• κατ-έλαιος, ölig
 • κατ-έλασμα, τό, das Herunterreiten
 • κατ-ελαύνω, heruntertreiben, -stoßen, hineinstoßen; ἀγέλας, Herden auf die Weide treiben; unterkriegen und durchprügeln; dah. im obszönen Sinne = βινεῖν, τινός; ναῦς, hinunterfahren
 • κατ-ελέγχω, überführen; οὐ δὲ μή τι νόον κατελεγχέτω εἶδος, dein Äußeres strafe dein Inneres nicht Lügen, laß deine Gebärden u. Worte mit deiner Gesinnung nicht im Widerspruch stehen; anzeigen, verraten
 • κατ-ελεέω, Mitleid mit einem haben
 • κατ-έλευσις, ἡ, das Herabkommen
 • κατ-ελπισμός, ὁ, Hoffnung
 • κατ-εμ-βάλλω, hineinwerfen
 • κατ-εμ-βρῑθεύομαι, darauf lasten, hart anlassen
 • κατ-εμ-βρῑμάομαι, auf einen zürnen, schelten
 • κατ-εμέω, anspeien, τινός
 • κατ-εμ-πίπλημι, ganz anfüllen
 • κατ-εμ-φανίζω, anzeigen
 • κατ-εμ-φορέομαι, sich anfüllen, sättigen
 • κατ-εναίρω, töten
 • κατ-έν-αντα, u. κατ-έν-αντι, entgegen, gegenüber
 • κατ-εν-αντίον, u. κατ-εν-αντία, entgegen, gegenüber
 • κατ-εν-αντίος, entgegen, gegenüber
 • κατ-εναρίζω, umbringen
 • κατ-εν-δύω, anziehen, ankleiden
 • κατ-εν-εχυράζω, verpfänden
 • κατ-εν-εχυρασμός, ὁ, die Verpfändung
 • κατ-ενήνοθε, es war darauf, haftete darauf, daran; κόνις κατενήνοϑεν ὤμους, Staub lag auf den Schultern; κόμαι κατενήνοϑεν ὤμους, die Haare bedeckten die Schultern
 • κατ-ενιαύσιος, ὁ (alljährlich), eine Obrigkeit zu Gela in Sicilien
 • κατ-εν-τέλλομαι, auftragen, befehlen
 • κατ-εν-τευκτής, ὁ, der Ankläger
 • κατ-εν-τυγχάνω, einen eines anderen wegen angehen, sich bei ihm über diesen beschweren
 • κατ-εντύνω, dagegen bereiten
 • κατ-έν-ωπα, grad ins Angesicht, grad entgegen
 • κατ-εξ-αίρομαι, sich erheben
 • κατ-εξ-ανά-στασις, ἡ, das Aufstehen wider einen, die Empörung, Widersetzlichkeit
 • κατ-εξ-ανα-στατικός, ή, όν, sich wider einen auflehnend, empörend
 • κατ-εξ-αν-ίσταμαι, sich wider einen auflehnen, sich gegen einen empören, Stand halten wogegen; ἁπάντων, von dem wilden Pferde Bucephalus; eine Behauptung bekämpfen
 • κατ-εξ-εράω, sich ausleeren gegen einen
 • κατ-εξ-ουσιάζω, seine Macht (ἐξουσία) gegen einen gebrauchen
 • κατ-εξ-ουσιαστικός, ή, όν, zur Ausübung der Gewalt gehörig, sie bezeichnend
 • κατ-επ-αγγελία, ἡ, das Zusagen, Versprechen
 • κατ-επ-αγγέλλομαι, zusagen, versprechen; κατεπήγγελται τουτῳΐ, er hat diesem seine Hilfe versprochen; τῇ φιλίᾳ τὴν πολιτείαν, d. i. seine Politik der Freundschaft, dem Nutzen der Freunde widmen
 • κατ-επ-άγω, dazu führen, -setzen; τὴν τιμωρίαν, Strafe auferlegen
 • κατ-επ-ᾴδω, einem vorsingen, bes. durch Gesang überwältigen, bezaubern; beschwichtigen. Auch τινός, einem beständig etwas vorsagen
 • κατ-επ-αίρομαι, sich gegen einen erheben, brüsten
 • κατ-επ-αμύνω, abwehren
 • κατ-επ-αν-ίσταμαι, sich gegen einen erheben
 • κατ-επ-εγείρω, gegen einen aufregen
 • κατ-επείγω, drängen, antreiben. beschleunigen; οὐδενὸς κατεπείγοντος ἥκειν, unangetrieben; Πομπηΐου κατεπείξαντος, auf Betrieb des P.; bedrängen; τὰ κατεπεί. γοντα, das Dringendste, was Not tut, Not, Bedürfnis; κ. ἡ ὥρα, die Zeit drängt. Pass. eilen, sich beeilen; dringendes Verlangen wonach haben
 • κατ-έπειξις, ἡ, Beschleunigung, φωνῆς, schnelles Sprechen
 • κατ-επ-εμ-βαίνω, gegen einen losgehen, angreifen
 • κατ-επ-ερωτάω, dazu fragen
 • κατ-επ-ευ-φημίζω, einem etwas widmen, indem man es nach ihm benennt
 • κατ-επι-βαίνω, ganz hinaufsteigen
 • κατ-επι-δείκνυμαι, sich gegen einen zeigen, brüsten
 • κατ-επι-δέω, zubinden
 • κατ-επι-δηλόω, offenbaren
 • κατ-επι-θλίβω, zusammendrücken, -pressen
 • κατ-επι-θύμιος, wünschenswert
 • κατ-επί-θῡμος, sehr wünschend, verlangend
 • κατ-επί-κειμαι, daraufliegen
 • κατ-επί-κλησις, ἡ, Anklage
 • κατ-επι-κλύζω, ganz überschwemmen
 • κατ-επι-κυκλόω, ganz umzingeln
 • κατ-επι-λαμβάνομαι, umarmen
 • κατ-επι-ορκέω, einen Meineid schwören; οὐ κατεπιορκησόμενος τὸ πρᾶγμα, um nicht durch einen Meineid die Sache durchzusetzen
 • κατ-επι-σκήπτω, einen mit etwas beauftragen, τινί τι
 • κατ-επι-στρατεύω, gegen einen zu Felde ziehen
 • κατ-επιτήδευμα, τό, ein gesuchter Ausdruck
 • κατ-επιτηδεύω, zu sorgfältig u. künstlich ausarbeiten, mit Schmuck die Rede überladen
 • κατ-επι-τίθημι, noch dazu auflegen; angreifen
 • κατ-επι-τρέχω, gegen einen, auf einen zulaufen
 • κατ-επι-χειρέω, Hand an einen legen, angreifen
 • κατ-επι-χείρησις, ἡ, Handanlegen, Angreifen
 • κατ-πι-χέω, darüber ausgießen, schütten
 • κατ-επι-χρώννῡμι, überfärben, -malen
 • κατ-επτηχότως, furchtsam
 • κατ-εράω, herunter-, darübergießen
 • κατ-εργάζομαι, 1) bewirken, fertig machen, vollenden, durchsetzen; μεγάλα μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ κατεργάζεσϑε, schnell führt ihr es aus; ὁ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως, der sich die Tyrannis auf ungerechte Art verschafft hat; teils pass., κατείργασται ϑυσία, das Opfer ist vollbracht. 2) sich etwas erarbeiten, erwerben; verarbeiten; die Speise verarbeiten, teils von den Zähnen, sie klein machen, teils vom Magen, verdauen; Getreide: mahlen; auch vom Dreschen. 3) sich unterwerfen, bezwingen; Διὸς μακέλλῃ κατείργασται πέδον, wo es »überwunden u. zerstört sein« bedeutet; κατέργαστο τῷ Κύρῳ τὸ ἔϑνος, das Volk war von Kyrus unterworfen worden; auch im freundlichen Sinne: gewinnen, wozu vermögen. 4) töten. Den aor. pass. κατεργασϑῆναι in passiv. Bdtg, überwunden, gewonnen werden
 • κατ-ργάθω, einsperren, zurückhalten
 • κατ-εργασία, ἡ, das Verfertigen; γῆς, Bebauen; τοῠ ἀργυρίου, Bearbeitung, im Bergwerke; τροφῆς, Verdauung; das Kauen; vom Kochen der Speisen
 • κατ-έργασμα, τό, das Werk
 • κατ-εργαστικός, ή, όν, zum Verfertigen, Verarbeiten, Verdauen geschickt
 • κάτ-εργος, bearbeitet, bes. vom Lande: bestellt
 • κατ-ερείδω, dagegen stürmen, intr. vom Winde, d. i. κατασκήπτω, darauf losbrechen, -stürmen
 • κατ-ερείκω, zerbrechen, zerschroten, auf der Mühle; komisch μύλη ἥτις δυνατὴ τὸν ἐμὸν ϑυμὸν κατερεῖξαι, den Zorn zermalmen; sich Kleider, Schleier u. dgl. zerreißen, gew. Zeichen der Trauer
 • κατ-ερείπω, u. κατ-ερειπόω, niederwerfen, niederreißen; übh. zu Grunde richten, einen Menschen; κατήριπον, intrans., niederfallen, hin-, zusammenstürzen
 • κατ-ερεύγω, anspeien, entgegenrülpsen
 • κατ-ερεύθω, ganz röten
 • κατ-ερέφω, bedachen, bedecken; sich bedecken
 • κατ-ερημόω, entblößen, berauben
 • κατ-ερητύω, fest-, zurückhalten; κατερητύσων ὁδόν, verhindern
 • κατ-ερῑθεύομαι, streiten gegen einen, durch List u. Ränke besiegen
 • κατ-ερικτός, zerbrochen, zerschroten (von Hülsenfrüchten)
 • κατ-ερίπωσις, ἡ, das Niederreißen
 • κατ-ερνής, ές, reich an Zweigen
 • κατ-ερυθριάω, erröten
 • κατ-ερύκω, u. κατ-ερῡκάνω, zurückhalten, aufhalten, hindern
 • κατ-ερύω, herunter-, herabziehen, z. B. Schiffe vom Lande ins Meer
 • κατ-έρχομαι, 1) herabkommen, herabsteigen; in die Unterwelt hinabsteigen; zum Meeresstrande; nach der niedriger liegenden Stadt; von leblosen Dingen: herabkommen, -fallen; von Flüssen; εἰς ἀγῶνα, in certamen descendere. 2) zurückkommen, bes. von den Verbannten, in die Heimat zurückkehren
 • κατ-ερῶ, fut. zu κατεῖπον, ich werde aussagen, bestimmt aussprechen; τινός, gegen einen sprechen, ihn anklagen; so auch κατερέω αὐτοὺς πρὸς τὸν μάγον, ich werde sie bei ihm anzeigen; pass., κατειρήσεται εἰς σέ, es wird dir gesagt werden
 • κατ-εσθίω, u. κατ-έσθω, verzehren, auffressen; vom Drachen; von Hunden; vom Delphin; ὠμὸν κατεσϑίειν, wie wir sagen »einen mit Haut u. Haaren auffressen«; übertr. verzehren, aufzehren; bes. durch Schlemmerei durchbringen
 • κατ-εσκεμμένως, mit Überlegung
 • κατ-εσπευσμένως, beschleunigt, eilig
 • κατ-εσπουδασμένως, sorgfältig, eifrig
 • κατ-εστραμμένως, umgekehrt
 • κατ-εσχαρόω, mit einem Schorf überziehen, z. B. eine Wunde
 • κάτ-ευγμα, τό, Gelübde, Wunsch; Verwünschung, Fluch. Das Gelobte, das Weihgeschenk
 • κατ-ευ-δαιμονίζω, sehr glücklich preisen
 • κατ-ευ-δοκέω, zufrieden sein mit etwas, es billigen
 • κατ-ευ-δοκιμέω, einen an gutem Ruf, Ruhm od. Beifall übertreffen
 • κατ-ευ-εργετέω, einem Wohltaten erzeigen
 • κατ-ευ-ημερέω, mehr Glück haben als ein anderer, an Lob u. Beifall übertreffen; übh. großes Ansehen haben
 • κατ-ευ-θικτέω, recht berühren, den rechten Fleck treffen
 • κατ-ευθύ, geradezu, geradeaus; ἡ κατ. sc. ὁδός, der gerade Weg
 • κατ-ευθυντήρ, ῆρος, ὁ, der Grad-, Gutmachende
 • κατ-ευθυντηρία, ἡ, die Richtschnur
 • κατ-ευθύνω, 1) gerade machen, -richten, wohl einrichten, lenken; strafen; Rechenschaftsablegung fordern. 2) mit ausgelassenem ἑαυτόν, intr., gerade darauf losgehen
 • κατ-ευθυσμός, ὁ, die gerade Richtung, Lenkung
 • κατ-ευ-καιρέω, die gute Gelegenheit wahrnehmen u. etwas tun, κατευκαιρήσας ἀπάγει, bei guter Gelegenheit führt er sie ab
 • κατ-ευκηλέω, besänftigen, beruhigen
 • κατ-ευκτικῶς, an-, verwünschend
 • κάτ-ευκτος, gewünscht, verwünscht
 • κατ-ευ-λογέω, sehr loben, preisen
 • κατ-ευ-μεγεθέω, an Größe übertreffen
 • κατ-ευνάζω, niederlegen u. in Schlaf bringen; übertr., besänftigen, stillen, lindern; den Schmerz; auch vom Tode u. von der Sonne. Pass. sich niederlegen zur Ruhe
 • κατ-ευνασμός, ὁ, das in Schlaf, zur Ruhe Bringen, Ggstz ἀνέγερσις
 • κατ-ευναστήρ, ῆρος, ὁ, der zur Ruhe, in Schlaf bringt, Kämmerer
 • κατ-ευναστής, ὁ, der die Seelen zur Unterwelt geleitet
 • κατ-ευναστικός, ή, όν, zum Einschläfern, Beruhigen gehörig, geschickt, λόγος u. ποιήματα, carmina nuptialia
 • κατ-ευνάστρια, ἡ, den Tod bringend
 • κατ-εύνησις, ἡ, das zur Ruhe Bringen, Besänftigen
 • κατ-ευ-οδόω, ganz glücklich machen
 • κατ-ευ-όδωσις, ἡ, glücklicher Fortgang
 • κατ-ευ-ορκέω, wahr u. feierlich schwören bei einem Gotte
 • κατ-ευ-παθέω, verschwelgen
 • κατ-ευ-πορέω, ausreichende Mittel (gegen einen) haben
 • κατ-ευρύνω, breit machen, erweitern
 • κατ-ευ-στοχέω, glücklich zielen, gut treffen, glücklich sein
 • κατ-ευ-τρεπίζω, zurecht machen, in Ordnung bringen
 • κατ-ευ-φημέω, u. κατ-ευ-φημίζω, Glückwünsche, Beifall zurufen
 • κατ-ευ-φραίνω, sehr erfreuen
 • κατ-ευχή, ἡ, Gebet, Wunsch
 • κατ-εύχομαι, anwünschen, Gelübde, Gebete gegen einen aussprechen. Übh. beten, wünschen, erflehen; geloben; τινί, einen anflehen, zu einem flehen. Auch = großprahlen, sich rühmen
 • κατ-ευωχέω, einen Schmaus geben, bewirten; schmausen, sich satt schmausen
 • κατ-εφ-άλλομαι, herab- u. darauflosspringen; vom Angriff
 • κάτ-εφθος, gekocht
 • κατ-εφ-ίστημι, gegen einen aufstellen; gegen einen aufstehen, sich auflehnen
 • κατ-εχθραίνω, verfeinden, befeinden
 • κατ-έχω, 1) anhalten, festhalten, aufhalten, zurückhalten; δάκρυ μὴ κατασχεῖν, die Tränen nicht zurückhalten; γέλωτα, das Lachen zurückhalten; κατέχειν τὴν διάνοιαν, verbergen; τὴν ἀναγωγήν, aufschieben; μόγις ἑαυτὸν κατέχων, indem er sich selbst kaum hielt; μὴ κατασχόντες αὑτῶν, sie konnten sich vor Freude nicht halten; pass. sich aufhalten, verweilen, zögern. 2) inne haben, halten, einnehmen; νὺξ κάτεχ' οὐρανόν, Nacht hatte den Himmel inne, bedeckte ihn; γρηϋς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόςωπα, sie hielt sich, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen; βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ, nachdem sie sich mit dem Gewande verhüllt hatte; τοὺς δ' ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα, die Erde hielt sie, bedeckte sie (von den Gestorbenen); πρὶν καί τινα γαῖα καϑέξει, eher soll noch manchen die Erde bedecken; φάτις τινὰ κατέχει, der Ruf hat ihn inne. In Besitz nehmen, einnehmen, behaupten; οἰμωγὴ δ' ὁμοῦ κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα, Wehklage erfüllte das Meer; βιοτάν, leben; erhalten, behaupten. Von den Schutzgöttern eines Landes, die das Land im Besitz haben. Vom Unglück, von üblen Zuständen; μεγάλοι ϑόρυβοι κατέχουσ' ἡμᾶς ἐπὶ δυςκλείᾳ, üble Gerüchte herrschen von uns; κατεῖχ' ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον δυςφημίαις, er beherrschte, erfüllte das Lager mit Unglückstönen. Aber κατέχειν τὸ ϑέατρον ist = das Theater, die Zuschauer fesseln, für sich gewinnen, τοιαῦτα κατέχει τὸν δῆμον = solche Stimmung beherrscht das Volk. Übertr. auf das Geistige, begreifen, verstehen; κατέχεσϑαι ἔκ τινος, von einem begeistert werden. 3) intrans.; a) wie ναῦν κατίσχειν gesagt wird, bes. von Schiffenden: anlanden, anlegen; b) gut von Statten gehen, εἰ μὴ τόδε φάσμα νυκτὸς εὖ κατασχήσει, gut eintreffen. c) bestehen, obwalten; ὁ λόγος κατέχει, die Sage besteht, hat sich behauptet; τὰ κατέχοντα πρήγματα, die obwaltenden Umstände. Auch = überwiegen, mehr gelten, die Oberhand haben. Anhalten, wie Winde. 4) für sich zurückhalten; in sich begreifen
 • κατηβολέω, einen Fieberanfall haben, in Ohnmacht fallen
 • κατηβολή, ἡ, u. κατηβολίς, ίδος, ἡ, Fieberanfall, Ohnmacht
 • κατ-ηγορέω, gegen einen reden, ihn schelten; bes. vor Gericht anklagen, verklagen; εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῠ κατηγορεῖ, im guten Sinne, daß du es wohl meinst, zeigt dein Auge; τινὸς πρὸς τὴν πόλιν, bei dem Staate anklagen; τινός τι, einem etwas vorwerfen, Schuld geben; σφέων μεγάλως κατηγόρητο μηδίζειν, man klagte sie der Verbindung mit den Persern an; anzeigen, durch Zeichen zu erkennen geben, verraten; οὐδὲ κατηγορητέον, man muß nicht behaupten; von einem etwas aussagen
 • κατ-ηγόρημα, τό, das Angeschuldigte, Gegenstand der Anklage, Anklagepunkt, Verbrechen; Anklage; allgemeiner: Anzeige, Zeichen; das, was von einem ausgesagt wird, Prädikat
 • κατ-ηγορία, ἡ, 1) Vorwurf, Beschuldigung, Anklage; κατηγορίαν ποιεῖσϑαι, anklagen. 2) übh. was man von einem Subjekt aussagt, Prädikatbestimmung
 • κατ-ηγορικός, ή, όν, zur Anklage, Beschuldigung gehörig, dazu geneigt; ὁ κ., der Ankläger. Zum Prädikat gehörig, es betreffend
 • κοτ-ήγορος, ὁ, Ankläger; Verräter
 • κατ-ήκοος, 1) behorchend, als Verräter, Spion. 2) darauf hörend, gehorchend; unterworfen, Untertan. 3) erhörend; übh. hörend, κατήκοος λόγων, der Hörer
 • κατ-ηκριβωμένως, genau
 • κατ-ῆλιψ, ιφος, ἡ, das obere Geschoß des Hauses; gew. führt man es auf ἦλιψ, Schuh, Sockel, zurück
 • κατ-ηλογέω, verachten
 • κάτ-ηλυς, υδος, herabgehend, abschüssig
 • κατ-ήλυσις, ἡ, u. κατ-ηλυσίη, ἡ, das Herabkommen, der Gang hinunter. Die Rückkehr
 • κατ-ῆμαρ, Tag für Tag, täglich
 • κατ-ημελημένως, vernachlässigt, nachlässig
 • κατ-ημύω, niedersinken, sich herabsenken; trans., κατήμυσαν δ' ἀχέεσσι ϑυμόν, ließen den Mut sinken
 • κατ-ηναγκασμένως, gezwungen
 • κατ-ήνεμος, dem Winde ausgesetzt
 • κάτ-ηξις, ἡ, das Zerbrechen
 • κατ-ῄορος, herabhangend, schwebend; τέκνων δὲ πλῆϑος ἐν πύλαις δάκρυσι κατῄορα στένει, die Kinder, die sich weinend an den Arm der Mutter hängen
 • κατ-ηπειγμένως, beschleunigt, schleunig
 • κατ-ηπιάω, besänftigen, lindern
 • κατ-ηρεμέω, u. κατ-ηρεμίζω, beruhigen
 • κατ-ηρεφής, ές, überdacht, überwölbt, bedeckt; μέγα κῦμα κατηρεφές, eine große, übergewölbte Woge; δάφνῃσι κατηρεφὲς σπέος, überwölbt mit Lorbeerbäumen, oder beschattet davon; ἐν κατηρεφεῖ πέτρῳ, in der Höhle; τίϑησιν ὀρϑὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα scheint von der sitzenden Göttinn gesagt, deren Füße das Gewand bedeckt; τράπεζαι κατηρεφέες παντοίων ἀγαϑῶν, damit bedeckt, angefüllt
 • κατ-ήρης, ες (ἄρω), ausgerüstet, versehen womit; χλανιδίοις, damit verhüllt; bes. von Fahrzeugen, mit Rudern versehen; κατήρει ταρσῷ, vom Ruder
 • κατήφεια, ἡ, das Niederschlagen der Augen, die Beschämung, Demütigung, Scham; καὶ δυςϑυμία, Niedergeschlagenheit
 • κατηφέω, niedergeschlagen, bestürzt, beschämt sein; τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα; was schlägst du das Auge nieder?
 • κατηφής, ές, mit niedergeschlagenen Augen, niedergeschlagen, gedemütigt, beschämt; von dunkler Farbe
 • κατηφών, όνος, ὁ, der einem Andern Betrübnis oder Schande macht
 • κατ-ηχέω, entgegentönen, umtönen, durch den Klang ergötzen, bezaubern; mündlich unterrichten, belehren; pass. κατηχεῖσϑαι, unterrichtet werden, lernen
 • κατ-ήχημα, τό, der Wiederhall, Schall
 • κατ-ηχής, ές, erschallend, ertönend
 • κατ-ήχησις, ἡ, Ergötzung durch Töne, mündlicher Unterricht; bes. in den christlichen Glaubenslehren
 • κατ-ηχητής, ὁ, der unterrichtende Lehrer, nach der ältesten Lehrweise, nach welcher der Lehrer das zu Erlernende so lange mündlich wiederholte, bis der Lehrling es nachsagen konnte; bes. der in den christlichen Glaubenslehren unterrichtet
 • κατ-ηχητικός, ή, όν, den Unterricht betreffend, katechetisch
 • κατ-ήχητος, unterrichtet
 • κατ-ηχίζω, unterrichten, ermahnen
 • κατ-ηχισμός, ὁ, Unterricht, Lehre, in der man unterwiesen wird
 • κατ-ιάς, άδος, ἡ, ein chirurgisches Instrument zum Schneiden
 • κατ-ῑθύς, gegenüber
 • κατ-ικμάζω, herabträufeln lassen
 • κατ-ικμαίνω, benetzen, befeuchten, erweichen
 • κατ-ῑλιγγιάω, vom Schwindel ergriffen werden
 • κατ-ιλλαίνω, höhnisch von der Seite ansehen, anblinzeln
 • κατ-ιλλαντής, ὁ, der Spötter
 • κατ-ιλλώπτω, mit blinzelnden Augen nach etwas hinsehen, es beäugeln, bes. verliebt, buhlerisch liebäugeln
 • κατ-ῑλύω, verschlämmen, mit Schlamm überschütten
 • κατ-ῑόω, mit Rost überziehen. Pass. rosten, Rostflecke bekommen
 • κατ-ισχναίνω, mager machen, abzehren, erschöpfen; ἀτμῷ κατισχναίνουσα νηδύος πυρί, mit dem Hauche verzehrend; ἔρωτα, schwächen; ἐπιφϑέγγεσϑαι κατισχνημένον, mit schwacher Stimme
 • κάτ-ισχνος, sehr mager
 • κατ-ισχύω, zu Kräften kommen; einem an Kraft überlegen sein, überwältigen, besiegen; κατίσχυον τὰ διαβούλια, sie drangen durch; στάσιν, verstärken; pass. besiegt werden
 • κατ-ίσχω, 1) zurückhalten, festhalten; bei sich zurückhalten. 2) innehaben, besitzen, bewohnen; οὔτ' ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται, sie wird nicht beweidet. 3) darauflos halten, richten; anlanden. 4) intrans., σέλας κατίσχει ἐξ οὐρανοῦ, Lichtglanz verbreitet sich vom Himmel herab
 • κατ-ιτήριος, die Rückkehr betreffend, τὰ κατιτήρια, sc. ἱερά, Opfer für glückliche Heimkehr
 • κατ-ιχν-ηλατέω, nachspüren
 • κατ-ογκάομαι, brüllen (vom Esel)
 • κατ-οδυνάω, sehr schmerzen, große Schmerzen verursachen; pass., heftige Schmerzen empfinden
 • κατ-οδύρομαι, sehr beklagen
 • κατ-όζω, einstänkern
 • κατ-οιάδες, αἱ, αἶγες, die Ziegen, welche den Schafherden vorangehen
 • κάτ-οιδα, wohl wissen, genau wissen; εὖ γέ τοι κάτισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι τροχοὺς Ἡλίου τελῶν, daß du nicht mehr viele Tage leben wirst; einsehen, verstehen
 • κατ-οίησις, ἡ, Einbildung von sich
 • κατ-οικέσια, τά, sc. ἱερά, jährliches Fest zum Andenken der Ansiedelung an einem Orte
 • κατ-οικέω, bewohnen; sich ansiedeln, bes. nachdem man seinen früheren Wohnsitz verlassen hat. Pass. sich ansiedeln, niederlassen, im perf. wohnen. Auch von den gesetzlichen Einrichtungen und Ordnungen der Stadt
 • κατ-οίκησις, ἡ, das Bewohnen, die Wohnung, der Aufenthaltsort
 • κατ-οικητήριον, τό, Wohnort, Aufenthaltsort
 • κατ-οικία, ἡ, Wohnung, Ansiedlung, Kolonie; auch Landhäuser
 • κατ-οικίδιος, zum Hause gehörig, häuslich; ὄρνις, Haushahn; κατοικίδιον βίον ἔχειν, eingezogenes Leben; οἱ κατοικίδιοι, Stubenhocker
 • κατ-οικίζω, 1) ansiedeln, in einen Wohnsitz versetzen; γυναῖκας εἰς φῶς ἡλίου, ans Tageslicht bringen; den Verbannten in sein Vaterland zurückführen; übtr. τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα, Hoffnungen in einem gründen, erwecken. Pass. angesiedelt werden, sein, wohnen. 2) γῆν, πόλιν, eine Stadt, ein Land mit Ansiedlern besetzen, bevölkern, anbauen; κατοικισάμενος ἐν Τροιζῆνι, εἰς Αἴγιναν, sich niederlassen
 • κατ-οικίς, ίδος, ἡ, Haushuhn
 • κατ-οίκισις, ἡ, u. κατ-οικισμός, ὁ, das Ansiedeln, Bevölkern mit Ansiedlern, Gründung einer Kolonie
 • κατ-οικιστής, ὁ, der Ansiedler, Gründer einer Kolonie
 • κατ-οικο-δομέω, bebauen, ein Gebäude worauf errichten; verbauen, einsperren
 • κατ-οικο-νομέω, haushalten womit, verwalten, τὴν περὶ ταῦτα χρείαν, mit den Zeitumständen
 • κάτ-οικος, bewohnend, ὁ κ., der
 • κατ-οικο-φθορέω, eigtl. das Haus ganz zu Grunde richten; τὴν πόλιν, herunterbringen, erschöpfen
 • κατ-οικτείρω, bemitleiden; absolut: Mitleid empfinden oder bezeugen
 • κατ-οικτίζω, bemitleiden, bedauern; absolut, ῥήματα κατοικτίσαντα, Worte des Mitleids; übertr., schonen; sich beklagen, um anderer Mitleid zu gewinnen
 • κατ-οίκτισις, ἡ, das Bemitleiden, Mitleidbezeugen
 • κατ-οιμώζω, bejammern, beklagen
 • κάτ-οινος, weinberauscht, trunken
 • κατ-οινόω, mit Wein berauschen
 • κατ-οίομαι, dünkelhafte Meinung von sich haben
 • κατ-οίχομαι, hinunter, weggegangen sein; οἱ κατοιχόμενοι, die Gestorbenen
 • κατ-οιωνίζομαι, eine Vorbedeutung bekommen, ahnen
 • κατ-οκωχή, ἡ, das Innehaben; ϑείᾳ μοίρᾳ καὶ κατοκωχῇ, Begeisterung
 • κατ-ολιγ-ωρέω, ganz vernachlässigen, verabsäumen
 • κατ-ολισθαίνω, hinunter-, hineingleiten, verfallen, versinken
 • κατ-ολολύζω, aufseufzen wobei; κατολολυξάτω ϑύματος, bei dem Opfer
 • κατ-ολοφύρομαι, bejammern
 • κατ-ομβρέω, beregnen, benetzen
 • κατ-ομβρία, ἡ, das Beregnen, Überschwemmen
 • κατ-όμβρισις, ἡ, das Beregnen
 • κάτ-ομβρος, beregnet, dem Regen ausgesetzt
 • κατ-όμνῡμι, beschwören, durch einen Eid bekräftigen; τὼ ϑεὼ κατώμοσας, du hast bei ihnen geschworen, sie als Zeugen des Eides angerufen; τῆς κεφαλῆς, beim Haupte. Med. sich mit einem Eide binden, schwören; τοῦ Δημαρήτου, gegen den Demaratus, d. h. ihn anklagen. Vom Klägereide
 • κατ-ομόργνῡμι, abwischen
 • κατ-ομφάλιος, vom Nabel an
 • κατ-ονειδίζω, heftig tadeln
 • κατ-ονειδιστήρ, ῆρος, ὁ, der Schmähende
 • κατ-ονίνημι, nützen; σαυτῆς κατόναιο, Nutzen haben, genießen
 • κατ-ονομάζω, 1) benennen. 2) zusagen, verloben; weichen
 • κατ-όνομαι, tadeln, geringschätzen; μή με κατονοϑῇς, verachte mich nicht
 • κατ-ονομασία, ἡ, u. κατ-ονόμαξις, ἡ, Benennung
 • κάτ-οξος, sehr sauer, durch Essig versäuert
 • κατ-οξύνω, sehr schnell machen, beschleunigen
 • κάτ-οξυς, εια, υ, sehr spitzig; ἄνευ κατοξείας βοῆς ἐς λόγους ἔλϑωμεν, schneidend, durchdringend; νόσημα, von akuten Krankheiten
 • κατ-οπάζω, verfolgen, durch Verfolgen überwältigen; αἰδῶ ἀναιδείη κατοπάζῃ, wenn Schamlosigkeit die Scham vertreibt
 • κατ-όπισ #952;ε, u. κατ-όπιν, 1) vom Ort: hinterher, hinterdrein, im Rücken. 2) von der Zeit: hintennach, in Zukunft; κατόπισϑε λιπέσϑαι, nachgelassen werden, hinterbleiben. 3) vom Range; ἁ δ' ἀρετὰ κατόπισϑεν ϑνατοῖς ἀμελεῖται, wird hintenangesetzt und vernachlässigt
 • κατ-οπίσω, hinterher, hinten
 • κατ-οπτάω, stark braten, rösten
 • κατ-όπτευσις, ἡ, u. κατ-οπτεία, ἡ, das Ausspähen
 • κατ-οπτευτήριος, ausspähend, zum Ausspähen geeignet
 • κατ-οπτεύω, ausspähen, ausforschen, beobachten; belauschen
 • κατ-οπτήρ, ῆρος, ὁ, der Späher, Kundschafter. Bei den Chirurgen ein Instrument zur Erweiterung verengter Kanäle
 • κατ-όπτης, ὁ, ὦ Ζεῦ διόπτα καὶ κατόπτα πανταχῇ, der von oben her Alles schaut; κατόπτης δ' εἴμ' ἐγὼ τῶν πραγμάτων, ich sehe, betrachte Alles
 • κατ-όπτησις, ἡ, starkes Braten
 • κάτ-οπτος, zu erschauen, sichtbar; ὥςτε μὴ κάτοπτα εἶναι, so daß es nicht bemerkt werden konnte
 • κατ-οπτρίζω, zurückspiegeln. Med. sich im Spiegel besehen, sich spiegeln
 • κατ-οπτρικός, ή, όν, zum Spiegel gehörig; φαντασία, Spiegelbild oder Erscheinung; ἡ κατοπτρική, sc. ἐπιστήμη, die Lehre von den im Spiegel zurückgeworfenen Strahlen, Katoptrik
 • κατ-οπτρο-ειδής, ές, spiegelartig
 • κάτ-οπτρον, τό, der Spiegel, in dem man sich sieht; sie waren bei den Griechen von poliertem Metall; von Waffen. Übertr., ὁμιλίας κάτ., ein Bild von Freundschaft
 • κατ-οργανίζω τῆς ἐρημίας, die Einsamkeit durch Gesang und Spiel (auf Instrumenten, ὄργανα) erheitern
 • κατ-οργάς, heißt Indien; Orgien feiernd
 • κατ-οργιάζω, in die Orgien oder Mysterien einweihen; zu den Mysterien vorbereiten
 • κατ-ορέγομαι, streben wonach
 • κατ-ορθόω, aufrichten, gerade machen; gut einrichten, anordnen; ἐπειδὴ δρᾶν κατώρϑωσαι φρενί, da du es bei dir im Sinne recht beschlossen hast; ἆρ' ἔτ' ἐμψύχου κιχήσεταί μου καὶ κατορϑοῦντος φρένα, der den Geist richtig hält, lenkt, aufrecht erhält, bei Verstande ist. Gew. glücklich vollbringen, gut verrichten; oft absolut: Glück haben, recht machen; τῇ μάχῃ κατώρϑωσεν, er siegte in der Schlacht. Pass. richtig, glücklich eingerichtet, ausgeführt werden; ξόανον κατωρϑωμένον, schön gearbeitet
 • κατ-όρθωμα, τό, das Gerad-, Rechtgemachte, Wohlgelungene, das glücklich Vollbrachte. Bei den Stoikern die vollkommenen Pflichten, recte factum
 • κατ-όρθωσις, ἡ, das Gerade-, Rechtmachen, Gutausführen, glückliches Vollbringen; κατόρϑωσιν ποιεῖσϑαι τῆς πολιτείας, den Staat wieder gut einrichten
 • κατ-ορθωτής, ὁ, der Rechtmachende, Verbesserer, glücklich Ausführende
 • κατ-ορθωτικός, ή, όν, recht machend, gut, glücklich ausführend
 • κατ-ορούω, herunterfahren, sich schnell herabbewegen
 • κατ-οροφόω, bedachen, überwölben
 • κατ-οῤῥωδέω, fürchten, scheuen
 • κατ-όρυξις, ἡ, das Vergraben, Eingraben
 • κατ-ορύσσω, vergraben, eingraben
 • κατ-ορυχή, ἡ, das Vergraben, Eingraben, das Grab
 • κατ-ορφνάω, verfinstern
 • κατ-ορχέομαι, 1) durch Tanz, Pantomimen ergötzen, bezaubern, bezwingen. 2) aus Schadenfreude über j-s Unglück, ihm zum Hohn u. Spott tanzen, übh. ihm höhnisch begegnen u. dgl., insultare
 • κατορχίτης οἶνος, ein eigentümlich bereiteter Wein, sonst συκίτης genannt
 • κατ-όσσομαι, sich vor Augen stellen u. betrachten
 • κατ-ουδαῖος, unter dem Boden, unterirdisch; γίγας, vom Riesen Briareus; φόβοι, Furcht vor den Unterirdischen
 • κατ-ουλάς, άδος, ἡ, νύξ, die finstere Nacht, oder die verderbliche; von finsterer, sternloser, regnischer, stürmischer Nacht; κατίλλουσα καὶ κατείργουσα, die mit Finsternis alles umschlossen hält
 • κατ-ουλόω, vernarben lassen; pass. vernarben
 • κατ-ούλωσις, ἡ, das Vernarben
 • κατ-ουλωτικός, ή, όν, Vernarben bewirkend
 • κατ-ουρέω, an-, bepissen; τινός, allgemeiner: schimpflich, schmählich behandeln
 • κατ-ουρίζω, zum Ziel hintreiben, von günstigem Fahrwinde
 • κατουρόω, mit günstigem Winde fahren
 • κατ-ουτάω, verwunden
 • κατ-οφρυόομαι, u. κατ-οφρυάομαι, die Augenbrauen stolz in die Höhe ziehen, eine vornehme Miene annehmen, sich hochmütig betragen; übertr., τοὺς ἄγαν κατωφρυωμένους λόγους ἐϑαύμαζον ἐπὶ σεμνότητι, schwülstige Reden
 • κάτ-οφρυς, mit herunterhangenden Augenbrauen
 • κάτ-οχα, τά, Halter, Handgriff am Bohrer
 • κατ-οχεύς, ὁ, der Festhaltende, πυλάων, Torriegel
 • κατ-οχεύω, belegen, bespringen lassen
 • κατ-οχή, ἡ, 1) das Festhalten, Zurückhalten. 2) das Innehaben, in Besitz Nehmen. 3) der Zustand des von einer Gotteit Besessenen, Begeisterung, Verzückung; πάντα ἐν τῇ κατοχῇ ἀληϑεύειν, wahr prophezeien. 4) bei den Ärzten eine Krankheit, Starrsucht, Schlafsucht mit offenen Augen

  <<< list operone >>>

Schreibe einen Kommentar