• μεσ-ῳδικός, ή, όν, zum μεσῳδός gehörig, was in der Mitte von zwei sich entsprechenden gleichen Metris steht, ohne daß etwas anderes ihm entspricht
 • μέσ-ωρος, im mittleren Alter, zwischen Jüngling u. Mann
 • μετά, als Adverbium: a) in der Mitte, mitten unter; πολέας ὀλέσαντ' αἰζηοὺς τοὺς ἄλλους, μετὰ δ' υἱὸν ἐμόν, unter ihnen, mit ihnen zusammen auch meinen Sohn; τεῖχος μέν ῥ' ἄλοχοι - ῥύατ' ἐφεσταότες· μετὰ δ' ἄνερες, οὓς ἔχε γῆρας, und mit ihnen, so daß sie aber nicht getrennt zu denken, sondern mitten unter ihnen, die Alten; b) hinterdrein; von der Zeit, μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ, hinterher freut sich auch über Leiden der Mann. Als Präposition: mitten unter, zwischen. A) c. genit. 1) vom Orte: immitten, zwischen, unter; μετ' ἄλλων λέξο ἑταίρων, lege dich mitten unter die Gefährten hin; μετὰ δμώων πῖνε καὶ ἦσϑε, unter den Knechten trank u. aß er; τῶν μέτα παλλόμενος, unter, mit diesen losend. Daher 2) in Gemeinschaft, Verbindung mit einem etwas tun, besonders wo einer dem anderen beisteht; zum Unterschiede von σύν, der freilich nicht überall hervortritt, immer an ein Untereinander, nicht ein streng geschiedenes Nebeneinander zu denken; μετ' οὐδενὸς ἀνδρῶν ναίων, in keines Menschen Gesellschaft; ὃς μετὰ ζώντων ὅτ' ἦν, als er unter den Lebenden war. So besonders μετά τινος εἶναι, στῆναι, mit einem sein, auf Jemandes Seite sein, ihm beistehen, bes. von politischen Parteiungen; τοὺς μεϑ' ἑαυτοῦ στρατιώτας, seine Soldaten; οἱ μετὰ Κύρου, die von seiner Partei sind, unter ihm stehen; μετ' Ἀϑηναίης, mit Athene's Beistand; μετὰ ϑεῶν, mit der Götter Hilfe. Daher 3) das Mittel, durch welches etwas ausgeführt wird, vermittelst, mit Hilfe, durch oder mit; μετὰ λόγου τε καὶ ἐπιστήμης, durch das Wissen; μετὰ ἀδικίας κτᾶσϑαι, durch Unrecht oder auf unrechte Weise; μετὰ κηρύγματος ἀϑροίζειν, durch Heroldsruf; ἀλλὰ μετὰ ψεύδους γίγνεσϑαι, vermittelst eines Truges, aus einem Truge. 4) von begleitenden Umständen einer Handlung; μετὰ φιλοχόρου κιϑάρας, mit der Cither, unter Citherbegleitung; ζῇ μετὰ κακῆς ἐλπίδος, mit, unter schlechter Erwartung; ἱκέτευσε μετὰ πολλῶν δακρύων, mit, unter vielen Tränen; μετ' οἴνου καὶ παιδιᾶς, beim Wein, im Scherz; μετὰ μέϑης, trunken; ὁ μετὰ τέχνης γράψας, kunstvoll; γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατός, nicht bloß einsichtsvoll, sondern auch mächtig; so μετὰ καιροῦ, den Zeitumständen gemäß; μεϑ' ὁτουοῠν τρόπου, auf irgend eine Weise. B) c. dat., mitten unter; 1) gew, von lebenden Wesen, von dem sich unter einer größern Menge Befinden; μετ' Ἀχαιοῖς πολεμίζειν, mitten unter ihnen kämpfen, nicht gegen sie; ὃς ϑεὸς ἔσκε μετ' ἀνδράσιν, unter den Männern war er ein Gott. Bes. auch unter od. vor mehreren sprechen. Auch μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν, wo der Herrscher nicht gegenüber gestellt wird, sondern als einer derjenigen, unter denen er der Erste ist. So auch Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷς ἑτάροισιν, am letzten unter seinen Gefährten; δίχα πάντας ἠρίϑμεον, ἀρχὸν δὲ μετ' ἀμφοτέροισιν ὄπασσα, ist es hinzu, zu beiden Abteilungen gab ich einen Führer hinzu; οἳ δ' ἔλαχον τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖ. σιν ἐλέγμην, ich zählte mich als Fünften zu ihnen hinzu, obwohl auch hier die Nebenbdtg festgehalten werden kann: ich trat als Fünfter in ihre Mitte. 2) πίπτειν μετὰ ποσσὶ γυναικός ist mitten zwischen die Füße des Weibes. fallen, geboren werden; πηδάλιον μετὰ χερσὶν ἔχειν, zwischen, in den Händen halten; μετὰ στρατῷ, unter dem Heere. C) c. accus., 1) von der Bewegung nach einer Menge hin, in die Menge hinein; μετ' ἔριδας καὶ νείκεα, mitten hinein in Zank und Streit. Auch die bloße Annäherung, Bewegung nach einem Ziele hin, σφαῖραν ἔπειτ' ἔῤῥιψε μετ' ἀμφίπολον, sie warf den Ball nach einer Dienerin; sowohl im freundlichen Sinne, βῆναι μετὰ Νέστορα, zum Nestor hingehen, um ihn zu besuchen, als auch feindlich, βῆναι μετά τινα, auf einen losgehen, ihn angreifen od. verfolgen; μετὰ χῆνας, auf die Gänse los und mitten hinein, unter sie fahren. 2) nach etwas gehen, um es zu holen oder zu erlangen, die Absicht der Bewegung ausdrückend; πλεῖν μετὰ χαλκόν, nach Erz fahren, um es zu holen; μετὰ πατρὸς ἀκουήν, nach oder auf Kunde vom Vater ausgehen, um etwas vom Vater zu hören; γήμας δ' ἐκ ϑαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ' Ἀχαιῶν, er zog auf die Kunde von den Achäern aus, folgte dem Rufe; μετ' ἄλλας ἔρχεσϑαι, nach anderen Weibern ausgehen, um sie zu freien; πόλεμον μέτα ϑωρήσσοντο, sie rüsteten sich zum Kampfe. 3) von örtlicher oder räumlicher Aufeinanderfolge: nach, hinterdrein, λαοὶ ἕσπονϑ' ὡςεί τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα, wie Schafe hinter dem Leitbock hergehen; σὺν ἀμφιπόλοισι μεϑ' ἡμιόνους καὶ ἅμαξαν ἔρχεσϑαι, hinter dem Wagen hergehen; μετ' ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο, der Spur der Göttin ging er nach; auch beim Aufstellen: hinter einen anderen. Dah. auch 4) von der Aufeinanderfolge, dem Werte, dem Range nach: nächst, zunächst nach; κάλλιστος ἀνὴρ τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλείωνα, der Schönste unter den Danaern nächst dem Achilleus; πρώτῳ τοι μετ' ἐμέ, dem ersten nach mir; μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰσχὺν ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν, nächst den Göttern schützte er. 5) bes. von der Aufeinanderfolge in der Zeit, αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεϑ' Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος, sogleich nach Hektor; μετὰ ταῦτα, nach diesem, darauf, hernach; ἡ μετὰ τοῦτ' ἀπόκρισις, die darauf folgende Antwort; μετὰ μικρόν, in Kurzem, bald darauf; mit partic., μετὰ Πάτροκλόν γε ϑανόντα, nachdem Patroklus gestorben war. Oft wird mit großer Kürze ein Wort dabei gesetzt, welches prägnant für einen ganzen Satz steht, τὰς μετὰ τὸν Μηδὸν σπονδάς, nach dem Mederkriege, oder nachdem der Meder besiegt worden; μετὰ τὸν ἑξέτη, nachdem er sechs Jahre alt geworden. Hieran reiht sich der Ausdruck μεϑ' ἡμέραν, eigtl. nach Tagesanbruch; ἅμ' ἡμέρᾳ, übh. am Tage, bei Tage; μετὰ τρίτην ἡμέραν, am dritten Tage. 6) Aus μετ' ἴχνια βαίνειν, ἐρευνᾶν, der Fährte nachspüren, entwickelt sich die Bdtg: nach, gemäß; αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ, nach deinem u. meinem Herzen. 7) mitten unter, zwischen in; βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος, der beste unter allen Altersgenossen; μετὰ χεῖρας ἔχειν, unter den Händen haben . Seinem Substantivum wird μετά oft nachgesetzt u. erleidet dann die Anastrophe, μέτα; doch steht apostrophiert τὸν δὲ μετ' ohne Accent. In der Zusammensetzung bedeutet es: 1) eine Gemeinschaft, Teilnahme, Mitteilung, μεταδίδωμι, μετέχω, μεταλαμβάνω, u. μεταδαίνυμαι, μεταμέλπομαι, ein gemeinschaftliches Tun mit anderen. 2) zwischen u. während, dem Raume od. der Zeit nach, μεταδόρπιος, μεταπύργιον; dah. auch in, μεταδἡμιος. 3) nachher, hinterdrein, μέτειμι, μετακλαίω. 4) hinzu, hinan, an, auch hinterher, vom Verfolgen, μετειπεῖν, μετέρχομαι, μεταδιώκω. 5) hinten, nach, μετάφρενον. 6) rückwärts, umgekehrt, μετατρέπω, μεταστρέφω, u. bes. häufig. 7) ein Hinübergehen von einem Orte zum andern, eine Veränderung aus einem Zustande in den andern, um-, μεταβαίνω, μεταβάλλω, μετατίϑημι u. a.
 • μετα-βαίνω, 1) übergehen von einem Punkte zu einem anderen, im Gesange zu einem anderen Gegenstande übergehen; hinübergehen; ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ' ἄστρα βεβήκει, die Sterne waren hinübergegangen, nämlich über die Hälfte des Himmels, sie hatten kulminiert; ᾗ τὸ δίκαιον μεταβαίνει, wohin, wie weit es geht; μεταβαινέμεν ἄγρην, dem Fange nachgehen; ἐκ τούτου μὴ μεταβαῖνον, nicht da herausgehend; ὡς τυραννὶς ἐκ δημοκρατίας μεταβαίνει, daraus hervorgeht; bes. in der Rede auf etwas anderes übergehen; μετάβα = μετάβηϑι wird aus Alexis angeführt. 2) hinüberfahren
 • μετα-βάλλω, 1) umwerfen, schnell umdrehen; μετὰ νῶτα βαλών, vom Fliehenden, der den Rücken schnell umgewandt hat; übh. umwenden, ändern; μεταβαλὼν ἄλλους τρόπους, andere Sitten angenommen habend; τοὺς τρόπους μεταβ., die Sitten ändern; μεταβάλλεσϑαι τοὺς τρόπους, seine Sitten, sich in den Sitten ändern; τίς οὖν ἂν ἀξίαν - μεταβάλοιτ' ἂν ὧδε σιγὰν λόγων, das Stillschweigen mit der Rede vertauschen; τὸ οὔνομα, den Namen ändern; τὰς φυλὰς μετέβαλε ἐς ἄλλα ὀνόματα, d. i. er veränderte ihre Namen; ἑαυτὸν ἐπὶ τὸ βέλτιον, sich zum Bessern umwandeln; auch so, daß nur der neue Zustand, in den etwas umgeändert wird, ausgedrückt ist, εἶδος καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν, durch Umänderung eine neue Art herstellen; sich verändern; ἱμάτια, seine Kleider wechseln; μεταβαλλόμενος λέγεις, mit veränderter Ansicht sagst du; auch vom Warenumtausch; προβάλλεσϑαι ὅπλα, den Schild auf den Rücken werfen, wie man auf der Flucht tut. 2) häufig intrans., so daß man ἑαυτόν ergänzen kann, sich umwenden, verändern, umschlagen; dah. das partic. oft durch 'umgekehrt', 'dagegen' übersetzt werden kann. Auch sc. χώραν, wegziehen, von den Zugvögeln; von den Überläufern; μεταβάλλειν τὴν τροφήν, die Speise verändern, d. i. verdauen
 • μετα-βάπτω, umfärben, anders färben; von der eisernen Münze der Spartaner, ὄξει μεταβαπτόμενον ἐκ πυρός, durch Eintauchen in Essig verändert
 • μετα-βασανίζω, nachher, noch einmal untersuchen
 • μετά-βασις, ἡ, das Übergehen; Veränderung; bes. auch das Übergehen auf einen andern Gegenstand in der Rede
 • μετα-βάτης, ὁ, der Übergehende, der von einem zum anderen geht
 • μετα-βατικός, ή, όν, zum Übergehen, Weggehen geneigt. Bei den Gramm. ῥήματα, verba transitiva
 • μετα-βιβάζω, hinüberführen, weg- u. anderswohin bringen; τὰς ἐπιϑυμίας, verändern
 • μετα-βιόω, nach-, überleben
 • μετα-βλαστάνω, eigtl. im Keime sich verändern, eine andere Gestalt annehmen
 • μετα-βλαστικός, ή, όν, im Keime sich verändernd
 • μετα-βλέπω, wonach blicken, ansehen
 • μετα-βλητικός, ή, όν, das Umtauschen, Verändern betreffend; zum Tauschhandel gehörig; ἡ μεταβλητική, der Tauschhandel
 • μετά-βλητος, umzusetzen, veränderlich
 • μετα-βοθρεύω, in eine andere Grube setzen, umpflanzen
 • μετα-βολεύς, ὁ, der Umsetzer, Tauschhändler, der Krämer, Kleinhändler; μ. ῥήτωρ, ein Übersetzer, Lexikograph
 • μετα-βολή, ἡ, u. μετα-βολία, ἡ, das Umwerfen, Umsetzen, die Veränderung; μεταβολαὶ ἱστίων, wenn der Wind sich ändert; αἱ μεταβολαὶ τῶν ὡρέων, bes. plötzlicher Witterungswechsel; ἡ μεταβολὴ ἡ ἐς Ἕλληνας, bezieht sich auf die Veränderung der Volksnamen in den der Hellenen; ἡ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους μετ., der Abfall zu den Römern; von taktischen Bewegungen und Schwenkungen; ἐκ μεταβολῆς, umgekehrt
 • μετα-βολικός, ή, όν, zur Veränderung, bes. zum Warenumtausch gehörig, geschickt; τὸ μεταβ., die Bude des μεταβολεύς. Bei den Gramm. sind μεταβολικά die vocales ancipites
 • μετά-βολος, veränderlich
 • μετα-βούλευμα, τό, der geänderte Beschluß
 • μετα-βουλεύω, seinen Beschluß ändern
 • μετα-βουλία, ἡ, Änderung des Entschlusses, Willensänderung
 • μετά-βουλος, seinen Willen, Entschluß ändernd
 • μετ-άγγελος, ὁ u. ἡ, Zwischenbote, -botin, Botschaft von einem zum anderen tragend; Iris; μετ' ἄγγελος, unter den Göttern
 • μετ-αγγίζω, aus einem Gefäß in ein anderes gießen, umgießen
 • μετ-αγγισμός, ὁ, das Umgießen in ein anderes Gefäß
 • μετα-γειτνιών, ῶνος, ὁ, der zweite Monat des attischen Jahres, der letzten Hälfte unsers Augusts u. der ersten des Septembers entsprechend; von μετά u. γείτων, weil man in diesem Monat umzog, also die Nachbarn wechselte
 • μετα-γενής, ές, nachher, später geboren; οἱ μεταγενέστεροι, die Nachkommen
 • μετα-γεννάω, umschaffen, neu beleben
 • μετα-γίγνομαι, nachher werden, entstehen, - dazwischen geschehen, - anders werden, geschehen
 • μετα-γιγνώσκω, 1) hinterher, später erkennen, einsehen. 2) seine Meinung, Ansicht, seinen Entschluß ändern, auch bereuen; μετέγνων τὰ πρόσϑ' εἰρημένα, d. i. widerrufen
 • μετα-γλωττίζω, verdolmetschen
 • μετα-γλωττιστής, ὁ, der Dolmetscher
 • μετα-γνώμη, ἡ, Sinnesänderung; der Abfall
 • μετά-γνωσις, das Ändern des Sinnes, Entschlusses, die Reue
 • μετα-γομφόω, umfügen, umwandeln
 • μετα-γραμματίζω, die Buchstaben verändern
 • μετα-γραμματισμός, ὁ, Buchstabenverwandlung
 • μετα-γραφεύς, ὁ, der Umschreiber, Abschreiber
 • μετα-γραφή, ἡ, die Abschrift; das Umschreiben
 • μετα-γραφικός, ή, όν, zum Abschreiben gehörig
 • μετα-γράφω, umschreiben, anders schreiben; νόμον, d. i. verändern; verfälschen; die Lesart ändern in einem Buche. In eine andere Schrift oder Sprache übersetzen
 • μετ-άγω, 1) nach-, hinterherführen, sc. στρατόν, hinterhermarschieren. 2) von einem Orte weg nach einem andern hinführen
 • μετ-αγωγεύς, ὁ, der Hinüberführende, Ableitende
 • μετ-αγωγή, ἡ, das Weg- u. Anderswohinführen, Verändern
 • μετα-δαίνυμαι, mitschmausen, an einem Schmause Teil nehmen; mit dem gen. der Sache, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν, Teil nehmen am Opferschmause
 • μετα-δειπνέω, hernach, darauf essen
 • μετα-δέμνιος, im Bette, im Lager
 • μετ-αγωγός, anderswohin führend, lenkend
 • μετα-δέω, um-, anders binden
 • μετα-δήμιος, u. μετά-δημος, mitten im Volke; daheim, zu Hause; allgemein, μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη, nichts Böses unter dem Volke, welches das Volk trifft; οἶνος, einheimisch
 • μετα-διαιτάω, seine Lebensweise verändern, in eine andere umwandeln
 • μετα-διδάσκω, umlehren, d. i. eines Bessern belehren
 • μετα-δίδωμι, 1) mitteilen, teilnehmen lassen, τινί τινος, Jemanden an etwas; εἰ μὴ μεταδοῖεν πυρούς, wo ein Mitteilen des ganzen Vorrats gemeint ist; μεταδοῦναι τοῖς φίλοις ὑπέρ u. περί τινος, Mitteilungen machen, mit ihnen beratschlagen. 2) nachher, hinterdrein geben
 • μετα-δίομαι, verfolgen
 • μετα-δίωκτος, eingeholt
 • μετα-διώκω, verfolgen, nachsetzen; übertr., τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως αἰτίας πρώτας, die Ursachen aufspüren, ihnen nachgehen; intr., nachkommen
 • μετα-δίωξις, ἡ, das Verfolgen, Nachsetzen
 • μετα-δοκέω, anders meinen; ἐπεί τε οὕτω μετέδοξε ἐμοί, da es mir so anders beliebt, ich meine Meinung geändert habe; ὡς ὦν μεταδεδογμένον μοι μὴ στρατεύεσϑαι, da ich meine Ansicht dahin geändert habe, nicht zu Felde zu ziehen
 • μετα-δοξάζω, seine Meinung ändern
 • μετα-δόρπιος, zwischen, während der (Abend-) Mahlzeit; ὥρη, die Stunde der Mahlzeit; τὸ μεταδόρπιον, der Nachtisch
 • μετά-δοσις, ἡ, die Mitteilung; eine in der Schule . Beisteuer
 • μετα-δοτικός, ή, όν, zum Mitteilen gehörig, gern mitteilend
 • μετά-δουπος, (mit Getöse) dazwischen fallend, αἱ δ' ἄλλαι μετάδουποι, die dazwischen liegenden Tage
 • μετα-δρομάδην, nachlaufend, verfolgend
 • μετα-δρομή, ἡ, das Nachlaufen, Verfolgen; auch = Angreifen
 • μετά-δρομος, nachlaufend, verfolgend, mit dem Nebenbegriff der Rache, von den Erinyen
 • μετα-δροπάδην, nachpflückend
 • μέταζε, hernach, hinterdrein, von der Zeit
 • μετα-ζεύγνῡμι, umspannen, anders spannen
 • μετά-θεσις, ἡ, das Umsetzen, die Umstellung; auch das Übertreten zu einer andern Partei; die Veränderung übh., Sinnesänderung; dah. Verbesserung; von Waren: der Umsatz. Gramm. Buchstabenversetzung
 • μετα-θετικός, ή, όν, umstellend
 • μετά-θετος, umgestellt, versetzt, verändert; veränderlich
 • μετα-θέω, nachlaufen, verfolgen, bes. vom Jäger
 • μετ-ᾱΐγδην, daraufzu-, nachstürmend, -springend
 • μετα-ΐζω, darunter, unter anderen sitzen
 • μετ-αίρω, von der Stelle wegheben und anderswohin setzen
 • μετ-αΐσσω, nach-, hinterdreinstürmen, nachsetzen u. verfolgen, u. allgem., auf einen anstürmen, angreifen; nachfolgen, nachahmen
 • μετ-αιτέω, seinen Teil wovon fordern; auch παρὰ τούτων, ἀφ' ὧν εἰλήφασι, μεταιτεῖν, von diesen einen Teil von dem, was sie bekommen haben, fordern; τινά, von einem fordern
 • μετ-αίτης, ὁ, der Bettler
 • μετ-αίτησις, ἡ, das Verlangen
 • μετ-αίτιος, mitschuldig, τινί τινος, mit einem anderen Urheber, Schuld an etwas sein; gew. von etwas Schlimmem
 • μετ-αίχμιος, eigtl. in der Mitte zwischen zwei Heeren, τὸ μεταίχμιον, die Mitte, der Zwischenraum zwischen zwei Heeren; übh. die Mitte haltend, in der Mitte stehend; ἐξαίρετόν τι μεταίχμιον τὴν γῆν κεκτημένοι, ein streitiges Grenzland, welches gleichsam nur die Mitte zwischen den an den Grenzen immer schlagfertig stehenden Heeren bildet
 • μετα-καθ-έζομαι, sich umsetzen, seinen Platz verändern
 • μετα-καθ-ίζω, umsetzen, anderswohin setzen
 • μετα-καθ-οπλίζω, anders bewaffnen
 • μετα-καινίζω, umgestalten
 • μετα-καλέω, ab-, anderswohin rufen; zurückrufen; τινὰ ἀπό τινος, ihn abwendig machen von einem; τινὰ ἀπὸ τῆς ἀποστάσεως, abbringen davon
 • μετα-κάρπιον, τό, der Teil der Hand zwischen den Fingern u. dem Vorder- od. Unterarm
 • μετα-κατα-χέω, hernach daraufgießen, hinterher begießen
 • μετα-κατα-ψύχω, hernach abkühlen
 • μετά-κειμαι, anderswo liegen, versetzt sein an eine andere Stelle; sich geändert haben
 • μετα-κελητίζω, sich von einem κέλης auf den andern begeben
 • μετα-κενόω, ausleeren
 • μετα-κεντέω, nachstechen
 • μετα-κεράννῡμι, ummischen, anders mischen, aus einem Gefäß in das andere hineinmischen; verwandeln
 • μετά-κερας, gemischt; bes. aus heiß u. kalt
 • μετα-κέρασμα, τό, Mischung aus zweierlei Dingen
 • μετα-κηπεύω, um-, verpflanzen
 • μετα-κῑνέω, vom Platze rücken u. anderswohin bringen; sich fortbewegen. Adj. verb. μετακινητός, umzuändern
 • μετακίνημα, τό, das Umgestellte, die Umstellung
 • μετα-κίνησις, ἡ, das vom Platze Rücken, Fortbewegen, Umstellen
 • μετα-κλαίω, nachher, hinterdrein weinen; c. acc., beklagen
 • μετα-κλεΐζω od. μετακληΐζω, u. μετα-κλείω, anders nennen, rufen
 • μετά-κλησις, ἡ, das Abrufen, Rufenlassen
 • μετα-κλίνω, anderswohin beugen, umbiegen, pass., πολέμοιο μετακλινϑέντος, wenn der Kampf sich anderswohin, auf die andere Seite wendete
 • μετά-κλισις, ἡ, das Anderswohinbiegen, Umbiegen, die Umänderung
 • μετα-κλύζω, nachher durch ein Klystier abführen, reinigen
 • μετα-κλὠθω, von Neuem spinnen
 • μετα-κοιμίζω, anderswohin in Schlaf, zur Ruhe bringen, übertr., ποῖ καταλήξει μετακοιμισϑὲν μένος ἄτης, das Unheil wird geändert u. beschwichtigt aufhören
 • μετά-κοινος, gemeinschaftlich
 • μετα-κοίνωνος, mit teilnehmend
 • μετα-κομιδή, ἡ, das Weg- u. Anderswohinschaffen
 • μετα-κομίζω, weg u. anderswohin schaffen
 • μετα-κόνδυλοι, οἱ, u. μετακόνδυλα, τά, die Teile zwischen den Fingergelenken, Fingerglieder
 • μετα-κόπτω, umschlagen, umprägen
 • μετα-κοσμέω, umordnen, anders ordnen
 • μετα-κόσμησις, ἡ, das Umordnen, Umgestalten
 • μετα-κόσμιος, zwischen den Weltkörpern; τὰ μετακόσμια nannte Epikur den Raum zwischen Erde u. Himmel, Zwischenwelt
 • μετα-κρούω, zurückstoßen; übertr., seine Meinung ändern
 • μετα-κτίζω, um-, anderswohin bauen
 • μετα-κυβεύω, umwürfeln, nach dem Zufall wie mit Würfeln verändern, auch μετακύβευσις
 • μετα-κυκλέομαι, von den Gestirnen: ihren Kreislauf ändern
 • μετα-κυλινδέω, weg u. wo anders hinwälzen
 • μετα-κῡμιος, zwischen den Wellen; μετακύμιος ἄτας, zwischen die Wellen des Schicksals tretend, sie abwendend
 • μετα-λαγχάνω, 1) durch das Los, das Schicksal einen Teil wovon bekommen, erhalten. 2) trans., einen Anteil wovon geben, zugestehen
 • μετα-λαμβάνω, 1) Teil woran nehmen; τούτου μεταλαμβάνονται τοῦ ὀνόματος Λυδοί, sie nehmen ihn für sich, eignen ihn sich zu. 2) nach einem anderen nehmen; λόγον, nach einem anderen das Wort nehmen, antworten; absol., ἅμα τῷ μεταλαβεῖν τὸ τῆς νυκτός, mit dem Eintreten der Nacht; τὴν ἀρχήν, τὴν στρατηγίαν, die Prätur nach einem übernehmen, ihm im Amte folgen. 3) anders nehmen, ändern, vertauschen; ἱμάτια, die Kleider wechseln; μετέλαβον τὴν Ἐλληνικὴν κατασκευὴν τῶν ὅπλων, sie änderten ihre Waffen u. nahmen die griechischen an. Auf eine andere Weise fassen, sagen, auslegen; parodieren
 • μετα-λαμπαδεύομαι, mit den Fackeln wechseln, im Wettlauf die Fackel einem anderen übergeben
 • μετ-αλγέω, hinterdrein Schmerz empfinden, bereuen
 • μετ-αλδήσκω, umwachsen lassen, d. i. im Wachsen umgestalten
 • μετα-λήγω, nachher aufhören, ablassen, von etwas
 • μετα-ληπτικός, ή, όν, fähig teilzunehmen, teilnehmend
 • μετά-ληψις, ἡ, das Teilnehmen, die Teilnahme. Veränderung, Vertauschung; ἐκ μεταλήψεως τοῖς ξίφεσι χρῆσϑαι, d. i. den Speer mit dem Schwerte vertauschen u. dies brauchen; übh. Veränderung; τῆς ἀρχῆς, die Nachfolge im Amte. Bei den Rhetoren von verschiedenen Figuren. Auch = Auslegung, Deutung
 • μετ-αλλαγή, ἡ, der Austausch, die Veränderung; ἄλλου δ' ἐν μεταλλαγᾷ πολυμηχάνου ἀνδρὸς ἐρέσσει, 'der Bogen befindet sich nach dem Wechsel des Herrn in des erfinderischen Mannes Besitz'; μ. ἡμέρας, von einer Sonnenfinsternis
 • μετ-αλλακτήρ, ῆρος, ὁ, der Verwechselnde, Verändernde, μισῶ μεταλλακτῆρα πουλύπουν χροός, der die Farbe wechselt
 • μεταλλ-άρχης, ὁ, der Bergwerksvorsteher
 • μετ-αλλάσσω, austauschen, verändern; χώραν, das Land wechseln, d. i. in ein anderes Land ziehen; βίον, das Leben wechseln, sterben; absol., sich ändern, wechseln. Adj. verb. μεταλλακτός, verändert
 • μεταλλάω, nach andern Dingen forschen, fragen, nachfragen, sorgfältig, neugierig forschen; τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς, was du mich fragest u. wonach du forschest; οὓς σὺ μεταλλᾷς, nach denen du forschest, fragst; τινά, einen ausfragen; τινά τι, einen nach etwas fragen; τὶ ἀμφί τινι, etwas über einen erkunden; ἐφιλοφρονήσατο, ἐπεστράφη αὐτοῦ, schirmen, pflegen. Adj. verb., εἰ μετάλλατόν τι, wenn es zu erforschen ist
 • μεταλλεία, ἡ, das Aufsuchen des Wassers und besonders der Metalle unter der Erde durch Gruben, Stollen und Schachte. Daher = Graben; Mine
 • μεταλλεῖον, τό, das Metall
 • μεταλλεύς, ὁ, der Bergmann
 • μεταλλευτής, ὁ, u. μεταλλευτήρ, ῆρος, ὁ, der nach Metallen und andern Fossilien, auch Wasser unter der Erde sucht, der Bergmann, Minirer
 • μεταλλευτικός, zum Aufsuchen des Metalls, zum Bergbau gehörig; ἡ μεταλλευτική, der Bergbau; metallisch
 • μεταλλευτός, in der Erde aufgesucht, ausgegraben, wie Metall und dergleichen
 • μεταλλεύω, in der Erde nach Wasser, Erzen, Metallen graben, suchen, Bergbau treiben und dabei ausgraben; einen zur Bergwerksarbeit verurteilen; übh. = untersuchen, ausforschen
 • μεταλλίζω, einen zur Bergwerksarbeit verurteilen
 • μεταλλικός, 1) auf die Bergwerke bezüglich. 2) von Metall, metallisch
 • μεταλλῖτις, ιδος, ἡ, metallhaltig
 • μετ-αλλοιόω, umändern
 • μετ-αλλοίωσις, ἡ, Umänderung
 • μέτ-αλλον, τό (μεταλλάω, eigentl. das Durchsuchen, der Ort wo man sucht und das Gesuchte selbst), Bergwerke, Gruben, in denen man nach Erz, Metallen, Steinen; χρύσεα μέταλλα, Goldgruben; ἁλὸς μέταλλον, Salzgrube; ἀργύρεια, Silberbergwerke; übh. Minen; das in den Gruben Gefundene, das Ausgegrabene, bes. Erz, Metall
 • μεταλλ-ουργεῖον, τό, Ort, wo Metalle verarbeitet werden
 • μεταλλ-ουργέω, Metalle verarbeiten
 • μεταλλ-ουργός, Metalle verarbeitend
 • μεταλλό-χρῡσος, Gold enthaltend
 • μετα-λογίζομαι, sich anders besinnen
 • μετα-λωφέω, nachher ausruhen, aufhören
 • μετα-μάζιος, zwischen den Brüsten; ἔβαλε στῆϑος μεταμάζιον, er traf den Mann an der Brust zwischen den Warzen
 • μετα-μαίομαι, aufspüren und zu erlangen suchen
 • μετα-μανθάνω, umlernen, etwas verlernen (und sich etwas anderes anlernen); τὴν γλῶσσαν, verlernen; eines Bessern belehrt werden
 • μετ-αμείβω, umtauschen, umwechseln; ἐκ βοὸς πάλιν μετάμειβε γυναῖκα, verwandelte in eine Frau; μεταμειβόμενοι δ' ἐναλλάξ, abwechselnd; ἐκ προτέρων μεταμειψάμενος καμάτων χάριν Διός, sie hatten sich eingetauscht
 • μετ-άμειψις, ἡ, das Umwechseln, Vertauschen
 • μετα-μέλεια, ἡ, Änderung des Vorsatzes, Entschlusses
 • μετα-μελητικός, ή, όν, zur Reue gehörig, geneigt
 • μετα-μελητός, bereut
 • μετά-μελος, ὁ, die Reue; adj. μετάμελος, reuevoll
 • μετα-μέλπομαι, zwischen, unter anderen singen und tanzen
 • μετα-μέλω, μεταμέλει μοι, es gereuet mich. Zum dat. der Person tritt ein partic., welches den Gegenstand der Reue ausdrückt, μετεμέλησέ σφι ταῦτα ποιήσασι, sie bereuten dies getan zu haben; μετεμέλησέ οἱ τὸν Ἑλλήςποντον μαστιγώσαντι, es reute ihn den Hellespont gepeitscht zu haben; das partic. neutr., μεταμέλον αὐτοῖς, da sie es bereuten; μεταμέλομαι, fut. μεταμελήσομαι, Reue haben, teils absolut, εἰς τὸ μεταμελησόμενον προϊέναι, die Reue, teils c. partic., μετεμέλοντο οὐκ ἀναστάντες, sie bereuten nicht aufgestanden zu sein. Übh. = seinen Vorsatz, seine Meinung ändern
 • μετα-μεμελημένως, bereuend
 • μετα-μήθεια, ἡ, Gegensatz von προμήϑεια, das Nachbedachtsein, wenn man erst nach der Tat klug wird
 • μετα-μίγνῡμι, dazwischen, darunter mischen
 • μετα-μίξ, unter einander gemischt
 • μετά-μιξις, ἡ, das Vermischen, Umändern durch Vermischung
 • μετα-μορφόω, umgestalten, in eine andere Gestalt verwandeln
 • μετα-μόρφωσις, ἡ, das Umgestalten, die Verwandlung in eine andere Gestalt
 • μετα-μόσχευσις, ἡ, die Umpflanzung
 • μετα-μοσχεύω, umpflanzen
 • μετ-αμπ-έχω, umkleiden, anlegen
 • μετ-αμύνω, mit abwehren, beistehen
 • μετ-αμφι-έννυμι, u. μετ-αμφιάζω, umziehen, ein anderes Kleid anziehen; μεταμφιέσασϑαι τὴν Ῥωμαίων στολήν, sein Kleid aus- und das römische anziehen
 • μεταμώνιος, eigtl. mit dem Winde dahingetragen, d. i. nichtig, vergeblich, ohne Erfolg; μή μοι μεταμώνια νήματ' ὄληται, ungenütztes Garn, vergeblich gemachtes, nicht gebrauchtes Gespinst; μεταμώνια βάζειν, nichtiges Zeug reden, in den Wind schwatzen
 • μετ-ανα-γιγνώσκω, einen auf eine andere Meinung bringen, umstimmen
 • μετα-ναιέτης, ὁ, der seinen Wohnort vertauscht hat und wo anders wohnt
 • μετ-ανα-στάσιος, von einem Orte zum andern gebracht
 • μετ-ανά-στασις, ἡ, Umzug von einem Orte zum andern, bes. erzwungene Umsiedelung
 • μετ-ανά-στατος, von seinem Wohnort fort u. in ein anderes Land geführt, Sp; γῆ, ein Land, dessen Bewohner fortgeführt sind
 • μετα-ναστεύω, weg und anderswohin ziehen, auswandern
 • μετα-νάστης, ὁ, der von einem Orte weg und anders wohin Ziehende, der sich in der Fremde ansiedelt und dort im Vergleich mit dem eingebornen, einheimischen Bürger geringere Rechte besaß; daher mit Geringschätzung gesagt ὡςεί τιν' ἀτίμητον μετανάστην, wie einen heimatlosen Fremdling oder Einsassen; μοῦνοι ἐόντες οὐ μετανάσται τῶν Ἑλλήνων, von den Athenern, die sich bekanntlich rühmten, Autochthonen, keine Einwanderer zu sein; πάτρης, der Verbannte; die Planeten so im Ggstz der Fixsterne
 • μετα-νάστιος, den μετανάστης betreffend, auswandernd, wegziehend
 • μετα-νάστρια, ἡ, die Felsen verlassend und wegziehend
 • μετα-νέμω, unter mehrere verteilen
 • μετα-νέομαι, weg und anders wohin gehen
 • μετ-ανθέω, umblühen, anders blühen, seine Farbe wechseln
 • μετα-νίζω, umspülen
 • μετα-νιπτρίς, ίδος, ἡ, u. μετά-νιπτρον, τό, ἣν μετὰ τὸ ἀπονίψασϑαι ἔλαβον, der letzte Becher beim Mahle nach dem Händewaschen
 • μετα-νίσσομαι, hinüber, auf die andere Seite gehen; ἦμος δ' Ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε,, sobald Helios zum Stierabspannen, d. i. zur abendlichen Seite des Himmels hinüberwandelte; nach einem gehen, um ihn zu erreichen
 • μετ-αν-ίστημι, einen von seinem Wohnsitz aufstehen lassen und ihn anderswohin führen; von einem Orte weg, woanders hingehen; μεταναστήσομαι, ich werde fortgehen
 • μετα-νοέω, seinen Sinn ändern, eigtl. umdenken; bereuen; nachher überdenken, im Ggstz von προνοεῖν
 • μετα-νοητικός, ή, όν, seinen Sinn ändernd, bereuend
 • μετά-νοια, ἡ, die Sinnesänderung, Reue; das zur besseren Einsicht Gelangen
 • μετ-αντλέω, umschöpfen, aus einem Gefäß in ein anderes schöpfen
 • μέταξα, ἡ, rohe Seide, u. Seide überhaupt
 • μεταξύ, zwischen, dazwischen; μάλα πολλὰ μεταξὺ οὔρεα, sehr viele Berge liegen dazwischen; τὰ δὲ μεταξὺ τούτων μηδαμῶς γίγνου κακός, inzwischen, bis dahin; μεταξὺ τούτων γιγνόμενον, dazwischen kommen; ὁ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ τοῦ ϑανάτου χρόνος, die dazwischenliegende, die Zwischenzeit; ἐν τῷ μεταξύ, in dem Zwischenraume; μεταξὺ τὸν λόγον καταλύειν, in der Mitte die Rede abbrechen. Mit dem partic. = während, μεταξὺ ὀρύσσων, während er grub, mitten im Graben; λουόμενος μεταξύ, während des Badens; μεταξὺ ὑπολαβών, sc. λέγοντος, dazwischen das Wort nehmend, unterbrechend; μεταξὺ τῶν λόγων, à propos; ἔτι μεταξὺ αὐτοῠ λέγοντος, während er noch redete
 • μεταξυ-λογέω, dazwischen reden, beim Sprechen Zwischensätze machen, von der Sache ab- und wieder auf sie zurückkommen
 • μεταξυ-λογία, ἡ, das Zwischenreden, im Sprechen Zwischensätze Machen; Parenthese
 • μεταξύτης, ητος, ἡ, das Dazwischensein, der Zwischenraum
 • μεταξυ-τρι-γλύφιον, τό, in der Baukunst: der Zwischenraum zwischen den Dreischlitzen
 • μετα-παιδεύω, u. μετα-παιδ-αγωγέω, umerziehen, anders erziehen und unterrichten als vorher
 • μετα-παιφάσσομαι, hin- und herfahren (vom Blitz)
 • μετα-παρα-δίδωμι, einem nach dem anderen übergeben
 • μετα-παρα-λαμβάνω, Gegensatz zum Vorigen, das von einem anderen Übergebene nehmen
 • μετα-παύομαι, dazwischen aufhören u. ausruhen
 • μετα-παυσωλή, ἡ, das Dazwischenaufhören, die Erholung, Rast dazwischen
 • μετα-πείθω, umstimmen, zu etwas anderem bereden
 • μετα-πειράομαι, auf eine andere Art versuchen
 • μετα-πείρω, wieder durchbohren
 • μετά-πειστος, der sich zu etwas anderem überreden, umstimmen läßt
 • μετά-πεμπτος, nach dem geschickt worden, herbeigeholt, vorgefordert
 • μετα-πέμπω, nachschicken, nach Jemandem abschicken; nach einem schicken und ihn zu sich holen lassen; schicken und holen lassen. Adj. verb. μεταπεμπτέος, herbeizuholen
 • μετά-πεμψις, ἡ, das nach einem Schicken und Holenlassen, die Einladung
 • μετα-περι-σπάω, weg und anders wohin ziehen
 • μετα-πεσσεύω, die Steine im Brettspiel umsetzen, anders setzen, übh. umändern
 • μετα-πέταμαι, u. μετα-πέτομαι, weg und anders wohin fliegen
 • μετα-πήγνῡμι, auf einer andern Stelle befestigen; τὴν καλιάν, sich das Nest auf einem andern Baume machen
 • μετα-πηδάω, umspringen, von einem Orte fort nach einem andern hinspringen; nachspringen
 • μετα-πήδησις, ἡ, das Nachspringen, Darauflosspringen
 • μετα-πίνω, nachtrinken
 • μετα-πιπράσκω, nachher oder wieder verlaufen
 • μετα-πίπτω, umfallen, umschlagen, sich ändern; μεταπέσοι βελτίονα, zum Besseren umschlagen; μετέπεσον, ich änderte meine Meinung; νῦν δὲ τοὐναντίον ταχὺ μεταπέπτωκεν, es ist schnell ins Gegenteil umgeschlagen, hat sich anders gewendet; εἰ τρεῖς μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, wenn nur drei Stimmen anders fielen; sprichwörtlich ὀστράκου μεταπεσόντος, wie wir sagen 'das Blatt hat sich gewandt'; man leitet den Ausdruck von dem Knabenspiele ὀστρακίνδα her; μεταπέπτωκε τὰ πράγματα, von einer Staatsumwälzung; τινὸς εἴς τι, übergehen aus etwas in einen anderen Zustand; μεταπεσών, nachdem er seine Meinung geändert hatte
 • μετά-πλασις, ἡ, die Umbildung
 • μετα-πλασμός, ὁ, die Umbildung. Bes. nennen die Gramm. so den Fall von unregelmäßiger Deklination, wenn eine Casusform einen ungebräuchlichen Nominativ voraussetzt, wie ἀλκί nicht von ἀλκή, sondern dem ungebräuchlichen ἈΛΞ abgeleitet wird; auch in der Conjugation eine Form, die nicht von dem gebräuchlichen Stamme abgeleitet werden kann
 • μετα-πλάσσω, umformen, anders gestalten
 • μετα-πλέκω, umflechten, anders flechten
 • μετα-πλόμενοι, οἱ, die anders Gewordenen, Umgeschaffenen, bes. die Vergötterten
 • μετα-πλώω, anders schiffen, zu Schiffe einen andern Lauf nehmen
 • μετα-πνέω, wieder Atem holen oder zu Atem kommen, sich erholen, καμάτοιο, von der Anstrengung
 • μετα-πνοή, ἡ, die Erholung
 • μετα-ποιέω, anders machen, umarbeiten, verändern; sich eine Sache anmaßen, sich ihrer bemächtigen (so daß sie einen andern Besitzer bekommt)
 • μετα-ποίησις, ἡ, Umarbeitung, Veränderung, bes. Erneuerung und Ausbesserung
 • μετα-ποιητικός, ή, όν, umarbeitend, verändernd
 • μετα-ποίνιος, hinterdrein strafend
 • μετα-πόντιος, mitten durchs Meer oder mitten im Meere
 • μετα-πορευδήν, nachgehend
 • μετα-πορεύομαι, 1) sich von einem Orte weg nach einem andern hinbegeben. 2) nachgehen, τὴν ἀρχήν, ambire, sich um das Amt bewerben; bes. feindlich verfolgen, nachsetzen, rächen; bestrafen
 • μετα-πορθμεύω, zur See nach einem andern Orte bringen
 • μετα-πορο-ποιέω, die verdorbenen Säfte aus dem Innern durch die Poren abführen
 • μετα-πορο-ποιΐα, ἡ, das Abführen der verdorbenen Säfte aus dem Innern durch die Poren, eigtl. Umgestaltung der Poren
 • μετά-πρᾱσις, ἡ, das wiederholte Verkaufen dessen, was man von einem anderen gekauft hat, das Verhökern
 • μετα-πράτης, ὁ, der Wiederverkäufer, Höker
 • μετα-πρεπής, ές, unter anderen hervorglänzend, ausgezeichnet, Ἡφαίστου δόμον μεταπρεπέ' ἀϑανάτοισιν, unter den Unsterblichen
 • μετα-πρέπω, unter mehreren hervorglänzen, sich unter ihnen hervortun, auszeichnen; von stattlichen Tieren, sowie von Helden; mit näherer Angabe dessen, wodurch sich einer auszeichnet, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν ἔγχεϊ μάρνασϑαι, im Speerkampfe tat er sich unter den Myrmidonen hervor
 • μετα-πτοιέω, wo anders hinfliehen
 • μετά-πτωσις, ἡ, das Um-, Andersfallen, die Veränderung; bes. seines Platzes, dah. ἡ πρὸς Ῥωμαίους μετάπτωσις, der Abfall, das Übergehen zu den Römern
 • μετα-πτωτικός, ή, όν, u. μετά-πτωτος, leicht umschlagend, veränderlich
 • μετα-πύργιον, τό, der Raum zwischen zwei Türmen
 • μετ-αρδεύω, bewässern
 • μετ-αρίθμιος, unter die Zahl gehörig, dazu gerechnet
 • μετοῤ-ῥάπτω, um-, anders nähen
 • μεταῤ-ῥέω, weg u. anders wohin fließen; übertr., ὅτε εἰς Μιϑριδάτην τὰ πράγματα μετέῤῥει, wieder an den M. kommen; hinüber fließen lassen
 • μεταῤ-ῥιζόω, umwurzeln, entwurzeln
 • μεταῤ-ῥῑπίζω, umwehen
 • μεταῤ-ῥίπτω, u. μεταῤ-ῥιπτέω, umwerfen, verändern
 • μετάῤ-ῥοια, ἡ, u. μεταῤ-ῥοή, ἡ, das Weg-, Zurückfließen; bes. von der Ebbe
 • μεταῤ-ῥυθμίζω, u. μεταῤ-ῥυθμέω, umstimmen, in eine andere Ordnung bringen, umwandeln
 • μεταῤ-ῥύθμισις, ἡ, od. μεταῤῥύϑμησις, Umstimmung, Verbesserung
 • μεταρσιο-λεσχέω, erhabenes Zeug schwatzen
 • μεταρσιο-λέσχης, ὁ, der über Erhabenes, über himmlische Dinge schwatzt
 • μετ-άρσιος, erhoben, hoch in der Luft u. in die Luft gehoben; μετάρσιοι χολαὶ διεσπείροντο, spritzten hoch in die Luft auseinander; auf der hohen See; ἀγλαΐῃσι μετ., stolz, hochmütig; τὰ μετάρσια = μετέωρα, Himmelserscheinungen
 • μεταρσιόω, in die Höhe heben
 • μέτ-αρσις, ἡ, das Erheben, das Wegheben u. auf einen andern Ort Hinsetzen, Versetzung, Verpflanzung
 • μετα-σαλεύω, fortbewegen, fortschaffen
 • μετα-σεύομαι, eilig hinterher-, mitgehen, begleiten; hinan, darauf los, auf einen zu eilen; μάλα δ' ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν, er ging auf den Hirten der Völker los
 • μετα-σκαίρω, dazwischen- oder nachspringen
 • μετα-σκευάζω, anders einrichten; μετασκεύαζε σαυτήν, kleide dich um; νόμον, umändern; wegbringen, wegschaffen, nach einem andern Orte hin; μετασκευασάμενος τὸν οἶκον ὅλον, mit seinem ganzen Hause fortziehend
 • μετα-σκευαστικός, ή, όν, zum Verändern geschickt, umarbeitend
 • μετα-σκευή, ἡ, Veränderung, bes. Verbesserung
 • μετα-σκευωρέομαι, umändern
 • μετα-σκηνόω, das Zelt, die Wohnung verändern, wo anders hinziehen
 • μετα-σκιρτάω, von einem Orte weg u. wo anders hinspringen
 • μετα-σπάω, anderswohin ziehen
 • μέτασσαι, αἱ, heißen die jungen Schafe, Lämmer, welche zwischen den Frühlingen, πρόγονοι, u. Spätlingen, ἕρσαι, in der Mitte stehen, die Mittleren
 • μετάσ-συτος, herbeieilend
 • μετά-στασις, ἡ, das Umstellen, in eine andere Lage Versetzen, Verändern; μορφῆς μετάστασις, Umgestaltung; γνώμης, Meinungsänderung. Vom Orte: das Umziehen; αἱ μεταστάσεις τῶν Δωριέων, die Wanderungen; Verbannung; ἡ ἐκ τοῦ βίου μετάστασις, das Hinscheiden, Sterben; das Abtreten des Chors in der Tragödie; τοῦ κακοῦ, das Fortschaffen, Beseitigen; daher auch von Menschen: aus dem Wege räumen; ἡλίου, das Weggehen, Verschwinden der Sonne. Übh. Veränderung, bes. der Staatsverfassung. In Athen hieß so bes. die durch Alcibiades bewirkte Staatsumwälzung u. Veränderung der Demokratie in Aristokratie
 • μετα-στατικός, ή, όν, zum Wegsetzen, Umsetzen gehörig
 • μετα-στείχω, nachgehen, um etwas zu erreichen, zu holen; woandershin, weggehen
 • μετα-στέλλομαι, nach einem schicken und ihn zu sich holen, kommen lassen
 • μετα-στένω, hinterher beklagen, beseufzen
 • μετα-στεφανόω, anders bekränzen
 • μετα-στήθιος, zwischen den Brüsten, zwischen den Handballen und der Faust
 • μετα-στίλβω, dazwischen glänzen
 • μετα-στοιχειόω, die Elemente eines Körpers umwandeln od. anders zusammensetzen
 • μετα-στοιχείωσις, ἡ, die Umwandlung, andere Zusammensetzung der Elemente od. Bestandteile eines Körpers
 • μετα-στοιχί, in einer Reihe hinter einander fort, oder neben einander
 • μετα-στοναχίζω, hinterdrein seufzen, klagen
 • μετα-στρατεύομαι, (zu einem andern Anführer) übergehen
 • μετα-στρατο-πεδεύω, ein Heer in ein anderes Lager bringen, umlagern, u. ohne Object, ein anderes Lager beziehen; τινί, mit einem im Lager stehen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert