• ἀῤῥεν-ωνυμέω, aus dem fem. ein mascul. bilden
 • ἀῤῥεν-ωπία, das männliche Aussehen, Mannhaftigkeit
 • ἀῤῥεν-ωπός, von männlichem Aussehen, mannhaft; τὸ ἀῤῥενωπόν, Männlichkeit
 • ἀῤ-ῥεπής, eigtl. von der Waage, sich nirgend wohin neigend; übertr., unveränderlich; auch ohne merklichen Ausschlag, unbemerkbar
 • ἀῤ-ῥευμάτιστος, frei von Rheumatismus
 • ἀῤ-ῥεψία, der Zustand des Gleichgewichts; bes. von der Seele: ruhiger Zustand
 • ἀῤ-ῥήδην, nicht ausgesprochen, versteckt
 • ἄῤ-ῥηκτος, unzerreißbar, unzerstörbar, undurchdringlich, unermüdlich
 • ἀῤ-ῥημοσύνη, das Nichtreden, Schweigen
 • ἀῤ-ῥήμων, nicht redend, schweigend
 • ἄῤῥην, männlich; τὸ ἄῤῥεν, das Männchen, bei Tieren, als Geschlechtsbestimmung; übertr., gewaltig
 • ἀῤ-ῥηνής, (nicht wie ein Lamm) wild, beißig (von Hunden)
 • ἀῤ-ῥητο-λεπτό-πνευστος, unsäglich fein dampfend
 • ἀῤ-ῥητο-ποιέω, unsäglich, schändlich handeln
 • ἀῤ-ῥητο-ποιΐα, schändliche Handlungsweise
 • ἀῤ-ῥητο-ποιός, Unsägliches, Schändliches tuend
 • ἀῤ-ῥητόρευτος, nicht rednerisch gebildet
 • ἄῤ-ῥητος, , 1) ungesagt; nicht bekannt gemacht, unbekannt. 2) was nicht gesagt werden darf, verboten, geheimnisvoll; was man sich auszusprechen scheuet, a) heilig; dah. Κόρη ἄρ., Persephone. b) abscheulich, nefandus. 3) in der Mathematik: irrational
 • ἀῤ-ῥητο-τόκος, schändliche Dinge hervorbringend
 • ἀῤ-ῥητο ύργημα, schändliche Tat
 • ἀῤ-ῥητο υργία, schändliches Tun
 • ἀῤῥη-φορέω, den Peplos u. die andern Heiligtümer der Athene Polias in Prozession tragen
 • ἀῤῥη-φορία, die Prozession mit dem Peplos u. den Heiligtümern der Athene Polias
 • ἀῤῥη-φόροι, in Athen zwei Jungfrauen, im siebenten Jahre schon dazu gewählt, die den Peplos u. die anderen Heiligtümer (ἄῤῥητα) der Athene Polias in Prozession trugen
 • ἀῤ-ῥίγητος, nicht schaudernd, nicht furchtsam
 • ἄῤ-ῥῑγος, ohne Schauder, ohne Kälte
 • ἄῤ-ῥιζος, ohne Wurzel
 • ἀῤ-ῥίζωτος, nicht eingewurzelt; von Schaltieren
 • ἀῤ-ῥίπιστος, nicht ausgelüftet
 • ἄῤῥιχος, der Korb
 • ἄῤ-ῥοια, das Ausbleiben der monatlichen Reinigung
 • ἀῤῥύ, Interjektion, Schifferruf
 • ἀῤ-ῥυθμέω, ohne Rhythmus sein, nicht übereinstimmen
 • ἀῤ-ῥυθμία, Mangel an Rhythmus, an Übereinstimmung
 • ἀῤῥυθμο-πότης, unmäßiger Trinker
 • ἄῤ-ῥυθμος, ohne Rhythmus, ohne Wohlklang, ohne Ebenmaß; σῶμα, unverhältnismäßig; nicht übereinstimmend, feindlich
 • ἀῤ-ῥύπαντος, nicht beschmutzt
 • ἀῤ-ῥύπαρος, ἄῤ-ῥυπος, nicht schmutzig, rein
 • ἄῤ-ῥυπτος, ungewaschen
 • ἀῤ-ῥύπωτος, beschmutzt
 • ἀῤ-ῥῡσίαστος, nicht als Geißel, Beute weggeführt
 • ἀῤ-ῥυτίδωτος, ohne Runzeln
 • ἀῤ-ῥώξ, ohne Spalten
 • ἀῤ-ῥωστέω, schwach, krank sein
 • ἀῤ-ῥώστημα, Schwäche, Kränklichkeit. Bei den Stoikern die Fehlerhaftigkeit der noch nicht durch die Philosophie geläuterten Menschen
 • ἀῤ-ῥωστία, Schwachheit, Krankheit; Mangel an Kraft
 • ἄῤ-ῥωστος, schwach, kränklich
 • ἀρσενικόν, Arsenik
 • ἄρσιος, passend, übereinstimmend
 • ἀρσί-πους, den Fuß erhebend
 • ἄρσις, das Heben, die Hebung, a) in der Musik u. Metrik: Vershebung. b) in der Rhetorik: Aufhebung des Gesagten, Negation; auch Wegnehmen
 • ἄρσιχος, ἀρτάβη, ein persisches Maß, = 1 Medimnus u. 3 Chöniken, also fast 1 Berliner Scheffel = Medimnus
 • ἀρταμέω, schlachten, zerstückeln
 • ἄρταμος, 1) Schlächter, Koch. 2) Mörder
 • ἀρτάνη, Strick, woran etwas aufgehängt wird, Schlinge
 • ἀρτάω, aufknüpfen, aufhängen; pass., angeknüpft, befestigt sein; wovon herabhängen; übertr., wovon abhängen; für sich anknüpfen
 • ἀρτεμέω, frisch, gesund sein
 • ἀρτεμής, unversehrt, frisch u. gesund
 • ἀρτεμία, Unverletztheit, Gesundheit
 • ἀρτεμιδό-βλητος, die mit gewissen, nach Griech. Glauben von der Artemis verhängten Frauenkrankheiten Behaftete
 • ἀρτεμισία, ein Kraut wie Beifuß
 • ἀρτέμων, 1) Bramsegel. 2) der dritte Kolben im Flaschenzuge, Leitflasche
 • ἀρτ-επί-βουλος, Brotnachsteller, kom. Name einer Maus
 • ἀρτέω, sich rüsten
 • ἄρτημα, das Herabhängende, das Ohrgehenk; angehängtes Gewicht
 • ἀρτήρ, 1) eine Art Schuhe. 2) woran etwas getragen wird
 • ἀρτηρία, sc. ἀορτή, 1) Schlag-, Pulsader, Arterie 2) ἡ τραχεῖα, Luftröhre. Allgemeiner vom Gifte
 • ἀρτηριακός, zur Luftröhre, zu den Adern gehörig
 • ἀρτηριο-τομέω, eine Pulsader durchschneiden
 • ἀρτηριο-τομία, das Öffnen einer Pulsader
 • ἀρτηρι-ώδης, arterienartig
 • ἄρτι, gerade, eben; von der nächsten Vergangenheit: eben erst, vor kurzem; auch von dem länger Vergangenen; auf die Gegenwart bezogen: gerade jetzt; von der Zukunft. Das eben Geschehene, seltner: das Vollkommene, Vortreffliche
 • ἀρτιάζω, 1) gerade od. ungerade spielen. 2) genau angeben, zählen
 • ἀρτιάκις, mit 2 od. einer geraden Zahl multipliziert; ἄρτιος, gerade mal gerade, von den Zahlen, die, mit 2 dividiert, wieder eine gerade Zahl geben
 • ἀρτιασμός, das Paar- od. Unpaarspielen
 • ἀρτι-βαφής, jüngst gefärbt
 • ἀρτι-βλαστής, ἀρτί-βλαστος, eben, jüngst sprossend
 • ἀρτι-βρεχής, ebenbenetzt
 • ἀρτί-γαμος, jüngst vermählt
 • ἀρτι-γένεθλος, jüngst geboren
 • ἀρτι-γένειος, milchbärtig
 • ἀρτι-γενής, ἀρτι-γέννητος, jüngst geboren, entstanden
 • ἀρτι-γλυφ, eben geschnitzt
 • ἀρτί-γονος, eben entstanden, gewachsen
 • ἀρτι-γραφής, eben geschrieben
 • ἀρτι-δαής, eben unterrichtet
 • ἀρτί-δακρυς, der eben geweint hat, od. weinen will
 • ἀρτι-δίδακτος, eben gelehrt
 • ἀρτίδιον, Brötchen
 • ἀρτί-δομος, jüngst gebaut
 • ἀρτί-δορον, eben ausgeschält
 • ἀρτί-δρεπος, eben gepflückt
 • ἀρτι-επής, 1) vollkommen gewandt im Reden, mit tadelnder Nebenbeziehung. 2) wahrhaft redend, aufrichtig
 • ἀρτι-ζυγία, eben erst geschlossene Verbindung
 • ἀρτίζω, fertig machen, bereiten
 • ἀρτί-ζωος, von kurzem Leben
 • ἀρτι-θαλής, eben aufblühend
 • ἀρτι-θανής, jüngst gestorben
 • ἀρτί-καυτος, od. ἀρτί-καυστος, frisch gebrannt
 • ἀρτί-κολλος, genau zusammengeleimt, zusammenpassend. Dah. recht, gehörig; λόγον, zur gelegenen Zeit, gerade recht
 • ἀρτι-κόμιστος, eben gebracht
 • ἀρτί-κομος, eben behaart, frisch belaubt
 • ἀρτι-κροτέομαι, sich vereinigen
 • ἀρτί-ληπτος, jüngst genommen
 • ἀρτι-λογία, das Fertig-, Deutlichreden
 • ἀρτι-λόγος, fertig, deutlich redend
 • ἀρτι-λόχευτος, eben geboren
 • ἀρτι-μαθής, der eben erst gelernt, erfahren hat
 • ἀρτι-μελής, von graden, gesunden Gliedern
 • ἀρτί-νοος, von gesundem, vollkommenem Verstande
 • ἀρτιο-δύναμος, dem Werte nach gerade
 • ἀρτιο-παγεῖς, in gerader Zahl zusammengefügt
 • ἀρτιο-πέρισσος, gerad ungerade, Zahlen, die 2 nur einmal zum einfachen Faktor haben, wie 6
 • ἄρτιος, 1) angemessen, passend. 2) vollkommen, unversehrt. Von Zahlen: gerade. Adv. ἀρτίως, vollkommen passend
 • ἀρτιο-ταγής, an gerader Stelle
 • ἀρτιότης, die Vollständigkeit, der unversehrte Zustand
 • ἀρτι-παγής, 1) eben befestigt; eben zusammengefügt, neugebaut. 2) frisch geronnen
 • ἀρτί-πλουτα χρήματα, neuer Reichtum
 • ἀρτί-πους, 1) von vollkommen gesunden Füßen, gut zu Fuß. 2) eben angekommen
 • ἄρτις, Riemen am Bohrer
 • ἄρτισις, Zubereitung; Ausschmückung
 • ἀρτί-σκαπτος, κόνις, eben gegraben
 • ἀρτίσκος, Brötchen
 • ἀρτι-στομέω, vollkommen, deutlich reden
 • ἀρτι-στομία, Fertigkeit, Deutlichkeit im Reden
 • ἀρτί-στομος, 1) deutlich, fertig redend. 2) mit guter Mündung
 • ἀρτι-στράτευτος, eben erst in Kriegsdienste getreten, Rekrut
 • ἀρτι-τέλεστος, eben vollendet
 • ἀρτι-τελής, eben eingeweiht; vollkommen
 • ἀρτί-τοκος, neugeboren
 • ἀρτι-τόκος, eben erst geboren habend
 • ἀρτί-τομος, eben geschnitten, gehauen
 • ἀρτι-τρεφής, was noch genährt wird, neugeboren
 • ἀρτί-τροποι, eben herangewachsene, mannbar gewordene Jungfrauen; edelgesinnt
 • ἀρτί-τυπος, eben geformt, gebildet
 • ἀρτι-ύπ-ωχρος, sehr blaß
 • ἀρτι-φαής, eben wieder erscheinend
 • ἀρτι-φανής, eben erschienen
 • ἀρτί-φατος, jüngst getötet
 • ἀρτί-φρων, sehr verständig
 • ἀρτι-φυής, eben gewachsen. Aber ἀριϑμός, gerade Zahl
 • ἀρτι-χανής, sich eben öffnend
 • ἀρτι-χάρακτον, eben eingegraben
 • ἀρτί-χειρ, mit gesunden, tüchtigen Händen, od. beide Hände gebrauchend
 • ἀρτί-χνουν, mit frischem Flaum
 • ἀρτί-χριστον, eben aufgestrichen
 • ἀρτί-χυτος, eben ausgegossen
 • ἀρτι-ώνυμος, der Benennung nach gerade
 • ἀρτίωσις, Zubereitung
 • ἀρτο-δαισία, Brotverteilung
 • ἀρτο-δοτέω, Brot geben, verteilen
 • ἀρτο-ζήτης, der Brot suchende Bettler
 • ἀρτο-θήκη, Brotbehälter
 • ἀρτο-κοπεῖον, Bäckerei
 • ἀρτο-κοπέω, Brot backen, Bäcker sein
 • ἀρτο-κοπικός, zur Bäckerei gehörig
 • ἀρτο-κόπος, Brot backend, Bäcker; Bäckerin
 • ἀρτό-κρεας, (Brotfleisch), eine Art Pastete
 • ἀρτο-λάγανον, eine Art Kuchen
 • ἀρτο-λάγῡνος, ein Ranzen mit Brot u. Flasche
 • ἀρτο-ποιεῖον, Bäckerei
 • ἀρτο-ποιέω, Brot backen
 • ἀρτο-ποιητικός, zum Backen gehörig
 • ἀρτο-ποιΐα, Bäckerei
 • ἀρτο-ποιϊκός, zum Backen gehörig
 • ἀρτο-ποιός, der Bäcker
 • ἀρτο-πόπος, der Bäcker
 • ἀρτ-οπτεῖον, Ort od. Geschirr zum Brotbacken
 • ἀρτ-όπτης, der Bäcker; auch Gerät zum Brotbacken
 • ἀρτ-οπτίκιος, eine eigene Art Brot
 • ἀρτο-πωλεῖον, Bäckerladen
 • ἀρτο-πωλέω, Brot verkaufen
 • ἀρτο-πώλης, der Brotverkäufer
 • ἀρτο-πωλία, Brotverkauf
 • ἀρτό-πωλις, Brotverkäuferin
 • ἄρτος, Brot, bes. Weizenbrot (μᾶζα Gerstenbrot)
 • ἀρτο-σῑτέω, Brot essen
 • ἀρτο-σῑτία, das Brotessen
 • ἀρτο-στροφέω, das Brot wenden
 • ἀρτό-τῡρος, Käsebrot
 • ἀρτο-φαγέω, Brot essen
 • ἀρτο-φάγος, Brot essend
 • ἀρτο-φορίς, Brotkorb, -teller, zum Brotauftragen
 • ἀρτο-φόρος, Brot tragend
 • ἄρτῡμα, Zubereitung von Speisen; bes. alles, womit die Speisen schmackhaft gemacht werden, Gewürz; übertr., πόνων, die Ruhe
 • ἀρτῡματικός, gewürzig
 • ἀρτύνας, Ordner, Lenker, Name einer obrigkeitlichen Person in Argos u. Epidaurus
 • ἀρτυρία, die Kochkunst
 • ἀρτυσί-λᾱος, od. ἀρτυσί-λεως, Opferdiener in Delos
 • ἄρτυσις, das Zubereiten, Würzen der Speisen; auch der Metalle
 • ἀρτυσί-τραγος, Opferdiener in Delos
 • ἀρτυτήρ, der Ordner, obrigkeitliche Person in einigen griechischen Städten
 • ἀρτυτικός, zum Zubereiten der Speisen, Würzen gehörig
 • ἀρτυτός, zubereitet, bes. gewürzt
 • ἀρτύω u. ἀρτύνω, 1) zusammenfügen, anfügen; zurüsten, bereiten; ψεύδεα, Lügen schmieden. 2) vom schmackhaften Zubereiten der Speisen, würzen
 • ἀρύβαλος u. ἀρύβαλλος, Schöpfgefäß, ein unten breites, oben enges Gefäß, wie ein Beutel zum Zuziehen
 • ἀρυσάνη, der Becher
 • ἀρύσιμος, zu schöpfen
 • ἀρύστιχος, kleiner Becher
 • ἀρυστρίς, Löffel
 • ἀρύταινα, eine Gießkanne
 • ἀρυταινο-ειδής, gießkannenförmig
 • ἀρυτήρ, ein Gefäß zum Schöpfen, Löffel, Kelle. Auch ein bestimmtes Maß für flüssige Dinge
 • ἀρυτήσιμον, schöpfbar, trinkbar
 • ἀρύω, schöpfen, Wasser herausschöpfen. Übh., sich erwerben; ὠκεανοῦ ἀρύονται, sie schöpfen sich heraus, tauchen auf aus dem Ozean.
 • ἀρχ-αγγελικός, den Erzengel betreffend
 • ἀρχ-άγγελος, Erzengel
 • ἀρχ-ᾱγέτης, der ursprüngliche Name der lacedämonischen Könige
 • ἀρχαΐζω, sich altväterisch benehmen, die Alten in Sitten u. Sprache nachahmen; ins Altertum versetzen
 • ἀρχαϊκός, altertümlich, altväterisch in Tracht u. Sitte
 • ἀρχαιο-γονία, alter Ursprung
 • ἀρχαιό-γονος, aus altem Geschlechte; übh. ursprünglich
 • ἀρχαιο-γράφος, über alte Dinge schreibend, Altes abschreibend?
 • ἀρχαιο-ειδής, altertümlich aussehend
 • ἀρχαιο-λογέω, 1) Altertümer, alte Geschichte erzählen. 2) altertümlich reden u. schreiben
 • ἀρχαιο-λογία, Erzählungen alter Geschichte
 • ἀρχαιο-λογικός, altertumskundig
 • ἀρχαιο-λόγος, Altertumsforscher; der die alte Geschichte erzählt.
 • ἀρχαιο-μελη-σῑδωνο-φρῡνιχ-ήρατα, komisches Wortgebilde: Altfränkisch-Sidoner- Phrynichos-Lieblingsarien
 • ἀρχαῖον, das Kapital
 • ἀρχαιό-νομος, nach altertümlicher Sitte
 • ἀρχαιο-πινής, mit dem Rost, den Spuren des Altertums versehen
 • ἀρχαιό-πλουτος, von Alters her reich
 • ἀρχαιο-πρεπής, durch Altertum ehrwürdig
 • ἀρχαῖος, uranfänglich, alt; was von alten Zeiten her besteht; was vor Alters war u. nicht mehr besteht; auch auf das vor nicht so langer Zeit Dagewesene gehend; veraltet; altfränkisch, einfältig, töricht; ehrwürdig, wie antiquus
 • ἀρχαιότης, Alter, Altertümlichkeit (mit tadelndem Nebenbegriff)
 • ἀρχαιοτικός, altertümlich
 • ἀρχαιο-τροπία, altertümliche Sitte u. Lebensart
 • ἀρχαιό-τροπος, von alter Sitte, altertümlich
 • ἀρχ-αιρεσία, die gewählte Obrigkeit
 • ἀρχ-αιρεσιάζω, Wahlversammlungen halten; sich um ein Amt beim Volk bewerben u. ihm deshalb schmeicheln, ambire magistratum
 • ἀρχ-αιρεσιακός, zur Wahlversammlung gehörig, comitialis
 • ἀρχαϊσμός, altväterisches Betragen, bes. Nachahmung einer Altertümlichkeit. Bei den Gramm. veralteter Sprachgebrauch
 • ἀρχέ-γονος, der Stammvater des Geschlechts; übh. Urheber, Anfänger
 • ἀρχε-δίκης, Besitzer von Anfang an, rechtmäßiger Besitzer
 • ἀρχεῖον, 1) die Wohnung der obrigkeitlichen Personen, Rat-, Stadthaus. 2) das Kollegium der sämtlichen obrigkeitlichen Behörden; übh. Obrigkeit
 • ἀρχέ-κακος, unheilstiftend
 • ἀρχέ-λᾱος, volkbeherrschend, der Erste im Volk
 • ἀρχέ-νεως, schiffbefehligend
 • ἀρχέ-πλουτος, Gründer des Reichtums
 • ἀρχέ-πολις, stadtbeherrschend
 • ἀρχ-ερανιστέω, ein ἀρχ-ερανιστής, sein: in Rhodus ein Beamter
 • ἀρχεσί-μολπος, gesangbeginnend
 • ἀρχέστατος, der älteste
 • ἀρχέτας, Führer, Herrscher; als adj., ϑρόνος, Herrscherthron
 • ἀρχε-τυπία, Urbild, Idee
 • ἀρχέ-τυπος, eigtl. zuerst geprägt, das Urbild, Original; das Urbild des Siegels; übh. Bild
 • ἀρχεύω, anführen, gebieten
 • ἀρχέ-χορος, choranführend
 • ἀρχή, 1) der Anfang, Beginn; bes. mit der Negation: durchaus nicht, überhaupt nicht. 2) Anfangspunkt. Bes. in philosophischer Beziehung, sowohl die Elemente, als die Prinzipien. 3) Regierung; bes. die ersten Würden im Staate, magistratus, auch Feldherrenwürde, Oberbefehl; auch die Behörden selbst
 • ἀρχη-γενῆ, veranlassend
 • ἀρχ-ηγετεύω, Anführer sein, gebieten
 • ἀρχ-ηγετέω, anfangen
 • ἀρχ-ηγέτης, (Oberaufseher) Stammvater eines Geschlechts, Erbauer einer Stadt, auch von Göttern; übh. Herrscher, König; Urheber. In Athen hießen so die zehn ἥρωες ἐπώνυμοι
 • ἀρχ-ηγέτις, Hauptstadt; Παλλὰς Ἐρεχϑειδᾶν ἀρχαγέτι Inscr. 666
 • ἀρχ-ηγικός, den ἀρχηγός betreffend
 • ἀρχ-ηγός, anfangend, veranlassend; subst., der Urheber. Bes. Ahnherr; Gründer; Anführer
 • ἀρχῆθεν, vom Anfang an, von Alters her
 • ἀρχ-ιᾱτρος, erster Leibarzt
 • ἀρχι-βασσάρα, Anführerin der Bacchantinnen
 • ἀρχι-βούκολος, Oberhirt
 • ἀρχι-γένεθλος, Urheber des Geschlechtes; aber Ζεύς, der Stern Jupiter. Beherrscher der Nativität
 • ἀρχι-γραμματεύς, erster, Oberschreiber
 • ἀρχι-δεσμο-φύλαξ, ἀρχι-δεσμώτης, Oberaufseher des Gefängnisses
 • ἀρχι-διάκονος, Archidiakonus
 • ἀρχι-δικαστής, Oberrichter, in Alexandrien
 • ἀρχί-δικος, Vorsitzer beim Gericht
 • ἀρχίδιον, dim. von ἀρχή, Ämtchen; niederer Beamter
 • ἀρχι-επίσκοπος, Erzbischof
 • ἀρχ-ιερατεύω, Hoherpriester sein
 • ἀρχ-ιερατικός, den Oberpriester betreffend
 • ἀρχ-ιερεία, Ober-, Hohepriestertum
 • ἀρχ-ιερεύς, ἀρχ-ιέρεως, Oberpriester; pontifex maximus
 • ἀρχ-ιερωσύνη, Oberpriestertum
 • ἀρχι-εταῖρος, der erste unter den Freunden
 • ἀρχι-ευνοῦχος, Eunuchenoberster
 • ἀρχι-ζάκορος, erster Tempelhüter
 • ἀρχί-ζωος, Leben beginnend
 • ἀρχι-θάλασσος, meerbeherrschend, Poseidon
 • ἀρχι-θεωρέω, ein ἀρχιϑέωρος sein
 • ἀρχι-θεωρία, ἀρχι-θεώρησις, das Amt des ἀρχιϑέωρος
 • ἀρχι-θέωρος, der Erste, Anführer einer heiligen Gesandtschaft (ϑεωρία)
 • ἀρχι-θιασίτης, Anführer eines Thiasos
 • ἀρχι-κέραυνος, Blitz beherrschend
 • ἀρχί-κλωψ, Diebsanführer
 • ἀρχικός, zum Herrschen, zur Herrschaft geeignet, gehörig; πυϑμήν, der Herrscherstamm; γένος, Herrschergeschlecht od. der zu den Ämtern befähigte Stand; τὸ ἀρχικόν, Herrschertalent. Auch: herrschsüchtig
 • ἀρχι-κυβερνήτης, Obersteuermann
 • ἀρχι-κυν-ηγός, Oberjägermeister
 • ἀρχι-λῃστής, Räuberhauptmann
 • ἀρχι-λυχνη-φόρος, erster Fackelträger. Dav. auch ἀρχιλυχνηφορέω
 • ἀρχι-μάγειρος, Oberkoch
 • ἀρχί-μῑμος, erster Mimenspieler
 • ἀρχι-οινο-χόος, Obermundschenk
 • ἀρχι-πατριῶται, Familienhäupter
 • ἀρχι-πειρᾱτής, Hauptmann der Seeräuber
 • ἀρχί-πλανος, Anführer der Nomaden
 • ἀρχι-ποιμήν, Oberhirt
 • ἀρχι-ποσία, Vorsitz beim Trinkgelag
 • ἀρχι-πρεσβευτής, erster Gesandter, princeps legationis

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert