• ὑπ-ουργικός, ή, όν, zum ὑπουργός gehörig, dienstfertig, gefällig
 • ὑπ-ουργός, bei einer Arbeit Dienste od. Hilfe leistend, behilflich; auch dienstfertig, gefällig. Substantivisch: der Diener
 • ὑπ-ουρίς, ίδος, ἡ, der Schwanzriemen
 • ὑπό-φαιδρος, etwas heiter, froh
 • ὑπο-φαίνω, 1) darunter zeigen, sichtbar machen; ϑρῆνυν ὑπέφηνε τραπέζης, er holte den Fußschemel unter dem Tische hervor und zeigte ihn; etwas dabei zeigen, merken lassen; 2) Pass. sich darunter, dabei sehen lassen, erscheinen, auch sich heimlich, allmählich zeigen; ὑποφαινεται ἡμέρα, ἔαρ, der Tag, der Frühling bricht allmählich an
 • ὑπό-φαιος, etwas grau
 • ὑπο-φακ-ώδης, ες, etwas linsenfarbig
 • ὑπο-φαρμάσσω, ein wenig mit Arzneien od. Gewürzen vermischen, verfälschen
 • ὑπό-φασις, ἡ, das halbe oder heimliche Zeigen; ὀφϑαλμῶν, das halbe Sichtbarwerden der Augen, wenn sich die Augen im Schlafe unter den halbgeöffneten Augenlidern zeigen
 • ὑπο-φᾶτις, ιος, ἡ, Verkünderin, Orakelpriesterin
 • ὑπό-φαυλος, etwas schlecht, gering
 • ὑπό-φαυσις, ἡ, geringe, unmerkliche Erhellung, durch eine Öffnung, ein Fenster; übh. schmale Öffnung, schmaler Zwischenraum
 • ὑπο-φαύσκω, ein wenig Licht zeigen, allmählich hell zu werden, zu leuchten anfangen
 • ὑπό-φαυτις, ιος, ἡ, διαβολιᾶν ὑποφαύτιες, heimliche Einflüsterung der Verleumdungen
 • ὑπο-φείδομαι, ein wenig schonen
 • ὑπο-φειδομένως, auf schonende Weise
 • ὑπο-φέρω, 1) darunter wegtragen, bes. einer Gefahr entreißen, wegschaffen, retten; darunter tragen; tragen, indem man unter der Last geht; ὅπλα, eine schwere Waffenrüstung tragen; dah. übertr., ertragen, erdulden; ἀναλώματα, den Aufwand erschwingen; 2) darunter entgegenstellen; ἐλπίδα, Hoffnung erregen; bes. Gründe entgegensetzen, einwenden, auch vorschützen; 3) hinuntertragen, am Fluß, stromabwärts; zum Ausgleiten, Fallen bringen; ὁ ἄνεμος ὑπέφερε τοὺς ὁδοιποροῦντας, der Wind warf sie um; dah. χωρία ὑποφέροντα, schlüpfrige oder abschüssige Gegenden, wo man nicht festen Fuß fassen kann; auch übertr., herunterbringen, schwächen; intr., wie pass., ausgleiten, fallen, in Verfall kommen, abnehmen; auch den Mut sinken lassen
 • ὑπο-φεύγω, darunter od. heimlich entfliehen, entrinnen
 • ὑπό-φεως, ὁ, eine Pflanze
 • ὑπο-φητεύω, ein ὑποφήτης sein
 • ὑπο-φήτης, ὁ, Verkündiger, bes. der Ausleger, Verkündiger des göttlichen Willens, der Priester, der ein Orakel ausspricht; auch Dichter
 • ὑπο-φητικός, ή, όν, zum ὑποφήτης od. seinem Amte gehörig
 • ὑπο-φήτωρ, ορος, ὁ, ἡ, = ὑποφήτης; auch κιϑάρης ὑποφήτορες, Citherspieler
 • ὑπο-φθαδόν, zuvoreilend, -kommend
 • ὑπ-οφθάλμιος, unter den Augen; τὰ ὑποφϑάλμια, die Gegend unter den Augen
 • ὑπο-φθάνω, zuvoreilen, zuvorkommen, eher tun; ὑποφϑὰς δουρὶ μέσον περόνησεν, er durchbohrte ihn eher; c. accus., τὸν ὑποφϑαμένη φάτο μῦϑον, ihm zuvorkommend, eher als er
 • ὑπο-φθέγγομαι, darunter, dazu, darauf sprechen, leise sprechen, tönen
 • ὑπο-φθείρω, allmählich verderben, vernichten, verführen; pass. allmählich vergehen
 • ὑπο-φθονέω, ein wenig beneiden
 • ὑπό-φθονος, ein wenig neidisch; ὑποφϑόνως ἔχειν πρός τινα, neidisch, übel gesinnt sein gegen einen
 • ὑπο-φθορεύς, έως, ὁ, Verderber, Verführer
 • ὑπο-φιλέω, heimlich lieben
 • ὑπο-φλεγμαίνω, ein wenig entzündet sein, anschwellen
 • ὑπο-φλέγω, von unten, mit untergelegtem Feuer entzünden, allmählich, ein wenig entzünden
 • ὑπό-φλοισβος, von unten od. leise rauschend
 • ὑπο-φοινῑκίζω, ein wenig dunkel-, purpurrot aussehen
 • ὑπο-φοινίσσω, ein wenig dunkel-, purpurrot machen
 • ὑπο-φόνια, τά, bei den Athenern das Lösegeld, welches der Mörder den Verwandten des Erschlagenen bezahlt, um der Blutrache zu entgehen, Blut-, Sühngeld
 • ύπο-φορά, ἡ, das Herunter- od. Herabtragen, das Herabführen, die Abführung; das Vorhalten, das Vorgehaltene, der Vorwurf, Einwand; der Vorwand; das Herabsinken, der Verfall, auch ein abschüssiger Ort. Bei den  fistelartiges Geschwür
 • ὑπό-φορος, 1) einem Tribut unterworfen, tributpflichtig; 2) abschüssig, schlüpfrig. Auch mit hohlen Gängen nach unten hin, fistulös
 • ὑπο-φραδμοσύνη, ἡ, Zureden, Anraten
 • ὑπο-φράσσω, zustopfen, versperren
 • ὑπο-φρίσσω, ein wenig schaudern, sich ein wenig od. insgeheim fürchten
 • ὑπο-φρύγιος, unterphrygisch, eine Tonart
 • ὑπο-φυγή, ἡ, Zuflucht, Zufluchtsort; ϑέρους, vor der Hitze
 • ὑπο-φύομαι, von unten auf- oder nachwachsen
 • ὑπο-φῡσάω, darunter od. sanft, leise blasen
 • ὑπό-φυσις, ἡ, Nachwuchs, Sprößling
 • ὑπο-φυτεύω, darunter pflanzen
 • ὑπο-φωλέω, u. ὑπο-φωλεύω, darunter verborgen liegen
 • ὑπο-φωνέω, zu-, entgegenrufen
 • ὑπο-φώνησις, ἡ, das Zurufen, der Zuruf
 • ὑπο-φώσκω, ein wenig od. allmählich licht od. hell werden, anfangen zu leuchten
 • ὑπο-χάζομαι, allmählich od. ein wenig weichen, zurückgehen
 • ὑπο-χαίνω, ein wenig offenstehen, gähnen
 • ὑπο-χαίρω, sich ein wenig od. heimlich freuen
 • ὑπο-χαλάω, ein wenig, allmählich, heimlich nachlassen, ablassen, τινός, von etwas
 • ὑπο-χαλεπαίνω, ein wenig böse od. zornig werden
 • ὑπο-χαλῑνίδιος, unter dem Zaume; ἡ ὑποχαλινιδία, sc. ἡνία, wahrscheinlich die Trense
 • ὑπο-χαλκίζω, etwas kupfernasig aussehen. Trans., gegen Kupfergeld umsetzen, verwechseln
 • ὑπό-χαλκος, unten von Kupfer; bes. von Münzen, die von Kupfer u. versilbert oder vergoldet sind, dah. übh. unecht, verfälscht
 • ὑπο-χαλκόω, mit Kupfer untermischen, dah. bes. die Münzen verfälschen
 • ὑπο-χαράσσω, darunter einkratzen, eingraben
 • ὑπό-χαυνος, ein wenig aufgeschwollen, gedunsen; auch übertr., eingebildet
 • ὑπο-χαυνόω, ein wenig aufschwellen, übertr., ein wenig eingebildet, stolz machen
 • ὑπο-χείριος, unter Händen, bei der Hand, zur Hand; dah. in jemandes Besitz, Gewalt, unterwürfig; ὑποχείριόν τινα ποιεῖσϑαι u. παρέχειν, unterwürfig machen; von Tieren; λαβεῖν ὑποχείριον, in seine Gewalt bekommen
 • ὑπ-οχετεύω, darunter hin- od. ableiten
 • ὑπό-χευμα, τό, das Darunter- od. Dazugegossene
 • ὑπο-χέω, daruntergießen, -schütten; auch von trockenen Dingen, darunterstreuen, hinbreiten; φύλλα ὑποκεχυμένα ὑπὸ τοῖς ποσί, unter die Füße hingestreutes Laub. Pass. übertr., ἀπιστίη ὑπεκέχυτο αὐτῷ, im Stillen zweifelte er
 • ὑπ-οχή, ἡ, ein rundes Fischernetz
 • ὑπό-χηλα, τά, die vorragenden Gelenkknochen am Anfange der Finger auf der Oberfläche der Hand
 • ὑπο-χθόνιος, u. ὑπό-χθων, ονος, unterirdisch
 • ὑπο-χίτων, ωνος, unter dem Unterkleide; auch als subst., das Unterkleid
 • ὑπο-χλιαίνω, ein wenig oder nach und nach wärmen, warm machen
 • ὑπ-οχλίζω, darunter weghebeln, weg- u. ausheben, z. B. die Riegel
 • ὑπό-χλοος, ein wenig blaßgelb
 • ὑπο-χλωρο-μέλας, ὁ, ein wenig bleichschwarz
 • ὑπο-χοιρίς, ίδος, ἡ, eine Pflanze aus dem Cichoriengeschlecht
 • ὑπό-χλωρος, ein wenig grün, blaß grüngelb
 • ὑπό-χολος, unter der Galle, dem Zorne unterworfen, etwas gallig
 • ὑπο-χονδριακός, am ὑποχόνδριον krank, am Unterleibe leidend,
 • ὑπο-χόνδριος, unter dem Brustknorpel, unter der Herzgrube; dah. τὸ ὑποχόνδριον oder τὰ ὑποχόνδρια, der weiche Teil des Leibes unter dem Brustknorpel und den Rippen bis an die Weichen und die Scham, der Unterleib u. die Eingeweide
 • ὑπο-χορηγέω (den Choregen unterstützen), dah. die Kosten hergeben, überhaupt (bei einem Unternehmen) unterstützen
 • ὑπο-χορηγία, ἡ, das Hergeben der Kosten, das Unterstützen
 • ὕπ-οχος, untertänig, unterwürfig. Auch wie ἔνοχος, eines Verbrechens schuldig
 • ὑπο-χραίνω, ein wenig beflecken, beschmutzen
 • ὑπο-χρεμετίζω, dazu, dabei wiehern
 • ὑπο-χρέμπτομαι, gelinde od. leise aushusten und auswerfen
 • ὑπό-χρεως, ων, verschuldet; τῶν πλουσίων, Schuldner. Übh. verpflichtet, verbindlich; ὑπόχρεως φιλίας καὶ χάριτος, wegen genossener Liebe u. Huld verpflichtet od. zu Liebe u. Dank verpflichtet
 • ὑπο-χρίω, darunter od. daran streichen, anstreichen, bes. die Teile des Gesichts unter den Augen schminken
 • ὑπό-χρῡσος, worunter Gold ist, mit Gold vermischt, goldhaltig; unter Gold sitzend, sehr reich
 • ὑπο-χρωματίζω, darunter od. hinein malen
 • ὑπό-χυμα, τό, das unterlaufene, verdunkelte Auge,
 • ὑπό-χυσις, ἡ, das Darunter- od. Dazugießen. Bes. vom Auge, wenn sich wie beim Star Feuchtigkeit vor die Sehe setzt und das Sehen verhindert, Verdunkelung des Auges dadurch, suffusio oculorum
 • ὑπο-χυτήρ, ῆρος, ὁ, Geschirr, mit dem man Öl in die Lampe gießt
 • ὑπό-χυτος, darunter od. dazu gegossen, darunter gemischt, dah. verfälscht; οἶνος ὑπόχυτος, ein süßer Wein, zu dem wahrscheinlich gekochter Most, ἕψημα, hinzugegossen wurde
 • ὑπο-χωλεύω, u. ὑπο-χωλαίνω, ein wenig hinken
 • ὑπο-χωρέω, zurückgehen, sich zurückziehen; τῆς χώρης, = wie τοῠ πεδίου, aus dem Felde weichen; ὑποχωρεῖν τινι τοῦ ϑρόνου, vor einem vom Sitze aufstehen, ihm den Sitz einräumen; auch μηδένα ὄχλον, vor keiner Menge; ὑποχωρῶν ᾤχετο, von denen, die ins Exil gehen; heruntergehen, unten weggehen; ἡ γαστὴρ ὑποχωρεῖ, der Leib hat Öffnung nach unten durch den Stuhlgang
 • ὑπο-χώρημα, τό, Stuhlgang
 • ὑπο-χώρησις, ἡ, das Zurückgehen, -weichen; der Rückzug; auch: das innere Gemach; τῆς γαστρός, Öffnung des Leibes nach unten, Stuhlgang
 • ὑπο-ψάθυρος, etwas locker, mürbe, morsch
 • ὑπο-ψαλάσσω, von unten od. leise befühlen, betasten
 • ὑπο-ψάλλω, von unten od. ein wenig, leise berühren, bes. eine Saite, die Saiten sanft ertönen lassen; auch von der Sprache übh.; ὑποψάλλει τὴν Ἀτϑίδα ἡ γλῶσσα, die Zunge läßt etwas die attische Mundart ertönen; intr., nach etwas, in der Art von etwas ertönen
 • ὑπό-ψαμμος, wie ὕφαμμος, unterwärts Sand habend, mit Sand untermischt
 • ὑπό-ψᾱρος, etwas grau
 • ὑπο-ψαύω, unten od. ein wenig, leise berühren
 • ὑπο-ψάφαρος, etwas locker, mürbe, morsch
 • ὑπο-ψάω, unten od. leise abwischen, abstreifen
 • ὑπο-ψεκάζω, darunter träufeln
 • ὑπο-ψελλίζω, ein wenig lallen, stottern
 • ὑπο-ψεύδομαι, ein wenig lügen
 • ὑπο-ψηνίζω, eigtl. von unten anstechen, wie die Gallwespe; übrtr., schwängern
 • ὑπο-ψήφιος, heimlich od. stillschweigend gewählt
 • ὑπο-ψήφισις, ἡ, die Berechnung
 • ὑπο-ψηφιστής, ὁ, der Berechner
 • ὑπό-ψηφος, wählbar zu einem Amte
 • ὑπο-ψήχω, allmählich reiben, abreiben
 • ὑπ-οψία, ἡ, Argwohn, Vermutung; argwöhnische, tadelsüchtige Beobachtung
 • ὑπ-οψιαστικός, ή, όν, argwöhnend, vermutend
 • ὑπο-ψιθυρίζω, darunter, entgegen od. heimlich flüstern, einflüstern
 • ὑπ-όψιος, 1) von unten angesehen, mit zornigen, neidischen od. verächtlichen Blicken angesehen; dah. verdächtig; 2) unter dem Anblick befindlich, dem Anblick ausgesetzt
 • ὑπο-ψοφέω, darunter od. ein wenig lärmen, einen leisen Laut von sich geben
 • ὑπό-ψυχρος, ein wenig kalt, kühl
 • ὑπο-ψύχω, etwas kalt machen, ein wenig abkühlen
 • ὑπ-οψ-ωνέω, beim Einkauf der Eßwaren betrügen
 • ὑπο-ψωρώδης, ες, etwas krätzig
 • ὑπτιάζω, sich zurück od. hinten überbiegen, zurück od. rücklings überfallen; von stolzen, sich zierenden Menschen, die sich zurückbiegen und in die Brust werfen; auch sorglos, nachlässig sein
 • ὑπτίασμα, τό, das Zurückgebeugte; ὑπτιάσματα χερῶν, das Flehen mit emporgestreckten u. gegen die Brust zurückgebogenen Armen; aber ὑπ τίασμα κειμένου πατρός, das Hinstrecken, der Sturz; das Vernachlässigte
 • ὑπτιασμός, ὁ, das Zurückbeugen; Abneigung, Widerwillen
 • ὑπτιαστέον, man muß zurückbiegen, lehnen
 • ὕπτιος (von ὑπό, wie supinus von sub), zurückgebeugt, -gelehnt, rücklings, hintenüber; bes. vom Fallenden; vom umgestürzten Schiffe. Am Körper sind ὕπτια μέρη die oberen Teile, z. B. der Rücken im Vergleich mit dem Bauche; ὑπτία χείρ, der Rücken der Hand, im Ggstz gegen πρηνής, die flache Hand; übh. von Körpern im aufrechten Stande hinten, in horizontaler Lage oben. Von anderen Gegenständen: zurückgebeugt, schräg liegend; vom Lande, flach, eben; von einem Flusse; übertr., schlaff, bequem, sorglos, nachlässig; auch: stolz zurückgebogen, übermütig
 • ὑπτιότης, ητος, ἡ, die Lage eines zurückgebogenen Körpers, Biegung nach hinten zu, übh. schräge Lage. Übertr., Schlaffheit, Sorglosigkeit, Nachlässigkeit
 • ὑπτιόω, hintenüber stürzen
 • ὑπ-ωάδιος, unter der Eierschale, = noch nicht ausgekrochen
 • ὑπ-ωθέω, wegdrücken
 • ὑπ-ωλένιος, unter dem Ellenbogen, darunter liegend
 • ὑπ-ώμαιος, unter der Schulter, πούς, der Vorderfuß
 • ὑπ-ωμία, ἡ, die Gegend des Leibes unter den Schultern
 • ὑπ-ωπιάζω, einen ins Gesicht schlagen, so daß er davon blaue Flecke unter den Augen bekommt; übh. einem eine Beule schlagen
 • ὑπ-ωπιασμός, ὁ, das Schlagen ins Gesicht, einer Beule
 • ὑπ-ώπιον, τό, 1) die Gegend des Gesichts unterhalb der Augen; νυκτὶ ϑοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια, der Nacht gleich im Angesicht, finster; 2) wie ὑπωπιασμός, ein Schlag ins Gesicht und eine dadurch verursachte Beule, mit Blut unterlaufene Stelle. Übh. eine aufgelaufene Stelle, Schwiele, wie τύλος, die durch harte Arbeit in der Hand entstandene Schwiele. Auch ein Kraut, dessen Wurzeln auf Beulen u. Schwielen gelegen wurden, sonst ϑαψία genannt
 • ὑπ-ωπίς, ίδος, ἡ, ein Kraut
 • ὑπ-ώρεια, ἡ, die Gegend unten am Berge, der Fuß des Gebirges; gew. steht ein noch näher die Lage bestimmender gen. dabei
 • ὑπ-ώρειος, unter dem Berge befindlich
 • ὑπ-ωρόφιος, unter dem Dache befindlich, im Hause; auch im obersten Stocke, unter dem Dache; ἡ ὑπωροφία, sc. χώρα, der Rauchfang; auch wie ὑπερῷον, die Wohnung im obern Stockwerke
 • ὑπ-ώροφος, unter dem Dache befindlich; βοὰ ὑπώροφος, ein Ton, wie der der Rohrpfeife, sanft, leise
 • ὑπ-ωρυχία, ἡ, das Untergraben, der untergrabene Teil
 • ὕπ-ωχρος, etwas blaß, blaßgelb
 • ὕραξ, ακος, ὁ, die Maus, Spitzmaus, sorex
 • ὑράξ, vermischt, unter einander
 • ὑριᾱ-τόμος, den Bienenstock beschneidend, der Zeidler
 • ὕρον, τό, der Bienenstock
 • ὑῤῥίς, ἡ, geflochtener Korb
 • ὑῤῥίσκος, od. ἱῤῥίσχος, ὁ, ein geflochtener Hand- od. Tragkorb
 • ὑρτάνη, ἡ, der Topfdeckel
 • ὕρχη, ἡ, ein irdenes Gefäß zu eingesalzenen Fischen
 • ὗς, ὁ u. ἡ, wie σῠς, Schwein, Eber und Sau; gew. das zahme Schwein. Sprichwörtlich war ὗς ποτ' Ἀϑηναίαν ἔριν ἤρισε, oder kürzer ὗς πρὸς Ἀϑηνᾶν, sus Minervam, vom Kampfe der Unverständigen gegen die Verständigen; ὗς ἐκώμασε, vom übermütigen, frechen Betragen; ὗς ὑπὸ ῥόπαλον δραμεῖται, von einem, der wissentlich in sein eigenes Verderben läuft
 • ὕσγη, ἡ, ein Strauch, von dem die Farbe ὕσγινον kommt
 • ὑσγῑνο-βαφής, ές, in ὕσγινον getaucht, mit ὕσγινον gefärbt
 • ὑσγῑνόεις, όεσσα, όεν, scharlachrot
 • ὕσγῑνον, τό, eine dem hellern Purpur od. Scharlachrot ähnliche Pflanzenfarbe, Mittelfarbe zwischen purpureus und coccineus, vielleicht Kermes
 • ὗσις, εως, ἡ, das Regnen
 • ὕσκλος od. ὕσχλος, ὁ, die Ränder u. Öfen an den Sohlen, die mit durchgezogenem Riemen über dem Fuße festgeschnürt wurden, doch so, daß der größte Teil des Oberfußes unbedeckt blieb
 • ὕσκυθα, ἡ, Saudreck
 • ὗσμα, τό, der Regen
 • ὑσμίνη, ἡ, Treffen, Schlacht; πρώτη ὑσμίνη, das Vordertreffen; ὑσμίνηνδε, in die Schlacht
 • ὑσ-πέλεθος, ὁ, Schweinedreck
 • ὕσπληγξ, ηγγος, ἡ, u. ὕσ-πληξ, ηγος, ἡ, 1) ein Seil, das quer vor die Schranken der Wettrenner gezogen war und niedergelassen wurde, wenn man auslaufen sollte; στῆναι ἐφ' ὕσπληγγος, an den Schranken, bereit zum Wettlaufe stehen; 2) die Schlinge des Vogelstellers. Auch das Stellholz in der Falle, das, vom Tiere berührt, herunterfällt und so die gespannte Schleife fahren läßt, in welcher das Tier sich fängt; der Anker; von ὑς-πλήσσω, wie βούπληξ, eigtl. Saustecken, womit die anderen Bdign nicht zusammenstimmen
 • ὑς-πολέω, Schweine hüten
 • ὑς-πόλος, Schweine hütend, Schweinehirt
 • ὕς-πορος, ὁ, u. ὕσσακος, ὁ, Schweinefurt, seichte Stelle im Wasser, wo Schweine durchwaten können
 • ὕσσαξ, ακος, ὁ, die weibliche Scham
 • ὑσσός, ὁ, der Wurfspieß, das pilum der Römer
 • ὑσσωπίτης, ὁ, οἶνος, mit Ysop bereiteter und angemachter Wein
 • ὕσσωπος, ἡ, das Würzkraut Ysop, hyssopus
 • ὑσσωτός, wie ein Wurfspieß gemacht, gestaltet
 • ὑστάτιος, eigtl. dem Letzten gehörig
 • ὕστατος, der letzte, äußerste, hinterste, vom Raume; auch von der Zeit; auch ὕστα-τα, zum letzten Mal
 • ὑστέρα, ἡ, die Gebärmutter; das letzte oder unterste Eingeweide im Leibe des Weibes
 • ὑστεραῖος, darauf folgend; gew. ἡ ὑστεραία, sc. ἡμέρα, der folgende Tag; τῇ ὑστεραίῃ, am folgenden Tage, Tags darauf
 • ὑστερ-αλγής, ές, Mutterschmerzen habend od. verursachend
 • ὑστερεύω, u. ὑστερέω, hinter od. später sein; τινός τινι, als einer in etwas, dah. vom Orte, hinterdrein kommen, u. von der Zeit, später, zu spät kommen; τοὺς τῷ Δημοσϑένει ὑστερήσαντας ist = die für den D. zu spät gekommen waren. Übertr., nachstehen, geringer, schwächer sein oft; auch verfehlen, ermangeln, nicht haben. Intr., fehlen, nicht vorhanden sein
 • ὑστέρημα, τό, das Nachstehen, Nachteil, Mangel, Bedürfnis
 • ὑστέρησις, ἡ, das Nachstehen, Zuspät-, Zukurzkommen
 • ὑστερητικός, nachstehend, zurückbleibend; τύπος, vom Fieber, dessen Anfall an jedem Tage später als am vorhergegangenen eintritt
 • ὑστερίζω, hinterherkommen, zu spät kommen, hinter einem zurückbleiben; ἡμέρῃ μιῇ τῆς συγκειμένης ὑστερίζειν, um einen Tag später als verabredet war kommen; dah. hinter einem zurückbleiben, zu kurz kommen, nachstehen; auch etwas verfehlen, dah. woran Mangel haben
 • ὑστερικός, die Gebärmutter betreffend, daran leidend; τὰ ὑστερικὰ πάϑη, Mutterbeschwerden
 • ὑστερο-βουλέω, hinterher od. nach der Tat zu Rate gehen
 • ὑστερο-βουλία, ἡ, Berathschlagung nach der Tat
 • ὑστερό-βουλος, hinterher od. nach der Tat zu Rate gehend
 • ὑστερο-γενής, ές, später als die Geburt, nach der Geburt entstehend
 • ὑστερο-γονία, ἡ, die Nachkommenschaft
 • ὑστερο-λογέω, zuletzt sprechen
 • ὑστερο-λογία, ἡ, das Zuletztsprechen, die Rede des letzten Sprechers, bes. die Rolle des letzten Schauspielers. In der Rhetorik die Figur des πρωϑύστερον
 • ὑστερο-λόγος, zuletzt sprechend, bes. der die letzte Rolle spielende Schauspieler
 • ὑστερο-παθέω, hinterher leiden
 • ὑστερό-ποινος, hinterher, = lange nach der Tat, spät rächend, strafend
 • ὑστερό-ποτμος, für tot ausgegeben, gehalten und hinterdrein wiederkommend
 • ὑστερό-πους, πουν, hinterher, spät, zu spät, langsam gehend
 • ὑστερό-πρωτον, τό, so verkehrt, daß das Erste zuletzt, das Hinterste voransteht
 • ὕστερος, Letzterer, hinterherkommend, darauf folgend; gew. von der Zeit, hinterher, später, auch zu spät; ἡ ὑστέρη Ὀλυμπιάς, die nächst folgende Olympiade; ἐξ ὑστέρο υ, hinterdrein, nochmals; λόγος, die zweite Rede vor Gericht. Bei den Ärzten τὰ ὕστερα, die Nachgeburt; οἱ δ' ἄλλοι ὕστεροι ἡμῶν ᾔεσαν, gingen hinter uns. Übrtr., nachstehend, geringer, schwächer, unterliegend; γυναικὸς ὕστερος, einem Weibe unterliegend
 • ὑστερο-φημία, ἡ, Nachruhm
 • ὑστερο-φθόρος, hinterher, nachher, nach der Tat verderbend, schädigend
 • ὑστερό-φωνος, nachtönend, nachhallend
 • ὑστερο-χρονέω, der Zeit nach später sein
 • ὑστερο-χρονία, ἡ, die spätere Zeit
 • ὑστέρω, hintennach, zu spät
 • ὑστήρια, τά, ein Fest der Argiver, an dem Schweine geopfert wurden
 • ὑστιακός, ὁ, eine Art Trinkgeschirr
 • ὕσ-τριξ, ιχος, ὁ u. ἡ, (eigtl. Sauhaar), das Stachelschwein, der Igel, bes. eine libysche Gattung
 • ὑστριχίς, ίδος, ἡ, u. ὕστριχος, ὁ, eine Karbatsche, zur Züchtigung der Sklaven
 • ὕφ-αδρος, etwas dick, derb, stark
 • ὕφ-αιμος, mit Blut unterlaufen, blutig
 • ὑφαίνω, weben; übrtr. von heimlichen, listigen Anschlägen und Unternehmungen, wie unser 'anzetteln', schlaue Anschläge ersinnen, von allen Handlungen, guten und bösen, welche durch schlaue und heimliche Mittel ausgeführt werden sollen; ὑφαίνειν τινί τι ἐπὶ τυραννίδι, etwas gegen einen zur Einführung der Tyrannei anstiften. Übh. bereiten, verfertigen, zu Stande bringen; auch von schriftstellerischen Arbeiten
 • ὑφ-αίρεσις, ἡ, das darunter Wegnehmen, das heimliche Wegnehmen, Entwenden; ὑφαίρεσίν τινος ποιεῖϑαι, = Ermäßigung, Milderung einer Sache vornehmen
 • ὑφ-αιρέτρια, ἡ, die Hebamme
 • ὑφ-αιρέω, darunter wegziehen, wegnehmen; beim Rechnen, etwas davon abziehen; τοὺς ξυμμάχους, abwendig machen; etwas heimlich an sich nehmen, für sich wegnehmen, stehlen; auch = heimlich beseitigen; aus dem Wege schaffen, umbringen; ὑπαραιρημένος, der aus dem Wege Geräumte. Sich etwas zu Nutze machen, aneignen; τοὺς καιρούς, sich die rechte Zeit zu Nutze machen, sie wahrnehmen
 • ὑφ-αλικός, ή, όν, etwas salzig
 • ὑφ-άλλομαι, von unten in die Höhe springen; hinunterspringen
 • ὑφ-αλμυρίζω, etwas salzig sein od. schmecken
 • ὑφ-άλμυρος, etwas salzig
 • ὕφ-αλος, unter dem Meere; ὕφαλα τραύματα, Lecke, welche das Schiff unter dem Wasser bekommt. Übertr. wie ὕπουλος, versteckt, hinterlistig
 • ὕφ-αμμος, unterwärts Sand od. Sandgrund habend, sandig
 • ὕφανσις, ἡ, das Weben
 • ὑφάντης, ὁ, der Weber
 • ὑφαντικός, zum Weber oder zum Weben gehörig, das Weben verstehend; ἡ ὑφαντική, sc. τέχνη, die Webekunst
 • ὑφαντο-δόνητος, u. ὑφαντο-δίνητος, beim Weben geschwungen, gewebt
 • ὑφαντός, gewebt; τὰ ὑφαντά, Zeuge mit eingewebten Figuren
 • ὑφαντ-ουργός, gewebte Arbeit machend
 • ὑφάντρια, ἡ, die Weberin
 • ὑφ-άπτω, von unten anzünden; übertr., unvermerkt od. innerlich entflammen; ὑφάψασϑαι δειρήν, den Strick sich um den Hals knüpfen u. sich erhenken
 • ὑφ-αρπάζω, darunter wegraffen, entreißen, heimlich wegnehmen; λόγον, einem das Wort vor dem Munde wegnehmen, ihn nicht zu Worte kommen lassen; das Wort an sich reißen
 • ὑφ-άρπασις, ἡ, das darunter Wegraffen, Entreißen
 • ὕφασις, εως, ἡ, u. ὑφασία, ἡ, das Weben, die Weberei
 • ὕφασμα, τό, das Gewebe
 • ὕφεαρ, ατος, τό, bei den Arkadern die auf den Fichten od. Tannen wachsende Mistel
 • ὑφ-εδρεύω, darunter sitzen oder gelagert sein, im Hinterhalt liegen
 • ὑφ-εδρία, ἡ, das Daruntersitzen, der untere Sitz
 • ὑφ-ειμένως, nachgelassen, abgespannt, gelassen
 • ὑφ-εῖσα, ich setzte nieder, in Hinterhalt legen
 • ὑφ-εκτέος, zu ertragen; λόγον, man muß Rechenschaft geben
 • ὑφ-ελκυσμός, ὁ, das darunter Wegziehen, das heimliche Entziehen
 • ὑφ-έλκω, u. ὑφ-ελκύω, darunter heimlich wegziehen; τινὰ ποδοῖϊν, einen an beiden Beinen wegziehen; τὰς Περσικάς, sich darunter anziehen
 • ὑφ-έν, in eins zusammen, ungeteilt. Gramm., ἡ ὑφέν, ein Zeichen, die Verbindung zweier Silben andeutend, der Bindestrich
 • ὑφ-ερπύζω, u. ὑφ-έρπω, darunter kriechen, heimlich hineinschleichen; c. acc., beschleichen
 • ὕφ-εσις, ἡ, das Herunterlassen, Nachgeben. Gramm., die Auslassung
 • ὑφ-έσπερος, u. ὑφ-εσπέριος, gegen Abend; ὑφέσπερα, adv., gegen Abend
 • ὑφή, ἡ, das Weben, das Gewebte
 • ὑφ-ηγεμών, όνος, ὁ, Unteranführer
 • ὑφ-ηγέομαι, vorangehen; anführen, anleiten; τινί τινος, jemanden wozu; mit dem acc., wozu anleiten, etwas anraten
 • ὑφ-ήγησις, ἡ, Anführung, Anleitung; κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, Unterricht
 • ὑφ-ηγητής, ὁ, u. ὑφ-ηγητήρ, ῆρος, ὁ, Wegweiser; Anleiter, Ratgeber
 • ὑφ-ηγητικός, ή, όν, zum Wegweisen, Anführen, Anleiten gehörig, geschickt
 • ὕφ-ημαι, sich niedersetzen
 • ὑφ-ημιόλιος, drückt das Verhältnis zweier Zahlen zu einander aus, von denen die eine 1 1/2 mal kleiner als die andere ist
 • ὑφ-ηνιοχέω, der Diener des ἡνίοχος sein; ὑφηνιοχούμενοι, die Nachfahrenden
 • ὑφ-ηνίοχος, ὁ, 1) der Diener des Wagenlenkers; 2) der Wagenlenker
 • ὑφ-ήσσων, etwas geringer, ein wenig jünger
 • ὑφ-ίζησις, εως, ἡ, das Niedersitzen, Einsinken, Einfallen
 • ὑφ-ίζω, sich niedersetzen, übh. einsinken, sich senken, einfallen
 • ὑφ-ίημι, 1) herabschicken, herablassen; ἱστὸν ὑφέντες, den Mastbaum niederlassen; ἱστία, die Segel herunterlassen, einziehen; 2) darunter schicken, stellen, legen; bes. die Jungen an die Mutter und sie saugen lassen; ὑφίεσϑαι μαστοῖς, sich ein Junges an die eigenen Brüste legen, um es zu säugen; 3) heimlich einen abschicken, heimlich anstiften; pass. sich einschleichen. Übtr., nachlassen, z. B. die Zügel; ὑφιέναι τῇ γλώττῃ, der Zunge die Zügel schießen lassen; dah. überlassen; sinken lassen, vermindern, auch zugeben; intrans., nachlassen, ablassen von etwas; auch schwächer, demütiger werden, sich fügen, nachgeben; τινί τινος; absolut, pass., sich unterwerfen, sich ergeben; nachgeben; νῦν δ' ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοκεῖ, = unser 'die Segel einziehen'; ἀντὶ σοῦ κατϑανεῖν ὑφειμένην, bereit für dich zu sterben; ὑφειμένος, nachgelassen, abgespannt, schlaff, auch nachgiebig
 • ὑφ-ίστημι, unterstellen, darunter-, danebenstellen; entgegenstellen; herantreten lassen; intr., sich darunterstellen. Dah. a) sich unterziehen, auf sich nehmen, etwas zu tun, unternehmen, versprechen; ἀρχήν, übernehmen; dah. ὑποστάς absol. = freiwillig; b) unter einem stehen, sich ihm unterordnen, unterwerfen; sich unter etwas befinden, sich darunter verbergen; sich in einen Hinterhalt legen; c) sich einem widersetzen, Widerstand leisten; τινί τι, einem worin widerstehen, ihm etwas entgegensetzen; ὑπεστήσατο τὸν τρόπον τῇ τοῠ Πέρσου ἀλαζονείᾳ, sein Betragen der Prahlerei des Persers entgegenstellen; Widerstand leisten; d) absol., sich setzen, niedersinken, zu Boden sinken; ἡ κοιλία ὑφίσταται, der Leib ist verstopft; e) wie ὑπολαμβάνω, sich etwas vorstellen, einbilden, annehmen, glauben; act., vorsetzen
 • ὑφ-οδόω, führen
 • ὑφ-όλμιον, τό, Untersatz des Mörsers oder der Stampfmühle; auch Ansatz der Flöte am Mundstücke
 • ὑφ-όρᾱσις, ἡ, das von unten Ansehen, Argwohn, Verdacht
 • ὑφ-οράω, von unten od. mit niedergezogenen Augenbrauen, = scheel, argwöhnisch ansehen, übh. in Verdacht haben
 • ὑ-φορβός, ὁ, Sauhirt
 • ὑφ-ορμέω, in eine Bucht oder einen Hafen unterfahren, darin verborgen liegen, um sich zu verstecken od. um anderen aufzulauern
 • ὑφ-ορμίζω, in den Hafen, die Bucht, den Ankerplatz bringen, u. pass. in den Hafen einlaufen
 • ὑφ-όρμιον, τό, Halsband
 • ὑφ-όρμισις, ἡ, das Einlaufen eines Schiffes in den Hafen, u. Platz zum Einlaufen des Schiffes, Hafen, Bucht
 • ὑφ-ορμιστήρ, ῆρος, ὁ, der unten beschwert u. festhält
 • ὕφ-ορμος, ὁ, Ankerplatz, Ort zum Einlaufen der Schiffe
 • ὕφος, εος, τό, Gewebe
 • ὕφ-υγρος, ein wenig naß od. feucht
 • ὕφ-υδρος, unterm Wasser; voll Wasser. Dah. = wassersüchtig
 • ὑψ-αγόρας, ὁ, der hoch od. stolz redende, großprahlende
 • ὑψ-αγορέω, hoch oder stolz reden
 • ὑψ-άντυξ, υγος, ὁ, ἡ, mit hohem Bogen od. Gewölbe
 • ὑψ-αυχενέω, den Nacken od. Hals hoch tragen, stolz einhergehen, sich brüsten
 • ὑψ-αύχην, ενος, mit hohem Nacken od. Halse; von einer Flasche; gew. übtr., stolz, sich brüstend; auch Apollo heißt so
 • ὑψ-ερεφής, ές, mit hohem Dache, hochbedacht
 • ὑψ-ηγορία, ἡ, Hochsprecherei, Prahlerei
 • ὑψ-ήγορος, hochredend, prahlend
 • ὑψηλ-αυχένεια, ἡ, das Hochhalten, Hochtragen des Nackens
 • ὑψηλ-αύχην, ενος, ὁ, ἡ, mit hohem Nacken, den Hals hoch haltend, tragend
 • ὑψηλο-βατέω, hoch od. in der Höhe gehen
 • ὑψηλο-γνώμων, ονος, hochsinnig, stolz
 • ὑψηλο-κάρδιος, hochherzig
 • ὑψηλό-κρημνος, mit hohen Abhängen od. Ufern
 • ὑψηλο-λογέω, in hohen Worten reden; großprahlen
 • ὑψηλο-λογία, ἡ, hohe Rede, Großprahlerei
 • ὑψηλο-λόγος, in hohen Worten redend, großprahlend
 • ὑψηλό-νοος, hohes Sinnes; τὸ ὑψηλόνουν, der hohe Sinn; auch hochmütig, stolz
 • ὑψηλό-νωτος, hochrückig
 • ὑψηλο-πέτης, ες, hochfliegend
 • ὑψηλο-ποιός, Höhe oder Erhabenheit hervorbringend, hochmachend
 • ὑψηλό-πους, πουν, mit hohen Füßen, hochbeinig
 • ὑψηλός, hoch, hoch gebaut, gelegen, erhaben; von Gebäuden, wie Bergen, Bäumen u. vgl., von einem bergigen Hochlande

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert