• ἐγ-κατα-βαίνω (s. βαίνω), in etwas hinabsteigen, sich hineinlegen
 • ἐγ-κατα-βάλλω (s. βάλλω), in etwas hinabwerfen
 • ἐγ-κατα-βιόω (s. βιόω), sein Leben bei etwas zubringen
 • ἐγ-κατα-βρέχω, darin benetzen
 • ἐγ-κατα-βυσσόω, tief hineinbringen
 • ἐγ-κατα-γηράσκω (s. γηράσκω), sein Alter bei etwas zubringen; übh. = alt werden
 • ἑγ-κατα-γράφω, darin niederschreiben
 • ἐγ-κατ-άγω, in etwas hinabführen, einkehren
 • ἐγ-κατα-δαμάω, worin bändigen
 • ἐγ-κατα-δαρθάνω (s. δαρϑάνω), bei etwas schlafen
 • ἐγ-κατα-δέω (s. δέω), an etwas festbinden
 • ἐγ-κατα-δίδωμι, nachlassen, nachgeben
 • ἐγ-κατα-δύνω (s. δύνω), in etwas hinabtauchen, untergehen
 • ἐγ-κατα-ζεύγνῡμι (s. ζεύγνυμι), mit etwas verbinden
 • ἐγ-κατα-θνήσκω (s. ϑνήσκω), darin sterben
 • ἐγ-κατα-καίω (s. καίω), darin verbrennen
 • ἐγ-κατά-κειμαι (s. κεῖμαι), 1) darin liegen, darin schlafen. 2) anliegen, drücken
 • ἐγ-κατα-κεράννῡμι, einmengen
 • ἐγ-κατα-κλείω (s. κλείω), darin einschließen
 • ἐγ-κατα-κλίνω, darin niederlegen. Pass., ἐγκατακλιϑῆναι, sich darin lagern
 • ἐγ-κατα-κοιμάομαι, dep. pass., darin schlafen
 • ἐγ-κατα-κρούω (s. κρούω), darin niederstampfen; χορείαν ποδί, den Tanz mit dem Fuße stampfen
 • ἐγ-κατα-κρύπτω, darin verbergen
 • ἐγ-κατα-λαμβάνω (s. λαμβάνω), darin fassen, einschließen; ὅρκοις, dadurch fesseln; von Heeren: abschneiden, umzingeln
 • ἐγ-κατα-λέγω, mit hinein, dazu lesen, sammeln; πολλαὶ στῆλαι καὶ λίϑοι ἐγκατελέγησαν, zum Mauerbau; dazu zahlen, rechnen; werben, ausheben; aor. syncop. ἐγκατέλεκτο, lag darauf
 • ἐγ-κατά-λειμμα, τό, das Überbleibsel
 • ἐγ-κατα-λείπω, darin zurücklassen; im Stiche lassen; oft = als Verräter. Pass., bei etwas zurückbleiben, bes. im Wettlauf
 • ἐγ-κατ-αλείφω, hinein schmieren, streichen
 • ἐγ-κατά-λειψις, ἡ, das Zurücklassen
 • ἐγ-κατά-ληψις, ἡ, das (in einem Orte) Gefangennehmen
 • ἐγ-κατα-λιμπάνω, = ἐγκαταλείπω, im Stich lassen
 • ἐγ-κατα-λογίζομαι, darunter zählen, rechnen
 • ἐγ-κατα-μεμιγμένος, darunter eingemischt
 • ἐγ-κατα-μένω (s. μένω), darin bleiben
 • ἐγ-κατα-μίγνῡμι (s. μίγνυμι), einmischen
 • ἐγ-κατα-ναίω, nur aor. ἐγκατένασσα, darin wohnen lassen, hinein versetzen
 • ἐγ-κατ-αντλέω, hineinschöpfen, -gießen
 • ἐγ-κατ-άντλησις, ἡ, das Hineinschöpfen
 • ἐγ-κατα-παίζω (s. παίζω), verspotten
 • ἐγ-κατα-πάλλομαι, sich hineinschwingen
 • ἐγ-κατα-πήγνῡμι (s. πήγνυμι), fest hineinstoßen; κεφαλὴν δόρατι, den Kopf auf den Speer stecken; abs., ἐγκαταπήγνυσι τὸ ξίφος, läßt das Schwert in der Wunde stecken
 • ἐγ-κατα-πίμπρημι (s. πίμπρημι), darin verbrennen
 • ἐγ-κατα-πίνω (s. πίνω), hineintrinken, verschlucken
 • ἐγ-κατα-πίπτω (s. πίπτω), hineinfallen; λέκτροισιν, warf sich darauf nieder
 • ἐγ-κατα-πλέκω, einflechten, einfügen
 • ἐγ-κατά-ποσις, ἡ, das Hinuntertrinken, Verschlucken
 • ἐγ-κατ-αριθμέω, mit dazu zählen
 • ἐγ-καταῤ-ῥάπτω, darin einnähen
 • ἐγ-καταῤ-ῥίπτω, herab- u. hineinwerfen
 • ἐγ-κατα-σβέννῡμι (s. σβέννυμι), darin auslöschen
 • ἐγ-κατα-σήπομαι, darin faulen
 • ἐγ-κατα-σκευάζω, darin verfertigen, zu Stande bringen, anstiften
 • ἐγ-κατά-σκευος, künstlich gearbeitet; bes. vom Stil: rhetorisch geschmückt, geziert
 • ἐγ-κατα-σκήπτω, 1) darauf einstürmen, einbrechen; von der Pest: befallen. 2) hinein-, auf einen schleudern
 • ἐγ-κατά-σκηψις, ἡ, das Einbrechen, der Anfall
 • ἐγ-κατα-σκιῤῥόω, darin hart machen; ἐγκατεσκιῤῥωμέναι κηλῖδες, eingewurzelte Flecken
 • ἐγ-κατα-σπείρω, darin, darunter säen, ausstreuen; ταῖς πόλεσιν ἐγκατεσπαρμέναι, in den Städten zerstreut
 • ἐγ-κατα-σπορά, ἡ, das Hinein-, Daruntersäen
 • ἐγ-κατα-στηρίζω, darin festsetzen
 • ἐγ-κατα-στοιχειόω, mit den ersten Elementen, Anfängen einpflanzen
 • ἐγ-κατα-στρέφω, darin herumdrehen
 • ἐγ-κατα-σφάζω, darin schlachten
 • ἐγ-κατα-ταράσσω, darin, darunter verwirren
 • ἐγ-κατα-τάσσω, att. -τάττω, darin, darunter ordnen, einsetzen
 • ἐγ-κατα-τέμνω (s. τέμνω), darin zerschneiden, einschneiden
 • ἐγ-κατα-τίθημι (s. τίϑημι), darin nieder-, hineinlegen; für sich hineinlegen, sich umlegen; übertr., τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτϑετο τέχνῃ, er fertigte das Weihgeschenk durch seine Kunst; ἄτην οὐ πρόσϑεν ἑῷ ἐγκάτϑετο ϑυμῷ, er hatte sie nicht erwogen; σὺ ταῠτα ἐνικάτϑεο ϑυμῷ, nimm es dir zu Herzen; u. eigtl., τεῷ ἐνικάτϑεο οἴκῳ, lege es im Hause nieder, zum Aufbewahren
 • ἐγ-κατα-τομή, ἡ, das Zerschneiden, im Mutterleibe
 • ἐγ-κατα-τρίβω, darin üben
 • ἐγ-κατα-φλέγω, darin verbrennen
 • ἐγ-κατα-φυτεύω, darin pflanzen
 • ἐγ-κατα-χέω (s. χέω), dabei vergießen
 • ἐγ-κατα-χώννῡμι, darin über-, verschütten
 • ἐγ-κατα-χωρίζω, einstellen, -setzen
 • ἐγ-κατ-ειλέω, darin ein-, verwickeln
 • ἐγ-κατ-είργω, darin verschließen
 • ἐγ-κατ-έχω (s. ἔχω), darin festhalten; zurück-, abhalten
 • ἐγ-κατ-ιλλώπτω, verspotten, höhnen
 • ἐγκατόεις, κεκρύφαλος, Eingeweide enthaltend
 • ἐγ-κατ-οικέω, darin wohnen
 • ἐγ-κατ-οικίζω, in einen Wohnort einsetzen, ansiedeln; παρϑένον τῷ ὄνῳ, einen Platz auf dem Esel anweisen
 • ἐγ-κατ-οικο-δομέω, 1) darin, darauf erbauen. 2) in ein Gebäude einschließen; vom Getreide
 • ἐγ-κάτ-οικος, darin wohnend
 • ἐγ-κατ-οπτρίζομαι, sich darin spiegeln
 • ἐγ-κατ-ορύσσω, darin vergraben
 • ἐγ-καττύω, in die Schuhfehle einnähen
 • ἐγκατ-ώδης, ες, wie Eingeweide
 • ἐγ-καυλέω, in den Stengel schießen
 • ἔγ-καυμα, τό, das Eingebrannte, Brandmal; Brandwunden; Zunder. Bes. = in Wachsfarben eingebranntes Gemälde
 • ἔγ-καυσις, ἡ, das Einbrennen, bes. von enkaustischen Gemälden. Durchhitzung durch die Sonne
 • ἐγ-καυστής, ὁ, der Einbrenner, der enkaustische Gemälde verfertigt
 • ἐγ-καυστικός, ή, όν, zum Einbrennen gehörig; sc. τέχνη, die Kunst, eingebrannte Gemälde zu verfertigen
 • ἔγ-καυστος, eingebrannt, enkaustisch gemalt; τὸ ἔγκαυστον, diese Art Malerei. Auch = purpurrote Tinte, deren sich die römischen Kaiser zur Unterschrift bedienten
 • ἐγ-καυχάομαι, sich womit brüsten, prahlen
 • ἔγ-καφος, ὁ, (ἐγκάπτω), ein Schluck
 • ἐγ-καψι-κίδαλος (ἐγκάπτω), Zwiebeln schluckend
 • ἔγ-κειμαι (s. κεῖμαι), 1) darin, darauf liegen; das Auge ἐνέκειτο μετώπῳ, saß auf der Stirn. Als perf. pass. zu ἐντίϑημι, eingesetzt, eingeschoben sein; von Buchstaben. Auf Zustände übertragen, = sich darin befinden. Einem anliegen, a) mit Bitten ihn bedrängen; gew. mit dem Nebenbegriff des Lästigen od. Feindlichen; ἐπεὶ πολὺς συμβεβηκόσιν ἔγκειται, da er so großes Gewicht auf die Ereignisse legt. Ganz versessen auf etwas sein; dah. τὶν ὅλος, in einen verliebt sein. b) Am häufigsten = einen feindlich bedrängen, unablässig u. dicht hinterher verfolgen
 • ἐγ-κείρω ; nur ἐγκεκαρμένῳ κάρᾳ, mit kahlgeschornem Haupte
 • ἐγ-κέλαδος, Lärm machend, rauschend
 • ἐγ-κέλευσμα, τό, u. ἐγ-κέλευμα, τό, der Zuruf, Befehl
 • ἐγ-κέλευσις, ἡ, u. ἐγ-κελευσμός, ὁ, das Befehlen
 • ἐγ-κελευστικός, ή, όν. ermunternd
 • ἐγ-κελεύω (s. κελεύω), zurufen, antreiben durch einen Befehl; bes. im Kriege, dah. auch von der Trompete; τὸ πολεμικόν, zum Angriffe blasen
 • ἐγ-κέλλω, sich darin, darauf bewegen, darauf stoßen
 • ἐγ-κενόω, darin ausleeren
 • ἐγ-κέντρια, τά, die Sporen
 • ἐγ-κεντρίζω, 1) anfachen, anspornen. 2) in einen Spalt einstecken, pfropfen (von Bäumen)
 • ἐγ-κεντρίς, ίδος, ἡ, 1) der Stachel, der Wespen; eiserne; Sporn. Bes. ein Fußstachel, um sich beim Klettern festzuhalten. 2) der Griffel zum Schreiben
 • ἐγ-κέντρισις, ἡ, u. ἐγ-κεντρισμός, ὁ, das Pfropfen der Bäume
 • ἔγ-κεντρος, mit einer Spitze, einem Stachel versehen (von Wespen u. dgl.). Auch von Pflanzen
 • ἐγ-κεντρόω, einen Stachel hineinstoßen
 • ἐγ-κεράννῡμι (s. κεράννυμι), einmischen, in etwas mischen. Auch von einem Buchstaben. Med., oft übertr., anzetteln, anstiften
 • ἐγ-κερτομέω, beschimpfen, schmähen
 • ἐγ-κέρχνω, heiser machen
 • ἐγ-κεφαλίς, ίδος, ἡ, das kleine Gehirn
 • ἐγ-κέφαλος, 1) was im Kopfe ist; dah. ὁ ἐγκ. (sc. μυελός), das Gehirn, von Menschen u. Tieren. 2) von der Palme: das essbare Mark, Palmkohl. 3) Διὸς ἐγκ., eine Speise bei den Persern
 • ἐγ-κηδεύω, darin beerdigen
 • ἐγ-κηρόω, mit Wachs überziehen
 • ἐγ-κιθαρίζω, vor einem die Either spielen
 • ἐγ-κιλικίζω, u. ἐγ-κιλικεύομαι, u. med., sich gegen einen cilicisch betragen, treulos, boshaft sein
 • ἐγ-κῑνέω, aufregen
 • ἔγ-κιῤῥος, blassgelb
 • ἐγ-κισσάω, schwanger werden u. ein heftiges Gelüst wonach empfinden
 • ἐγ-κισσεύομαι, pass., sich wie Epheu (κισσός) um etwas herumwinden
 • ἐγ-κίσσησις, ἡ, die Schwängerung
 • ἐγ-κλαστρίδια, τά, Ohrgehänge
 • ἐγ-κλάω (s. κλάω), einbrechen, hemmen
 • ἐγ-κλεισμός, ὁ, die Einschließung
 • ἐγ-κλείω (s. κλείω), einschließen, einsperren; τὰς πύλας ἐγκληΐσειε, verschließen. Med., sich einschließen; auch = bei sich einsperren, verborgen halten
 • ἔγ-κλημα, τό, die Beschuldigung, der Vorwurf; εἴς τινα, gegen j-n; ἔγκλημα γίγνεταί μοι, ich werde beschuldigt; der Schimpf. Die Anklageschrift selbst
 • ἐγ-κληματικός, ή, όν, zum Vorwurfe, zur Anklage gehörig, dazu geneigt
 • ἐγ-κληματόομαι, pass., in die Ranken treiben
 • ἐγ-κλήμων, ον, beschuldigend
 • ἔγ-κληρος, 1) ein Los oder einen Anteil an etwas habend; τῆς αὐτῆς μοίρας τυχεῖν τοῖς ἰσοϑέοις, ruhmwürdig für den Gestorbenen ist es, das Los, Erbteil der Göttergleichen zu erlangen; wie ἐπίκληρος, im Besitz einer Erbschaft, Erbe; übertr., εὐνή, reich. 2) durch das Los od. die Erbschaft zufallend
 • ἐγ-κληρόω, durchs Los zuteilen
 • ἔγ-κλησις, ἡ, das Beschuldigen, Anklagen
 • ἐγ-κλητικῶς, anklägerisch
 • ἔγ-κλητος, beschuldigt, angeklagt
 • ἐγ-κλιδόν, sich neigend, geduckt; ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλεῖν, seitwärts blicken
 • ἔγ-κλιμα, τό, das Geneigte; bei den Gramm. ein incliniertes Wort; die Neigung; übertr., vom Heere: das Weichen
 • ἐγ-κλίνω, (s. κλίνω), 1) wohin beugen, neigen; dah. an etwas anlehnen; übertr., πόνος ὔμμι ἐγκέκλιται, die Arbeit ist euch aufgelegt liegt euch ob; προσώπῳ τινὸς νῶτον, seinem Gesicht den Rücken zukehren; wie ἐγκλίνειν τὰ νῶτα, den Rüchen kehren; τινά, j-n zum Weichen bringen; dah. ὑπείκει καὶ ἐγκλίνεται verbunden; πολιτεία ἐγκεκλιμένη καὶ ῥέπουσα ἐπὶ τὰ χείρω, ein sich dem Untergang zuneigender Staat. 2) intrans., sich neigen. Bes. vom Heere: weichen; τινί, nachgeben; von der gesunkenen, verschlechterten Lebensweise. 3) Bei den Grammatikern = inklinieren, sowohl einem Worte den Accent der folgenden Enklitika geben, als einem Worte den Gravis geben. Auch = ein Wort conjugieren od. decliniren
 • ἔγ-κλισις, ἡ, das Hinneigen, Beugen. Die Neigung, von der geographischen Lage. Bei den Grammatikern sowohl die Inklination des Tones (s. ἐγκλίνειν), als die Modi des Verbums
 • ἐγ-κλιτικός, ή, όν, sich neigend, bei den Grammatikern von den Wörtern, die sich so an das Vorige anlehnen, daß sie ihren Accent verlieren od. auf dieses übergehen lassen
 • ἐγ-κλοιόω, in ein Halseisen bringen
 • ἐγ-κλονέομαι, sich darin herum bewegen
 • ἐγ-κλυδάζομαι, pass., darin wogen, fluten
 • ἐγ-κλύδαξις, ἡ, das darin Fluten
 • ἐγ-κλυδαστικός, ή, όν, darin, im Innern wogend
 • ἐγ-κλύζω, 1) inwendig ausspülen mit einem Klystier. 2) Einem ein Klystier beibringen, τινί
 • ἔγ-κλυσμα, τό, die Einspritzung, das Klystier
 • ἐγ-κλώθω, anspinnen, anknüpfen
 • ἐγ-κνήθω, einschaben, -reiben
 • ἔγ-κνισμα, τό, ein Stück gebratenes Fleisch bei den Argivern
 • ἐγ-κνώσσω, darin schlafen
 • ἐγ-κοιλαίνω, aushöhlen, ausgraben
 • ἐγ-κοίλιος, im Bauche, τὰ ἐγκοίλια, die Eingeweide, Därme. Beim Schiffe = die Rippen im Schiffsbauche
 • ἔγ-κοιλος, ausgehöhlt, vertieft; ὀφϑαλμοί, tiefliegend; τὰ ἔγκοιλα, Höhlungen
 • ἐγ-κοιμάομαι, pass. mit fut. med., darauf schlafen; τινί. Bes. = in einem Tempel schlafen, um ein Orakel oder eine göttliche Eingebung zu erhalten, od. sich heilen zu lassen
 • ἐγ-κοίμησις, ἡ, das Darin-, Daraufschlafen
 • ἐγ-κοιμητήριος, worauf man schläft
 • ἐγ-κοίμητρον, τό, Decke, auf der man schläft
 • ἐγ-κοιμήτωρ, ορος, der darauf schläft
 • ἐγ-κοιμίζω, einschläfern in
 • ἐγ-κοισυρόομαι, ganz zu einer Koisyra (einer reichen, üppigen Athenerinn) werden
 • ἐγ-κοιτάς, άδος, ἡ, ἀκρώρειαι - ϑηρῶν ἀγραύλων, zum Lager dienend
 • ἐγ-κοιτέω, u. ἐγ-κοιτάζομαι, darin liegen, schlafen, τινί
 • ἐγ-κόλαμμα, τό, das Eingegrabene
 • ἐγ-κολάπτω, eingraben, einschneiden; ἐγκολαπτός, eingegraben
 • ἐγ-κολεήσατο, er steckte das Schwert in die Scheide
 • ἐγ-κοληβάζω, an ἄκολος denken, = hinunterschlucken. Andere erklären es für einen Fechterausdruck, = einen Tritt auf den Bauch geben
 • ἐγ-κολλάω, daran leimen
 • ἔγ-κολλος, angeleimt
 • ἐγ-κολπίας, ἄνεμος, Wind, der im Meerbusen entsteht
 • ἐγ-κολπίζω, 1) einen Meerbusen bilden. 2) Med., in seinen Busen nehmen; umfassen, umschließen; ἰχϑῠς τῇ σαγήνῃ, fangen; ἐγκαλλωπιζομένη, von einem bauschigen, schlecht abgerundeten Satze
 • ἐγ-κόλπιος, im Busen, im Schoß
 • ἐγ-κολπόω, zum Busen machen, ὀϑόνας, aufblasen (vom Winde). Pass., vom Meere: ἐγκεκολπῶσϑαι, in Meerbusen einbiegen. Med., in den Busen nehmen, umfassen
 • ἐγ-κομβόομαι, med., sich etwas einbinden, sich einhüllen; dah. = sich fest zu eigen machen
 • ἐγ-κόμβωμα, τό, ein weißes Gewand, das bes. Sklaven od. Hirten über der ἐξωμίς trugen; ein Kleidungsstück der Frauen
 • ἔγ-κομμα, τό, Einschnitt; übertr., Anstoß
 • ἐγ-κονέω, 1) eilen, geschwind sein, στόρεσαν λέχος ἐγκονέουσαι, sie bereiteten eilends das Lager. 2) trans., beeilen
 • ἐγ-κονητί, in Eile, mit Anstrengung
 • ἐγ-κονίομαι, med., sich im Sande wälzen
 • ἐγκονίς, ίδος, ἡ, Dienerinn
 • ἐγ-κοπεύς, ὁ, der Meißel
 • ἐγ-κοπή, ἡ, der Einschnitt, Suid.; bes. in den Knochen, Galen.; übertr., der Anstoß, das Hindernis
 • ἔγ-κοπος, ermüdet, ermattet; ermüdend
 • ἔγ-κοπρος, gedüngt
 • ἐγ-κοπτικός, ή, όν, hemmend
 • ἐγ-κόπτω, einschlagen, πάτταλόν τινι. Übertr., den Weg versperren, verhindern
 • ἐγ-κορδυλέω, u. ἐγ-κορδυλίζω, in Decken einwickeln
 • ἐγ-κορύπτω, einstoßen
 • ἐγ-κοσμέω, in etwas hineinordnen, darin in Ordnung stellen
 • ἐγ-κόσμιος, in der Welt
 • ἐγ-κοτέω (s. κοτέω), auf einen zürnen, τινί
 • ἐγ-κότημα, τό, Zorn, Haß
 • ἐγ-κότησις, ἡ, das Zürnen auf einen
 • ἔγ-κοτος, ingrimmig, hassend; μητρὸς κύνες, Erinnyen; ἔγκοτον ἔχειν τινί, auf j-n einen Haß, Groll haben; τινός, wegen einer ; κατὰ τὸ ἔγκοτόν τινος, aus Zorn über. Adv. ἐγκότως, ἔχειν, erzürnt sein
 • ἐγ-κοτύλη, ein athen. Spiel, bei dem der Sieger mit den Knieen auf der hohlen Hand, κοτύλη, getragen wurde
 • ἐγ-κουράς, άδος, ἡ, Deckengemälde
 • ἐγ-κράζω (s. κράζω), u. ἐγ-κραγγάνω, auf einen losschreien
 • ἐγ-κραιπαλάω, bei etwas im Rausch sein
 • ἐγ-κρανίς, ίδος, ἡ, u. ἔγ-κρανον, τό, das Gehirn
 • ἔγ-κρᾱσις, ἡ, das Einmischen, Beimischung
 • ἐγ-κρασί-χολος, ὁ (mit Galle gemischt), ein kleiner Fisch, wie die Sardelle
 • ἐγ-κράτεια, ἡ, Enthaltsamkeit, τινός, von etwas, Selbstbeherrschung, bes. Mäßigung in sinnlichen Genüssen
 • ἐγ-κράτευμα, τό, Probe von Enthaltsamkeit
 • ἐγ-κρατεύομαι, ein ἐγκρατής, enthaltsam, mäßig sein, sich selbst beherrschen
 • ἐγ-κρατευτής, ὁ, der enthaltsam ist
 • ἐγ-κρατέω, etwas in seiner Gewalt haben
 • ἐγ-κρατής, ές, 1) festhaltend, χεὶρ ἐγκρατεστάτη, am geschicktesten zum Festhalten; übh. handfest, stark; τὸν ἐγκρατέστατον σίδηρον, das festeste. 2) die Oberhand habend, Herr seiend; τινός, einer Sache mächtig; ἑαυτοῠ, seiner selbst mächtig, sich selbst beherrschend; τινός, in etwas enthaltsam, mäßig, eigtl. Herr seines Bauches; ἐγκρατὴς γίγνεσϑαί τινος, Herr über etwas werden. Adv. ἐγκρατῶς, z. B. ἔχειν τὴν ἀρχήν, fest, kräftig regieren; mäßig, enthaltsam
 • ἐγ-κράτησις, ἡ, das Anhalten, Zurückhalten, z. B. des Atems
 • ἐγ-κρεμάννῡμι (s. κρεμάννυμι), darin, daran aufhängen; abhängen lassen, u. im pass. ἐγκρέμαμαι, abhängig sein
 • ἐγκριδο-πώλης, ὁ, der Kuchenhändler
 • ἐγ-κρικόω, wie mit einem Ring umgeben
 • ἐγ-κρίνω (s. κρίνω), darein wählen, durch die Wahl in eine Gattung aufnehmen, zulassen unter; εἰς ἀριϑμόν τινα ἐγκριτέον, zu der Zahl rechnen, dazuzählen; ἐάν τις εἰς τὴν γερουσίαν ἐγκριϑῇ, bei den Spartanern das eigentliche Wort dafür; ἄνδρα ἄριστον, für den Besten gelten lassen; πάντ' ἐποίησαν ὅπως ἂν δι' ἐκεῖνον ἐγκριϑείη τὸ στάδιον, zum Stadium zugelassen zu werden; übh. = billigen; für mustergültig (einen Schriftsteller) erklären. Pass., ἐγκριϑῆναι ὁμίλῳ, sich unter den Haufen mischen
 • ἐγκρίς, ίδος, ἡ, eine Kuchenart
 • ἔγ-κρισις, ἡ, 1) Zulassung durch Wahl, bes. zum Wettkampfe. 2) die Stelle, wo die Schenkel u. der Hinterbacken zusammenstoßen
 • ἐγ-κριτήριοι οἶκοι, Gemächer, wo die Wettkämpfer vor dem Kampfe untersucht wurden
 • ἔγ-κριτος, für mustergültig befunden
 • ἐγ-κροαίνω, sich ergehen lassen in
 • ἐγ-κροτέω, darein-, anschlagen, ϑύραις, an die Thür klopfen; ἐγκροτούμεναι πυγμαί, auf einander losschlagende Fäuste; εἰς ἓν μέλος ἐγκροτέουσαι ποσσίν, nach einer Weise den Takt mit den Füßen stampfend, schlagend
 • ἐγ-κρούω (s. κρούω), ein-, anschlagen; ἀκρὶς - ἐγκρούουσα φίλοις ποσσὶ λάλους πτέρυγας, die Flügel an die Füße schlagend
 • ἔγ-κρυμμα, τό, das Versteckte, der Hinterhalt
 • ἐγ-κρύπτω, verstecken, verbergen in etwas; πῠρ ἔγκρυπτ' ἀεί, halte es immer darin verborgen; sich verbergen, ϑαλάσσῃ, im Meere
 • ἐγ-κρυφιάζω, sich verborgen halten, heimlich tun
 • ἐγ-κρυφίας, ὁ, unter heißer Asche gebackenes Brot; versteckt, hinterlistig
 • ἐγ-κρύφιος, u. ἔγ-κρυφος, darin verborgen
 • ἐγ-κτάομαι, darin, bes. in einem fremden Lande sich Besitzungen erwerben; οἱ δημόται καὶ οἱ ἐγκεκτημένοι, die zu dem Demos gehören u. die darin Besitzungen haben
 • ἐγ-κτερεΐζω τύμβῳ, darauf die Totenopfer vollziehen
 • ἔγ-κτημα, τό, der Besitz auf fremdem Grund u. Boden
 • ἔγ-κτησις, ἡ, das Recht, sich im fremden Lande Besitzungen zu erwerben, u. eine solche Besitznahme selbst; ein Recht, welches bei Bündnissen zwei Staaten sich gegenseitig zugestehen
 • ἐγ-κτητικόν, τό, das Geld, welches zur Erlangung des Incolatrechis bezahlt wird
 • ἐγ-κτίζω, darin erbauen, gründen
 • ἐγ-κύησις, ἡ, Schwangerschaft
 • ἐγ-κυκάω, einmischen
 • ἐγ-κυκλέω, einwickeln; etwa = herumkriegen; übertölpeln
 • ἐγ-κύκλιος, kreisförmig, rund; was im Kreise herumgeht, λειτουργίαι (αἱ κατ' ἐνιαυτὸν γινόμεναι, οἷον χορηγίαι, γυμνασιαρχίαι, ἱερῶν περίοδοι), also Leistungen an den Staat, welche Jahr für Jahr von den Bürgern der Reihe nach geleistet werden; δαπάναι, jährliche Ausgabe; ἐγκ. δίκαια, die allen Bürgern gemeinsamen Rechte; das allgemein Gebräuchliche, Gewöhnliche; τὰ ἐγκύκλια καὶ τὰ κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην γιγνόμενα, das im gewöhnlichen, ruhigen Gange der Dinge Geschehende, den αἱ ἐν τῷ πολέμῳ πλεονεξίαι entgeggstzt; die gewöhnlichen Verrichtungen der Diener ἐγκ. διακονήματα. Bes. ist ἡ ἐγκ. παιδεία od. τὰ ἐγκ. μαϑήματα, auch τὰ ἐγκύκλια allein, der Kreis von Wissenschaften u. Künden, welche jeder freie Grieche in der Jugend treiben mußte, bevor er ins bürgerliche Leben eintrat od. sich einem besondern Studium widmete. Adv. ἐγκυκλίως, kreisförmig
 • ἐγ-κυκλο-ποσία, ἡ, das Rundtrinken
 • ἔγ-κυκλος, = ἐγκύκλιος, kreisförmig, rund; τὸ ἔγκυκλον, ein Oberkleid der Frauen
 • ἐγ-κυκλόω, 1) im Kreise herumbewegen. 2) mit einem Kreise rings umgeben, umzingeln; ὥσπερ φωνή μέ τις ἐγκεκύκλωται, hat mich rings umschallt; bes. vom Heere; aor. pass., ἐγκυκλωϑῆναι Σικελίαν, Sicilien rings umzingeln
 • ἐγ-κύκλωσις, ἡ, Umzingelung, Einschließung
 • ἐγ-κυλινδέω, darin herumwälzen
 • ἐγ-κυλίνδησις, ἡ, das sich darin Herumwälzen
 • ἐγ-κυλίω (s. κυλίω), darin wälzen. Sonst im pass. = sich darin herumwälzen; oft übertr., wie versari, εἰς πολιτικὰς πράξεις ἐγκυλισϑείς, in die Staatshändel verwickelt
 • ἐγ-κῡμαίνω, in Wogen, heftige Bewegung setzen, pass. in heftiger Bewegung sein
 • ἐγ-κῡμονέω, schwanger sein; τινά, mit einem Kinde; τὸ ἐγκυμονούμενον, die Leibesfrucht
 • ἐγ-κῡμόνησις, ἡ, die Empfängnis; die Schwangerschaft
 • ἐγ-κύμων, ον, schwanger, trächtig, von Menschen u. bes. von Tieren; von Pflanzen: befruchtet. Übertr., womit angefüllt, ἵππος τευχέων, vom trojanischen Pferde; dem κενός entgeggstzt vom Geiste
 • ἔγ-κυος, schwanger, trächtig; γίγνεσϑαι, von Tieren; πῶλος εὐόπλου Δαναῶν ἡσυχίης ἔγκυος, vom trojanischen Pferde; πυρὸς ἔγκυον ἔμφλογα πέτρον, Feuerstein
 • ἐγ-κύπτω, sich in, auf etwas ducken, sich niederbücken; auf etwas hinsehen; hineingucken
 • ἐγ-κυρέω u. ἐγ-κύρω (vgl. κύρω u. κυρέω), hineingeraten, auf etwas stoßen, begegnen; ἐγκύρσας ἄτῃσιν, ins Unglück geraten; ἑκατονταετεῖ βιοτᾷ, der ein hundertjähriges Alter erreicht
 • ἐγ-κύρησις, ἡ, das Antreffen
 • ἐγ-κύρτια, τά, ein Teil am Eingange u. im Innern der Fischerreuse (κύρτος); ein Teil des Schlundes
 • ἐγ-κυτί, bis auf die Haut
 • ἐγ-κωμιάζω, lobpreisen; τινὰ - ἀγαϑὸν ἄνδρα, als einen guten Mann
 • ἐγ-κωμιαστής, ὁ, der Lobredner
 • ἐγ-κωμιαστικός, ή, όν, zur Lobrede gehörig, lobrednerisch; τὸ ἐγκ., die Lobrede, die Klasse der Lobreden
 • ἐγκωμιο-γράφος, ὁ, Lobredenschreiber
 • ἐγκωμιο-λογικός, ή, όν, zu einem Lobgedichte gehörig
 • ἐγ-κώμιος, 1) (κώμη) im Dorfe, einheimisch. 2) (κῶμος) zu einem bacchischen Festaufzuge od. zu einem κῶμος ἐπινίκιος gehörig, einem Aufzuge, in welchem derjenige, der im Wettkampfe gesiegt hat, nach Hause geleitet wird; ὕμνος, das Loblied auf einen Sieger; übh. = Lobgesang, Lobrede. Von ἔπαινος als das Umfassendere unterschieden
 • ἐγ-ξηραίνω, darin trocknen
 • ἐγ-ξύω (s. ξύω), eingraben, einschaben
 • ἐγρε-κύδοιμος, Pallas, Kriegslärm erregend
 • ἐγρε-μάχας, ὁ, Schlachten erregend
 • ἐγρέ-μοθος, Kampf erregend
 • ἐγρεσί-κωμος, Festzüge erregend
 • ἐγρηγορικός, wachsam, munter, bes. was im Zustande des Wachens geschieht
 • ἐγρήγορος, wachsam, munter
 • ἐγρηγορότως, wachend
 • ἐγρηγορόων, wachend
 • ἐγρηγόρσιος, munter, wach erhaltend
 • ἐγρήγορσις, ἡ, das Wachsein, die Munterkeit
 • ἐγρηγορτί, wach, im Wachen
 • ἐγρήσσω, wach, munter sein
 • ἐγ-χαίνω, angähnen. Dah. - a) mit offenem Munde nach etwas schnappen, gierig nach etwas trachten. b) Einem (mit offenem Maule) ins Gesicht lachen, ihm Hohn bieten. c) großprahlen (großmäulig sein)
 • ἐγ-χαλάω, nachlassen
 • ἐγ-χαλῑνόω, aufzäumen. Übertr., αἰτίαν ἔλαβε, ὡς ἐγκεχαλινωμένον τῇ ὀλιγαρχίᾳ τὸν δῆμον ἀνεὶς αὖϑις ἐξυβρίσαι, wie unser zügeln
 • ἐγ-χαλκεύω, in Erz einprägen
 • ἔγ-χαλκος, mit Geld versehen; für Geld käuflich
 • ἐγ-χανδής, ές, weit, geräumig
 • ἐγ-χαραγή, ἡ, Einschnitt
 • ἐγ-χάραγμα, τό, das Eingeschnittene, Eingegrabene; Gepräge
 • ἐγ-χάραξις, ἡ, das Einschneiden, Einprägen; Schröpfen. Der Einschnitt
 • ἐγ-χαράσσω, eingraben, in Stein u. dgl.; von einer Münze; μεγάλως ἐγκεχαραγμένος, hoch angeschrieben; einen Einschnitt machen in etwas; schröpfen
 • ἐγ-χαυνόω, aufblähen
 • ἐγ-χέζω (s. χέζω), drein scheißen; τινά, aus Furcht vor einem
 • ἐγχει-βρόμος κόρη, Athene, mit dem Speer rasselnd
 • ἐγχείη, ἡ, p. = ἔγχος, Speer, Lanze; ἐγχείῃ ἐκέκαστο, er zeichnete sich mit dem Speer, im Speerkampf aus
 • ἐγχει-κέραυνος, speerblitzend, Blitze wie Speere schleudernd, Zeus
 • ἐγ-χειμάζω, darin überwintern
 • ἐγ-χειρέω, Hand anlegen, d. i. anfangen etwas zu tun. Bes. = angreifen. Von Ärzten: den Kranken behandeln; auch von wissenschaftlicher Behandlung
 • ἐγ-χείρημα, τό, das Unternehmen, Beginnen; gew. im üblen Sinne
 • ἐγ-χειρηματικός, ή, όν, zu einem Unternehmen gehörig
 • ἐγ-χείρησις, ἡ, das Angreifen einer Sache, Unternehmen; Behandlungsart
 • ἐγ-χειρητής, ὁ, der etwas angreift, Unternehmer
 • ἐγ-χειρητικός, ή, όν, unternehmend
 • ἐγ-χειρίδιος, in der Hand (gehalten). Daher τὸ ἐγχειρίδιον, Handmesser, Dolch; Handgriff; Handhabe; Handbuch
 • ἐγ-χειρίζω, einhändigen, anvertrauen; αὑτούς τινι, überliefern; τὴν νομὴν τῶν κρεῶν ἐγχειρισϑείς, da ihm die Teilung übertragen; ἐγχειρίσασϑαι κινδύνους, Gefahren über sich nehmen
 • ἐγ-χειρί-θετος, eingehändigt
 • ἐγ-χείριον, τό, das Handtuch

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert