• δυς-οδο-παίπαλος, durch Felsen unwegsam
 • δύς-οδος, unwegsam, schwer zu passieren
 • δυς-οίζω, sehr betrübt sein, jammern; μηδὲν δυςοίζου πολεμίους δρᾶσαι τάδε, fürchte nicht
 • δυς-οίκητος, unwohnlich
 • δυς-οικο-νόμητος, schwer zu verdauen
 • δύς-οικος, schlecht zum Wohnen
 • δύς-οικτος, sehr bemitleidenswert
 • δύς-οινος, schlechten Wein hervorbringend
 • δύς-οιστος, unerträglich
 • δυς-οιωνέω, Worte von böser Vorbedeutung sprechen
 • δυς-οιωνισμός ὁ, unglückliche Vorbedeutung
 • δυς-οιωνιστικός u. δυς-οιωνιστός, von unglücklicher Vorbedeutung
 • δύς-οκνος, sehr zögernd, ungern
 • δυς-όλισθος, schwer hinabgleitend
 • δύς-ομβρα βέλη, widrige Regengüsse
 • δυς-ομιλητος u. δυς-όμῑλος, schwer umgänglich; deren Gemeinschaft Unheil bringt
 • δυς-όμματος, blind, die Toten
 • δυς-όμοιος, unähnlich
 • δυς-όνειρος, böse Träume habend; böse Träume erregend
 • δύς-οπτος, schwer zu sehen, dunkel; τὸ δ. τῆς ἡμέρας, die Dunkelheit
 • δυς-ορᾱσία, ἡ, das Schwersehen
 • δυς-όρᾱτος, übel anzusehen, gräulich
 • δυς-οργησία, ἡ, Jähzorn
 • δυς-όργητος, jähzornig, sehr zornig
 • δύς-οργος, jähzornig
 • δυς-όρεκτος, übel strebend oder übel erregt
 • δυς-όριστος, schwer zu begrenzen, zu bestimmen
 • δυς-ορκέω, falsch schwören
 • δυς-όρμιστος, schlecht zum Anlanden
 • δύς-ορμος, schlecht zum Anlanden. Auch πνοαί im Hafen: zurückhaltende Winde. Übertr., τὰ δύςορμα, unwegsame Stellen, wo man nicht gut fußen kann
 • δύς-ορνις, ῑϑος, mit ungünstiger Vorbedeutung; ξυναυλία δορός, unglücklich; unter unglücklichen Auspizien
 • δυς-όρφναιος, sehr finster
 • δυς-οσμία, ἡ, hässlicher Geruch, Gestank
 • δύς-οσμος, 1) übel riechend. 2) schwer auszuwittern; auch = die Witterung erschwerend. 3) schwer riechend
 • δυς-ούλωτος, schwer vernarbend
 • δυς-ουρέω, am Harnzwang leiden
 • δυς-ουρία, ἡ, u. δυς-ουρίᾱσις, ἡ, Harnzwang
 • δυς-ουρικός, ή, όν, zum Harnzwang gehörig
 • δυς-ούριστον, unglücklich von günstigem Winde (οὖρος) herbeigeführt; unheilbar
 • δυς-όφθαλμον, αἶσχος, hässlich anzusehen
 • δυς-πάθεια, ἡ, 1) das Schwerleiden. 2) Unempfindlichkeit, Festigkeit gegen das Leid; übh. = Festigkeit, z. B. eines Brustharnisches
 • δυς-παθέω, schwer, heftig leiden; bes. = ungeduldig sein im Leid
 • δυς-παθής, ές, 1) schwer leidend; bes. ungeduldig im Leid. 2) unempfindlich gegen Leiden, abgehärtet
 • δυς-παίπαλος, sehr schroff und zackig, steil; rauh, borstig
 • δύς-παις παῖς, Unglückskind
 • δυς-πάλαιστος, schwer zu bekämpfen, unbezwinglich
 • δυς-πάλαμος (παλάμη), 1) wer sich nicht zu helfen weiß, ratlos. 2) der sich auf schlimme Kunstgriffe versteht; aber = heillos
 • δυς-παλής, ές, wogegen schwer zu ringen ist; übh. = schwierig; ῥίζαι, wogegen man sich schwer schützen kann
 • δυςπαρά-βλητος, unvergleichlich
 • δυς-παρα-βοήθητος, dem schwer zu helfen ist
 • δυς-παρά-βουλοι, φρένες, schwer abzuraten
 • δυς-παρά-γραφος, schwer zu begrenzen, zu bestimmen
 • δυς-παρ-άγωγος, schwer zu verleiten, zu verführen
 • δυς-παρά-δεκτος, 1) schwer annehmend; -κτως ἔχειν καὶ ϑαυμάζειν, schwer glauben wollen. 2) Pass., schwer anzunehmen
 • δυς-παρά-θελκτος, schwer zu besänftigen
 • δυς-παρ-αίτητος, schwer zu erbitten, zu beschwichtigen
 • δυς-παρά-κλητος, schwer zu besänftigen
 • δυς-παρ-ακολούθητος, 1) dem man schwer folgen kann, schwer zu begreifen. 2) schwer folgend, begreifend
 • δυς-παρα-κόμιστος, schwer fortzuschaffen; πλοῦς, schwierig
 • δυς-παρα-μύθητος, schwer zu trösten; schwer zu beruhigen, zu stillen
 • δυς-παρά-πειστος, schwer zu überreden
 • δυς-παρά-πλευστος u. δυς-παρά-πλους, wo man schwer vorbeischiffen kann
 • δυς-παρα-ποίητος, schwer nachzumachen
 • δυς-παρα-τήρητος, schwer zu beobachten
 • δυς-παρά-τρεπτος, schwer zu verleiten, zu bestechen
 • δυς-πάρ-ευνον λέκτρον, unglücklich neben einander gebettet, d. i. unglückliche Ehe
 • δυς-παρ-ηγόρητος u. δυς-παρ-ήγορος, schwer zu trösten
 • δυς-πάρθενος, unglückliche Jungfrau
 • Δύς-παρις, ιδος, Unglücks-Paris
 • δυς-πάρ-ιτος, woran schwer vorbei zu gehen ist
 • δυς-πάρ-οδος, schwer zugänglich
 • δυς-πάτητος, schwer zu betreten
 • δύς-παυστος, schwer zu stillen
 • δυς-πείθεια, ἡ, Ungehorsam
 • δυς-πειθέω, ungehorsam sein
 • δυς-πειθής, ές, 1) schwer zu überzeugen. 2) schwer gehorchend, widerspenstig; von Jagdhunden; δυςπειϑῶς ἔχειν πρός τι, etwas nicht glauben wollen
 • δυς-πειρία, ἡ (πεῖρα), die Schwierigkeit des Versuchens u. durch Versuche eine Sache kennen zu lernen
 • δύς-πειστος, 1) schwer zu überreden. 2) ungehorsam
 • δυς-πέλαστος, unnahbar
 • δύς-πεμπτος, schwer fortzuschicken
 • δυς-πέμφελος, schwierig; eigentlich = schwer zu beschicken, zu besorgen; oder eigentlich = bewölkt, stürmisch
 • δυς-πένθερα, ϑεσμά, des bösen Schwiegervaters
 • δυς-πενθέω, sehr trauern
 • δυς-πενθής, ές, 1) sehr trauernd, sehr traurig. 2) sehr betrauert
 • δυς-πέπαντος schwer, langsam reisend
 • δυς-πεπτέω, schwer verdauen
 • δύς-πεπτος, 1) schwer zu verdauen. 2) unreif; γόνος, vom nicht ausgebrüteten Ei
 • δυς-πέρᾱτος u. δυς-περαίωτος, schwer zu überschreiten, zu passieren; übertr., αἰών, ein mühselig durchzubringendes Leben
 • δυς-περι-άγωγος, schwer herumzuführen
 • δυς-περι-γένητος, schwer zu überwinden
 • δυς-περι-κάθαρτος, schwer zu reinigen
 • δυς-περί-κτητος, der nicht leicht etwas erübrigt, arm
 • δυς-περί-ληπτος, schwer zu umfassen; πόλις τοῖς ἐναντίοις, welche die Feinde schwer von allen Seiten umgeben können; auch = schwer zu begreifen
 • δυς-περι-νόητος, schwer zu begreifen
 • δυς-περι-όδευτος, schwer zu umgehen, unendlich
 • δυς-περι-όριστος, schwer zu bestimmen
 • δυς-περί-τρεπτος, schwer umzustoßen
 • δυς-περί-ψυκτος, schwer abzukühlen
 • δυς-πετέω, unzufrieden, unglücklich sein
 • δυς-πέτημα, τό, Unglücksfall
 • δυς-πετής, ές, schwer fallend, schwer; lästig
 • δυς-πεψία, ἡ, Unverdaulichkeit; schwere Verdauung
 • δυς-πήμαντος, schwer verletzt od. verletzend
 • δύς-πηχυς, υ, schwer zu messen, unermesslich
 • δυς-πινής, ές, sehr schmutzig
 • δυς-πιστέω, schwer glauben
 • δυς-πιστία, Schwergläubigkeit, Misstrauen
 • δύς-πιστος, 1) schwer glaubend, misstrauisch. 2) schwer zu glauben, unglaublich
 • δύ-σπλαγχνος, hartherzig
 • δύς-πλανος, unglücklich umherirrend
 • δύς-πληκτος, schwer zu erschrecken
 • δυς-πλήρωτος, schwer zu füllen; schwer zu vollenden
 • δυς-πλοΐα, ἡ, schwierige, schlimme Seefahrt
 • δύς-πλους, für die Schifffahrt gefährlich
 • δύς-πλυτος, schwer abzuwaschen
 • δύς-πλωτος, = δύςπλοος, vom Meere
 • δυς-πνοέω, 1) schwer atmen. 2) übel riechen
 • δυς-πνόητος, schwer atmend
 • δύς-πνοια, ἡ, 1) schwerer Atem, Engbrüstigkeit. 2) widriger Wind
 • δυς-πνοϊκός, schwer atmend
 • δύς-πνοος, zsgzgn δύςπνους, 1) schwer atmend, engbrüstig; atemlos, keuchend; aber δύςπνοοι πνοαί sind widrig wehende Winde. 2) schwer einzuatmen
 • δυς-πολέμητος, schwer zu bekriegen
 • δυς-πόλεμος, unglücklich im Kriege
 • δυς-πολι-όρκητος, schwer zu belagern u. einzunehmen
 • δυς-πολίτευτος, zur Staatsverwaltung untauglich
 • δυς-πονής, ές, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα δυσπονέος καμάτοιο, die durchschwere Arbeitbewirkte Ermüdung
 • δυς-πόνητος, schwer zu erarbeiten, zu erwerben. Aber δαίμων, ein Mühsal dringender
 • δυς-πονία, ἡ, schwere Arbeit, Mühsal
 • δύς-πονος, mühselig
 • δυς-πόρευτος, unwegsam
 • δυς-πορέω, schwer marschieren
 • δυς-πόρθητος, schwer zu zerstören
 • δυς-πορία, ἡ, Schwierigkeit zu durchschreiten, überschreiten, ποταμοῠ, den Fluß
 • δυς-πόριστος, schwer zu verschaffen; τὸ δ., die Schwierigkeit etwas anzuschaffen
 • δύς-πορος, schwer zu passieren, unwegsam
 • δυς-ποτμέω, unglücklich sein
 • δυς-ποτμία, ἡ Unglück
 • δύς-ποτμος, dem ein schlimmes Los gefallen, unglücklich
 • δύς-ποτος, schwer, widrig zu trinken
 • δυς-πρᾱγέω, unglücklich (in einem Unternehmen) sein
 • δυς-πράγημα, τό, unglückliche Unternehmung
 • δυς-πρᾱγία, ἡ, Missgeschick
 • δυς-πρᾱγμάτευτος, schwer zu behandeln
 • δύς-πρακτος, schwer zu tun
 • δύς-πρᾱτος, schwer zu verkaufen, Titel einer Komödie des Antiphanes
 • δυς-πρέπεια, ἡ, Unschicklichkeit
 • δυς-πρεπής, ές, unschicklich
 • δύς-πριστος, schwer zu zersägen
 • δυς-πρό-πτωτος, schwer niederfallend
 • δυς-πρός-βατος, schwer zugänglich
 • δυς-πρός-βλητος, schwer anzugreifen
 • δυς-πρός-δεκτος, 1) schwer annehmend, glaubend, τινός. 2) schwer anzunehmen, lästig
 • δυς-προς-ήγορος, schwer anzureden, unfreundlich
 • δυς-πρός-ιτος, schwer zugänglich, d. i. unfreundlich; schwer anzugreifen
 • δυς-πρός-μαχος, schwer zu bekämpfen
 • δυς-πρός-μικτος, mit dem schwer Gemeinschaft zu halten
 • δυς-πρός-οδος, schwer zugänglich; von Menschen: ungesellig, unfreundlich
 • δυς-πρός-οιστος, unzugänglich, unfreundlich
 • δυς-πρός-οπτος, schwer anzusehen; όνείρατα, deren Anblick Unglück bedeutet
 • δυς-προς-όρμιστος u. δυς-πρός-ορμος, ungünstig für das Landen; von der Küste; ἀπόβασις, schwierige Landung
 • δυς-προς-πέλαστος, πόλεις, denen man sich mit Mühe nähert
 • δυς-προς-πόριστος, schwer herbeizuschaffen; χώρα, für Zufuhr ungünstig
 • δυς-πρός-ρητος, schwer anzureden, mürrisch
 • δυς-πρός-ωπος, von widrigem Ansehen
 • δυς-πύητος, schwer eiternd
 • δυς-ραγής, ές, schwer zu zerreißen
 • δύς-ρευστος, schwer fließend
 • δύς-ρητος, schwer zu sagen; schwer auszusprechen
 • δύς-ρῑγος, sehr frostig
 • δυς-ροέω, schlecht fließen; übertr., schlecht von Statten gehen, unglücklich sein
 • δυς-ροητικός, zum Missgeschick führend
 • δύς-ροια, ἡ, schlechter Fortgang, Missgeschick
 • δύς-ροος, schwer fließend
 • δυς-σέβεια, ἡ, Gottlosigkeit; δυςσάβειαν κτᾶσϑαι, sich den Vorwurf der Gottlosigkeit zuziehen
 • δυς-σεβέω, gottlos sein
 • δυς-σέβημα, τό, gottlose Handlung, Rede
 • δυς-σεβής, ές, gottlos, von Menschen und Sachen
 • δύς-σειστος, schwer zu erschüttern
 • δύς-σηπτος, schwer faulend
 • δύς-σοος, schwer zu retten, heillos
 • δυς-σύμ-βατος, schwer übereinkommend, sich schwer vereinigend
 • δυς-σύμ-φυτος, schwer zusammenwachsend
 • δυς-σύν-ακτος, schwer zusammenzubringen
 • δυς-συν-είδητος, mit bösem Gewissen
 • δυς-σύν-οπτος, schwer zu übersehen, zu erkennen
 • δύς-τεικτος, schwer zu ordnen
 • δυς-τάλᾱς, αινα, αν, sehr unglücklich
 • δυς-ταμίευτος, womit schwer hauszuhalten ist
 • δυς-τάραχος, sehr unruhig
 • δυ-στατέω, schlecht stehen, schwanken
 • δύ-στατος, schlecht stehend
 • δυς-τέκμαρτος, schwer zu erkennen, zu erspähen; übh. = unverständlich
 • δυς-τεκνία, ἡ, Unglück mit Kindern
 • δύς-τεκνος, durch Kinder unglücklich
 • δυς-τερπής, ές, schlecht ergötzend, d. i. sehr schmerzlich
 • δύς-τηκτος, schwer zu schmelzen
 • δυ-στηνία, ἡ, das Unglück
 • δύ-στηνος, ον, dor. δύστᾱνος, unglücklich, jammervoll, elend; δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν, zu verstehen wie υἷες Ἀχαιῶν, nicht allein die Eltern sind δύστηνοι, sondern auch und grade besonders die Söhne selbst; mit der Nebenbedeutung dersittlichen Verworfenheit, unselig
 • δυς-τήρητος, schwer zu bewahren
 • δυ-στίβευτος, schwer aufzuspüren
 • δυς-τιθάσσευτος, schwer zu zähmen; βλάστημα, vom Neide
 • δυς-τλήμων, ονος, schwer duldend
 • δύς-τλητος, schwer zu dulden
 • δυς-τόκεια, ἡ, die zum Unglück geboren hat
 • δυς-τοκεύς, ὁ, der Unglückserzeuger
 • δυς-τοκέω, schwer gebären; zum Unglück gebären
 • δυς-τοκής, ές, schwer gebärend
 • δυς-τοκία, ἡ, das schwere Gebären, schwere Geburt
 • δύς-τοκος, schwer gebärend; zum Unheil geboren
 • δυ-στομέω, einem Böses nachreden
 • δύ-στομος, hartmäulig
 • δύς-τομος, schwer zu zerschneiden
 • δύ-στονος, schwer zu beklagen, jammervoll
 • δυς-τόπαστος, schwer zu erraten; εἰδέναι, schwer zu erkennen
 • δυ-στόχαστος, schwer zu treffen
 • δυ-στοχία, ἡ, das Verfehlen des Ziels
 • δυς-τράπεζος, scheußliche Speisen genießend
 • δυς-τραπελία, ἡ, u. δυς-τραπέλεια, ἡ, die Unbeweglichkeit, bes. Unwandelbarkeit des Charakters, Störrigkeit; von der Hydra, der doppelt so viel Köpfe wuchsen, als ihr abgehauen wurden; von dem Orte: ungünstiges Terrain
 • δυς-τράπελος (τρέπω), schwer zu wenden, zu bewegen; bes. vom Charakter: eigensinnig, starrköpfig; übh. = schwierig. Adv., δυςτραπέλως, hinderlich, am unrechten Orte
 • δυ-στρατο-πέδευτος, ungünstig für das Aufschlagen eines Lagers
 • δυς-τράχηλος, mit hartem Nacken, ungehorsam
 • δύς-τρητος, schwer zu durchbohren
 • δύς-τριπτος, schwer zu zerreiben
 • δυς-τροπία, ἡ, Hartnäckigkeit
 • δυς-τροπικός, starrsinnig
 • δύς-τροπος, schwer zu wenden, unbiegsam, starrsinnig
 • δύστρος, ὁ, der Monat März bei den Macedoniern
 • δύς-τροφος, schwer zu ernähren, zu erhalten
 • δυς-τρύπητος, schwer zu durchbohren
 • δύς-τρωτος, schwer zu verwunden
 • δυς-τυχέω, unglücklich sein, Missgeschlick haben; ἄμορφον γυναῖκα, d. i. ein hässlich Weib zu leiden haben. Pass., vom Missgeschicke betroffen werden, verunglücken; τὰ ὑφ' ἑτέρων δυςτυχηϑέντα, anderer Missgeschick
 • δυς-τύχημα, τό, Unglück, Unfall
 • δυς-τυχής, ές, dem etwas misslingt, unglücklich
 • δυς-τυχία, ἡ, das Missglücken, Unglück
 • δύς-υδρος, an Wasser Mangel leidend
 • δυς-υπέρ-βατος, schwer zu übergehen
 • δυς-υπνέω, schlecht schlafen
 • δύς-υπνος, schlecht schlafend
 • δυς-ύπ-οιστος, schwer zu ertragen
 • δυς-υπο-μόνητος u δυς-υπο-μένητος, schwer auszuhalten
 • δυς-υπο-νόητος, sehr argwöhnisch
 • δυς-υπό-στατος, dem schwer zu widerstehen ist
 • δύ-σφαλτος, schwer wankend zu machen
 • δυς-φανής, ές, schwer zu erkennen, undeutlich; so auch νύξ, finster
 • δυς-φάνταστος, das Bild von etwas schwer aufnehmend
 • δύς-φατος, übel auszusprechen, heillos; unverständlich
 • δυς-φεγγής, ές, schlecht beleuchtet, dunkel
 • δυς-φερής, ές, schwer zu ertragen
 • δυς-φημέω, böse Worte von übler Vorbedeutung brauchen; τινά, gegen einen; gew. j-n lästern, schmähen
 • δυς-φήμημα, τό, Schmährede
 • δυς-φημία, ἡ, 1) Worte von böser Vorbedeutung, Klagen. 2) Schmährede. 3) böse Nachrede, schlechter Ruf
 • δύς-φημος u. δυς-φήμιστος, 1) von böser Vorbedeutung. 2) κλέος, übler Ruf; schmähend
 • δύς-φθαρτος, schwer, nicht verderbend
 • δύς-φθεγκτος u. δύς-φθογγος, schwer auszusprechen
 • δυς-φιλής, ές, schlecht geliebt, d. i. gehasst, verabscheut
 • δυς-φορέω, schwer, ungern ertragen; unwillig sein; sich übel befinden
 • δυς-φόρητος, schwer zu ertragen; σάρξ, schwer zu verdauen; διαφόρητος, zerrissen
 • δυς-φορία, ἡ, das Schwerertragen, die Unbehaglichkeit
 • δυς-φορικός, Unwillen andeutend
 • δυς-φόρμιγξ, ιγγος, traurig (tönend)
 • δύς-φορος, schwer zu tragen; übertr., lästig, unerträglich. Aber σώματα, schwerfällig; von Pferden, die einen schleppenden Gang haben; γνῶμαι, verwirrt; ἄγειν τι, übel ertragen
 • δύς-φραστος, schwer zu sagen, unerklärlich; κέλευϑα, schwer zu bemerken. Act., = schwer aussprechend
 • δυς-φρονέων ἐπιλήϑεται, οὐδέ τι κηδέων μέμνηται, missmütig sein
 • δυς-φροσύνη, ἡ, Missmut, Kummer
 • δύς-φρων, ονος, missmütig; a) traurig; τὰ δύςφρονα, Traurigkeit. b) übel gesinnt, feindselig. c) unsinnig, töricht
 • δυς-φυής, ές, schwer, langsam wachsend
 • δυς-φυΐα, ἡ, das langsame Wachsen
 • δυς-φύλακτος, 1) schwer zu bewachen, zu hüten. 2) wovor man sich schwer hüten kann
 • δυς-φωνέω, misstönen
 • δυς-φωνία, ἡ, Misston, Missklang
 • δύς-φωνος, misstönend
 • δυς-φώρᾱτος, schwer zu ertappen
 • δυς-χαλίνωτος, schwer zu zügeln
 • δυς-χάριστος, nicht freigebig, τινός, mit etwas, od. = undankbar
 • δυς-χείμερος u. δυς-χειμερινός, 1) sehr stürmisch, winterlich, rauh. 2) den Winter schlecht ertragend
 • δυς-χείρωμα, τό, woran schwer Hand zu legen ist, das schwer zu Bekämpfende
 • δυς-χείρωτος, schwer zu überwältigen, zu besiegen
 • δυς-χεραινόντως, mit Unwillen
 • δυς-χεραίνω (δυςχερής), 1) unwillig, unzufrieden sein od. werden; τί, mit etwas; bes. = Widerwillen gegen etwas haben, verwerfen; dah. pass., τὸ τῆς μοναρχίας ὄνομα δυςχεραινόμενον, mit Unwillen vernommen; ὑπό τινος, gehasst werden; τοῖς λόγοις, Schwierigkeiten beim Disputieren machen, trügerische Kunstgriffe anwenden. 2) Unwillen erregen; ῥήματα ἢ τέρψαντα ἢ δυςχεράναντα, bittere Worte; auch τὴν ὁδὸν δένδρα κόπτοντες, schwierig machen
 • δυς-χεραντικός, leicht unwillig werdend, ärgerlich
 • δυς-χέρασμα, τό, Behauptungen mürrischer Philosophen
 • δυς-χέρεια, ἡ, Schwierigkeit im Handhaben, Behandeln; a) von Sachen: Unbequemlichkeit, Hindernis; das Lästige, Unangenehme einer Sache. Übh. = Ekel, Überdruss. b) von Personen: mürrisches Wesen, Verdrießlichkeit
 • δυς-χερής, ές, schwer zu handhaben, zu behandeln; a) von Sachen: schwierig, schwer zu unternehmen; dah, = widrig, unangenehm; τὰ δυσχερῆ, missliche Lage, Missgeschick; λόγοι, sich widersprechende Sätze, um den Hörer zu täuschen. b) von Menschen: mürrisch, verdrießlich; περὶ τὰ σὶτία, schwer im Essen zufrieden zu stellen; übh. = widrig. Adv.: δυςχερῶς φέρειν, mit Mühe ertragen; ἔχειν πρός τι, unwillig sein
 • δυ-σχημάτιστος, schwer zu gestalten
 • δυ-σχιδής, ές, schwer zu spalten
 • δύς-χιμος, sehr winterlich, stürmisch; übertr., δράκων, schaurig, oder = gefährlich; σταγόνες δυςχίμου πλημμυρίδος, heftiger Tränenstrom
 • δυς-χλαινία, ἡ. schlechte Kleidung
 • δυς-χορ-ήγητος, durch großen Aufwand schwierig
 • δύς-χορτος, ohne Futter, unwirtlich
 • δυς-χρηστέω, 1) Schwierigkeiten machen. 2) Gew. intrans., in Verlegenheit, in Not sein; τῇ βρώσει, sich beim Essen nicht zu helfen wissen; πρὸς πᾶν, ganz u. gar ratlos sein; auch pass., ὑπό τινος, durch etwas in Verlegenheit gebracht werden
 • δυς-χρηστία, ἡ, u δυς-χρήστημα, τό, Schwierigkeit, Unbequemlichkeit, Hindernis; öfter: Verlegenheit
 • δύς-χρηστος, schlecht zu gebrauchen, unbrauchbar; untauglich, unnütz; ἵππος, schwer zu lenken; ἔχειν, zu nichts nütze sein
 • δύς-χροια, ἡ, üble Farbe
 • δύς-χρως, ωτος, u. δύς-χροος, von übler Farbe
 • δύς-χῡλος, von widrigem Saft, Geschmack
 • δυς-χῡμία, ἡ, widriger Geschmack
 • δύς-χωλος, sehr hinkend
 • δυς-χώρητος, wo schwer herauszukommen ist
 • δυς-χωρία, ἡ, schwierige Beschaffenheit eines Ortes, ungünstiges Terrain

Schreibe einen Kommentar