altgriechisch - deutsch
Alphabet
Schriftzeichen

0001 Ἄλφα

0002 ἀ-βάστακτος

0003 ἀ-βολητύς

0004 ἀβροτίνη

0005 ἀγαθο-ποιός

0006 ἀ-γάμητος

0007 ἀγγαρεύω

0008 ἀ-γέλαστος

0009 ἈΓή

0010 ἀγκαλίζομαι

0011 ἀγκυλό-φρων

0012 ἀγλαο-τριαίνας

003 ἁγια-φόρος

004 ἀγόρασις

005 ἀγχιστικός

006 ἀ-διά-ρπαστος

007 ἀεί-ζωος

008 ἀ-ήττητος

009 αἰγίσκος

010 αἱμυλό-φρων

011 αἰτίᾱσις

012 ἀ-κατ-ήχητος

013 ἄ-κομπος

014 ἀκρό-λιος

015 ἀ-λαπαδνοσύνη

016 ἁλί-βαπτος

017 ἀλληλο υχία

018 ἁλτηρία

019 ἀ-ματαιότης

020 ἁμματίζω

021 ἀμφ-αϋτέω

022 ἀμφι-μιγής

023 ἀνά-βαθρον

024 ἀνα-ζωγρέω

025 ἀνα-κούφισις

026 ἀνα-νηπιεύομαι

027 ἀνᾱρῑτο-τρόφος

028 ἀνα-τοκίζω

029 ἀνδριάς

030 ἀνέμιος

031 ἀν-έστιος

032 ἀνθο-πωλέω

033 ἄν-ισος

034 ἀντ-α-κολούθησις

035 ἀντ-επι-μελέομαι

036 ἀντι-κακο υργέω

037 ἀντι-παρα-καλέω

038 ἀντι-στρατο-πεδεία

039 ἀντ-ωνυμία

040 ἀξίωσις

041 ἀπ-αν-αλίσκω

042 ἀπ-αχλυόω

043 ἀ-περί-τμητος

044 ἀπο-βάπτω

045 ἀπο-ἐννυμι

046 ἀπό-κλεισις

047 ἀ-πολυ-ώρητος

048 ἀπο-πήγνυμι

049 ἀπο-σκαρίζω

050 ἀπό-σχασις

051 ἀπο-φορτίζομαι

052 ἀ-πρός-φῡλος

053 ἀργυρό-παστος

054 ἀρκτεία

055 ἀῤῥεν-ωνυμέω

056 ἀρύταινα

057 ἀ-σθενής

058 ἀστειοῤ-ῥημονέω

059 ἄ-σῡλον

060 ἀ-τέχνως

061 αὐθ-έκαστος

062 αὐτο-θάνατος

063 αὐτο-χόλωτον

064 ἀφ-ιλαρύνω

065 ἀχαΐνη

066 ἀωρό-λειος

067 βαλιός

068 βασιλίς

069 βιβλιο-κάπηλος

070 βοη-θέω

071 βου-καῖος

072 βραχυ-δάκτυλος

073 βρώσιμος

074 γαμο-ποιΐα

075 γεράζω

076 γλαυκόω

077 γόεδνος

078 γυιο-βόρος

079 δαιμονο-φόρητος

080 δαφνο-πώλης

081 δημ-εραστής

082 δια-γραμμισμός

083 δια-κενῆς

084 δι-αμάρτημα

085 διά-πεζος

086 διαῤ-ῤάπτω

087 δια-τᾱγεύω

088 δια-χάσκω

089 δι-εξ-άπτω

090 δικαιο-νομέω

091 δι-οικο-νομέω

092 δισσό-γλωσσος

093 δι-ωθισμός

094 δορά

095 δρασμός

096 δυς-ανά-πλους

097 δυς-εν-έδρευτος

098 δυς-κολαίνω

099 δυς-πετής

100 δυς-ώδης

101 ἔγ-γλισχρος

102 ἐγ-κελευστικός

103 ἐγ-χειρόομαι

104 εἰδωλο-πλαστέω

105 εἰρίνεος

106 εἰς-πομπή

107 ἐκ-δημέω

108 ἐκ-κηρυγμός

109 ἐκ-μελής

110 ἐκ-πόρθησις

111 ἔκ-τῑμος

112 ἐκ-χῡμίζω

113 ἐλευθεριάζω

114 ἐλύω

115 ἐμ-παρ-ίστημι

116 ἔμ-πτωσις

117 ἐν-αμάρτητος

118 ἐν-αφ-έψω

119 ἐν-έργημα

120 ἐνίσπω

121 ἔν-σαρκος

122 ἔν-τρυγος

123 ἐξ-άλλομαι

124 ἐξ-αρχῆς

125 ἑξηκοντά-κλῑνος

126 ἐξ-όρκωσις

127 ἐπ-ακούω

128 ἐπ-ανθισμός

129 ἔπειξις

130 ἐπ-ευ-ωνίζω

131 ἐπι-γνωρισμός

132 ἐπι-ζήτημα

133 ἐπι-κείρω

134 ἐπι-λογικός

135 ἐπι-νύκτιος

136 ἐπι-πρηνής

137 ἐπι-σκυθίζω

138 ἐπι-σφαγεύς

139 ἐπι-τροχασμός

140 ἐπι-ψαύω

141 ἑπτά-λογχος

142 ἐρείδω

143 ἕρμαιον

144 ἑσπερό-μορφος

145 ἑτερο-φορέομαι

146 εὐασμός

147 εὐ-ειδής

148 εὐ-θιξία

149 εὐ-κοίλιος

150 εὖνάστειρα

151 εὐ-πήληξ

152 εὐρυ-ρέεθρος

153 εὐ-τελής

154 εὐ-ψῡχέω

155 ἐφ-ορμέω

156 ζευγ-ηλασία

157 ζῳο-θυσία

158 ἠερό-φοιτος

159 ἡμι-άγιος

160 ἡμι-τόμιον

161 ἦτορ

162 θαυματο-ποιΐα

163 θεο-κάπηλος

164 θεραπεύω

165 θηλυ-στολέω

166 θοόω

167 θυεστός

168 θυτικός

169 ἰδιόῤ-ῥυθμος

170 ἰηδών

171 ἰξεύω

172 ἱππο-νόμος

173 ἰσο-παχής

174 ἰσχῡτήριος

175 καθαρός

176 καινο-σχήμων

177 κακο-μοιρία

178 καλαμο-γραφία

179 καλο-εργός

180 κανονο-γραφία

181 καρπός

182 κατα-βομβέω

183 κατα-ζώστης

184 κατ-ακοντίζω

185 κατ-αμβλακεύω

186 κατα-πεζεύω

187 κατ-αριστεύω

188 κατα-στάτης

189 κατα-φέρω

190 κατ-έλαιος

191 κατ-ογκάομαι

192 καχ-έκτης

193 κενο-τάφιον

194 κέρκωψ

195 κηρεσι-φόρος

196 κῑνητής

197 κλειτορίς

198 κλυτό-φημος

199 κοιλ-οφθαλμία

200 κολοβο-κέρατος

201 κοπάζω

202 κοσκινεύω

203 κοχλίον

204 κρε-ώδης

205 κρόταφος

206 κυανέω

207 κῦμα

208 κυρήβασις

209 κωμῳδο-διδάσκαλος

210 λᾱϊ-βολία

211 λᾱο-πόροι

212 λείμαξ

213 λέπας τό

214 λευκο-πέταλος

215 λῃστο-δόχος

216 λῑμ-αγχέω

217 λιπό-χρως

218 λοισθήϊος

219 λῡπ-αλγής

220 μάγευμα

221 μακρό-φυλλος

222 μάρις

223 μεγάλ-αρτος

224 μέδομαι

225 μελαν-αυγής

226 μελίττιον

227 μεσο-γειότης

228 μετα-κέρασμα

229 μετα-στρέφω

230 μέτρημα

231 μητιέτης

232 μικρο-φιλό-τῑμος

233 μῑσο-διδασκαλία

234 μοιχο-γέννητος

235 μονό-μετρος

236 μοσχο-τομία

237 μύλος

238 μυσκέλενδρον

239 ναυ-κλήρημα

240 νεκρο-φαγέω

241 νεο-σχιδής

242 νημερτής

243 νομο-γραφία

244 νυμφευτήρ

245 ξέσις

246 ὀβελίας

247 οἰδάνω

248 οἰνο-γευστικός

249 ὀκτα-ετηρίς

250 ὀλιγό-ϋλος

251 ὀμβρέω

252 ὁμοιό-τονος

253 ὄμπνη

254 ὀξαλίς

255 ὀπισθο-κέλευθος

256 ὀργαστήριον

257 ὀρθο-φυέω

258 ὀροφικός

259 ὀστρακόω

260 οὐρανό-φρων

261 ὀχλο-αρέσκης

262 παγ-χάλκεος

263 παλαιό-πολις

264 πάλμυς

265 παν-άστερος

266 παν-σαγία

267 παρα-βλάστησις

268 πάρ-αθλον

269 παρ-ακτικός

270 παρα-πάλλω

271 παρα-σοφίζομαι

272 παρα-φορά

273 παρ-εκ-λέγω

274 παρ-ευ-τακτέω

275 παρ-ορχέομαι

276 πατρο-πάτωρ

277 πείρινς ινϑος

278 πεντα-κόρωνος

279 περαιόω

280 περι-δεής

281 περι-κεντέω

282 περι-ξέω

283 περι-πύημα

284 περί-στρωμα

285 περι-χαρής

286 πέψις

287 πῑλο-ειδής

288 πλακ-ώδης

289 πλήγανον

290 πνεῦσις

291 ποιμναῖος

292 πολυ-άρουρος

293 πολυ-ΐαχος

294 πολύ-ξεστος

295 πολυ-στέφανος

296 πολυ-ώροφος

297 πορφυρώματα

298 πρεσβυ-γενής

299 προ-απ-αγγέλλω

300 προ-γενής

301 προ-εις-πέμπω

302 προ-ετοιμαστής

303 προ-κατα-σκευαστικός

304 προ-μνάομαι

305 προ-πολεμητήριον

306 προς-ανα-τείνω

307 προςδέχομαι

308 προς-εξ-ίστημι

309 προς-θετέος

310 προς-κύρωσις

311 προς-πιέζω

312 προ-συμ-πλέκω

313 προ-τονίζω

314 προ-ώστης

315 πτερνιστής

316 πυκνο-πνεύματος

317 πυρι-πληθής

318 πῶς

319 ῥεμβο-ειδής

320 ῥιψο-κινδῡνέω

321 ῥυσμόω

322 σανιδ-ώδης

323 σείριος

324 σιαλιστήριον

325 σισάριον

326 σκάφος

327 σκίρτησις

328 σκυζάω

329 σόγχος

330 σπίζα

331 στατήρ

332 στερεο-μετρέω

333 στιχιστής

334 στρεβλότης

335 συγ-γαμία

336 συγκατ-ευθύνω

337 σύγ-χρονος

338 συμ-βολαιο-γράφος

339 συμ-πάρ-ειμι

340 συμ-προ-πορεύομαι

341 συν-αισθάνομαι

342 συν-άπ-ειμι

343 συν-δεύω

344 συν-εις-ρέω

345 συν-εξ-ορμάω

346 συν-εσκευασμένως

347 συν-νεκρόω

348 συν-τελεστικός

349 σύρτις

350 σφάκελος

351 σχοίνισμα

352 τάλᾱς

353 ταῦρος

354 τεκνο-ποιητικός

355 τερετισμός

356 τετρά-πορος

357 τηλέ-πυλος

358 τμήγω

359 τράγαινα

360 τριακτός

361 τρί-παππος

362 τριχῇ

363 τρύος

364 τῡρο-τόμος

365 ὑδερο-ειδής

366 ὑλο-τόμιον

367 ὑπ-αρωματίζω

368 ὑπερ-άλλομαι

369 ὑπερ-εύχομαι

370 ὑπέρ-οχος

371 ὑπ-ηνήτης

372 ὑπο-διπλόω

373 ὑπο-κορίζομαι

374 ὑπο-ξέω

375 ὑπο-σκότεινος

376 ὑπ-ουργία

377 ὑστερό-πρωτον

378 φαβο-τύπος

379 φάσκωλος

380 φθιτός

381 φιλ-ήρετμος

382 φιλό-κωμος

383 φιλο-τεχνέω

384 φλυᾱρο-κοπέω

385 φορύνω

386 φυγό-ξενος

387 φυτ-ουργικός

388 χάλκεος

389 χαρακίτης

390 χειρο-δράκων

391 χηρεία

392 χλωρο-μέλας

393 χραισμήτωρ

394 χρῡσ-εργός

395 χυματίζω

396 ψέγω

397 ψηφο-θέτης

398 ψυχρο-λουσία

399 ὠνησείω

operone