• δυς-εν-έδρευτος, ὁδός, wo schwer ein Hinterhalt gelegt werden kann
 • δυσ-εντερία, ἡ. Durchfall, Ruhr mit Leibschneiden
 • δυς-εντεριάω, an der Ruhr leiden
 • δυς-εντερικός, an der Ruhr leidend
 • δυς-εντερι-ώδης, ες u. δυς-έντερος, an der Ruhr leidend
 • δυς-έν-τευκτος, schwer zugänglich, von Menschen: die schwer zu sprechen, mürrisch, unfreundlich sind
 • δυς-εν-τευξία, ἡ, das schwer Zugänglichsein, das aus Vornehmtun niemand vor sich Lassen
 • δυς-ένωτος, schwer zu vereinigen
 • δυς-εξ-άγωγος, schwer herauszubringen
 • δυς-εξ-άλειπτος, schwer zu verwischen
 • δυς-εξ-άλυκτος, schwer zu vermeiden
 • δυς-εξ-άντλητος, schwer auszuschöpfen
 • δυς-εξ-ανάλωτος, schwer zu verdauen
 • δυς-εξ-απάτητος, schwer zu betrügen
 • δυς-έξ-απτος, schwer (von den Banden des Körpers) zu entfesseln; schwer zu entzünden
 • δυς-εξ-αρίθμητος, schwer zu zählen
 • δυς-εξ-άτμιστος, schwer auszuhauchen
 • δυς-εξ-έλεγκτος, 1) schwer zu widerlegen. 2) schwer zu entdecken
 • δυς-εξ-έλικτος, schwer zu entwickeln, zu erklären
 • δυς-εξ-έργαστος, schwer auszuarbeiten
 • δυς-εξ-ερεύνητος, schwer auszuspüren
 • δυς-εξ-εύρετος, schwer aufzufinden
 • δυς-εξ-ήγητος, schwer auseinander zu setzen
 • δυς-εξ-ημέρωτος, schwer ganz zu zähmen
 • δυς-εξ-ήνυστος, δεσμός, unauflöslich
 • δυς-εξ-ίλαστος, schwer zu besänftigen
 • δυς-εξ-ίμητος, schwer herauszuziehen
 • δυς-εξ-ίτηλος, schwer auszutilgen, unvergänglich
 • δυς-έξ-ιτος u. δυς-εξ-ίτητος, wo man schwer herauskommen kann
 • δυς-έξ-οδος, von schwierigem Ausgang
 • δυς-έξ-οιστος, schwer auseinander zu setzen, zu erklären
 • δυς-έπ-ακτος, schwer anzuziehen
 • δυς-επ-αν-όρθωτος, schwer wieder gut zu machen
 • δυς-επ-έκ-τατος, schwer darüber auszuspannen
 • δυς-επή-βολος, schwer anzugreifen
 • δυς-επί-βατος, schwer zu betreten
 • δυς-επί-βολος, schwer anzugreifen
 • δυς-επι-βούλευτος, dem man schwer nachstellen kann
 • δυς-επί-γνωστος, schwer zu erkennen
 • δυς-επί-θετος, schwer anzugreifen
 • δυς-επι-θύμως ἔχειν, etwas nicht gern tun, nicht begehren
 • δυς-επι-κούρητος, dem schwer zu helfen
 • δυς-επί-κριτος, schwer zu beurteilen
 • δυς-επί-ληπτος, schwer zu fassen
 • δυς-επί-μικτος, schwer umgänglich
 • δυς-επι-νόητος, schwer einzusehen
 • δυς-επί-στροφος, schwer umzuwenden
 • δυς-επί-σχετος, schwer auf-, zurückzuhalten
 • δυς-επί-τευκτος, schwer zu erreichen, schwer gelingend
 • δυς-επι-τήδευτος, schwer zu bewerkstelligen
 • δυς-επι-χείρητος, schwer anzugreifen, zu unternehmen
 • δυς-έραστος, der Liebe ungünstig
 • δυς-εργασία, ἡ, Schwierigkeit, Hindernis beim Handeln
 • δυς-έργαστος, schwer zu tun
 • δυς-έργημα, τό, Hindernis
 • δυς-εργία, ἡ, Schwierigkeit, Hindernis beim Handeln
 • δύς-εργος, 1) schwer zu bearbeiten; schwer auszuführen, schwierig. 2) träg, untätig
 • δυς-ερεύνητος, schwer zu durchspüren
 • δυς-έρημος, sehr einsam, öde
 • δύς-ερις, ι, gen. ιδος, sehr streitsüchtig; φϑόνος, üblen Streit erregend
 • δυς-έριστος, des Unglücks- Streites Blut; wie ἄζηλος, was nicht zu beneiden; wie ἂμαχος, = unbezwinglich
 • δυς-ερμήνευτος, schwer zu erklären
 • δυς-ερμία, ἡ. Unglück im Finden
 • δύς-ερμος (ἑρμῆς), unglücklich, bes. im Finden, Gewinnen
 • δυς-ερνής, ές, schwer wachsend
 • δύς-ερως, ωτος. 1) perdite, misere amans, heftig, mit verzehrender Leidenschaft begehrend, liebend. 2) unglücklich liebend. 3) nicht zärtlich, sich nicht leicht verliebend
 • δυς-ερωτιάω, heftig nach etwas verlangen, heftig verliebt sein
 • δυς-ετηρία, ἡ, Missjahr
 • δυς-ετυμο-λόγητος, dessen Ableitung schwer aufzufinden
 • δυς-ευνήτωρ, ορος, ὁ, schlimmer Lagergenosse
 • δυς-ευ-πόριστος, schwer herbeizuschaffen
 • δυς-εύρετος, schwer zu finden, schwer zu entdecken
 • δυς-έφ-ικτος, schwer zu erreichen
 • δυς-έφ-οδος, schwer zugänglich
 • δυς-έψανος u. δυς-έψητος, schwer zu kochen
 • δυς-ζηλία, ἡ, heftige Eifersucht
 • δύς-ζηλος, argwöhnisch, zum Zorne geneigt, reizbar. 1) in heftigen Eifer geratend, jähzornig. 2) sehr eifersüchtig. 3) in schlimmen Dingen, mit Gefahr wetteifernd
 • δυς-ζήτητος, schwer zu suchen
 • δυς-ζωΐα, ἡ, das unglückliche Leben
 • δύς-ζῳος, unglücklich lebend
 • δυς-ήκεστος, u. δυς-ηκής ές, schwer zu heilen
 • δυς-ηκοέω, schwer hören,; auch = ungern gehorchen
 • δυς-ηκοΐα, ἡ, 1) schweres Gehör, Harthörigkeit. 2) Ungehorsam
 • δυς-ήκοος, 1) schwer hörend; schwer zu hören. 2) ungehorsam
 • δυς-ηλάκατος, Μοῖρα, Unglück spinnend
 • δυς-ήλατος, schwierig zum Fahren od. Reiten
 • δυς-η-λεγής, ές, schwer daniederstreckend, hart bettend. Übh. = schmerzlich, unangenehm; δεσμός, schwer lastend; πολῖται, harte, unfreundliche
 • δυς-ήλιος, 1) schlecht besonnt, dunkel. 2) ϑέρος, sehr sonnig, zu heiß
 • δυς-ημερέω, einen unglücklichen Tag haben, unglücklich sein
 • δυς-ημέρημα, τό, Unglück
 • δυς-ημερία, ἡ, Unglückstag, Missgeschick
 • δυς-ήμερος, sehr wild, unbändig
 • δυς-ήνεμος, von Winden schwer bestürmt
 • δυς-ηνίαστος, schwer zu zügeln
 • δυς-ήνιος, u. δυς-ηνι-όχητος, schwer zu zügeln, gleichsam δυςάνιος, sehr betrübt
 • δυς-ήνυτος, u. δυς-ήνυστος, schwer zu vollenden
 • δυς-ήρης, ες, schwierig
 • δύς-ηρις, feindselig
 • δυς-ήροτος, schlecht zu pflügen, unfruchtbar
 • δυς-ήττητος, schwer zu besiegen
 • δυς-ήτωρ, schweres Herzens, traurig
 • δυς-ηχής, ές, schwer tönend. dumpf, widrig tönend; als Beiwort des πόλεμος und des ϑάνατος, und zwar des Todes in der Schlacht, wobei an das dumpftönende Niederstürzen der Getroffenen zu denken; ἀινῶς γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴς ἀνδράσιν· ὧδε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην, also = ungeehrt, verachtet, gering geschätzt; χρυσὸς μὲν καὶ λίϑος ἰσχνόφωνα καὶ δυςηχῆ, klingen dumpf
 • δυς-θαλής, ές, schwer, langsam wachsend
 • δυς-θαλία, ἡ, Misswachs, Unglück
 • δυς-θαλπής, ές, 1) kalt; χειμῶνος δυσϑαλπέος (ἅπαξ εἰρημέν.), der übel wärmende, oder der Winter, in welchem man sich schwer erwärmt. 2) drückend heiß
 • δυς-ανατέω u. δυς-θανατάω, einen schweren, langsamen Tod sterben, mit dem Tode ringen
 • δυς-θάνατος, 1) einen schweren, langsamen Tod sterbend, mit dem Tode ringend. 2) schweren Tod bringend
 • δυς-θανής, ές, eines schweren Todes gestorben
 • δυς-θέᾱτος, 1) widrig anzusehen, schrecklich. 2) schwer zu sehen, undeutlich
 • δυ-σθενέω, kraftlos sein
 • δύς-θεος, gottlos; gottverhasst
 • δυς-θεραπευσία, ἡ, die schwere Heilung
 • δυς-θεράπευτος u. δυς-θερής, schwer zu heilen; schwer zu warten, zu behandeln
 • δυς-θέρμαντος, schwer erwärmend
 • δύς-θερος, drückend heiß
 • δυς-θεσία, ἡ, schlimme Lage, schlechter Zustand; Missbehagen
 • δυς-θετέω, 1) in schlimme Lage od. Stimmung versetzen; pass., unzufrieden, in übler Laune sein. 2) intrans., = pass.
 • δύς-θετος, 1) in schlechter Lage, in übler Stimmung; τὸ δύςϑετον, üble Lage. 2) schwer einzurichten
 • δυς-θεώρητος, schwer zu untersuchen, zu betrachten
 • δυς-θήρᾱτος u. δυς-θήρευτος, schwer zu jagen, zu fangen
 • δυς-θηρία, ἡ, unglückliche Jagd
 • δύς-θηρος, unglücklich auf der Jagd
 • δυς-θησαύριστος, schwer aufzubewahren
 • δύς-θλαστος, schwer zu zerbrechen
 • δυς-θνήσκω, nur part.: δυςϑνήσκων, schwer sterbend
 • δυς-θρήνητος u. δύς-θρηνος, heftig klagend
 • δύς-θροος, misstönend, traurig klingend
 • δυς-θῡμαίνω u. δυς-θῡμέω, missmütig, traurig sein
 • δυς-θῡμία, ἡ, Missmut, Traurigkeit
 • δυς-θῡμικός, ή, όν, zum Missmute geneigt
 • δύς-θῡμος, missmütig, traurig; τὸ δ., Traurigkeit
 • δυς-ῑᾱτέω, schwer zu heilen sein
 • δυς-ίᾱτος, schwer zu heilen, unheilbar
 • δυς-ίδρως, ωτος, schwer in Schweiß kommend
 • δυς-ιερέω, unglücklich opfern, so daß man unglückliche Vorbedeutungen erhält
 • δυς-ίερος, unheilig.
 • δῡσι-θάλαττα, δίκτυα, ins Meer tauchend
 • δύς-ικμος, zu wenig feucht
 • δυς-ίμερος, unlieblich, unangenehm; Βάκχος, zum Unglück liebreizend
 • δύς-ιππος u. δυς-ίππαστος, unbequem für Reiterei; τὰ δ., für die Reiterei ungünstiges Terrain
 • δύσις, ἡ, 1) das Untergehen, Untertauchen, bes. Sonnen- u. Sternenuntergang. 2) die Himmelsgegend, πρὸς ἡλίου δύσιν, gegen Westen. 3) Zufluchtsort, Schlupfwinkel
 • δυς-ίχνευτος, schwer aufzuspüren
 • δυς-καής, ές, schwer od. schlecht brennend
 • δυς-καθ-αίρετος, schwer niederzureißen, zu zerstören; schwer zu besiegen
 • δυς-κάθαρτος, schwer zu reinigen; schwer auszusöhnen, nicht durch Sühnopfer zu besänftigen
 • δυς-κάθ-εκτος, schwer zurückzuhalten, zu bändigen (von Pferden u. Menschen)
 • δυς-κάθ-οδος, wohin schwer hinabzusteigen
 • δυς-καμπής u. δύς-καμπτος, ές, unbiegsam
 • δύς-καπνος, 1) sehr räucherig. 2) einen widrigen, starken Rauch gebend
 • δυς-καρτέρητος, schwer auszuhalten
 • δυς-κατ-άγωγος, schwer herunterzuziehen
 • δυς-κατ-αγώνιστος, schwer zu bekämpfen. Bei Rhet. = schwer zu widerlegen
 • δυς-κατά-θετος, schwer zu bestimmen
 • δυς-κατά-κλαστος u. δυς-κάτ-ακτος, schwer zu zerbrechen
 • δυς-κατά-ληπτος, schwer zu begreifen
 • δυς-κατ-άλλακτος, schwer auszusöhnen od. zu begütigen
 • δυς-κατά-λυτος, schwer aufzulösen; πόλεμος, beizulegen
 • δυς-κατα-μάθητος, schwer zu erlernen, zu begreifen
 • δυς-κατα-μάχητος, schwer zu bekämpfen; auch von Krankheiten
 • δυς-κατα-νόητος, schwer einzusehen, zu verstehen
 • δυς-κατα-πάλαιστος, schwer niederzukämpfen
 • δυς-κατά-παυστος, schwer zu stillen; schwer zu beruhigen
 • δυς-κατά-πληκτος, schwer zu erschrecken
 • δυς-κατα-πολέμητος, schwer zu bekämpfen
 • δυς-κατα-πόνητος, schwer auszuführen
 • δυς-κατα-ποσία, ἡ, das beschwerliche Schlucken
 • δυς-κατα-ποτέω, schwer herunterschlucken
 • δυς-κατά-ποτος, schwer zu verschlucken
 • δυς-κατά-πρᾱκτος, schwer auszuführen
 • δυς-κατ-άρτιστος, schwer oder gar nicht zu Stande bringend
 • δυς-κατά-σβεστος, schwer zu löschen, zu stillen
 • δυς-κατα-σκεύαστος, schwer zu bereiten.
 • δυς-κατά-στατος, schwer in Ordnung zu bringen
 • δυς-κατα-φρόνητος, unverächtlich
 • δυς-κατ-έργαστος, schwer zu bearbeiten; schwer zu verdauen; schwer zu erarbeiten, zu erreichen
 • δυς-κάτ-οπτος, schwer einzusehen
 • δυς-κατ-όρθωτος, schwer zurecht zu bringen, zu verbessern
 • δυς-κατ-ούλωτος, schwer vernarbend
 • δυς-κέλαδος, misstönend, lärmend, φόβος, die Flucht, auf der alles durcheinander lärmt; ζῆλος, der böse Gerüchte verbreitende Neid; φάμα, übler Ruf
 • δυς-κένωτος, schwer zu entleeren
 • δυς-κέραστος, schwer zu mischen, zu vereinigen
 • δυς-κερδής, ές, schlechten Gewinn bringend
 • δυς-κηδής, ές, sorgenschwer
 • δύς-κηλος, χϑών, unheilbar
 • δυς-ῑνησία, ἡ, Schwerbeweglichkeit, Unbehilflichkeit
 • δυς-κίνητος, schwer zu bewegen, unbeweglich; σκώληκες, langsam sich bewegend; neben μόνιμος, fest, beständig; daher = unerbittlich, Ἅιδης; vom Geiste: langsam
 • δυς-κλεής, ές, übel berühmt
 • δύς-κλεια, ἡ, übler Ruf, a) böses Gerücht. b) Schande. c) Unberühmtheit
 • δυς-κληδόνιστος, von schlimmer Vorbedeutung
 • δυς-κληρέω, unglücklich losen, z. B. beim Losen um ein Amt es nicht erhalten; übh. = unglücklich sein
 • δυς-κλήρημα, u. δυς-κληρία, ἡ, unglückliches Los, Unglück
 • δύς-κληρος, unglücklich im Losen
 • δύς-κλητος, verrufen
 • δύς-κλιτος, schwer zu deklinieren
 • δύς-κλυτος, schlecht berüchtigt
 • δυς-κοίλιος, einen harten Leib machend, unverdaulich
 • δυς-κοινώνητος, zum Umgang untauglich
 • δυς-κοιτέω, schlecht liegen u. schlafen
 • δυς-κοιτία, ἡ, schlechtes Lager
 • δύς-κοιτος, ein schlechtes Lager gewährend
 • δυς-κολαίνω, unzufrieden, verdrießlich sein; τινί, über etwas; οὔρησις δυσκολαίνουσα, schmerzhaft
 • δυς-κολία, ἡ, Unzufriedenheit, Verdrießlichkeit; καὶ αὐϑάδεια, das mürrische Wesen; δυςκολίαν ἔχειν, Schwierigkeit haben
 • δυς-κόλλητος, schlecht geleimt od. verbunden; schwer zu vereinigen
 • δυς-κολό-καμπτος, καμπή, schwer sich beugend, wendend (von Sangkünsteleien)
 • δυς-κολό-κοιτος, μέριμνα, hart bettend, d. i. unruhigen Schlaf bereitend
 • δύς-κολος, schwer zu befriedigen, unzufrieden, mürrisch; oft auch von Sachen: schwierig
 • δύς-κολπος, γαστήρ, mit unglücklichem Schoße
 • δυς-κόμιστος, schwer zu tragen
 • δύς-κοπος, schwer zu zerstoßen
 • δυς-κρᾱής, ές, schlecht gemischt, d. i. nicht gemäßigt
 • δυς-κρασία, ἡ, schlechte Mischung; σώματος, der Säfte; von der Luft: schlechte Temperatur, schlechtes Klima
 • δυς-κρατής, ές, schwer zu beherrschen
 • δυς-κράτητος, schwer zu besiegen
 • δύς-κρᾱτος, schlecht gemischt, schlecht temperiert
 • δυς-κρινής, ές, schwer zu unterscheiden
 • δύς-κριτος, schwer zu unterscheiden; schwer zu beurteilen; schwer zu entscheiden; adv., δυςκρίτως; ἔχω, ich bin unentschieden; von Krankheiten, mit schwerer, unglücklicher Krisis
 • δύς-κτητος, schwer zu erwerben
 • δυς-κυβέω, unglücklich würfeln
 • δυς-κύμαντα, κακά, gleichsam herangewogt, durch Wogen veranlasst
 • δυς-κωφέω, sehr taub sein
 • δύς-κωφος, sehr taub
 • δύς-λεκτος, schwer, nicht auszusprechen, infandus
 • δύς-λεκτρος, unglücklich vermählt
 • δυς-λεπής, ές, schwer abzuschälen
 • δύς-ληπτος, schwer zu fassen; übertr., schwer zu begreifen
 • δυς-λογέω, schimpfen
 • δυς-λόγιστος, eigtl. schwer zu berechnen, unbegreiflich
 • δύς-λοφος, 1) schwer für den Nacken, nackenbeschwerend. 2) den Nacken ungern unters Joch beugend, widerspenstig
 • δύς-λυτος, unlösbar; ὦμοι, zusammengedrängt
 • δυς-μαθέω, schwer lernen, verkennen
 • δυς-μαθής, ές, 1) schwer zu lernen, zu erkennen; ἰδεῖν, unkenntlich. 2) schwer lernend, ungelehrig
 • δυς-μαθία, ἡ, Ungelehrigkeit
 • δυς-μάλακτος, schwer zu erweichen
 • δυς-μανής, ές, nicht dünn
 • δυς-μάραντος, schwer vergehend
 • δυς-μαρής, ές, schwierig
 • δυς-μάσσητος, richtiger δυςμάσητος, schwer zu kauen
 • δυς-μαχέω, 1) unglücklich od. gottlos widerstreiten. 2) heftig gegenkämpfen
 • δύς-μαχος u. δυς-μάχητος, schwer zu bekämpfen, unbezwinglich; übh. = schwer
 • δυς-μείλικτος, unversöhnlich
 • δυς-μελ-ῴδητος, schwer zu modulieren
 • δυς-μεναίνω, feindlich, übel gesinnt sein; ἐπί τινι, missmütig worüber
 • δυς-μένεια, ἡ, feindselige Gesinnung, Feindschaft
 • δυς-μενέων, οντος, feindlich gesinnt
 • δυς-μενής, ές, feindlich gesinnt, feindselig, feindlich; substantivisch, Feinde
 • δυς-μενικός, feindselig, feindlich
 • δυς-μετά-βλητος, schwer zu verändern; schwer zu verdauen
 • δυς-μετά-δοτος, ungern mitteilend
 • δυς-μετά-θετος, schwer umzusetzen, umzuändern
 • δυς-μετα-κίνητος, schwer wegzubewegen
 • δυς-μετά-κλαστος, schwer zu rühren
 • δυς-μετά-κλητος, schwer zurückzurufen, umzuändern
 • δυς-μετα-κόμιστος, schwer wegzutragen, zu ändern
 • δυς-μετά-ληπτος, schwer anders auszudrücken; καιρία δὲ ἡ λέξις καὶ δυςμετάληπτος· διὸ καὶ ἡ γραῦς τῇ αὐτῇ προϊοῦσα λέξει χρᾶται, d. h. es ist schwer, den Begriff des Wortes durch ein anderes gleichbedeutendes wiederzugeben, das Wort durch ein anderes völlig und genau zu ersetzen
 • δυς-ετά-πειστος, schwer von einer anderen Meinung zu überzeugen
 • δυς-μετά-πεμπτος, schwer herbeizuholen
 • δυς-μετά-στρεπτος, unbeugsam
 • δυς-μετα-χείριστος, schwer zu handhaben; schwer anzugreifen
 • δυς-μέτρητος, schwer zu messen; übertr., πέλαγος, schwer zu befahren
 • δυσμή, ἡ, der Untergang, vom Untergang der Sonne u. der Gestirne. Übertr., βίσυ δυσμαί, das Lebensende
 • δύς-μηνις, ιος, u. δυς-μηνίτης, ὁ, heftig grollend
 • δυς-μήνῑτος, sehr verhaßt
 • δυς-μήτηρ, ἡ, böse Mutter
 • δυς-μήτης u. δύςμητις, übles sinnend
 • δυς-μήτωρ, κότος, Zorn der unglücklichen Mutter
 • δυς-μήχανος, 1) schwer auszuführen, schwierig. 2) der sich nicht zu raten weiß, ratlos
 • δυσμικός, abendlich, westlich
 • δύς-μικτος, schwer zu vermischen, zu vereinigen; τινί, mit etwas; πόλις, von einer schwer zugänglichen Bergstadt
 • δυς-μίμητος, schwer nachzuahmen
 • δυς-μίσητος, sehr gehasst
 • δυς-μνημόνευτος, 1) schwer im Gedächtnis zu behalten. 2) schwer im Gedächtnis behaltend
 • δυςμόθεν, von Westen her
 • δυς-μορία, ἡ, Unglück
 • δύς-μορος, von unglücklichem Schicksal, unglücklich
 • δυς-μορφία, ἡ, Hässlichkeit
 • δύς-μορφος, missgestaltet, hässlich
 • δύς-μουσος, αὐλός, von den Musen nicht geliebt
 • δυς-νεφής, ές, sehr umwölkt
 • δυς-νίκητος, schwer zu besiegen
 • δύς-νιπτος, schwer wegzuwaschen, zu vertilgen
 • δύς-νιφος, schneebelastet, schneeig
 • δυς-νοέω, übel, feindlich gesinnt sein
 • δυς-νόητος, schwer einzusehen zu begreifen
 • δύς-νοια, ἡ, das Übelwollen, die Abgeneigtheit
 • δυς-νομία, ἡ, Gesetzlosigkeit, schlechte Gesetzgebung
 • δύς-νομος, gesetzwidrig
 • δύς-νοος, übel gesinnt, abgeneigt
 • δύς-νοστος, νόστος, unglückliche Heimkehr
 • δυς-νύμφευτος, χϑών, unglücklich vermählt, von der Graberde, die die Asche aufnimmt
 • δύς-νυμφος, als Braut unglücklich
 • δύς-ξενος, ungastlich
 • δυς-ξήραντος, schwer zu trocknen
 • δυς-ξύμ-βλητος, 1) schwer zu vereinigen. 2) schwer zu erraten, unverständlich
 • δυς-ξύμ-βολος, mit dem schwer zu verkehren ist
 • δυς-ξύν-ετος, schwer zu verstehen
 • δυς-ξύν-θετος, schwer zusammenzusetzen
 • δύς-ογκος, lästig
 • δυς-όδευτος, schwer zu passieren
 • δυς-οδέω, schlechten Weg haben, schlecht marschieren
 • δυς-οδία, ἡ, schlechter Weg übertr.; δυςοδίαν τῷ λόγῳ παρέχειν, Schwierigkeiten verursachen

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert