• δρυφάσσω, umzäunen u. dadurch schützen
 • δρυφή, ἡ, das Zerkratzen, Abstreifen
 • δρύψελα, τά, das Abgestreifte, die Rinde
 • δρύψια, τά, das Abgeschabte
 • δρυψο-γέρων, οντος, ὁ, ein abgeschabter, alter Greis
 • δρυψό-παις, παιδος, ὁ, ein verlebter Knabe
 • δρυ-ώδης, ες, eichenartig, voll Eichen
 • δρωπάζω, sehen
 • δρωπακίζω, die Haare durch aufgestrichenes Pech ausziehen
 • δρωπακισμός, ὁ, das Ausziehen der Haare mit einer Pechmütze
 • δρωπακίστρια, ἡ, die Haarausrupsende
 • δρῶπαξ, ακος, ὁ (δρέπω), Pechmütze, um Haare auszuziehen
 • δυαδικός, zur Zweizahl gehörig
 • δυάζω, zweifach machen, verdoppeln; auch = im Dual ausdrücken, brauchen; διχοτομέω, hälften
 • δυάκις, zweimal
 • δυάς, άδος, ἡ, die Zahl Zwei, die Zweiheit
 • δυασμός ὁ, Paarung, Begattung
 • δυάω (δύη), in's Unglück dringen, unglücklich machen
 • δυερός, unglücklich, elend
 • δύη, ἡ, Unglück, Elend
 • δυη-πάθεια u. δυη-παθία, ἡ, das Elendleben, Elend
 • δυη-παθέω, Unglück, Leiden erdulden
 • δυη-παθής, ές u. δυή-παθος, Unglück erleidend, elend
 • δυϊκός, von zweien, zu zweien gehörig. Adv., im Dual, Gramm.
 • δύναμαι, 1) können, vermögen, im Stande sein (in Bezug auf die Außenwelt); ἀλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδός, wenn du anders kannst; δύνασαι γάρ, δύναται γάρ, er kann es ja; δύναται γὰρ ἅπαντα, er kann alles (tun), ; ὅσσον δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε, wie viel ich mit Händen u. Füßen ausrichten kann; μέγα δυνάμενος, der Großmächtige; τῷ σώματι δύνασϑαι, von gesundem starkem Körper sein. Oft in der Bdtg des Vielvermögenden, Mächtigen, Angesehenen gebraucht. Bei Superl. nach ὡς, ὅπως oder Relat. drückt es den höchstmöglichen Grad aus; ὡς ἐδυναμεϑα ἀρίστην, die beste, die wir konnten, die bestmögliche; ὡς ἐδύνατο τάχιστα, so schnell wie möglich; δι' ἐπιμελείας ἧς ἐδύναντο πλείστης, mit der möglichst großen Sorgfalt; οὕτως ὅπως δύναμαι, so gut wie ich vermag; ὡς ἐδύνατο, wie er immer konnte. 2) können, über sich gewinnen, im Stande sein (in Bezug auf den eigenen Willen), bes. mit der Negat., τῷ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα, ich kann es nicht über mich gewinnen, ich mag, kann nicht dich im Unglück verlassen; ϑεῶν νόμιμα δύνασϑαι ϑνητὸν ὄνϑ' ὑπερδραμεῖν, daß ich die Sterbliche es über mich vermöchte; οὐ δύναμαι μὴ γελᾶν, d. i. ich muß lachen. 3) gelten, bedeuten (zunächst vom Gelde); dah. καὶ δύναται παρ' ἐκείνοις Ἀττικὸς ὀβολός, er gilt bei ihnen. Von Wörtern: bedeuten; τοῠτο δύνανται αἱ ἀγγελίαι, das haben die Botschaften zu bedeuten; ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀποφυγεῖν, sie hatte nichts anders zu bedeuten, war nichts als eine andere Art von Flucht; in der Mathematik, ein Quadrat geben von Linien u. Zahlen, z. B. τριγώνου ὀρϑογωνίου ἡ τὴν ὀρϑὴν γωνίαν ὑποτείνουσα ἴσον δύναται ταῖς περιεχούσαις , die Hypot. gibt ein gleiches Quadrat, d. i. das Quadrat der Hypotenuse ist gleich den Quadraten der Katheten zusammengenommen. 4) imperf., δύναται, = δυνατόν ἐστι, es ist möglich; τοῖς Σπαρτιήτῃσι καλλιερῆσαι οὐκ ἐδύνατο, es sollten die Opfer für die Sp. nicht glücklich ausfallen
 • δυναμικός, vermögend, wirksam, kräftig
 • δύναμις, εως, ἡ, 1) Vermögen, Kraft. a) zunächst Körperkraft; εἰ ἔτι ἐν δυνάμει ἦν τοῠ πορεύεσϑαι, wenn ich noch die Kraft hätte. b) in geistiger Beziehung: Kraft, Talent, Fertigkeit; ἡγεμονική, Geschicklichkeit; ἡ τῶν λεγόντων δ., Beredsamkeit; ἡ τῶν λόγων δ. sowohl Kraft der Rede, als Redefertigkeit. c) allgem., Vermögen; εἰς δύναμιν, nach Vermögen, nach besten Kräften; Ggstz ὑπὲρ δύναμιν, über Vermögen. 2) Ansehen u. Einfluß im Staate, politische Macht; oft bei den Rednern; ἐν δυνάμει εἶναι, γίγνεσϑαι, in Ansehen stehen. Auch = ein obrigkeitliches Amt. 3) Heeresmacht, das Heer, die Truppen. 4) von der Arznei, die Heilkraft. Auch die Heilmittel selbst heißen δυνάμεις. 5) der Wert, Gehalt einer Münze. Dah. = die Bdtg eines Wortes; οὐκ εἰδότες, τίνα δύναμιν ἔχει ταῦτα, was dies zu bedeuten hat; τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει, hat dieselbe Bedeutung, ist gleich. Die Möglichkeit; entggstzt ἐνέργεια, ἐντελέχεια. 6) in der Mathematik das Quadrat einer Zahl, einer Linie
 • δυναμο-δύναμις, ἡ, das Quadrat des Quadrats
 • δυναμο-δυναμοστός, eine Biquadratzahl
 • δυναμό-κυβος, ὁ, das Quadrat des Kubus
 • δυναμο-κυβοστός, eine Zahl der sechsten Potenz
 • δυναμοστός, eine Quadratzahl
 • δυναμόω, stark machen, befestigen
 • δυνάμωσις, ἡ, die Befestigung, Kräftigung
 • δυναστεία, ἡ, Macht, Herrschaft, bes. wenn mehrere eine solche Macht wider die Gesetze ausüben, die bei dem Einzelnen τυραννίς heißt; eine Art der Oligarchie. Diese Herrschaft kann in Aristokratie übergehen; die höchste Magistratur in den Städten. Allgemeiner, = Herrschaft
 • δυνάστευμα, τό, Reich, Provinz
 • δυναστεύω, ein δυνάστης sein, die Macht haben, durch Macht u. Ansehen der Erste im Staate sein; von den Athenern δ. ἐν τοῖς Ἕλλησι, sie haben die Hegemonie
 • δυνάστης, ὁ, der Mächtige, Vornehme im Staate; ἀγήρῳ χρόνῳ δ. Zeus; λαμπροὶ δ. φέροντες χεῖμα καὶ ϑέρος βροτοῖς die Gestirne, Sonne u. Mond. Bestimmter: einzelne Familien, die tyrannisch im Staate herrschen; bes. kleinere Fürsten
 • δυναστικός, zum δυνάστης gehörig, gewalthaberisch
 • δυνατέω, viel vermögen
 • δυνατός, adj verb. zu δύναμαι; 1) der etwas kann, im Stande ist, sowohl von kraftvollem Körper als geistig geschickt wozu; δ. καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς, kräftig an Leib und Seele; übh. = vermögend, Macht habend; τοὺς Ἑλλήνων δυνατωτάτους, die mächtigsten. Auch von Dingen; von der Erde: ergiebig, fruchtbar. 2) was getan werden kann, möglich; ὁδὸς δυνατὴ καὶ ὑποζυγίοις πορεύεσϑαι, ein Weg, auf dem auch Lastvieh fortkommen kann; τὸ δυνατόν, die Möglichkeit; εἰς τὸ δ., nach Kräften; εἰς ὅσον ἀνϑρώπῳ δυνατὸν μάλιστα, so sehr es immer möglich ist. Adv., δυνατῶς, kräftig, tüchtig, sehr
 • δύο, zwei; Sanskr. dva, dvâu, Lat. duo, Umbr. du-r, Goth. tvai F. tvôs N. tva, Kirchenslav. dŭva, Lit. du, dvi. Als Bezeichnung einer unbestimmten geringen Anzahl steht ἕνα καὶ δύο, Einen oder Zwei; δύο allein = wenige, ein Paar; δύο ποιεῖν τὴν πόλιν, die Stadt entzweien, durch Aufruhr teilen; τὰ δύο μέρη, zwei Dritteile
 • δυο-ειδής, ές, von zweierlei Gestalt
 • δυο-και-εικοσί-πηχυς, υ, zwei und zwanzig Ellen lang
 • δυο-και-πεντηκοστός, der zwei und fünfzigste
 • δυο-ποιός, zwei hervorbringend
 • δυοστόν, τό, der zweite Teil
 • δυο-τοκέω, zwei Junge gebären
 • δύπτης, ὁ, Taucher
 • δύπτω, untertauchen
 • δυς -, untrennbares Präfixum, dem deutschen un- od. miss-entsprechend, etwas Unglückliches, Schwieriges, Missliches, Schlichtes bezeichnend, Ggstz von εὖ. Hat das Wort, vor dem es steht, eine gute Bdtg, so hebt es diese auf, die schlimmere Bdtg verstärkt es
 • δυς-άγγελος, Unglücksbotschaft bringend
 • δυς-αγής, ές, mit schwerer Schuld behaftet, gottlos
 • δυς-αγ-κόμιστος, p. = δυςανακόμιστος, unwiederbringlich
 • δυς-άγ-κριτος, p. = δυςανάκριτος, schwer zu unterscheiden
 • δύς-αγνος, unkeusch
 • δυς-αγρέω, unglücklich im Fangen sein
 • δυς-αγρής, ές, unglücklich gefangen
 • δυς-αγρία, ἡ, unglückliche Jagd
 • δυς-άγωγος, schwer zu leiten
 • δυς-άγων, ωνος, mit schwierigen Kämpfen verbunden
 • δυς-αγώνιστος, schwer zu erkämpfen
 • δυς-άδελφος, unglücklich verbrüdert, unglückliche Brüder habend
 • δυς-άεθλος, mühselig
 • δυς-ᾱερία, ἡ, schlechte Luft
 • δυς-άερος, mit schlechter Luft, ungesund
 • δυς-ᾱής, ές, 1) widrig wehend, entweder entgegen oder heftig wehend. 2) übel riechend
 • δυς-άθλιος, sehr unglücklich
 • δυς-αίακτος, sehr bejammert, jammervoll
 • δυς-αιᾱνής, βοά, jammervoll
 • δυς-αίθριος, nicht heiter, trüb
 • δυς-αιμοῤ-ῥάγητος, ἕδρα, wenig blutend
 • δυς-αίνητος, übel berüchtigt
 • δυς-αίνιγμα, τό, Unglücksrätsel
 • δυς-αίρετος, schwer zu erobern
 • δυς-αισθησία, ἡ, Unempfindlichkeit; auch = Stumpfsinn
 • δυς-αισθητέω, unempfindlich, stumpfsinnig sein
 • δυς-αίσθητος, 1) unempfindlich, gefühllos. 2) schwer zu bemerken
 • δυς-αιτιο-λόγητος, wovon der Grund schwer anzugeben
 • δυς-αίων, ωνος, unglücklich lebend; αἰών u. βίος δ ., Unglücksleben
 • δυς-αλγής, ές, schwere Schmerzen verursachend, sehr schmerzlich; ἀσυμπαϑής, unempfindlich
 • δυς-άλγητος, 1) unempfindlich. 2) sehr schmerzlich
 • δυς-αλθής, ές u. δυς-άλθητος, schwer zu heilen; γάλα, vergiftete Milch
 • δυςαλλοίωτος, schwer zu verändern
 • δυς-άλυκτος, schwer zu vermeiden
 • δυς-άλωτος, schwer zu fangen, einzunehmen; κακῶν δ., vom Unglücke schwer zu fassen. Übertr., schwer zu fassen, zu begreifen
 • δυς-άμ-μορος, sehr unglücklich
 • δυς-ανά-βατος, schwer zu ersteigen
 • δυς-ανα-βίβαστος, schwer hinauszubringen, schwer zurückzubringen
 • δυς-ανα-βλαστέω, schwer aufkeimen u. wachsen
 • δυς-αν-άγωγος, schwer herauszubringen, schwer auszuwerfen; schwer zu leiten
 • δυς-ανά-δοτος, schwer zu verdauen
 • δυς-ανα-θῡμίᾱτος, schwer zu verdampfen
 • δυς-ανά-κλητος, schwer zurückzurufen, zurückzuhalten; schwer zu trösten; δυςανακλήτως ἔχειν, von schweren Kranken, die schwer wieder zu sich zu bringen sind. Überh. = schwer zu etwas zu bringen
 • δυς-ανα-κόμιστος, schwer zurückzubringen, unwiederbringlich
 • δυς-ανά-κρατος, schwer zu mischen, zu vereinigen
 • δυς-ανά-ληπτος, schwer wieder herzustellen; μάϑησις, schwer aufzufassen; ἀῤῥωστία, wovon man sich schwer erholt
 • δυς-ανά-λυτος, schwer aufzulösen
 • δυς-ανάλωτος, schwer zu verzehren
 • δυς-ανά-πειστος, schwer zu überzeugen
 • δυς-ανά-πλους u. δυς-ανά-πλωτος, schwer zum Hinausfahren (von einem Flusse)
 • δυς-ανά-πνευστος, schwer zu atmen; schwer ausdunstend
 • δυς-ανα-πόρευτος, schwer zu passieren
 • δυς-ανα-σκεύαστος, schwer wegzuschaffen od. wiederherzustellen
 • δυς-ανά-σφαλτος, sich schwer wieder erholend
 • δυς-ανα-σχετέω, etwas übel aufnehmen, es unerträglich finden; unwillig werden, zürnen
 • δυς-ανά-σχετος, schwer zu ertragen, unerträglich
 • δυς-ανά-τρεπτος, schwer umzustoßen
 • δυς-ανδρία, ἡ, Mangel an Männern
 • δυς-ανθής, ές, schwer blühend
 • δυς-άνιος, schwer betrübt, niedergeschlagen, dem εὔϑυμος entgegengesetzt
 • δυς-ανιῶν (wie von δυςανιάω), schwer ängstigend
 • δυς-άν-οδος, schwer hinaufzusteigen
 • δυς-άν-ολβος, sehr unglücklich
 • δυς-αντ-αγώνιστος, schwer zu bekämpfen
 • δυς-άντητος u. δυς-άντης, unangenehm zu begegnen, widrig, lästig, mit böser Vorbedeutung verbunden; dem man schwer widerstehen kann
 • δυς-αντί-βλεπτος, den man (aus Furcht) nicht ansehen kann; auch = mit dem man sich schwer vergleichen kann
 • δυς-αντί-λεκτος u. δυς-αντίῤ-ῥητος, schwer zu widerlegen; ἐπιϑυμία, schwer zu widerstehen
 • δυς-αντ-οφθάλμητος, schwer anzusehen; τῶν χρημάτων, nämlich ohne davon bestochen zu werden
 • δυς-άνωρ, γάμος, durch den Mann unglückliche Ehe
 • δυς-αξίωτος, schwer erbittlich
 • δυς-απ-ά-λειπτος, schwer wegzutilgen
 • δυς-απ-αλλακτία, ἡ, Schwierigkeit von etwas loszukommen
 • δυς-απ-άλλακτος, wovon man sich schwer losmachen kann, hartnäckig; τῶν ἐμβρύων δ. γίγνονται, sie können schwer entbunden werden
 • δυς-απάτητος, schwer zu betrügen
 • δυς-ά-πιστος, sehr ungehorsam, halsstarrig
 • δυς-απο-βίβαστος, schwer herunterzubringen, abzuwerfen
 • δυς-από-βλητος, schwer wegzuwerfen, zu entfernen
 • δυς-από-δεικτος, schwer zu beweisen
 • δυς-απο-δίδακτος, schwer zu verlernen
 • δυς-από-δοτος, schwer widerzugeben, zu erwidern
 • δυς-απο-κατά-στασις, ἡ, Schwierigkeit der Herstellung
 • δυς-από-θετος, schwer abzulegen
 • δυς-απο-κατά-στατος, schwer wieder herzustellen
 • δυς-απο-κίνητος, schwer wegzubewegen
 • δυς-από-κριτος, schwer zu beantworten; akt., schwer antwortend
 • δυς-απο-λόγητος, schwer zu verteidigen, zu entschuldigen
 • δυς-από-λυτος, schwer abzulösen
 • δυς-από-νιπτος, schwer abzuwaschen
 • δυς-από-παυστος, schwer zu endigen
 • δυς-από-πλυτος, schwer abzuwaschen
 • δυς-από-πτωτος, schwer abfallend
 • δυς-από-σπαστος, 1) schwer abzureißen. 2) wovon man sich schwer losreißt
 • δυς-από-σχετος, dessen man sich schwer enthält
 • δυς-απο-τέλεστος, schwer auszuführen
 • δυς-από-τρεπτος, schwer abzuwenden
 • δυς-από-τριπτος, schwer abzureiben, zu entfernen
 • δυς-απ-ούλωτος u. δυς-άπ-ουλος, schwer vernarbend, schwer zuheilend
 • δυς-άρεσκος, missfallend
 • δυς-αρεστέω, unzufrieden, missvergnügt sein od. werden. Auch im pass., δυςαρεστοῦμαι τῷ ἀνδρί, der Mann gefällt mir nicht
 • δυς-αρέστημα, τό, Unannehmlichkeit
 • δυς-αρέστησις u. δυς-αρεστία, ἡ, Missvergnügen, Unzufriedenheit
 • δυς-άρεστος u. δυς-αρεστικός, ή, όν, schwer zu begütigen, unversöhnlich; dem etwas nicht recht ist
 • δυς-αρίθμητος, schwer zu zählen
 • δυς-αριστο-τόκεια, ἡ, die unglückliche Mutter des besten Sohnes
 • δύς-αρκτος, schwer zu beherrschen
 • δυς-αρμοστία, ἡ, Uneinigkeit, Disharmonie
 • δυς-άρμοστος, schlecht verbunden
 • δυς-αρχία, ἡ, Mangel an Gehorsam u. Zucht
 • δυς-άσχετος, unerträglich
 • δυς-αυγής, ές, schlecht glänzend, glanzlos
 • δυς-αυλία, schlechtes Wohnen unter freiem Himmel
 • δύς-αυλις, ἡ, schlechte Wohnung
 • δύς-αυλος, wobei sich schlecht übernachtet; δυςαύλων πάγων αἰϑρία, die Kälte des Reises, der das Übernachten unter freiem Himmel unangenehm macht. Aber ἔρις δύςαυλος, der unglückliche Flötenstreit
 • δυς-αυξής, ές u. δυς-αύξητος, schwer wachsend
 • δυς-αυχής, ές, widrig prahlend
 • δυς-αφ-αίρετος, schwer wegzunehmen
 • δυς-αχής (ἄχος), schwer zu beklagen
 • δυς-αχθέω, unwillig werden
 • δυς-αχθής, ές, schwer lastend
 • δυς-βασάνιστος, schwer auszuforschen
 • δυς-βάστακτος, schwer zu tragen
 • δύς-βατος, schwer zugänglich, unwegsam; τὸ δ., unwegsame Gegend
 • δυς-βάϋκτος, sehr jammernd
 • δυς-βίοτος u. δύς-βιος, elend lebend
 • δυς-βλαστέω, schwer keimen, wachsen
 • δυς-βλαστής, ές, schwer keimend
 • δυς-βοήθητος, dem schwer zu helfen ist, schwer abzuhelfen
 • δύς-βολος, unglücklich im Würfelspiel
 • δυς-βουλία, ἡ, Schlechtberatenheit, Torheit
 • δύς-βουλος, schlecht beraten
 • δύς-βρωτος, ungenießbar
 • δύς-βωλος, schlechtschollig, unfruchtbar
 • δυς-γαμέω, unglücklich heiraten
 • δυς-γαμία, ἡ, unglückliche Ehe
 • δύς-γαμος, unglücklich in der Ehe; γάμος, Unglücksehe; αἰσχύνη, αἶσχος, unglücklicher Ehe Schmach
 • δυς-γάργαλις u. δυς-γαργάλιστος u. δυς-γάργαλος, ἵππος, sehr kitzelig
 • δυς-γένεια, ἡ, unedle Geburt. Übertr., unedle, niedrige Gesinnung
 • δυς-γενής, ές, 1) unedel, von niedriger Geburt. 2) von unedler Gesinnung
 • δυς-γεφύρωτος, schwer zu überbrücken
 • δυς-γε-ώργητος, schwer zu beackern
 • δύς-γλωττος, mit schwerer Zunge
 • δύς-γνοια, ἡ, Irrtum, Zweifel
 • δυς-γνώριστος, schwer zu erkennen
 • δυς-γνωσία, ἡ, Schwierigkeit zu erkennen
 • δύς-γνωστος, schwer zu erkennen
 • δυς-γοήτευτος, schwer zu betrügen
 • δυς-γράμματος, 1) schwer zu schreiben. 2) ungelehrig
 • δυς-γρίπιστος, habgierig
 • δυς-δαιμονέω, unglücklich sein
 • δυς-δαιμονία, ἡ, Unglück
 • δυς-δαίμων, ον, unglücklich; von Menschen u. Sachen
 • δυς-δάκρῡτος, 1) sehr zu beweinen. 2) sehr weinend
 • δύς-δαμαρ, αρτος, ἡ, durch die Gattin unglücklich
 • δύς-δεικτος, schwer zu zeigen, zu erweisen
 • δυς-δερκής, ές u. δυς-δέρκετος, übel anzusehen, scheußlich
 • δύς-δηρις, ιος, schwer zu bekämpfen
 • δυς-διά-βατος, schwer zu passieren
 • δυς-διά-γνωστος, schwer zu unterscheiden
 • δυς-δι-άγωγος, schwer zu leiten
 • δυς-διά-θετος, schwer anzuordnen; schwer an den Mann zu bringen, zu verheiraten
 • δυς-δι-αίρετος, schwer zu teilen
 • δυς-διαίτητος, schwer zu entscheiden
 • δυς-δια-κόμιστος, schwer durchzubringen
 • δυς-δι-ακόντιστος, schwer mit dem Wurfspieße zu durchbohren
 • δυς-διά-κριτος, schwer zu beurteilen, zu unterscheiden
 • δυς-δι-άλλακτος, schwer zu versöhnen
 • δυς-διά-λυτος, schwer aufzulösen, zu trennen; schwer zu versöhnen; von Speisen
 • δυς-δια-νόητος, schwer einzusehen
 • δυς-διά-πνευστος, schwer zu durchwehen; schwer zu verflüchtigen
 • δυς-δια-πόρευτος, schwer zu durchwandern
 • δυς-διά-σπαστος, schwer zu trennen
 • δυς-δια-τύπωτος, schwer auszubilden
 • δυς-διά-φευκτος, dem schwer zu entrinnen ist
 • δυς-δια-φορησία, ἡ, Schwierigkeit des Ausdünstens
 • δυς-δια-φόρητος, schwer zu verdauen, auszudünsten; schwer ausdünstend
 • δυς-δια-φύλακτος, schwer zu bewachen
 • δυς-δια-χώρητος, schweren Stuhlgang habend, u. schweren Stuhlgang machend
 • δυς-δίδακτος, schwer zu unterrichten
 • δυς-δι-έγερτος, schwer zu erwecken
 • δυς-δι-έξ-ακτος, schwer durch (bis ans Ende) zu führen
 • δυς-δι-εξ-ίτητος, schwer durchzugehen
 • δυς-δι-έξ-δος u. δυς-δι-εξ-όδευτος, 1) schwer durch etwas herauszukommen. 2) schweren Stuhlgang machend
 • δυς-δι-ερεύνητος, schwer zu durchforschen
 • δυς-δι-ήγητος, schwer zu erzählen
 • δυς-δί-οδος u. δυς-δι-όδευτος, schwer zu passieren
 • δυς-δι-οίκητος, schwer zu verwalten; schwer zu verdauen
 • δυς-δι-όρθωτος, schwer zu verbessern
 • δυς-δι-όριστος, schwer zu definieren
 • δυς-δοκίμαστος, schwer zu prüfen
 • δυς-έγερτος, schwer aufzuwecken
 • δυς-εγ-καρτέρητος, schwer zu ertragen
 • δυς-εγ-χείρητος, schwer anzugreifen
 • δυς-έγ-χωστος, schwer zu verschütten, zu verstopfen
 • δύς-εδρος, übel sitzend; Ἐρινύς, durch ihren Aufenthalt Unglück bringend; nicht passend
 • δυς-είδεια, ἡ, Missgestalt
 • δυς-ειδής, ές, missgestaltet, hässlich
 • δυς-είκαστος, schwer zu erraten; schlecht abgebildet
 • δυς-ιματέω, schlecht gekleidet sein
 • δυς-είματος, schlecht gekleidet
 • δυς-είμων, ον, schlecht gekleidet
 • δυς-ίς-βολος, schwer einzudringen, anzugreifen
 • δυς-είς-πλους u. δυς-είς-πλωτος, schwer hineinzusegeln
 • δυς-έκ-βατος, schwer herauszukommen
 • δυς-εκ-βίαστος, dem man schwer etwas entreißen kann; übh = unbezwinglich
 • δυς-εκ-βίβαστος, schwer herauszubringen
 • δυς-έκ-δεκτος, unerträglich
 • δης-έκ-δοτος, schwer zu vermieten, schwer zu verheiraten
 • δυς-έκ-δρομος, woraus schwer zu entlaufen
 • δυς-εκ-θέρμαντος, schwer zu erwärmen
 • δυς-έκ-θυτος, schwer durch Opfer abzuwenden
 • δυς-εκ-κάθαρτος, schwer ganz zu reinigen
 • δυς-εκ-κόμιστος, schwer herauszubringen
 • δυς-έκ-κριτος, schwer auszusondern; von Speisen: schwer zu verdauen u. auszuleeren
 • δυς-έκ-κρουστος, schwer herauszuschlagen
 • δυς-εκ-λάλητος, schwer auszusprechen
 • δυς-έκ-λειπτος, schwer aufhörend
 • δυς-εκ-λόγιστος, schwer auszurechnen
 • δυς-έκ-λυτος, schwer aufzulösen; schwer zu erklären
 • δυς-έκ-νευστος, schwer zu durchschwimmen
 • δυς-έκ-νιπτος, schwer auszuwaschen, unvertilgbar
 • δυς-εκ-πέρᾱτος, schwer zu vollenden, durchzubringen
 • δυς-έκ-πληκτος, schwer zu erschrecken
 • δυς-έκ-πλους, schwer zum Heraussegeln
 • δυς-έκ-πλυντος, oder besser δυςέκπλυτος, schwer auszuwaschen
 • δυς-έκ-πνευστος, schwer auszuhauchen
 • δυς-εκ-πόρευτος, wo schwer herauszukommen ist
 • δυς-εκ-πύητος, schwer in Eiterung zu bringen
 • δυς-έκ-τηκτος, schwer zu erweichen, abzuführen, durch Schweiß od. Stuhlgang
 • δυς-έκ-φευκτος, woraus schwer zu entfliehen ist
 • δυς-έκ-φορος, schwer herauszubringen; bes. = schwer auszusprechen
 • δυς-εκ-φώνητος, schwer auszusprechen
 • δυς-έλεγκτος, schwer zu überführen; schwer zu widerlegen
 • δυς-ελένα, ἡ, Unglücks-Helena
 • δυς-έλικτος, sehr verwickelt; schwer herauszuwickeln, herauszubringen
 • δυς-ελκής, ές, mit schwer heilenden Geschwüren
 • δυς-ελκία, ἡ, das schwere Heilen der Geschwüre
 • δύς-λπις ι, ιδος, hoffnungslos, verzweifelnd
 • δυς-ελπιστέω, verzweifeln, τινί, an etwas
 • δυς-ελπιστία, ἡ, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung
 • δυς-έλπιστος, 1) = δύςελπις; δυςελπίστως ἔχειν, διακεῖσϑαί τινι, verzweifeln. 2) unverhofft
 • δυς-έμ-βατος, worauf schwer zu fußen ist; schwer zu besteigen
 • δυς-έμ-βλητος, schwer wieder einzurenken
 • δυς-έμβολος, 1) schwer wieder einzurenken. 2) wo man schwer einfallen, eindringen kann
 • δυς-εμέω, schwer zum Erbrechen zu bringen sein
 • δυς-εμής, ές, schwer zum Erbrechen zu bringen
 • δυς-έμ-πρηστος, schwer zu verbrennen
 • δυς-έμ-πτωτος, schwer in etwas verfallend
 • δυς-έμ-φατος, von schlimmer Bedeutung; undeutlich

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert