• ἡλιό-πεπτος, durch die Sonne gereist
 • ἡλιό-πους, ποδος, ὁ, eine Art Heliotrop
 • ἥλιος, ὁ, die Sonne; ἐκλείπω, ἔκλειψις, von der Sonnenfinsternis; ὑφ' ἡλίῳ, unter der Sonne, auf der Erde; πρὸς Ἠῶ τ' Ἠέλιόν τε die gew. Bestimmung der Lichtseite der Erde (Morgen u. Mittag), im Ggstz von πρὸς ζόφον; das Tageslicht, der Tag; Sonnenschein; ἐν ἡλίῳ κατακεῖσϑαι, in der Sonne liegen. Im plur. Sonnenstrahlen
 • ἡλιο-σκόπιον, τό, eine Pflanze
 • ἡλιο-στερής, ές, der Sonne beraubend, d. h. die Sonne abwehrend, Schatten machend
 • ἡλιο-στιβής, ές, von der Sonne betreten, durchwandelt
 • ἡλιο-τρόπιον, τό, u. ἡλιό-τροπος, ἡ, 1) Sonnenwende, eine Pflanze, welche Blätter u. Blumen nach dem Sonnenlauf richtet u. deswegen auch ἡλιοσκόπιον heißt. 2) eine Sonnenuhr. 3) ein Edelstein
 • ἡλιο-φάνεια, ἡ, Sonnenschein, Sonnenhelle
 • ἡλιο-φανής, ές, sonnenhell
 • ἡλιο-φυής, ές, in der Sonne gewachsen
 • ἡλιό-φυτον, τό, eine Pflanze
 • ἡλιόω, besonnen, wohl nur im pass. besonnt, von der Sonne beschienen werden; Plat. setzt den ἡλιωμένος, den von der Sonne gebräunten, an Sonnenbrand gewöhnten, unter freiem Himmel lebenden, dem ἐσκιατραφηκώς, dem reichen, bequemen, im Hause lebenden Städter entgegen; οὔϑ' ὕεται οὔϑ' ἡλιοῠται, sprichwörtlich, weder Regen noch Sonnenschein trifft ihn. Von der Sonnenhitze leiden
 • ἡλίσκος, ὁ, Nägelchen
 • ἡλἰτης λίϑος, ὁ, der Sonnenstein
 • ἡλῖτις, ιδος, ἡ, von Nägeln, zu Nägeln gehörig, λεπίς, ἡ, eine Nägelplatte
 • ἠλιτο-εργός, die Tat verfehlend (ἀλιτεῖν), d. h. seinen Zweck verfehlend
 • ἠλιτό-μηνις, vergeblich zürnend
 • ἠλιτό-μηνος, den rechten Monat verfehlend, zu früh geboren
 • ἠλι-φάρμακος, ἡ, eine Pflanze
 • ἦλιψ, ιπος, ὁ, eine dorische Fußbekleidung
 • ἡλίωσις, ἡ, das Sonnen, Besonnen
 • ἡλιώτης, ὁ, von der Sonne kommend, sie betreffend; Sonnenbewohner
 • ἡλιῶτις, ιδος, ἡ, ἀκτὶς ἡλ., Sonnenstrahl; αἴγλη, Sonnenglanz
 • ἠλληγορημένως, auf allegorische Weise
 • ἡλο-ειδής, ές, nagelartig, nagelförmig
 • ἡλο-κόπος, ὁ, Nagelschläger, Nagelschmied
 • ἡλο-παγής, ές, mit Nägeln befestigt
 • ἡλό-πληκτος, durch einen Nagel verletzt
 • ἧλος, ὁ, der Nagel; nie als Befestigungsmittel, sondern als Zierrat; überall goldene Nagelknöpfe oder ihnen ähnliche Buckeln gemeint; Nägel von Eisen. Sprichwörtlich ἄλλῳ ἥλῳ ἐκκρούειν τὸν ἧλον, ein Keil treibt den andern. Übertr., Warzen ähnliche Auswüchse an Händen u. Füßen, Hühneraugen. Eine Krankheit des Ölbaumes, auch μύκης genannt
 • ἠλός, betört, verwirrt; φρένας ἠλέ, sinnbetörter
 • ἡἰό-τυπος, mit Nägeln durchbohrt, angeschlagen
 • ἡλόω, nageln, annageln, mit Nägeln beschlagen
 • ἠλυγάζω, verfinstern, beschatten, verbergen
 • ἠλυγαῖος, dunkel, schattig
 • ἠλύγη, ἡ, Dunkelheit, Schatten; ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίκης τὴν ἠλύγην, des Rechts Verdunkelung, Verdrehung, der verworrene Gang eines Rechtshandels
 • ἠλυγισμός, ὁ, Verdunkelung, Beschattung
 • ἠλυσία, ἡ, der Weg
 • ἤλυσις, ἡ, das Gehen, der Gang
 • ἡλωτός, angenagelt, nagelförmig gestaltet
 • ἧμα, τό, das Werfen, Schießen, der Wurf
 • ἠμαθόεις, εσσα, εν, von ἄμαϑος, sandig; Nestors Pylos, das am Meere lag, von den Dünen des Meeres; auch von dem dabei fließenden Flüßchen Ἄμαϑος
 • ἧμαι, ἧσαι, ἧσται, ich bin gesetzt, gelegt, gestellt worden, ich sitze, liege, stehe; oft mit dem Nebenbegriffe des trägen, müßigen Dasitzens; verborgen sitzen; σεμνοὶ δ' ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι, die Herrscher; ἥμενον ἄνω φρόνημα, der hochthronende Gedanke; ἥμενος χῶρος, eine Gegend, die sich gesetzt hat, niedrig; πεφυλαγμένος ἧσο; ἱρὸν ἧσται, der Tempel ist aufgerichtet
 • ἦμαρ, ατος, τό, sowohl der Tag im Ggstz der Nacht, als der bürgerliche Tag, die Nacht einbegreifend; aber ἐπ' ἤματι δακρύσαντας = einen Tag lang; αἴσιμον ἦμαρ, der Schicksals-, Todestag; ἀναγκαῖον, der Tag des Zwanges, der Dienstbarkeit, Knechtschaft; ἐλεύϑερον, der freie Tag, die Freiheit; κακὸν ἦμαρ, das Unglück; νηλεές, bes. vom Morde; ὀρφανικόν, die Verwaisung; νόστιμον ἦμαρ, der Tag der Heimkehr, die Rückkehr; von den Jahreszeiten, ὀπωρινόν, χειμέριον ἦμαρ, Herbsttag, Wintertag; κατ' ἦμαρ αἰεί, täglich; κατ' ἦμαρ τὸ νῦν, heute; τὸ κατ' ἦμαρ, die täglichen Bedürfnisse; ἦμαρ ἐπ' ἦμαρ ἀεί, Tag für Tag; ἐπ' ἤματι, nach dem Tage, nach Ablauf des Tages; λευκὸν ἦμαρ νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου der helle, glückliche Tag, das Glück
 • ἡμαρτημένως, adv., verfehlt, irrig, fälschlich
 • ἠμάτιος, bei Tage, am Tage; φέγγος, das Tageslicht; täglich
 • ἡμεδαπός, der Unsere, inländisch, einheimisch, Ggstz ἀλλοδαπός; ὁ ἡμ., unser Landsmann; ἡ ἡμεδαπή das römische Reich im Ggstz gegen die Barbaren
 • ἡμεῖς, wir; dat. ἡμῖν, uns
 • ἡμεκτέω, empfindlich, unwillig sein
 • ἠμελημένως, adv., sorglos, nachlässig; vernachlässigt
 • ἡμέρα, ἡ, der Tag; der natürliche Tag im Gegensatze zur Nacht; φῶς ἡμέρας τόδε, Tageslicht; ἡμέρα ἐξέλαμψεν, der Tag brach an; οὔϑ' ἡμέρας οὔτε νυκτός, weder bei Tage noch des Nachts; ἅμ' ἡμέρῃ διαφωσκούσῃ, mit Tagesanbruch; τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, es war spät am Tage; der bürgerliche Tag, die Nacht mit einbegreifend, als Zeitbestimmung überall. a) den gen.; ἑκάστης ἡμέρας, jeden Tag, täglich; αὐτὸν δὲ σὲ τριῶν ἡμερέων προαγορεύω ἐκ τῆς γῆς μετορμίζεσϑαι, in drei Tagen, innerhalb dreier Tage; ἡμερῶν μὲν ὀλίγων μέλλει τὰ Πύϑια γίνεσϑαι, in wenigen Tagen; ἄλλης ἡμέρας, an einem andern Tage; τῆς αὐτῆς ἡμέρας, an demselben Tage. b) den dat.; τῇδε τῇ ἡμέρᾳ, an diesem Tage; ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, in einem Tage. c) den accus.; πέντε ἡμέρας παρεσκευάζοντο, fünf Tage lang rüsteten sie sich; τρίτην ἡμέραν αὐτοῦ ἥκοντος, drei Tage nach seiner Ankunft; πᾶσαν ἡμέραν, was jeden Tag geschehen kann. d) mit Präpositionen; ἀνά, ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν, täglich; ἀπό, ἀφ' ἡμέρας, vom hellen Tage an; κατά, καϑ' ἡμέραν τὴν νῦν, heut; καϑ' ἡμέραν δ' οὐδὲν ἐμφανέστερος, am Tage; ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν καϑ' ἡμέραν, so lange es Tag ist; gew. καϑ' ἡμέραν = täglich; τὰ καϑ' ἑκάστην τὴν ἡμέραν ἐπιτηδεύματα, die täglichen Beschäftigungen; ἐπ ί, ἐφ' ἡμέραν, auf, für den Tag; auch = Tag für Tag; ἐφ' ἡμέρης ἑκάστης, jeden Tag; μετά, z. B. μεϑ' ἡμέρην, im Ggstz von νυκτός, bei Tage; πρ ὸ ς ἡμέραν, gegen Tagesanbruch. Allgemein: die Zeit; παλαιᾷ μὲν ἔντροφος ἁμέρᾳ μάτηρ, die greise Mutter; νέα ἡμέρα, die Jugend; ἐπίπονοι ἡμέραι, mühselige Tage, mühseliges Leben
 • ἡμερ-αυγής, ές, bei Tage glänzend
 • ἡμερεύω, den Tag zubringen; ἡμερεύοντες ξένοι μακρᾶς κελεύϑου, die den Tag hindurch den langen Weg gewandert sind; ἕκηλα ἡμερεύσομεν, ruhig werden wir den Tag hinbringen
 • ἡμερήσιος, den Tag betreffend, bei Tage; φάος, Tageslicht. Bes. einen Tag dauernd, ὁδός, eine Tagereise; διάστημα, Entfernung einer Tagereise. Auch λόγοι, eine lange, den Tag hindurch dauernde Rede; τὸ ἡμερήσιον, was auf einen Tag gegeben wird, bes. der Sold, Tagelohn; auch sc. βιβλίον, Tagebuch
 • ἡμερίδης, ὁ, zahm, milde; vom Weine; bes. heißt so Dionysos, weil er den zahmen Weinstock, ἡμερίς, geschaffen hat
 • ἡμερινός, bei Tage, am Tage; φῶς, Tageslicht; ἄγγελος, Tagesbote, Ggstz νυ-κτερινός; φυλακή, Tagwache. Für den Tag bestimmt, täglich
 • ἡμέριος, ον, die Tagesmenschen, d. i. die kurze Zeit Lebenden; ἡμέριοι geradezu für »Menschen«
 • ἡμερίς, ίδος, ἡ, zahm, mild, bes. von Bäumen, die eßbare Früchte tragen, im Ggstz zu den wilden, z. B. vorzugsweise der zahme, veredelte Weinstock; μηδὲ ἡμεῖς τὴν ποιητικὴν ἡμερίδα ἐκκόπτωμεν, der dichterische Weinstock, die edle Dichtkunst
 • ἡμερό-βιος, in den Tag hineinlebend, der nur auf einen Tag Unterhalt hat od. sucht
 • ἡμερο-γράφος, ὁ, Zeitungsschreiber
 • ἡμερο-δανειστής, ὁ, der auf einzelne Tage Geld leiht u. Zinsen nimmt
 • ἡμερό-δοτος, auf den Tag gegeben
 • ἡμερο-δρομέω, Tagläufer, Eilbote sein
 • ἡμερο-δρόμος, ὁ, den Tag über laufend (von der Sonne). Gew. als subst. Eilbote
 • ἡμερό-δρυς, υος, ἡ, zahme Eiche
 • ἡμερο-ειδής, ές, tagähnlich
 • ἡμερο-θᾱλής, ές, zahm, lieblich aufsprossend
 • ἡμερο-θηρική, ἡ, sc. τέχνη, die Kunst, zahme Tiere zu fangen
 • ἡμερο-καλλές, τό, Tagblume
 • ἡμερο-καλλίς, ίδος, ἡ, eine gelb blühende Lilienart
 • ἡμερο-κοίτης, ὁ, bei Tage schlafend; Name eines Fisches
 • ἡμερό-κοιτος, bei Tage schlafend, d. i. Dieb
 • ἡμερο-λεγδόν, nach Tagen gezählt, Tag für Tag; auf den Tag zutreffend
 • ἡμερο-λογέω, nach Tagen zählen
 • ἡμερο-λόγιον, τό, Tageberechnung, Kalender
 • ἡμερο-μαχία, ἡ, Tagkampf
 • ἡμερό-πιτυς, υος, ἡ, zahme Fichte
 • ἡμερο-ποιέω, zahm machen
 • ἥμερος, ον, zahm, gezähmt; von Tieren, im Ggstz zum wilden Naturzustande; τὰ ἥμερα, Haustiere. Eben so von Pflanzen und Bäumen, die der Mensch gezogen und veredelt hat. Übertr. von Menschen: milde, sanft. Ἡμερώταται ὁδοί, geebnete, gebahnte Wege, oder von wilden Tieren, Räubern u. dgl. gereinigt. Adv. ἡμέρως, χρῆσϑαι πᾶσι, mild umgehen mit Allen
 • ἡμερο-σκοπεῖον, τό, Ort der Tagwache
 • ἡμερο-σκοπέω, Tagwache halten
 • ἡμερο-σκόπος, ὁ, Tagwächter
 • ἡμερότης, ητος, ἡ, das Zahmsein, die Sanftmut
 • ἡμερο-τοκέω, zahme, gute Früchte hervorbringen
 • ἡμερο-τροφίς, ίδος, ἡ, die χοῖνιξ, einen Tag lang ernährend
 • ἡμερούσιος, täglich
 • ἡμερο-φαής, u. ἡμερο-φανής, ές, bei Tage scheinend (von der Sonne)
 • ἡμερό-φαντος, ὄνειρος, bei Tage erschienen
 • ἡμερο-φυλακέω, bei Tage Wacht halten
 • ἡμερο-φυλάκιον, τό, Tagwachtposten
 • ἡμερο-φύλαξ, ακος, ὁ, Tagwächter
 • ἡμερό-φωνος, den Tag rufend od. verkündend, der Hahn
 • ἡμερόω, zahm machen, zähmen; von Tieren; von Pflanzen und Bäumen: sie anbauen, sie durch Pflege, Pfropfen u. dgl. veredeln; auch τὴν γῆν, das Land bebauen. Übertr., ein Land von wilden Tieren od. Räubern reinigen, daß es bewohnbar ist; von Menschen: entwildern, unterwürfig machen; einen sich unterwerfen
 • ἡμέρωμα, τό, das Gezähmte, Kultivierte
 • ἡμερῶον, τό, Tagwache
 • ἡμέρωσις, ἡ, das Zähmen; χώρας, durch Vertilgung der wilden Tiere; Veredlung des Bodens
 • ἡμερωτής, ὁ, der das Land von wilden Tieren befreite
 • ἡμετέρειος, der unsrige
 • ἡμέτερος, unser; τὸ ἡμέτερον, was uns betrifft, wir
 • ἠμί, sag' ich, inquam, nur bei lebhafter Wiederholung einer Rede im attischen Dialog gebräuchlich, παῖ; ἠμί, παῖ, Junge, sag' ich, Junge; ἦν δ' ἐγώ, sagte ich; u. ἦ, sagte er, immer nach einer angeführten direkten Rede, den Übergang zu der unmittelbar folgenden Handlung machend, welche durch καί oder dgl. angeknüpft wird; auch ἦ ῥα, sprach's also. Das Wort ist verwandt mit dem Lat. ajo
 • ἡμι -, in vielen Zusammensetzungen, = ἥμισυς, halb
 • ἡμι-άγιος, halb heilig
 • ἡμι-άγρ-υπνος, halb wach
 • ἡμ-ίαμβος, ὁ, der halbe Jambus (dimeter iamb. catalect.)
 • ἡμι-αμφόριον, τό, halber Amphoreus
 • ἡμι-άνδριον, τό, Halbmännchen
 • ἡμί-ανδρος, ὁ, Halbmann (von den Verschnittenen)
 • ἡμι-άνθρωπος, ὁ, Halbmensch, Dionysos
 • ἡμί-αρτον, τό, Halbbrötchen, oder eine bes. Art Brot
 • ἡμι-ασσάριον, τό, das halbe As
 • ἡμι-βάρβαρος, ὁ, Halbbarbar
 • ἡμι-βαφής, ές, halb gefärbt
 • ἡμί-βιος, halb lebend
 • ἡμι-βραχής, ές, oder ἡμιβρεχής, halb benetzt
 • ἡμι-βραχύς, εῖα, ύ, halb kurz
 • ἡμί-βροτοι, ἵπποι, Halb-Mensch
 • ἡμι-βρώς, ῶτος, u. ἡμί-βρωτος, halb verzehrt
 • ἡμί-γαμος, halb, d. i. nicht vollständig u. gesetzmäßig verheiratet (von der Concubine)
 • ἡμι-γένειος, halbbärtig
 • ἡμι-γενής, ές, halb geschaffen, unvollständig (der Art nach)
 • ἡμι-γέρων, οντος, ὁ, Halbgreis
 • ἡμί-γραμμον, τό, Gewicht, = Obol
 • ἡμί-γυμνος, halb nackt
 • ἡμι-γύναιξ, u. ἡμί-γυνος, Halbweib
 • ἡμι-δαής, ές, halb verbrannt; halb verzehrt, halb zerrissen. Übh. halb
 • ἡμι-δάϊκτος, halb getötet
 • ἡμι-δακτυλιαῖος, einen halben Finger lang
 • ἡμι-δακτύλιον, τό, ein halber Finger
 • ἡμι-δαμής, ές, halb überwältigt, halb getötet
 • ἡμι-δανάκιον, τό, eine Münze
 • ἡμι-δαπής, halb verzehrt
 • ἡμι-δαρεικόν, τό, ein halber Dareike
 • ἡμι-δεής, ές, woran die Hälfte fehlt, halbvoll
 • ἡμί-δελτα, τό, ein halbes Delta
 • ἡμι-διπλοΐδιον, τό,, Halbmäntelchen, Unterkleid der Frauen
 • ἡμι-δουλεία, ἡ, halbe Knechtschaft
 • ἡμί-δουλος, ὁ, Halbsklave
 • ἡμι-δράκων, οντος, ὁ, Halbdrache
 • ἡμι-δραχμιαῖος, eine halbe Drachme wiegend
 • ἡμί-δραχμον, τό, eine halbe Drachme
 • ἡμι-δωδέκατον, τό, der halbe zwölfte, d. i. der 24. Teil eines Medimnus
 • ἡμί-ειλος, od. ἡμίηλος, halb gesinnt, halb getrocknet
 • ἡμι-εκτέον τό, u. ἡμί-εκτον, τό, u. ἡμί-εκτος, ὁ, ein halber ἑκτεύς = 8 Obolen
 • ἡμι-έλλην, ενος, ὁ, Halbgrieche
 • ἡμι-εργής, ές, u. ἡμί-εργος, halb getan, halb fertig
 • ἡμι-έτης, τό, Halbjahr
 • ἡμί-εφθος, halb gekocht
 • ἡμί-ζωος, halb lebend
 • ἡμι-θαλής, ές, halb grünend
 • ἡμί-θαλπτος, halb erwärmt
 • ἡμι-θανής, ές, halb tot
 • ἡμι-θέαινα, ἡ, Halbgöttinn
 • ἡμί-θεος, ὁ, Halbgott. So heißen die Argonauten
 • ἡμί-θηλυς, Ἄττις, Halbweib
 • ἡμί-θηρ, ηρος, ὁ, ἡ, Halbtier, halb tierisch
 • ἡμί-θητα, τό, ein halbes Theta
 • ἡμι-θνής, ῆτος, halb tot
 • ἡμί-θνητοι, heißen die Dioskuren, die einen Tag leben, einen Tag tot sind
 • ἡμί-θραυστος, halb zerbrochen
 • ἡμι-θωράκιον, τό, die vordere Hälfte des ϑώραξ
 • ἡμι-ιουδαῖος, ὁ, Halbjude
 • ἡμί-ιππος, Halbpferd
 • ἡμί-κακος, halb schlecht
 • ἡμί-καυστος, halb verbrannt
 • ἡμί-κενος, halbleer
 • ἡμί-κερκος, halb-, stutzschwänzig
 • ἡμί-κλαστος, halb zerbrochen
 • ἡμι-κλεῖς, πύλαι, halb verschlossen
 • ἡμι-κλήριον, τό, halbe Erbschaft
 • ἡμι-κόγγιον, τό, ein halber congius
 • ἡμί-κοπος, halb zerschnitten
 • ἡμι-κόριον, τό, ein halber κόρος
 • ἡμι-κόσμιον, τό, die Welthälfte
 • ἡμι-κοτύλη, ἡ, eine halbe κοτύλη
 • ἡμι-κοτυλιαῖος, eine halbe κοτύλη fassend
 • ἡμι-κραίπαλος, halb berauscht
 • ἡμί-κραιρα, ἡ, der Halbkopf, die eine Seite des Kopfes
 • ἡμι-κρᾱνία, ἡ, Kopfschmerz auf der einen Seite, Migräne; auch τὸ ἡμικρᾱνικὸν πάϑος; ἡμικρανικοί, die daran leiden; auch ἡμικράνιος
 • ἡμί-κρᾱνον, τό, der halbe Kopf
 • ἡμι-κρής, ῆτος, ὁ, ein halber Kreter
 • ἡμι-κύαθος, ὁ, ein halber Kyathus
 • ἡμι-κυκλικός, halbkreisförmig
 • ἡμι-κύκλιον, τό, Halbkreis; bes. von den halbkreisförmigen Sitzreihen des Theaters; dergleichen auch an anderen Orten zum Ausruhen angebracht waren; Sessel
 • ἡμι-κύκλιος, halbkreisförmig
 • ἡμι-κυκλιώδης, ες, halbkreisartig
 • ἡμι-κυλίνδριον, τό, u. ἡμικύλινδρος, ὁ, Halbzylinder, Mathem
 • ἡμί-κυπρον, τό, ein Maß, ein halber Medimnus
 • ἡμι-λάσταυρος, halbrauch
 • ἡμί-λεκτος, halb gesagt
 • ἡμί-λεπτος, halb aus dem Ei geschält
 • ἡμί-λευκος, halbweiß
 • ἡμι-λιτριαῖος, halbpfündig
 • ἡμί-λιτρον, τό, u. ἡμι-λίτριον, τό, halbes Pfund
 • ἡμί-λουτος, halb gewaschen
 • ἡμι-λοχία, ἡ, halber Lochos
 • ἡμι-λοχίτης, ὁ, Anführer eines halben Lochos
 • ἡμι-μαθής, ές, halbgelehrt
 • ἡμι-μανής, ές, halb rasend
 • ἡμι-μάραντος, halb welk
 • ἡμι-μάσητος, halb gekaut
 • ἡμι-μέγιστον, τό, eine halbe Mine
 • ἡμι-μέδιμνος, ὁ, ein halber μέδιμνος
 • ἡμι-μεθής, ές, u. ἡμι-μέθυσος, halb trunken
 • ἡμι-μερής, ές, halbteilig, zur Hälfte
 • ἡμι-μέριστος, gehälftet
 • ἡμί-μεστος, halb voll
 • ἡμί-μετρον, τό, halbes Maß
 • ἡμι-μηνιαῖος, halbmonatlich
 • ἡμί-μιτρον, τό, halbe Mitra
 • ἡμι-μναῖον, τό, halbe Mine
 • ἡμι-μοιριαῖος, von der Größe eines halben Grades
 • ἡμι-μοίριον, τό, halber Grad; halbe Drachme
 • ἡμι-μόριον, τό, die Hälfte
 • ἡμι-μόχθηρος, halbschlecht
 • ἡμι-μῦ, τό, das halbe μῦ
 • ἡμίνα, ἡ, die Hälfte des ἑκτεύς
 • ἡμί-νηρος, halbfrisch, für ἡμινέαρος, d. i. halbeingesalzen
 • ἡμί-ξενος, halb fremd
 • ἡμί-ξεστον, τό, u. ἡμιξέστιον, τό, halber ξέστης
 • ἡμί-ξηρος, halb trocken
 • ἡμι-ξύρητος, halb geschoren
 • ἡμι-όδιος, der über den halben Weg gesetzt ist
 • ἡμι-ολία, ἡ, 1) das Zahlenverhältnis von anderthalb. 2) sc. ἡ ναῦς, ein leichtes Fahrzeug der Seeräuber; vielleicht mit anderthalb Reihen von Ruderbänken
 • ἡμι-ολιασμός, ὁ, das Geben des Anderthalbigen
 • ἡμι-όλιος, anderthalb (das andere Ganze nur halb habend); μισϑός, οὗ πρότερον ἔφερον, einhalbmal mehr als früher; wie τῶν αἰετῶν ἡμ., anderthalbmal so groß wie
 • ἡμιόνειος, α, ον, von Mauleseln; ἅμαξα ἡμιονείη, ein von Mauleseln gezogener Wagen
 • ἡμιον-ηγός, ὁ, Mauleseltreiber
 • ἡμιονικός, z. B. ζεῦγος, Maultiergespann
 • ἡμιόνιον, τό, eine Pflanze
 • ἡμιονίς, ίδος, ἡ, Mauleselmist
 • ἡμιονῖτις, ιδος, ἵππος, eine vom Esel belegte Stute; auch ein Kraut
 • ἡμί-ονος, ἡ, Halbesel, d. i. Maulesel od. Mauleselin; oft als Zug-, Last- u. Ackervieh; sie können viel aushalten, dah. ταλαεργός; sie sind besser als Rinder; auch besser als Esel; ἐφ' ἡμιόνων κείμενος, auf dem mit Maultieren bespannten Wagen; ein Kraut
 • ἡμί-οπος, halb durchlöchert, αὐλοί, kleine Flöten mit drei Löchern
 • ἡμί-οπτος, halb gebraten
 • ἡμι-ούγγιον, τό, u. ἡμι-ούγκιον, halbe Unze
 • ἡμι-παγής, ές, halb geronnen, halb hart
 • ἡμι-παθής, ές, halb leidend
 • ἡμι-παίδευτος, halb erzogen
 • ἡμι-παχής, ές, halb dick
 • ἡμι-πέλεκκον, τό, Halbaxt, die nur auf einer Seite eine Schneide hat
 • ἡμι-πέπανος, halb reif
 • ἡμί-πεπτος, halb gekocht, halb reif
 • ἡμι-πήχειον, τό, halbe Elle
 • ἡμι-πηχυαῖος, eine halbe Elle lang
 • ἡμί-πλαστος, halb geformt
 • ἡμί-πλεθρον, τό, ein halbes Plethrum, 50 griech. Fuß
 • ἡμί-πλεκτος, halb geflochten
 • ἡμί-πλεως, halb voll
 • ἡμι-πλήξ, ῆγος, u. ἡμι-πληγής, halb geschlagen, getroffen
 • ἡμι-πληξία, ἡ, Lähmung an der einen Seite
 • ἡμι-πλήρης, ες, halb voll
 • ἡμι-πλήρωτος, halb angefüllt; πλοῖα, halb bemannt
 • ἡμι-πλίνθιον, τό, Halbziegel
 • ἡμί-πνοος, halb atmend, d. i. halb tot
 • ἡμι-ποδιαῖος, einen halben Fuß lang
 • ἡμι-πόδιον, τό, halber Fuß
 • ἡμι-ποίητος, halb gemacht
 • ἡμί-πολον, τό, halbe Himmelskugel
 • ἡμί-πτωτος, halb eingestürzt
 • ἡμι-πύργιον, τό, halber Turm
 • ἡμί-πυρος, halb brennend
 • ἡμι-πύρωτος, halb verbrannt
 • ἡμιῤ-ῥαγής, ές, halb zerrissen
 • ἡμιῤ-ῥόμβιον, τό, halber Rhombus
 • ἡμιῤ-ῥόπως, mit halber Wucht, mäßig
 • ἡμίῤ-ῥυπος, halb schmutzig
 • ἡμι-σάκιον, τό, halber Sack
 • ἡμισάκις, einhalbmal
 • ἡμι-σάλευτος, halb erschüttert
 • ἡμι-σαπής, ές, halb verfault
 • ἡμίσεον, τό, die Hälfte
 • ἡμίσευμα, τό, das Halbierte
 • ἡμισεύω, halbieren, auf die Hälfte verringern
 • ἡμι-σίκλιον, τό, halber σίκλος
 • ἡμί-σοφος, halb weise
 • ἡμι-σπάθιον, τό, chirurgisches Instrument
 • ἡμι-σπάρακτος, halb zerrissen
 • ἡμί-σπαστος, halb abgerissen; halb zerstört
 • ἡμι-σπιθαμιαῖος, u. ἡμι-σπίθαμος, eine halbe Spithame enthaltend
 • ἡμί-σπονδος, halb verbündet
 • ἡμι-σταδιαῖος, ein halbes Stadium lang
 • ἡμι-στάδιον, τό, halbes Stadium
 • ἡμι-στίχιον, Halbvers, Halbzeile
 • ἡμι-στρατιώτης, ὁ, Halbsoldat
 • ἡμι-στρόγγυλος, halbrund
 • ἡμι-στροφεῖον, τό, Theatermaschine
 • ἡμισύ-δουλος, ὁ, Halbsklave
 • ἥμισυς, halb, zur Hälfte; τὸ ἥμισυ, die Hälfte; μυριάδων ἑπτὰ ἡμίσους, um 7,5 Myriaden, d. i. 75000; δυοῖν δραχμῶν καὶ ἡμίσο υς, um drittehalb Drachmen; ἡ ἡμίσεια, die Hälfte; ἐφ' ἡμισείᾳ, zur Hälfte. Adv. ἡμισέως, zur Hälfte
 • ἡμισύ-τριτον, zweieinhalb
 • ἡμι-σφαίριον, τό, Halbkugel
 • ἡμί-σχετος, die Hälfte habend
 • ἡμί-σχοινον, τό, halber σχοῖνος
 • ἡμι-τάλαντον, τό, ein halbes Talent, als Gewicht; ἕβδομον ἡμιτάλαντον, siebentehalb Talente
 • ἡμι-τάριχος, halb eingesalzen
 • ἡμι-τέλεια, ἡ, Hälfte
 • ἡμι-τέλεστος, halb vollendet
 • ἡμι-τελής, ές, halb fertig; δόμος, des Protesilaos, der bald nach der Vermählung in den Krieg gezogen; kinderlos
 • ἡμι-τετρά-γωνος, halbviereckig
 • ἡμι-τέχνιον, τό, Halbkunst, leichte Kunst
 • ἡμι-τμήξ, ῆγος, u. ἡμί-τμητος, halb zerschnitten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert