altgriechisch - deutsch

 • Α α Alpha
 • 001 Ἄλφα - ἀγγελιᾱ-φόρος
 • 002 ἀγγελίεια - ἀγορασία
 • 003 ἀγόρασις - ἀ-δεισί-θεος
 • 004 ἀ-δέκαστος - ἀει-ζωΐα
 • 005 ἀεί-ζωος - ἄθλον
 • 006 ἀθλο-νίκης - αἱμύλος
 • 007 αἱμυλό-φρων - ἀκανθο-πλήξ
 • 008 ἄκανθος - ἄ-κομος
 • 009 ἄ-κομπος - ἀ-κτένιστος
 • 010 ἀ-κτερέϊστος - ἀ-λιβάνωτος
 • 011 ἁλί-βαπτος - ἀλλο-φωνέω
 • 012 ὰλλο-φωνία - ἁμά-σῡκον
 • 013 ἀ-ματαιότης - ἀμπελο-μιξία
 • 014 ἄμπελος - ἀμφι-μήτωρ
 • 015 ἀμφι-μιγής - ἀνα-γνωρισμός
 • 016 ἀνα-γνωσείω - ἀνα-κουφίζω
 • 017 ἀνα-κούφισις - ἀνα-πλέω
 • 018 ἀνά-πλεως - ἀνα-τοιχέω
 • 019 ἀνα-τοκίζω - ἀν-ειδωλο-ποίησις
 • 020 ἀν-εικαιότης - ἀν-έσπερος
 • 021 ἀν-έστιος -
 • 022 ἀνθρωπο-φάγος -
 • 023 ἀντ-α-κολούθησις -
 • 024 ἀντι-γέγωνα -
 • 025 ἀντι-παρα-καλέω -
 • 026 ἀντί-φραγμα -
 • 027 ἀξίωσις -
 • 028 ἀ-παρ-εμ-πόδιστος -
 • 029 ἀ-περί-τμητος -
 • 030 ἀπο-δακρῡτικά -
 • 031 ἀπό-κλεισις -
 • 032 ἀπο-νεμητής -
 • 033 ἀπο-σκαρίζω -
 • 034 ἀπό-τρεψις -
 • 035 ἀ-πρός-φῡλος -
 • 036 ἀρι- -
 • 037 ἀῤῥεν-ωνυμέω -
 • 038 ἀρχι-πρύτανις -
 • 039 ἀστειοῤ-ῥημονέω -
 • 040 ἀσχαλἀω -
 • 041 αὐθ-έκαστος -
 • 042 αὐτό-πολις -
 • 043 ἀφ-ιλαρύνω -
 • 044 ἀ-χρηματία -
 • Β β Beta
 • 045 βαλιός -
 • 046 βεβαιωτήρ -
 • 047 βοη-θέω -
 • 048 βού-τῑμος -
 • 049 βρώσιμος -
 • Γ γ Gamma
 • 050 γειώρης -
 • 051 γλαυκόω -
 • 052 γραμματιδιο-ποιός -
 • Δ δ Delta
 • 053 δαιμονο-φόρητος -
 • 054 δεύσιμος -
 • 055 δια-γραμμισμός -
 • 056 δια-κρούω -
 • 057 διά-πεζος -
 • 058 δια-σόβησις -
 • 059 δια-χάσκω -
 • 060 δί-ζυξ -
 • 061 δι-οικο-νομέω -
 • 062 διφρίον -
 • 063 δορά -
 • 064 δρυφάσσω -
 • 065 δυς-εν-έδρευτος -
 • 066 δυς-οδο-παίπαλος -
 • 067 δυς-ώδης -
 • Ε ε Epsilon
 • 068 ἐγ-κατα-βαίνω -
 • 069 ἐγ-χειρόομαι -
 • 070 εἴκω -
 • 071 εἰς-πομπή -
 • 072 ἔκ-θεσμος -
 • 073 ἐκ-μελής -
 • 074 ἐκ-σαρόω -
 • 075 ἐκ-χῡμίζω -
 • 076 ἑλκύδριον -
 • 077 ἐμ-παρ-ίστημι -
 • 078 ἔμ-φυτος -
 • 079 ἐν-αφ-έψω -
 • 080 ἐν-θαῤῥέω -
 • 081 ἔν-σαρκος -
 • 082 ἐξ-αγωγεύς -
 • 083 ἐξ-αρχῆς -
 • 084 ἐξ-οδικός -
 • 085 ἐπ-ακούω -
 • 086 ἐπ-αρωγός -
 • 087 ἐπ-ευ-ωνίζω -
 • 088 ἐπι-δια-πρίω -
 • 089 ἐπι-κείρω -
 • 090 ἐπι-μηχανάομαι -
 • 091 ἐπι-πρηνής -
 • 092 ἐπι-στοίβασις -
 • 093 ἐπι-τροχασμός -
 • 094 ἐπ-ορθρεύω -
 • 095 ἐρείδω -
 • 096 ἔρυμα -
 • 097 ἑτερο-φορέομαι -
 • 098 εὐ-δαιμονισμός -
 • 099 εὐ-θιξία -
 • 100 εὐ-λογιστία -
 • 101 εὐ-πήληξ -
 • 102 εὐ-στεγής -
 • 103 εὐ-ψῡχέω -
 • 104 ἐχῑνο-μῆτραι -
 • Ζ ζ Zeta
 • 105 ζῳο-θυσία -
 • Η η Eta
 • 106 ἡλιό-πεπτος -
 • 107 ἡμι-τόμιον -
 • Θ θ Theta
 • 108 θαλερο-ποιός -
 • 109 θεο-κάπηλος -
 • 110 θεσμο-φόρια -
 • 111 θοόω -
 • 112 θυννεύω -
 • Ι ι Iota
 • 113 ἰδιόῤ-ῥυθμος -
 • 114 ἱλάρια -
 • 115 ἱππο-νόμος -
 • 116 ἱστιοῤ-ῥάφος -
 • Κ κ Kappa
 • 117 καθαρός -
 • 118 κακο-γένειος -
 • 119 καλαμο-γραφία -
 • 120 κάμῑνος -
 • 121 καρπός -
 • 122 κατ-αγωνίζομαι -
 • 123 κατ-ακοντίζω -
 • 124 κατα-νεύσιμος -
 • 125 κατ-αριστεύω -
 • 126 κατα-ταρταρόω -
 • 127 κατ-έλαιος -
 • 128 κατ-όχιμος -
 • 129 κενο-τάφιον -
 • 130 κεχηνότως -
 • 131 κῑνητής -
 • 132 κλῑμακισμός -
 • 133 κοιλ-οφθαλμία -
 • 134 κομματίας -
 • 135 κοσκινεύω -
 • 136 κράτημα -
 • 137 κρόταφος -
 • 138 κυκεία -
 • 139 κυρήβασις -
 • Λ λ Lamda
 • 140 λάβυζος -
 • 141 λᾱο-πόροι -
 • 142 λείψανον -
 • 143 λευκο-πέταλος -
 • 144 λιθο-βολία -
 • 145 λιπό-χρως -
 • 146 λοχός -
 • Μ μ My
 • 147 μάγευμα -
 • 148 μαμμᾶν -
 • 149 μεγάλ-αρτος -
 • 150 μειλιχό-βουλος -
 • 151 μελίττιον -
 • 152 μεσ-ῳδικός -
 • 153 μετα-στρέφω -
 • 154 μηλίς -
 • 155 μικρο-φιλό-τῑμος -
 • 156 μνημάτιον -
 • 157 μονό-μετρος -
 • 158 μυέω -
 • 159 μυσκέλενδρον -
 • Ν ν Ny
 • 160 νεᾱ-πολίτης -
 • 161 νεο-σχιδής -
 • 162 νηφόντως -
 • 163 νυμφευτήρ -
 • Ξ ξ Xi
 • 164 ξυλο-κιννάμωμον -
 • Ο ο Omikron
 • 165 οἰδάνω -
 • 166 οἰσό-καρπον -
 • 167 ὀλιγό-ϋλος -
 • 168 ὁμο-δίαιτος -
 • 169 ὄμπνη -
 • 170 ὀξύ-πικρος -
 • 171 ὀργάω -
 • 172 ὀρνεο-μιγής -
 • 173 ὀστρακ-ώδης -
 • 174 ὀφθαλμό-τεγκτος -
 • Π π Pi
 • 175 παγ-χαρής -
 • 176 παλίμ-πους -
 • 177 παν-ατρεκής -
 • 178 παντο-ποιός -
 • 179 παρά-θρανος -
 • 180 παρα-μήκης -
 • 181 παρα-σόφισμα -
 • 182 πάρδαλος -
 • 183 παρ-ευ-τρεπίζω -
 • 184 πᾱσι-θρύλλητος -
 • 185 πείρω -
 • 186 πεντ-ετηρίς -
 • 187 περι-δείδω -
 • 188 περι-κωκύω -
 • 189 περι-πυκάζω -
 • 190 περι-τρώγω -
 • 191 πε-ώδης -
 • 192 πιστάκια -
 • 193 πληγάς -
 • 194 ποθέω -
 • 195 πολυ-αρχία -
 • 196 πολυ-κυλίνδητος -
 • 197 πολυ-στεφής -
 • 198 πορευτός -
 • 199 πρέσβυς -
 • 200 προ-αύξησις -
 • 201 προ-εις-πίπτω -
 • 202 προΐσσομαι -
 • 203 προ-μνηστικός -
 • 204 προ-σαίνω -
 • 205 προς-δέω -
 • 206 προς-επι-τραγ-ῳδέω -
 • 207 προς-κωμάζω -
 • 208 προς-συν-οικέω -
 • 209 πρό-τονος -
 • 210 πρωτόκτονος -
 • 211 πυκνό-πορος -
 • 212 πυρσο-κόρυμβος -
 • Ρ ρ Rho
 • 213 ῥεμβός -
 • 214 ῥοπτός -
 • Σ σ Sigma
 • 215 σανίδωμα -
 • 216 σεύω -
 • 217 σίσαρον -
 • 218 σκῆνος -
 • 219 σκύζομαι -
 • 220 σπαργάνωσις -
 • 221 στατηριαῖος -
 • 222 στῆθος -
 • 223 στρεβλό-χειλος -
 • 224 συγ-κατα-διώκω -
 • 225 σύγ-χροος -
 • 226 συμ-μιαίνω -
 • 227 συμ-προς-άγω -
 • 228 συν-ανα-κυκλέω -
 • 229 συν-δέω -
 • 230 συν-εκ-φώνησις -
 • 231 συν-εσκιασμένως -
 • 232 συν-ομο-λογία -
 • 233 συρτός -
 • 234 σφῡρ-ηλάτησις -
 • Τ τ Tau
 • 235 ταλάσειος -
 • 236 ταχύ-ποτμος -
 • 237 τέρετρον -
 • 238 τευτάζω -
 • 239 τμήδην -
 • 240 τραχηλο-ειδής -
 • 241 τρι-πάρθενος -
 • 242 τροπόω -
 • 243 τῡρο-φάγος -
 • Υ υ Ypsilon
 • 244 ὑδρο-χοεῖον -
 • 245 ὑπ-ασθενέω -
 • 246 ὑπέρ-γειος -
 • 247 ὑπερ-οχυρόω -
 • 248 ὑπ-ογκόω -
 • 249 ὑπο-κόρισμα -
 • 250 ὑπο-πτίσσω -
 • 251 ὑπ-ουργικός -
 • 252 ὑψηλο-τράχηλος -
 • Φ φ Phi
 • 253 φάσμα -
 • 254 φιλ-αριστείδης -
 • 255 φιλό-κωπος -
 • 256 φλαῦρος -
 • 257 φορύσσω -
 • 258 φυξείω -
 • Χ χ Chi
 • 259 χαλκεο-τευχής -
 • 260 χέδρωψ -
 • 261 χήρειος -
 • 262 χοο-πότης -
 • 263 χρῡσ-εψητής -
 • 264 χωρο-νομικός -
 • Ψ ψ Psi
 • 265 ψηφο-λογεῖον -
 • Ω ω Omega
 • 266 ὠκύ-νοος -

  operone