• ἀστειοῤ-ῥημονέω, fein, witzig reden
 • ἀστεῖος, städtisch u. dah. fein gebildet, witzig; teils freundlich, teilnehmend, teils spaßhaft; Spötter; bes. von Waren: fein, sauber
 • ἀστειοσύνη od. ἀστειότης, Feinheit, Witz
 • ἄ-στειπτος, unbetreten, βροτοῖς, von Menschen
 • ἀστέϊσμα, Scherz
 • ἀστεϊσμός, feine, witzige Rede
 • ἀ-στελεχής od. ἀ-στέλεχος, ohne Stamm
 • ἀ-στέμβακτος, unbeschimpft
 • ἀ-στεμφής od. ἀ-στεμβής, 1) unerschütterlich, unwandelbar, fest. Dah. grausam, hart. 2) ungekeltert, von Trauben?
 • ἀ-στένακτος, ohne zu seufzen, ohne Klage
 • ἄ-στεπτος, nicht bekränzt, ungeehrt
 • ἀ-στεργ-άνωρ, ohne Liebe zum Manne, od. die Ehe nicht liebend
 • ἀ-στεργής, lieblos, feindselig
 • ἀστέρειος, gestirnt
 • ἀστεριαῖος, so groß wie ein Stern
 • ἀστερίας, gestirnt, gefleckt; γαλεός, eine Art Haifisch
 • ἀστερίζω, in einen Stern verwandeln
 • ἀστέριον, eine Spinnenart
 • ἀστέριος, gestirnt
 • ἀστερίσκος, 1) Sternchen 2) ein Zeichen der Kritiker in Ausgaben von Schriftstellern. 3) eine Pflanze
 • ἀστερισμός, Aufzeichnen u. Eintragen der Sterne auf den Himmelsglobus; ein Schmuck
 • ἀστερο-δίνητον, durch den Kreislauf der Gestirne herbeigeführtes Schicksal
 • ἀστερο-ειδής, sternenähnlich; gestirnt, voll Sterne
 • ἀστερόεις, gestirnt, sternreich; übertr., glänzend, funkelnd; κέλευϑος, Sternenpfad
 • ἀστερό-μαντις, Sterndeuter
 • ἀστερό-νωτος, mit gestirntem Rücken
 • ἀστερο-όμματος, sternäugig
 • ἀστεροπαῖος, Ζεύς, der Blitzeschleuderer
 • ἀστεροπή, Blitz
 • ἀστεροπητής, der Blitzeschleuderer, Beiname des Zeus
 • ἀστερο-πληθής, von Sternen erfüllt
 • ἀστερό-πυρσος, Sternfackel, Funkelstern
 • ἀστερο-σκοπία, Sternbeschauung
 • ἀστερο-σκόπος, Sternseher, Sterndeuter
 • ἀστερο-φεγγής, sternglänzend
 • ἀστερό-φοιτος, unter Sternen wandelnd
 • ἀστερόω, zum Stern machen
 • ἀστερ-ωπός, mit Sternenblick
 • ἀ-στέφανος od. ἀ-στεφάνωτος, ohne Kranz, unbekränzt, ἅμιλλαι d. i. unglücklich
 • ἀ-στεφής od. ἄ-στεφος, ungekränzt
 • ἀστή, Städterin, Bürgerin
 • ἄ-στηλος, ohne Säule, bes. ohne Grabstein
 • ἄ-στηνος od. ἀστήν, unglücklich
 • ἀστήρ, 1) Stern; eine feurige Lufterscheinung, ein Meteor; die Sonne. 2) wie bei uns übertr., von allem Hervorstrahlenden. Von der Ähnlichkeit heißen so noch a) eine Pflanze. b) eine Molluskenart, Meerstern. c) ein Singvogel. d) samische Siegelerde
 • ἀ-στήρικτος, nicht gestützt; schwach; von einem Kinde
 • ἀ-στιβής, ἀ-στίβητος, ἄ-στιβος, unbetreten
 • ἀστικός, städtisch, a) zur Stadt gehörig; οἱ ἀστικοί, die Städter. b) fein gebildet, witzig, dem bäurischen, ἄγροικος, entgeggstzt
 • ἄ-στικτος, nicht durch Punkte bezeichnet, a) nicht tätowiert. b) ein nicht verpfändetes Landgut, da ein solches durch Säulen mit Inschriften bezeichnet wurde
 • ἀστίτης, der Bürger, Städter
 • ἀστλέγγιστος, ungestriegelt, nicht abgerieben
 • ἀ-στοιχείωτος, in den Elementen unwissend
 • ἄ-στοιχος, nicht in Reihen geordnet, πυρός, nach der Ähre so genannt
 • ἄ-στολος, ungekleidet; ἄστ. ϑεωρίς, vom Nachen des Charon, unglücklich abgesendet, das Unglücksschiff
 • ἀ-στομάχητος, ungeärgert
 • ἀ-στόμιοι, ungezügelt
 • ἄ-στομος, ohne Mund, a) nicht sprechen könnend. b) mit kleinem, schwachem Maule, Hunde, die damit nicht fassen können. c) hartmäulig, ungehorsam; übertr. von Menschen. d) für den Mund unangenehm, nicht mundend. e) ungeschärft; keine Härtung zulassend
 • ἀ-στόμωτος, ungestählt
 • ἄ-στονος, ἀ-στονάχητος, 1) ohne Klage; mit Klagen erfüllt. 2) Klagen verscheuchend
 • ἀστό-ξενος, einer Stadt als Gast befreundet
 • ἀ-στοργία, Lieblosigkeit
 • ἄ-στοργος, ohne Liebe zu den Jungen; übh. grausam
 • ἀ-στορής, ungebettet
 • ἀστός, Städter, Bürger, Mitbürger. Bei den Athenern: der in der Stadt selbst Geborene, von πολίτης im weitern Sinne unterschieden
 • ἀ-στόχαστος, nicht gezielt
 • ἀ-στοχέω, das Ziel verfehlen, nicht treffen, übertr., περί τινος, sich in seinem Urteile über etwas irren; übh. nicht Rücksicht nehmen auf etwas
 • ἀ-στόχημα, das Verfehlen, der Irrtum
 • ἀ-στοχία, dass.; bes. Unvorsichtigkeit, Unklugheit
 • ἄ-στοχος, das Ziel verfehlend, nicht richtig erkennend; Adv. ἀστόχως, unüberlegt, unklug
 • ἀστραβεύω, ein Saumtier reiten
 • ἀστράβη, ein hölzerner Saumsattel, zum Festpacken der Lasten
 • ἀστραβ-ηλάτης, Maultierreiter
 • ἀ-στραβής, unerschüttert; τρίγωνον, gerade; nicht zu biegen
 • ἀστραβίζω, Kameele, wie Maultiere gesattelt, Maultierdienste tuend
 • ἀστραγάλειος, aus Knöcheln gemacht
 • ἀστραγαλίζω, spielen, knöcheln
 • ἀστραγαλῖνος, Distelfink
 • ἀστραγάλισις, das Knöchelspiel
 • ἀστραγαλιστής, der Würfelspieler
 • ἀστραγαλίτης, fem. -ῖτις, von Gestalt eines ἀστράγαλος
 • ἀστραγαλό-μαντις, der aus Würfeln weissagt
 • ἀστράγαλος, 1) der Wirbelknochen, bes. Halswirbel; das Sprungbein, der Knöchel in der Ferse; von Pferden. 2) Sie wurden in Peitschen eingeflochten; oft werden zierliche Füße mit ἀστραγάλοις verglichen. 3) plur., Würfel, zuerst aus den Knöcheln einiger Tiere, später aus Elfenbein u. Stein gemacht. Sie waren auf 2 Seiten rund, auf 4 mit Punkten so bezeichnet, daß 1 u. 6, u. 3. u. 4 einander gegenüberstanden (κύβοι waren auf allen 6 Seiten bezeichnet). Man warf immer 4 Knöchel aus der Hand od. aus einem Becher; der beste Wurf hieß Ἀφροδίτη, Μίδας od. Ἡρακλῆς, wenn die Würfel 1, 3, 4, 6 zeigten; der schlechteste κύων, wenn alle dieselbe Augenzahl zeigten, der Wurf ein Pasch war. Auch werden 3 Würfe, Αλέξανδρος, ἔφηβος, Χῖος als die schlechtesten bezeichnet. 4) an den ionischen Säulen der Schnörkel am Capital. 5) ein Hülsengewächs, astragalus baeticus. 6) ein Maß bei den Ärzten
 • ἀστραγαλ-ώδης, von der Gestalt des ἀστράγαλος
 • ἀστραγαλωτός, von Knöcheln, ἱμᾶσιν ἀστραγαλωτοῖς μαστιγοῦσϑαι, mit Knöcheln durchflochtene Knute; ohne μάστιξ, dieselbe Knute, Strafinstrument der Gallier
 • ἀστραῖος, gestirnt
 • ἀστραπαῖος, blitzend, Ζεύς; von Blitzen begleitet; ὕδατα, Gewitterregen
 • ἀστραπεύς, der Blitzschleuderer
 • ἀστραπή, der Blitz; übrtr., Glanz
 • ἀστραπη-βολέω, Blitze schleudern
 • ἀστραπη-βόλος, der Blitzeschleuderer
 • ἀστραπηδόν, mit häufigen Blitzen
 • ἀστραπη-φορέω, Blitzetragen
 • ἀστραπη-φόρος, Blitze tragend
 • ἀστραπο-ειδής, blitzähnlich
 • ἀστραπό-πληκτος, von Blitz getroffen
 • ἀστραπτικός, blitzend
 • ἀστράπτω, Blitze schleudern, blitzen, vom Zeus; Glanz ausstrahlen; intrans. glänzen, bes. von Augen; vom Metallglanz; beleuchten
 • ἀστρ-άρχη, Sternenfürstin
 • ἀ-στρατεία, 1) Freiheit vom Kriegsdienst. 2) Verlassen des Kriegsdienstes, Desertion
 • ἀ-στράτευτος, der nicht als Soldat gedient hat
 • ἀ-στρατ-ηγησία, Ungeschicklichkeit im Anführen eines Heeres
 • ἀ-στρατ-ήγητος, 1) nicht von einem Feldherrn angeführt 2) der nicht Feldherr gewesen. 3) ein schlechter Feldherr
 • ἄ-στρεπτος, ἀ-στραφής, 1) nicht zu biegen, hart; von Holz, das sich nicht wirft. 2) von dem man nicht zurückkehrt; Adv. ἀστρεπτεί, 3) ohne umzukehren, sich umzusehen
 • ἀστρικός, zu den Sternen gehörig
 • ἀστρο-βλής, vom Stern, d. i. entweder von der Sonne od. vom Hundsstern getroffen, verbrannt
 • ἀστρο-βλησία, der Sonnenstich
 • ἀστρό-βλητος, versengt
 • ἀστρο-βολέομαι, von der Sonne od. dem Hundsstern getroffen, versengt sein
 • ἀστρο-βολία, das Versengtsein durch die Sonne, Theophr.; auch ἀστροβολησία u. ἀστροβλησία
 • ἀστρο-γείτονες, sternennah
 • ἀστρο-γοητεία, die Sterntrügekunst
 • ἀστρο-δίαιτος, unter den Sternen, d. h. unter freiem Himmel lebend
 • ἀστρο-ειδής, sternartig, -ähnlich
 • ἀστρο-θεάμων, Sternbeschauer
 • ἀστρο-θεσία, die Stellung der Sterne zu einander, Konstellation
 • ἀστρο-θετέω, die Sterne ordnen zu einem Sternbilde, u. es benennen
 • ἀστρο-θέτημα, Sternbild
 • ἀστρο-θέτης, Sternsteller, -ordner
 • ἀστρό-θετοι, zum Ordnen der Sterne gehörig
 • ἀστρο-θύτης, Sternanbeter
 • ἀστρο-κυκλόεσσα, Ζωδιακή, der sterngerundete
 • ἀστρο-λάβος, ἀστρο-λαβικόν, ein Instrument der Astronomen, Astrolabium
 • ἀστρο-λεσχέω, von Sternen u. Sternguckerei schwatzen
 • ἀστρο-λέσχης, ein Sternschwätzer
 • ἀστρο-λογέω, die Sterne beobachten, Astronomie treiben
 • ἀστρο-λόγημα, Sterndeutung
 • ἀστρο-λογία, Sternkunde; auch für Astrologie
 • ἀστρο-λογικός, die Astronomie betreffend; ἡ -ική, Sternkunde
 • ἀστρο-λόγος, der Sternkundige, Astronom; Sterndeuter
 • ἀστρο-μαντεία, ἀστρο-μαντική, Sterndeuterei
 • ἀστρόμαντις, Sterndeuter
 • ἄστρον, Sternbild; Unterschied zwischen ἀστήρ u. ἄστρον; am häufigsten vom Sirius; übh. von allem Ausgezeichneten, Ἑλλάδος ἄστρον heißt Corinth
 • ἀστρο-νομέω, die Sterne beobachten
 • ἀστρο-νόμημα, Sternbeobachtung
 • ἀστρο-νομία, Sternkunde
 • ἀστρο-νομικός, Sternkundiger; was sich auf die Sternkunde bezieht
 • ἀστρο-νόμος, (eigtl. die Sterne in Sternbilder verteilend), der Sternkundige, Sternbetrachtende
 • ἀστρο-πολέω, sich mit den Gestirnen beschäftigen
 • ἀ-στρούθιστος, nicht mit Seifenkraut ausgewaschen
 • ἀστρο-φαής, sternglänzend, strahlend
 • ἀστρο-φέναξ, mit Sterndeuterei betrügend
 • ἀστρο-φόρητος, von den Sternen getragen
 • ἀστρο-φόρος, Sterne tragend
 • ἄ-στροφος, unverwandt; ἦλϑε, ohne sich umzusehen; γένεσις, ohne Drehen; ohne Strophen
 • ἀστρο-χίτων, im Sternenkleide
 • ἀστρόω, besternen
 • ἀστρῷος, von den Sternen herrührend; οἶκος, von einem Sternbilde; aber άετός, ein den Sternen zugewandter Adler
 • ἀστρ-ωπός, sternglänzend
 • ἀ-στρωσία, das Liegen ohne Bett u. ohne Decken
 • ἄ-στρωτος, unbedeckt; ohne Decke u. ohne Bett; ἵππος, ohne Pferdedecke
 • ἄστυ, die Stadt; die Burg; vorzugsweise Athen; nicht bloß im Ggstz des Landes sondern auch des Piräeus
 • ἀστυ-άναξ, stadtbeherrschend
 • ἀστυ-βοώτης, κήρ υξ, durch die Stadt rufend
 • ἀστυ-γειτονέομαι, der Stadt benachbart bewohnen
 • ἀστυ-γειτονικός, ein Krieg mit den Grenznachbarn
 • ἀστυ-γείτων, der Stadt benachbart; πόλεμοι, Kriege mit den Stadtnachbarn; οἱ, Grenznachbarn
 • ἄστυδε, nach der Stadt hin, in die Stadt
 • ἀστυ-δρομέω, die Stadt berennen, bestürmen
 • ἄ-στῡλος, ἀ-στύλωτος, ohne Säulen
 • ἀστυ-μέριμνος, der sich um die Angelegenheiten der Stadt bekümmert
 • ἀστύ-νῑκος, die siegreiche Stadt, Athen
 • ἀστυ-νομέω, ein Astynomos sein; Aedil sein
 • ἀστυ-νομία, Amt u. Würde eines Astynomos
 • ἀστυ-νομικός, zum Amt des Astynomos gehörig
 • ἀστυ-νόμιον, der Versammlungsort, Gerichtshof der Astynomen
 • ἀστυ-νόμος, Stadt beschützend, lenkend; όργαί, staatskluge Gedanken; ἀγλαΐαι, Festlichkeiten, welche die ganze Stadt angehen; Subst. οἱ ἀστυνόμοι, eine Obrigkeit in Athen, welche die Straßen- u. Baupolizei verwaltete, ähnlich den römischen Aedilen
 • ἀστύ-οχος, die Stadt haltend, schützend
 • ἀστυ-πολέω, sich in der Stadt aufhalten; in der Stadt einhergehen
 • ἀστυ-πολία, Aufenthalt in der Stadt
 • ἀστυ-πόλος, der sich immer in der Stadt aufhält
 • ἄστυρον, Städtchen
 • ἄ-στῡτος, οἶκος, unfruchtbar; der Salat hieß deshalb bei Frauen ἀστῡτίς
 • ἀστύ-τριψ, immer in der Stadt lebend
 • ἀ-στυφέλικτος, unerschüttert, fest
 • ἀ-στύφελος, nicht rauh
 • ἀ-στυφία, auch ἀστῡσία, männliches Unvermögen
 • ἄ-στυφος, nicht adstringierend
 • ἀ-συγ-γενής, nicht verwandt
 • ἀ-συγ-γνώμων, ἀ-σύγ-γνωμος, nicht verzeihend, unbarmherzig
 • ἀ-σύγ-γνωστος, unverzeihlich; nicht verzeihend
 • ἀ-σύγ-γραφος, ohne Handschrift, ohne Verschreibung
 • ἀ-συγ-γύμναστος, ungeübt
 • ἀ-συγ-κατα-θετέω, nicht beistimmen
 • ἀ-συγ-κατα-θέτως, nicht beistimmend
 • ἀ-συγ-κέραστος, ungemischt
 • ἀ-σύγ-κλειστος, unverschlossen, nicht zusammen eingesperrt?
 • ἀ-σύγ-κλωστος, durch das Schicksal nicht verbunden, unvereinbar
 • ἀ-συγ-κόλλητος, nicht zusammengeleimt
 • ἀ-συγ-κόμιστος, ungeerntet, nicht eingebracht
 • ἀ-σύγ-κριτος, 1) unvergleichbar. 2) ungesellig
 • ἀ-συγ-κρότητος, eigtl. nicht zusammengehämmert, dah. von Soldaten: nicht eingeübt; vom Ausdruck: nicht gedrängt
 • ἀ-σύγ-χυτος, nicht zusammengeschüttet, unvermischt
 • ἀ-συγ-χώρητος, nicht gestattet; unverzeihlich; auch act., nicht gestattend, ungnädig
 • ἀ-σύ-ζευκτος, nicht zusammenzujochen, unvereinbar
 • ἀ-σῡκο-φάντητος, nicht von Sykophanten angeklagt, nicht verleumdet
 • ἀ-σῡλαῖος, das Asyl schützend
 • ἀ-σῡλεί, unverletzlich
 • ἀ-σῡλία, Unverletzlichkeit eines Ortes u. die daselbst Hilfe Suchenden
 • ἀ-σύλ-ληπτος, nicht zu fassen, unbegreiflich; nicht empfangend, nicht schwanger werdend
 • ἀ-συλ-ληψία, das Nichtempfangen, Unfruchtbarkeit
 • ἀ-συλ-λόγιστος, durch Vernunftschlüsse nicht herauszubringen, unlogisch; wer etwas nicht berechnen kann
 • ἄ-σῡλον, das Asyl, Zufluchtsort, Freistätte
 • ἄ-σῡλος, eigtl. ungeplündert, dah. unverletzlich, sicher, weil es im Schutz der Götter steht; ἀρχή, magistratus sacer; γάμων ἄσυλος, ohne Anfechtung wegen der Ehe
 • ἀ-σύλωτοι ὦμοι, entblößte Schultern
 • ἀ-σύμ-βατος, unvereinbar, τὸ ἀσ., Abneigung gegen einen Vergleich; κοινολογία, eine Unterhandlung, bei der man sich nicht einigen kann; τραῦμα, eine Wunde, die nicht zuheilen will; Adv. ἀσυμβάτως, ἔχειν, nicht einig werden können
 • ἀ-συμ-βίβαστος, unvereinbar
 • ἀ-σύμ-βλητος, 1) nicht zu vergleichen, ungleich; μέτρον, nicht geeicht. 2) nicht zu erraten, unverständlich
 • ἀ-συμ-βολέω, keinen Beitrag geben
 • ἀ-σύμ-βολος, 1) ohne Beitrag. 2) act., nicht beisteuernd: zum Gastmahl; dah. keinen Nutzen für das Ganze bringend; ungesellig
 • ἀ-συμ-βούλευτος, unberaten; nicht um Rat fragend
 • ἀ-συμ-μετρία, Mangel an Ebenmaß; Inkommensurabilität
 • ἀ-σύμ-μετρος, ohne Ebenmaß; nicht zusammenpassend; unermesslich; inkommensurabel
 • ἀ-σύμ-μικτος, ἀ-συμ-μιγής, unvermischt, unvereinbar
 • ἀ-συμ-μνημόνευτος, nicht mit andern zusammen zu behalten, od. zu erwähnen
 • ἀ-συμ-παγής, nicht zusammengefügt, dah. nicht derb
 • ἀ-συμ-πάθεια, Mangel an Mitgefühl
 • ἀ-συμ-παθής, ohne Mitgefühl, nicht teilnehmend; nicht übereinstimmend
 • ἀ-συμ-πέραντος, unvereinbar, nicht folgerichtig
 • ἀ-σύμ-πλεκτος, nicht verflochten
 • ἀ-συμ-πλήρωτος, nicht angefüllt, unvollständig
 • ἀ-σύμ-πτωτος, nicht zusammenfallend
 • ἀ-συμ-πώρωτος, unverknorpelt
 • ἀ-συμ-φανής, undeutlich
 • ἀ-σύμ-φορος, nicht zuträglich, nicht nützlich
 • ἀ-συμ-φυής, nicht zusammenpassend
 • ἀ-σύμ-φῡλος, eigtl. nicht stammverwandt; übertr., fremd
 • ἀ-σύμ-φυρτος, nicht gemengt
 • ἀ-συμ-φωνία, Mangel an Einklang, Uneinigkeit
 • ἀ-σύμ-φωνος, 1) nicht dieselbe Sprache redend. 2) nicht im Einklang; nicht übereinstimmend, uneins
 • ἀ-σύμ-ψηφος, nicht zustimmend
 • ἀ-συν-αίρετος, nicht zusammengezogen, Gramm.
 • ἀ-συν-ακόλουθος, ohne Gefolge
 • ἀ-σύν-ακτος, unzusammenhangend, unvereinbar
 • ἀ-συν-α-λείπτως, ohne Elision
 • ἀ-συν-άλλακτος, ungesellig, unversöhnlich
 • ἀ-σύν-απτος, unverknüpft, unvereinbar
 • ἀ-σύν-αρθρος, ἀ-συν-άρμοστος, durch keinen Artikel verbunden
 • ἀ-συν-άρτητος, nicht verknüpft, unzusammenhangend. Bei den Metrikern sind ἀσυνάρτητοι Verse, in denen verschiedene Rhythmen locker od. gar nicht verbunden sind. Übh. nicht zusammenpassend
 • ἀ-σύν-δετος, unverbunden; ohne Verbindungswort, Gramm.
 • ἀ-συν-δύαστος, ungepaart, unverbunden
 • ἀ-συν-ειδήτως τοῖς ἄλλοις, ohne daß die anderen darum wußten
 • ἀ-συν-είκαστος, dunkel
 • ἀ-συν-έλευστος, was sich nicht vereinigt
 • ἀ-σύν-εργος, nicht hilfreich
 • ἀ-συν-εσία, Unverstand, Mangel an Einsicht
 • ἀ-συν-ετέω, nicht verstehen
 • ἀ-σύν-ετος, ohne Einsicht, unverständig
 • ἀ-συν-ηγόρητος, unverteidigt
 • ἀ-συν-ήθεια, Ungewohntheit; Unbekanntschaft (aus Mangel an Umgang)
 • ἀ-συν-ήθης, ungewohnt; γραμματικῆς, der nicht lesen kann
 • ἀ-συνθεσία, Bundbrüchigkeit; Gramm. ohne Zusammensetzung
 • ἀ-συν-θετέω, bundbrüchig sein
 • ἀ-σύν-θετος, 1) nicht zusammengesetzt, einfach. 2) unbeständig, unzuverlässig, od. der etwas nicht wahrnimmt, nicht beherzigt; bundbrüchig
 • ἀ-σύν-νους, unüberlegt
 • ἀ-σύν-οπτος, unkenntlich, dunkel
 • ἀ-συν-ουσίαστος, ohne Gemeinschaft, ohne Umgang
 • ἀ-σύν-τακτος, 1) ungeordnet, noch nicht an seinen Platz gestellt; bes. von Soldaten; unvorbereitet; adv., außer Reih u. Glied.2) ohne Ebenmaß. 3) ohne öffentliche Kosten, Abgaben
 • ἀ-συν-ταξία, Unordnung, Verwirrung
 • ἀ-συν-τέλεστος, unvollendet, unvollkommen
 • ἀ-συν-τελής, 1) frei von Abgaben; übh. nichts beitragend, nichts helfend. 2) unvollkommen
 • ἀ-σύν-τονος, nicht angespannt, schlaff; langsam marschieren
 • ἀ-σύν-τρητος, nicht durchbohrt
 • ἀ-σύν-τριπτος, nicht zerrieben
 • ἀ-συν-ύπ-αρκτος, nicht zusammen, nebeneinander bestehend
 • ἀ-σῡρής, unrein, häßlich
 • ἀ-σῡρικτος, nicht ausgezischt
 • ἀ-σύῤ-ῥαπτος, nicht zusammengenäht
 • ἀ-συ-σκεύαστος, nicht zusammengepackt, dah. ungeordnet
 • ἀ-συ-στασία, Uneinigkeit, Verwirrung?
 • ἀ-σύ-στατος, nicht zusammenhaltend, hängend; γάλα, nicht gerinnend; übh. unvereinbar, uneinig; nicht zu stillender, od. nach anderen nicht zu tilgender
 • ἀ-σύ-στολος, ohne Zusammenziehung od. Verkürzung, Gramm.
 • ἀ-σύ-στροφος, nicht zusammengedreht; dah. vom Ausdruck: nicht gedrängt, nicht kurz
 • ἀ-σύφηλος, verächtlich; unweise, töricht
 • ἀ-σφάδαστος, nicht zuckend; καὶ ταχὺ πέσημα, vom schnellen Tode
 • ἀ-σφακέλιστος, nicht vom kalten Brand ergriffen
 • ἄ-σφακτος, ungeschlachtet
 • ἀ-σφάλεια, das Feststehen, Sicherheit, bes. Gefahrlosigkeit. Übertr., λόγου, unumstößlicher Beweis
 • ἀ-σφαλής, nicht wankend, feststehend; zuverlässig; sicher, geschützt vor Gefahr; vorsichtig; τὸ ἀσφαλ. Sicherheit; ungefährdet; genau; vorsichtig
 • ἀ-σφαλίζω, sichern, schützen
 • ἀ-σφάλιος, Poseidon, der Sichernde, Festhaltende
 • ἀ-σφάλισις, das Sicherstellen
 • ἀ-σφάλισμα, Sicherstellung
 • ἀ-σφαλτίας, der letzte Lendenwirbel, der Stützer
 • ἀσφαλτίζω, einen dem Asphalt ähnlichen Geruch haben
 • ἀσφαλτίτης, erdharzig, asphaltisch
 • ἄσφαλτος, Asphalt, Erdharz, Judenpech; auch eine Art Steinöl
 • ἀσφαλτόω, mit Erdharz bestreichen
 • ἀσφαλτ-ώδης, dem Erdharz ähnlich; voll von Erdharz
 • ἀσφάλτωσις, das Bestreichen mit Erdharz?
 • ἀ-σφαραγέω, rauschen, tosen
 • ἀ-σφάραγος, Luftröhre, Kehle
 • ἀσφάραγος, Spargel
 • ἄ-σφιγκτος, nicht zusammengeschnürt, ungebunden
 • ἀσφοδελίνη, aus Asphodelus-Stengeln gemacht
 • ἀσφόδελος, eine lilienartige Pflanze, deren kleine Wurzelknollen gegessen wurden; asphodelus ramosus
 • ἀσφοδελός, Asphodelus hervorbringend; ἀσφοδελὸς λειμών, die Asphodelos-Wiese, in der Unterwelt
 • ἀσφοδελ-ώδης, asphodelusartig
 • ἀ-σφράγιστος, unversiegelt, ungezeichnet
 • ἀ-σφυκτέω, ohne Pulsschlag sein
 • ἄ-σφυκτος, 1) ohne Pulsschlag; übertr. ohne Wallung. 2) keine Wallungen im Blute bewirkend

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert