• ἐπι-στοίβασις, ἡ, das Aufhäufen
 • ἐπι-στολάδην, aufgeschürzt, aufgegürtet
 • ἐπι-στολεύς, ὁ, 1) der Unteradmiral, zweiter Schiffsbefehlshaber bei den Lacedämoniern. 2) Briefschreiber, Briefträger
 • ἐπι-στολή, ἡ (das durch einen Boten Übersandte), Nachricht, Auftrag, Befehl; ἔλεγε ταῦτα ἐξ ἐπιστολῆς Δημαρήτου, im Auftrage. Der Brief; λύειν, erbrechen
 • ἐπι-στολη-φόρος, ὁ, Briefträger
 • ἐπι-στολίζω, bekleiden
 • ἐπι-στολικός, ή, όν, zum Briefe gehörig, brieflich
 • ἐπι-στολιμαῖος, im Briefe enthalten, brieflich, schriftlich, δυνάμεις, Kriegsmacht, die nur auf dem Papiere steht, nur in Briefen verheißen, nie geschickt wird
 • ἐπι-στολο-γραφικός, ή, όν, zum Briefschreiben dienend
 • ἐπι-στολο-γράφος, ὁ, Briefschreiber, Sekretär
 • ἐπι-στομίζω, 1) ein Pferd mit dem Gebiß bändigen u. lenken, übertr. einen zum Schweigen bringen, ihm das Maul stopfen. 2) μηδὲ ὑπὲρ τὸν πόδα ἔστω τὸ ὑπόδημα, μὴ καὶ ἐπιστομίσῃ με, machen, daß man aufs Gesicht fällt, od. hindern. 3) φορβειᾷ καὶ αὐλοῖς ἑαυτόν, den Mund damit versehen
 • ἐπι-στόμιον, τό, der in die Mündung eines Gefäßes gesteckte Hahn
 • ἐπι-στομίς, ίδος, ἡ, Maulkorb
 • ἐπι-στόμισμα, τό, Maulkorb, übertr. das Hindernis, was etwas unterdrückt, dämpft
 • ἐπι-στομόω, verstopfen
 • ἐπι-στοναχέω, u. ἐπι-στοναχίζω, dazu rauschen, brausen
 • ἐπι-στρατεία, ἡ, u. ἐπι-στράτευσις, der Feldzug gegen j-n
 • ἐπι-στρατεύω, gegen einen zu Felde ziehen; c. acc. des Ortes, wohin man zieht; c. dat. der Person, gegen die man zu Felde zieht
 • ἐπι-στράτ-ηγος, ὁ, der Unterfeldherr
 • ἐπι-στρατο-πεδεία, ἡ, Lagerung dem Feinde gegenüber
 • ἐπι-στρατο-πεδεύω, dem Feinde gegenüber sein Lager aufschlagen
 • ἐπι-στρεπτικός, ή, όν, was bewirkt, daß man in sich geht, sich ändert
 • ἐπί-στρεπτος, an sich ziehend, die Augen der Menschen auf sich richtend, schön u. glücklich; leicht zu wenden, zu drehen
 • ἐπι-στρέφεια, ἡ, das Wesen des ἐπιστρεφής, Aufmerksamkeit, Genauigkeit, Klugheit
 • ἐπι-στρεφής, ές, seine Aufmerksamkeit auf etwas richtend, aufmerksam, sorgfältig, genau; angespannt, streng; πολὺ τὸ ἐπιστρεφὲς ἔσχε πρὸς τοὺς φαύλους, er war streng gegen sie; φωνή, moduliert (von der Nachtigall). Adv. ἐπιστρεφῶς, gespannt, hastig, mit Lebhaftigkeit
 • ἐπι-στρέφω, 1) hinkehren, hinwenden; τὰς ὄψεις εἰς ἑαυτόν, die Blicke auf sich ziehen; τινά, j-s Aufmerksamkeit erregen; φάλαγγα, anrücken lassen. Übertr., ὡς πρὸς τί πίστιν τήνδ' ἄγαν ἐπιστρέφεις, was dringst du darauf, forderst? 2) umkehren, umwenden; zurückschlagen; pass. sich umkehren, umsehen. Übertr., umwenden u. wieder auf den rechten Weg bringen, einen zur Änderung seines Sinnes bewegen. 3) intrans., sich wohin wenden; umkehren; pass. sich wohin wenden; γαῖαν ἐπιστρέφεται, wendet sich über die Erde hin, durchwandert sie; τί Νείλου τάςδ' ἐπιστρέφει γύας, was wendest du dich hin, gehst zu; oft übertr., ἐπειδὴ δόξα τῇδ' ἐπεστράφη, da sich meine Ansicht geändert, darauf gerichtet hat; seinen Geist worauf hinwenden, Rücksicht nehmen, achten, Ἀτρεῖδαι τοῦδ' - ἐπεστρέφοντο, auf diesen richteten sie ihre Aufmerksamkeit. Das partic. perf. ἐπεστραμμένη λέγειν, nachdrücklich, ernst. Aber τρίχιον ἐπεστραμμένον, gekräuseltes Haar
 • ἐπί-στρεψις, ἡ, das Verdrehen
 • ἐπι-στροβέω, herumdrehen
 • ἐπι-στρογγύλλω, zurunden
 • ἐπι-στρόγγυλος, zugerundet
 • ἐπι-στροφάδην, hingewandt, sich hierhin u. dahin, nach allen Seiten wendend; κτείνειν u. τύπτειν, rings um sich töten; wie ἐπιστρεφής, tüchtig, nachdrücklich; in der Vrbdg mit βαδίζειν, umherschweifen; sich hinwendend zu einem
 • ἐπι-στροφεύς, ὁ, der Umdreher, so hieß der erste Halswirbel
 • ἐπι-στροφή, ἡ, 1) das Umkehren, Herumdrehen. 2) a) das sich Herumdrehen, die Drehung, Wendung; δαΐων ἀνδρῶν ἐπιστροφαί, das Umwenden auf der Flucht zum neuen Angriff; öfter von den Bewegungen u. Schwenkungen des Heeres; οἱ ἐξ ἐπιστροφῆς παϑόντες, vom Rückfall der Krankheit; dah. μυρίων γ' ἐπιστροφαὶ κακῶν, der immer wiederkehrende Andrang des Unglücks; die Wendung der Dinge; dah. auch Ausgang, Ende. b) das sich wohin Kehren, die Einkehr, auch der Ort selbst, wo man einkehrt; οἷσιν οὐκ ἐπιστροφαί, die sich hier nicht aufhalten dürfen. Und übtr., Aufmerksamkeit, Beachtung, πρὸ τοῠ ϑανόντος τήνδ' ἔϑεσϑ' ἐπιστροφήν, für den Toten Sorge tragen; ἄξιον ἔδοξε ἐπιστροφῆς εἶναι, beachtenswert, schien Überlegung zu verdienen; Ahndung, Strafe. Rhett. τοῦ λόγου, das Angespannte, Kernhafte des Stils
 • ἐπι-στρόφησις, ἡ, das Verkehren an einem Orte, Aufenthalt
 • ἐπι-στροφία, ἡ, Aphrodite, die Herzenslenkerin
 • ἐπι-στροφίδες, αἱ, zusammengedrehete, gekräuselte Haare
 • ἐπί-στροφος, 1) umdrehend, in Bewegung setzend, τὸν ἐπίστροφον τῶνδε, den Anstifter od. der damit verkehrt. 2) verkehrend, Umgang habend, ἀνϑρώπων, mit den Menschen verkehrend; ἐπίστροφος ὁδαίων, der sich mit Waren abgibt. 3) wie ἐπιστρεφής, sich umwendend, gekrümmt. Adv. ἐπιστρόφως, wie ἐπιστρεφῶς, sorgsam
 • ἐπί-στρωμα, τό, das Daraufgedeckte
 • ἐπι-στρωφάω, sich oft an einem Orte herumdrehen, befinden, ihn besuchen
 • ἐπι-στυγής, ές, verabscheut
 • ἐπι-στυγνάζω, sich betrüben über etwas
 • ἐπι-στύλιον, τό, u. ἐπι-στῡλίς, ίδος, ἡ, u. ἐπί-στῡλον, τό, der unmittelbar auf den Säulen ruhende Unterbalken, Architrav; übh. Gebälk
 • ἐπι-στύφω, anziehen, zusammenziehen, bes. von sauren, herben Speisen; auch von widrigen Eindrücken des Gehörs; übertr. schelten
 • ἐπι-στωμύλλομαι, mit einem im Spaßmachen wetteifern
 • ἐπι-συγ-γράφω, noch dazu schreiben
 • ἐπι-συγ-κάμπτω, darüber zusammenbiegen
 • ἐπι-συγ-κροτέω, noch dazu zusammenbringen
 • ἐπι-συγ-κρούω, mit etwas zusammenstoßen
 • ἐπι-συγ-χέω, darüber zusammengießen
 • ἐπι-συ-ζυγής, ές, verbunden
 • ἐπι-σῡκο-φαντέω, noch dazu schikanieren, verleumden
 • ἐπι-συλ-λέγω, noch dazu, dagegen sammeln
 • ἐπι-σύλ-ληψις, ἡ, die spätere, zweite Empfängnis, Schwangerwerden
 • ἐπι-συμ-βαίνει, es ereignet sich noch dazu
 • ἐπι-συμ-βάλλομαι, bedecken
 • ἐπι-συμ-μαχία, ἡ, ein Schutz- u. Trutzbündnis gegen einen gemeinsamen Feind
 • ἐπι-συμ-μύω, sich darüber schließen
 • ἐπι-συμ-πίπτω, darauf zusammenfallen, zugleich damit verfallen
 • ἐπι-συμ-πλέκω, noch dazu verflechten
 • ἐπι-συμ-φέρω, zugleich mit beitragen
 • ἐπι-συν-άγω, danach, dazu zusammenführen, versammeln
 • ἐπι-συν-αγωγή, ἠ, das noch dazu Zusammenbringen, die Versammlung
 • ἐπι-συν-αθροίζω, noch dazu versammeln
 • ἐπι-συν-αινέω, genehmigen, beistimmen
 • ἐπι-συν-άπτω, noch daran fügen, damit verbinden, hinzusetzen; μάχην τινί, j-m eine Schlacht liefern; πόλεμον, Krieg veranlassen
 • ἐπι-συν-άρχομαι, zugleich mit anfangen
 • ἐπι-σύν-δεσις, die Verbindung damit
 • ἐπι-συν-δεσμός, ὁ, die Verbindung damit, der Verband
 • ἐπι-συν-δέω, daran, damit verbinden; ἀπορίαν, eine Schwierigkeit noch mehr verwickeln
 • ἐπι-συν-δίδωμι, nachgeben, sich nachsenken
 • ἐπι-σύν-ειμι, danach zusammenkommen
 • ἐπι-συν-είρω, noch daran reihen
 • ἐπι-συν-εργέω, zusammenwirken
 • ἐπι-συν-έχω, daran zusammenhalten, γυναῖκα, heiraten
 • ἐπι-σύν-ηθες, τό, der Gebrauch
 • ἐπι-σύν-θεσις, ἡ, das Zusammensetzen u. Hinzufügen
 • ἐπι-συν-θετικῶς, zusammensetzend
 • ἐπι-σύν-θετος, zusammengesetzt
 • ἐπι-συν-θήκη, ἡ, Zusatz zu einem Bündnis, zweiter Vertrag
 • ἐπι-συν-ίστημι, zusammenstellen, τινά τινι, ihn vorstellen, empfehlen; sich entgegenstellen, vereint einen Aufstand machen gegen einen; sich dabei versammeln; dabei entstehen, darauf wachsen
 • ἐπι-συν-νέω, dabei, darauf zusammenhäufen
 • ἐπι-συν-οικίζω, neue Anbauer ansiedeln, als eine zweite Kolonie hinführen
 • ἐπι-συν-τάσσω, darauf zusammenfügen
 • ἐπι-συν-τείνω, noch mehr anspannen, zusammenziehen
 • ἐπι-συν-τέμνω, zusammenziehen
 • ἐπι-συν-τήκω, zusammenschmelzen. Pass. sich dabei abzehren
 • ἐπι-συν-τίθημι, noch dazu setzen
 • ἐπι-συν-τρέχω, dabei zusammenlaufen
 • ἐπι-συν-ωθέω, zusammenstoßen
 • ἐπι-σῡρίζω, dabei, danach pfeifen, zischen
 • ἐπί-συρμα, τό, das Nachgeschleppte, die Schleppe, der Schweif; ἐπισύρματα τοῠ ξύλου die Spuren des geschleppten Körpers
 • ἐπι-συρμός, ὁ, das Nachschleppen, Hinziehen, Verzögern einer Sache; Nachlässigkeit; das Durchziehen, Verspotten.
 • ἐπί-σῡρος, ὁ, der Durchziehende, der Spötter, in der dorischen Komödie, Müller Dorier
 • ἐπι-συῤ-ῥέω, wohin zusammenfließen, zusammenkommen
 • ἐπι-σύῤ-ῥοια, ἡ, das Zusammenfließen
 • ἐπι-σύρω, nachziehen, nachschleppen; ποδήρεις τοὺς χιτῶνας ἐπισυρόμεναι, hinter sich her schleppend; darüber hinziehen, τὸ πνεῠμα, darüber hinfahren lassen. Übertr., flüchtig, nachlässig behandeln, darüber hinweghüpfen, τὰ πράγματα, neben διακλέπτειν τὴν κατηγορίαν, ohne gehörige Unterscheidung reden, um andere zu verwirren; ἐπισεσυρμένα γράμματα, nachlässig hingeworfene Schrift; ἐφϑέγγετο ἐπισεσυρμένον τε καὶ συνεχὲς καὶ ἐπίτροχον, was auch von tief herausgezogener, hohler Stimme erklärt wird, wie χρέμπτεσϑαι, hohl husten; übh. vernachlässigen, Ggstz ἐπαινεῖσϑαι; ἐν ταῖς πράξεσιν, nachlässig sein; sich hinschleppen, kriechen; über sich wegziehen; τὸ ἐπισεσυρμένον λόγου, das Schleppende des Stils, Rhett.
 • ἐπι-σύ-στασις, ἡ, das Zusammentreten gegen j-n, der Auflauf; das Dazukommen
 • ἐπι-συ-στέλλω, immer mehr zusammenziehen
 • ἐπι-συ-στρέφω, zusammendrehen, -ziehen
 • ἐπί-συχνος, ziemlich häufig
 • ἐπι-σφαγεύς, ὁ, u. ἐπι-σφαγίς, ἡ, die Grube im Nacken
 • ἐπι-σφάζω, dabei, darüber schlachten, opfern; τρίτον ϑῦμ' ὡς ἐπισφάξων δυοῖν, zu zwei Opfern noch ein drittes; τινά τινι, auf einen; ὡς ἐπισφαγείη τῷ Ἀβραδάτᾳ, beim Grabe des Abradatas; vollends töten. Übertr., durch Reden umbringen
 • ἐπί-σφαιρα, τά, lederner Überzug der Kampfballen bei der σφαιρομαχία, um beim Stoßen gefährliche Verletzungen zu verhüten; auch bei Stoßdegen, μαχαιρομαχεῖν ξυλίναις ἐσκυτωμέναις μετ' ἐπισφαίρων μαχαίραις, mit ledernen Knöpfen
 • ἐπι-σφακελίζω, auf der Oberfläche entzündet, brandig werden
 • ἐπι-σφακέλισις, ἡ, das Brandigwerden auf der Oberfläche
 • ἐπι-σφάλεια, ἡ, das Trügerische, die Unbeständigkeit
 • ἐπι-σφαλής, ές, zum Fallen geneigt, wankend, unsicher; τόποι, schlüpfrig; gefährlich; ἐς od. πρός τι, zu etwas verleitend. Adv., ἐπισφαλῶς διάκειται ἡ πόλις, ist in einer gefährlichen Lage
 • ἐπι-σφάλλω, täuschen
 • ἐπι-σφετερίζομαι, sich aneignen
 • ἐπι-σφηκόω, anbinden
 • ἐπί-σφηνος, keilförmig
 • ἐπι-σφηνόω, verkeilen
 • ἐπι-σφίγγω, daran-, daraufbinden, anschnüren; πήχεσί τινα, fest umschlingen; πέδιλα ἐπισφίγγοντα τοὺς πόδας, zusammenpressen; τὴν νήτην, die Saite straffer anziehen, stärker anschlagen
 • ἐπι-σφοδρύνω, streng machen
 • ἐπι-σφρᾱγίζω, das Siegel darauf drücken, besiegeln, bestätigen; περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεϑα τοῠτο ὃ ἔστι, die wir mit dem Sein bezeichnen; pass., βουλόμενος ἐπισφραγίσασϑαι διὰ τῆς συγκλήτου τὴν αὑτοῦ παρανομίαν, er wollte bestätigen, gut heißen lassen; σιγῇ τι, verschweigen
 • ἐπι-σφράγισις, ἡ, Besiegelung, Bestätigung, Rhett.
 • ἐπι-σφράγισμα, τό, Versiegelung
 • ἐπι-σφρᾱγιστής, ὁ, der Versiegelnde
 • ἐπι-σφύζω, dazu weiter schlagen (vom Pulse)
 • ἐπι-σφύριον, τό, 1) Band od. Schnallen, womit die aus zwei Teilen bestehenden Beinschienen, κνημῖδες, zusammengehalten u. an den Knöcheln (σφυρόν) befestigt wurden; Knöchelbedeckung übh. 2) der Teil des Fußes oberhalb des Knöchels. 3) die lunulae, metallene Verzierungen auf den Schuhen der römischen Senatoren
 • ἐπἰ-σφυροι ποδίστραι, am Knöchel
 • ἐπι-σχεδιάζω, dabei aus dem Stegreif reden, τῷ καιρῷ, bei einer Gelegenheit
 • ἐπι-σχεδόν, nahe daran, ἐπισχεδὸν ἐρχομένοιο, als er sich näherte
 • ἐπι-σχερώ, in einer Reihe, einer nach dem andern; allmälich; auch von der Zeit, τρὶς ἐπ., dreimal hinter einander
 • ἐπι-σχεσία, ἡ, das Vorhalten, Vorgeben
 • ἐπί-σχεσις, ἡ, das Anhalten, Zurückhalten; πνευμάτων, des Atems; die Verzögerung; das Hindernis; φωνῆς, das Stocken der Stimme; οὔτις ἐπίσχεσις οὐδ' ἐλεητὺς ἀλλοτρίων χαρίσασϑαι, man enthält sich nicht
 • ἐπι-σχετικός, ή, όν, zurückhaltend
 • ἐπι-σχετλιάζω, darüber klagen
 • ἐπι-σχηματίζω, dazu gestalten
 • ἐπι-σχίζω, auf der Oberfläche spalten, einspalten; φλοιόν, einritzen
 • ἐπί-σχισμα, τό, das Zerrissene, Lappen
 • ἐπ-ισχναίνω, abmagern, ausdörren
 • ἐπι-σχολάζομαι, dabei verweilen, zögern
 • ἐπ-ισχϋρίζομαι, sich dagegen verwahren; τῶν δὲ οὐκ ἀκολουϑήσειν ἐπισχυριζομένων, sie weigerten sich hartnäckig
 • ἐπ-ισχύω, stark machen, verstärken, τὴν πόλιν, beistehen; intrans., stark werden; drängen
 • ἐπ-ίσχω, anhalten, zurückhalten; hinhalten, hinlenken, auf einen zu. Intrans., sich enthalten; innehalten, schweigen; an sich halten, ἐπισχόμενος ἐξέπιε, in einem Zuge, den Atem an sich haltend, trank er aus
 • ἐπι-σωματόομαι, sich daran zu einem Körper, einer Masse ansetzen
 • ἐπί-σωμος, wohlbeleibt, dick
 • ἐπι-σώρευσις, ἡ, u. ἐπι-σωρεία, ἡ, das Anhäufen
 • ἐπι-σωρεύω, dazu anhäufen, aufhäufen
 • ἐπί-σωτρον, τό, der eiserne Beschlag des Rades, die Schiene, die auf das Holz des Rades, σῶτρον gefügt wird
 • ἐπι-ταγή, ἡ, der Auftrag, Befehl; das Aufgelegte, Tribut
 • ἐπί-ταγμα, τό, das Aufgetragene, der Befehl; die Forderung; die Nachhut des Heeres, die hinten aufgestellte Reserve
 • ἐπι-ταγματικός, ή, όν, zum ἐπίταγμα gehörig, hinzugesetzt
 • ἐπί-ταδε, diesseits, Ggstz ἐπέκεινα
 • ἐπι-τακτήρ, ῆρος, ὁ, u. ἐπι-τάκτης, ὁ, der Befehlende
 • ἐπι-τακτικός, ή, όν, befehlend, gebietend; ἡ ἐπιτακτικὴ τέχνη, die Kunst des Gebietens
 • ἐπι-τακτός, aufgetragen, befohlen; οἱ ἐπίτακτοι die hinten aufgestellten Reservetruppen
 • ἐπι-ταλαιπωρέω, dabei, noch dazu Mühsal bestehen, sich anstrengen; πρὸς πολιτικοῖς, Mühen übernehmen
 • ἐπι-ταλάριος, mit einem Körbchen, Ἀφροδίτη, die in Rom einen Tempel hatte
 • ἐπί-ταμα, τό, die Anspannung
 • ἐπι-τάξ, in einer Reihe hinter einander geordnet
 • ἐπί-ταξις, ἡ, die Anordnung, der Befehl; τὸ κατὰ τὴν τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ἐπίταξιν τὰ γιγνόμενα γίγνεσϑαι, ex animi sententia, nach Wunsch
 • ἐπι-τάραξις, ἡ, die Trübung, Verwirrung
 • ἐπι-ταράσσω, noch dazu verwirren, beunruhigen; ᾄδων ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς οἰμωγάς, unterbricht
 • ἐπι-τάῤῥοθος, ὁ, ἡ, der Helfer, der Beistand, immer von Göttern; Τεγέης ἐπ. ἔσσῃ, wo es Sieger zu übersetzen ist
 • ἐπί-τασις, ἡ, die Anspannung; τῶν ὅρων, Ausdehnung; πυρετῶν, Zunehmen; Heftigkeit. Von der Stimme: Übergang zu höheren Tönen, auch höherer Schwung, Übertreibung der Rede
 • ἐπι-τάσσω, 1) auftragen, befehlen; ὁ ναυτικὸς στρατὸς ὁ ἐπιταχϑεὶς ἑκάστοισι, die jedem auferlegte Mannschaft, die zu stellen ihnen anbefohlen war; ἐπιταττόμενος φοιτᾷς, befehligt; ἄλλο τι ἐπιταχϑήσεσϑε, man wird euch befehlen; οἱ ἐπιτεταγμένοι, denen etwas aufgetragen ist. 2) Dazu ordnen; bes. dahinter aufstellen; für sich aufstellen
 • ἐπι-τατικός, ή, όν, anspannend, vermehrend
 • ἐπι-τάφιος, zum Grabe, zum Begräbnis gehörig, λόγος, Leichenrede; ohne ἀγών, ἐπιτάφιον ἀγωνίσασϑαι, Leichenspiele anstellen
 • ἐπι-ταχύνω, beschleunigen, antreiben
 • ἐπι-τάχυσις, ἡ, die Beschleunigung
 • ἐπι-τέγγω, obenauf anfeuchten
 • ἐπί-τεγξις, ἡ, Benetzung auf der Oberfläche, Erweichung
 • ἐπι-τεθειασμένως, mit Begeisterung
 • ἐπι-τείνω, 1) darauf, darüber spannen; ἐπιτείνεσκε ἐπὶ τἡν γέφυραν ξύλα, legte darüber. Gew. 2) anspannen (eine Saite). Übertr., anstrengen; steigern; ἐπιταϑέντας ταῖς εὐνοίαις, vom erhöhten Wohlwollen; absolut, ἔτι μᾶλλον ἐπέτεινεν, wie wir sagen: er spannte die Saiten noch höher; ἐπέτεινεν ὁ λιμός, die Hungersnot stieg; vom Fieber. Pass. sich anstrengen; ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σίτου πλείω χρόνον ἐπιταϑῆναι, längere Zeit damit auskommen, reichen
 • ἐπι-τείρω, aufreiben
 • ἐπι-τειχίζω, eine Mauer, Verschanzung, ein Bollwerk gegen einen errichten; τινί, gegen einen; τυραννίδα ἐπετείχισεν ὑμῖν ἐν τῇ Εὐβοίᾳ, er befestigte einen Tyrannen in Euböa als Feind gegen die Athener; übertr., τῷ πλούτῳ τὴν ὑπεροψίαν, dem Reichtum die Verachtung als Bollwerk entgegenstellen
 • ἐπι-τείχισις, ἡ, das Anlegen von Befestigungen, Bollwerken gegen j-n; Befestigung
 • ἐπι-τείχισμα, τό, das gegen j-n errichtete Bollwerk, die Verschanzung; κατασκευάζοντος ὑμῖν ἐπ. τὴν Εὔβοιαν, er machte Euböa zu einem Bollwerke gegen uns; übertr., ή φιλοσοφία ἐπ. τῶν νόμων, Befestigung, Schutz der Gesetze
 • ἐπι-τειχισμός, ὁ, ἕτερον κατὰ τῆς πόλεως ἐπιτειχισμὸν ἐζήτει, er versuchte einen Angriff
 • ἐπι-τεκμαίρομαι, bemerken dabei
 • ἐπι-τεκνόω, später erzeugen
 • ἐπι-τεκταίνομαι, δόλον, gegen einen künstlich anlegen
 • ἐπι-τέλεια, ἡ, die Obrigkeit
 • ἐπι-τελειόω, vollenden
 • ἐπι-τελείωσις, ἡ, die Vollendung; πολιτείας, die höchste Würde im Staate; μήτε εἰς γάμους ἴτω μήτε εἰς τὰς τῶν παίδων ἐπιτελειώσεις, gewöhnlich Dankopfer nach der Geburt eines Kindes erklärt
 • ἐπι-τελόω, ein Nachopfer bringen
 • ἐπι-τέλεσις, ἡ, die Vollendung
 • ἐπι-τέλεσμα, τό, das Vollendete
 • ἐπι-τελεστής, ὁ, der Vollender
 • ἐπι-τελεστικός, ή, όν, vollendend
 • ἐπι-τελέω, vollenden, ausführen; μαϑὼν τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον, in Erfüllung gehen; ἐπιτελέσαι ἃ ὐπέσχετο, sein Versprechen erfüllen; ὅπως ἡ εἰρήνᾷ ἐπιτελεσϑῇ, zu Stande komme. Bes. von Opfern: verrichten, darbringen; ὁρτάς, Feste feiern; γάμον, Hochzeit ausrichten; ἀποφορήν, φόρον, Tribut abtragen; οἱ νομοφύλακες τὴν τῆς ἀσεβείας δίκην τούτοις ἐπιτελούντων, Strafe auferlegen u. vollziehen; τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσϑαι, das Alter, die Lasten des Alters über sich nehmen
 • ἐπι-τελέωμα, τό, das Nachopfer
 • ἐπι-τελής, ές, vollendet, ausgeführt; ἐπιτελέα ποιεῖν, ausführen; κρίσιν λαμβάνει ὁ πόλεμος ἐπιτελῆ, eine vollständige Entscheidung, ein entschiedenes Ende; παρϑένος, mannbar
 • ἐπι-τέλλω, 1) auftragen, aufgeben, anbefehlen; mit dem dat., einem Befehl erteilen; κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦϑον ἔτελλεν, er befahl das ernste Wort, gebot mit einem Machtworte; ἐμοὶ ϑάνατον σὺν τῷδ' ἐπίτειλον, auch mir befiehl, verhänge den Tod; ὃν ἐπετείλατο Παλλάς, die Heimkehr, die Pallas geboten, verhängt hatte; τῷδ' ἐπὶ πάντ' ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσιν, ihm war der Oberbefehl (in allem) über die Aetoler anvertraut. 2) intr., aufgehen (von der Sonne u. den Gestirnen); eigtl., von den Gestirnen
 • ἐπι-τέμνω, auf der Oberfläche einschneiden, ἐπιταμόντες μαχαίρῃ σμικρὸν τοῠ σώματος, einen kleinen Einschnitt in den Leib machen; τοὺς βραχίονας, sich aufritzen; τὴν κεφαλήν, ritzen; beschneiden, verschneiden; übertr., abkürzen, zusammenziehen; τὰς προειρημένας γνώμας, praecidit, machte sie zunichte
 • ἐπί-τεξ, εκος, der Geburt, der Niederkunft nahe, von Menschen; auch von Tieren
 • ἐπι-τερατεύομαι, Wunder dazu machen, im Erzählen hinzufügen
 • ἐπι-τέρμιος, an, auf der Grenze, z. B. Ἑρμῆς, als Grenzgott
 • ἐπι-τερπής, ές, erfreulich, angenehm. Dem Vergnügen ergeben
 • ἐπι-τέρπω, dabei, dadurch ergötzen, wohl nur im pass., sich woran erfreuen, ergötzen
 • ἐπι-τερσαίνω, obenauf abtrocknen
 • ἐπι-τεταμένως, angespannt, stark
 • ἐπι-τέταρτος, ein Ganzes u. noch ein Viertel enthaltend (das Verhältnis 4 : 5)
 • ἐπι-τετευγμένως, treffend, dem Zwecke gemäß
 • ἐπι-τετηδευμένως, mit Fleiß gemacht, genau
 • ἐπι-τετμημένως, abgekürzt, zusammengezogen
 • ἐπι-τετρα-έβδομος, 14/7 enthaltend
 • ἐπι-τετρα-μερής, ές, u. ἐπι-τετρά-πεμπτος, ein Ganzes u. vier Teile, 14/5 enthaltend
 • ἐπι-τετυχημένως, glücklich
 • ἐπί-τευγμα, τό, das Erreichte, was geglückt ist, das Glück, Ggstz ἐλάττωμα. Das Verfertigte
 • ἐπι-τευκτικός, ή, όν, zum Erreichen seiner Absicht geschickt, zum Erlangen geeignet, glücklich; χώρα ἐπιτευκτικωτάτη, günstigste; erreichend, treffend
 • ἐπί-τευξις, ἡ, das Erlangen, Erreichen, Treffen. Auch = ἔντευξις, Unterredung, Gespräch
 • ἐπι-τεύχω, dazu verfertigen
 • ἐπι-τεχνάομαι, u. ἐπι-τεχνάζομαι, listig dazu ersinnen, erfinden, List anwenden; τινί τι, gegen j-n; ἄλλους ἐπ' ἄλλοις πολέμους, einen Krieg über den andern anzetteln; ἐπιτεχνητός, künstlich
 • ἐπι-τέχνημα, τό, gegen einen ersonnene List, Erfindung; μοιχίδιον ἐπιτέχνημα, ein Bastard, vom Maultier
 • ἐπι-τέχνησις, ἡ, gegen einen ersonnene List, Erfindung. Anwendung der Kunst bei etwas, ψυχρῶν ὑδάτων, künstliche Bereitung od. Erhaltung des kalten Wassers; αἱ δι' ἐπιτεχνήσεως κομμώσεις, künstliche. Künstelei im Stile
 • ἐπι-τεχνο-λογέω, dabei noch die Regeln der Kunst erklären
 • ἐπι-τηγανίζω, nachher rösten
 • ἐπι-τήδειος, α, ον, wozu geschickt, für einen bestimmten Zweck brauchbar, passend; παῖς τῷ πατρί, der zum Vater paßt, nach seinem Sinne ist; die erforderliche Nahrung; ἐπιτηδεώτατον χωρίον ἐνιππεύειν, für Reiterei sehr geeignet; oft ἐπιτήδειόν ἐστι, es ist dienlich, erforderlich, notwendig; mit Attraction, ἐπιτηδειότερος τεϑνάναι, es ist passender, er verdient mehr, daß er stirbt; ἐπιτήδειαι παϑεῖν, die wert sind, das zu leiden; ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαιεν, der es verdiente; ὁ ἐπ., der mit einem in genauer Vrbdg steht, der Verwandte, Angehörige, Freund. Τἁ ἐπιτήδεια, die Bedürfnisse, bes. Lebensmittel, Proviant
 • ἐπιτηδειότης, ᾷτος, ἡ, die Tauglichkeit, Brauchbarkeit wozu; τῶν καιομένων ξύλων, die Tauglichkeit zum Brennen. Die erforderlichen Dinge, der Bedarf; Freundlichkeit
 • ἐπιτ #951;δειόω, geschickt, tauglich machen
 • ἐπι-τηδές, 1) soviel dazu gehört, hinreichend, hinlänglich, ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, soviel Ruderer zur Fahrt gehören, hinreichende; μνηστήρων σ' ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν, die ersten der Freier lauern dir in hinlänglicher Zahl oder Stärke auf. 2) sorgfältig, mit Vorbedacht, absichtlich, auch gekünstelt, verstellt; ἐπίτηδες πηδάλιον εἶχον, vorsichtig hatte ich es mit, oder gerade dazu
 • ἐπιτήδευμα, τό, die Beschäftigung, das Gewerbe, Studium, Lebensweise; καπηλείας, ἀρετῆς, Beschäftigung mit; τὰ τῆς χώρας ἐπ., die Einrichtungen, Sitten des Landes; τὰ καϑ' ἡμέραν ἐπ., die Beschäftigungen; εἰς τὸ ϑεῖον, herkömmliche Gottesverehrung; πρός τινα, das Benehmen gegen einen; τὰ ἐν πενίᾳ καὶ νεότητι ἐπ., die Sitte Leichenreden zu halten
 • ἐπιτήδευσις, ἡ, das Betreiben eines Geschäftes, Gewerbes, Studiums; ἡ πᾶσα ἐς ἀρετὴν νενομισμένη ἐπ., die tugendhafte Lebensweise; übertriebene Sorgfalt; τὸ ἐξ ἐπιτηδεύσεως ἅπαν, alles Erkünstelte, Gesuchte
 • ἐπιτηδευτής, ὁ, der etwas übt
 • ἐπιτηδεύω, genau, mit Sorgfalt verrichten, betreiben, ἐν τοῖς κακοῖς πολλή γ' ἀνάγκη κἀπιτηδεύειν κακά, Böses treiben;; λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι, sich auf Geschwätz legen; εὐπαϑείας, sich dem Wohlleben ergeben; τὸ δ' ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν, taten sie mit Fleiß; τέχνην, eine Kunst treiben; sich anstrengen; listig ersinnen; κύνες ἐπιτετηδευμέναι πρὸς τὸ αἱρεῖν, Hunde, die abgerichtet sind, zu fangen; τὸ δ' ἐπετηδεύϑη, war mit Fleiß gemacht; pflegen
 • ἐπι-τήθη, ἡ, die Urgroßmutter
 • ἐπί-τηκτος, darauf geschmolzen, angelötet, bes. von erhabenen Metallarbeiten, die auf größere metallene Gefäße aufgelötet wurden; erkünstelt, erheuchelt, verstellt
 • ἐπι-τήκω, darauf schmelzen, daranlöten, ἐπέτηξε τὸν κηρὸν ἐπὶ τὰ γράμματα, er goß Wachs über die Schrift
 • ἐπι-τηλίς, μήκων, der Schoten wie die des Bockshorns hat
 • ἐπι-τηρέω, abpassen, ablauern, abwarten; daran, dabei beobachten, auf etwas Acht haben, darauf merken
 • ἐπι-τήρησις, ἡ, das Abpassen; das Achthaben, die Beobachtung
 • ἐπι-τηρητής, ὁ, der Beobachter
 • ἐπι-τηρητικός, ή, όν, aufmerkend, beobachtend
 • ἐπι-τίθημι,
  1) daraufsetzen, -legen, -stellen, κρατὶ κυνέην, ἐπιϑήσει φάρμακα, wird Heilmittel auflegen; κεφαλῇ δ' ἐπέϑηκε καλύπτρην, einen Schleier auf den Kopf; ὀϊστόν, einen Pfeil auflegen; c. gen., τινὰ λεχέων, j-n auf das Lager legen; bes. a) Speisen aufsetzen, auftragen, εἴδατα πόλλ' ἐπιϑεῖσα, oder richtiger: hinzusetzend, noch dazu auftragend; ἐπὶ μηρία ϑέντες Ἀπόλλωνι κλυτοτόξῳ, eigtl. auf den Altar legen, opfern. b) ὄνομα, einen Ramen beilegen, geben. c) Strafe u. ä. auflegen. Unglück, Schmerzen auferlegen, zu Teil werden lassen; οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε κακὸν μόρον, über die er verhängte. d) τέλος μύϑῳ ἐπιϑήσεις, der Erzählung ein Ziel setzen, sie in Erfüllung gehen lassen; übh. ein Ende machen, beendigen; ἤδη κολοφῶνα ἐπιτίϑης τῇ σοφίᾳ, gleichsam den Schlußstein daraufsetzen; δύο ταῦτα ὡσπερεὶ κεφάλαια ἐφ' ἅπασι τοῖς ἑαυτῷ νενεανιευμένοις ἐπέϑηκεν, er setzte seinen Torheiten gleichsam die Krone auf; πίστιν ἐπιϑεῖναι, einen Schwur darauf setzen, beschwören; λίϑον ἐπέϑηκε ϑύρῃσιν, er setzte einen Stein vor die Tür, mit dem Nebenbegriff des Verschließens; wie ὡςεί τε φαρέτρῃ πῶμ' ἐπιϑείη, den Deckel auf den Köcher legen, ihn verschließen; νέφος ἐπιϑεῖναι, Ggstz ἀνακλίνειν, vorschieben, d. i. den Himmel schließen; λόχον, vom trojanischen Pferde. Übertr., φρένα, den Geist auf etwas hinrichten, auf etwas achten; auftragen, zur Besorgung übergeben
  2) hinzusetzen, hinzufügen
  Als Epitheton brauchen,
  1) sich aufsetzen; χεῖρας στήϑεσσί τινος, seine Hände auflegen
  2) sich an etwas machen, sich auf etwas legen, angreifen, unternehmen; ἑπιϑέσθαι τῇ πείρα ἠπυίγετο, versuchen; τῇ καταλύσει τοῠ δήμου, mit der Auflösung der Demokratie umgehen; bes. im feindlichen Sinne: sich an etwas machen, angreifen, anfallen, bes. plötzlich, od. aus dem Hinterhalte, unvermutet; Μέλητός μοι ἐπέϑετο, vom gerichtlichen Angriff.
  3) auftragen, befehlen
  4) daran, darauf setzen; πύλας μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπίϑεσϑε, eure Ohren verschließet; σῖτον τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν, sich auftragen lassen; τόδ' ἐπέϑου ϑύος δημοϑρόους τ' ἀράς, du zogest dir zu
 • ἐπι-τίκτω, nachher, noch dazu gebären
 • ἐπι-τίμαιος, ὁ, wird scherzhaft der griech. Geschichtschreiber Timäus genannt, διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐπιτιμήσεως, der Tadelsüchtige
 • ἐπι-τῑμάω, 1) hinterher ehren, z. B. einen Toten in Ehren halten; noch dazu ehren. 2) den Preis erhöhen, überschätzen, überteuern; pass. im Preise steigen. 3) von den Richtern: eine Buße zuerkennen, τὴν ἀρχαίην δίκην, die alte, schon früher bestimmte Strafe noch einmal zuerkennen, bestätigen; τοῖς ἐξάρνοις ἐπετιμήσατε ταλάντου ἑκάστῳ, ihr habt jedem die Strafe auf ein Talent festgesetzt. Übh. Vorwürfe worüber machen, tadeln; pass., τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον, was ihnen vom Volke vorgeworfen wird
 • ἐπι-τίμημα, τό, das Vorgeworfene, Vorwurf, Beschuldigung
 • ἐπι-τίμησις, ἡ, 1) das Steigen im Preise, Teuerung. 2) das Vorwerfen, Tadeln, der Vorwurf. 3) das Strafen
 • ἐπι-τῑμητής, ὁ, u. ἐπι-τῑμητήρ, ῆρος, ὁ, der Tadler, der züchtigt u. straft; Beurteiler, Taxator
 • ἐπι-τῑμητικός, ή, όν, zum Strafen, Tadeln gehörig, tadelnd; vom Momos: zum Tadel geneigt
 • ἐπι-τῑμήτωρ, ορος, ὁ, Schützer u. Rächer; = ξένιος, der bei ihnen als Rächer ist, wenn man gegen sie frevelt
 • ἐπι-τῑμία, ἡ, 1) die gesetzliche Strafe. 2) der Stand eines ἐπίτιμος, wenn der Bürger im Genusse aller seiner Rechte ist, Ggstz ἀτιμία; τὸ συνειλεγμένον εἰς τὴν ἐπιτιμίαν ἀργύριον, um seine bürgerliche Ehre zu erhalten, nicht in die Strafe der ἀτιμία zu verfallen. Das Schamglied
 • ἐπι-τίμιος, was einem zur Ehre geschieht; übh. το ἐπιτίμιον, die Strafe, Vergeltung, Lohn; bes. im att. Recht, die von den Richtern festgesetzte Strafe, meist in Geld
 • ἐπί-τῑμος, in Ehren, geehrt, so heißt bes. der Bürger, der in vollem Genusse aller seiner bürgerlichen Rechte ist, Ggstz ἄτιμος. Auch χρήματα ἐπίτιμα, im Gesetz, das unversehrte Vermögen eines Bürgers, der wegen unvorsätzlichen Totschlages entflohen ist
 • ἐπι-τίτθιος, an der Mutterbrust liegend, noch saugend
 • ἐπι-τιτρώσκω, auf der Oberfläche verwunden
 • ἐπι-τοκία, ἡ, Hinzufügung von Zinsen
 • ἐπι-τόκιον, τό, der Zins
 • ἐπί-τοκος, 1) der Geburt, der Niederkunft nahe. 2) Zinsen tragend, τόκοι ἐπίτοκοι, die wieder Zinsen tragen, Zins auf Zins
 • ἐπι-τολή, ἡ, der Aufgang der Gestirne; περὶ ἀρκτούρου ἐπιτολάς, der Spätaufgang, in der Abenddämmerung; auch von der Sonne
 • ἐπι-τολμάω, Mut fassen, sich ermutigen, es über sich gewinnen, geduldig ausharren; ἀλλ' ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ' ἔσχετο, er hielt aus, blieb standhaft; τινί, sich an etwas wagen
 • ἐπι-τοματικός, ή, όν, im Auszuge, compendiarisch
 • ἐπι-τομή, ἡ, das Einschneiden, verwunden obenauf. Das Abkürzen eines Buches, der Auszug
 • ἐπι-τομικός, ή, όν, im Auszuge
 • ἐπί-τομος, abgeschnitten, beschnitten, verkürzt, ξύλα, kurzes, Kreuzholz; sc. ὁδός, auch ohne diesen Zusatz, der kürzeste Weg, Richtweg; τὰ τῆς χώρας ἐπίτομα, das von Heerstraßen durchschnittene Land. Adv. ἐπιτόμως, auf kurze Weise, im Auszuge
 • ἐπι-τόνιον, τό, der Wirbel zum Anspannen der Saiten; an anderen Maschinen auch der Hahn am Gefäß; übertr., ἡ συντροφία τῆς εὐνοίας ὥςπερ ἐπιτόνιον, gemeinschaftliche Erziehung erhöht die Zuneigung
 • ἐπί-τονος, angespannt, angestrengt. Subst. ὁ ἐπίτονος, 1) sc. ἱμάς, das Tau, mit welchem die Segelstange oder Raa an den Mast gebunden wird. Auch Bettgurte. 2) die Flechse
 • ἐπι-τοξάζομαι, u. ἐπι-τοξεύω, wonach (mit dem Bogen) schießen, zielen
 • ἐπι-τοξίς, ίδος, ἡ, der Einschnitt, die Rinne an der Wurfmaschine, worin die Kerbe ruht
 • ἐπι-τοπίζω, am Orte sein
 • ἐπιτοπολύ, ἐπιτοπλέον, ἐπιτοπλεῖστον, ἐπιτοπλῆθος, überhaupt, im Allgemeinen, mehrenteils, meistenteils
 • ἐπι-τόσσαις u. ἐπέτοσσε, zufällig darauf stoßen, treffen
 • ἐπι-τραγηματίζω, als Nachtisch aufsetzen
 • ἐπι-τραγία, Beiw. der Aphrodite, von einer in einen Bock, τράγος, verwandelten Ziege
 • ἐπι-τραγίαι, οἱ, eine Art Fische, die sehr fett sind, aber keinen Rogen haben, also unfruchtbar sind
 • ἐπί-τραγος, geil schießend; οἱ ἐπίτραγοι, lange, unfruchtbare Ranken eines Weinstocks
 • ἐπι-τραγ-ῳδέω, nach Art der Tragödie hinzusetzen, auf tragische Weise übertreiben; auch ἐπετραγῴδει τούτῳ τῷ δράματι καὶ ἕτερον πάϑος ὁ δαίμων, er führte dazu noch eine Tragödie auf
 • ἐπι-τραπέζιος, u. ἐπι-τραπεζίδιος, u. ἐπι-τράπεζος, auf dem Tische, zum Tische gehörig
 • ἐπι-τραπέζωμα, τό, die auf den Tisch gesetzten Speisen
 • ἐπι-τραχήλιος, am Halse, κόσμος, Halsschmuck
 • ἐπι-τράω, von oben anbohren
 • ἐπι-τρεπτικός, ή, όν, antreibend, ermahnend
 • ἐπι-τρέπω, 1) hingeben, übergeben, überlassen, anvertrauen, οἶκόν τινι, zur Aufsicht einem das Haus übergeben; παισὶ κτήματα, den Kindern zuwenden, hinterlassen; bes. als Statthalter übergeben; οἱ ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, denen die Wache anvertraut ist. 2) zulassen, einräumen; gestatten, vergönnen; mit der Negation: nicht gestatten, verbieten, verhindern; σὺ δ' ἐπέτρεπες; du ließest es zu? J-m Vollmacht geben, j-s Ausspruch, Entscheidung etwas anheimstellen; mit περί, Ἀϑηναίοις ἐπιτρέψαι περὶ σφῶν αὐτῶν πλὴν ϑανάτου, sie stellten sich der Entscheidung der Athener, nur sollten diese nicht Todesstrafe verhängen dürfen; περὶ τῶν ὅλων, unumschränkte Vollmacht; τινί, einem die Vormundschaft übertragen. 3) auftragen, anbefehlen. 4) intrans., wo man ἑαυτόν ergänzen kann, τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα, auf diese vertrauten wir am meisten; ὥς οἱ ἐπέτρεψε, als er sich ihm anvertraut hatte; γήραϊ, dem Alter nachgeben, unterliegen. 5) sich wohin wenden, neigen; sich anvertrauen, τινί, d. i. sich an einen als Schiedsrichter wenden; ἐπίστευον αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, sich seinem Schutze anvertrauend; übh. anvertrauen
 • ἐπι-τρέφω, dazu, noch außerdem ernähren, wachsen lassen; bei sich ernähren, beköstigen. Pass. nachwachsen, heranwachsen; ἐκ τουτέων σφι ἐπετράφη νεότης, junges Volk wuchs ihnen von diesen nach
 • ἐπι-τρέχω, 1) herzu-, herbeilaufen, sowohl zur Hilfe, als zum Angriff; ἐπιδραμὼν πάντα τὰ διδόμενα ἐδέκετο, hastig zugreifend, begierig; hastig etwas zu erlangen suchend; φύλακας, οἷς ἐπέδραμον, διέφϑειραν, auf welche sie stießen. Dah. χὠρην, χὠμας, durchstreifen u. plündern. Auch = ergreifen, befallen; ἀντὶ τοῦ ἐκ βάϑους κινήσῃ τὴν ϑάλατταν, das Meeresdunkel durchstürmt; διώκειν, j-n verfolgen, welcher sich verfolgt weiß, ἐπιτρέχειν, j-n, der nicht weiß, daß er verfolgt werde. 2) nachlaufen, nachrollen. 3) darüber hinlaufen, streifen, ἀσπὶς ἐπιϑρέξαντος ἄυσεν ἔγχεος, sich darüber hin verbreiten; auch = überlaufen; sich an einem Gegenstande zeigen; körperlich; von der Rede; τοῖς ϑήλεσι, sich begatten. In der Rede schnell durchlaufen, kurz abhandeln
 • ἐπί-τρησις, ἡ, das Obenanbohren
 • ἐπι-τριακοστο-δεύτερος, λόγος, das Verhältnis von 32 : 33
 • ἐπι-τριακοστό-πεμπτος, λόγος, das Verhältnis von 35 : 36
 • ἐπι-τριακοστο-τέταρτος, λόγος, das Verhältnis von 34 : 35
 • ἐπι-τριακοστό-τριτος, λόγος, das Verhältnis von 33 : 34
 • ἐπι-τριβή, ἡ, das Zerreiben; Anfechtung
 • ἐπι-τρίβω, darauf reiben, einreiben; sich schminken; abreiben, bereiben; aufreiben, erschöpfen; ἐπιτριβείης, Verwünschungsformel; von der Sonne; töten; Οἰνόμαον κακῶς ὑποκρινόμενος ἐπέτριψας, du hast das Stück verhunzt; aufreizen, τὴν νόσον, heftiger machen
 • ἐπι-τριηρ-αρχέω, über die gesetzliche Zeit hinaus Trierarch sein; ἐπιτετριηραρχημένων ἤδη μοι τριῶν μηνῶν, da schon drei Monate über die gesetzliche Zeit meiner Trierarchie verflossen
 • ἐπι-τριηρ-άρχημα, τό , die Verwaltung der Trierarchie über die gesetzliche Zeit hinaus, auch die darauf verwandten Kosten
 • ἐπι-τρι-μερής, ές, ein Ganzes u. drei Teile enthaltend, d. i. 13/4
 • ἐπί-τριμμα, τό, das daran, darauf Abgeriebene, Schminke; übertr., ἐρώτων, abgefeimt in Liebeshändeln
 • ἐπι-τρί-πεμπτος, 13/5 enthaltend
 • ἐπί-τριπτος, abgerieben, u. wie unser »gerieben« übertr., abgefeimt, verschmitzt, mit dem Nebenbegriff nichtswürdig, verwünscht
 • ἐπι-τρίς, dreimal
 • ἐπι-τρι-τέταρτος, 13/4 enthaltend
 • ἐπί-τριτος, ein Ganzes u. ein Drittel enthaltend, 11/3 mal so groß; λόγος, das Verhältnis 3 : 4; δάνεισμα, Wucher, bei dem man den dritten Teil des Kapitals als Zinsen erhält; πλέον ἢ ἐπίτριτον ζῆν τινος, mehr als ein Drittel länger leben als jemand; ὁ ἐπίτριτος, sc. πούς, ein Versfuß, dessen Teile das Verhältnis 3 : 4 haben, der Trochäus enthält drei, der Spondeus vier Zeitlängen
 • ἐπί-τριψις, ἡ, das Zerreiben, Zerstören, Vernichten
 • ἐπι-τρομέω, dabei zittern, fürchten
 • ἐπί-τρομος, zitternd, erschrocken
 • ἐπι-τροπαῖος, überlassen, anvertraut, bes. vom Vormunde, ἐπιτροπαίην ἔχειν τὴν βασιληΐην, als Vormund des Königs die Herrschaft verwalten
 • ἐπι-τροπεία, ἡ, u. ἐπι-τρόπευσις, ἡ, die anvertraute Aufsicht, Vormundschaft
 • ἐπι-τροπευτικός, ή, όν, zur Aufsicht, Verwaltung geschickt
 • ἐπι-τροπεύω, ein ἐπίτροπος sein, Verwalter, Vormund, Statthalter sein; τὴν πόλιν, verwalten; pass., ἐὰν ἡγῆται κακῶς ἐπιτροπευϑῆναι, bevormundet zu sein; τινά, j-s Vormund sein
 • ἐπι-τροπή, ἡ, das Anheimstellen, Überlassen; bes. die Entscheidung j-s; bes. Entscheidung des Schiedsrichters, εἰς ἐπιτροπὴν ἔρχονται, sie gehen zu einem Vergleiche vor den Schiedsrichter; Erlaubnis, Vollmacht; Aufsicht, Verwaltung, Vormundschaft; ἐπιτροπῆς δίκη, Vormundschaftsklage; δόντες ἑαυτοὺς εἰς τὴν τῶν 'Ρωμαίων ἐπιτροπήν, sich in den Schutz der Römer begeben; bes. deditio in fidem, wenn sich der Überwundene dem Sieger auf Gnade u. Ungnade ergibt
 • ἐπι-τροπία, ἡ, Vormundschaft, δίκην λαχεῖν ἐπιτροπίας, eine Klage gegen den Vormund erheben
 • ἐπι-τροπικός, ή, όν, den Vormund, die Vormundschaft betreffend
 • ἐπί-τροπος, hingewandt. Gew. subst. der Aufseher, Verwalter, von der Gottheit, der Schützer; Geschäftsführer; bes. der Vormund; Statthalter
 • ἐπι-τροφή, ἡ, Nahrung, Lebensunterhalt
 • ἐπι-τροχάδην, darüber hinlaufend, ἀγορεύειν, eilig u. obenhin, kurz
 • ἐπι-τροχάζω, darüber hinlaufen, kurz u. flüchtig in der Rede berühren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Auch interessant