gelegen, sich darüber hinauserstreckend; über den Kopf gehend
 • ὑπερ-πέτομαι, darüber hinfliegen
 • ὑπερ-πήγνῡμι, darüber befestigen
 • ὑπερ-πηδάω, darüberspringen, überspringen; übertr., übertreffen; aber auch: sich über etwas fortsetzen, vernachlässigen
 • ὑπερ-πιαίνω, übermäßig fett machen
 • ὑπέρ-πικρος, übermäßig bitter, auch übertr., von strenger Gemütsart
 • ὑπερ-πίμπλημι, überfüllen
 • ὑπερ-πίνω, übermäßig oder zu viel trinken
 • ὑπερ-πίπτω, darüber od. darauf fallen, darüber hinausfallen, -gehen, von Pfeilen od. Spießen, die übers Ziel fliegen, dah. auch übertreffen. Von der Zeit: vorbeigehen
 • ὑπερ-πλεονάζω, überaus überflüssig sein
 • ὑπερ-πλέω, darüberhinausschiffen
 • ὑπέρ-πλεως, überfüllt
 • ὑπερ-πλήθης, ες, in übergroßer Fülle
 • ὑπερ-πλήθω, übervoll od. überfüllt sein
 • ὑπερ-πλημμῡρέω, überfluten (?)
 • ὑπερ-πληρόω, überfüllen. Pass. überfüllt sein
 • ὑπερ-πλούσιος, übermäßig reich
 • ὑπερ-πλουτέω, übermäßig reich sein
 • ὑπερ-πνέω, eigtl. über einen hinausschnauben, sich übermütig über ihn erheben
 • ὑπερ-ποθέω, übermäßig verlangen
 • ὑπερ-πολάζω, überströmen, Strab. XVII
 • ὑπέρ-πολυς, übermäßig viel
 • ὑπερ-πονέω, übermäßig arbeiten, sich anstrengen; übertr. dulden; für einen sich anstrengen, leiden; ὑπερπονεῖσϑαί τινος, für einen Mühe auf sich nehmen
 • ὑπέρ-πονος, act., sich übermäßig anstrengend, auch durch übermäßige Anstrengung abgemattet
 • ὑπερ-πόντιος, über dem Meere, jenseits des Meeres gelegen, daher auch ausländisch, fremd
 • ὑπερ-προ-θῡμέομαι, übermäßige Luft haben, bereit sein
 • ὑπέρ-πτωχος, übermäßig arm
 • ὑπέρ-πυκνος, übermäßig od. überaus dicht
 • ὑπερ-πυππάζω, einen übermäßig unter dem Zurufe πύππαξ bewundern
 • ὑπέρ-πυρος, übermäßig feurig; über dem Feuer angezündet
 • ὑπερ-πυῤῥιάω, einen an Röte übertreffen
 • ὑπέρ-πωλος, an Pferden überreich
 • ὑπερ-πώρωσις, ἡ, das Überwachsen eines gebrochenen Gliedes mit einem callus
 • ὑπέῤ-ῥοος, darüber fließend
 • ὑπερ-σαρκέω, übermäßiges Fleisch haben, übermäßig dick od. fleischig werden
 • ὑπερ-σαρκόω, übermäßig fleischig machen, mit dickem Fleisch überwachsen lassen
 • ὑπερ-σάρκωμα, τό, übergewachsenes Fleisch
 • ὑπερ-σάρκωσις, ἡ, das Überwachsen mit Fleisch
 • ὑπέρ-σεμνος, übermäßig ernsthaft, stolz
 • ὑπερ-σεμνύνομαι, sich übermäßig brüsten, stolz sein
 • ὑπερ-σεύω, darüber wegtreiben; ὑπερέσσυμαι, darüber wegeilen
 • ὑπερ-σκελής, ές, mit übermäßigen oder ungleichen Schenkeln
 • ὑπέρ-σκληρος, übermäßig dürr od. hart
 • ὑπερ-σοφιστεύω, an Sophisterei od. Ränken übertreffen
 • ὑπερ-σοφιστής, ὁ, der Überweise
 • ὑπέρ-σοφος, überweise, überklug
 • ὑπερ-σπουδάζω, sich überaus viel Mühe geben, sich viel mit etwas beschäftigen
 • ὑπέρ-σπουδος, übermäßig ernsthaft
 • ὑπερ-σταθμίζομαι, überwiegen
 • ὑπερ-στατέω, darüber stehen u. beschützen
 • ὑπερ-σταχυόω, Ähren im Überfluß hervorbringen
 • ὑπερ-στένω, darüber seufzen, stöhnen
 • ὑπερ-στέργω, übermäßig lieben
 • ὑπερ-στίλβω, übermäßig glänzen
 • ὑπερ-στρώννῡμι, darüberhin breiten, decken
 • ὑπερ-συν-τελικὸς χρόνος, tempus plusquamperfectum; auch στάσις ὑπερσυντελική, status perfecti facti
 • ὑπερ-σχέθω, darüber halten; auch vom Aufgehen der Sonne
 • ὑπερ-ταλαντάω, überwiegen
 • ὑπέρτατος, oberster, äußerster in einer Reihe
 • ὑπερ-τείνω, 1) trans., darüberspannen; auch um etwas abzuhalten; auch ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, darüber hinaussetzen; 2) intrans., sich darüber hinaus erstrecken, darüber hinausragen. Dah. übertreffen
 • ὑπερ-τέλειος, u. ὑπερ-τέλεος, über das Ziel od. Maß hinaus, übermäßig
 • ὑπερ-τελέω, darüber, über das Ziel gehen, überspringen
 • ὑπερ-τελής, ές, 1) übers Ziel gehend, übertreffend; ἄϑλων, der die Kämpfe überstanden hat; 2) darüber aufgehend, erscheinend. Von Zahlen nennt man diejenigen ὑπερτελεῖς, die kleiner als die Summe ihrer genauen Teile od. Maße sind, z. B. 12, dessen Teile 6 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16 sind; so 24 u. ähnliche; Ggstz ἐλλιπής, wie 8, dessen Teile 4 + 2 + 1 = 7 sind
 • ὑπερ-τέλλω, darüber erscheinen, sich zeigen, aufgehen; ὑπερτείλας ὁ ἥλιος, die Sonne, die sich bereits über den Horizont erhoben, eine gewisse Höhe erreicht hat
 • ὑπερ-τενής, ές, darübergespannt, -ausgestreckt, sich darüber hinauserstreckend, darüber hervorragend
 • ὑπερτερέω, darüber sein, ein ὑπέρτερος, höher, besser sein, übertreffen
 • ὑπερτερία, ἡ, 1) das Obere, der obere Teil; ἀπήνην ὑπερτερίη ἀραρυῖαν, Obergestell des Wagens, der Wagenkorb; 2) das Darübersein, der Vorzug; wie ὑπερηφανία, Übermut
 • ὑπέρτερος, darüber befindlich, obenan; κρέ' ὑπέρτερα, Fleisch von den äußeren Teilen des Opfertieres; höher, vorzüglicher, vortrefflicher; χείρ, siegend; οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, nichts weiter; γενεῇ ὑπέρτερος, höher, vornehmer von Geburt, von Geschlecht; Archilochos verstand 'Achill ist jünger, du bist älter', und nannte deshalb die jüngere Tochter des Lykambes Λυκάμβεος παῖδα τὴν ὑπερτέρην; in der Bedeutung 'älter' gebrauchen ὑπέρτερος die Tragiker
 • ὑπέρ-τεχνος, übermäßig oder überaus künstlich
 • ὑπερ-τήκω, übermäßig schmelzen
 • ὑπερ-τίθημι, 1) darübersetzen, -stellen, darüber hinaus-, hinwegsetzen; darüber hingehen; act., ὑπερϑεῖναι ὄρος, ἄκραν, über einen Berg, eine Anhöhe gehen, sie übersteigen; 2) übertr., darüber setzen, einen die höchste Gewalt, Aufsicht worüber geben; ὑπερτίϑεσϑαί τινί τι = einem etwas anvertrauen, bes. einem etwas mitteilen, um ihn darüber zu Rate zu ziehen; mitteilen; 3) darüberhalten, zum Schutz; 4) höher setzen od. stellen, = höher schätzen, vorziehen, τί τινος; höher stehen, übertreffen. Von der Zeit: überdauern, überleben; aufschieben; hinausrücken; τὴν ταχϑεῖσαν ἡμέραν, vertagen; dah. ὑπερτίϑεσϑαι τὸ διαβούλιον ἐπὶ τὴν σύγκλητον, an den Senat verweisen
 • ὑπερ-τῑμάω, übermäßig schätzen, ehren; überschätzen
 • ὑπερ-τίμιος, überteuer, über den Wert
 • ὑπερ-τοκέω, übermäßig, zu viel gebären
 • ὑπέρ-τολμος, überaus kühn
 • ὑπέρ-τονος, überspannt, übermäßig angestrengt
 • ὑπερ-τοξεύσιμος, mit Pfeilen darüber hinaus zu schießen, zu übertreffen
 • ὑπερ-τοξεύω, mit dem Bogen darüber weg schießen, u. übertr., übertreffen
 • ὑπερ-τραγίζω, einen übermäßig starken Bocksgeruch haben
 • ὑπερ-τραφής, ές, übermäßig genährt
 • ὑπερ-ρέχω, im Laufen übertreffen; übh. übertreffen, überwinden. Auch = ein Gesetz überschreiten, übertreten
 • ὑπερ-τρι-σύλ-λαβος, überdreisilbig
 • ὑπερ-τρυφάω, übermäßig schwelgen
 • ὑπερ-υβρίζω, übermäßig beschimpfen, mißhandeln
 • ὑπερ-υγραίνω, übermäßig naß machen
 • ὑπέρ-υδρος, übermäßig mit Wasser gefüllt
 • ὑπ-ερυθριάω, etwas rot werden, erröten
 • ὑπ-έρυθρος, etwas rot
 • ὑπερ-υμνητός, u. ὑπέρ-υμνος, übermäßig besungen, gepriesen
 • ὑπερ-ύψηλος, übermäßig hoch
 • ὑπερ-υψόω, darüber, übermäßig erhöhen
 • ὑπερ-φαής, ές, übermäßig hell, überaus sichtbar
 • ὑπερ-φαίνομαι, darüber erscheinen, sich sehen lassen
 • ὑπερ-φαλαγγέω, der eigenen Schlachtreihe eine größere Ausdehnung geben, als die feindliche hat, und diese dadurch überflügeln
 • ὑπερ-φαλαγγίωσις, ἡ, u. ὑπερ-φαλαγγίᾱσις, ἡ, das Überflügeln der feindlichen Schlachtreihe
 • ὑπερ-φανής, ές, darüber erscheinend
 • ὑπέρ-φατος, über allen Ausdruck, unaussprechlich; ὑπέρφατον μορφᾷ καὶ ἔργοισι, außerordentlich oder überaus zu preisen
 • ὑπερ-φέγγεια, ἡ, übermäßiges Leuchten
 • ὑπερ-φέρεια, ἡ, Übermut, Stolz
 • ὑπερ-φερέτης, ὁ, der über alles Hervorragende, der Allbeherrscher, Iupiter feretrius der Römer
 • ὑπερ-φερής, ές, hervorragend, dah. vortrefflich, ausgezeichnet
 • ὑπερ-φέρω, darübertragen; gew. intrans. sich darüber erheben, dah. übertreffen, den Vorzug haben, τινός τινι, jemanden worin
 • ὑπέρ-φευ, übermäßig, allzusehr
 • ὑπερ-φεύγω, darüber hinaus kommen u. entfliehen
 • ὑπερ-φθέγγομαι, übertönen, überschreien
 • ὑπερ-φθίω, für einen töten, u. pass. für einen sterben, τινός, für einen
 • ὑπερ-φίαλος, ον, gewaltig, übergewaltig, übermütig, stolz; lobend und tadelnd gebraucht; ὑπερφίαλοι, die Freier der Penelope; die Kyklopen, die Troer. Adv. gewaltig, übermäßig, allzusehr
 • ὑπερ-φιλέω, über die Maßen lieben
 • ὑπέρ-φιλος, übermäßig Freund
 • ὑπερ-φιλο-σοφέω, überaus angestrengt od. übermäßig philosophieren
 • ὑπερ-φιλό-τῑμος, übertrieben ehrliebend
 • ὑπερ-φλεγμαίνω, übermäßig entzündet sein
 • ὑπέρ-φλοιος, μῆλα, Äpfel mit überaus dicker Schale, od. die Fleisch über der Schale haben
 • ὑπερ-φλυᾱρέω, übermäßig albern reden
 • ὑπερ-φλύζω, überkochen
 • ὑπερ-φοβέομαι, pass., sich übermäßig fürchten
 • ὑπέρ-φοβος, übermäßig furchtsam; auch = sehr furchtbar
 • ὑπερ-φορέω, darüber tragen
 • ὑπερ-φρίσσω, über die Maßen schaudern, sich fürchten
 • ὑπερ-φρονέω, 1) über einen hinausdenken, übermütig, hochmütig, stolz sein, τινί, auf etwas. Dah. aus Stolz etwas gering schätzen, verachten. 2) Jem. an Kenntnissen übertreffen; ἱστορίᾳ τὸν δῆμον, das Volk an Geschichtskenntnissen übertreffen; πάντα ὑπερφρονέω, überaus, sehr klug sein
 • ὑπερ-φρόνησις, ἡ, Übermut u. Verachtung aus Stolz
 • ὑπερ-φροντίζω, übermäßig besorgt sein
 • ὑπερ-φρύγιος, überphrygisch, eine Tonart
 • ὑπέρ-φρων, ονος, darüberhinaus denkend, im guten Sinne, hochsinnig, über alles Kleinliche erhaben. Gew. tadelnd, über-, hochmütig, stolz
 • ὑπερ-φυής, ές, über die Natur hinausgehend, sowohl an Größe, als in seiner ganzen Beschaffenheit, dah. übermäßig, außerordentlich; im guten Sinne; im schlimmen Sinne; bes. sonderbar; πῶς οὐχ ὑπερφυές; ist es nicht überaus sonderbar? Bes. adv. = wunderbar, sonderbar, = gar sehr
 • ὑπερ-φύομαι, darüber entstehen, bes. darüber hinauswachsen, übertreffen; ὁ ὑπερφὺς Ἕλληνας ἰσχύϊ, der sie an Macht übertraf
 • ὑπερ-φῡσάω, übermäßig aufblasen
 • ὑπερ-φωνέω, übermäßig laut sprechen; überschreien
 • ὑπερ-χαίρω, sich übermäßig freuen, τινί, über etwas; c. partic., etwas mit Freuden, sehr gern tun
 • ὑπερ-χαλάω, darüber herablassen
 • ὑπερ-χαρής, ές, übermäßig erfreut
 • ὑπέρ-χειλος, u. ὑπερ-χειλής, ές, bis über die Lippen oder den Rand voll
 • ὑπερ-χέω, übergießen, überschwemmen, u. pass. überfließen; übertr., von einer Menschenmenge
 • ὑπερ-χθόνιος, über der Erde, überirdisch
 • ὑπερ-χλιδάω, die Pracht od. Üppigkeit übertreiben, übermütig sein
 • ὑπερ-χολάω, übermäßig viel Galle haben, sehr zornig sein; trans., übermäßig mit Galle anfüllen
 • ὑπέρ-χολος, übermäßig gallig, zornig
 • ὑπ-έρχομαι, 1) daruntergehen, -kommen, hineingehen; 2) heimlich, unvermerkt hinunter-, hineingehen; sich einschleichen, überkommen, beschleichen, bes. von Gemütszuständen, c. accus., Τρῶας τρόμος ὑπήλυϑε γυῖα, Furcht überkam die Troer an den Gliedern; auch = einfallen; 3) langsam vorgehen (vor einem fort); 4) sich an jem. anschleichen, ihm schmeicheln, ihn durch Dienstbezeigungen zu gewinnen suchen, sich unterwürfig gegen jem. bezeigen; ehren; fürchten. Auch = sich mit List an einen machen, ihn angreifen, einen betrügen, hintergehen; heimlich, listig wonach trachten; τυραννίδα, sich erschleichen
 • ὑπέρ-χρεως, übermäßig od. über sein Vermögen verschuldet
 • ὑπερ-χρήματος, überreich
 • ὑπερ-χρονίζω, über die Zeit sein od. hinausgehen
 • ὑπέρ-χρονος, u. ὑπερ-χρόνιος, über die Zeit erhaben, ewig
 • ὑπέρ-χυσις, ἡ, das Übergießen, Überschwemmung
 • ὑπερ-χωρέω, darüber weggehen
 • ὑπέρ-ψῡχος, der Seele überlegen, größer als die Seele, das Übergewicht über sie habend
 • ὑπέρ-ψυχρος, übermäßig kalt, übertr., übermäßig frostig, von schlechtem Witze
 • ὑπερ-ψύχω, übermäßig abkühlen, erkälten
 • ὑπερῴα, ἡ, der Gaumen
 • ὑπερ-ωδυνία, ἡ, übermäßiger Schmerz
 • ὑπ-ερωέω, zurückgehen, weichen
 • ὑπερωϊόθεν, vom Oberstock od. Söller her
 • ὑπερ-ωκεάνιος, über dem Ocean, jenseit desselben
 • ὑπερ-ωμία, ἡ, der Teil des Körpers über den Schultern
 • ὑπερ-ωνέομαι, überteuer od. zu teuer kaufen
 • ὑπερ-ώνυμος, über alle Namen, unaussprechlich
 • ὑπερῷον, τό, sc. οἴκημα, der obere Teil des Hauses, Oberstock, Söller, Zimmer im obern Stock, wo die Frauen wohnten
 • ὑπερῷος, oben, darüber befindlich
 • ὑπέρ-ωρος, überzeitig, überreif
 • ὑπερ-ωρόφιος, über dem Dache
 • ὑπ-ερωτάω, unvermerkt fragen, eine Frage einschieben
 • ὑπ-εσθίω, unten wegfressen, allmählich, heimlich verzehren
 • ὑπ-εσταλμένως, zurückgezogen, demütig
 • ὑπ-εύδιος, etwas still, heiter, von Wind u. Wetter; τὸ ὑπεύδιον τῆς ϑαλάσσης, ziemliche Meeresstille. Übtr., ziemlich sicher
 • ὑπ-εύθῡνος, rechenschaftspflichtig, bes. der dem Staate wegen eines verwalteten Amtes Rechenschaft schuldig ist, verantwortlich; im Heliasteneide. Überh. unterworfen, abhängig, nicht sein eigner Herr; auch = schuldig; τινί, unterworfen
 • ὑπ-ευνάομαι, 1) darunter gebettet, dem Manne unterworfen werden; 2) unterbettet sein mit etwas, τινί, dah. es unter sich haben
 • ὑπ-εφηβ-αρχέω, ein ὑπεφήβαρχος sein
 • ὑπ-εφήβ-αρχος, ὁ, Unterbefehlshaber der Epheben
 • ὑπ-έχω, 1) unterhalten, darunter halten; bes. ein Gefäß unterhalten, um sich etwas hineingießen zu lassen. Auch ὑποσχὼν ϑήλεας ἵππους, Stuten unterlegend, sie belegen lassend; 2) hinhalten, darreichen, darbieten; οὖας, Gehör gewähren; die Hand hinhalten; bes. λόγον, Rede und Antwort geben, Rechenschaft ablegen; wie εὐϑύνας, Rechenschaft ablegen müssen; δίκην τινί, Buße, Genugtuung geben; αἰτίαν τινος, = angeklagt werden; ἑαυτόν τινι, sich einem hingeben, sich ihm Preis geben; dah. ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι, gewähre dem Sokrates, erlaube ihm dich auszufragen; 3) vorhalten, vorschützen; aushalten
 • ὑπ-ηέριος, unter od. in der Luft, der Luft ausgesetzt
 • ὑπ-ήκοον, τό, eine Pflanzenart, hypecoum procumbens
 • ὑπ-ήκοος, darauf hörend, zuhörend, subst. der Zuhörer, Schüler. Dah. gehorchend, gehorsam; bes. tributpflichtig. In Athen hießen so die unterwürfigen Bundesgenossen im Ggstz der αὐτόνομοι
 • ὑπ-ήλατος, nach unten treibend, abführend; φάρμακα, Abführungsmittel
 • ὑπ-ηλιφής, ές, angestrichen, bes. mit Pech
 • ὑπ-ημάτιος, gegen den Tag, am Morgen
 • ὑπ-ηνέμιος, windig, Wind andeutend; ὠόν, ein Windei. Übertr., nichtig, eitel, leer. Auch = windschnell
 • ὑπ-ήνεμος, unter dem Winde, = im Schutz vor dem Winde; dem Winde nicht ausgesetzt, Ggstz προςήνεμος. Auch = windschnell; δόξαι, nichtig
 • ὑπ-ήνη, ἡ, der Teil des Gesichts unter der Nase, die Oberlippe, od. der ganze Raum zur Seite der Nase, wo der Schnurrbart u. der Backenbart wächst, dah. Bart, bes. Schnurrbart; ὑπήνας ἕλκειν, die Bärte lang wachsen lassen. Man leitet es von ἥνη, ἡνίον ab, der unter dem Zaume befindliche Teil
 • ὑπ-ηνήτης, ὁ, der Bärtige, der einen Bart trägt; der Bart
 • ὑπ-ηοῖος, ums Morgenrot, gegen Morgen; στίβη ὑπηοίη, Frühreif od. Morgenfrost
 • ὑπ-ήρεμα, etwas leise, sacht
 • ὑπ-ηρεσία, ἡ, eigtl. der Dienst der Ruderer u. Matrosen; plur. αἱ ὑπηρεσίαι, die Gesamtheit der Matrosen, die Schiffsmannschaft. Übh. jede schwere Handlangerarbeit, mühsamer Dienst, u. allgem. jede Dienstleistung; plur. die ganze dienende Menschenklasse, in Athen auch die untergeordneten Staatsdienste, welche für Lohn verwaltet wurden, im Ggstz der unbesoldeten ἀρχαί
 • ὑπ-ηρέσιον, τό, die Unterlage od. das Sitzkissen auf der Ruderbank für die Ruderer; εἰς ὑπ. καὶ κώπην συνέστειλε τὸν δῆμον, = zum Ruderdienst; auch Sattel od. Pferdedecke; Lohn des Ruderers
 • ὑπ-ηρετέω, ein ὑπηρέτης sein; zunächst eigtl., rudern; Ruderer- od. Matrosendienste tun. Übh. schwere Handdienste tun, u. allgem., dienen, behilflich sein; einem zu Gefallen leben; αὑτοῖς οὐχ ὑπηρετοῦσιν, sie sorgen nicht für ihr eigenes Wohl; dah. τὸ ὑπηρετούμενον = die Dienerschaft. Pass. als Dienst geleistet werden. Auch = gehorchen, Folge leisten
 • ὑπ-ηρέτημα, τό, der geleistete Handdienst, Dienst, Beistand
 • ὑπ-ηρέτης, ὁ, der Ruderer, Matrose, übh. die ganze Schiffsmannschaft im Ggstz zu den Seesoldaten. Jeder, der schwere Handarbeit verrichtet, übh. Diener, Aufwärter. Bes. in Athen der Diener des Schwerbewaffneten, ὁπλίτης, der ihn ins Feld begleitet, ihm Gepäck, Proviant, auch den Schild trägt; Diener der ἀρχαί, der Besoldung erhält; eine Anzahl von Soldaten zum unmittelbaren Dienste des Feldherrn, Ordonnanzen u. Adjutanten
 • ὑπ-ηρέτησις, ἡ, das Dienen, der Dienst
 • ὑπ-ηρετικός, ή, όν, zum Rudern gehörig, sc. πλοῖ. ον, Ruderschiff, Lichterboote. Übh. zum Handreichen, Bedienen gehörig; ὅπλα, die Waffen der gemeinen Mietstruppen
 • ὑπ-ηρέτις, ιδος, ἡ, Dienerin
 • ὑπ-ήτριον, τό, der Teil des Leibes unter dem ἦτρον
 • ὑπ-ηχέω, darunter, dazu, dabei tönen
 • ὑπ-ίλλω, eigtl. nach unten wickeln, rollen; οὐράν, den Schwanz schmeichelnd nach unten bewegen, od. ihn furchtsam einziehen; übertr., σοὶ δ' ὑπίλλουσι τὸ στόμα, eine Empfindung, die man nicht auszusprechen wagt, unterdrücken; nach dem Munde reden
 • ὑπ-ιλλωπέω, ein wenig mit den Augen blinzeln
 • ὑπ-ινέω, unten od. ein wenig ausleeren
 • ὑπ-ισχνέομαι, sich darunter halten, über sich nehmen, = versprechen, verheißen; ὑπίσχεται ἱερὰ καλά, geloben; bes. auch: die Tochter versprechen, verloben; auch von der Braut, die sich verspricht; Hoffnung oder Erwartung erregen, vorgeben; bes., wie profiteor, vom Lehrer, der etwas zu leisten verspricht
 • ὕπ-ισχνος, etwas dünn oder mager
 • ὑπ-ίχνιος, unter dem Fuße
 • ὑπναλέος, schläfrig; auch einschläfernd
 • ὑπν-απάτης, ὁ, im Schlafe täuschend od. vergnügend
 • ὑπνάω, schlafen
 • ὑπνητικός, zum Schlafen gehörig, geneigt
 • ὑπνίζω, in Schlaf bringen, Phryn. in B. A. 68
 • ὑπνικός, zum Schlafen gehörig, Schlaf machend
 • ὑπνίον, τό, Schläfchen
 • ὑπνο-δότης, ὁ, Schlafgeber, einschläfernd
 • ὑπνο-μαχέω, mit dem Schlafe kämpfen, ihm Widerstand leisten
 • ὕπνον, τό, eine auf den Bäumen wachsende Moosart
 • ὑπνο-ποιέω, Schlaf machen, bringen
 • ὑπνο-ποιός, Schlaf machend, einschläfernd
 • ὕπνος, ὁ (vgl. sopor, somnus), 1) der Schlaf; auch vom Beischlaf; vom Todesschlaf; περὶ πρῶτον ὕπνον, um die Zeit des ersten Schlafes. Auch Schläfrigkeit, Trägheit; 2) der Gott des Schlafes, der Zwillingsbruder des Todes, der Sohn der Nacht
 • ὑπνο-φανής, ές, im Schlafe oder Traume erscheinend
 • ὑπνο-φόβης, ὁ, im Schlafe od. Traume schreckend, Bacchus
 • ὑπνο-φόρος, Schlaf bringend
 • ὑπνόω, einschläfern, u. intr., einschlafen
 • ὑπν-ώδης, ες, von schläfriger Art, schläfrig
 • ὑπν-ωδία, ἡ, Schläfrigkeit
 • ὑπνώσσω, schläfrig od. schlaftrunken sein, schlafen; übertr., φόβῳ δ' οὐχ ὑπνώσσει κέαρ, ruhen
 • ὑπνωτικός, schläfrig; einschläfernd
 • ὑπνώω, schlafen. Auch von den Gestirnen: untergehen
 • ὑπό, sub; I. Adv., a) unten, unterhalb; b) hinter, dahinter; II. Praeposit. A. mit dem genit., unter; 1) örtlich, a) eine Bewegung unten aus der Tiefe hervor, darunterweg, darunter her bedeutend; αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου, sie werden wieder unter dem Dunkel hervorkommen; ὄσσε δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ἐξεφάανϑεν, die Augen leuchteten furchtbar unter den Augenlidern hervor; ὑπὸ χϑονὸς ἧκε φόωςδε, er kam unter der Erde hervor an das Licht. Dah. νεκρὸν ὑπ' Αἴαντος ἐρύειν, unter den Händen des Aias fortziehen; ὑπό τινος, aus jemandes Gewalt reißen; aus einer Gefahr; ἵππους μὲν λῠσαν ὑπὸ ζυγοῦ, unter dem Joche losspannen, so daß sie darunter fortgehen; ὑπ' ἀρνειοῦ λυόμην, ich machte mich unter dem Bocke los; b) Bewegung nach unten hin, die darauffolgende Ruhe, darunter, unter einem Gegenstande, mit einbegreifend; τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι, unter die Brust breite dir den Schleier. Auch ἡ πηγὴ ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ, fließt unter der Platane; c) unter, ohne daß weiter an die Bewegung gedacht wird; οἱ ὑπὸ χϑονὸς φίλοι, die unter der Erde, die Toten. Übertr. d) unterworfen; ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ' αὐτοῦ, unter ihm, unter seiner Regierung; 2) die causale Bedeutung, durch etwas veranlaßt; zunächst noch örtlich zu fassen; κείσεϑ' ὑπ' ἰλύος κεκαλυμμένα, unter dem Schlamme bedeckt; δαμεὶς ὑπ' Αἴαντος, unter dem Aias, unter seinen Händen überwältigt, getötet; a) bei pass.: von, durch; b) bei verbis intr.; ὑφ' ἧς ϑανών, von der getötet; δίκην διδόναι ὑπὸ ϑεῶν, bestraft werden durch die Götter; ἔνϑα κεν αὖτε Τρῶες Ἀρηϊφίλων ὑπ' Ἀχαιῶν Ἴλιον εἰςανέβησαν, von den Achäern gedrängt; c) bei nominibus; ἄτιμον εἶναι δ' ἐκφορᾶς φίλων ὕπο, Bestattung von den Freunden, wie ἐκφέρεσϑαι ὑπὸ φίλων; so ἡ ὑπὸ πάντων τιμή, die von allen erzeigte Ehre; ὅ τι φυλάξομεν οὐ- δέν ἐστιν ὑπὸ τοῦ πολέμου λοιπόν, es ist nichts vom Kriege übrig gelassen. Übh. d) Ursache u. Veranlassung, sowohl äußere als innere u. geistige, wo wir durch, aus, vor, wegen gebrauchen; γέλασσε χϑὼν χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς, mehr örtlich, unter dem Glanze; ὑπ' ἀνέμων καὶ ἀπλοίας ένδιέτριψεν, wegen der Winde; ὑπὸ δέους, aus Furcht; ὑπ' ἀνάγκης, aus Zwang; ὑπ' ἐλπίδων ἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν, wegen der Hoffnungen; ὑπό τινος ἄλλου ἐπελαϑόμην, wegen eines anderen, oder über etwas anderm vergaß ich es; ὑπὸ πενίας, vor, aus Armut; ὥςτ' ἐνδακρύω γ' ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο, aus Freude; μή νυν τὰς φρένας ὑφ' ἡδονῆς γυναικὸς οὕνεκ' έκβάλῃς, aus Lust, der Lust wegen; πράττειν τι ὑπ' ἀρετῆς, aus Tapferkeit, von Tapferkeit getrieben; ὑπὸ κήρυκος προηγόρευε, durch einen Herold; ὑφ' ἑαυτοῦ, von sich selbst, auf eigenen Antrieb; 3) wie unser unter eine Begleitung ausdrückend, miteinwirkende, gleichzeitige Nebenumstände; ἀϋσάντων ὑπ' Ἀχαιῶν, unter dem Geschrei der Achäer, während die Achäer schrieen; ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς, unter dem Wehen des Zephyrs; bes. von jeder musikalischen od. übh. taktmäßigen Begleitung einer Handlung; κωμάζειν ὑπ' αὐλοῦ, nach einer Flöte, unter Flötenbegleitung einen Komos aufführen; ὑπαὶ λιγυρῶν συρίγγων ἵεσαν αὐδήν, sie sangen nach Syringenbegleitung; ὑπ' αὐλητῆρος ἀείδειν, unter der Begleitung eines Flötenspielers singen; ὑπὸ μαστίγων ὀρύσσειν, unter Peitschenhieben graben, = von Peitschenhieben angetrieben; ὑπὸ φανοῦ πορεύεσϑαι, unter dem Geleite einer Leuchte gehen; ὑπὸ πομπῆς ἐξάγειν τινά, unter, mit feierlichem Geleite; οὐδὲ κηρύκων ὕπο ἀπρόξενοί τε μολεῖν, unter dem Geleite von Herolden; τυπτέσϑω πληγὰς ὑπὸ κήρυκος ἐν ἀγορᾷ κηρύξαντος, während ein Herold ausruft; so sind auch συνϑῆκαι ὑφ' ὁρκίων mit Schwüren verbundene Verträge. B. Mit dem dativ., den Gegenstand bezeichnend, unter dem sich etwas befindet; 1) örtlich, a) ein Verweilen unter etwas ausdrückend; ὑπὸ Τμώλῳ, unten am Fuße des Tmolos; εἰ γὰρ ὑπ' Ἰλίῳ κατηναρίσϑης = unter den Mauern von Ilios; b) bei Verbis der Bewegung ist dah. die vorangehende oder folgende Ruhe unter etwas dadurch besonders hervorgehoben, wie γυιώσω μὲν σφῶϊν ὑφ' ἅρμασιν ὠκέας ἱππους, die unter dem Joch des Wagens sich befinden, nach unserer Auffassung vor den Wagen gespannt sind; ὑπὸ τοῖς ἅρμασιν εἶναι, angespannt sein. So wird auch bei An- und Abspannen der Rosse dieselbe Konstruktion beibehalten; 2) causal die Einwirkung durch einen anderen bezeichnend; τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα, unter ihren Füßen (und durch sie gestampft); πόλις χερσὶν ὑφ' ἡμε#949;τέρῃσιν ἁλοῦσα, unter unsern Händen, durch diese eingenommen; beim act., ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον, bändige ihn, laß ihn erliegen unter meinen Händen; πέπωκεν αἷμα γαῖ' ὑπ' ἀλλήλων φόνῳ, unter dem Morde, durch den Mord; ὁρμηϑέντες ὑπὸ πληγῇσιν ἱμάσϑλης, wo man doch aber die Peitsche immer über dem Pferde schwebend denken soll; 3) der Unterwürfigkeit über, unter jemandem, unter jemandes Botmäßigkeit oder Gewalt; ὑπὸ παιδοτρίβῃ ἀγαϑῷ πεπαιδευμένος, = unter dessen Anleitung, ihm untergeordnet; dah. γίγνεσϑαι ὑπό τινι, unter jemandes Gewalt kommen; οἱ ὑπό τινι, die einem Untergebenen, die Untertanen; ὑφ' ἑαυτῷ, sein eigener Herr, nach eigener Willkühr; ὑφ' ἑαυτοῖς ἔχειν, in Unterwürfigkeit halten; ὑφ' ἑαυτῷ ἔχειν, unter sich haben, zu befehligen haben, übh. in seiner Gewalt haben. Dah. τὰ ὑπὸ τῇ μουσικῇ, alles was unter die Musik fällt od. gehört; 4) auch, wie ὑπὸ c. gen., eine Begleitung, ὑπ' αὐλητῆρι πρόσϑ' ἔκιον, unter dem Spiele des Flötenspielers gingen sie vorwärts; βῆ ϑεῶν ὑπ' ἀμύμονι πομπῇ, unter dem Geleite; ὑπὸ εὐχαῖς, unter Gebeten; ὑπ' αὐλῷ, unter Flötenspiel; ὑπὸ κήρυκι, unter Heroldsruf. C. Mit dem accus., den Gegenstand bezeichnend, unter welchen od. unter welchem hin etwas sich bewegt; also 1) örtlich; a) von der Bewegung nach einem Orte hin, unter; ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα, er trieb sie unter die Höhle; εἶμι ὑπὸ γαῖαν, unter die Erde gehen, = sterben; ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος ἵξεσϑαι, unter die Stadt und die Mauern, die Annäherung ausdrückend; ὑπὸ Τροίην, wo überall aber an hochliegende Städte und hohe Mauern zu denken ist, unter welche sich der begibt, der sich ihnen nähert; ὑπὸ τὸ δικαστήριον ἄγειν, ἀπάγειν, eigtl. vor den höher sitzenden Richter, unter das Tribunal des Richters führen; b) bei Verbis der Ruhe u. übh. die Verbreitung unter etwas hin ausdrückend; ὅσσοι ἔασιν ὑπ' ἠῶ τ' ἠέλιόν τε, so viele unter der Sonne hin verbreitet, = überall leben; c) oft der Begriff des Schutzes; ὑπὸ τὸν στρατὸν καταφυγεῖν, hinter das Heer oder unter seinen Schutz flüchten; 2) von der Zeit, sowohl während, also eine Verbreitung über eine Zeit hin, als gewöhnlicher eine Annäherung an einen bestimmten Zeitpunkt bezeichnend: gegen, um, wie das lateinische sub; ὑπὸ νύκτα, gegen die Nacht, mit Einbruch der Nacht; ὑπὸ τὴν ἕω, gegen Morgen; ὑπὸ ταῦτα, um diese Zeit; ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, um dieselbe Zeit; ὑπὸ τὸν νηὸν κατακαέντα, um die Zeit, als der Tempel verbrannt wurde; 3) die Unterwürfigkeit ausdrückend; οἱ ὑπ' αὐτούς, die Untertanen; ὑπό τι, in gewisser Beziehung, einigermaßen, beinahe. In der Zusammensetzung bedeutet ὑπό - 1) darunter, sowohl von der Ruhe, als von der Bewegung, unterhalb, von unten auf, darunter hin, darunter hervor. 2) eine Mischung, einer Masse unter eine andere. 3) Unterordnung und Abhängigkeit, unter. 4) die Annäherung an den Begriff des Simplex, etwas, ziemlich, allmählich, unvermerkt, nach und nach, wie das lat. sub
 • ὑπο-ά-μουσος, den Musen od. den Musenkünsten ein wenig entfremdet
 • ὑπό-βαθρον, τό, u. ὑπό-βαθμος, ὁ, u. ὑπο-βάθρα, ἡ, alles, was man unterstellt oder untersetzt, Grundlage, Fundament, Fußbank; auch Fußteppich
 • ὑπο-βαίνω, 1) sich darunterstellen, dah. als Stütze od. Grundlage darunter stehen, als Basis dienen; weiter nach unten, weiter gegen das Ende zu gehen; μικρὸν ὑποβάς, ein wenig weiter unten im Text; 2) Übertr., herabsteigen, ablassen von etwas; daher τεσσαράκοντα πόδας ὑποβὰς τῆς ἑτέρης (τυραμίδος) τωὐτὸ μέγαϑος, unter die gleiche Größe der anderen Pyramiden um 40 Fuß herabsteigend, d. h. sie um so viel niedriger als die anderen bauend. Dah. abnehmen, von der Ebbe; weniger werden; οἱ ὑποβεβηκότες ἀριϑμοί, die kleineren Zahlen; vom Range, niedriger, nachstehen
 • ὑπο-βάκχειος, ὁ, in der Metrik Benennung des Versfußes (u - -), der auch Βακχεῖος u. bei anderen Παλιμβάκχειος heißt
 • ὑπό-βακχος, unter der Gewalt od. Einwirkung des Bacchus, begeistert
 • ὑπο-βάλλω, 1) darunterwerfen, unterlegen; unterwerfen; unterschieben; übh. darunter stellen, bringen, dahinter stellen; ὁ πρῶτος ὑποβεβλημένος, der erste Gründer, einer Stadt; sich etwas unterlegen od. sich etwas unterlegen lassen, unterschieben lassen, z. B. ein Kind; sich unterwerfen; τοῖς ϑηρίοις τινά, vorwerfen; ἀλλότρια, sich fremdes Eigentum zueignen; 2) ein Wort darunter, dazwischen werfen, einwenden, in die Rede fallen, unterbrechen; entgegnen; 3) unter den Fuß, an die Hand geben, eingeben; diktieren; 4) unterlegen, von Tieren, bespringen lassen
 • ὑπο-βαρβαρίζω, ein wenig wie ein Ausländer, etwas unrichtig sprechen
 • ὑπο-βάρβαρος, ein wenig barbarisch, bes. etwas unrichtig sprechend
 • ὑπό-βασις, ἡ, 1) das Herabgehen od. Rückwärtsgehen, dah. der Rückschritt, die Abnahme; 2) das Niederlassen auf das Knie, die gebückte Stellung, bes. des Pferdes, welches den Leib streckt, um den Reiter aufsitzen zu lassen; 3) die Grundlage, das Fußgestell, die Basis
 • ὑπο-βάσκανος, etwas neidisch
 • ὑπο-βαστάζω, ertragen, unterstützen
 • ὑπο-βδύλλω, heimlich einen Wind streichen lassen
 • ὑπο-βήσσω, ein wenig husten
 • ὑπο-βιβάζω, herunter führen, machen, daß etwas herunter kommt, herabbringen. Bei den Ärzten: nach unten abführen; sich niederlassen, bes. vom Pferde, den Leib strecken, um den Reiter aufsitzen zu lassen
 • ὑπο-βιβασμός, ὁ, Abführung nach unten
 • ὑπο-βιβρώσκω, unterwärts fressen, in etwas hineinfressen
 • ὑπο-βῑνητιάω, etwas Geilheit od. einige Luft zum Beischlaf erwecken
 • ὑπό-βλαισος, ein wenig auswärts gekrümmt
 • ὑπο-βλαστάνω, von unten keimen, allmählich nachkeimen, -wachsen
 • ὑπό-βλεμμα, τό, der heimliche, verstohlene Blick des Verliebten, wie der scheele Seitenblick des Zornigen od. Neidischen
 • ὑπο-βλεπτικός, ή, όν, u. ὑπο-βλεμματικῶς, heimlich blinkend, bes. scheel blickend, zornig aussehend
 • ὑπο-βλέπω, von unten aufblicken, darunter hervorblicken, mit halbgeöffneten Augen blinzen; bes. verstohlen, schüchtern blicken aus Liebe od. Scham; aber auch scheel sehen aus Neid od. Zorn und aus Argwohn od. Verachtung; act., τινά, einen mit verliebten, neidischen, argwöhnischen, verachtenden Augen ansehen
 • ὑπό-βλεψις, εως, ἡ, das schlaue, scheele Anblicken des Verliebten, Neidischen, Zornigen
 • ὑπο-βλήδην, 1) eigtl. darunterwerfend, bes. ein Wort, = in die Rede fallend, die Rede unterbrechend, einwerfend; 2) untergeschoben; 3) seitwärts blickend
 • ὑπό-βλημα, τό, das Untergelegte
 • ὑπο-βλητέος, unterzulegen
 • ὑπό-βλητος, untergelegt, unter den Fuß gegeben, angestiftet; untergeschoben, unecht
 • ὑπο-βλίττω, (Honig) heimlich od. unvermerkt beschneiden od. aussaugen
 • ὑπο-βλύζω, von unten auf quellen
 • ὑπο-βολεύς, έως, ὁ, der unterlegt, unter den Fuß gibt, Einbläser od. Zuträger. Beim Theater der Souffleur
 • ὑπο-βολή, ἡ, die Handlung des ὑποβάλλω; 1) das Darunterwerfen, Unterlegen; ἐνεδρευόντων, das Hineinlegen der Nachstellenden in einen Hinterhalt, die verborgene Stellung eines Hinterhaltes; ἐξ ὑποβολῆς, aus dem Hinterhalt; das Unterschieben, bes. fremder, unechter Kinder; ὑποβολῆς γράφεσϑαί τινα, einen der unechten Geburt anklagen; dah. übh. Verfälschung; κλειδῶν, das Nachahmen der Schlüssel; 2) das unter den Fuß, an die Hand Geben, Vorsagen; ἐξ ὑποβολῆς ὀμνύναι, einen vorgesprochenen Eid schwören; die Eingebung, Warnung, der Rat; ἐξ ὑποβολῆς, auf vorangegangene Verwarnung; 3) das Einfallen in die Rede, Unterbrechung, Erwiderung; dah. ἐξ ὑποβολῆς ῥαψῳδεῖσϑαι, singen, indem da, wo der eine aufhört, der andere sogleich anknüpft und fortfährt; 4) die untergelegte Sache, Grundlage; Gegenstand der Behandlung; λόγου, Stoff einer Rede. Auch natürliche Anlage
 • ὑπο-βολιμαῖος, untergeschoben, unecht, bes. von Kindern; übh. verfälscht, nachgemacht
 • ὑπό-βολος, verpfändet
 • ὑπο-βόρβορος, u. ὑπο-βορβόριος, mit schlammigem Grunde
 • ὑπο-βορβορύζω, etwas knurren
 • ὑπό-βραγχος, etwas heiser vom Schnupfen
 • ὑπο-βραχεῖν, darunter od. dabei krachen
 • ὑπό-βραχυς, υ, etwas kurz
 • ὑπο-βρέμω, darunter rauschen, erdröhnen
 • ὑπο-βρέχω, ein wenig naß machen, anfeuchten; intr., sich ein wenig benetzen, bes. sich ein wenig betrinken; ὑποβεβρεγμένος, ein Angetrunkener
 • ὑπο-βρῡχάομαι, ein wenig brüllen
 • ὑπο-βρύχιος, unter Wasser; übh. in der Tiefe, auch unter der Erdoberfläche
 • ὑπο-βρύχιος, etwas brüllend
 • ὑπό-βρυχος, unter Wasser, untergetaucht, überschwemmt
 • ὑπο-βρύχω, leise knurren
 • ὑπό-βρωμος, etwas stinkend
 • ὑπο-γαμέω, darauf od. danach heiraten
 • ὑπο-γαστρίζομαι, sich den Bauch ziemlich voll fressen
 • ὑπο-γάστριον, τό, der Unterleib vom Nabel an abwärts. Bes. der Unterteil der großen Meerfische, der Thunfische, ein beliebtes Gericht
 • ὑπο-γάστριος, unter dem Bauche, zum Unterleibe gehörig; οἶστροι, die Begierden od. Lüfte des Bauches
 • ὑπο-γείνομαι, gebären
 • ὑπό-γειος, unter der Erde, unterirdisch
 • ὑπό-γεισος, mit einem Obdach, Wetterdach od. einer Traufe; ἡ ὑπόγεισος ist eine Art Hauslaub, ἀείζωον, das in den Dachrinnen wächst
 • ὑπο-γελάω, ein wenig lachen, verstohlen lächeln
 • ὑπο-γέμω, ziemlich voll sein
 • ὑπο-γενειάζω, einen ans Kinn fassen u. dabei anflehen
 • ὑπο-γενειάσκω, das erste Barthaar bekommen
 • ὑπο-γηράσκω, ein wenig od. allmählich altern

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert