• ἐπι-πρηνής, ές, vornüber geneigt wohin
 • ἐπι-πρητήν, ῆνος, ὁ, ἡ, mehr als jährig
 • ἐπι-πρίω, dabei zusammenknirschen
 • ἐπι-πρό, vorwärts; ἔμπροσϑει oder διόλου, durchaus
 • ἐπι-προ-βαίνω vorwärts gehen, auf etwas hin
 • ἐπι-προ-βάλλω, darauf werfen, ὅπλα κούρῃ ἐπὶ στυγερῇ, über das Mädchen
 • ἐπι-προ-έχομαι, darüber hervorragen
 • ἐπι-προ-θέω, darüber hinaus vorlaufen
 • ἐπι-προ-ιάλλω, gegen einen vorschicken;σφωίν - ἐπιπροΐηλε τράπεζαν, ließ einen Tisch vor sie hinstellen; Ζεὺς πάντας ἐπιπροΐαλλεν, schickte sie einen nach dem andern hin; τῇσιν ἄλλον ἐπ' ἄλλῳ ἰόν, auf sie
 • ἐπι-προ-ίημι, gegen einen vorschicken; τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν, einen Pfeil auf ihn abschicken; κεῖνον δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα ἐλϑεῖν εἰς Ἀχιλῆα, zu den Schiffen; τὸν μὲν ἐγὼ νηυσὶν ἐπιπροέηκο Ἴλιον εἴσω, auf den Schiffen sandte ich ihn nach Ilios; ἄλλον ἄλλῳ ἐπιπροιείς, einen nach dem andern hinwerfend; Κασπίῃ αἰπὺ ῥέεϑρον ἐπιπροΐησι ϑαλάσσῃ, ins Meer; ἔνϑεν δ' αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε ϑοῇσιν, (mit ausgelassenem ναῦν) neutral: darauf lossteuern
 • ἐπί-προικος, mit einer Ausstattung, ausgestattet; eine hinterlassene Tochter, die Geschwister hat
 • ἐπι-προ-μολεῖν, u. ἐπι-προ-νέομαι, vorwärts gehen
 • ἐπι-προ-νεύω, darauf zunicken, dahin hervorragen
 • ἐπι-προ-πίπτω, darüber herfallen, sich darauf werfen
 • ἐπι-προς-βάλλω, intrans., dahin anlanden
 • ἐπι-προς-γίγνομαι, noch dazukommen
 • ἐπι-προς-δέομαι, sich noch dazu ausbitten
 • ἐπι-προς-ήκω, noch dazu hinzukommen
 • ἐπί-προσθεν, vor; a) vom Orte, ἐπίπροσϑεν ὀφϑαλμῶν ἔχειν, vor den Augen haben; ἐπίπροσϑεν ποιεῖσϑαί τινα, einen vorschieben, um sich dahinter zu verstecken; κώμας καὶ γεωλόφους, d. i. sich dahinter begeben u. verstecken; τὸ τῆς αἰ σχύνης ἐπίπροσϑεν ποιούμενος, sich die Schande hinstellend, sie vor Augen habend. b) vom Range; μὴ 'πίπροσϑε τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους ϑῇς, vorziehen. c) vor einem im Wege, hinderlich
 • ἐπι-προς-θέω, noch dazu, darauf zulaufen
 • ἐπι-προσθέω, davor sein, bes. im Lichte sein, im Wege stehen, übh. hinderlich sein, τοῖς πύργοις, die Aussicht verdecken; bes. von den verdunkelten Himmelskörpern
 • ἐπι-πρόσθησις, ἡ, das Davor-, im Lichte- oder im Wegestehen, Beschatten. Bes. von der Verfinsterung der Sonne u. des Mondes. Auch der im Lichte stehende Gegenstand
 • ἐπι-προς-πλέω, zu Schiffe heranfahren, τόπῳ, an einen Ort
 • ἐπι-προς-τίθημι, noch dazu hinsetzen, zusetzen
 • ἐπι-προς-φθέγγομαι, anrufen
 • ἐπι-πρόσω, fernhin, in die Ferne
 • ἐπι-προτέρωσε, noch weiter hin
 • ἐπι-προ-φαίνομαι, sich dabei sehen lassen
 • ἐπι-προ-φέρω, dagegen weiter vorbringen, vorsetzen
 • ἐπι-προ-χέω, dazu ausgießen; ϑρῆνον, erklingen lassen; ἐπιπροχυϑεῖσα καρήνῳ, sich darauf losstürzend
 • ἐπι-προ-ωθέω, weiter nach vorn hinstoßen
 • ἐπι-πρωϊαίτερον, noch früher
 • ἐπί-πρωρος, bei dem, od. auf das Vorderteil zu
 • ἐπι-πταίρω, dabei, dazu niesen, z. B. πᾶσιν ἔπεσσιν, zu allen Worten, welches als glückbedeutendes Zeichen galt. Dah. übtr. von den Göttern: einem gnädig sein
 • ἐπί-πτησις, ἡ, das Hinzufliegen
 • ἐπι-πτίσσω, niederstampfen u. enthülsen
 • ἐπί-πτυγμα, τό, das Darübergefaltete, der Deckel; von Schaltieren; Schneckengehäuse; der Schwanz des Meerkrebses
 • ἐπί-πτυξις, ἡ, das Darüberfalten, Bedecken
 • ἐπι-πτύσσω, darüber falten, überdecken; τὸ γραμματεῖον, das Buch zuschlagen; sich darüber legen, ἐπὶ τὸ τρῆμα, schließen; abs., sich schließen
 • ἐπι-πτυχή, ἡ, Flicklappen
 • ἐπι-πτύω, darauf speien, bespucken
 • ἐπί-πτωσις, ἡ, das Darauffallen, der Zufall
 • ἐπι-πύησις, ἡ, die Nacheiterung
 • ἐπι-πυκνόω, noch mehr dicht machen
 • ἐπι-πυνθάνομαι, einer Sache nachforschen
 • ἐπι-πυργιδία, ἡ, Beschützerin der Burgen, hieß die Hekate in Athen
 • ἐπι-πυρέσσω, u. ἐπι-πυρεταίνω, hinterher das Fieber haben
 • ἐπί-πυρον, τό, die Stelle auf dem Altar, wo das Feuer brannte
 • ἐπί-πυῤῥος, rötlich
 • ἐπι-πυρσεία, ἡ, ein hinterher gegebenes Feuerzeichen
 • ἐπι-πυρσεύω, hinterher ein Feuerzeichen geben
 • ἐπι-πωλέομαι, umwandeln, begehen, obire; vom Befehlshaber, der die Scharen vorübergehend mustert; vom feindlichen Vorkämpfer, der die Scharen der Feinde mustert, um einen Angriffspunkt zu finden
 • ἐπι-πώλησις, ἡ, das Umhergehen, die Heerschau, so hieß die letzte Hälfte des vierten Buches der Iliade
 • ἐπί-πωμα, τό, der Deckel
 • ἐπι-πωμάζω, u. ἐπι-πωμάννυμι, u. ἐπι-πωματίζω, den Deckel darauflegen
 • ἐπι-πωματικός, ή, όν, bedeckend, verschließend
 • ἐπι-πωρόω, obenauf verhärten, mit einer Schwiele überziehen; pass., von gebrochenen Knochen: wieder zusammenheilen
 • ἐπ-πώρωμα, τό, Verhärtung woran, wieder zusammengeheilter Knochenbruch
 • ἐπι-πώρωσις, ἡ, das Verhärten auf der Oberfläche
 • ἐπι-πωτάομαι, darüber hinfliegen
 • ἐπι-ραβδίζω, mit dem Stabe oder der Rute noch dazu schlagen
 • ἐπι-ραβδο-φορέω, eigtl. mit vorgehaltener Rute drohen; intraus., vom Pferde: galoppieren
 • ἐπιῤ-ῥᾳ-θῡμέω, dabei leichtsinnig sein, nachlassen
 • ἐπιῤ-ῥαίνω, darüber sprengen; auch von trocknen Dingen: darüber streuen
 • ἐπιῤ-ῥακτός, mit Gewalt darauf geschmettert, eindringend; ϑύρα ἐπιῤῥακτή, Falltür
 • ἐπίῤ-ῥαμμα, τό, das Angenähte, Angesetzte
 • ἐπιῤ-ῥαπίζω, mit der Rute schlagen, peitschen, übh. schlagen; übtr., mit Worten strafen, schelten, tadeln; ἀλώπεκα τὴν οὐρὰν διάβροχον ἐκ τοῦ ποταμοῦ φέρουσαν ἐπιῤῥαπίζειν τὁ καιόμενον πῦρ, hineinschlagen u. das Feuer dadurch ersticken
 • ἐπιῤ-ῥαπισμός, ὁ, u. ἐπιῤ-ῥάπισις, ἡ, der Tadel, das Schelten
 • ἐπιῤ-ῥάπτω, annähen, ansetzen
 • ἐπιῤ-ῥάσσω, mit Gewalt zuschlagen, verschließen; τὸν λίϑον, davor wälzen; αὐτοῖς τὴν ἵππον, die Reiterei auf sie werfen. Intr., eindringen, mit Gewalt hereinbrechen; τινί, einen Angriff auf einen machen
 • ἐπιῤ-ῥαψ-ῳδέω, dabei absingen
 • ἐπιῤ-ῥέζω, dabei, darauf opfern
 • ἐπιῤ-ῥεμβής, ές, nachlässig
 • ἐπιῤ-ῥέπεια, ἡ, das Hinneigen, der Hang wozu
 • ἐπιῤ-ῥεπής, ές, sich wohin neigend, geneigt; ἐλπὶς ἐπιῤῥεπεστέρα, günstigere Hoffnung. Adv., ἐπιῤῥεπῶς ἔχειν πρός τι, zu etwas geneigt sein
 • ἐπιῤ-ῥέπω, 1) sich wohin neigen, ὄφρ' ἡμῖν αἰπὺς ὄλεϑρος ἐπιῤῥέπῃ, daß sich das Verderben auf unsere Seite neige, eigtl. von der Waagschale hergenommen; ὑμέναιον, ὅς ποτ' ἐπέῤῥεπεν γαμβροῖσιν ἀείδειν, d. i. zu Theil werden; εἰ δ' οὖν ἀνάγκη τῆςδ' ἐπιῤῥέποι τύχης, wenn des Schicksals Zwang darauf lastet; δάκος αἰνὸν ἐπιῤῥέπει, es drückt. 2) trans., eigtl. τὸ τάλαντον ἄλλοτε ἄλλως, die Waagschale bald dahin, bald dorthin sich neigen lassen; übh. zuwägen, zuteilen, bes. von bösem Geschick
 • ἐπιῤ-ῥευματίζομαι, wieder am Rheumatismus leiden
 • ἐπιῤ-ῥέω, darauf, darüber hinfließen, überströmen; zufließen; übertr., τὰ δ' ἐπέῤῥεεν ἔϑνεα πεζῶν, die Scharen strömten herbei; ὁὐπιῤῥέων γὰρ τιμιώτερος χρόνος ἔσται, die herankommende, zukünftige Zeit; ἐπιῤῥεόντων ἀγαϑῶν, wenn es zufließt, zuströmt
 • ἐπιῤ-ῥήγνῡμι, = ἐπιῤῥήσσω, πύλας ἐπιῤῥήξασ' ἔσω, mit Gewalt zuwerfen
 • ἐπιῤ-ῥήδην, danach benannt, mit Beinamen. Auch = διαῤῥήδην, ausdrücklich
 • ἐπίῤ-ῥημα, τό, das Dazugesprochene, a) in der Komödie: das nach der Parabase vom Chorführer gewöhnlich in 161 trochäischen Tetrametern Vorgetragene. b) das Adverbium
 • ἐπιῤ-ῥηματικός, ή, όν, adverbialisch
 • ἐπίῤ-ῥηξις, ἡ, das Zerreißen, der Riß
 • ἐπίῤ-ῥησις, ἡ, das Dazugesagte, der Zusatz, und zwar ein tadelnder; Zauber-, Bannspruch
 • ἐπιῤ-ῥήσσω, zureißen, mit Gewalt zuwerfen und verschließen; intrans., darauf losstürzen, hereinbrechen; auch mit dem acc., ἀήταις, οἵ μιν ἐπιῤῥήσσουσιν, die auf ihn einstürmen
 • ἐπιῤ-ῥητορεύω, als Redner, in der Rede hinzufügen; bes. mit dem Nebenbegriff schwatzen, Redensarten machen
 • ἐπίῤ-ῥητος, berufen, verschrieen
 • ἐπιῤ-ῥῑγέω, wie ἐπιῤ-ῥῑγόω, wiederholt Fieberschauer haben
 • ἐπίῤ-ῥικνος, etwas zusammengeschrumpft, mager
 • ἐπίῤ-ῥῑνος, großnasig
 • ἐπιῤ-ῥίπτω, u. ἐπιῤ-ῥιπτέω, zuwerfen, gegen einen werfen, δοῦρά μοι ἐπέῤῥιψαν, sie warfen Speere gegen mich; τῇδε ϑεὸς τάςδ' ἐπέῤῥιψε πλάνας, verhängte über sie; ὁ λέων ἐπιῤῥίπτει ἑαυτὸν ὅταν ᾖ πλησίον, stürzt sich darauf; χεῖρα δ' ἐπέῤῥιψεν, legte Hand an; οὕτως ἀδιορίστως ἐπέῤῥιψε περὶ τῶν λοιπῶν, nachlässig so hinwerfen (vom Schreiben)
 • ἐπιῤ-ῥοή, ἡ, der Zufluß, das Zuströmen. Übertr., ἀνάμνησις δ' ἐστὶν ἐπιῤῥοὴ φρονήσεως ἀπολιπούσης, gleichsam ein Zurückfluten; αὔξη, wie eine Flut; von einer großen Menge, bes. des Übels; das Überfließen
 • ἐπιῤ-ῥοθέω, dazu rauschen, eigtl. von den Wellen, übertr., von verworrenem Geschrei, Getöse; λαοὶ ϑ' ἐπεῤῥόϑησαν, riefen beifällig zu; πολλὰ μὲν λόγοις ἐπεῤῥόϑησε, schmähen, verspotten; Beifall zu erkennen geben
 • ἐπίῤ-ῥοθος, herbeibrausend, 1) zur Hilfe herbeieilend, helfend; c. gen., wogegen, ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεῖν - ἀλγέων ἐπίῤῥοϑον, gegen die Schmerzen; übh. nützlich, heilsam; πύργος, schützend. 2) darauflosfahrend, scheltend, κινῶν ἄνδρ' ἁνὴρ ἐπιῤῥόϑοις κακοῖσι, durch anfahrende Scheltreden antreiben; pass. tadelhaft; λείη μὲν γὰρ ἰδεῖν καὶ ἐπίῤῥοϑος, etwa: Beifallsklatschen erregend
 • ἐπιῤ-ῥοιβδέω, einschlürfen, mit Geräusch daraufwerfen; ein eigentümliches Gekrächz des Raben, welches Regenwetter ankündigt
 • ἐπιῤ-ῥοίβδην, herantobend
 • ἐπιῤ-ῥοιζέω, von einem eigentümlichen Gekrächze des Raben, das Regenwetter verkündigt; ἦ καὶ τοιαύτας τῷδ' ἐπιῤῥοιζεῖς φυγάς, gebietest du mit heiserer, rauher Stimme Flucht?; intrans., dabei rauschen, schwirren
 • ἐπιῤ-ῥομβέω, heranrauschen
 • ἐπιῤ-ῥοπή, ἡ, das Hinneigen, Übergewicht nach einer Seite, von der Waagschale entlehnt
 • ἐπίῤ-ῥους, ὁ, das Zuströmen
 • ἐπιῤ-ῥοφέω, u. ἐπιῤ-ῥοφάνω, noch dazu einschlürfen, nachtrinken
 • ἐπιῤ-ῥοφή, ἡ, u. ἐπιῤ-ῥόφημα, τό, das Einschlürfen
 • ἐπιῤ-ῥυγχίς, ίδος, ἡ, der Haken vorn am Schnabel der Raubvögel
 • ἐπιῤ-ῥύζω, (den Hund) auf einen hetzen
 • ἐπιῤ-ῥυθμίζω, von neuem in bessere Rhythmen bringen
 • ἐπιῤ-ῥύομαι, erretten, beschützen
 • ἐπιῤ-ῥυπαίνω, auf der Oberfläche schmutzig machen; vom Rost
 • ἐπιῤ-ῥύσμιος, hinzufließend; ἐπιῤῥυσμίη δόξις, eine im Volke herrschende Meinung, die mit der Luft gleichsam epidemisch auf jeden einfließt
 • ἐπίῤ-ῥυτος, hineinfließend; τὰ τῆς τροφῆς νάματα οὕτως ἐπίῤῥυτα γεγονέναι, sie fließen so zu; σῶμα ἐπίῤῥυτον, in den etwas einfließt; πεδίον, bewässert. Übtr., reichlich
 • ἐπιῤ-ῥωγο-λογέομαι, Nachlese halten
 • ἐπιῤ-ῥώννῡμι, noch dazu stärken, Kraft einflößen, ermutigen; ἐπίῤῥωσον σαυτήν, fasse Mut; pass. ermutigt werden, sich ermutigen; impers., κείνοις δείν' ἐπεῤῥώσϑη λέγειν, ihnen wuchs der Mut zu drohen, sie erdreisteten sich
 • ἐπιῤ-ῥώομαι, 1) worauf niederrollen, herabrollen, ἀμβρόσιαι δ' ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος κρατὸς ἀπ' ἀϑανάτοιο, die Locken wallten von seinem Haupte hernieder; πλοχμοὶ ἐπεῤῥώοντο κιόντι, es bewegten sich die Locken, als er ging. 2) sich wobei anstrengen, mit allen Kräften woran arbeiten, μύλαις δώδεκα πᾶσαι ἐπεῤῥώοντο γυναῖκες, sie arbeiteten mit allen Kräften an den Mühlen; ποσσὶν ἐπεῤῥώσαντο, sie strengten sich mit den Füßen an, bewegten sich, tanzten; ἐπίῤῥωσαι δὲ χορείην λάτριν, schwinge dich im Tanz, od. hebe den Tanz an; ἐπὶ δ' ἐῤῥώσαντο πό-δεσσι, sich darauf stützen; ἐπεῤῥώοντο τιϑήνῃ sie folgten eifrig
 • ἐπίῤ-ῥωσις, ἡ, das Stärken, Ermutigen
 • ἐπί-σαγμα, τό, der Saumsattel, worauf die Last gepackt wird. Last, Bürde
 • ἐπι-σαλεύω, auf hohem Meere, außer dem Hafen, bei einem Orte vor Anker liegen; übertr., ἡ κόμη ἐπισαλεύει τῷ μετώπῳ, darauf wallen
 • ἐπί-σαλος, auf dem hohen Meere vor Anker liegend, schwankend
 • ἐπι-σαλπίζω, dazu trompeten
 • ἐπί-σαξις, ἡ, Anhäufung
 • ἐπί-σαπρος, anfaulend
 • ἐπι-σαρκάζω, verhöhnen
 • ἐπι-σάσσω, , daraufpacken; καμήλων ἐπισεσαγμένων τὰ σκεύη, beladene; ἵππον, satteln u. packen
 • ἐπι-σαφηνίζω, noch mehr verdeutlichen
 • ἐπι-σβέννῡμι, dabei auslöschen; pass., χόνδρους ἐπισβεσϑῆναι τῷ ἄνϑρακι, darauf erlöschen, ausgehen
 • ἐπί-σειον, τό, die Schamgegend, die Schamhaare
 • ἐπί-σειστος, herabgeschüttelt, κόμη, herabwallend; ὁ ἐπίσειστος, eine komische Larve mit über die Stirn herabhängenden Haaren
 • ἐπι-σείω, entgegenschütteln, schwingen; Ζεὺς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν, gegen alle schwinge Zeus seine Aegis; μὴ 'πίσειέ μοι τὰς αἱματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόμας, rege nicht gegen mich auf; τοὺς κρότους, in die Hände klatschen; τὴν χεῖρα, die Hand schütteln; übertr., πόλεμον, Krieg erregen; τὸν δῆμον, aufregen; übertr., φόβον τινί, einem Furcht einjagen; τοὺς Πέρσας, mit den Persern drohen, diese drohend entgegenhalten. Intraus., ἄχρι ἂν οἱ πολέμιοι τοῖς τείχεσιν ἐπισείωσι, angreifen
 • ἐπι-σείων, ονος, ὁ, die Flagge
 • ἐπι-σέληνος, mondförmig, ἐπισέληνα, mondförmige Kuchen
 • ἐπι-σεμνύνομαι, sich womit rühmen, prahlen
 • ἐπι-σεσυρμένως, fahrlässig, leichtsinnig
 • ἐπι-σεύω, gegen einen in Bewegung setzen, antreiben; κακά μοι ἐπέσσευε δαίμων, schickte mir Unglück zu, brachte Unheil über mich. Häufiger im pass., herbei-, daraufzueilen, dagegen eindringen, um anzugreifen; ἀγορήνδε, νομόνδε, übh. eilen; ἐπέσσυτο δέμνια κούρης, eilte auf das Lager zu; c. gen., ἐπεσσύμενον πεδίοιο, durch die Ebene hineilen; aber τείχεος = gegen die Mauer; c. inf., ὁ δ' ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν 21, 601, er eilte zu verfolgen; ἐπεσσύμενος λάβε γούνων, eilend umfaßte er die Kniee; vom andringenden Feuer u. Wasser. Oft absolut; ϑυμὸς ἐπέσσυται, ἐπέσσυτο, das Herz fühlt sich angetrieben, hat große Lust; πέδον ἐπισύμενος, auf das Land losstürzend
 • ἐπι-σήθω, dazu-, daraufsieben
 • ἐπί-σημα, τό, von der Münze
 • ἐπι-σημαίνω, 1) darüber ein Zeichen machen, bezeichnen, wie γράμματα ἐπισεσημασμένα, mit darüberstehenden Punkten bezeichnet; übh. bezeichnen; von der Gottheit: eine Vorbedeutung geben, durch ein Anzeichen ihren Willen zu erkennen geben. Auch in der Bdtg loben; sich etwas bezeichnen, mit einem Zeichen versehen; sich vorzeichnen; übh. bemerklich machen, andeuten; τὰς εὐϑύνας , sie untersiegeln, zum Zeichen, daß man sie für richtig anerkennt; durch ein Zeichen seinen Beifall zu erkennen geben, loben; δώροις τινά, einen durch Geschenke auszeichnen, belohnen; seltener durch Tadel auszeichnen, tadeln. 2) intr., sich bemerklich machen, sich zeigen, bes. von Witterungs- u. Krankheitsvorzeichen, eintreten
 • ἐπι-σήμανσις, ἡ, die Bezeichnung; κεραυνῶν, das Einschlagen des Blitzes
 • ἐπι-σημαντικός, ή, όν, bezeichnend
 • ἐπι-σημασία, ἡ, 1) das Vorzeichen, Anzeichen. Bes. von Witterungs- u. Krankheitsvorboten; vom Auf- u. Untergange gewisser Sterne. 2) das Zeichen, bes. des Lobes, Lob; im schlimmen Sinne; populi ἐπισ., die Volksstimmung
 • ἐπι-σημειόω, bezeichnen, mit einer Bemerkung versehen; ἐπισημειωσαμένων κρότῳ τὸ ἦϑος καὶ ὑπερεπαινούντων, durch Beifallsklatschen billigen
 • ἐπι-σημείωσις, ἡ, Bemerkung durch ein hinzugefügtes Zeichen, übh. Bemerkung
 • ἐπί-σημος, mit einem Zeichen versehen, geprägt; ἀναϑήματα, mit einer Inschrift versehen. Dah. kenntlich, berühmt, ausgezeichnet; ἐπίσημοι σοφίην, in Hinsicht der Weisheit; seltener tadelnd. Adv., auf ausgezeichnete Weise. Subst. τὸ ἐπίσημον, das Kennzeichen an oder auf etwas, z. B. νηός, am Schiffsvorderteile; die Flagge; auf Schildern das Wahrzeichen, Wappen; auf Münzen: das Gepräge
 • ἐπ-ίσης, , zu gleichen Teilen, d. i. gleich, z. B. ἐπίσης ἔχει, es ist gleichviel
 • ἐπι-σθένω, vermögen
 • ἐπ-ίσθμιος, am Halse, τὸ ἐπ., Halsbinde, Halsschmuck
 • ἐπί-σιγμα, τό, das Anhetzen eines Hundes
 • ἐπι-σίζω, den Hund anhetzen; ἐπίσιστος, angehetzt
 • ἐπί-σῑμος, etwas eingebogen, stumpfnasig
 • ἐπι-σῑμόω, etwas einbiegen, krümmen. Vom Heere: es seitwärts marschieren lassen
 • ἐπι-σῑνής, ές, der Beschädigung ausgesetzt; act., schädlich
 • ἐπι-σίνιος, schadend
 • ἐπι-σίνομαι, beschädigen
 • ἐπι-σῑτίζω, u. ἐπι-σῑτιάζω, Nahrungsmittel darreichen, sich mit Lebensmitteln u. Futter versehen, fouragieren, ἐκ τῆς χώρας ἐπισιτιεῖσϑαι, sich aus der Gegend verproviantieren. Übertr., τοῖς διαλεκτικοῖς ἐνδύντες ἐπισιτίζονται πρὸς σοφιστείαν, sie verproviantieren sich gleichsam, versehen sich aus der Dialektik für die Sophistik; noch mehr dazu essen
 • ἐπι-σίτιος, für die Kost arbeitend; τὰ ἐπισίτια, die Kost, Fourage
 • ἐπι-σίτισμα, τό, Vorrat, Proviant
 • ἐπι-σῑτισμός, ὁ, das Herbeischaffen, Mitnehmen von Lebensmitteln, Fouragieren; der Proviant, Vorrat im Kriege; auf dem Schiffe
 • ἐπι-σκάζω, hinken auf
 • ἐπι-σκαίρω, darauf zuspringen
 • ἐπι-σκαλμίς, ίδος, ἡ, der Teil des Schiffsbordes, auf dem die Ruder ruhen
 • ἐπι-σκάπτω, auf der Oberfläche aufgraben, aufhacken; zupflügen
 • ἐπι-σκαφεύς, ὁ, der die Saat zupflügt
 • ἐπι-σκεδάννῡμι, darüber hinstreuen
 • ἐπι-σκέλισις, ἡ, oder richtiger ἐπισκέλησις, ἡ, das Anlegen der Schenkel, Ansetzen zum Galopp
 • ἐπι-σκέλλω, dabei abmagern
 • ἐπι-σκεπάζω, überdecken, umhüllen
 • ἐπι-σκεπής, ές, von oben bedeckt, geschützt
 • ἐπι-σκέπτης, ὁ, Aufseher; Spion
 • ἐπι-σκεπτικὴ μέϑοδος, betrachtend
 • ἐπι-σκέπτομαι, ansehen; überschauen, betrachten, untersuchen; περὶ ἀρετῆς, darüber nachdenken, Untersuchungen anstellen; τοὺς φίλους ἀσϑενοῠντας, besuchen; vom Arzt
 • ἐπι-σκευάζω, etwas wiederherstellen, ausbessern; ναόν, im Stande erhalten; ἐπισκευάσαι τὰ χρήματα ἐφ' ἁρμάτων, die Sachen auf die Wagen packen. Übh. zurüsten, ausrüsten; τὸ δεῖπνον αὐτοῖς ἐστ' ἐπεσκευασμένον, das Mahl ist bereitet
 • ἐπι-σκευαστής, ὁ, der in Stand Setzende, Ausrüstende
 • ἐπι-σκευή, ἡ, die Wiederherstellung, Ausbesserung; χορηγίαι καὶ ἐπισκευαί, Ausrüstung. Im plur. auch Gerätschaften
 • ἐπί-σκεψις, ἡ, das Besehen, Beschauen, τῶν ἱερῶν, der Opfer; ἱππέων, die Musterung; Besuch des Kranken. Betrachtung, Untersuchung
 • ἐπι-σκήνιον, τό, ein Teil des Theatergebäudes, vielleicht die drei sich über einander erhebenden Geschosse mit Sitzreihen
 • ἐπί-σκηνος, an oder in dem Zelt; theatralisch; besser vor dem Zelt. d. i. öffentlich.; οἱ ἐπίσκηνοι, die Angekommenen, Fremdlinge; daher von fremden, einquartierten Soldaten
 • ἐπι-σκηνόω, in ein Zelt, ins Quartier gehen, einkehren
 • ἐπι-σκήπτω, u. ἐπι-σκηρίπτω,
 • 1) darauf stemmen, darauf lasten od. wuchten lassen, daraufwerfen; ἐπέσκηψε Πέρσαις πολέμους διέπειν, verhängte über sie. Dah. j-m auferlegen, auftragen, befehlen oder dringend, bittweise, ans Herz legen; ἐπισκήπτω σε τάδε, ich bitte dich darum; bes. von den Wünschen u. Verfügungen Sterbender; μέμνησϑε τὰ ἐπέσκηψε Πέρσῃσι τελευτῶν τὸν βίον μὴ πειρωμένοισι ἀνακτᾶσϑαι τὴν ἀρχήν, was er den Persern anwünschte, wenn sie nicht versuchten; auch mit Schwurformeln, ἔπισκήπτω ὑμῖν πρὸς ϑεῶν, wie beschwören; ἐπισκήπτουσιν ὑμῖν πρὸς τῶν ὅρκων μηδὲν νεωτερίζειν, sie beschwören euch bei den Eiden. 2) sich worauf stützen, sich worauf berufen; sich auflehnen gegen einen, bes. in der attischen Gerichtssprache Klage führen, gegen falsches Zeugnis; οὐδ' ᾗ τινι τῶν ψευδομαρτυριῶν ἐπεσκήψατο (sc. μαρτυρίᾳ), er brachte keine Anklage des falschen Zeugnisses gegen seine Aussage vor; wegen Mordes Klage erheben. Pass., αἰτίαν πρὸς τῆς ϑανούσης τῆςδ' ἐπεσκήπτου μόρων, du wirst beschuldigt, Schuld zu haben. 3) intr., mit Gewalt darauf niederstürzen, dagegen hervorbrechen
 • ἐπί-σκηψις, ἡ, 1) vom act., das Auferlegen, der Auftrag. 2) die Anklage; bes. wegen falsches Zeugnisses; wegen Mordes
 • ἐπι-σκιάζω, beschatten, verbergen, λαϑραῖον ὄμμ' ἐπεσκιασμένη 'φρούρουν, d. i. aus dem Verborgenen
 • ἐπι-σκίασμα, τό, der darauf fallende Schatten
 • ἐπι-σκιασμός, ὁ, Beschattung
 • ἐπι-σκιάω, Schatten machen; vom Pfau, der ein Rad schlägt
 • ἐπί-σκιος, 1) beschattend, ὀμμάτων ἐπί-σκιον χεῖρ' ἀντέχοντα κρατός, d. i. die Augen verdeckend. 2) beschattet, schattig, dunkel; βίος ἐπ. καὶ σχολαστὴς καὶ ἄφιλος, ein stilles, häusliches Leben
 • ἐπι-σκιρτάω, darauf springen; ἔϑειραι, ἴουλοι, Haare schießen hervor. Übertr., wie insultare, beschimpfen
 • ἐπι-σκίρτημα, τό, das Daraufspringen, der Sprung
 • ἐπί-σκληρος, etwas, obenauf hart
 • ἐπι-σκοπεῖον, τό, die Bischofswohnung
 • ἐπι-σκοπεύω, ein Episkopus sein
 • ἐπι-σκοπέω, darauf sehen, betrachten, beobachten; überschauen, wie der Feldherr; besuchen; Θηβαΐας ἐπισκοποῦντ' ἀγυιάς, von Bacchus, dem Schutzgott Thebens; mustern; Kranke besuchen; Bischof sein
 • ἐπι-σκοπή, ἡ, die Beaufsichtigung, Amt eines Bischofs; die Heimsuchung, zu strafen u. zu helfen
 • ἐπι-σκόπησις, ἡ, das Beschauen, Besichtigen
 • ἐπι-σκοπία, ἡ, das Beschauen
 • ἐπι-σκοπικός, bischöflich
 • ἐπί-σκοπος, ὁ, ἡ, der Aufseher, der die Aufsicht über etwas führt. Von den Göttern, τοὶ γὰρ ἄριστοι μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων, sie werden über das Halten der Verträge wachen; ἐπ. ὁδαίων, Aufseher über die Waren; von Hektor, ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν ῥύσκευ, Beschützer; ϑεοῖς πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπισκόποις, Beschützer des Marktes; von Bacchus; τοῦ νεκροῦ, Späher, die auf den Leichnam achten; ἦ τιν' ἑταίρων ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον, als Späher gegen die Troer; ἐπίσκοπος ὀϊστῶν, Beherrscher, Lenker der Pfeile. In Athen hießen so bes. die in die unterworfenen Städte geschickten Männer, welche die Angelegenheiten derselben leiteten; Aufseher über eine Gemeinde, Bischof
 • ἐπί-σκοπος, das Ziel treffend, erreichend, ὁποῖα νίκης μὴ κακῆς ἐπίσκοπα, den Sieg erzielend; Τεύκρου βοῶντος ἄτης τῆςδ' ἐπίσκοπον μέλος, darauf hinzielend, dazu passend; οὕτως ἐπί&##963;κοπα τοξεύειν, geschickt schießen, daß man das Ziel trifft
 • ἐπι-σκορπίζω, zerstreuen
 • ἐπι-σκοτέω, u. ἐπι-σκοτάζω, verfinstern, verdunkeln, im Lichte stehen, τινί, ἐπεσκότει τῷ Κτησίππῳ τῆς ϑέας, er verhinderte ihn am Anblick. Häufiger übertr., ἡ ῥώμη ταῖς τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησε, tat ihnen Eintrag, war hinderlich; τῇ ἀπειρίῃ ἐπισκοτεύμενος, wegen Unerfahrenheit sich in Ungewißheit befindend
 • ἐπι-σκότησις, ἡ, Verfinsterung
 • ἐπι-σκοτίζω, verfinstern, verdunkeln
 • ἐπι-σκότισις, ἡ, u. ἐπι-σκοτισμός, ὁ, die Verfinsterung
 • ἐπί-σκοτος, verfinstert
 • ἐπι-σκύζομαι, worüber zornig, unwillig werden
 • ἐπι-σκυθίζω, nach scythischer Sitte ungemischten Wein nach der Mahlzeit zu trinken geben
 • ἐπι-σκυθρωπάζω, dabei finster, mürrisch aussehen
 • ἐπι-σκύνιον, τό, die Stirnhaut, welche den vortretenden Teil der Stirn u. den obern Rand der Augenhöhle bedeckt, auf der die Augenbrauen stehen, die bei verschiedenen Gemütserregungen verschieden bewegt, besonders im Zorn in Falten zusammen- u. heruntergezogen wird, dah. vom zornigen Löwen: πᾶν δέ τ' ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων, er zieht die Stirnfalte herab u. überdeckt damit die Augen; γυρὸν ἐπισκ. ἐπιστρέψας, von einem, der ein sehr ernstes, weises Gesicht macht; vom Diogenes γυμνώσαντα βίου παντὸς ἐπισκύνιον, den Stolz, die Eitelkeit des Lebens; der Ernst
 • ἐπί-σκυρος, ὁ, eine Art Ballspiel
 • ἐπί-σκωμμα, τό, der Scherz
 • ἐπι-σκώπτης, ὁ, der Spötter
 • ἐπι-σκώπτω, dabei scherzen, spotten; ἔφη ἐπισκώπτων, indem er scherzend hinzufügte; verspotten, necken; τί, sich über etwas lustig machen; εἴς τι, auf etwas
 • ἐπί-σκωψις, ἡ, das Spotten, der Scherz
 • ἐπι-σμαραγέω, darüber tosen
 • ἐπι-σμάω, u. ἐπι-σμήχω, darauf-, daranstreichen, -schmieren
 • ἐπι-σμυγερός, schmählich, schrecklich, jämmerlich. Adv., ἐπισμυγερῶς ἀπέτισεν, schmählich büßte er
 • ἐπι-σοβέω, einherstolzieren; trans., ἐπεσόβει κώϑωνά μοι, er brachte mir den Becher zu; zusammenschütteln, -schieben
 • ἐπ-ίσ-ογκος, von gleichem Umfang, gleicher Masse
 • ἐπι-σοφίζομαι, ausklügeln
 • ἐπ-ισόω, unter einander gleich machen, ausgleichen
 • ἐπι-σπάδην, in einem Zuge
 • ἐπι-σπαίρω, dabei, dazu zucken
 • ἐπί-σπασις, ἡ, u. ἐπι-σπασμός, ὁ, das An-, Zuziehen
 • ἐπι-σπαστήρ, ῆρος, ὁ, der Griff, womit die Tür von innen zugezogen ward; die Angelschnur: κρυφίου τρίκλωστον ἐπισπαστῆρα βόλοιο
 • ἐπι-σπαστικός, ή, όν, anziehend
 • ἐπί-σπαστος, adj. verb. zu ἐπισπάω, herbeigezogen, zugezogen, κακόν, ein selbst zugezogenes, selbstverschuldetes Unglück; βρόχοι, zugezogene Schlinge; angelockt
 • ἐπί-σπαστρον, τό, alles, womit man etwas an-, zuzieht; der Griff, womit man die Tür zuzieht; Zugseil; ein Zugnetz der Vogelsteller
 • ἐπι-σπάω, herbeiziehen, zuziehen, dah. auch veranlassen; πέποιϑα τοῦτ' ἐπισπάσειν κλέος, mir diesen Ruhm zu erwerben; eigtl., Μενέλαος αὐτὴν ἦγ' ἐπισπάσας κόμης, an den Haaren herbeischleppen; τέϑνηκεν ἐπισπασϑέντος τοῦ βρόχου, nachdem die Schlinge zugezogen; an sich ziehen; anlocken; sich verschaffen; ἔχϑραν, sich Feindschaft zuziehen; πώγωνα, sich den Bart herabhängen lassen. Auch τὸν Κῦρον ἐπεσπάσατο ἐμπλησϑῆναι δακρύων τὰ ὄμματα, bewog ihn dazu; ἐπισπάσασϑαι αὐτοὺς ἡγεῖτο προϑυμήσεσϑαι, er meinte, sie würden bereit sein, sich dahin locken zu lassen; pass., μὴ ἐπισπασϑῶσιν ἡμῖν πολεμῆσαι, dazu hingerissen werden
 • ἐπι-σπείρω, daraufstreuen, nachsäen; τί, besäen; übertr., μομφὰν ἀλιτροῖς, tadeln
 • ἐπί-σπεισις, ἡ, τοῠ οἴνου, das Daraufgießen des Weines beim Opfer
 • ἐπί-σπεισμα, τό, das Daraufgegossene, die letzte Spende
 • ἐπι-σπένδω, darüber spenden, ein Trankopfer ausgießen, νεκρῷ, über den Toten; auch δάκρυ, dazu vergießen; (hinterher, noch) ein Bündnis schließen
 • ἐπι-σπερχής, ές, eilig, hastig, heftig; ἐπισπερχεστέρως ἐξετάζειν, strenger untersuchen
 • ἐπι-σπέρχω, beschleunigen, κέντρῳ, anspornen; antreiben; τοὺς ἐργάτας, antreiben; ἴχνος, die Spur verfolgen. Intrans., sich beschleunigen, ἄελλαι, anstürmen
 • ἐπι-σπεύδω, beschleunigen; antreiben, fördern. Intrans., herzu-, herbeieilen; zu Hilfe kommen
 • ἐπι-σπευστικός, ή, όν, beschleunigend
 • ἐπι-σπλαγχνίζομαι, worüber Erbarmen empfinden
 • ἐπί-σπληνος, milzsüchtig
 • ἐπι-σπονδή, ἡ, späteres Bündnis
 • ἐπι-σπορά, ἡ, das Darüber-, Nachsäen
 • ἐπι-σπορεύς, ὁ, der Darauf-, Nachsäende
 • ἐπί-σπορος, nachgesäet, οἱ ἐπίσποροι, die Nachkommen; τὰ ἐπίσπορα, die Gemüse, die mehrere Mal im Jahre gesäet, nachgesäet werden
 • ἐπι-σπουδάζω, dazu antreiben. Intrans., herbeieilen
 • ἐπι-σπουδαστής, ὁ, der etwas beschleunigt
 • ἐπίσ-συτος, herzueilend, herandringend, schnell eintretend
 • ἐπί-σταγμα, τό, das Daraufgetröpfelte
 • ἐπι-σταγμός, ὁ, das Darauftröpfeln
 • ἐπι-σταδόν, hinzutretend, hinangehend; ποσσὶν ἐπ. ᾐωρεῖτο, daraufstehend
 • ἐπι-στάζω, darauf tröpfeln
 • ἐπί-σταθμα, τά, das Quartier
 • ἐπι-σταθμάομαι, erwägen, überlegen
 • ἐπι-σταθμεύω, einkehren, bes. als Soldat im Quartier liegen; τινί, bei j-m; übertr., ἐπισταϑμεύων τὰ ὦτα διαλέξεσιν ἀκαίροις, belästigen, gleichsam mit Einquartierung versehen; pass., οἰκίαι χαμαιτυπίαις ἐπισταϑμευόμεναι, mit solcher Einquartierung besetzt
 • ἐπι-σταθμία, ἡ, das Einkehren in ein Quartier, ποιεῖσϑαι παρά τινι, sich einquartieren; die Einquartierung od. Verpflichtung, Einquartierung zu nehmen
 • ἐπί-σταθμος, ὁ, der einem Quartier vorsteht, Quartiermeister, übh. Aufseher; Καρίας, der Satrap von Karien; in Sicilien der Vorsitzende beim Gastmahl; ἥρως ἐπίσταϑμος ἵδρυμαι μικρῷ μικρὸς ἐπὶ προϑύρῳ, an der Tür; od., der sein Quartier bei einem hat, bei ihm wohnt
 • ἐπι-στάκτης, ὁ, der darauf tröpfelt
 • ἐπί-σταλμα, τό, das Aufgetragene, der Befehl
 • ἐπί-σταλσις, ἡ, das Auftragen
 • ἐπι-σταλτικός, ή, όν, auftragend
 • ἐπίσταμαι, sich worauf verstehen, geschickt od. fähig wozu sein; sowohl von geistiger Fähigkeit u. Einsicht als von körperlicher Geschicklichkeit u. Gewandtheit; c. acc., verstehen, können; σαφῶς ἐπίστασο, wisse wohl; ψευδηγορεῖν οὐκ ἐπίσταται στόμα τὸ Δῖον, ist nicht fähig, vermag nicht; ἄλοχον κολάζειν προδότιν οὐκ ἠπίστατο, vermochte es nicht über sich, sie zu bestrafen; εἰ ἠπίστατο μὴ πολυπραγμονεῖν, wenn er so klug gewesen wäre, sich nicht in fremde Angelegenheiten zu mischen; ἐπί. στω τοῦτό γε, wisse, erfahre; ἐπεί γε μὲν δὴ πάντ' ἐπίστασαι λόγον, da du weißt, gehört hast; ἐπίσταμαι μὲν ἀρτίως, ich habe es eben gelernt; ὁ παῖς οὐκ ἐπίσταται τοὺς τεκόντας, kennt nicht; auswendig wissen; συριστὶ ἐπιστάμενος, der syrisch versteht; auch = glauben, meinen; εὖ ἐπίστατο αὐτὸς σχήσων τὴν βασιληΐην, er meinte, war überzeugt. Auch = äußerlich kennen; partic. ἐπιστάμενος, sich auf etwas verstehend, wissend, kundig (oft adjectivisch gebraucht); ἄκοντι, mit einem Wurfspieß, sc. zu schleudern; ohne Casus: einsichtsvoll; vom Pferde; ϑρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσιν, mit kunstgeübten Füßen
 • ἐπισταμένως, verständig, geschickt
 • ἐπί-σταξις, ἡ, das Darauftröpfeln; wiederholtes Tröpfeln, bes. Nasenbluten
 • ἐπι-στασία, ἡ, 1) Aufmerksamkeit; ἐπιστασίαν ἔχειν, Aufm. verdienen. 2) das Amt eines ἐπιστάτης, Herrschaft; τινός, Aufsicht über j-n; übh. Amt
 • ἐπι-στασιάζω, dabei, darüber uneinig sein
 • ἐπι-στάσιος, Ζεύς, = Iupiter Stator
 • ἐπί-στασις, ἡ, 1) das Feststellen, zum Stehen Bringen, Anhalten; das Stillen, Verstopfen. 2) das Stillstehen, Verweilen bei etwas, bes. mit den Gedanken, dah. Betrachtung, Überlegung; ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, wo nur mehr an das wirkliche Stillstehen bei der Überlegung zu denken ist. 3) Amt des Vorstehers, Aufsicht, Besorgung. 4) das Herantreten, Anrücken, ποιεῖσϑαι τὴν ἐπίστασιν, anrücken; τὰ σκάφη τὴν ἐπίστασιν ἐπ' ἀλλήλοις εἶχεν, sie standen hinter einander; der Anfang
 • ἐπι-στατεία, ἡ, Aufsicht, Oberbefehl
 • ἐπι-στατέω, u. ἐπι-στατεύω, ein ἐπιστάτης sein, die Aufsicht worüber haben, vorstehen, besorgen, beaufsichtigen; νοσεόντων, Kranke besorgen, kurieren; εἶναι, besorgen, daß etwas geschehe. Bes. in Athen. ἐπιστάτης sein. Herantreten, herannahen; τίς γάρ με μόγϑος οὐκ ἐπεστάτει, traf mich nicht
 • ἐπι-στάτης, ὁ, u. ἐπι-στατήρ, ῆρος, ὁ, 1) der Herantretende; ἀπὸ τοῠ ἐφίσ τασϑαι τῇ τραπέζῃ, der an dich herantritt, dich anspricht, der Bettler. 2) der auf etwas steht; Kämpfer zu Wagen. 3) der hinter einem steht, der Hintermann im Treffen; vom Hirten. 4) der Vorsteher, Aufseher; vom Schutzgott; καιρὸς ὅςπερ ἀνδράσιν μέγιστος ἔργο υ παντός ἐστ' ἐπιστάτης, die Stunde, die ordnend über jede Tat der Menschen wacht; der Fürst; übh. der etwas leitet, besorgt. In Athen bes. a) der täglich durchs Los ernannte Vorsteher der Prytanen, der in den Sitzungen des Rats und in den Volksversammlungen den Vorsitz führt. b) ἐπιστάται τῶν δημοσίων ἔργων, Aufseher über die Staatsbauten, zu denen die τειχοποιοί, ὁδοποιοί u. ä., auch ἐπιστάται τῶν ὑδάτων, Wasserbauinspektoren gehören. c) Vorsteher der Tempel; ἐπιστ. τοῦ ποιῆσαι δεινὸν λέγειν, liegt darin auch der Begriff des Kundigen; κρεμάσατον τύχῃ 'γαϑῇ εἰς τὸν ἰπνὸν εἴσω πλησίον τοῦ 'πιστάτου, entweder als ἰπνολέβης, od. als ein Tonbild des Hephästus, das auf dem Feuerherde stand, od. ein Gestell, um Küchengerätschaften aufzuhängen, od. der Dreifuß unter dem Mischgefäß
 • ἐπι-στατικός, ή, όν, zum Aufseher gehörig, die Aufsicht betreffend, ἡ ἐπιστατική, sc. τέχνη, die Kunst, die Aufsicht zu führen; feststehend, fest; wobei verweilend, genau
 • ἐπι-σταχύω, hervorkeimen (vom Barthaar)
 • ἐπι-στεγάζω, bedecken, bedachen
 • ἐπι-στείβω, darauf treten, betreten; ἔργον, sich daran machen
 • ἐπι-στείνομαι, eng, dah. gedrängt voll werden
 • ἐπι-στείριος, an, auf der στεῖρα des Schiffes
 • ἐπι-στείχω, heran-, darüberhingehen
 • ἐπι-στέλλω, 1) zuschicken, hinschicken; durch Briefe od. Boten melden, an einen schreiben, od. ihm sagen lassen, berichten. 2) auftragen, befehlen; φᾶρος ἐπιστείλασα = ὑποστείλασα, aufschürzen, oder darüberziehen
 • ἐπι-στενάζω, darüber seufzen, beseufzen
 • ἐπι-στένακτος βοή, Klagegeschrei
 • ἐπί-στενος, etwas eng
 • ἐπι-στεφανόω, bekränzen
 • ἐπι-στεφής, ές, die Insel Thasus ὕλης ἀγρίας ἐπιστεφής, mit Wald bedeckt; κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, von den bis an den Rand mit Wein angefüllten Mischgefäßen, nicht bekränzt
 • ἐπι-στέφω, in der Vrbdg κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, sie gossen die Mischgefäße bis an den Rand voll; τάςδε δυςμενεῖς χοὰς οὐκ ἄν ποϑ' ὅν γ' ἔκτεινε τῷδ' ἐπέστεφε, Totenopfer, Libation auf einen Grabhügel ausgießen; ἐπιστεφής, bedeckt mit Brot
 • ἐπι-στηθίζομαι, sich mit der Brust worauf stützen
 • ἐπι-στήθιος, an, auf der Brust
 • ἐπι-στηλόω, ϑινὸς ἐπεστηλωμένον ἄχϑος, mit einer Säule versehen
 • ἐπί-στημα, τό, das Daraufgestellte, bes. auf das Grab, Grabstein, Grabdenkmal; von Zierraten der Schiffe
 • ἐπι-στήμη, ἡ, das Verstehen, die Wissenschaft, Einsicht
 • ἐπιστημον-άρχης, ὁ, der Wissende
 • ἐπι-στημονίζω, kundig machen
 • ἐπι-στημονικός, ή, όν, das Wissen betreffend, wissend
 • ἐπί-στημος, wissend, kundig
 • ἐπι-στήμων, ον, verständig, kundig: gew. τινός, einer Sache kundig, sie verstehend, erfahren worin. Adv. ἐπιστημόνως, verständig, kundig, geschickt
 • ἐπι-στήριγμα, τό, die Stütze
 • ἐπι-στηρίζω, darauf stemmen, stützen; sich worauf stützen, lehnen
 • ἐπι-στήριξις, ἡ, das Daraufstützen
 • ἐπι-στητικὴ ἕξις, die Fertigkeit im Wissen
 • ἐπι-στητός, ή, όν, was man wissen kann
 • ἐπι-στιγμή, ἡ, der darüber gesetzte Punkt
 • ἐπι-στίζω, darauf mit Punkten, Flecken versehen, punktieren
 • ἐπι-στίλβω, darauf, daran glänzen
 • ἐπ-ίστιος, zum Hausherde gehörig, im Hause aufgenommen, der Gast; ἡ ἐπ. κύλιξ, zum Willkommen; τὸ ἐπίστιον, a) das Schirmdach, unter welchem die aufs Land gezogenen Schiffe standen. b) der zu einem Hause gehörige Hausstand, Familie
 • ἐπι-στιχάομαι, herangehen
 • ἐπί-στιχος, der Reihe nach gemacht
 • ἐπι-στοβέω, verspotten, verhöhnen
 • ἐπι-στοιβάζω, darauf stopfen, aufhäufen

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert